RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- VERSION SEPTEMBER 2014 STIER. DATO 07/01/2015: [XX/XX XXXX]

2 Sags nr..: Dokument nr..: Parterne Undertegnede Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks København V Danmark (herefter benævnt KøberenOrdregiver ) og medundertegnede [Part 2] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] (herefter benævnt LeverandørenRådgiver ) (og tilsammen benævnt Parterne og hver for sig "Part") har indgået denne aftale med tilhørende bilag vedrørendeom tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier (herefter benævnt Rammeaftalen ) på følgende vilkår: 2

3 Indholdsfortegnelse PARTERNE... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 BILAG INDLEDENDE BESTEMMELSER Baggrund og formål Definitioner Sprog og møntfod 8 2. RAMMEAFTALENS GENSTAND Aftalegrundlag Aftaleperioden Rådgivers Tjenesteydelser Generelt Miljøkrav Generelt Reduktion af miljøbelastning Arbejdsmiljø Rådgivers konkurs Rådgiverens samfundsansvar Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune Forpligtelsen Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen Besøg på arbejdspladsen Københavns Kommunes Aftalestyringssystem Dokumentation Statistik Ordreafgivelse og opfyldelsestidspunkt Ordrebekræftelse 16 3

4 2.13 Opfyldelsesstedet Ejendomsret og øvrige rettigheder Udskiftning af Rådgivers medarbejdere SAMARBEJDE Kontaktpersoner Underrådgivere Konsortium Ordregivers kontrol og tilsyn Rådgivers overdragelse af rettigheder og forpligtelser Procedure for ændringsanmodninger Fortrolighed ØKONOMI Honorar Regulering af honorar Fakturering Betalingsbetingelser Modregning Forsikring Erstatningsansvar Rådgivers erstatningsansvar Ordregiverens erstatningsansvar Ansvarsbegrænsning MISLIGHOLDELSESBESTEMMELSER Forsinkelse Rådgivers forsinkelse Ordregivers forsinkelse Mangler Mangler Mangelbeføjelser Bod Fælles regler for ophævelse Ordregivers adgang til at ophæve Leveringsaftaler og Rammeaftalen Økonomisk opgør ved Ordregivers ophævelse af Rammeaftalen 27 4

5 5.7 Rådgivers adgang til at hæve Leveringsaftaler og Rammeaftalen Økonomisk opgør ved Rådgivers ophævelse Force majeure AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Fortolkning Ændringer i Offentlig Regulering Pålagt ophør Tvister Lovvalg og værneting UNDERSKRIFTER

6 Bilag Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 2: LeverandørensRådgivers tilbud (TilbudslistenTilbudsliste) Bilag 3: KøberensOrdregivers krav til statistik og fakturering Bilag 4: UnderleverandørerUnderrådgivere Bilag 5: LeverandørensRådgivers samfundsansvar (CSR) Bilag 6: Udbudsmaterialet inkl. bilag Bilag 7: Rådgivers forsikringspolice, jf. punkt 4.6 6

7 1. Indledende bestemmelser 1.1 Baggrund og formål Denne Rammeaftale er indgået efter forudgående EU-udbud (EU-udbud nr. [20XX/S XX-XXXXXX]) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med henblik på at sikre KøberensOrdregivers behov for løbende og til rette tid at få foretaget tilstandsregistreringudført tilstandsregistreringer af kørebaner og cykelstier. Formålet med Rammeaftalen er at sikre KøberenOrdregiver den rettidige og mangelfri levering af de Tjenesteydelser, der er omfattet af Rammeaftalen, med henblik på at opfylde KøberensOrdregivers egne behov eller KøberensOrdregivers forpligtelser i forhold til borgerne. Rådgivningens form er totalrådgivning, jf. ABR 89 pkt Definitioner Ved Aftaleperiode forstås den periode, i hvilken Rammeaftalen løber, dvs. Rammeaftalens varighed fra ikrafttræden til ophør. I det omfang KøberenOrdregiver forlænger Rammeaftalen, omfatter betegnelsen Aftaleperiode også den forlængede løbetid. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved "Arbejdsklausulen" forstås den i Rammeaftalen under pkt fastsatte klausul. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kvartal forstås 3 på hinanden følgende kalendermåneder, dvs. enten månederne 1) januar, februar og marts, 2) april, maj og juni, 3) juli, august og september eller 4) oktober, november og december. Ved KundeOrdregiver forstås Teknik- og Miljøforvaltningen. Køberenden offentlige institution, der er også omfattetbemyndiget til at fremsende Ordrer i overensstemmelse med Rammeaftalen. Ved Rådgiver forstås den, der påtager sig en løsning af definitionen "Kunde".en given opgave inden for Rammeaftalens område. Ved Leverance forstås de Tjenesteydelser, som er omfattet af en given Leveringsaftale. Ved Leveringsaftale forstås en konkret aftale om præstation af Tjenesteydelser, der indgås mellem KøberenOrdregiver og LeverandørenRådgiver på baggrund af en af KundenOrdregiver afgivet Ordre. Leveringsaftale kan bestå af en Ordre og efterfølgende ordrebekræftelse. Ved "Offentlig Regulering" forstås love, bekendtgørelser, cirkulærer og bindende EU-retsakter. Ved "Opfyldelsestidspunkt" forstås det/de i Ordren fastsatte tidspunkt(er) og/eller tidsrum samt den/de i Ordren eventuelle fastsatte periode(er) for Leverandørens præstation/rådgivers udførelse af Leverancen. Ved Ordre forstås en af KundenOrdregiver afgivet bestilling af Tjenesteydelser omfattet af Rammeaftalen. 7

8 Ved "Parterne" forstås LeverandørenRådgiver og KøberenOrdregiver (hver for sig benævnt "Part"). Ved "Rammeaftalen" forstås nærværende dokument med tilhørende bilag som anført under bilagsfortegnelsen og eventuelle senere allonger. Ved (LeverandørensRådgivers) "Tjenesteydelser" forstås alle tjenesteydelser, som LeverandørenRådgiver skal levere til opfyldelse og overholdelse af Rammeaftalen, jf. bilag 2. Tjenesteydelserne omfatter navnlig tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier. 1.3 Sprog og møntfod Dokumenter, som knytter sig til det i Rammeaftalen regulerede samarbejde, affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til møntfod, mål og vægt er danske. Alle priser er i danske kroner (DKK) eksklusiv moms. I priserne er inkluderet de på tidspunktet for Rammeaftalens underskrift gældende afgifter, bortset fra moms. Al mundtlig og skriftlig kommunikation mellem LeverandørenRådgiveren og KundenOrdregiver skal foregå på dansk, medmindre andet forinden aftales mellem Parterne. 2. Rammeaftalens genstand 2.1 Aftalegrundlag Det samlede Aftalegrundlag udgøres af Rammeaftalen inklusive bilag. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem disse dokumenter, skal de fortolkes under anvendelse af almindelige fortolkningsprincipper i dansk aftaleret med henblik på at udfinde Parternes formål og hensigt med de relevante dokumenter. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem Rammeaftalen (inklusive bilag) og en Leveringsaftale, har Rammeaftalen dog forrang over Leveringsaftalen, medmindre det i forbindelse med den enkelte Leveringsaftale skriftligt er aftalt, at der er tilsigtet en fravigelse fra Rammeaftalen. Alle aftalte ændringer til Rammeaftalen skal for at være gyldige i forhold til Rammeaftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Rammeaftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt. ABR 89 finder ikke anvendelse i sin helhed, men der er medtaget enkelte bestemmelser samt principper i nærværende kontrakt. 2.2 Aftaleperioden Rammeaftalen træder i kraft den XX/XX/XXXX.[dd.mm.åååå]. Rammeaftalen løber indtil den XX/XX/XXXX,[dd.mm.åååå], hvor den ophører uden yderligere varsel. Uanset eventueltved Rammeaftalens udløb eller opsigelse af Rammeaftalen er er både LeverandørenRådgiver og KundenOrdregiver fortsat forpligtet til at opfylde Leveringsaftaler, der er indgået før Aftaleperiodens udløb eller opsigelse, på Rammeaftalens vilkår, medmindre andet aftales skriftligt. KøberenOrdregiver kan beslutte at forlænge Rammeaftalen med op til 2 gange 12 måneder, dvs. til udløb senest den [dd.mm.åååå]. Såfremt KøberenOrdregiver ønsker at gøre brug af denne forlængel- 8

9 9 sesoption, skal KøberenOrdregiver give LeverandørenRådgiver skriftlig besked herom senest tre måneder før Aftaleperiodens (inklusive eventuel forlængelse) udløb.

10 2.3 LeverandørensRådgivers Tjenesteydelser Generelt LeverandørenRådgiver skal fra Aftaleperiodens start præstere de tilbudte Tjenesteydelser, inklusive eventuelle Tjenesteydelser tilbudt som optioner, i overensstemmelse med kravspecifikationen (bilag 1) og LeverandørensRådgivers tilbud (bilag 2), hvis KundenOrdregiver bestiller sådanne Tjenesteydelser inden for Aftaleperiode. Løsningsbeskrivelsen i Leverandørens tilbud (bilag 2) kan ikke medføre, at ufravigelige krav i kravspecifikationen (bilag 1) ikke opfyldes. Samtlige Leverancer skal præsteres/udføres på og i overensstemmelse med Rammeaftalens vilkår, herunder som angivet i kravspecifikationen (bilag 1) og Leverandøren tilbud (bilag 2). LeverandørenRådgiver skal uden særskilt vederlag foretage enhver foranstaltning og præstere enhver tillægsydelse, som måtte være nødvendige for, at Leverancer kan gennemføres i fuld overensstemmelse med Rammeaftalen. Præstationen/udførelsenUdførelsen af Leverancerne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet/standard og i overensstemmelse med gældende Offentlig Regulering og gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for levering. Det personale, der af LeverandørenRådgiver anvendes til at opfylde Rammeaftalen, skal være fagligt velkvalificeret, kunne samarbejde med KundenOrdregiver og i øvrigt leve op til ethvert krav, som stilles efter Rammeaftalen Instruktion og vejledninger Leverandøren skal, i det omfang det fremgår af kravspecifikationen (bilag 1) eller Leverandørens tilbud (bilag 2), på anmodning fra Kunden vederlagsfrit yde Kunden instruktion og vejledning. Leverandøren er til enhver tid underlagt Kundens instruktioner ved ophold på Kundens områder. 2.4 Miljøkrav Generelt LeverandørenRådgiver garanterer i overensstemmelse med bilag 5, at LeverandørenRådgiver i hele Aftaleperioden opfylder de for Rammeaftalen gældende miljøkrav, samt den til enhver tid for LeverandørenRådgiver gældende miljølovgivning i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen. Køberens (respektive Kundens)Ordregivers beføjelser, herunder vedrørende muligheden for at kræve dokumentation for LeverandørensRådgivers overholdelse af miljøkrav og muligheden for at ophæve Rammeaftalen mv., hvis kravene efter dette pkt. 2.4 ikke overholdes, fremgår af bilag 5 samt Rammeaftalens bestemmelser om misligholdelse Reduktion af miljøbelastning LeverandørenRådgiver arbejder aktivt for at mindske miljøbelastningen ved opfyldelse af Rammeaftalen. KøberenOrdregiver kan forlange at se dokumentation for arbejdet. 10

11 LeverandørenRådgiver skal overholde gældende lovgivning om miljøbeskyttelse og om kemiske stoffer og produkter samt arbejde aktivt for at fremme miljømæssige og kemiske sundhedsmæssige forhold ved opfyldelse af Rammeaftalen. LeverandørenRådgiver skal ved opfyldelse af Rammeaftalen gennem systematisk miljøledelse, løbende arbejde med at mindske sin miljøpåvirkning. LeverandørenRådgiver er forpligtet til en (1) gang årligt at beskrive sit arbejde med miljøledelse og angive, hvordan LeverandørenRådgiver i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen har arbejdet med at reducere sine miljøpåvirkninger i det forgangne år. Endvidere skal LeverandørenRådgiver beskrive sine opstillede mål for reducering af miljøpåvirkninger ved opfyldelse af Rammeaftalen i det kommende år. KøberenOrdregiver kan forlange at se dokumentation for arbejdet. 2.5 Arbejdsmiljø LeverandørenRådgiver skal i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen overholde den for Leverandøren- Rådgiver gældende arbejdsmiljølovgivning og sikre, at egne arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Herudover skal det bl.a. sikres, at der er udarbejdet arbejdspladsvurdering og lavet en arbejdsmiljøorganisation, såfremt den for LeverandørenRådgiver gældende lovgivning påbyder Leverandøren dette. Alle Tjenesteydelserudførte ydelser skal være i overensstemmelse med den for LeverandørenRådgiver og KundenOrdregiver gældende arbejdsmiljølovgivning. Det er yderligere et krav, at LeverandørenRådgiver i overensstemmelse med den for Leverandøren gældende lovgivning vil arbejde aktivt for at fremme sundhed og sikkerhed ved opfyldelse af Rammeaftalen. Såfremt LeverandørenRådgiver får påbud fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende national myndighed i Aftaleperioden, skal LeverandørenRådgiver straks skriftligt meddele dette til KøberenOrdregiver. 2.6 LeverandørensRådgivers konkurs I tilfælde af LeverandørensRådgiverens konkurs skal LeverandørensRådgiverens konkursbo på KøberensOrdregiverens forlangende uden ugrundet ophold tage stilling til, om konkursboet vil indtræde i Rammeaftalen og/eller den/de underliggende og indgåede Leveringsaftaler. KøberenOrdregiveren har, med respekt for konkurslovens regler, ret til at bringe Rammeaftalen og/eller den/de underliggende og undgåede Leveringsaftaler til ophør, såfremt LeverandørensRådgiverens konkursbo ikke uden ugrundet ophold tager stilling til, om konkursboet vil indtræde i denne/disse. 2.7 LeverandørensRådgiverens samfundsansvar Ved opfyldelsen af Rammeaftalen indestår LeverandørenRådgiver for LeverandørensRådgiver og dennes eventuelle underleverandørersunderrådgiveres overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. (CSR). De aktuelle vilkår fremgår af bilag 5 og dette pkt Hvis disse vilkår ændres i Aftaleperioden og ændringerne samlet set medfører dokumenterbare meromkostninger for LeverandørenRådgiver i forhold til vilkårene ved Rammeaftalens indgåelse, er LeverandørenRådgiver berettiget til dækning af sine dokumenterede meromkostninger herved. LeverandørensRådgiver og dennes eventuelle underleverandørersunderrådgiveres manglende overholdelse af vilkår i bilag 5 og/eller dette pkt. 2.7 kan bl.a. medføre, at KøberenOrdregiver kan ophæve Rammeaftalen helt eller delvist, jf. bilag 5 og pkt

12 2.8 Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune Forpligtelsen LeverandørenRådgiver skal sikre, at ansatte hos leverandørerrådgiver og eventuelle underleverandørerunderrådgivere, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået at de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. LeverandørenRådgiver skal sikre, at ansatte hos leverandørerrådgiver og eventuelle underleverandørerunderrådgivere orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt orienteres, af LeverandørenRådgiver, om gældende løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og arbejdsvilkår. LeverandørenRådgiver er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandørerunderrådgivere samt krav til skiltning Københavns Kommune skal senest inden det årlige kalibreringsmøde skriftligt orienteres om Leverandørens eventuelle brug af underleverandører i aktuelt kalenderår, hvilke underrådgivere, der anvendes i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. Informationen skal i givet fald indeholde i aktuelt kalenderår, ved angivelse af underleverandørers navn og CVR.nr./RUT.nr. LeverandørenRådgiver skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Københavns Kommune om, hvilke underleverandørerunderrådgivere, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører. Københavns Kommune kan konkret stille krav til, at LeverandørenRådgiveren på byggepladsen skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde på arbejdspladsen ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Krav om skiltning er dog altid obligatorisk for byggerier med en varighed over en måned. LeverandørenRådgiver er til enhver tid underlagt Københavns Kommunes instruktioner omkring ophold på Københavns Kommunes arbejdspladser. Københavns Kommune forbeholder sig med dette krav retten til at kunne udstikke instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være regler omkring uønsket ophold på arbejdspladsen, forbud mod overnatning på byggepladsen mv Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere LeverandørenRådgiver er forpligtiget til at sikre, at såfremt LeverandørenRådgiver eller dennes underleverandørerunderrådgivere har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ, sender en kvittering for anmeldelsen til Københavns Kommune straks efter anmeldelsen Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse. 12

13 Dokumentation LeverandørenRådgiver har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit er overholdt, og Københavns Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for LeverandørensRådgiver og dennes underleverandørersunderrådgiveres overholdelse heraf. Københavns Kommune kan kræve dokumentation direkte fra LeverandørensRådgiver eller dennes underleverandørersunderrådgiveres medarbejdere. Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren- Rådgiver har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Københavns Kommune i den konkrete sag anmode LeverandørenRådgiver om at fremsende andre relevante dokumenter Redegørelse Såfremt Københavns Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal LeverandørenRådgiver efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. LeverandørenRådgiver skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af KontraktenRammeaftalen, er fremstillet. Københavns Kommune kan i den konkrete sag anmode LeverandørenRådgiver om at uddybe andre relevante forhold Frister Dokumentationen skal være Københavns Kommune i hænde senest 5 Arbejdsdage efter Københavns Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Københavns Kommune i hænde senest 10 Arbejdsdage efter Københavns Kommunes påkrav er afsendt medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 10 Arbejdsdage for dokumentation og 20 Arbejdsdage for redegørelsen Videregivelse af dokumentation Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. punkt til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed. Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. punkt 0 til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen LeverandørensRådgiver eller dennes underleverandørersunderrådgiveres væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige Københavns Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ifalder LeverandørenRådgiver nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten Sanktioner ved LeverandørensRådgivers overtrædelse til klausulens afsnit Københavns Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra LeverandørensRådgiverens eller underleverandørersunderrådgiveres ansatte. Med berettiget krav menes lønmodtagerkrav op til niveauet i arbejdsklausulen. 13

14 Såfremt betingelsen for at tilbageholdte vederlag som følge af manglende dokumentation ikke kan udbetales til de pågældende medarbejdere, tilfalder de tilbageholdte vederlag Københavns Kommune. LeverandørenRådgiver ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit Boden pr. påbegyndt arbejdsdag er fastsat til DKK 2.000,- indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i LeverandørensRådgivers vederlag Sanktioner ved LeverandørensRådgivers overtrædelse af klausulens afsnit LeverandørenRådgiver ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit Boden pr. påbegyndt arbejdsdag er fastsat til DKK 4.000,- indtil LeverandørenRådgiver har imødekommet Københavns Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i LeverandørensRådgivers vederlag Besøg på arbejdspladsen Københavns Kommune eller en tredjepart vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af Arbejdsklausulen Københavns Kommunes Aftalestyringssystem LeverandørenRådgiver skal ved kontraktindgåelse indberette basisoplysninger på sig selv og sine underleverandørerunderrådgivere i KøbersOrdregivers til en hver tid anvendte Aftalestyringssystem, hvor relevante oplysninger om Københavns Kommunes kontrakter forefindes. 14

15 2.9 Dokumentation LeverandørenRådgiver forpligter sig til det i Rammeaftalen, herunder Kravspecifikationen (bilag 1) og LeverandørensRådgivers tilbud (bilag 2), anførte omfang at fremsende dokumentation til KøberenOrdregiver vedrørende opfyldelsen af Leveringsaftaler (F.eks. overdragelsesdokumenter mv.). Materialet skal leveres digitalt og skal være KøberenOrdregiver i hænde senest 5 Arbejdsdage efter KøberenOrdregiver har sendt LeverandørenRådgiver påkrav herom. Fristen kan dog efter aftale forlænges med op til 10 Arbejdsdage. KøberenOrdregiver har ret, men ikke pligt, til at kommentere LeverandørensRådgivers dokumentation. Det forhold, at KøberenOrdregiver kommenterer eller undlader at kommentere fremsendt dokumentation, ændrer ikke ved LeverandørensRådgivers ansvar i henhold til Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, og det reducerer eller afskærer ej heller Køberens/KundensOrdregivers muligheder for at gøre misligholdelse gældende. Hvis den modtagne dokumentation viser mangler eller anden misligholdelse generelt eller i forhold til opfyldelse af en Leveringsaftale, kan dette have konsekvenser som nærmere fastsat i Rammeaftalens bestemmelser om misligholdelse mv. Såfremt Køberen/KundenOrdregiver finder anledning til at antage, at LeverandørenRådgiver misligholder Rammeaftalen eller en underliggende Leveringsaftale, skal Leverandøren,Rådgiver efter påkrav fra Køberen/KundenOrdregiver, fremsende en fyldestgørende redegørelse om forholdet til Køberen/Kunden.. Redegørelsen skal være Køberen/KundenOrdregiver i hænde senest 10 Arbejdsdage efter Køberens/KundenOrdregivers påkrav er afsendt. Fristen kan efter aftale forlænges Statistik LeverandørenRådgiveren skal vederlagsfrit udarbejde og fremsende opgørelser over KundensOrdregives indkøb under Rammeaftalen. Disse statistikker skal have et indhold og fremsendes med en hyppighed som nærmere fastsat i bilag Tildeling af ordrer Ordregiver ønsker at indgå aftale med én leverandør Ordrebekræftelse og afbestilling 2.11 LeverandørenOrdreafgivelse og opfyldelsestidspunkt Har Ordregiver i et kalenderår bestilt tilstandsregistrering til udførelse i årets løb sender forvaltningen senest 1. marts en MS-Access fil til Rådgiveren 1, der indeholder de strækninger, hvor tilstandsregistreringerne skal foretages. Strækningslisten vil indeholde vejnr., navn, fra- og til km. Der vil blive vedlagt et digitalt kort med oplysninger om stationeringer. Målingerne skal foretages, således at data er sendt til Ordregiver senest d. 1. august hvert år. 1 For kalenderåret 2015 sendes MS-Access database-filen hurtigst muligt efter indgået kontrakt. Rådgiver og Ordregiver aftaler herefter en endelig afleveringsdato. 15

16 2.12 Ordrebekræftelse Rådgiver skal efter at have modtaget en Ordre og desuden altid på KundensOrdregives anmodning, uden ugrundet ophold, fremsende en ordrebekræftelse til Kunden. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra Ordren, gælder Ordrens angivelser, medmindre Kunden efter modtagelsen af ordrebekræftelsen skriftligt har bekræftet, at Leveringsaftalen skal ske på ordrebekræftelsens vilkår Opfyldelsestidspunktet Leverandøren skal præstere Leverancen på Opfyldelsestidspunktet. Opfyldelsestidspunktet skal angives i ordrebekræftelsen og skal svare til Ordren. Har Kunden ikke i Ordren fastsat Opfyldelsestidspunktet påhviler det Leverandøren uden ugrundet ophold at kontakte Kunden med henblik på aftale herom. Leverandøren skal i videst muligt omfang efterkomme Kundens ønske om Opfyldelsestidspunktet for Leverancen. 16

17 Opfyldelsesstedet LeverandørenRådgiver skal præstere/udføre den i Leveringsaftalen Kravspecifikationen (Bilag 1) anførte Leveranceydelse på den/de af KundenOrdregiver anviste adresse(r). Kravspecifikationen (bilag 1) og Leverandørens tilbud (bilag 2) kan fastsætte nærmere vedrørendeda opfyldelsesstedet. er varierende, vil Ordregiver anføre dette ved tildeling af Ordren, jf. pkt Ejendomsret og øvrige rettigheder KundenOrdregiver opnår ejendomsret over det eventuelle materiale, som LeverandørenRådgiver har udarbejdet og givet KundenOrdregiver som led i opfyldelse af en Leverance. Dokumentation udleveret af KundenOrdregiver tilhører KundenOrdregiver og skal udleveres af LeverandørenRådgiver på forlangende. LeverandørenRådgiver garanterer, at det af LeverandørenRådgiver udarbejdede materiale som udleveres til KundenOrdregiver som led i opfyldelse af en Leverance ikke krænker tredjemands rettigheder. LeverandørenRådgiver skal holde KundenOrdregiver skadesløs for alle tab og eksterne såvel som interne omkostninger, som måtte hidrøre fra, at tredjemand påberåber sig krænkelse af dennes rettigheder. LeverandørenRådgiver er pligtig til om muligt at bringe krænkelsen til ophør, således at KundenOrdregiver kan drage nytte af Leverancen som forudsat i Leveringsaftalen og Rammeaftalen. Rejser tredjemand krav mod KundenOrdregiver med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, skal KundenOrdregiver straks skriftligt meddele LeverandørenRådgiver dette. Hvis tredjemands rettigheder hindrer LeverandørensRådgivers opfyldelse af Rammeaftalen, herunder også de enkelte Leveringsaftaler, i et omfang, som er væsentligt for Køberen/KundenOrdregiver, er KøberenOrdregiver berettiget til, uden yderligere varsel, at ophæve Rammeaftalen og/eller de berørte Leveringsaftaler. KundenOrdregiver er under samme betingelser berettiget til uden yderligere varsel at ophæve de berørte Leveringsaftaler. Forpligtelserne i henhold til dette pkt er også gældende efter Rammeaftalens ophør, uanset ophørsgrunden Udskiftning af LeverandørensRådgivers medarbejdere KundenOrdregiver kan forlange, at LeverandørenRådgiver fra samarbejdet med KundenOrdregiver fjerner medarbejdere, der har givet anledning til berettiget kritik, ligesom KundenOrdregiver kan forlange medarbejdere fjernet, hvis disse har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, tilsidesat almindelige hensyn til sikkerhed eller er påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med samarbejde med KundenOrdregiver. Det anførte gælder tilsvarende med hensyn til LeverandørensRådgiverens eventuelle underleverandørerunderrådgivere. Kunden kan herudover forlange udskiftning af Leverandørens medarbejdere i det omfang, dette fremgår af kravspecifikationen (bilag 1). 3. Samarbejde 17

18 3.1 Kontaktpersoner Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende Rammeaftalen: KøberensOrdregivers kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] LeverandørensRådgivers kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Parterne skal skriftligt underrette hinanden 14 Arbejdsdage forud for en eventuel udskiftning af kontaktpersoner. Kontaktpersonerne kan, hvor der ikke er angivet andet i Rammeaftalen, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra en Part, bindende disponere på vegne af den respektive Part. 3.2 Underleverandører 3.2 LeverandørenUnderrådgivere Rådgiver er berettiget til at anvende underleverandørerunderrådgivere i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen. Rådgivers underrådgivere skal, for tidspunktet for Rammeaftalens indgåelse, fremgå af bilag 4. LeverandørenRådgiver er alene berettiget til at anvende andre underleverandører, hvis Køberenunderrådgivere, hvor Ordregiver forinden skriftligt har godkendt dette. KøberenOrdregiver kan dog ikke afslå at godkende en underleverandørunderrådgiver uden rimelig grund. Leverandørens underleverandører på tidspunktet for Rammeaftalens underskrift fremgår af bilag 4. UnderleverandørerUnderrådgivere skal overholde Rammeaftalens forpligtelser, herunder særlig pkt LeverandørenRådgiver har pligt til, efter krav fra KøberenOrdregiver, at udskifte eller fjerne en underleverandørunderrådgiver, hvis KøberenOrdregiver ud fra et sagligt skøn har rimelig anledning til at stille et sådan krav, herunder hvis underleverandørenunderrådgiveren ikke er godkendt af KøberenOrdregiver eller ikke overholder Rammeaftalens forpligtelser, særlig pkt I det omfang LeverandørenRådgiver ønsker at anvende andre underleverandørerunderrådgivere i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen end dem, som udtrykkeligt fremgår af bilag 4, herunder udskifte en underleverandørunderrådgiver, skal KøberenOrdregiver forlods skriftligt godkende denne/disse. Til brug for godkendelsen fremlægger LeverandørenRådgiver den dokumentation, som KøberenOrdregiver efter et sagligt skøn måtte finderfinde relevant, f.eks. underleverandørens underrådgivers registreringsbevis hos CVR, en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende dokumentation. KøberenOrdregiver kan ikke afslå godkendelse af en underleverandørunderrådgiver uden rimelig grund. 18

19 Brug af underleverandørerunderrådgiver indebærer ikke begrænsninger i LeverandørensRådgivers ansvar for opfyldelse af kravene i Rammeaftalen og påvirker ikke LeverandørensRådgivers ansvar over for KundenOrdregiver. 3.3 Konsortium I det omfang LeverandørenRådgiver udgør et konsortium, hæfter de i konsortiet deltagende fysiske/juridiske personer ubegrænset, solidarisk og direkte for opfyldelsen af Rammeaftalen og alle Leveringsaftaler. Et af konsortiets medlemmer skal have fuld prokura over for KøberenOrdregiver, og den i pkt. 3.1 anførte kontaktperson er på vegne af samtlige medlemmer i konsortiet ansvarlig for kontakten til KøberenOrdregiver. 3.4 KøberensOrdregivers kontrol og tilsyn KøberenOrdregiver og/eller tredjemand, som KøberenOrdregiver har bemyndiget dertil, er berettiget, men ikke forpligtet, til i Aftaleperioden at føre løbende kontrol med LeverandørensRådgivers og eventuelle underleverandørersunderrådgiveres opfyldelse af Rammeaftalen. Bemyndiger KøberenOrdregiver tredjemand til at fungere som tilsynsførende skal LeverandørenRådgiver med et rimeligt varsel oplyses derom. KøberenOrdregiver og/eller den af KøberenOrdregiver bemyndigede tilsynsførende har blandt andet ret til at foretage både anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg på steder for Leverancernes opfyldelse, jf. pkt. 0. Kontrollen skal tilrettelægges, så den er til mindst mulig gene for LeverandørenRådgiver hhv. den relevante underleverandørunderrådgiver. LeverandørenRådgiver skal yde KøberenOrdregiver og/eller den bemyndigede tilsynsførende praktisk bistand og imødekommenhed i forbindelse med kontrol og er forpligtet til uden særskilt vederlag at give KøberenOrdregiver og/eller den bemyndigede tilsynsførende adgang til oplysninger, dokumentation og andet, som er relevant for KøberensOrdregiver og/eller den bemyndigede tilsynsførende gennemførelse af en sådan kontrol. LeverandørenRådgiver skal løbende give KøberenOrdregiver oplysninger om alle relevante forhold om overholdelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, som LeverandørenRådgiver bliver bekendt med, herunder skal LeverandørenRådgiver oplyse KøberenOrdregiver, hvis LeverandørenRådgiver bliver bekendt med, at LeverandørenRådgiver ikke har overholdt sådanne forskrifter. 3.5 LeverandørensRådgivers overdragelse af rettigheder og forpligtelser LeverandørenRådgiver kan ikke uden KøberensOrdregivers skriftlige samtykke overdrage sine forpligtelser efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til tredjemand. LeverandørenRådgiver kan heller ikke uden Ordregivers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til tredjemand, uden samtykke fra Køberen, herunder. Rådgiver kan Leverandøreni øvrigt ikke foretage fakturabelåning. Såfremt LeverandørenRådgiveren er et konsortium gælder ovennævnte for hvert enkelt medlem af konsortiet. Køberen/Kunden fraskriver sig ved KøberensVed Ordregivers eventuelle samtykke af overdragelse af KøberensOrdregivers rettigheder, fraskriver Ordregiver sig ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i den forfaldne købesum mv. i tilfælde af LeverandørensRådgivers mangelfulde opfyldelse af Rammeaftalen eller en underliggende Leveringsaftale. 19

20 3.6 Køberens overdragelse af rettigheder og forpligtelser Køberen kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til en anden offentlig institution, eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige direkte eller indirekte drives for offentlige midler. 20

21 Procedure for ændringsanmodninger KøberenOrdregiver har, under iagttagelse af de udbudsretlige regler, ret til at kræve ikke-væsentlige ændringer i LeverandørensRådgivers Tjenesteydelser. LeverandørenRådgiver kan kun modsætte sig sådanne ændringer, hvis de på væsentlig måde vil ændre Rammeaftalens karakter, herunder de med Rammeaftalen forbundne risici. Hvis KøberenOrdregiver ønsker ændringer i Tjenesteydelserne, skal dette meddeles LeverandørenRådgiver skriftligt med angivelse af de ønskede ændringer. Derudover skal KøberenOrdregiver angive, hvornår ændringerne ønskes iværksat. LeverandørenRådgiver skal uden ugrundet ophold og senest tyve (20) Arbejdsdage efter, at ændringsanmodningen er modtaget, fremsende et løsningsforslag med angivelse af ændringsanmodningens konsekvenser for Rammeaftalens Tjenesteydelser, herunder blandt andet leveringstid samt forøgelse eller formindskelse af LeverandørensRådgivers vederlag. Såfremt KøberenOrdregiver kan godkende LeverandørensRådgivers løsningsforslag, skal KøberenOrdregiver udarbejde en skriftlig allonge til Rammeaftalen. Ændrer KøberenOrdregiver kravene til den elektroniske faktura, skal LeverandørenRådgiver varsles i rimelig tid og senest halvfems (90) Arbejdsdage før kravene ændres Fortrolighed Leverandøren og KundenRådgiver, Ordregiver og disses medarbejdere er forpligtet til at iagttage tavshed men hensyn til enhver oplysning, som disse bliver bekendt med i forbindelse med Rammeaftalen og den nærmere udførelse og opfyldelse heraf, og som ikke er alment kendte eller alment tilgængelige. Denne forpligtelse består også efter Rammeaftalens ophør, uanset ophørsgrunden. LeverandørenRådgiver er forpligtet til at sikre, at LeverandørensRådgivers medarbejdere i relevant omfang kender og overholder de forpligtelser, der følger af dette pkt Fortrolighedsforpligtelsen viger i det omfang dette følger af Offentlig Regulering, herunder angående de for KundenOrdregiver gældende regler om aktindsigt. LeverandørenRådgiver og KundenOrdregiver er berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af deres interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til Rammeaftalen. Køberen og KundenOrdregiver kan efter en konkret vurdering videregive informationer til andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed, ligesom Køberen og KundenOrdregiver kan videregive oplysninger til politiet, hvis der er mistanke om et begået strafbart forhold. LeverandørenRådgiver må ikke uden Køberens/KundensOrdregivers forudgående skriftlige samtykke bruge Køberen/KundenOrdregiver som reference. Dog er LeverandørenRådgiver berettiget til at medtage Køberen/KundenOrdregiver på en simpel referenceliste. 4. Økonomi 21

22 4.1 Vederlag 4.1 LeverandørensHonorar Rådgivers priser er indeholdt i Tilbudslisten, bilag 2. Priserne indeholder alle omkostninger, herunder alle interne ydelser og offentlige afgifter, transportomkostninger, administration, forsikringer mv. Øvrige udgifter er Ordregiver uvedkommende. 4.2 Regulering af vederlaghonorar De tilbudte priser for Tjenesteydelser reguleres ikke indenfor et (1) år fra Aftaleperiodens start. I tilfælde af skriftligt dokumenterede stigninger af LeverandørensRådgivers omkostningsniveau kan købesummen reguleres en (1) gang årligt, dog maksimalt lig ændringen i nettoprisindekset, der er fastsat i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 om beregning af et nettoprisindeks, i løbet af et (1) år forud for reguleringstidspunktet. Leverandøren Rådgiver kan dog til enhver tid regulere købesummen i henhold til ændringer afi afgifter fastsat ved lov, som bliver pålagt LeverandørensRådgivers ydelser i løbet af kontraktperioden. Bliver en Leverance præsteret senere end aftalt, og er der tale om en forsinkelse, som LeverandørenRådgiveren bærer ansvaret for, vil vederlaget for den pågældende Leverance blive beregnet på baggrund af det indeks, der ville have været gældende, såfremt Leverancen var opfyldt rettidigt. Prisregulering, der medfører en prisforhøjelse, skal skriftligt godkendes af KøberenOrdregiver inden ikrafttrædelse. KøberenOrdregiver kan ikke nægte at godkende prisreguleringen, hvis denne er berettiget efter dette pkt Fakturering Ved fakturering skal LeverandørenRådgiver efterleve kravene i bilag 3. Leverer LeverandørenRådgiver ikke en eller flere elektroniske fakturaer i overensstemmelse med kravene i bilag 3 og/eller dette pkt. 4.3, kan KundenOrdregiver udskyde betalingen af den eller de pågældende fakturaer under forudsætning af, at KundenOrdregiver har oplyst korrekt EAN-nummer. KundenOrdregiver underretter i så fald LeverandørenRådgiver om, at fakturaerne ikke kan betales og baggrunden herfor. Køberen/Kunden Ordregiver kan ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. KøberenOrdregiver er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. LeverandørenRådgiver skal stille enhver tilgængelig information til rådighed for en sådan gennemgang. Kravene til den elektroniske faktura, jf. bilag 3, kan i rimelig udstrækning ændres af KøberenOrdregiver, herunder f.eks. krav til dataformat og indhold. 4.4 Betalingsbetingelser Betaling forfalder 30 dage efter LeverandørensRådgivers fremsendelse af fyldestgørende elektronisk faktura i overensstemmelse med betingelserne herfor efter pkt. 4.3, medmindre LeverandørenRådgiver og KundenOrdregiver har aftalt anden forfaldsdag eller Køberen/KundenOrdregiver har ret til at tilbageholde vederlaget. 22

23 Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. 4.5 Modregning Hvis KundenOrdregiver mener, at der på grundlag af denne Rammeaftale skal ske fradrag i betalingerne, eller hvis KundenOrdregiver har modkrav mod LeverandørenRådgiver, er KundenOrdregiver berettiget til at modregne sådanne beløb i LeverandørensRådgivers vederlag. Ved en modregning, der foretages uberettiget, skal KundenOrdregiver ved senere betaling af det uberettiget tilbageholdte beløb svare morarente. LeverandørenRådgiver er ikke berettiget til at undlade at opfylde efterfølgende Leveringsaftaler på grund af uenighed om betalingen. 4.6 Forsikring LeverandørenRådgiver er forpligtet til fra Aftaleperiodens start og indtil levering af den sidste Leverance er sket, at tegne og holde følgende forsikringer i kraft: a) Alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring, og b) Erhvervsansvarsforsikring (rådgiveransvarsforsikring) omfattende de aktiviteter, der fremgår af Rammeaftalen, og som dækker skade på person og/eller ting i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen. Dækning under LeverandørensRådgivers erhvervsansvarsforsikring skal pr. forsikringshændelse udgøre mindst DKK 5 mio ,- for personskade, mindst DKK ,- for tingskade og mindst DKK 2 mio ,- for tingskaderådgiveransvaret. Dækningen skal til enhver tid opretholdes uanset skete skader. LeverandørenRådgiver skal sikre sig, at dennes erhvervsansvarsforsikring dækker i tilfælde af Tjenesteydelser hidrørende fra tredjemand/underleverandørerunderrådgivere; subsidiært sikre, at de pågældende underleverandørerunderrådgivere har erhvervsansvarsforsikring, der lever op til ovenstående krav. Leverandøren skal på KøberensRådgiver skal vedlægge dokumentation for krævede forsikringer som bilag 7 til denne aftale. Rådgiver skal i øvrigt på Ordregivers anmodning straks dokumentere forsikringernes eksistens og omfang samt at præmierne er betalt. Leverandøren skal ved forsikringens fornyelse på eget initiativ levere et forsikringscertifikat til Køberen for de krævede forsikringer. Der skal straks ske underretning til KøberenOrdregiver, hvis forsikringsselskabet opsiger en forsikring. Forsikringerne medfører ikke begrænsninger i Leverandørens ansvar, der alene begrænses i overensstemmelse med pkt Erstatningsansvar LeverandørensRådgivers erstatningsansvar LeverandørenRådgiver er overfor Køberen/KundenOrdregiver erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, med de modifikationer og præciseringer, der fremgårabr89 punkt , 1. pkt.: 23

24 Rådgiverens ansvar ophører 5 år efter afslutningen af Rammeaftalen. den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører. Køberen indtræder i forhold til erstatningskrav mod Leverandøren i Kundens rettigheder. Alene Køberen kan gennemføre erstatningskrav mod Leverandøren. LeverandørenRådgiver skal straks skriftligt meddele KundenOrdregiver om enhver skade eller mangel, som LeverandørenRådgiver (eller dennes eventuelle underleverandørerunderrådgivere) er ansvarlig for og som er kommet til dennes kundskab. LeverandørenRådgiver er, medmindre andet fremgår af Rammeaftalen, ansvarlig for enhver skade og mangel, som kan tilskrives LeverandørenRådgiver eller dennes eventuelle underleverandørerunderrådgivere i forbindelse med Rammeaftalens opfyldelse efter dansk rets almindelige erstatningsregler. LeverandørenRådgiver er endvidere ansvarlig for de tab og omkostninger, som KundenOrdregiver måtte blive påført som følge heraf. LeverandørenRådgiver skal holde KundenOrdregiver skadesløs, dersom denne overfor tredjemand ifalder erstatningsansvar som følge af LeverandørensRådgivers Tjenesteydelser efter Rammeaftalen, tilknyttede ydelser i forbindelse hermed, eller LeverandørensRådgivers manglende præstation af Tjenesteydelserne. KundenOrdregiver er i tilfælde af, at tredjemand rejser krav mod KundenOrdregiver som følge af forhold, som LeverandørenRådgiver er ansvarlig eller hæfter for, berettiget til at kræve, at LeverandørenRådgiver inden for gældende processuelle rammer overtager førelsen af den pågældende sag (og de associerede omkostninger), ligesom LeverandørenRådgiver har ret hertil. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang, KundenOrdregiver dokumenterer et tab udover bodsbeløbet KøberensOrdregiverens erstatningsansvar Køberen/KundenOrdregiver er, medmindre andet fremgår af Rammeaftalen, erstatningsansvarlig over for LeverandørenRådgiver efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten gælder dog ikke for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. 4.8 Ansvarsbegrænsning Der er ingen ansvarsbegrænsning ved personskade. Rådgivers erstatningsansvar under rammeaftalen kan maksimalt udgøre DKK ,- for tingskade og DKK ,- for rådgiveransvaret pr. forsikringshændelse. 5. Misligholdelsesbestemmelser 5.1 Forsinkelse LeverandørensRådgivers forsinkelse Der foreligger forsinkelse, såfremt en eller flere Leverancer ikke præsteres i overensstemmelse med Opfyldelsestidspunktet, jf. pkt KundenOrdregiver har i tilfælde af enhver forsinkelse af en Leverance, som LeverandørenRådgiveren bærer ansvaret og/eller risikoen for, ret til at ophæve leveringen af den pågældende leverance helt eller delvist. 24

25 Indtræffer forsinkelse, eller kan en sådan forudses, skal LeverandørenRådgiver straks skriftligt underrette KundenOrdregiver herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen og det forventede nye opfyldelsestidspunkt. Accepterer Ordregiver Rådgivers nye opfyldelsestidspunkt, erstatter dette det oprindeligt aftalte Opfyldelsestidspunkt, og Ordregivers hævebeføjelse bortfalder. Accepterer Kunden Leverandørens nye opfyldelsestidspunkt, erstatter dette det oprindeligt aftalte Opfyldelsestidspunkt, og Kundens hævebeføjelse bortfalder KundensOrdregivers forsinkelse Såfremt KundenOrdregiver misligholder sine betalingsforpligtelser, jf. pkt. 4.4, er LeverandørenRådgiver for den forsinkede del af KundensOrdregivers betaling berettiget til at kræve betaling af renter fra forfaldsdagen efter rentelovens almindelige bestemmelser. LeverandørenRådgiver kan hæve den relevante Leveranceaftale (eller Rammeaftalen i sin helhed) i overensstemmelse med pkt Mangler Mangler Der foreligger en mangel ved en Leverance, hvis: a) Leverancen ikke svarer til Rammeaftalen og Leveringsaftalen, herunder i forhold til art, mængde, specifikationer og kvalitet. b) Leverancen ikke er egnet til KundensOrdregivers særlige formål, i det omfang dette forud for Rammeaftalens indgåelse er oplyst til LeverandørenRådgiver. c) Leverancen i øvrigt er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge Rammeaftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være. d) LeverandørenRådgiver har givet ufuldstændige, mangelfulde, urigtige eller vildledende oplysninger, såfremt dette kan antages at have haft betydning for KundensOrdregivers beslutning om køb af Leverancen. e) Leverancen i øvrigt ikke svarer til, hvad KundenOrdregiver med føje kunne forvente. f) LeverandørenRådgiver ikke overholder dokumentationskrav efter pkt LeverandørenRådgiver skal af egen drift straktstraks skriftligt meddele KundenOrdregiver om enhver mangel ved Leverancen, som LeverandørenRådgiver måtte blive bekendt med, jf. også pkt Mangelsbeføjelser KundenMangelbeføjelser Ordregiver skal, for at kunne påberåbe sig en mangel, give LeverandørenRådgiver meddelelse herom inden for rimelig tid efter KundenOrdregiver opdagede manglen. KundenOrdregiver kan senest påberåbe sig en mangel ved en Leverance to (2) år efter den konkrete mangelfulde tjenesteydelse er præsteret. Fristen på to (2) år gælder uafhængigt af Aftaleperioden. LeverandørenRådgiver skal opfylde krav om afhjælpning hurtigst muligt og altid inden tres (60) dage efter KundensOrdregivers reklamation, uden omkostning og ulempe for KundenOrdregiver. Dette gælder også, hvis KundenOrdregiver og LeverandørenRådgiver bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen. 25

26 Afhjælpning af mangler medfører ikke begrænsninger for KøberenOrdregiver til at kræve erstatning efter pkt , såfremt KundenOrdregiver på trods af afhjælpningen stadig lider et dokumenteret tab. Foretages der afhjælpning gælder der fra afhjælpningstidspunktet en ny to (2) årig frist for at påberåbe sig en mangel ved den pågældende tjenesteydelse. Antallet af afhjælpningsforsøg kan maksimalt udgøre et (1), medmindre KundenOrdregiver accepterer flere afhjælpningsforsøg. Hvis KundenOrdregiver ikke accepterer flere afhjælpningsforsøg, har KundenOrdregiver ret til helt eller delvist at hæve Leveringsaftalen. KundenOrdregiver kan tilbageholde LeverandørensRådgivers vederlag, jf. pkt. 4.4, indtil den krævede afhjælpning er sket. Hvor afhjælpning er umulig eller vil påføre LeverandørenRådgiver uforholdsmæssige omkostninger, samt hvor LeverandørenRådgiver ikke har afhjulpet manglen inden for tres (60) dage efter KundensOrdregivers reklamation, kan KundenOrdregiver kræve et forholdsmæssigt afslag i LeverandørensRådgivers vederlag efter dansk rets almindelige regler, eller foretage dækningskøb. LeverandørenRådgiver er i så fald forpligtet til at holde KundenOrdregiver skadesløs i overensstemmelse med pkt , herunder for en eventuel merpris ved et dækningskøb. 5.3 Bod Ved overskridelse af den aftalte frist for aflevering, påløber dagbog pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagboden udgør DKK 1.000,-. Påløbet bod betales ugevis efter skriftligt krav fra KundenOrdregiver. Betaling af bod fritager ikke LeverandørenRådgiver for pligten til at opfylde Rammeaftalen. 5.4 Fælles regler for ophævelse LeverandørenRådgiver anerkender KøberensOrdregivers væsentlige interesse i, at en ophævelse af Rammeaftalen skal være til mindst mulig gene for KøberenOrdregiver og øvrige interessenter, herunder borgerne, og LeverandørenRådgiver vil derfor loyalt bestræbe sig på at minimere sådanne gener. LeverandørenRådgiver skal i forbindelse med Rammeaftalens ophævelse medvirke positivt til at sikre en gnidningsfri overgang af levering af de relevante tjenesteydelser til KundenOrdregiver eller tredjemand, som anvist af KundenOrdregiver. LeverandørenRådgiver skal medvirke til at fremskaffe alt relevant dokumentationsmateriale, herunder tegninger, beskrivelser, statistikker mv., når eller hvis KøberenOrdregiver skal udarbejde nyt udbud. Såfremt LeverandørenRådgiver ved Rammeaftalens ophævelse ikke overholder det i ovenfor stående afsnit anførte forpligtelser under dette pkt. 5.4, er KøberenOrdregiver berettiget til på anden vis at tilvejebringe det nødvendige materiale og gøre heraf følgende betalingskrav gældende mod LeverandørenRådgiver, herunder ved modregning. 5.5 Køberens/KundensOrdregivers adgang til at ophæve Leveringsaftaler og Rammeaftalen 26

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER DATO: [XX/XX XXXX] Sags nr.: 2014-0191043 Dokument nr.: 2014-0191043-17 Parterne Undertegnede

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KON- SULENTYDELSER I FORBINDELSE MED PRODUKTION AF E- LÆRINGSPRODUK- TER INDENFOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KON- SULENTYDELSER I FORBINDELSE MED PRODUKTION AF E- LÆRINGSPRODUK- TER INDENFOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Københavns Kommune Koncernservice RAMMEAFTALE OM LEVERING AF KON- SULENTYDELSER I FORBINDELSE MED PRODUKTION AF E- LÆRINGSPRODUK- TER INDENFOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VERSION: 1 DATO: [XX/XX XXXX] Parterne

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONTRAKT BROVAGTSTJENSTE PÅ OPLUKKELIGE BROER I KØBENHAVN

KONTRAKT BROVAGTSTJENSTE PÅ OPLUKKELIGE BROER I KØBENHAVN Københavns Kommune KONTRAKT BROVAGTSTJENSTE PÅ OPLUKKELIGE BROER I KØBENHAVN DATO [DD.MM.ÅÅÅÅ] Sags nr. 2015-0233005 Parterne Undertegnede Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Islands Brygge

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune A/S BILAG A-D Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Teknik- og

Læs mere

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6

Rammeaftale. Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter. Februar 2015. Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 Teknik- og Miljøforvaltningen Rådgivning om forurenet jord i anlægsprojekter Rammeaftale Februar 2015 Sags nr.: 2014-0265617 Dok. nr.: 2014-0265617-6 2(11) 1. Parterne Mellem Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Bilag 13 Leverandørens samfundsansvar samt Arbejdsklausul Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Aftale (udkast af 19. juni 2015)

Aftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5 Aftale (udkast af 19. juni 2015) OPERATIONEL LEASING. GUMMIHJULSLÆSSERE OG GRAVEMASKINE TIL AFATEK AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner BILAG A-E Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner 25. maj 2016 Bilag A Selfbilling procedure Ørestads Boulevard 35 2300 København S Telefon 33 95 33 95 CVR-NR.

Læs mere