Bilag 1 1. februar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 1. februar 2006"

Transkript

1 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf Fax CVR-nr ENGAGEMENTER Indberetningen af engagementer sker på Finanstilsynets skemaer 1-4, der vedlægges. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET På skema 1 udarbejdes en samlet oversigt over de engagementer, som skal indberettes i henhold til den fastsatte engagementsgrænse. Skema 2 udfyldes, hvis engagementet består af 2 eller flere delengagementer. I skema 3 anføres de enkelte konti m.v., som engagementet består af. Skema 4 udfyldes med de modtagne sikkerheder. Pengeinstitutter, der indgår i en koncern, skal være opmærksomme på, at de engagementer, som kunder måtte have indgået med andre selskaber i koncernen, skal medregnes i kundens engagement og indberettes, hvis engagementet i sin helhed er over den valgte indberetningsgrænse, jf. i øvrigt 171 i lov om finansiel virksomhed. Hvis pengeinstituttet har eget materiale, som opfylder tilsynets krav, kan dette anvendes efter forudgående aftale med tilsynet. Opmærksomheden skal henledes på, at selvom instituttet får tilladelse til at anvende egne skemaer, så skal tilsynet fortsat have de supplerende oplysninger, der fremgår af afsnit II, underafsnit 3.2 "Bilag til skema 3",

2 2 ligesom sikkerhedsopgørelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af afsnit II, underafsnit 4 "Skema 4" Se i øvrigt bemærkningerne til de enkelte skemaer i afsnit II. "Udfyldelse af skemaerne 1-4". Skemaerne (udarbejdet i Excel XP) kan i øvrigt hentes på tilsynets hjemmeside under "indberetninger". 2. ATTESTATION Med det indsendte materiale bedes vedlagt en attestation af bestyrelsen eller et af denne nedsat udvalg bestående af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Attestationen omfatter: - Alle engagementer i det indberettede materiale, der overstiger direktionens bevillingsbeføjelse og - engagementer omfattet af 78, stk. 1 og 4, i lov om finansiel virksomhed. I attestationen erklæres, at bestyrelsen (udvalget) har gennemgået det indsendte materiale, som den (det) efter bedste overbevisning anser for korrekt, samt at den (det) ikke har kendskab til væsentlige forhold omkring engagementerne, som kan påvirke bedømmelsen af disse, og som ikke er medtaget i de indsendte engagementsbeskrivelser. Såfremt den interne eller den eksterne revision har gennemgået det udarbejdede materiale, bedes dette oplyst. II. Udfyldelse af skemaerne SKEMA 1 Skemaet skal indeholde en oversigt over samtlige engagementer, der overstiger den i indkaldelsesskrivelsen anførte grænse samt engagementer omfattet af 78, stk. 1 eller 4, i lov om finansiel virksomhed. Engagementer med penge- og realkreditinstitutter skal ikke indberettes. Eventuelle interne konti skal heller ikke indberettes.

3 3 Indberetningsrækkefølge Engagementerne skal indberettes i den rækkefølge, der foreskrives i indkaldelsesskrivelsen. Hvis der intet er anført i indkaldelsesskrivelsen, kan engagementernes rækkefølge vælges frit. Søjle 1 "Eng. nr." I første søjle anføres engagementsnummer. Engagementerne skal nummereres fortløbende. Søjle 2 "Debitor" I søjle 2 anføres debitors navn. Engagementer, som i henhold til 145, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er sammenhørende (koncernengagementer) anføres samlet under hoveddebitors navn tilføjet "koncern", f.eks. "koncernen Jens Hansen A/S". Søjle 3 "Samlet engagement" Vedrørende opgørelsen af et engagement henvises til bilag 2 (afsnit 3) i tilsynets bekendtgørelse om store engagementer af 13. december Eventuelle interne rammer for et engagement fastsat og bevilget af bestyrelsen med henblik på, at direktionen kan udnytte disse, skal ikke medtages ved opgørelse af det samlede engagement på skema 1. Rente- og valutakursrelaterede poster m.v. indgår i engagementet opgjort efter bestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelse om store engagementer. Hvis institutterne internt anvender et værdiansættelsessystem, der indebærer, at disse altid poster vil indgå med en større vægt i engagementerne, end hvis bekendtgørelsens regler anvendes, kan disse interne værdiansættelsessystemer dog anvendes ved opgørelsen af engagementerne. Engagementet opgøres før fradrag af sikkerheder, nedskrivninger og hensættelser. Søjle 4 "Nedskrivning/hensættelse ultimo sidste kvartal" Her anføres det beløb, som pengeinstituttet har nedskrevet engagementet med ultimo det seneste kvartal forud for opgørelsestidspunktet. Søjle 5 "Påtænkt nedskrivning/hensættelse ved indberetningen" Her anføres den af pengeinstituttet påtænkte samlede nedskrivning på engagementet ved indberetningen, og dette uanset den samlede påtænkte nedskrivning ved indberetningen svarer til nedskrivningen ultimo nærmest foregående kvartal. Engagementer omfattet af 78, stk. 1 eller 4, i lov om finansiel virksomhed

4 4 Engagementer, som alene indberettes, fordi de er omfattet af 78, stk. 1 eller stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, anføres sidst på skema 1. På skemaet anføres, hvilket stk. de er omfattet af. Et udfyldt skema 1 indlagt i regneark Excel bedes vedlagt på diskette. 2. SKEMA 2 Dette skema udfyldes for alle engagementer, der er sammensat af engagementer med indbyrdes forbundne kunder, jf. 145, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. bilag 2 (afsnit 2) til bekendtgørelse om store engagementer af december Delengagementerne specificeres i faldende orden på skema 2. Søjle 1 "Eng. nr." Her påføres delengagementerne påføres bogstavbetegnelser (a, b, c...). Søjle 2 "Debitor" Her anføres navnene på hvert enkelt delengagement. Søjle 3 "Samlet engagement" Det samlede delengagement påføres her. Søjle 4 "Samlet sikkerhed" De samlede opgjorte sikkerheder for hver enkelt debitor påføres her. Hvis engagementet er omfattet af 78, stk. 1 eller stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, skal dette anføres ved debitors navn. 3. SKEMA Dette udfyldes for hver enkelt debitor, herunder for hvert enkelt engagement med indbyrdes forbundne kunder (jf. bemærkningerne til skema 2). For hver enkelt debitor angives navn, alder, adresse og stilling/branche samt opgørelsesdato. Hvis engagementet er omfattet af 78, stk. 1 eller stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, skal dette angives i den tomme rubrik under "oversigt pr." med " 78-eng.".

5 5 I søjle 1 er fortrykt fortløbende numre. Rækkefølgen af de enkelte udlån, garantier m.v. bestemmes af koden, jf. nedenfor Søjle 2 "Kode" Ved hvert udlån, garanti m.v. anføres et kodenummer i henhold til følgende oversigt: Kode Art 1 Udlån med adgang til variabel udnyttelse (kassekreditter m.v.) 2 Fakturabelåning (kaution ifølge købekontrakt) 3 Byggelån 4 Andre udlån 5 Veksler 6 Finansgarantier 7 Øvrige garantier, herunder remburser 8 Aktier, anparter, garantibeviser, efterstillet Tilgodehavender, obligationer og lignende 9 Rente- og valutakursrelaterede poster m.v. Kontiene skal anføres i ovenstående rækkefølge. Hvor flere debitorer hæfter solidarisk, skal kontiene medregnes med hele det skyldige beløb for hver enkelt debitor. Søjle 3 Kontonummer Her anføres kontonummer på hver enkelt facilitet i engagementet. Søjle 4. Bevilget beløb pr. indberetningsdag (limit) Her anføres det beløb, kontoen ifølge bevillingen må udvise på indberetningsdagen (limit eller stipuleret restgæld). Ved udenlandske finansgarantier anføres hovedstolen i DKK. Ligeledes anføres den valuta, garantien er stillet i. Bemærk, at hvis pengeinstituttet ud over udlån m.v. til en virksomhed har kapitalandele (aktie- og anpartskapital eller andele i andre virksomheders egenkapital), efterstillede tilgodehavender, obligationer og commercial papers e.l. udstedt af virksomheden, skal disse medtages ved opgørelsen af det samlede engagement med virksomheden (jf. kode 8). Det samme gælder belånte kapitalandele. Hvis pengeinstituttet ud over udlån m.v. har pantebreve udstedt af pengeinstituttets kunder, skal restgælden på pantebrevet tælles med i engagementet under kode 4 "Andre udlån".

6 6 Søjle 5. Saldo pr. indberetningsdag Her anføres den faktiske skyld på indberetningsdagen. Konti i kredit anføres med saldo (med + foran), men medtages ikke i sammentællingen. Differencen mellem posterne i søjle 5 og i søjle 6 skal således udvise eventuelle uudnyttede kreditter og/eller overtræk og restancer. På skemaet anføres endvidere de af pengeinstituttet bevilgede lines til indgåelse af fonds- og valutaterminsforretninger m.v. I kolonnen "Saldo pr. indberetningsdag" anføres det beløb, som disse lines er udnyttet med. I rubrikken "pengeinstituttets bemærkninger" anføres væsentlige forhold omkring engagementet. Dette kan f.eks. være: - internt bevilgede rammer for engagementet, - den objektive indikation for værdiforringelse, jf. regnskabsbkg. 52, stk Bilag til skema 3 A. Erhvervsengagementer: Disse vedlægges: - en kortfattet beskrivelse af debitors virksomhed, - en beskrivelse af debitors økonomiske forhold og - kopi af seneste foreliggende regnskab/årsopgørelse. Institutter i gruppe 2 og 3, der udarbejder regnskabsanalyser, kan efter forudgående aftale med tilsynet fremsende kopi af disse i stedet. Det originale regnskab skal dog kunne rekvireres ved undersøgelsen. Koncernengagementer vedlægges en koncernoversigt indeholdende oplysninger om kapital- og ejerforhold for de væsentligste koncernselskaber. Som minimum skal oversigten indeholde de selskaber, som instituttet har engagement med. Institutter med et kreditkontor vedlægger yderligere kopi af kreditkontorets seneste indstilling om bevilling, respektive fornyelse af engagementet. Øvrige institutter vedlægger kopi af direktionens indstilling ved bestyrelsens seneste behandling af engagementet (gælder kun for engagementer over instruksgrænsen) B. Lønmodtagerengagementer:

7 7 Disse vedlægges: - kopi af seneste årsopgørelse, - instituttets opgørelse af debitors husstandsindkomst, - instituttets opgørelse af debitors rådighedsbeløb, og - instituttets opgørelse af debitors samlede gældsforpligtelser inkl. debitors gæld til pengeinstituttet. C. Individuelt vurderede nedskrivnings-/hensættelsesengagementer Disse vedlægges: - instituttets angivelse af den aktuelle objektive indikation for værdiforringelse (jf. regnskabsbekendtgørelsens 52, stk. 2). Angivelsen bedes understøttet af relevant dokumentation. - de af instituttets skønnede betalingsrækker for hver enkelt af debitors lån - instituttets opgørelse af nutidsværdien af disse betalingsrækker (jf. regnskabsbekendtgørelsens 52, stk. 3). Hvis der tale om engagementer, hvor nedskrivningen/hensættelsen ifølge instituttet skal ændres i forhold til størrelsen i det senest indsendte regnskab, skal ændringen behørigt dokumenteres. 4. SKEMA 4 Først anføres sikkerheder for alt mellemværende mellem debitor og pengeinstituttet. Herefter anføres de sikkerheder, der kun kan gøres gældende for dele af debitors engagement. Det angives hvilke(n) konto (konti), sikkerhederne er indlagt for. Endvidere anføres kontienes løbenr. fra skema 3. Ved pant i fast ejendom angives: - ejendommens matrikelnr., - seneste offentlige ejendomsvurdering, - restgæld på foranstående prioriteter opgjort til kontantværdi, - rentesatser på foranstående gæld, - ejendommens art (beboelse, landbrug, erhverv etc.) og - eventuelle lejeindtægter (brutto og netto) Ved pant i skibe angives henholdsvis restgælden på foranstående prioriteter opgjort til kontantværdi og forsikringssummen. Eventuel mæglervurdering af skibet angives ligeledes med dato for vurderingen.

8 8 Ved fakturabelåningskreditter angives belåningsprocenten. Ved tiltransporterede købekontrakter (køberfinansiering - biler, maskiner og andet løsøre) angives så vidt muligt mærke, årgang, købsår og pris for det finansierede aktiv. For sikkerheder i form af kautioner og garantier oplyses kautionistens eller garantistillerens navn og eventuelle oplysninger til vurdering af boniteten, herunder eventuelle indhentede pengeinstituterklæringer. Samtlige sikkerheder skal vurderes af pengeinstituttet, og værdien skal anføres i skemaet. For koncernengagementer skal: - de opgjorte sikkerheder for hver debitor endvidere overføres til skema 2, - oplyses om ejerkredsen har afgivet kaution og - oplyses, hvorvidt der er krydskaution mellem selskaber i samme koncern.

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 5. marts 2015 9. januar 2015 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne vejledning finder anvendelse for følgende virksomheder: 1. Pengeinstitutter 2.

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks 2191 1017 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk Hjemmeside:

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber Indledning Denne skrivelse indeholder

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014.

Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014. Til bestyrelsen og direktionen 12. december 2014 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2014 for kreditinstitutter m.fl. FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Tlf. 33 55

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2011 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder, aktionærer

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager.

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager. Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013 Finanstilsynet mod statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager afsagt K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. december 2013 har Finanstilsynet i medfør af

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1.

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1. Kendelse af 25. april 2006 (J.nr. 2005-0002781) Negative saldi på enkelte bankkonti udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere