Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 22. september Organisationsbestyrelsens sammensætning Revisionsprotokol Meddelelser... 4 Sager til beslutning Organisationsbestyrelsens årsberetning Bestyrelseshonorar Energiydelser Driftsfællesskab... 5 Sager til orientering Nyt fra driftschefen Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgiftsafgørelse Tilbagebetaling af honorar for manglende Ressourceadministrations-rapporter i Beboerklagenævnssager Nyt fra afdelingerne/driften /10

2 14. Møder i Eventuelt Bilag 4: Årsberetning... 4 Bilag 5: Aktionslister for Hvidovreparken, Baunevangen, Skårupvej og Baunevangens Ældreboliger Bilag 6: Disponering af driftschefens aftenmøder i Bilag 7: Beboerklagenævnssager /10

3 1. Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 22. september 2011 Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde afholdt den 22. september 2011 er udsendt den 6. oktober Anette Ploug Jensen har følgende tilføjelse til referatet: På side 23/24 næstsidste afsnit, er Anette stavet forkert. I samme afsnit står, at man får reduceret afledningsafgift, det skal være tilbagebetalt en del af tilslutningsafgiften. at organisationsbestyrelsen godkender referatet med ovenstående tilføjelse. Referatet underskrives efterfølgende af organisationsbestyrelsens formand Mogens Bentzen. 2. Organisationsbestyrelsens sammensætning Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning: Mogens Bentzen, formand 2011 Birgit Bilstrup, næstformand 2011 Jørgen Madsen 2011 Carsten Groth-Rasmussen 2012 Peter Wolfram 2011 Hanne Hjortby 2012 Anette Ploug Jensen Revisionsprotokol Der er ikke sket indførelser i revisionsprotokollen siden sidste møde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. 3/10

4 4. Meddelelser Formand Mogens Bentzen vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. Sager til beslutning 5. Organisationsbestyrelsens årsberetning Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er vedlagt som bilag. Denne præsenteres på s repræsentantskabsmøde, som afholdes umiddelbart efter organisationsbestyrelsesmødet. Bilag 4: Årsberetning at organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen. 6. Bestyrelseshonorar Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den Reguleringsindekset for september 2011 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 72,88 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 43,72 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr. kr. til ca ,60 kr. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 27. september 2007 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden modtager kr. kr., næstformanden kr. kr. og de øvrige medlemmer kr. kr. 4/10

5 Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. 7. Energiydelser Organisationsbestyrelsen behandlede på sit seneste møde den 22. september 2011 afdelingernes brug af KAB s Energiydelser. Det blev besluttet, at der skulle afholdes et møde mellem Baunevangen og KAB s Energiområde. Mødet er afholdt og der er fundet løsninger på de fleste uafklarede forhold. Idet der ikke er aftalegrundlag for s brug af KAB s Energiydelser, er der behov for en afklaring. Der lægges derfor op til, at organisationsbestyrelsen godkender beslutningsgrundlaget for, at afdelingerne fortsætter med at aftage de energiydelser, man allerede i en årrække har aftaget. at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes brug af KAB s Energiydelser. 8. Driftsfællesskab Organisationsbestyrelsen godkendte på sit møde 18. januar 2011 at lade driftsfællesskabet fortsætte uden afdeling Skårupvej. På organisationsbestyrelsesmødet den 14. april 2011 blev det aftalt, at afdeling Skårupvej ikke skulle være med til at finansiere udvidelsen af ejendomskontoret på Hvidovrevej, idet dette efter 1. juli 2011 kun betjener afdelingerne Hvidovreparken, Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger. På organisationsbestyrelsesmødet den 16. maj 2011 blev regnskabet for udvidelsen af ejendomskontoret godkendt. Udvidelsen endte med en totaludgift på kr. 5/10

6 Det foreslås, at organisationsbestyrelsen godkender bevilling på kr. fra arbejdskapitalen. Heraf skal ca kr. bruges til udvidelse af ejendomskontor for afdelingerne Hvidovreparken, Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger. De resterende ca kr. bruges til etablering af ejendomskontor samt opbygning af maskinpark i afdeling Skårupvej. at organisationsbestyrelsen godkender, at der fra boligorganisationens arbejdskapital bevilges ca kr. til udvidelse af ejendomskontor for afdelingerne Hvidovreparken, Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger og ca kr. til etablering af ejendomskontor samt opbygning af maskinpark i afdeling Skårupvej. I alt ca kr. Sager til orientering 9. Nyt fra driftschefen Det er aftalt mellem og KAB, at der udarbejdes aktionslister over driftschefens opgaver i afdelingerne. Aktionslister vedlægges i kopi. Driftschefen har mulighed for at deltage i op til 23 aftenmøder i. Der vedlægges forslag til disponering af disse aftenmøder. Bilag 5: Aktionslister for Hvidovreparken, Baunevangen, Skårupvej og Baunevangens Ældreboliger. Bilag 6: Disponering af driftschefens aftenmøder i Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgiftsafgørelse Det fastslås i en voldgiftsafgørelse, at selv om tillægget for vejrligsovervågning ikke længere er nævnt i overenskomstens tekster, skal der ske en honorering svarende til 2005-niveauet. Honoreringen er inkl. de overenskomstmæssige reguleringer, der har været gældende i perioden. Det medfører, at alle medarbejdere, der har været ansat som driftsledere i perioden, skal have udbetalt et beløb svarende til kr. årligt. Såfremt en medarbejder har haft kortere ansættelse, eller hvor flere medarbejdere har delt opgaven, reguleres tilbagebetalingen forholdsmæssigt for disse medarbejdere. 6/10

7 Fremadrettet vil honoraret indgå i afdelingernes budgetter, ligesom beløbet på ca kr. (2011-niveau) reguleres i overensstemmelse med gældende overenskomstaftaler. Baggrund Ejendomsfunktionærernes fagforening ESL har haft rejst en problemstilling om fortolkning af overenskomsten vedrørende honorering for vejrligsovervågning i perioden november til marts. I det historiske perspektiv har denne honorering haft mange forskellige udformninger i såvel hovedoverenskomst som lokale aftaler mellem ESL og den enkelte boligorganisation. Det generelle billede frem til 2005 var, at der i det daværende KAB s administrerede boligorganisationer blev honoreret med kr. i ulempetillæg pr. ejendomskontor for perioden 1. november 31. marts. I den følgende periode udgik bestemmelsen af overenskomstteksterne. På den baggrund har KAB haft det synspunkt, at parterne ad forhandlingens vej har konverteret denne løndel til andre formål i overenskomsten. ESL har sidenhen tvistet dette synspunkt og har bragt sagen helt til tops i det fagretslige system. Efter en meget lang proces har den faglige voldgift afsagt kendelse i sagen, som betyder, at de nævnte boligorganisationer i KAB-fællesskabet skal betale. For de nævnte boligselskaber betyder afgørelsen, at boligselskaberne får en ekstraordinær lønudgift, som udbetales med oktoberlønnen 2011 for de berørte medarbejdere. Den ekstraordinære lønudgift vil herefter fremgå af budget og regnskab for den enkelte boligafdeling. 11. Tilbagebetaling af honorar for manglende Ressourceadministrations-rapporter i 2011 Energiområdet i KAB har desværre ikke været i stand til at levere Månedsrapporter for 1. halvår af 2011, og Område- og Fokusrapporter forventes ikke i drift før den 31. december De boligorganisationer, der tidligere har fået disse ydelser leveret, er løbende opkrævet betaling for Månedsrapporterne i 2011, selvom ydelserne ikke har været leveret fuldt ud. Der er ikke opkrævet honorar for Fokus- og Områderapporter i KAB tilbagebetaler derfor honorarer for de måneder, hvor ydelserne ikke er leveret fuldt ud. Det vil sige, at det opkrævede honorar for Månedsrapporterne for januar-juni 2011 refunderes 100 %. KAB s leverance af Ressourceadministrationsrapporter er betinget af, at målerdata modtages fra afdelingerne. Modtages dette ikke kan KAB ikke danne og udsende rapporterne. Derfor refunderes der ikke til de få afdelinger, hvor KAB ikke har modtaget målerdata. 7/10

8 Baggrund AKB s ressourceadministrationssystem, Energisten, kan ikke IT-understøttes længere. Derfor blev Energisten fra den 1. januar 2011 integreret i KAB s ressourceadministrationssystem i KABAS, hvorefter målerdata for 2011 kun forelå i KABAS. Det var på konverteringstidspunktet forventningen, at der kunne udsendes Månedsrapporter, Område- og -Fokusrapporter fra begyndelsen af Men efter den maskinelle konvertering af data har det vist sig at være en langt større opgave end forventet at kontrollere og sikre korrekte data samt rette systemet for fejl. Efter sommerferien 2011 er det lykkedes at få de første Månedsrapporter med data for juli måned sendt ud til boligorganisationerne. Månedsrapporterne med data for august er ligeledes sendt ud, så vi nu er i normal drift med Månedsrapporterne. Der arbejdes fortsat med at blive i stand til at levere Område- og Fokus-rapporter. Dette arbejde forventes klar den 31. december Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 7: Beboerklagenævnssager 13. Nyt fra afdelingerne/driften Generelt Punktet nyt fra afdelingerne/driften vil for fremtiden indeholde en orientering om generelle emner for boligorganisationen, for eksempel personaleforhold. Emner, der vedrører de enkelte afdelinger, vil fremgår af aktionslister, som er vedlagt som bilag. 8/10

9 Under punktet nyt fra driften vil der dog blive orienteret om Hvidovreparkens Børneinstitution, da de ikke har nogen afdelingsbestyrelse. Personale Personalet på ejendomskontoret i Hvidovreparken og Baunevangen har siden skybruddet d. 2. juli 2011 haft en meget stor arbejdsbyrde grundet alle forsikringssagerne afstedkommet af skybruddet. Forsikringsselskabet har indvilliget i, at ansætter en vikar i en tomåneders periode, for at aflaste personalet på ejendomskontoret. Forsikringsselskabet afholder lønudgifterne. René Pedersen, som har erfaring fra boligbranchen, er ansat pr. 2. november 2011 og to måneder frem. René varetager udelukkende forsikringssager. Driftsmøde med afdelingsformænd Der er ikke afholdt noget driftsmøde med afdelingsformændene siden sidste organisationsbestyrelsesmøde. Hvidovreparkens Institution Ombygningen af Hvidovreparkens Børneinstitution er i fuld gang og planlægges afsluttet i februar Der er i forbindelse med ombygningen opdaget utætheder på en række faldstammer. Udgifterne til udbedring af faldstammer bliver pålagt afdelingen, da det er omfattet af vedligeholdelsespligten. 14. Møder i 2012 Organisationsbestyrelsesmøder: Torsdag den 9. februar 2012 kl i Skårupvejs selskabslokale Torsdag den 19. april 2012 kl i Baunevangens selskabslokale Torsdag den 20. september 2012 kl i Skårupvejs selskabslokale Kombineret organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde: Torsdag den 29. november 2012 kl i Hvidovreparkens selskabslokale 9/10

10 Afdelingsmøder: Torsdag den 8. marts 2012 kl (Hvidovreparken) Tirsdag den 13. marts 2012 kl (Baunevangens Ældreboliger) Tirsdag den 13. marts 2012 kl (Skårupvej) Torsdag den 15. marts 2012 kl (Baunevangen) 15. Eventuelt 10/10

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra KAB: Revisionen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Ejvind Wilms Afbud: Fra KAB: Forretningsfører Kim Geertsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Helge From, Niverød III deltager under pkt. 13 Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere