Evalueringsprocessen som understøttende organisatorisk læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsprocessen som understøttende organisatorisk læring"

Transkript

1 Evalueringsprocessen som understøttende organisatorisk læring Jan F. Hansen Konsulentfirmaet Practicum I denne artikel argumenteres der for, at det ikke er tilstrækkeligt at betragte tidens store fokus på evalueringen som del af en styringsteknologi. Ud fra en læringsoptik indeholder evalueringer således også en klar mulighed for refleksion og organisatorisk udvikling. Videre argumenteres der i artiklen for, at traditionelle evalueringsformer har vanskeligt ved at frigøre evalueringsprocessens læringspotentiale. I modsætning til denne tilgang fremhæves fordele ved en relationelt baseret evalueringsform. Endelig peges der i artiklen på en række konkrete metoder, som kan anvendes med henblik på at sikre, at evalueringsprocessen resulterer i et læringsudbytte, også på organisatorisk niveau. Stigende fokus på evaluering Det er evident, at der i disse år gennemføres flere og flere evalueringer. Og det såvel på arbejdspladsniveau som på tværgående programområder og på sektorplan. Nogle taler endda om, at vi har udviklet en form for evalueringskultur. Og videre om, at evalueringsperspektivet nu er så kulturelt indlejret, at det giver mening at karakterisere evalueringsindsats som rituel (Dahler-Larsen, 2003). Kravet om evaluering ses i særlig grad i forhold til den offentlige sektor. Evalueringstendensen tolkes her ind i en satsning på New Public Management (NPM). 1 Og i Danmark er denne tolkning yderligere skærpet ved at se den stigende fokus på evidensbaseret praksis og evaluering, som en konsekvens af det sidste tiårs kontraktstyring. Der tales i den forbindelse ligefrem om en form for evalueringsstyring (Foss Hansen, 2007). Evaluering bliver i denne optik primært et politisk eller forvaltningsmæssigt styringsredskab rettet mod decentrale forvaltninger, institutioner og faglige professioner. Spørgsmålet er imidlertid om det ikke er for ensidigt alene at fokusere på evalueringskulturens repressive side. Alene at anskue det oplevede behov for evalueringen inden for de fortolkninger som en styringsdiskurs primært åbner op for. 1 Jf. eksempelvis: Katrin Hjort: Evidens hvorfor er det så indlysende,

2 Hvorfor ikke også betragte evaluering som skaber af den form for organisatorisk refleksion og læring, som vil kunne bringe os videre, både som medarbejdere og som arbejdspladser? Hvorfor udfoldes evalueringens læringspotentiale så sjældent Det, at betragte evaluering som afsæt for læring, ligger næppe nogen særlig fjernt. Ja, typisk legitimeres evaluering jo netop i, at man gennem en retrospektiv analyse skal sikre et fastere afsæt for fremtidige handlinger. Det interessante spørgsmål er så, hvorfor evalueringen reelt ikke kommer til at spille denne rolle som trigger for læring? Og spørgsmålet er videre, hvorfor evalueringen ofte synes at blive den støvede afslutning på et overstået kapitel, snarere end indledningen til et nyt? Forklaringerne her kunne være flere og hænger givet også sammen med den styringsforståelse, som NPM udtrykker. Men en anden væsentlig forklaring kunne også ligge i en lineær forståelse, hvor en afsluttet aktivitet i form af et program, et projekt eller bare en handling tænkes fortsat i en ny ligeså afgrænset aktivitet, og hvor evalueringen bliver det mellemliggende og overbringende led. Det sekventielle forløb kan nok fungere i sig selv, men evalueringen sikrer ideelt set, at hver sekvens bliver gennemført på et stadig mere kvalificeret og mere kompetent niveau. Vi evaluerer vores handlinger for at blive dygtigere til at mestre morgendagens udfordringer. Problemet ved denne forståelse og den rolle, som evalueringsprocessen her tillægges, ligger i transferen. Altså i det forhold at gammel viden optjent i en sammenhæng kan blive ny viden i en anden kontekst. I denne proces bliver evaluering synonymt med evnen til at generalisere og forankre. Og synonym med en kompetence til at kunne trække viden ud af en gennemført handling, med henblik på at skabe et mere sikkert grundlag for fremtidige handlinger. Denne måde at forstå evaluering på rejser i hvert fald to vigtige problemstillinger: For det første får evalueringen en instrumentel rolle, som den kun vanskeligt kan løfte i et samfunds- og arbejdsliv præget af stadig hurtigere forandringer. Evalueringer med fokus på transfer giver måske mening i meget statiske samfund og organisationer, hvor den konservative reproduktion er i centrum. Men denne forståelse giver mindre mening i sammenhænge, hvor forandringen er et grundvilkår, såvel substantielt som legitimerende. For det andet forudsætter denne evalueringsforståelse, at der ud over den situerede læring, som sker via vores deltagelse i forskellige former for praksisfællesskaber, 2

3 også genereres en læring, som netop er generaliserbar. En læring, som i sin substans er hævet over den konkrete kontekst og som kan destilleres gennem en evalueringsproces og overføres til en anden sammenhæng. En sådan overførbarhed må vi naturligvis tro på, da den er bærende for en stor del af den måde som, vi har valgt at indrette os institutionelt på. Men den oplevelse vi alle har af evalueringernes manglende fremadrettede værdi peger måske netop på, at tesen om denne overførbarhed i en vis udstrækning er en bekvem illusion, snarere end en faktisk realitet. Med dette afsæt ligger det lige for at pege på, at når evalueringens læringspotentiale så sjældent udfoldes, hænger det ikke mindst sammen med forståelsen af evalueringsprocessen som en overgangsmarkør. Idet det handler om at frigøre dette læringspotentiale ved i princippet alle former for evalueringer, kunne det måske være mere givende at betragte evalueringsaktiviteter ikke som en ekstern trigger for læring, men derimod som en integreret og uløselig del af selve læringsprocessen. Organisatoriske udfordringer ved evaluering som del af en læreproces På det individuelle plan har man typisk ikke problemer med at betragte den lille, daglige evaluering af vores praksis som en integreret del af en kontinuerlig læreproces. Det drejer sig her eksempelvis om den handlingsvejledende og handlingskorrigerende refleksion, som det er vanskeligt at forestille sig en kompetent handlen foruden. Og den kan så have karakter af en refleksion-i-handling eller umiddelbart refleksion-overhandling (Schön; 1983). Det bliver straks vanskeligere at fastholde dette læringsfokus på evalueringsprocessen, idet evalueringen forankres organisatorisk, og hvor der i organisationen er en oplevelse af, at evalueringen primært har en rituel funktion. Altså i de tilfælde, hvor evaluering tydeligt dekobles et individuelt meningsperspektiv. På et sådant organisatorisk niveau kan man grundlæggende sondre mellem to former for evalueringer; nemlig dels den evaluering, som iværksættes på internt typisk ledelsesmæssigt initiativ; og dels den evaluering, som gennemføres på baggrund af et eksternt krav, og hvor organisationen kun har ringe eller ingen indflydelse på evalueringens fokus og gennemførelsesform. Ved begge disse evalueringsformer består udfordringen for organisationen i at tilføre evalueringsprocessen det læringsorienterede meningsindhold, som karakteriserer den reflekterende evaluering på individuelt plan. 3

4 Processen med denne meningstilskrivning kan givet være vanskeligere og mere omfattende for organisationens ledelse i forbindelse med den eksternt initierede evaluering, sammenlignet med den evalueringsproces, som igangsættes på eget initiativ. Men på mange måder er udfordringerne de samme, og kan i korthed koges ned til følgende: For det første udfordringen med at skabe et fælles ejerskab til den problemstilling, som er i fokus med evalueringen. I jo højere grad evalueringens fokus defineres eksternt bliver det også erfaringsmæssigt vanskeligt at forstå evalueringen som vedkommende og relevant. Bredt i organisationen lægges der derfor ofte en distance til sådanne eksternt initierede evalueringer. Og derved lukkes også for refleksion og læring på såvel individuelt som organisatorisk plan. For det andet spørgsmålet om, hvordan denne type af evalueringer undgår et alt for skarpt skel mellem på den ene side evalueringens rekvirent og på den anden side den eller de grupper som udsættes for evalueringen, og som i sidste ende også har noget på spil i forhold til, om evalueringens resultat vil svinge ud til den ene eller den anden side. Det er netop dette skel, som er fraværende ved den individuelle, reflekterende selvevaluering. Men typisk opleves dette skel meget tydeligt ved organisatorisk forankrede evalueringsprocesser, og dette fører i mange tilfælde til, at de, der inddrages i evalueringsprocessen, naturligt nok får en meget defensiv og distanceskabende holdning til den gennemførte evaluering. For det tredje problemstillinger afledt af, at den organisatorisk forankrede evaluering ofte baseres på metoder, som legitimeres gennem en traditionel forestilling om den objektive dataindsamling. Evaluators rolle bliver her i første omgang at indsamle datamateriale gennem parallelle forløb, hvor eksempelvis forskellige personalegrupper interviews. Og efterfølgende er det så evaluators opgave at systematisere den indsamlede datamængde; dels i en retrospektiv vurdering og dels i en række fremadrettede anbefalinger. Denne metode, med afsæt i et klassisk videnskabsideal, resulterer erfaringsmæssigt ofte i, at de inddragede respondentgrupper bliver meget taktiske i deres udmeldinger. I og med, at man ikke kender de øvrige respondentgruppers input, tænker man eksempelvis som medarbejder sine egne overvejelser og vurderinger strategisk ind som en stødpude i forhold til, hvad der igen eksempelvis - kunne være ledelsens modsatrettede synspunkt. Også her lukkes der på denne måde for evalueringens læringspotentiale, og evalueringen får primært en rituel karakter, hvor evalueringsprocessen og evalueringens resultat indgår som partsindlæg i en tænkt interessemodsætning i organisationen. 4

5 For det fjerde den overordnede udfordring, der handler om, at den gennemførte evaluering primært legitimeres i en forestilling om den instrumentelle transfer fra en sammenhæng til en anden. Altså forestillingen om at gammel vin kan hældes over på nye flasker. I princippet burde evalueringen her kunne lægge op til refleksion og læring. Men i praksis viser det sig ofte, at evalueringen får en afsluttende og lukkende funktion; givet som en samlet konsekvens af de tre problemstillinger som er nævnt umiddelbart ovenfor. I forhold til at arbejde med disse udfordringer og derved også frigøre evalueringens læringsmæssige potentiale er der behov for en alternativ evalueringsforståelse, som også får en række konsekvenser for evalueringens praktiske gennemførelse. En alternativ evalueringstilgang Alternativet til at betragte evalueringsprocessen som værende primært en lineær, transferorienteret proces - typisk båret af en ekstern ekspertvinkel ligger i modsat at betragte evalueringsprocesser i et relationelt og forhandlet perspektiv. Det handler her om at forstå evalueringsprocesser, som del af en social relation, hvor der kontinuerlig foregår en forhandling af mening. Og i denne sammenhæng først og fremmest en organisatorisk meningsdannelse. Man kan her tale om et konstruktivistisk evalueringsparadigme (Guba & Lincoln, 1989). Gennemførelsen af evalueringer bliver med dette afsæt en relationsskabelse, hvor der i lighed med alle andre relationsformer i organisationen sker en læring. Evalueringsprocessen er således i en vis forstand identisk med en læreproces. Typisk vil der dog være tale om en akkumulativ og tilføjende læring, som bekræfter evalueringens rituelle karakter. Denne type læring er ud fra et udviklende og innovativt perspektiv i sagens natur ikke af større interesse. Udfordringen ligger derfor i, hvordan evalueringsprocesser kan bidrage til mere overskridende og transformative læreprocesser. Eller som det er formuleret tidligere: hvordan evalueringens læringspotentiale kan frigøres også i en organisatorisk kontekst. I forhold til at evalueringsprocessen kan få denne vigtige organisatoriske rolle kræver det mere og andet end en ny overordnet forståelse af evalueringen som relationelt indlejret; det handler nok så meget om at praktisere de nødvendige metodiske konsekvenser af denne overordnede forståelse. Den relationelle tilgang er i sig selv ikke adfærdsændrende og kan også udmærket bruges til at forklare, hvad det er der sker, når en traditionel evalueringstilgang ikke fører til refleksion og ny læring. Det afgørende og interessante her bliver derimod den metodiske tilgang til evalueringsprocessen, som 5

6 denne forståelse fodrer, hvis den skal føre til en intenderet læreproces, som rækker ud over det akkumulativt tilføjende. Fire metodiske anbefalinger Den overordnede forståelse af evalueringsprocessen som relationelt forankret får også en række konkrete, metodiske konsekvenser; for så vidt som målet er at frisætte evalueringsprocessens læringsmæssige potentiale, også på et organisatorisk plan. Det handler i korthed om følgende konsekvenser eller anbefalinger for evalueringens praktiske gennemførelse: For det første er det vigtigt at få et forhandlet og fælles afsæt for evalueringens gennemførelse; og her i første række et fælles ejerskab til den problemstilling eller det emne, som evalueringen skal fokusere på. Men også et fælles billede af, hvad der er målet med gennemførelsen af evalueringen, og hvad det opnåede resultat konkret skal anvendes til. Det er her vigtigt at tydeliggøre og eksplicitere det læringsmæssige potentiale ved evalueringen. Man kunne her tale om indgåelse af en form for læringskontrakt,, som alle de involverede aktører oplever en forpligtigelse i forhold til. Og hvem er så disse aktører, som indledningsvis skal forhandle og opnå en fælles forståelse af den planlagte evaluering? Som udgangspunkt vil det her være vigtigt at inddrage alle de grupper i organisationen, som har noget på spil i forhold til evalueringen. Evalueringens designfase bør således ikke alene involvere de direkte rekvirenter eller igangsættere af evalueringen, som f.eks. et internt eller eksternt ledelsesniveau, men bør også inddrage de grupper, som efterfølgende kan blive ramt af konsekvenserne af de konklusioner og anbefalinger, som evalueringen måtte ende op med. Rent praktisk vil en sådan designfase kunne gennemføres som et indledende seminar med deltagelse af ledelses- og medarbejderrepræsentanter og eventuelt også repræsentanter fra eksterne rekvirenter af evalueringen. For det andet er det vigtigt, at evalueringen ikke direkte eller indirekte etablerer et hierarki mellem en privilegeret gruppe af rekvirenter (af evalueringen) og en mindre privilegeret gruppe af medarbejdere, som primært skal fungere som respondenter og fødekilde for evalueringens konklusioner, som så igen bruges mere eller mindre egenhændigt af den første privilegerede gruppe. Igen og igen oplever man at evalueringsprocesser medvirker til at genkonstruere og cementere organisatoriske hierarkier ved på denne måde at skelne skarpt mellem evalueringens rekvirenter og respondentgrupper. 6

7 Metodisk kan denne problemstilling modarbejdes dels ved at skabe fælles ejerskab til evalueringsprocessen allerede i designfasen (som beskrevet ovenfor) samt dels ved at de faktiske rekvirenter af evalueringen også indgår som respondenter på linie med øvrige medarbejdergrupper, og at det i den forbindelse tydeliggøres, at også rekvirentgruppen reelt blot repræsenterer et perspektiv blandt andre. For det tredje er det af stor betydning, som evaluator, at give afkald på forestillingen, om at den rigtige og videnskabelige evalueringsmetode baserer sig på en dataindsamling gennem parallelle spor (som f.eks. forskellige interviews), hvor evaluator så stykker de indsamlede mosaikker sammen til sidst i et helhedsbillede, som kun netop evaluator kender og forstår til fulde. Denne summative metode fører ikke alene til, at man som respondent fristes til at spille taktisk omkring egne input. Det fører også til en nedtoning eller direkte benægtelse af såvel det subjektive perspektiv, som evaluator mere eller mindre bevidst lægger ind over evalueringen - som af selve evalueringsprocessens uomtvistelige påvirkning af det evaluerede felt, også under selve evalueringsprocessen. For at undgå denne situation er det afgørende at vælge en metode til dataindsamling, som er mere cirkulær og deltagerinddragende. En velfungerende metode her kunne være, at evaluator løbende bruger de input, som opnås i forbindelse med eksempelvis interview af en bestemt respondentgruppe, som afsæt for fremtidige interviews af andre respondentgrupper. Evaluator vedkender sig her en formativ rolle og satser på at skabe refleksion og en løbende meningsforhandling også under selve evalueringsprocessen. For det fjerde er det vigtigt, at det resultat, som evalueringen måtte munde ud, ikke betragtes som et færdigt produkt, men derimod forstås som en integreret del af en fortsat læreproces. Det afgørende bliver derfor ikke at diskutere, hvordan der kan ske en instrumentel transfer eller nyttiggørelse af konkrete anbefalinger. Derimod bliver det vigtigt at drøfte og forhandle de overvejelser, som evalueringen sætter i gang i forhold til egen praksis. Denne forhandling vil typisk primært involvere den gruppe af personer i organisationen, der har bidraget til evalueringen som respondenter. Og formmæssigt kan forhandlingen/drøftelsen have form af et fælles seminar; akkurat som ved planlægningen af evalueringen. De skitserede metoder indebærer ikke nogen form for radikal ændret evalueringspraksis i den forstand, at der her er tale om en meget anderledes praksis, som også vil være ekstra ressourcekrævende i såvel en udviklings- som en driftsfase. Der er primært tale 7

8 om en ændret evalueringsforståelse, som indebærer en tilsvarende ændret vinkel på den praktiske gennemførelse af selve evalueringen. Eksempelvis bliver et traditionelt indledende møde med rekvirenten her i en vis udstrækning erstattet af et opstartseminar eller et lignende fællesarrangement. Og tilsvarende bliver individuelle interviews eller fokusgruppeinterviews her suppleret og delvist erstattet af evalueringsseminarer med brug af teknikker som reflekterende teams. Hvilken rolle spiller så den eksterne evaluator! En overvejende del af større evalueringer gennemføres med ekstern bistand. Argumentet er her, at den eksterne evaluering dels sikrer den nødvendige ekspertise på evalueringsområdet og dels videre sikrer en form for objektiv distance til det evaluerede felt. Med den lærende evalueringsform, som der er argumenteret for i denne sammenhæng får den eksterne evaluator en lidt anden rolle end den, der er kendt ved traditionelle former for summative evalueringer. Evaluator får her en ankerkendt formativ rolle. Det anerkendes, at det at sætte spot på et fokusområde, gennem en evaluering, også medvirker til at påvirke og ændre det samme område. Evaluator bliver på denne måde en aktiv og påvirkende aktør i evalueringsprocessen. Evaluator skal stadig have en høj kompetence i forhold til at kunne mestre kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder. Men det er her ikke tilstrækkeligt. Supplerende skal evaluator også som en kernekompetence have en evne til at kunne bringe forskellige perspektiver fra tilsvarende forskellige respondenter i spil i en proces, som er præget af refleksion, forhandling, læring og meningstilskrivning. Evaluator skal først og fremmest kunne understøtte organisatoriske læreprocesser. Denne dobbeltrolle som hhv. indsamler af data og organisatorisk facilitator fordrer en meget sammensat kompetenceprofil hos evaluator. Men forventningen om, at evalueringer også skal resultere i organisatorisk læring fordrer også, at organisationer i deres efterspørgsel efter evalueringer bliver bevidste om dette dobbeltkrav til evaluator. Her ligger der også et stort udviklingspotentiale! 8

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt ANJA JØRGENSEN DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv

Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Ole Dissing og Pia Laursen Nærmere en komplementær vinkel på storytelling Igennem de senere år

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere