Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke"

Transkript

1 Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter Basse, der var tiltrådt to år tidligere, skulle have døbt deres førstefødte, der skulle hedde Johanne Christiane. Blovstrød kirkebog Dåb: Johanne Christiane Nielsdatter Deltagerne ved dåbshandlingen var ikke helt almindelige. Den lille pige blev således holdt over Daaben af hendes højgrevelige Naade Grevinde Stolberg paa Rondsted. Fadderne var Comtesse Henr: Katharine Stolberg, Grev Christian Stolberg og Grev Friderich, Hr. Clauswitz Greverners Hovmester på Rondsted og Jomfru Johanne Christiane Basse sammesteds. Carl Christian Clausewitz var grevernes huslærer og mentor, tysk præstesøn og pædagog. Johanne Christiane var nærmeste søster til Karen Nielsdatter. Alle kom fra Rungstedgaard, idet Johanne Christiane ifølge kirkebogsoplysningerne ved en barnedåb i Birkerød samme år var grevindens kammerjomfru. Det er formentlig hendes stilling den yngre søster Rosine overtager i 1768, da Johanne Christiane bliver gift og flytter til København. Også ved præsteparrets anden dåb i 1769 kom alle fra Rungstedgaard: Komtesse Augusta Louise Stolberg bar barnet, og grev Frederik Stolberg og Clausewitz, samt præstefruens næstyngste søster Rosine Nielsdatter Basse var faddere. Ved de følgende syv børns dåb var der ingen med fra Rungstedgaard. For at forstå disse særlige dåbshandlinger skal man formentlig sætte dem i relation til de stærke strømninger, der på dette tidspunkt var i Europa inden for religion, litteratur, filosofi og digtning. Specielt havde pietismen vundet indpas; men også en udbredelse af Brødremenigheden Herrnhuterne fandt sted med stor tilslutning. Selv vor konge Christian 6, der tiltrådte i 1730, var tiltalt af disse strømninger og støttede dem. Den herrnhutiske vækkelse opstod i 1727, stiftet af Nicolaus Ludwig von Zinzendorf i Sachsen. En flok brødre fra Østeuropa (Böhmen eller Mähren), der flygtede fra deres katolsk dominerede hjemegn, fandt asyl på Zinzendorf s gods og dannede med ham brødremenigheden. Kolonien kaldtes derefter Herrnhut. Zinzendorf reagerede imod de strenge pietistiske retninger og lagde vægt på et følelsesbetonet, evangelisk kristendomssyn. Han ønskede at samle tilhængere fra

2 forskellige kirkesamfund, uden at de skulle forlade deres egne kirker. Brødremenigheden udviklede sig imidlertid hurtigt til at blive en selvstændig evangelisk kirke med en omfattende missionsvirksomhed i Europa, Vestindien, Amerika og Grønland. Netop præstefamilien i Blovstrød stammede fra en aktiv fortaler for de herrnhutiske tanker, nemlig præsten Niels Pedersen Basse. Han virkede fra 1739 til 1767 i Sønderby sogn på Fyn og var gift med rådmandsdatteren fra Nyborg, Giertrud Kathrine Fibiger. Han havde bl.a. etableret skole for piger - herunder for sine egne fem døtre - hvortil der blev indkaldt lærere direkte fra Herrnhut. To af døtrene blev gift udenlandsk med mænd af herrnhutisk orientering. Blovstrødpræsten Niels Hansen Møllers svigerfamilie Den ældste datter Karen blev fra 1765 præstefruen i Blovstrød, og fra hendes faders død i 1767 finder vi tre af hendes andre søstre: Johanne Christiane, Rosine og Giertrud Catharine dels på Rungstedgaard og dels i Blovstrød præstegård. Men også moderen flytter hertil. Giertrud Catharine bemærker således i sine erindringer gengivet i Nachrichten Brüder-Gemeine (Brødremenighedens Efterretninger) i 1824, at hun i 1766 forlod mine forældres hjem og flyttede til min ældre søster, hvis mand var præst i Blaustrød, og hun skriver videre, at efter faderens død i 1767 tog også min moder til Blaustrød. Allerede i 1768 giver moderen hende som 14-årig lov til sammen med den 8 år ældre søster Dorthe at flytte til Brødremenigheden i Zeist i Holland, hvorfra hun efter 2 uger fortsætter videre alene til Neuwied. Som 25-årig bliver gift med en af menighedens brødre og sendt videre til en brødremenighedsanstalt i Montmirail i Schweiz. Også præsten Niels Hansen Møller selv synes at have hørt til kredsen om herrnhuterne. I en slægtstavle for en kaptajn Carl Nicolaus Christian von Kühle oplyses, at von Kühle i 1781 køber Sandholmgaard i udkanten af Blovstrød, og der peges på, at det bl.a. er en fordel, at han herved er tæt ved den kendte herrnhutiske præst i Blovstrød Niels Hansen Møller. Bemærkningen oplyses at være skrevet af en professionel slægtsforsker sidst i 1800-tallet. Kaptajn von Kühle står fadder til præstefamiliens sidste barn i I 1766 købte den holstenske grevinde Stolberg Rungstedgaard, efter at hendes mand, Christian Günther greve af Stolberg, var død. Hendes fødenavn var Christiane Charlotte von Castell- Remlingen, og hun var grandkusine til Christian 6 s dronning, Sofie Magdalene. Christian Günthers far var grandfætter til grev Kristian Ernst von Stolberg, der var fætter til Christian 6 og ansat af ham som geheimeråd. Christian Günther fik gennem ham stilling som kaptajn i livgarden i København. Han fandt dog ikke denne stilling tilfredsstillende og blev af kongen tilbudt jobbet som amtmand i

3 Segeburg i Holsten. Fra 1756 ansætter enkedronning Sofie Magdalene ham som rådgiver og overhofmester ved hendes drift af Hørsholm slot. Det var under hans påvirkning hun som den første herhjemme frigjorde sine bønder fra hoveriet og lod dem overtage deres fæstegårde. I taknemmelighed lod hun i 1766 rejse en endnu eksisterende obelisk for at mindes Stolberg. Denne ansættelse og de meget nære forbindelser til kongehuset betød, at familien Stolberg havde deres gang i København og specielt i området omkring Hørsholm, som Christian 6 og Sofie Magdalene særligt yndede. Første søndag efter påske i 1766 blev grevesønnerne Christian af Stolberg og Frederich Leopold af Stolberg og deres søster grevinde Henriette Katharina af Stolberg alle tre konfirmeret i Blovstrød kirke, og året efter konfirmeredes den anden søster komtesse Augusta Louise af Stolberg. Samtidig konfirmeredes Giertrud Kathrine Fibigers yngste datter Giertrud Catharine Basse. Det er bemærkelsesværdigt, at det skete i Blovstrød kirke, da Rungstedgård dengang hørte til Birkerød sogn. Blovstrød kirkebog Konfirmation af grever og comtesser Stolberg Grevinde Stolberg følte sig nært knyttet til Herrnhutkredsen. Det kan være præget af, at hendes farfars 2. hustru var Nicolaus Ludwig von Zinzendorfs faster. Zinzendorf var fra 1731 i forhandlinger med kongen om udbredelsen af herrnhutbevægelsen til Vestindien og Grønland; men da der opstod en modvilje mod de aggressive herrnhutaktiviteter i Danmark valgte Christian 6 at afvise ham omkring 1733 og vende sig mod sin fætter, Kristian Ernst von Stolberg, der stod for en mere moderat pietisme. Stolberg blev kongens nære rådgiver. Herrnhutbevægelsen blev dog

4 igen anerkendt ca. 20 år senere, hvilket bl.a. gav sig udtryk i etableringen af Brødremenigheden i Christiansfeld i Grevinden var meget optaget af de nye tanker og arrangerede besøg af kvinder fra Herrnhut til hjemmet. Der har således været en væsentlig fælles interesse for samkvem mellem præstefamilien i Blovstrød og grevefamilien på Rungstedgaard. Grevesønnernes og komtessernes konfirmation i Blovstrød kirke, samt personkredsen omkring de to ovenfor nævnte dåbs- og konfirmationshandlinger bekræfter, at det har været tilfældet. Grevinden dør dog allerede i 1773, hvor hun bliver begravet i Birkerød kirke den 24. december, 50 år gammel. Begge grevesønnerne bliver anerkendte digtere. De drager fra 1770 på en 6 år lang uddannelsesrejse sammen med deres mentor Clausewitz til bl.a. Halle, Hamburg, Göttingen og Schweiz. Undervejs har de blandt mange andre adelsfolk og kulturpersonligheder venskabeligt samvær med digtere som Klopstock og Goethe. Deres søster, komtesse Augusta Louise Stolberg, bliver fortrolig brevven med Goethe og af ham omtalt som liebes Gustchen eller kære lille Augusta. For fuldstændigheden skyld skal det nævnes, at Augusta i 1783 bliver gift med den danske udenrigsminister, grev Andreas Peter Bernstorff efter hans første kones død, hendes søster Henriette Frederikke. Grevindens død og grevernes bortrejse kan forklare det forholdsvis korte tidsrum, samspillet mellem de to familier tilsyneladende varede. At der har været samkvem senere efter grevernes hjemkomst fra udlandet synes Carl Clausewitz s bryllup i 1778 med Rosines svigerinde dog at pege på. Der har været tæt sammenhold i præste-familien. Således deltager søstrene som faddere ved familiens dåbshandlinger i Blovstrød helt frem til Som ovenfor nævnt flyttede også Karen Nielsdatters moder Giertrud Kathrine Fibiger til Blovstrød straks efter mandens død i Hun har med baggrund i sit lange samliv med den herrnhutorienterede præst Niels Pedersen Basse i særdeleshed kunnet være bindeled til aktiviteterne omkring Rungstedgaard. Vi læser imidlertid først om hende i kirkebøgerne i forbindelse med hendes begravelse den 11. november 1780, hvor hun bliver begravet af sin svigersøn Niels Hansen Møller inde i kirken. Stenen, der endnu i dag ligger i kirkegulvet under buen til tårnet, bærer indskriften: HER UNDER HVILER GIERTRUD KATRINE FIBIGER SAL HR NIELS BASSES FØD D 22 JUL 1717 SALIG HENSOVED D 2 NOV 1780.

5 Der har hersket tvivl om, hvorvidt begravelsen er sket inde i kirken. Af Blovstrød kirkes regnskab fremgår det imidlertid, at Kirken modtog 10 rdl. for 11. nov. at have ringet en time over H. Mad. Basse og hendes ligsted i kirken. Mon ikke fru Fibiger har været en markant personlighed i præstens virke med en betydningsfuld kontaktflade til kultur og aristokrati, så han har villet yde hende denne særlige gestus. Det var i øvrigt ikke ukendt for Niels Hansen Møller med begravelse i en kirke. Således var det helt normalt i Køge, hvor han voksede op. Som kuriosum kan det nævnes, at han bliver kaldet til præst i Jørlunde kirke i 1786, hvor hans forgænger i embedet bliver begravet i kirken ved mandfolkenes stole, 3. stol fra prædikestolen. Så vidt vides er dette den eneste begravelse inden døre i Jørlunde kirke.

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Christen Thorborg fotograferet med hund og stok omk. 1865 Udarbejdet af Karsten Thorborg 2012 www.kt.mono.net Forord Min farfars

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

Johan Heinrich Hein Levnedsbeskrivelse

Johan Heinrich Hein Levnedsbeskrivelse Johan Heinrich Hein Levnedsbeskrivelse Johan bliver født ca. 1766 i Mechlenburg, Schwerin, Crevitze Amt. Johan i Danmark Han kommer sandsynligvis til Brahetrolleborg, som Skriver i perioden 1790 1805.

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2011 Gudsageren med de nystynede træer set fra liften 2 Autoriteter. Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Provst Torvald Biering

Provst Torvald Biering Om en dansk præst Provst Torvald Biering Af H. A. Biering Op imod jul - som et stykke i et julehæfte bør begynde - blev der for 100 år siden glæde i præstegården i Svindinge på Fyn. Præstekonen nedkom

Læs mere

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11.

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11. NORDSJÆLLAND SKOTTERUP. Bertha Caroline Nielsen var født d. 19. August 1862 og døbt i Tikøb Kirke d. 19. August 1862. Fadere ved dåben var: Fisker Niels Petersen og hans kone Karen af Skotterup. Stine

Læs mere

SØREN AABYE KIERKEGAARD

SØREN AABYE KIERKEGAARD SØREN AABYE KIERKEGAARD - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3-4 Søren Aabye Kierkegaard - hvordan var

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Blomsterhilsen fra Lille Ida

Blomsterhilsen fra Lille Ida Blomsterhilsen fra Lille Ida af Anette Tonn-Petersen Eventyret Der var engang en lille pige der hed, Ida. Hun blev født i 1830 i Kongens København i en god familie, hvis omgangskreds talte tidens største

Læs mere

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA.

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. I begyndelsen af november 1847 stod 19 danske udvandrere lidt fortabte ved bredden af Michigansøen i det amerikanske territorium

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

Thy Valgmenighed dengang der var to præstegårde i Vestervig

Thy Valgmenighed dengang der var to præstegårde i Vestervig KRISTIAN VISBY Thy Valgmenighed dengang der var to præstegårde i Vestervig Artiklen skal ses som et supplement til pastor Søren Anker-Møllers artikel i årbogen 2000 om»grundtvigske menigheder i Thy en

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet Medens det er nogenlunde let at danne sig et indtryk af den almene historiske

Læs mere

Sulsbrück En slægtshistorie

Sulsbrück En slægtshistorie Sulsbrück En slægtshistorie 1 Indholdsfortegnelse Johan Mortensen Sulsbrück, født 25. juli 1825 i Gl. Haderslev... 2 Maren Nielsdatter, født 28. januar 1827 i Svanninge... 4 Johan og Marens 4 børn:...

Læs mere

Andreas Dolleris. Af Kristian Skammelsen, Hurup

Andreas Dolleris. Af Kristian Skammelsen, Hurup Andreas Dolleris Af Kristian Skammelsen, Hurup Rundt om i Danmark står der en masse mindesten over berømte danskere, H. C. Andersen, Hans Tavsen, Chr. D. 4. og mange andre. Men hvem kan forestille sig,

Læs mere

Carolus Gustavus Schiøt en Næstvedborger fra 1779 til 1796

Carolus Gustavus Schiøt en Næstvedborger fra 1779 til 1796 Carolus Gustavus Schiøt en Næstvedborger fra 1779 til 1796 Carl Gustav Skytte blev født på Fyn omkring 1731-32; hans fødselsdag er ukendt. Hans far Rasmus Skytte, var præst i Uggerslev kirke. Begge forældre

Læs mere

Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere

Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere Ældste Christopher Charles, England Områdehalvfjerdser M ine kæreste minder fra

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Affolkningen af Kap Farvel området -Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010 Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Kap Farvel området 1900-1950

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

Magnus von Beringskjold

Magnus von Beringskjold Magnus von Beringskjold v. Dorothy Jones Som engelskfødt og historieinteresseret var det med stor interesse at jeg, for mange år siden, læste om Dronning Caroline Mathilde og hendes skæbne. Jeg bor selv

Læs mere

Peder Jensen Thisted og Katrine Nielsen

Peder Jensen Thisted og Katrine Nielsen Peder Jensen Thisted og Katrine Nielsen Peder og Ane Thisted med børnene Harald, Valborg og Ejnar ved Valborgs konfirmation i foråret 1905 1. Peder Jensen Thisted, født d. 25. feb. 1859 i Mammen sogn,

Læs mere

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter bliver født den 13. januar 1879 i Hesselager. Han bliver født som uægte søn af Konen Anne Cathrine Nielsen (38) af Hesselager og som barnefader udlagtes

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere