Indholdsfortegnelse. Side. Hovedtal og nøgletal 4. Beregning af nøgletal 5. Bestyrelse og direktion 6. Ledelsens beretning for regnskabsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side. Hovedtal og nøgletal 4. Beregning af nøgletal 5. Bestyrelse og direktion 6. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2001 7"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Indholdsfortegnelse Side Hovedtal og nøgletal 4 Beregning af nøgletal 5 Bestyrelse og direktion 6 Ledelsens beretning for regnskabsåret Ledelsens regnskabspåtegning og underskrifter 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 15 Balance 16 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 Markedet 25 Miljøopgørelse 26 Social opgørelse/beretning 27

2 ÅRSBERETNING Hovedtal og nøgletal tkr Hovedtal Nettoomsætning Afskrivning på anlægsaktiver Resultat af primær drift (14.556) (25.782) (18.803) Resultat af ordinær drift (6.754) (20.225) (35.493) (27.784) Ekstraordinære poster, netto (17.540) (2.128) (1.000) 0 Årets resultat efter skat (4.769) (37.765) (37.621) (28.784) Investeringer Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Gennemsnit, antal ansatte Nøgletal Overskudsgrad 0,1 (14,9) (40,2) (19,1) 6,6 Likviditetsgrad Egenkapitalandel 14,0 15,0 7,7 25,7 39,8 Egenkapitalforrentning (32,1) (117,3) (135,6) (50,2) 2,5 Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), kr. (0,12) (0,35) (117,6) (107,0) 6,11 Indre værdi, ultimo 0,33 0, Børskurs, ultimo 1,63 *3,24 92, Udbytte pr. aktie, kr Kurs/Indre værdi (KI) 4,94 8,10 2,72 0,86 2,52 I år 2000 er datterselskabet Riotech Inc. solgt, hvilket indebærer, at alle nøgletal er for Topsil Semiconductor Materials A/S/moderselskabet. * Selskabet har på den ekstraordinære generalforsamling den 10. august 2000 ændret stykstørrelsen på selskabets aktier fra nom. DKK 100 til nom. DKK 1,00. I overensstemmelse med principperne bag den nye regnskabslov er regnskabspraksis ændret for indregning af leverancer og tilbagekøb fra outsourcing-partnere med virkning fra Resultatet af ændringen er, at nettoomsætningen for 2001 reduceres med 40 mio. kr. (2000: 20 mio. kr.) Årets resultat er uændret, mens egenkapitalen reduceres med ca. 5 mio. kr. Regnskabspraksis er i øvrigt uændret.

3 ÅRSBERETNING Beregning af nøgletal Overskudsgrad Resultat før renter m.v. x 100 Nettoomsætning Likviditetsgrad Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Egenkapitalandel Egenkapital, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Resultat til analyseformål Ordinært resultat med fradrag af skat af ordinært resultat Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie) Resultat til analyseformål Gennemsnitligt antal aktier Indre værdi, ultimo Egenkapital, ultimo Antal aktier, ultimo Børskurs, ultimo Kurs på noterede aktier, ultimo Udbytte pr. aktie Udbytteprocent x aktiens pålydende 100 Kurs/Indre værdi (KI) Børskurs Indre værdi, ultimo Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i nøgletalsberegning.

4 ÅRSBERETNING Bestyrelse og direktion Bestyrelse: Direktør Christian Buhl, Formand Direktør Erik Hansen, Næstformand Direktør Niels Hougaard Direktør Jon Wulff Petersen Medarbejderrepræsentanter: Ledelseshverv: EHP-Toftlund A/S, Bestyrelsesmedlem GPV Industri A/S, Bestyrelsesmedlem IKI Invest A/S, Bestyrelsesmedlem L.M. Ericsson A/S, Bestyrelsesmedlem Labotek A/S, Bestyrelsesmedlem Rambøll, Hannemann og Højlund A/S, Bestyrelsesmedlem Topsil International A/S, Formand for bestyrelsen Brundtlandbanen Toftlund Invest A/S, Formand for bestyrelsen Brundtlandbanen Toftlund Drift A/S, Formand for bestyrelsen Brundtlandbanen Toftlund Service A/S, Formand for bestyrelsen EHP-Toftlund A/S, Formand for bestyrelsen Hansen & Meyer ApS, Formand for bestyrelsen Hy Sun A/S, Formand for bestyrelsen PlastAS ApS, Formand for bestyrelsen Sunsil ApS, Formand for bestyrelsen Topsil International A/S, Næstformand for bestyrelsen SAMPENSION A/S, Investeringsdirektør Ejendomsforeningen Danmark, Bestyrelsesmedlem Mikroelektronik Centret, Adm. direktør Teamleder Maibrit Thomsen Operatør Hans Jepsen Direktion: Adm. direktør David Packness Meyer Cerama A/S, Bestyrelsesmedlem Danish Sound Technology A/S, Bestyrelsesmedlem Metallic A/S, Bestyrelsesmedlem Topsil International A/S, Bestyrelsesmedlem & Adm. direktør Revision: Deloitte & Touche v/statsautoriseret Revisor Anders O. Gjelstrup KPMG. C. Jespersen v/statsautoriseret Revisor J.P. Bærentsen

5 ÅRSBERETNING Ledelsens beretning for regnskabsåret 2001 Selskabets nettoomsætning i 2001 blev 132 mio. kr., hvilket er ca. 36% højere end i 2000, hvor omsætningen blev 97 mio. kr. Stigningen, der er opnået på trods af en generel afmatning i siliciumindustrien, skyldes den positive udvikling i siliciummarkedet i starten af 2001, sammenholdt med at selskabet har vundet markedsandele. Salget af CZ-produkter, der er agenturprodukter, har udviklet sig positivt i forhold til 2000, men væsentligt under forventningerne. Endvidere er kundeporteføljen vokset som følge af fortsat fokus på service og kvalitet. Årets resultat af primær drift blev et overskud på 1,3 mio. kr. mod et underskud i 2000 på 14,6 mio. kr. Årets resultat efter skat blev et underskud på 4,8 mio. kr. mod et underskud på 37,8 mio. kr. i 2000, hvilket er i overensstemmelse med de forventninger for året, der blev udsendt i fondsbørsmeddelelsen af 9. november Bestyrelse og direktion finder årsresultatet utilfredsstillende, begrundet i den negative udvikling i 4. kvartal Selskabets resultat er påvirket af en positiv omsætningsudvikling på et vigende marked, generelle produktivitetsforbedrende projekter, samt helårseffekten af de effektivitetsforbedringer, der blev gennemført i forbindelse med den finansielle og organisatoriske rekonstruktion af selskabet i midten af år Selskabet har i 2001 fokuseret på udvikling og produktmodning af solcellematerialer, der har resulteret i en ordre fra en førende solcelleproducent i USA, ligesom test af solcellemateriale er gennemført i samarbejde med en større europæisk solcelleproducent. Selskabet har som medlem af et konsortium fået bevilliget EU-midler til forskning og udvikling af materialer til solceller. Projektets mål er at udvikle en monokrystallinsk solcelle med en udnyttelse af solenergien på minimum 20%, til en fremstillingspris der er 30% lavere end nuværende omkostninger. Her er FZ-silicium et konkurrencedygtigt materiale. Der blev i 2001 indført incitamentsaflønning for direktion og ledende medarbejdere. Incitamentsaflønningen er baseret på en bonusordning, hvor der måles på resultat før skat. Ordningen vil blive videreført i Der er i 2002 påbegyndt medarbejdersamtaler med alle medarbejdere, der afdækker kompetencer, samarbejdsrelationer og uddannelsesbehov i relation til selskabets mål. Endvidere er der gennemført uddannelse indenfor teambuilding, kommunikation og førstehjælp. Varelagre Det samlede varelager udgjorde 56,1 mio. kr. ultimo 2001, hvilket er ca. 6 mio. kr. højere end i Som konsekvens af stigningen har selskabet ændret det regnskabsmæssige skøn for nedskrivning på lageret af færdigbearbejdede skiver, hvor mindre hurtigt omsættelige skiver nedskrives over en femårig periode med hhv og 100 %. Konsekvensen af det ændrede skøn påvirker resultatet negativt med ca. 2 mio. kr. i 2001.

6 ÅRSBERETNING Fremtiden Markedet Verdensmarkedet for kerneområdet FZ-silicium har sammen med CZ-silicium været påvirket af den økonomiske afmatning i det meste af Starten på 2002 har været positiv på det amerikanske marked og i Fjernøsten, hvorimod stigningen endnu ikke er slået igennem i Europa. Det samlede marked for FZ- og CZ-silicium forventes at stige i 2002 i forhold til Ifølge brancheorganisationen SEMI forventes markedet for silicium at stige med ca. 10%. Resultaterne af udvikling og produktmodning af solcellematerialer forventes at påvirke omsætning og resultat positivt fra 2. kvartal Solcellemarkedet, der i 2001 repræsenterede en værdi af 2,0 mia. kr., forventes at få en årlig vækst på 20 30%. Likviditet Selskabets likviditet har været stram i 2. halvår 2001, hvilket kan tilskrives den generelle afmatning med lavere omsætning end oprindeligt forventet, sammenholdt med et øget investeringsniveau primært for at kunne imødekomme et stigende behov for materialer til solceller. Selskabet har den 27. marts fået stillet kreditfaciliteter til rådighed, der dækker selskabets behov på kort sigt. I de kommende måneder søges opnået en mere varig løsning på likviditetssituationen gennem forhandlinger med kreditinstitutter og potentielle investorer samt et forventet stigende salg. Retablering af selskabets aktiekapital Bestyrelsen forventer, at aktiekapitalen vil kunne retableres via positiv indtjening i perioden i henhold til lagte handlingsplaner og budgetter for selskabet. Vurderingen er foretaget ud fra en forudsætning om udvidelse af nuværende likviditetsressourcer (jf. ovenfor). Forventninger Markedet for FZ- og CZ silicium forventes at stige i forhold til 2001, hvor effekten for Topsil forventes i 2. halvår Sammenholdt med at leverancer af materialer til solceller forventes påbegyndt i 2. kvartal 2002, forventes en omsætning for hele året i niveauet 135 mio. kr., hvilket er uændret sammenholdt med Resultatet for 1. kvartal forventes at blive et negativt resultat før skat på omkring 5 mio. kr. For hele året 2002 regnes med et positivt resultat før skat i området 5-7 mio. kr. Selskabets ordrebeholdning udgjorde primo marts 2002 ca. 33 mio. kr. mod 71 mio. kr. primo marts Oversigt over fondsbørsmeddelelser i 2001 Nr. Dato Emne 01/ Varsel vedr. dato for offentliggørelse af årsregnskab 02/ Årsregnskabsmeddelelse for / Regnskabsmeddelelse for første kvartal / Resumé af ordinær generalforsamling 16. maj / Regnskabsmeddelelse for første halvår / Nedjustering af forventninger til året / Regnskabsmeddelelse for tredje kvartal 2001 Finanskalender Kvartalsmeddelelse, første kvartal Generalforsamling Halvårsmeddelelse Kvartalsmeddelelse, tredje kvartal 2002

7 ÅRSBERETNING Bestyrelsens og direktionens beholdning af Topsil-aktier og -warrants Christian Buhl stk. aktier á nom. DKK 1, stk. konvertible obligationer á nom. DKK 1, stk. warrants á nom. DKK 1,00 Erik Hansen Erik Hansen har oplyst, at Hansen & Meyer ApS, hvor Erik Hansen har en kontrollerende indflydelse, ejer stk. aktier á nom. DKK 1,00 Jon Wulff Petersen stk. konvertible obligationer á nom. DKK 1, stk. warrants á nom. DKK 1,00 David Packness Meyer stk. aktier á nom. DKK 1, stk. konvertible obligationer á nom. DKK 1, stk. warrants á nom. DKK 1,00 Generalforsamling Der afholdes generalforsamling onsdag den 15. maj 2002 kl på selskabets adresse. Ejerforhold Følgende har meddelt at besidde mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne i Topsil Semiconductor Materials A/S: EHP-Toftlund A/S, Toftlund Lønmodtagernes Dyrtidsfond, København Spar Nord Bankaktieselskab A/S, Aalborg Nordea Companies Denmark A/S, København

8 ÅRSBERETNING Ledelsens regnskabspåtegning og underskrifter Selskabets påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet og årsberetningen. Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederikssund, den 27. marts 2002 Direktion: David P. Meyer Adm. Direktør Bestyrelse: Christian Buhl Formand Erik Hansen Næstformand Niels Hougaard Jon Wulff Petersen Maibrit Thomsen Hans Jepsen (medarbejdervalgte repræsentanter)

9 ÅRSBERETNING Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001 for Topsil Semiconductor Materials A/S. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Forbehold Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af årsberetningen, er selskabets likviditet særdeles stram og der foreligger ikke tilsagn fra selskabets nuværende finansieringskilder om at fortsætte og forny engagementerne i det kommende år. Af årsberetningen fremgår det endvidere, at en positiv indtjening i det kommende år forudsætter en udvidelse af de finansielle likvide ressourcer. Det er usikkert, om de igangværende forhandlinger med de finansielle kreditorer og potentielle investorer vil resultere i den nødvendige tilførsel af yderligere likviditet og kapital til sikring af selskabets overlevelse og fortsatte drift. Der er følgelig væsentlig usikkerhed om, hvorvidt selskabet har de nødvendige finansielle ressourcer til at gennemføre de budgetterede aktiviteter for år På den baggrund tager vi forbehold for, at regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, og vi skal i tilknytning hertil særskilt fremhæve den usikkerhed, der knytter sig til skatteaktivet på 14 mio. kr. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet som følge af forbeholdet om fortsat drift, ikke er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det på grund af forbeholdet om fortsat drift ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 27. marts 2002 D E L O I T T E & T O U C H E Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C. Jespersen Anders O. Gjelstrup J. P. Bærentsen statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

10 ÅRSBERETNING Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Topsil Semiconductor Materials A/S for 2001 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinjer for børsnoterede selskaber, bortset fra at der ikke indregnes indirekte produktionsomkostninger i lagerets værdi. Regnskabspraksis er ændret for indregning af leverancer og tilbagekøb fra outsourcing-partnere med virkning fra Sammenligningstal for 2000 er ligeledes opgjort efter den nye regnskabspraksis. Regnskabet Regnskabet omfatter Topsil Semiconductor Materials A/S. Topsil Semiconductor Materials A/S ejer pr datterselskaberne Topsil Inc. og Topsil International A/S, der begge er uden driftsaktiviteter. Der er derfor ikke udarbejdet koncernregnskab. Resultatopgørelsen Alle væsentlige indtægter og omkostninger periodiseres, således at de omfatter regnskabsåret. Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter salg af varer, der medtages i resultatopgørelsen i det år, hvor fakturering og levering finder sted. Resultat i datterselskaber I resultatopgørelsen medtages resultat i datterselskaber i forhold til ejerandel ved anvendelse af equity-metoden. Skat Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Herudover optages i balancen udskudt skat af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Ved opgørelse af udskudt skat er anvendt en skatteprocent på 30. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på maksimalt 5 år. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af foretagne opskrivninger og fradrag af akkumulerede afskrivninger på bygninger. Tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelseshenholdsvis kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Maskiner, som udvikles til eget brug, og som produceres delvist af underleverandører og egne teknikere, optages ligeledes til anskaffelsesværdi, hvori inkluderes direkte medgået løn til egne ingeniører og teknikere, samt medgåede egne materialer til produktionsklargøring af maskinerne.

11 ÅRSBERETNING Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. De forventede brugstider er: Bygninger Installationer Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar 20 år 6 år 10 år 3-6 år Aktiver med en anskaffelses-/kostpris under den skattemæssige aktiveringsgrænse udgiftsføres i anskaffelsesåret. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til anskaffelsespris. Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer værdiansættes til kostpris bestående af råvarers og hjælpematerialers anskaffelsespris med tillæg af forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte varer. Der indregnes ikke tillæg for indirekte produktionsomkostninger. For varer, hvor den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end anskaffelsesprisen henholdsvis kostprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. Kostpris henholdsvis anskaffelsespris beregnes på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Der foretages nedskrivning på varer til imødegåelse af eventuel ukurans. Mindre hurtigt omsættelige skiver nedskrives over en femårig periode med hhv og 100%. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen, når alle fordele og risici er overgået til køber, hvilket sædvanligvis er sammenfaldende med leveringstidspunktet. Tilgodehavender værdiansættes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gæld Gæld indregnes i balancen, når alle væsentlige fordele og risici er overgået til virksomheden, hvilket sædvanligvis er sammenfaldende med leveringstidspunktet. Gæld værdiansættes i balancen til pålydende værdi. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til kursværdi på balancedagen. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurs eller gennemsnitlig kurs på indgåede valutaterminskontrakter. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter. For terminskontrakter indgået til dækning af kursrisici på købs- og salgstransaktioner, der afvikles i kommende år, medtages urealiserede kurstab og gevinster ikke i resultatopgørelsen, men oplyses i en note.

12 ÅRSBERETNING Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driften Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrøm til/fra investering Pengestrømme til/fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer samt kortfristet bankgæld.

13 ÅRSBERETNING Resultatopgørelse Note tkr Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtægter Forbrug af råvarer og hjælpematerialer (89.014) (46.696) Omkostninger ved produktion, salg og administration (16.741) (20.829) 3 Personaleomkostninger (28.147) (36.254) 6 Afskrivninger (8.047) (10.629) Resultat af primær drift (14.556) 7 Resultat før skat i datterselskaber 13 (412) 4 Finansielle indtægter Finansielle udgifter (8.861) (9.661) Ordinært resultat før skat (6.754) (20.225) 5 Ekstraordinære poster (17.540) Resultat før skat (4.769) (37.765) 17 Skat af ordinært resultat 0 0 Årets resultat (4.769) (37.765)

14 ÅRSBERETNING Aktiver Balance pr. 31. december 2001 Note tkr Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 6 Udviklingsomkostninger Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under opførelse Finansielle anlægsaktiver 7 Kapitalandele i datterselskab Andre værdipapirer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 9 Varebeholdninger Tilgodehavender 15 Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

15 ÅRSBERETNING Passiver Balance pr. 31. december 2001 Note tkr Passiver 10 Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat (46.365) (41.596) Egenkapital i alt Hensættelser Hensættelser Hensættelser i alt Gæld Langfristet gæld 11 Kreditinstitut Obligationsgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Kortfristet gæld 11 Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Leverandørgæld Kortfristet del af obligationsgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

16 ÅRSBERETNING Pengestrømsopgørelse Note tkr Årets resultat (4.769) (37.765) 16 Reguleringer Ændring i arbejdskapital, netto (33.850) Pengestrøm fra primær drift (29.818) Finansielle poster, netto (7.750) (5.257) Pengestrøm fra driften (35.075) Køb af materielle anlægsaktiver (10.710) (1.820) Salg af materielle og finansielle anlægsaktiver Tilgang datterselskab (500) 0 Pengestrøm til investering (11.210) Aktionærerne: Kapitaludvidelse Fremmedfinansiering: Låneoptagelse Afdrag på langfristet gæld (1.404) Pengestrøm fra finansiering Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvider, primo (28.451) (46.027) Likvider, ultimo (20.872) (28.451) (Likvider omfatter kortfristet bankgæld med fradrag af likvide beholdninger)

17 ÅRSBERETNING Noter 1. Nettoomsætning Hele selskabets omsætning eksporteres. De primære salgsområder er Europa, USA og Fjernøsten. Langt den overvejende del af transaktionerne i selskabet foretages i udenlandsk valuta: EURO, USD og JPY. Selskabets valutapolitik er at opnå en fleksibilitet i de enkelte afregningsvalutaer, så der løbende opnås balance på ind- og udbetalinger. 2. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter primært avance ved salg af anlægsaktiver. 3. Personaleomkostninger tkr Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Gennemsnitligt antal ansatte i årets løb Vederlag til direktion Vederlag til bestyrelsen Finansielle indtægter Finansielle indtægter på 800 tkr. stammer hovedsageligt fra valutagevinster. 5. Ekstraordinære poster Beløbet på 2,0 mio. kr. omfatter indtægter fra tidligere afskrevet tilgodehavende i Rusland, der er solgt til Export Kredit Fonden. Nedskrivningen blev foretaget i 2000.

18 ÅRSBERETNING Anlægsaktiver tkr. Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Udviklingso mkostninger Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under opførelse Anskaffelsessum 1. jan Årets tilgang Årets afgang (1.544) (1.544) Anskaffelsessum 31. dec Opskrivninger 1. jan Opskrivninger 31. dec Afskrivninger 1. jan (23.916) (87.497) (7.475) 0 ( ) Årets afgang Årets afskrivninger 0 (1.948) (5.064) (1.035) 0 (8.047) Afskrivninger 31. dec (25.864) (92.263) (8.510) 0 ( ) Regnskabsmæssig værdi 31. dec Regnskabsmæssig værdi 31. dec Opskrivning med fradag af akk. afskrivninger udgør Den kontante ejendomsværdi udgør ved årsreguleringen pr. 1. januar tkr. I alt 7. Kapitalandele i datterselskab tkr. Kapitalandele Anskaffelsessum 15. januar Anskaffelsessum 31. december Nettoopskrivning Andel i årets resultat 13 Nettoopskrivning pr. 31. december Bogført værdi 31. december Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: Topsil International A/S, der er et 100% ejet datterselskab

19 ÅRSBERETNING Andre værdipapirer tkr. Andre værdipapirer Anskaffelsessum 1. januar Anskaffelsessum 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Varebeholdninger tkr Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Færdigvarer Egenkapital tkr Egenkapital 1. januar Kapitaltilførsel Årets resultat (4.769) (37.765) Egenkapital 31. december Aktiekapitalen omfatter aktier. Aktiekapital 1. januar Nedskrivning af aktiekapital - (26.500) Kapitaludvidelse i forbindelse med finansiel rekonstruktion Kapitaludvidelse kontant indbetaling Konvertering af obligationer Aktiekapital 31. december Kapitaludvidelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Overført overskud 1. januar (41.596) (30.331) Nedskrivning af aktiekapital Årets resultat (4.769) (37.765) Overført overskud 31. december (46.365) (41.596)

20 ÅRSBERETNING Langfristet gæld, kreditinstitutter tkr Af gælden forfalder til betaling 1 år efter regnskabsårets udløb Af gælden forfalder til betaling mellem 2 og 5 år efter regnskabsårets udløb Af gælden forfalder til betaling mere end 5 år efter regnskabsårets udløb Hovedstol Nominel rente 5,5-6,2% 5,5-6,2% Den kortfristede del af den langfristede gæld genforhandles pr. 1. juli Obligationslån tkr. Lånet, der forrentes med 5% p.a., udløber 1. juni år 2002, og indfries til kurs 100. Konvertering kan ske løbende indtil 31. maj år 2002, dog ikke i perioden 1. december til 31. december hvert år. Der er ikke sket konverteringer i løbet af Obligationslån 925 tkr. Lånet, der forrentes med 6% p.a., udløber 1. juli år 2004, og indfries til kurs 100. Konvertering kan løbende ske frem til 6 uger efter offentliggørelse af helårsregnskabet for 2003, og senest 30. juni Der er konverteret obligationer og udnyttet warrants til et beløb af tkr. i løbet af Gæld til tilknyttede virksomheder Lånet, der er optaget hos EHP-Toftlund A/S, forrentes med CIBOR 3 måneder med tillæg af 1,35% p.a. Lånet forfalder 1. juli Der er i 2001 tilskrevet renter på tkr. EHP-Toftlund A/S er som hovedaktionær nærtstående part med Topsil Semiconductor Materials A/S. Af gælden udgør 513 tkr. gæld til Topsil International A/S og 19 mio. kr. gæld til EHP-Toftlund A/S (14 mio. kr. pr. 31. december 2000 anført som langfristet gæld). 14. Periodeafgrænsningsposter Omfatter andel af ikke indtægtsført avance i forbindelse med salg og tilbageleasing af maskiner pr. 1. august Avancen, der oprindeligt udgjorde tkr. indtægtsføres successivt over leasingperioden på 10 år. I 2001 er indtægtsført 641 tkr.

21 ÅRSBERETNING Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser tkr Eventualforpligtelser Leasingforpligtelser: Leaset udstyr omfatter især maskiner Restløbetid (år) 0,5-5,2 0,2-3,2 Leasingforpligtelsernes nutidsværdi Leasingydelse for året Valutaterminskontrakt: Selskabet har pr. 31. december 2001 terminskontrakter til dækning af kursrisici på fremtidigt salg Urealiseret kurstab: Der er i regnskabet hensat 1,3 mio.kr til imødegåelse af forventet tab på valutaterminsforretninger i USD. Tilgodehavender fra salg: Ud af det samlede udestående på tkr. pr. 31. december 2001 er tkr. indestående på sikringskonto vedrørende fakturabelåning. Sikkerhedsstillelser: Til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter samt bankgæld er indlagt ejerpantebreve for i alt 75 mio. kr. i selskabets ejendom og driftsmidler. Der er givet pant i 3 maskiner for tkr. Miljøinvestering: Selskabet forventer at skulle investere ca. 150 tkr. for at opfylde miljømyndighedernes krav til spildevand. 16. Reguleringer tkr Af- og nedskrivninger m.v Tab ved salg af materielle aktiver m.v. (298) Finansielle poster, netto Ændring i arbejdskapital Ændringer i tilgodehavender (43.269) Ændringer i varebeholdninger (7.726) (8.849) Ændringer i leverandørgæld m.v. (7.888) (33.850) Afdrag på langfristet gæld Årets ændring i langfristet gæld (2.236) (28.724) Heraf nedbragt ved konvertering af gæld til aktiekapital Reguleret ændring i langfristet gæld (1.404)

22 ÅRSBERETNING Andre tilgodehavender tkr Skatteaktiv Andre tilgodehavender Skatteaktivet repræsenterer et forsigtigt skøn ud fra de på regnskabsafslutningstidspunktet kendte forudsætninger over de fremførbare underskud, der med rimelig sikkerhed forventes udnyttet ud fra foreliggende budgetter og planer. Noter uden henvisning 18. Transaktioner med væsentlige aktionærer, bestyrelse og direktion Selskabet har ikke i årets løb gennemført handler med bestyrelse, direktion, væsentlige aktionærer eller med selskaber uden for Topsil-koncernen, hvori de pågældende har interesser, jf. dog note Honorar til generalforsamlingsvalgt revision Deloitte & Touche KPMG J. Jespersen Nejstgaard & Vetlov tkr Samlet honorar Heraf andre ydelser end revision

23 ÅRSBERETNING Markedet Siliciummarkedet har i 2001 været udsat for store udsving som følge af den generelle markedssituation for elektronikprodukter. Siliciumareal Omsætningsudvikling Mill. Square inchs Mill. $ År År Enhedspris Segmentvækst ,500 IC Discrete 2,000 Opto $ / Inch 1,500 1,000 0,500 0, År Total Diode SST Power T Ensretter Thyristor Andet Sensor 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Procent vækst pr. år Siliciummarkedet følger elektronikindustriens forbrugscykler. Fra var markedet præget af underkapacitet og vareknaphed. Dette medførte lageropbygning igennem 2000, og da markedet begynder sin tilbagegang i 2000, forstærker de høje lagre således tilbagegangen ind i 2001 og Siliciumindustriens kapitalinvesteringer har i 2001 været 14% af omsætningen i forhold til et niveau på 9% i 1999 og Dette tilskrives, at knapheden af silicium igennem medførte igangsætning af kapacitetsudvidelse. Den øgede kapacitet har påvirket priserne negativt i Med markedets tilbagevenden og et fald i investeringerne i slutningen af 2001 må priserne igen forventes at stige. Forbruget af silicium til elektronikprodukter forventes i 2002 at genoptage stigningstakter på gennemsnitlig 8-10% frem til år Et nyt marked indenfor solceller har åbnet sig for float zone silicium. Udvikling af FZ-teknologien har gjort det muligt at fremstille billigere silicium, som kan give solceller en højere effektivitet. Det vil dermed være med til at øge anvendelsen af solceller, idet effektiviteten gør det mere rentabelt som alternativ energikilde.

24 ÅRSBERETNING Miljøopgørelse Miljøopgørelsen er tilsvarende 1999 og 2000 beregnet på baggrund af den faktiske produktion. Det vil sige at krystalproduktionen opgøres i kilo, medens produktionen i mekanisk bearbejdning, der er outsourcet fra andet halvår 2000, opgøres i antal kvadratmeter. Regnskabsåret 2001 er første år, hvor outsourcingen af skiveproduktionen slår fuldt igennem, hvilket påvirker den producerede volumen væsentligt. Der er således tale om mere end en halvering af volumen fra 2000 til Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige, da udviklingen i forbruget er væsentligt påvirket af outsourcingen pr. produktionsen hed 2000 pr. produktionsenhed 1999 pr. produktionsenhed Enheder Energi Elektricitet kwh 99,5 51,3 77,6 Naturgas Nm 3 3,5 1,4 2,6 Argon m 3 1,8 0,8 0,8 Emission Noxgasser kg 0,05 0,03 0,04 Fluorid g 0,4 0,2 0,3 Vand Vandværksvand forbrug m 3 0,6 0,5 1,0 Procesvand forbrug m 3 0,3 0,3 0,5 Spildevand udledt m 3 0,5 0,4 0,8 Udledt total kvælstof g 2,8 17,6 11,3 Deponeret slam kg 0,3 0,6 0,9 Udledt COD 2 kg 0,02 0,3 0,3 Udledt krom g 0,003 0,02 0,03 Hjælpematerialer Andre gasser ml 3,2 3,8 2,1 Syrer, m.m. kg 3,3 2,1 1,8 Additiver kg 0,1 0,1 0,3 Organiske stoffer kg 0 0,1 0,2 Slibemidler kg 0,2 0,4 0,6 Stigningen i forbruget af elektricitet, naturgas, argon, nox-gasser 1 skyldes et reduceret volumen. Den væsentlige reduktion i udledning af kvælstof, deponeret slam, udledt COD 2 samt udledt krom er afledt af outsourcingen af skiveproduktionen. Topsil arbejder kontinuerligt for at mindske miljøpåvirkningen ved optimering af produktionsprocesserne. 1 En fællesbetegnelse for luftarterne nitrogenoxid (NO) og nitrogendioxid (NO 2 ). 2 COD: (Chemical Oxygen Demand) eller kemisk iltforbrug anvendes ved bestemmelse af iltforbrugende organiske forbindelser i spildevandet.

25 ÅRSBERETNING Social opgørelse/beretning Vision Topsils vision er at være elektronikindustriens foretrukne leverandør af float-zone og Czochralski siliciumprodukter til halvleder- og solcellemarkedet. Dette mål skal nås ved bl.a. at fokusere på: Vækst i indtjening og omsætning At tilfredsstille investorerne Værdiledelse Videndeling og samarbejde på tværs i organisationen Medarbejdernes kompetencer Etik Topsils forretning bygger på en høj moral og etik. Vi arbejder generelt for et renere miljø og en høj forretningsetik. Som produktionsvirksomhed er der en naturlig risiko for medarbejderne ved arbejdet, og en aktiv sikkerhedsgruppe sørger for, at der løbende sker forbedringer med henblik på sikkerheden i takt med at produktionsprocesser ændres. Topsil vil fortsat være en sikker og sund arbejdsplads. Topsil respekterer FN s Børnekonvention og ansætter således ikke børn i virksomheden. Vi respekterer ligeledes FN s deklaration om menneskerettigheder vedrørende ligestilling mellem køn, racer og religion, samt medarbejdernes ret til at organisere sig. Værdigrundlag Topsil ønsker at bygge virksomheden op på følgende værdier: Kundskab, åbenhed og tillid. Vi ønsker med vore værdier at skabe et handlerum for ledere og medarbejdere, som skaber større motivation og udfoldelsesmuligheder, samtidig med at der stilles øgede krav om ansvar til den enkelte medarbejder, som skal lære at håndtere opgaver uden at få dikteret løsningen. Vi ønsker med vore værdier at skabe en organisation med fokus på kvalitet og etik, og som henvender sig til det hele menneske. Ledelsen Topsil har en flad og dynamisk organisation, som bestræber sig på at skabe et klima, hvor tillid og samarbejde er de bærende elementer, og hvor det belønnes at udforske nye områder, og hvor lederstilen er at motivere og kommunikere. Der arbejdes til stadighed med at forbedre processer, der understøtter videndeling og det tværorganisatoriske samarbejde. Person- og jobprofiler på nøglepersoner er lagt ud på Topsils intranet, så oplysninger om kompetencer og ansvar er tilgængelig for alle. Lederne gennemfører årlige medarbejdersamtaler for at få indsigt i og overblik over kompetencer, styrker og udviklingsbehov. Uddannelsesaktiviteter Topsil har benyttet afmatningen på markedet i 2001 til at give organisationen et kompetenceløft, og der har gennem 2001 været en omfattende kursusvirksomhed på Topsil, som har omfattet hele organisationen. Som en opgradering af produktionsmedarbejderne har Topsil i 2001 bl.a. tilbudt medarbejderne i produktionen Industrioperatør-uddannelsen; en 18 måneders uddannelse med 24 ugers skoleophold, som slutter med et svendebrev. Mellemlederrollen har været i fokus, og løbende uddannelse af mellemlederne er påbegyndt. Der har været fokus på IT kundskaber, kommunikation og Topsils værdier.

26 ÅRSBERETNING Læring på tværs I samarbejde med CO Industri og DI er der dannet en tværorganisatorisk arbejdsgruppe på Topsil. Målet med projektet er at fremme samarbejdet imellem de forskellige afdelinger og medarbejdergrupper på Topsil. Projektet løber frem til maj Rekruttering Topsil ønsker at være en betydelig arbejdsplads for den lokale arbejdskraft, og rekruttering af medarbejdere til produktionen sker ofte ved anbefaling fra ansatte og ved uopfordrede ansøgninger. Øvrige stillinger besættes gennem jobannoncer og jobdatabaser. Det er en klar personalepolitik, at Topsil ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere uanset køn og etnisk baggrund. Topsil vil ikke diskriminere (køn, race, religion) ved ansættelser, forfremmelser og afskedigelser af medarbejdere. Arbejdsmiljø Topsil skal være en sikker arbejdsplads. Det er en del af Topsils kultur, at arbejds- og sikkerhedsinstrukser bliver overholdt, påbudte værnemidler bliver benyttet, og at arbejdet bliver udført med omtanke. Alle produktionsmedarbejder har været på førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser i Samtlige arbejdspladser i Topsil er arbejdspladsvurderet. For at undgå nedslidning gennem ensidigt gentaget arbejde er der indført jobrotation, og medarbejderne får tilbudt gratis afslapningsmassage i arbejdstiden. Der kommer stadig nye idéer fra medarbejderne til forbedringer af arbejdspladsen. Vi har bl.a. i 2001 anskaffet kraner i dele af produktionen for at undgå tunge løft. Topsil har ikke haft arbejdsulykker i Social Ansvarlighed Topsil ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads, og har i 2001 lavet en partnerskabsaftale med Ølstykke, Stenløse, Slangerup, Jægerspris, Skibby og Frederikssund Kommuner. Samarbejdet består i oprettelse af skåne- og fleksjobs til medarbejdere, der på grund af nedsat arbejdsevne har brug for at blive overflyttet til andet arbejde, arbejdsprøvning af arbejdsledige, som efter lang tids sygdom skal sluses ind på arbejdsmarkedet igen, eller bistandsklienter, som aldrig har haft en reel tilknytning til en arbejdsplads. Medarbejdertilfredshed For at Topsil også fremover skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne bliver hørt, bliver der afholdt en årlig medarbejdertilfredshedsanalyse. Resultatet af analysen giver os mulighed for at vurdere og måle de bløde værdier i virksomheden, og lave tiltag, så det vi siger, er det vi gør. Kommunikation er en vigtig forudsætning for, at der bliver trukket på samme hammel. For at sikre at alle medarbejdere kender Topsils mål, og hvilken vej vi skal gå, afholder Topsils adm. direktør informationsmøder for alle Topsils medarbejdere. På stormøder hver anden måned er der status på målene og information om de aktiviteter, der er planlagt til næste møde. Der bliver holdt ugentlige afdelingsmøder, og der udsendes et måneds nyhedsbrev med mere generelt nyt.

27 ÅRSBERETNING Aktioner Gns. Antal medarbejdere pr. leder: - I produktionen På funktionærområdet 4 4 Informationsmøder, hvor alle medarbejdere bliver informeret om, hvad der 6 6 sker på virksomheden Antal uddannelsesdage pr. medarbejder ekstern/intern 15 0,5 Antal arbejdsprøvede 1 4 Oprettede flexjob 1 2 Resultater Personaleomsætning i % - Funktionærer Produktionsmedarbejdere 24 67,5 Gns. Anciennitet i år: - Funktionærer 8,8 8,4 - Produktionsmedarbejdere 6,7 6,0 Gennemsnitsalder alle medarbejdere Ansatte ultimo - Funktionærer Produktionsmedarbejdere Mænd Kvinder Arbejdsulykker 0 0 Sygefravær i % - Funktionærer 1,2 0,7 - DA statistik 2,0 2,0 - Produktionsmedarbejdere 5,5 3,8 - DA statistik 5,1 4,9

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedtal og nøgletal 2. Beregning af nøgletal 3. Bestyrelse og direktion 4. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2000 5

Hovedtal og nøgletal 2. Beregning af nøgletal 3. Bestyrelse og direktion 4. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2000 5 Indholdsfortegnelse Side Hovedtal og nøgletal 2 Beregning af nøgletal 3 Bestyrelse og direktion 4 Ledelsens beretning for regnskabsåret 2000 5 Ledelsens regnskabspåtegning og underskrifter 9 Revisionspåtegning

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.09.12 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hovedtal og nøgletal for koncernen 2. Beregning af nøgletal 3. Bestyrelse og direktion 4. Ledelsens beretning for regnskabsåret 1999 5

Hovedtal og nøgletal for koncernen 2. Beregning af nøgletal 3. Bestyrelse og direktion 4. Ledelsens beretning for regnskabsåret 1999 5 Indholdsfortegnelse Side Hovedtal og nøgletal for koncernen 2 Beregning af nøgletal 3 Bestyrelse og direktion 4 Ledelsens beretning for regnskabsåret 1999 5 Ledelsens regnskabspåtegning og underskrifter

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

F.B.A. Huse A/S CVR-nr. 18411709. Årsrapport 2013

F.B.A. Huse A/S CVR-nr. 18411709. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk F.B.A. Huse A/S CVR-nr. 18411709 Årsrapport

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere