Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert"

Transkript

1 Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har der været et politisk ønske om at skabe en mere jævn geografisk fordeling af ikke-vestlige indvandrere. Dette notat undersøger, hvordan ikke-vestlige indvandrere fordeler sig på kommuner, og hvordan flyttemønstre påvirker udviklingen i fordeling over tid. Andelen af ikke-vestlige indvandrere er størst i kommunerne i og omkring København samt Odense og Århus. Fra 1987 til 013 har stigningen i andelen været størst i de kommuner, der som udgangspunkt allerede havde de højeste andele. Det betyder, at forskellene i andelen af ikke-vestlige indvandrere på tværs af kommuner er steget fra 1987 til 013. Et af målene med integrationsloven fra 1999 var, at opnå en mere jævn fordeling af ikke-vestlige indvandrere på tværs af kommuner. I årene umiddelbart efter 1999 er der således en tendens til, at forskellen i andelen af ikke-vestlige indvandrere mindskes på tværs af kommunerne. Men fra 003 og frem har forskellene været stigende igen. En væsentlig forklaring på dette er, at mange ikke-vestlige indvandrere er flyttet mod store byer, hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere er høj i forvejen. Og den mere ligelige fordeling af nytilkomne flygtninge har derved ikke kunnet forhindre, at forskellene i andelene af ikke-vestlige indvandrere er steget på tværs af kommunerne. En anden forklaring kan være, at en andel af de ikke-vestlige indvandrere er erhvervsindvandrere og familiesammenførte, som ikke er omfattet af kommunekvoterne. FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 0A, 3. SAL 108 KØBENHAVN K

2 En stigning i andelen af ikke-vestlige indvandrere kan være en belastning for den enkelte kommunes budgetter og muligvis vanskeliggøre integrationsindsatsen. For de indvandrere, der vælger at flytte til en ny kommune, vil der imidlertid også være en velfærdsgevinst. Gevinsten kan f.eks. være, at de har nemmere ved at få job i de store byer, eller at de har gavn af at bo tættere på familie og/eller personer med samme kulturelle baggrund som dem selv. Kontakt Økonom Nicolai Kaarsen Tlf

3 1. Andelen af ikke-vestlige indvandrere er højest i nærheden af de store byer Ikke-vestlige indvandrere (defineret som personer født i ikke-vestlige lande uden for EU) er mere tilbøjelige til at bo omkring de store danske byer end resten af befolkningen. Der boede ca ikke-vestlige indvandrere i Danmark i pct. var bosat i Storkøbenhavn mod ca. pct. af den samlede danske befolkning. Hvis der ses bort fra de København, Odense og det østjyske bybælte, var andelen af ikkevestlige indvandrere i de fleste kommuner under pct. i 013, jf. figur 1. Kommunerne i og omkring København samt Odense og Aarhus har de højeste andele. Figur 1: Andelen af indbyggere der er ikke-vestlige indvandrere 013. Stigningen i andelen af ikke-vestlige indvandrere har været størst i kommuner, hvor andelen i forvejen var høj Kommuner, der som udgangspunktet havde en høj andel af ikke-vestlige indvandrere i 1987, har også oplevet den største stigning i andelen af ikke-vestlige indvandrere frem til 1 Bemærk at efterkommere af indvandrere ikke er inkluderet. 3

4 013, jf. figur. Således er der en klar positiv sammenhæng mellem stigningen i andelen fra og andelen i Figur : Ændring i andelen af ikke-vestlige indvandrere, og andelen i Ændring i andel indvandrere, (pct. point) y = 1,131x + 1,5891 R² = 0,575 Halsnæs Brøndby København Albertslund 0 1 Fanø Andel indvandrere i 1987 (pct.) Ishøj Det betyder, at forskellene i andelen af ikke-vestlige indvandrere på tværs af kommunerne er vokset over tid. Således er forskellen i den gennemsnitlige andel af ikke-vestlige indvandrere mellem de 0 kommuner med højeste andel og de 0 kommuner med laveste andel vokset siden 1987, jf. figur 3. En række politiske tiltag har gennem tiderne sigtet mod at opnå en mere jævn fordeling af ikke-vestlige indvandrere. Med integrationsloven i 1999 blev der indført såkaldt kommunekvoter, der anviser, hvor stor en andel af ny tilkommende flygtninge hver kommune skal modtage. Kommuner, der har en stor andel af flygtninge, får typisk tildelt lave kvoter. 3 Integrationsloven betyder også, at flygtninge har en slags bopælspligt til den kommune, de bliver anvist i, som gælder i de første 3 år, efter de er flyttet til Danmark. Hvis en flygtning I analysen er der taget højde for løbende udskiftning af kommuner i de to grupper. De overordnede konklusioner i denne analyse ændres ikke hvis man i stedet for at sammenligne top 0 med bund 0, sammenligner den øverste halvdel med den nederste halvdel. 3 De første år i Danmark Love og regler, Dansk Flygtningehjælp 009.

5 flytter til en ny kommune indenfor denne periode, kan den nye kommune vælge at nedsætte eller fjerne kontanthjælpen og undlade at tilbyde et introduktionsprogram. I årene umiddelbart efter integrationslovens indførsel er der et lille fald i forskellen i andelen af ikke-vestlige indvandrere mellem kommunerne med henholdsvis de højeste og laveste andele, hvilket tyder på at lovgivningen har haft en effekt, jf. figur 3. Således tyder det på, at de nye fordelingsregler fra 1999 betød, at kommuner med relativt få ikke-vestlige indvandrere fik tildelt en større andel af de nytilkomne indvandrere i årene umiddelbart efter reformen. Omkring 003/00 begynder forskellen dog at stige igen. Derefter har den været jævnt stigende frem til i dag. Figur 3: Forskel i andelen af ikke-vestlige indvandrere 0 kommuner med højest andel vs 0 kommuner med lavest. 3,5 3,5 1,5 1 0, Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata 3. Flyttemønstre trækker i retning af en mindre jævn fordeling af ikke-vestlige indvandrere En del af forklaringen på at forskellene i andelen af ikke-vestlige indvandrere fortsat er stigende efter 1999 er, at indvandrere har en tilbøjelighed til at flytte fra de mindre landkommuner til de større bykommuner. Hvis man fraregner flytninger mellem kommuner, er der således en nogenlunde jævn udvikling i forskellene i perioden mellem 1999 og 013, jf. figur. 5 Dette indikerer, at integrationsloven kan have trukket i retning af en mere jævn fordeling af ikke-vestlige indvandrere. Men denne effekt er blevet opvejet af, at ikkevestlige indvandrere flytter mod kommuner, der i forvejen har en høj andel. Integrationsloven (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158056#kap) 3 og Flytninger er fraregnet ved at antage, at nye indvandrere bliver i den første kommune de indvandrer til i hele den periode de er i landet. Dette skaber en kontrafaktisk fordeling af indvandrere, som kan benyttes til at beregne forskellen i fordelingen af 5

6 Det kan også spille en rolle, at ca. 0 pct. af de ikke-vestlige indvandrere er flygtninge. 6 De resterende er familiesammenførte og erhvervsindvandrere, som ikke er omfattet af loven om kommunekvoter. For den enkelte kommune kan store stigninger i andelen af ikke-vestlige indvandrere forværre de kommunale budgetter og medføre flere sociale problemer, da gruppen i gennemsnit har højere arbejdsløshed, lavere uddannelse og lavere indkomst end resten af befolkningen. Det kan også gøre integrationsindsatsen vanskeligere for de indvandrere, der i forvejen bor i kommunen. Men når ikke-vestlige indvandrere vælger at flytte mod de store byer, er det tegn på, at de får en velfærdsgevinst ved at flytte. Det kan f.eks. være, at de har nemmere ved at få et job, eller at de har gavn af det sociale netværk, som følger med at bo tæt på familie eller andre med samme kulturelle baggrund. Figur : Forskel i andelen af ikke-vestlige indvandrere 0 kommuner med højest andel vs 0 kommuner med lavest. Faktisk udvikling og udvikling hvor flytninger fraregnes Faktisk udvikling Flytninger fraregnet Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Eksempel: Flygtninge fra Bosnien-Hercegovina I ovennævnte analyse er det ikke muligt at skelne mellem flygtninge og erhvervsindvandrere. Derfor kan det være nyttigt at undersøge, om det samme mønster gør sig gældende, hvis man begrænser sig til en gruppe af ikke-vestlige indvandrere, hvor det med stor sikkerhed kan siges, at stort set samtlige nytilkomne individer var flygtninge. Som eksempel betragtes fordelingen af de knap indvandrere, der i 1996 og 1997 ankom fra Bosnien-Hercegovina som følge af krigen i Bosnien fra Antalsmæssigt blev de fleste af disse personer placeret i de større byer, jf. figur 5. Men der er også adskillige kommuner uden for byerne, som f.eks. Guldborgsund, Nyborg og Norddjurs, der modtog mange flygtninge. 6 Tabel 1.16 i Indvandrere i Danmark 011, Danmarks Statistik. 6

7 Hvis man ser på samme gruppe af flygtninge 5-6 år senere, var der sket en fraflytning fra mange af kommunerne i yderområderne og en tilflytning til mange af de større bykommuner, jf. figur 6. Denne tendens fortsatte frem mod 01, jf. Figur 7. Bemærk at det ikke kun er de største byer, men også bykommuner, som Fredericia, Kolding og Slagelse som oplever en tilflytning af flygtninge. Samlet set bekræfter eksemplet med flygtningene fra Bosnien-Hercegovina, at personer med ikke-vestlig baggrund har en tendens til at samle sig i større bykommuner over tid. Også selvom at de bliver spredt rimeligt ud over de danske kommuner ved ankomsten til landet. Figur 5: Fordeling af flygtninge fra Bosnien-Hercegovina, der ankom til Danmark i Bopæl i ankomståret dvs. enten 1996 eller

8 Figur 6: Fordeling af flygtninge fra Bosnien-Hercegovina, der ankom til Danmark i Ændring fra 1996/1997 til 00. 8

9 Figur 7: Fordeling af flygtninge fra Bosnien-Hercegovina, der ankom til Danmark i Ændring fra 1996/1997 til 01. 9

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Integrationsindsatsen i Danmark 2000-2010

Integrationsindsatsen i Danmark 2000-2010 Nadja Christine Andersen Vibeke Borchsenius Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999 Oktober 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere