Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra af anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen) I medfør af 14 b, stk. 1 og 2, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 526 af 27. maj 2013 og senest lov nr. xxx af xx. juni 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for beboerne ved de af Cityringens byggepladser i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune, der er reguleret af bekendtgørelse nr. xxx af x.x.2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for erhvervsdrivende, private og offentlige institutioner mv. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Beboer: En person, der er fyldt 18 år, som har bopæl i en ejendom ved en byggeplads, der er omfattet af 1 og som i medfør af det tilladte støjniveau fastsat i medfør af 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. xxx af x.x.2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen, er berørt af aften- eller natarbejde. 2) Bopæl: Det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele. Flytning til erstatningsbolig og genhusning betragtes som midlertidigt fravær. 3) Cityringens byggepladser: Byggepladser, der er etableret til brug for anlæggelse af Cityringen. København H, Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kongens Nytorv, Marmorkirken, Østerport, Trianglen, Poul Henningsens Plads, Vibenshus Runddel, Skjolds Plads, Nørrebro, Nørrebros Runddel, Nuuks Plads, Aksel Møllers Have, Frederiksberg, Frederiksberg Allé, Enghave Plads og Sønder Boulevard benævnes stationsbyggepladser og Tømmergraven, Øster Søgade og Nørrebroparken benævnes tunnelarbejdspladser. 4) Husstand: Samtlige beboere i en bolig uanset relationerne mellem dem. 5) Aftenarbejde: Bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser der udføres i medfør af 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. xxx af x.x.2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen i tidsrummet fra kl til kl på hverdage og på tunnelarbejdspladserne tillige fra kl til kl på lørdage og søndage med et tilladt støjniveau på mere end 60 db (A) målt på ejendommens facade. 6) Natarbejde: Bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser der udføres i medfør af 4 i bekendtgørelse nr. xxx af x.x.2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen i tidsrummet fra kl til kl på hverdage og på tunnelarbejdspladserne tillige fra kl til kl lørdage og søndage med et tilladt støjniveau på mere end 55 db (A) målt på ejendommens facade. 3. Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er opdelt i anlægsfaser jf. 3 i bekendtgørelse nr. xxx af x.x.2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. Det skal for hver anlægsfase

2 vurderes, hvorvidt beboeren i den pågældende anlægsfase er berettiget til kompensation, herunder kompensationens størrelse, genhusning eller overtagelse. Stk. 2. Er anlægsfaserne tidsmæssigt overlappende, er det den anlægsfase med det højeste tilladte støjniveau, der er bestemmende for beboerens ret til kompensation. 4. Retten til kompensation, genhusning eller overtagelse fastlægges på baggrund af det tilladte støjniveau for aften- og natarbejde på Cityringens byggepladser, målt på ejendommens facade. Stk. 2. Det tilladte støjniveau fremgår af støjudbredelseskort, der udarbejdes af uafhængige akkrediterede støjfirmaer på foranledning af Metroselskabet I/S i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder. Stk. 3. Støjudbredelseskortene viser det maksimale støjniveau, som byggepladsernes omkringliggende boliger, målt ved boligens facade, udsættes for i hver anlægsfase ved henholdsvis aften- og natarbejde i henhold til det tilladte støjniveau for byggepladserne, der er fastsat i medfør af 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. xxx af x.x.2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. Stk. 4. Støjudbredelseskortene skal være tilgængelige på Metroselskabet I/S hjemmeside og Transportministeriets hjemmeside. Kapitel 2 Annoncering og orientering 5. Metroselskabet I/S skal foretage offentlig annoncering ved byggepladserne, på Metroselskabets hjemmeside mv. om mulighederne for kompensation, genhusning og overtagelse, der følger af denne bekendtgørelse. 6. Metroselskabet I/S skal minimum 2 måneder inden en anlægsfases start skriftligt orientere de beboere, der ifølge støjudbredelseskortene berøres af et støjniveau, der berettiger beboerne i husstanden til kompensation, genhusning eller overtagelse. Metroselskabet I/S er dog tidligst forpligtiget til at orientere beboere den 1. juli Stk. 2. Metroselskabet I/S skal sende én skriftlig orientering, jf. stk. 1, pr. husstand med henvisning til støjudbredelseskortene på Metroselskabets I/S hjemmeside og Transportministeriets hjemmeside. Metroselskabet I/S skal fremsende støjudbredelseskort til beboeren, hvis denne anmoder herom. Kapitel 3 Kompensation 7. En beboer, der berøres af aften- eller natarbejde på sin bopæl, er berettiget til kompensation fra Metroselskabet I/S. Stk. 2. Kompensationen beregnes af Metroselskabet I/S under hensyn til værelsesantallet i boligen samt det tilladte støjniveau målt på ejendommens facade ved henholdsvis aften- eller natarbejde. 8. Antallet af værelser i boligen fastslås på baggrund af registreringen i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Stk. 2. Metroselskabet I/S kan efter anmodning fra beboeren på baggrund af en konkret vurdering og en eventuelt besigtigelse af boligen rykke boligen op i en højere kompensationskategori, herunder hvis der er et væsentligt misforhold mellem antallet af værelser og lejlighedens størrelse, som det kan være tilfældet, hvis boligen er udført hovedsageligt uden indre skillevægge, døre eller værelser (newyorkerlejlighed), eller hvis de øvrige boliger i opgangen har samme størrelse, men flere værelser.

3 9. Består boligen af ét værelse, vil den maksimale kompensation udgøre kr. pr. måned. Består boligen af to værelser, vil den maksimale kompensation udgøre kr. pr. måned. Består boligen af tre værelser, vil den maksimale kompensation udgøre kr. pr. måned. Består boligen af fire værelser, vil den maksimale kompensation udgøre kr. pr. måned. Består boligen af over fire værelser, vil den maksimale kompensation udgøre kr. pr. måned. 10. For beboere, der er berettiget til kompensation, vil et tilladt støjniveau for aftenarbejde på Cityringens byggepladser 1. over 60 db (A) til og med 65 db (A) udløse 20 procent af den i 9 anførte kompensation, 2. over 65 db (A) til og med 70 db (A) udløse 35 procent af den i 9 anførte kompensation, 3. over 70 db (A) til og med 75 db (A) udløse 50 procent af den i 9 anførte kompensation og 4. over 75 db (A) udløse 100 procent af den i 9 anførte kompensation, jf. også bilag 1. Stk. 2. For beboere, der er berettiget til kompensation, vil et tilladt støjniveau for natarbejde på Cityringens byggepladser 1. over 55 db (A) til og med 60 db (A) udløse 35 procent af den i 9 anførte kompensation, 2. over 60 db (A) til og med 65 db (A) udløse 50 procent af den i 9 anførte kompensation og 3. over 65 db (A) udløse 100 procent af den i 9 anførte kompensation, jf. også bilag 1. Stk. 3. For boliger, hvis vinduer er placeret i forskellige støjzoner, får beboeren kompensation efter støjzonen med det højeste niveau, som et eller flere af vinduerne er placeret i. Stk. 4. Hvis en bolig er beliggende med adressen midt for eller lignende, hvor boligen er afskærmet fra metrobyggepladsen af andre boliger, der er berettiget til kompensation, er beboeren i den afskærmede bolig berettiget til halv kompensation, hvis den afskærmede bolig har fælles væg med en eller flere af de foranliggende boliger, hvis alle de foranliggende boliger er berettiget til kompensation, og hvis alle boligerne har samme hovedtrappe. Stk. 5. Den halve kompensation i henhold til stk. 4, beregnes i forhold til den eller de foranliggende boliger, som er berettiget til den højeste kompensation. 11. Metroselskabet I/S orientering af beboeren i henhold til 6 skal indeholde et tilbud om kompensation med oplysning om størrelsen heraf for samtlige af de anlægsfaser, hvori beboeren er berettiget til kompensation. Metroselskabet skal yderligere oplyse, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for tilbuddet. Stk. 2. Metroselskabet I/S kan i forbindelse med fremsendelsen af tilbud efter stk. 1, bl.a. anmode husstanden om oplysninger omkring antallet af beboere, som kompensationen skal deles imellem og oplysninger om, hvilken bankkonto eller hvilke bankkonti kompensationen skal overføres til. Stk. 3. Hvis beboeren ønsker at acceptere tilbuddet om kompensation, skal beboeren underskrive og returnere tilbuddet til Metroselskabet I/S inden 8 uger efter modtagelsen af tilbuddet. Er der flere beboere i husstanden, skal alle beboerne underskrive tilbuddet, hvorefter tilbuddet skal returneres til Metroselskabet I/S inden 8 uger efter modtagelsen af tilbuddet. Hvis beboeren ønsker at acceptere tilbuddet senere end 8 uger efter modtagelsen af tilbuddet, orienterer beboeren Metroselskabet I/S, hvorefter Metroselskabet I/S sender et nyt tilbud til beboeren. Stk. 4. Aftalen om kompensation er betinget af, at allerede indgåede aftaler om erstatning for gener forbundet med aftenarbejde og natarbejde og aftaler om genhusning eller aflastningsbolig, der er indgået mellem Metroselskabet I/S og beboeren, bortfalder. Stk. 5. Afviser beboeren at acceptere det af Metroselskabet I/S fremsendte tilbud eller foreligger der

4 uoverensstemmelser om kompensationsaftalen, skal Metroselskabet I/S oversende sagen til behandling i Ekspropriationskommissionen. Beboeren modtager kompensation i henhold til Metroselskabet I/S tilbud, under forudsætning af, at allerede indgåede aftaler om erstatning for gener forbundet med aftenarbejde og natarbejde og aftaler om genhusning eller aflastningsbolig, der er indgået mellem Metroselskabet I/S og beboeren, bortfalder, indtil Ekspropriationskommissionen har truffet afgørelse til sagen. En eventuel difference imellem Metroselskabet I/S tilbud og Ekspropriationskommissionens afgørelse efterbetales til beboeren. 12. Medmindre husstanden oplyser andet, udbetaler Metroselskabet I/S kompensationen ligeligt mellem de beboere, der har folkeregisteradresse i husstanden, og som er fyldt 18 år. Udbetalingen sker til beboerens NemKonto og kompensationen tillægges ikke renter. Stk. 2. Ønsker husstanden ikke, at kompensationen skal deles ligeligt imellem alle beboere, der har folkeregisteradresse i husstanden og som er fyldt 18 år, skal beboerne oplyse Metroselskabet I/S om, hvem kompensationen skal udbetales til i husstanden og hvordan denne skal fordeles. Stk. 3. Ønsker beboeren ikke at få udbetalt kompensationen til sin NemKonto, skal beboeren oplyse Metroselskabet herom, samt oplyse til hvilken konto eller ved flere beboere konti kompensationen skal udbetales til. 13. Den første udbetaling af kompensation vedrørende en bolig omfatter tre måneders kompensation. Når der én gang er udbetalt tre måneders kompensation forud, vil beboere, der senere tager bopæl i boligen, modtage kompensation månedsvis, jf. stk. 2. Stk. 2. Kompensationen udbetales månedligt den 15. i den måned, kompensationen vedrører, til de beboere, som har folkeregisteradresse i boligen. Falder den 15. i måneden på lørdag, søndag eller helligdag, sker Metroselskabet I/S udbetaling på den først kommende hverdag. 14. Metroselskabet I/S skal orientere beboeren, når der sker faseskift, der har betydning for, om størrelsen af kompensationen ændrer sig, eller retten til kompensation ophører. Beboeren kompenseres i henhold til den faktiske varighed af anlægsfasen, idet beboeren dog ikke skal tilbagebetale allerede udbetalt kompensation. Stk. 2. Hvis det tilladte støjniveau ændres i medfør af bekendtgørelse nr. xxx af x.x.2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen, så beboeren fremadrettet er berettiget til en anden kompensation end det i tilbuddet anførte, orienterer Metroselskabet I/S beboeren herom. Metroselskabet I/S justerer kompensationen fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Stk. 3. Ændres reglerne for støjniveauet efter stk. 2, som konsekvens af, at bygge- og anlægsarbejdet ikke har kunnet udføres inden for den for den konkrete anlægsfases tilladte støjniveauer og træder disse ændringer i kraft midt i en anlægsfase, vil beboeren kompenseres i forhold til det ændrede støjniveau for hele den pågældende anlægsfase, hvis dette har betydning for beboerenes ret til kompensation i opadgående retning. En eventuel difference efterbetales til beboeren. 15. Kompensation udbetales enten for aftenarbejde eller for natarbejde. Hvis der modtages kompensation for natarbejde dækker kompensationen også generne ved aftenarbejde. Stk. 2. Kompensation udmåles på bagrund af de støjgener bygge- og anlægsarbejdet forvolder, herunder er der taget hensyn til, at det er bygge- og anlægsstøj, der indeholder tone og impulser. Kompensationen dækker også andre gener end støj forbundet med bygge- og anlægsarbejdet fra Cityringens byggepladser, herunder gener i forbundet med lastbiltrafik og trafik i øvrigt, støv, luft, lys, vibrationer, muddersprøjt, manglende ventilation mv. i den periode som kompensationen vedrører. Skader på bygninger mv. er dog ikke omfattet heraf.

5 16. Modtager beboeren kompensation, kan beboeren frit disponere over den tildelte kompensation. 17. Beboeren har ikke krav på kompensation, hvis Metroselskabet I/S i en kortere eller længere periode er retligt afskåret fra at udføre aftenarbejde eller natarbejde på den byggeplads, som boligen er beliggende ved. Kapitel 4 Yderligere kompensation ved flytning til erstatningsbolig 18. Hvis en beboer, der i mindst tre på hinanden følgende måneder er berettiget til maksimal kompensation (100 %), jf. 10, stk. 1, nr. 4 eller 10, stk. 2, nr. 3, ønsker at flytte til en midlertidig bolig (erstatningsbolig) i denne periode, afholder Metroselskabet I/S ud over kompensationen følgende udgifter: 1) Depositum i erstatningsboligen. 2) Beboerens rimelige flytteudgifter ved ud- og indflytning, dog maksimalt kr. ekskl. moms pr. flytning, i alt kr. ekskl. moms. 3) Udgifterne forbundet med istandsættelse, hvis erstatningsboligen skal afleveres istandsat ved fraflytning, jf. dog stk. 2, nr. 3. 4) Udgifter til særlige og nødvendige indretninger i erstatningsboligen for personer med særlige behov. Beboeren skal drøfte disse udgifter med Metroselskabet I/S, inden de iværksættes af beboeren. Stk. 2. Indgås der mellem Metroselskabet I/S og beboeren aftale om dækningen af de i stk. 1 nævnte udgifter, kan Metroselskabet I/S i aftalen bl.a. fastsætte betingelser om: 1) At beboeren skal orientere Metroselskabet I/S om tidspunkt for besigtigelse af erstatningsboligen ved ind- og udflytning, således at Metroselskabet I/S har mulighed for at være repræsenteret, herunder at beboeren skal sende Metroselskabet I/S kopi af de rapporter, der udarbejdes i forbindelse med ind- og udflytning. 2) At beboeren, når Metroselskabet I/S ved afholdelse af udgifter til istandsættelsen jf. 19, stk. 1, nr. 3, efter nærmere aftale skal give Metroselskabet I/S adgang til erstatningsboligen i ryddet stand og klar til istandsættelse forud for lejekontraktens ophør med henblik på, at erstatningsboligen kan sættes i stand af håndværkere udpeget af Metroselskabet I/S forinden aflevering af erstatningsboligen til udlejer. 3) At beboeren skal behandle erstatningsboligen forsvarligt og at beboeren over for Metroselskabet I/S er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af beboeren selv eller andre, som beboeren har givet adgang til erstatningsboligen. 4) At husstanden har adgang til den hidtidige bolig, men at den hidtidige bolig ikke må udlejes eller anvendes til beboelse eller erhverv. Stk. 2. Metroselskabet I/S skal på anmodning fra beboeren forudbetale et beløb svarende til eller afholde de i stk. 1 nævnte udgifter, når der foreligger dokumentation for, at sådanne er eller forventes afholdt. Har beboeren modtaget a conto forudbetaling, skal beboeren på Metroselskabet I/S anmodning fremlægge dokumentation for, at udgiften er afholdt. Hvis beboeren ikke kan fremlægge dokumentationen inden rimelig tid efter, at udgifterne burde være afholdt, kan Metroselskabet I/S kræve det forudbetalte beløb tilbagebetalt. Stk. 3. Depositum, jf. stk. 1, nr. 1, tilbagebetales uden renter til Metroselskabet I/S, når beboeren fraflytter erstatningsboligen og depositum er udbetalt af udlejer.

6 Stk. 4. Opstår der uenighed mellem beboeren og Metroselskabet I/S om udgifterne Metroselskabet I/S skal afholde efter stk. 1., skal Metroselskabet I/S oversende sagen til behandling i Ekspropriationskommissionen. 19. En beboer, der er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., men som alene er berettiget til kompensation i henhold til 10, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, nr. 1-2, eller har brug for en erstatningsbolig i en længere periode end 18 tilsiger, kan anmode om at få forhøjet sin kompensation til 100 % til brug for at flytte i en anden bolig, i den periode, hvor beboeren er særlig følsom over for støj og vibrationer m.v. samt få de i 18 nævnte udgifter dækket. Der kan kun ske udbetaling af forhøjet kompensation i den periode, hvor beboeren er berettiget til kompensation i henhold til 10, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, nr Stk. 2. En beboer, der anmoder om kompensation efter stk. 1, skal til enhver tid kunne dokumentere de helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold, der berettiger beboeren til kompensation efter stk Hvis en beboer ønsker at få de i 18 nævnte udgifter dækket, retter beboeren henvendelse til Metroselskabet I/S med dokumentation for, at udgifterne er eller skal afholdes. Stk. 2. Hvis en beboer ønsker at få forhøjet kompensation, jf. 19, samt som følge heraf få de i 18 nævnte udgifter dækket, skal der med anmodningen endvidere medsendes dokumentation for, at beboeren er særligt følsom overfor støj og vibrationer mv. f.eks. en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende. Beboeren skal endvidere kunne dokumentere, at den forhøjede kompensation anvendes til brug for at flytte i en anden bolig. Stk. 3. Kan Metroselskabet I/S ikke på baggrund af dokumentationen nævnt i stk. 2 imødekomme beboerens anmodning, videresendes beboerens anmodning til Ekspropriationskommissionen, der behandler sagen. Kapitel 5 Ret til genhusning 21. En beboer, der er berettiget til maksimal kompensation (100 %), jf. 10, stk. 1, nr. 4 eller 10, stk. 2, nr. 3, i en anlægsfase, kan i stedet for at modtage kompensation genhuses i denne periode. Stk. 2. En beboer, der er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., men som ikke er berettiget til at blive genhuset efter stk. 1, eller har brug for genhusning i en længere periode end stk. 1 tilsiger, kan i stedet for at modtage kompensation anmode om genhusning i den periode, hvor beboeren er særlig følsom over for støj og vibrationer m.v., og hvor beboeren ellers ville være berettiget til kompensation i henhold til 10, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, nr Indeholder beboerens bopæl alene værelser, der vender ud mod byggepladsen, skal dette tillægges vægt ved vurderingen. Stk. 3. En beboer, der anmoder om genhusning i henhold til stk. 2, skal til enhver tid kunne dokumentere de helbredsmæssige eller særlige familiemæssige forhold, der berettiger beboeren til genhusning. 22. Hvis en beboer ønsker at blive genhuset jf. 21, retter beboeren henvendelse til Metroselskabet I/S med et forslag til en passende erstatningsbolig for husstanden. Udgifterne til erstatningsboligen skal så vidt muligt svare til det beløb, som den maksimale kompensation (100 %) ville udgøre jf. 10, stk. 1, nr. 4 eller 10, stk. 2, nr. 3, udregnet på baggrund af boligens antal værelser. Stk. 2. Hvis en beboer ønsker at blive genhuset i henhold til 21, stk. 2, skal anmodningen om genhusning endvidere vedlægges dokumentation for, at beboeren er særligt følsom overfor støj og vibrationer mv. f.eks. en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende. Stk. 3. Kan beboeren og Metroselskabet I/S ikke nå til enighed om en passende erstatningsbolig til genhusning, eller kan Metroselskabet I/S ikke på baggrund af dokumentationen nævnt i stk. 2 imødekomme beboerens anmodning om genhusning, videresendes beboerens anmodning til Ekspropriationskommissionen,

7 der behandler sagen, henholdsvis til kommunalbestyrelsen, hvis beboeren ønsker at få anvist en erstatningsbolig af kommunalbestyrelsen, jf Indgås der mellem beboeren og Metroselskabet I/S en aftale om genhusning, udarbejder Metroselskabet I/S en genhusningsaftale, der som minimum vil indeholde betingelser om, 1) at beboeren afholder samtlige udgifter forbundet med den hidtidige bolig, 2) at Metroselskabet I/S afholder udgifterne forbundet med erstatningsboligen, herunder husleje, idet forbrugsafhængige udgifter (el, gas, vand og varme m.v.) dog afholdes af beboeren, samt de i 18, stk. 1, nævnte udgifter på de her tilknyttede nævnte vilkår, 3) at husstanden har adgang til den hidtidige bolig, men at den hidtidige bolig ikke må udlejes eller anvendes til beboelse eller erhverv, og 4) at overtrædelse af genhusningsaftalen kan medføre, at genhusningsaftalen straks bringes til ophør, hvorved udgiftsrefusionen ophører. Derefter er husstanden alene berettiget til kompensation, jf Hvis beboeren i flere anlægsfaser, der ikke er sammenhængende, er berettiget til maksimal kompensation (100 %), jf. 10, stk. 1, nr. 4 eller 10, stk. 2,nr. 3, eller 19 og i disse anlægsfaser anvender kompensationen til at flytte i en anden bolig eller er berettiget til genhusning som følge af 21, stk. 1 og 2, skal Metroselskabet I/S efter anmodning fra beboeren forhøje den månedlige kompensation til maksimal kompensation (100 %) eller forlænge genhusningsperioden i den mellemliggende periode, således at beboeren kan blive boende i erstatningsboligen i én sammenhængende periode. 25. Hvis en beboer er berettiget til at få dækket de i 18 nævnte udgifter eller til at få forhøjet kompensation, jf. 19, omfatter retten hertil hele beboerens husstand, og hver husstand har kun krav på at få dækket de i 18 nævnte udgifter og modtage forhøjet kompensation, jf. 19 til én erstatningsbolig. Hvis en beboer er berettiget til genhusning i henhold til 21, omfatter genhusningen hele beboerens husstand, og hver husstand har kun krav på én erstatningsbolig pr. genhusningsperiode. 26. Finder beboeren selv en erstatningsbolig, indgås aftalen om leje af erstatningsboligen mellem beboeren og udlejer efter de almindelige regler herom, ligesom forholdet mellem kommunen og udlejer fortsat reguleres af lovgivningens almindelige regler. 27. Beboeren er berettiget til kompensation indtil genhusning jf. 21 eller 28 finder sted. 28. Kan beboeren ikke finde en passende erstatningsbolig eller kan der ikke opnås enighed om den af beboeren foreslåede bolig, jf. 22, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen på anmodning fra beboeren anvise beboeren en erstatningsbolig, der så vidt muligt er sammenlignelig med den hidtidige bolig i størrelse, beliggenhed og pris. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens pligt efter stk. 1 ophører, hvis beboeren har afvist en egnet erstatningsbolig til genhusning 5 gange. Stk. 3. Hvis beboeren accepterer den af kommunalbestyrelsen anviste bolig, kan Metroselskabet I/S ikke afvise boligen. Stk. 4. Metroselskabet I/S skal dække alle rimelige udgifter kommunalbestyrelsen har i medfør af stk. 1 og 2. Kapitel 6 Overtagelse af bolig

8 29. En ejer eller andelshaver, der er berettiget til maksimal kompensation (100 %), jf. 10, stk. 1, nr. 4 eller 10, stk. 2, nr. 3 i mindst tre på hinanden følgende måneder, kan i stedet for at modtage kompensation eller blive genhuset, forlange overtagelse af sin bolig. Beboeren kan forlange overtagelse før den anlægsfase, der berettiget til overtagelse indtil senest tre måneder før afslutningen af den sidste anlægsfase, hvor beboeren er berettiget til maksimal kompensation Stk. 2. En ejer eller andelshaver kan ikke forlange overtagelse i henhold til stk. 1, hvis der er indgået aftale eller truffet afgørelse om genhusning eller hvis beboeren har fået dækket udgifter i forbindelse med flytning, jf. 18 og En ejer eller andelshaver, der er særligt følsom over for støj og vibrationer m.v., men som alene er berettiget til kompensation i henhold til 10, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2, nr. 1-2, kan i stedet for at blive genhuset forlange overtagelse af sin bolig efter 29. Stk. 2. En ejer eller andelshaver, der forlanger overtagelse i henhold til stk. 1, skal vedlægge dokumentation for, at beboeren er særligt følsom overfor støj og vibrationer mv. f.eks. en speciallægeerklæring, børnesagkyndigerklæring eller lignende. 31. Overtagelse i henhold til 29 og 30 forudsætter, at Metroselskabet I/S lovligt kan overtage den pågældende bolig. 32. Hvis en ejer eller andelshaver ønsker at få overtaget sin bolig, retter ejeren eller andelshaveren henvendelse til Metroselskabet I/S. Henvendelsen skal være vedlagt de vedtægter, der gælder for den enkelte bolig. Stk. 2. Når Metroselskabet I/S har modtaget en anmodning i henhold til stk. 1, og Metroselskabet I/S vurderer, at selskabet lovligt kan købe den pågældende bolig, jf. 31, indhenter Metroselskabet I/S en skriftlig vurdering af boligens værdi i handel og vandel (markedspris) på tidspunktet for anmodningen fra en uafhængig, statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. Stk. 3. Når vurderingen i henhold til stk. 2 foreligger, fremsætter Metroselskabet I/S i overensstemmelse hermed et tilbud om overtagelse af boligen til ejeren eller andelshaveren. Stk. 4. Ønsker ejeren eller andelshaveren at accepterer tilbuddet, skal dette meddeles skriftligt til Metroselskabet I/S. Stk. 5. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke kan acceptere Metroselskabet I/S tilbud, kan ejeren eller andelshaveren indbringe sagen for Ekspropriationskommissionen. Ved en indbringelse bortfalder tilbuddet i henhold til stk. 3. Stk. 6. Hvis sagen indbringes for Ekspropriationskommissionen, foretager kommissionen en besigtigelse af boligen, hvorefter ejeren eller andelshaveren og Metroselskabet I/S har lejlighed til at udtale sig. Derefter fremkommer Ekspropriationskommissionen med et tilbud om overtagelse af boligen til ejeren eller andelshaveren, og redegør i den forbindelse i fornødent omfang for de overvejelser, der har ligget til grund for tilbuddet. Ekspropriationskommissionen vurderer boligens værdi i handel og vandel, og er ikke bundet af den i stk. 2 angivne vurdering. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke vil acceptere tilbuddet på stedet, kan ejeren eller andelshaveren få et skriftligt tilbud om overtagelse af boligen med 14 dages betænkningstid. Stk. 7. Hvis ejeren eller andelshaveren ikke vil acceptere tilbuddet i henhold til stk. 6, kan ejeren eller andelshaveren anmode om kendelse, der af Ekspropriationskommissionen skal indbringes for Taksationskommissionen. 33. Overtager Metroselskabet I/S ejerskabet af en bolig, overtager Metroselskabet I/S den pågældende ejendom med de rettigheder og pligter, der følger med ejerskabet.

9 Stk. 2. Overtager Metroselskabet I/S boligen, afskæres beboeren fra senere at modtage kompensation eller genhusning. 34. Beboeren er berettiget til kompensation indtil overtagelse finder sted. Kapitel 7 Ekspropriations- og Taksationskommissionens sagsbehandling 35. Sager om kompensation, genhusning og overtagelse, der indbringes for Ekspropriationskommissionen eller Taksationskommissionen af Metroselskabet I/S eller beboeren, behandles efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Stk. 2. Ekspropriationskommissionen kan afgøre sagen på grundlag af skriftlige udtalelser fra parterne. Kommissarius kan bestemme, at sagen afgøres ved skriftlig forelæggelse for medlemmerne uden afholdelse af møde. Stk. 3. Ekspropriationskommissionen er ikke bundet af Metroselskabet I/S tilbud og foretager en bedømmelse ud fra de faktiske omstændigheder. Stk. 4. Beboeren modtager kompensation i henhold til Metroselskabet I/S tilbud, indtil der er truffet afgørelse. Er beboeren berettiget til mere end beboeren har modtaget, efterbetales dette beløb med sædvanlige renter. Kapitel 8 Ikrafttræden 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

10 Bilag 1 Kompensation pr. måned pr. bolig Aftenarbejde kompensationskategori 55 < db 60 0 % 60 < db % 65 < db % 70 < db % 75 < db 100 % Antal værelser 1 0 kr kr kr kr kr. 2 0 kr kr kr kr kr. 3 0 kr kr kr kr kr. 4 0 kr kr kr kr kr. Over 4 0 kr kr kr kr kr. Natarbejde Kompensationskategori 55 < db % 60 < db % 65 < db % 70 < db % 75 < db 100 % Antal værelser kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr kr kr kr kr.

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 29. august 2014 CR-X-81-0241 version

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Til orientering Orientering til Økonomiudvalget om Transportministerens godkendelse af ændringer i anlægget af Cityringen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 31 BEK nr 767 af 25/06/2014 Gældende (Byggepladsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen)

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen) UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) I medfør af 14 a, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 526

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen Besigtigelsesforretning Østerport Deltagere fra Metroselskabet Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Helge Erlandsen, ingeniør,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr. 15-1434179 Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om og udstedelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv.

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen I medfør af 14 a, stk. 1, og 17 c, stk. 1 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af Lov om en Cityring

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af Lov om en Cityring Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 1 Offentligt Transportministeriet FrederiksholmsKanal27F 1220KøbenhavnK trm@trm.dk,mba@trm.dk København,den27.Marts2014 HøringssvarvedrørendeforslagtillovomændringafLovomenCityring

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Afdeling I Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere