Beskæftigelse i affaldssektoren. Miljøprojekt nr. 1481, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse i affaldssektoren. Miljøprojekt nr. 1481, 2013"

Transkript

1 Beskæftigelse i affaldssektoren Miljøprojekt nr. 1481, 2013

2 Titel: Beskæftigelse i affaldssektoren Redaktion: Camilla K. Damgaard, Louise Kreilgård og Torben Frandsen, NIRAS samt Bjarne Madsen, CRT Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2013 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Beskæftigelse i affaldssektoren

3 Indhold 1. Baggrund og formål Formål Opgavetilgang Metode og data Beskrivelse af det generelle input/output-system Tilpasset input/output-model for affaldserhvervene Affalds-formodellen Data til input/output-model ISAG-databasen Udfordringer i forhold til den teoretiske opstilling af modellen Forudsætninger i modelopbygningen Beskrivelse af modellens opbygning, herunder kobling mellem input/out modellen og affaldsmodellen Opgørelse af beskæftigelseskoefficienter Affaldsbrancher Transport Aftagerbrancher Marginal og gennemsnitseffektsbetragtning Substitutionseffekter Udfordringer i forhold modelopbygning og forudsætninger Opgørelse af beskæftigelsen i affaldssektoren Beskæftigelse der afhænger af affaldsmængder Beskæftigelse der antages uafhængig af affaldsmængder Stat og kommune Forskning Rådgiverbranchen Brancheorganisationer for affald Ejendomsfunktionærer Frivillige Sammenfatning af mængde-uafhængige ansatte beskæftiget med affald Samlet direkte beskæftigelse i affaldssektoren Modelkørsel på beskæftigelse i affaldssektoren Opgørelse af beskæftigelsen i forhold til behandlet mængde i ton Vurdering af fremtidig beskæftigelse i affaldssektoren Udfordringer i forhold til opgørelse af affaldsbeskæftigelsen Konsekvensvurderinger Case 1a: Øget genanvendelse af dagrenovation Case 1b: Øget genanvendelse af dagrenovation Case 2: Øget genanvendelse af elektronikskrot Case 3: Øget forbrænding og genanvendelse af shredder Udfordringer ved konsekvensvurderinger Beskæftigelse i affaldssektoren 3

4 Bilag 1 Matematisk set-up for affaldsmodellen 47 Bilag 2 Kobling mellem ISAG terminologi og terminologi i affaldsmodellen 51 Bilag 3 Kildeliste 52 Bilag 4 Forudsætninger for beregninger af beskæftigelsen i landbrug og transport 55 Bilag 5 Bilagstabeller 56 Bilag 6 Effekter af tiltag i bygge- og anlægssektoren 57 4 Beskæftigelse i affaldssektoren

5 Forord Denne rapport er udarbejdet i perioden maj 2012 april Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Camilla Damgaard, Louise Kreilgård og Torben Frandsen, NIRAS samt Bjarne Madsen, CRT (Center for Regional og Turismeforskning). Projektet har været fulgt af en intern følgegruppe i Miljøstyrelsen bestående af Robert Heidemann, Charlotte Münter, Martin Sune Møller og Jørgen Schou. Beskæftigelse i affaldssektoren 5

6 Sammenfatning I dette projekt vurderes beskæftigelseseffekter ved ændret affaldshåndtering, ligesom den samlede beskæftigelse forbundet med affaldssektoren opgøres. Vurderingerne baserer sig på en model, der er udviklet som en del af projektet. Modellen er sammensat af en affaldsmodel og en input/outputmodel. Affaldsmodellen er en mængdemodel baseret på Miljøstyrelsens ISAG-database, der beskriver affaldsmængdernes flow. Input/output-modellen beskriver sammenhænge i økonomien og er baseret på data fra Danmarks Statistik. Affaldsmodellen er koblet på input/output-modellen via sammenhænge mellem affaldsmængder og beskæftigelse i det forskellige affaldsbrancher og andre relevante brancher. Modeltilgangen sikrer konsistens i de beregnede beskæftigelseseffekter, ligesom inddragelsen af en input/output-model betyder, at der ud over de direkte beskæftigelseseffekter ved ændret affaldshåndtering også kan estimeres afledte beskæftigelseseffekter i de brancher, der leverer input til affaldssektoren. Modellen er en såkaldt fastprismodel og antager ledig kapacitet både på arbejdsmarkedet og i produktionsapparatet. Dette betyder, at hvis en affaldsmængde øges og giver anledning til øget beskæftigelse, vil dette ikke føre til øgede lønninger og dermed crowding-out effekter mv. Den direkte beskæftigelse i affaldssektoren er opgjort til knap beskæftigede årsværk, som stammer dels fra affaldsbrancher, dels fra andre brancher, hvor affaldsandelen er vurderet. Den afledte beskæftigelseseffekt er opgjort til ca beskæftigede årsværk, hvilket giver en total beskæftigelse på ca , som det fremgår af tabel 1. TABEL 1 DIREKTE BESKÆFTIGEDE ÅRSVÆRK I MÆNGDEAFHÆNGIGE BRANCHER, Branche Direkte beskæftigelseseffekt Afledt beskæftigelseseffekt Total beskæftigelseseffekt Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse Engroshandel Fragtvognmænd og rørtransport Gasforsyning Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, ikkemarkedsmæssig Offentlig administration Organisationer og foreninger Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere Øvrige erhverv I alt Fordelt på 127 brancher, som er repræsenteret i input/output-modellen 6 Beskæftigelse i affaldssektoren

7 De affaldsrelaterede brancher, engroshandel samt transport er mængdeafhængige i modellen, forstået på den måde, at en øget affaldsmængde vil føre til en øget beskæftigelse. Den øvrige affaldsrelaterede beskæftigelse, herunder administration, forskning mv. er antaget konstante og påvirkes dermed ikke ved en ændring i affaldsmængder og ændring i affaldshåndtering. Ansatte i produktionsvirksomheder, der aftager affaldsvarer fx genanvendeligt plast, er ikke medtaget i opgørelsen, ligesom frivillige i fx genbrugsbutikker ikke indgår. På baggrund af modellen er beskæftigelseskoefficienter for hhv. oparbejdning, forbrænding og deponering opgjort, hvilket fremgår af nedenstående figur 1. Det ses, at oparbejdning er mest beskæftigelsesintensiv efterfugt af forbrænding og deponering, som ligger på samme niveau. Figur 1 BESKÆFTIGELSESKOEFFICIENTER VED AFFALDSHÅNDTERING, Der er udarbejdet en række cases, hvor betydningen af ændret affaldshåndtering for beskæftigelsen beregnes, herunder øget genanvendelse af dagrenovation, elektronikskrot samt øget forbrænding af shredder-affald. Resultaterne fremgår af tabel 2. Beskæftigelse i affaldssektoren 7

8 TABEL 2 MODELBEREGNEDE BESKÆFTIGELSESEFFEKTER AF DE BEREGNEDE CASES Cases Mængder Direkte beskæftigelse Øget genanvendelse af dagrenovation ( papir og madaffald) Øget genanvendelse af dagrenovation (plast, papir, pap, metal og madaffald) Øget genanvendelse af elektronikskrot Øget forbrænding og oparbejdning af shredder-affald I alt tons I alt tons tons I alt tons Afledt beskæftigelse Total beskæftigelse For de to scenarier for øget genanvendelse af dagrenovation er der konsekvenser i forhold til indsamling og sortering, som ikke har kunnet medtages i modelberegningen. De justerede direkte beskæftigelseseffekter for disse scenarier er hhv. 113 og 267 årsværk, hvor de modelberegnede tal jf. ovenstående tabel er 120 og 254 årsværk. Der har ikke kunnet foretages vurderinger for betydning for de afledte beskæftigelseseffekter. Der er endvidere foretaget en vurdering af beskæftigelseseffekten på to cases i bygge- og anlægssektoren, som fremgår af nedenstående tabel. Da tiltagene vedrører affaldshåndteringsmetoder der ikke findes i ISAG i dag, har det ikke været muligt at udarbejde en modelmæssig beregning. I stedet er der givet en vurdering på baggrund af ekspertudtalelser og interview af virksomheder, jfr. bilag 6. TABEL 3 SKØNNEDE BESKÆFTIGEDE ÅRSVÆRK Cases Genbrug af gamle mursten Skærpede krav til selektiv nedrivning Skøn over direkte beskæftigelse Skøn over afledt beskæftigelse Skøn over total beskæftigelse Når resultaterne fra modellen vurderes, er det er vigtigt at være opmærksom på en række forbehold og begrænsninger: - Der er antaget lineær sammenhæng mellem beskæftigelse og affaldsmængde, dvs. når affaldsmængden øges (eller reduceres), øges (eller reduceres) beskæftigelsen tilsvarende. Der indgår således ikke vurderinger af, at fx en reduceret mængde affald til forbrænding ikke nødvendigvis vil reducere beskæftigelsen på forbrændingsanlægget tilsvarende. - Da der antages ledig kapacitet i produktionsapparatet, indgår der ikke øget beskæftigelse forbundet med en eventuel nødvendig merinvestering i fx nye oparbejdningsanlæg. - Der er ikke taget højde for substitutionseffekter, herunder at reduceret forbrænding af affald vil kunne betyde at der skal produceres el og varme andetsteds, eller at øget genanvendelse vil kunne betyde, at der produceres færre varer andetsteds ud fra virgine materialer. 8 Beskæftigelse i affaldssektoren

9 - Da affaldsmodellen bygger på ISAG-databasen, vil de fejl og mangler, der er heri, også kunne påvirke modellens resultater. Data fra det nye affaldsdatasystem forventes at have en bedre datakvalitet, men har desværre ikke været klar til at anvende i projektet. Beskæftigelse i affaldssektoren 9

10 Summary This project assesses employment effects of changed waste management as well as the total employment connected with the waste sector. The assessments are based on a model developed as part of the project. The model is composed of a waste model and an input/output model. The waste model is a volume model based on the Danish Ministry of the Environment s ISAG database which describes the flow of the waste volumes. The input/output model describes connections in the economy and is based on data from Statistics Denmark. The waste model is linked with the input/output model via connections between waste volumes and employment in the various waste sectors and other relevant sectors. The model approach ensures consistency in the calculated employment effects, and the use of an input/output model means that derived employment effects can be estimated in addition to the direct employment effects of changed waste management. The model is a fixed-price model, and it assumes spare capacity on the labour market as well as in production. This means that, if a waste volume is increased causing increased employment, this will not lead to increased pay and thus crowding-out effects etc. The direct employment in the waste sector is calculated as almost 14,000 employed full-time equivalents, which originate partly from waste sectors, partly from other sectors in which the waste share has been assessed. The derived employment effect has been calculated as approx. 17,000 employed full-time equivalents, which means a total employment of approx. 31,000, as can be seen from table 3. TABLE 4 TOTAL EMPLOYMENT IN THE WASTE SECTOR, 2009 Sector Direct employment effect Derived employment effect Total employment effect Renovation, recycling and pollution control 7, , Wholesale trade 1, , Freight haulage and pipe transport , Gas supply Architects and consulting engineers Research and development, not market-related Public administration Organisations and associations Property service, cleaning and landscape gardeners 1,500 1,152 2,652 Other trade 0 12,326 12,326 Total 13,867 17,032 30, Beskæftigelse i affaldssektoren

11 The waste-related sectors, wholesale and transport are volume-dependent in the model, meaning that an increased waste volume will lead to increased employment. The other waste-related employment, including administration, research etc., are assumed to be constant and are thus not affected by a change in waste volumes and in waste management. Employees of manufacturing companies that receive waste goods, such as recyclable plastics, are not included, and volunteers in, say, secondhand shops are not included either. Based on the model, employment coefficients for processing, incineration and disposal, respectively, are calculated, which can be seen from the below figure 2. It is seen that recycling is most employment-intensive, followed by incineration and disposal, which are at the same level. Figure 2 EMPLOYMENT COEFFICIENTS AT WASTE MANAGEMENT, A number of cases have been made, in which the significance of changed waste management on employment is calculated, including increased recycling of refusee and scrap electronics as well as increased incineration of shredder waste. The results appear from the below table. Beskæftigelse i affaldssektoren 11

12 TABLE 5 MODELBASET EMPLOYMENT EFFECTS IN THE CASES Scenarios Volumes Direct employment Increased recycling of refuse (paper and food waste) Increased recycling of refuse (plastics, paper, cardboard, metal and food waste) Increased recycling of scrap electronics Increased incineration and processing of shredder waste A total of 506,000 tons A total of 653,000 tons 2,000 tons A total of 104,000 tons Derived employment Total employment The two scenarios of increased recycling of refuse has consequences for collection and sorting, which could not be included in the model. The adjusted direct employment effects of these scenarios are 113 and 267, where the model estimates in the table above are 120 and 254. It has not been possible to make an assessments of the derived employment effects. Additionally an assessment of the impact on employment in two cases in the construction sector has been conducted. It has not been possible to prepare calculations in the model. Instead an assessment on the basis of expert opinions and interviews of companies have been carried out, see appendix 6. TABEL 6 ESTIMATED EMPLOYMENT EFFECT Cases Recycling of old bricks Stricter requirements for selective demolition Estimated direct employment effect Estimated derived employment effect Estimated total employment effect Upon evaluating the results it is important to be aware of a number of reservations and limitations: - A linear connection between employment and waste volume has been assumed, i.e. when the waste volume is increased (or reduced), the employment is increased (or reduced) correspondingly. Assessments are thus not included of the fact that, say, a reduced volume of waste for incineration will not necessarily reduce employment at the incineration plant correspondingly. - As spare capacity in production is assumed, increased employment connected with a possible required additional investment in, say, new processing plant is not included. - Substitution effects are not allowed for, including the fact that reduced incineration of waste could mean that electricity and heat will be produced elsewhere. 12 Beskæftigelse i affaldssektoren

13 - As the waste model is based on the ISAG database, the faults and imperfections of the database will also potentially affect the results of the model. The new waste data system is expected to be capable of improving the data quality but has unfortunately not been ready for this project. Beskæftigelse i affaldssektoren 13

14 1. Baggrund og formål 1.1 Formål Formålet med dette projekt er at opgøre den samlede beskæftigelse i affaldssektoren samt opgøre effekten af at ændre på affaldsbehandlingen, fx øge mængden til genanvendelse og reducere mængden til forbrænding. Opgørelse af beskæftigelse på affaldsområdet udgør en særlig udfordring, da affald går på tværs af flere brancher og sektorer. Samtidig kan det være vanskeligt rent definitorisk at vurdere, hvornår en given beskæftigelse kan tilskrives affald, herunder om en given aktivitet alene foregår med det formål at håndtere affald. 1.2 Opgavetilgang I dette projekt er der valgt en modeltilgang, som sikrer en konsistent vurdering af effekter fra ændret affaldshåndtering. Modellen giver samtidig mulighed for at opdatere data og dermed tage hensyn til den aktuelle udvikling. I projektet er valgt at koble en affaldsmodel med en input/outputmodel. I dag findes der en affaldsmodel kaldet FRIDA, som i princippet er et affaldsmodul koblet op på den makroøkonomiske model ADAM. På baggrund af sammenhæng mellem den økonomiske udvikling og affaldsmængder kan modellen anvendes til at fremskrive affaldsmængder med forskellige antagelser om økonomisk udvikling. En sådan model opererer på et meget overordnet niveau, og kan ikke anvendes til at vurdere beskæftigelseseffekter ved ændret affaldshåndtering for en specifik fraktion endsige benyttes til fremskrivninger af strukturelle ændringer i affaldshåndtering. I dette projekt anvendes derfor i stedet en mængdemodel for affald baseret på Miljøstyrelsens ISAG database. En input/output-model beskriver sammenhænge i økonomien baseret på, at ændringer i efterspørgsel resulterer i ændringer i produktionen i de relevante erhverv. En input/output-model kan beskrive sammenhænge på et ret detaljeret niveau, og er derfor velegnet til at vurdere beskæftigelseseffekter ved ændret affaldshåndtering og til at fremskrive strukturelle ændringer i affaldshåndtering. Modellen tager hensyn til nedstrømseffekter af en ændret affaldshåndtering (fx produktion af maskiner og serviceydelser til affaldsbehandling) og leverer derfor ikke kun de direkte beskæftigelseseffekter, men også afledte effekter ved ændret affaldshåndtering. I den udvidede input/output-model, som er udviklet til projektet, modelleres også opstrømseffekter af øget affald. Opstrømseffekterne i denne model stammer fra, at affald ofte behandles igennem flere behandlingsled, som i hvert led skaber arbejdspladser. Disse affaldsarbejdspladser ligger ud over de afledte arbejdspladser (nedstrøms) som en traditionel input/output-model medtager. De udfordringer som denne modeltilgang giver, herunder betydning af kritiske parametre og begrænsninger, er beskrevet i særskilte afsnit i de følgende kapitler i forhold til om de forholder sig til den teoretiske opstilling af modellen (kap. 2), forudsætninger i modelopbygningen (kap. 3) opgørelse af affaldsbeskæftigelsen (kap. 4) eller konsekvensvurderingerne (kap. 5) 14 Beskæftigelse i affaldssektoren

15 Et alternativ til en modeltilgang kunne være at opgøre beskæftigelsen specifikt i forhold til ændringer i de konkrete indsamlingsmetoder, anlæg mv. En sådan tilgang giver en udfordring i forhold til at sikre, at alle elementer i affaldskæden er medtaget og medfører statistiske problemer i forhold til sammenlignelighed og entydighed, hvilket vil betyde, at det er vanskeligt at opgøre beskæftigelsen på en konsistent måde. Endvidere giver denne tilgang ikke mulighed for at opgøre de afledte beskæftigelseseffekter ved en ændret affaldshåndtering. Beskæftigelse i affaldssektoren 15

16 2. Metode og data En input/output-model opstilles på baggrund af Nationalregnskabets input/output-tabeller, som indeholder oplysninger om tilgang og anvendelse af varer og tjenesteydelser. I Nationalregnskabet indgår ca varer og tjenesteydelser 2, og det omfatter kun markedsmæssige aktiviteter. Affald er i den sammenhæng en særlig sektor, da der kun indgår ganske få varer og tjenesteydelser med markedsmæssig værdi. For at få en mere præcis modellering af hele affaldssystemet er det valgt at koble input/outputmodellen med en mængdemodel for affald baseret på Miljøstyrelsens ISAG database, som viser tilgang og anvendelse af affaldsvarer. Derved bliver det muligt at modellere på ændringer i affaldssystemet på et mere detaljeret niveau, fx ændringer i mængder på behandlingsformer. Mængdemodellen for affald (herefter kaldet affaldsmodellen) fungerer altså som en formodel til input/output-systemet. Om den samlede model i dette projekt gælder: a) Det er en mængdemodel b) Omfatter nedstrøms-effekter c) Omfatter indirekte, men ikke inducerede virkninger d) Inkluderer en opstrøms- affaldsmodel, som inkluderer en delmodel vedr. transport af affald Nedenfor beskrives kort teorien bag input/output-modelsystemet og affaldsmodellen samt de data, der anvendes dels i input/output-modellen dels i affaldsmodellen. 2.1 Beskrivelse af det generelle input/output-system Den generelle input/output-models formål er at beskrive de direkte, indirekte og samlede effekter, som følger af interaktionen mellem produktion og forbrug af råvarer i en økonomi (nedstrømseffekter), nemlig når en eller flere af variablerne ændres på samme tid. Typisk vil det dreje sig om, hvordan en økonomi bliver påvirket af ændringer i erhvervs og husholdningers produktion og forbrug. Dette sker rent matematisk ved at opstille variablerne i matricer, som beskriver leverancer og produktionskæder i økonomien. Normalt anvendes en sektor x sektor input/output model. I en sådan simpel model indgår leverancer mellem erhvervenes produktion og gensidige køb af råvarer direkte. Teknisk og datamæssigt konstrueres sektor x sektor-modellen ud fra 2 del-matricer: en MAKE-matrix, som viser erhvervenes produktion af varer, og en USE-matrix, som viser erhvervenes (og forbrugernes) køb af varer. I en simpel model ganges MAKE- og USE-matricerne sammen således, at vare-flowet i økonomien skæres bort. Denne reduktion bevirker, at den traditionelle model ikke modellerer økonomien fuldt tilfredsstillende, hvilket i et projekt om et særligt segment af vareproduktion på grænsen mellem markedsmæssig og ikke-markedsmæssig aktivitet, medfører informationstab. Derfor opstilles i dette projekt en mere avanceret model, hvor MAKE-USE modellen er opdelt i to matricer 3 og vare-flowet bevares, således at det er muligt at ændre på andele mellem MAKE og USE matricen jf. figur 3. 2 I det følgende dækker betegnelsen varer også tjenesteydelser. 3 Modellen er matematisk beskrevet i lærebøger om nationalregnskaber og input-output-modeller (fx Miller & Blair 2009). 16 Beskæftigelse i affaldssektoren

17 Figur 3 NATIONAL INPUT/OUTPUT-MODEL (PRODUKTIONSVÆRDI OG BESKÆFTIGELSE) I MAKE-USE-modellen drives økonomien som udgangspunkt af den eksogene efterspørgsel. I denne type input/output-analyse er det det private og offentlige forbrug, investeringerne og eksporten (tilsammen den eksogene efterspørgsel), som driver økonomien. I diagrammet er dette vist ved pilene fra de eksogene variabler til den efterspørgsel efter varer, som herefter transformeres til produktion (gennem den såkaldte MAKE-matrix). Ved at køre videre i diagrammet beregnes de afledte virkninger fra det råvareforbrug, som en øget produktion skaber. Her indgår råvareforbrugets vare-sammensætning (den såkaldte USE-matrix) 4. På grundlag af råvareforbruget skabes produktion i andre erhverv, hvilket indebærer en transformation af vareefterspørgsel gennem MAKE-matricen. Med udgangspunkt heri beregnes beskæftigelsesvirkningerne af den afledte produktion. På grundlag af denne cirkel beregnes nedstrøms-virkninger på produktion og beskæftigelse. Der kan gennemføres én eller flere beregningsrunder af nedstrøms-effekter ved at køre modellen igennem cirklen én eller flere gange. I modellen er varer således koblet med en produktion og dermed beskæftigelse. Hvis man i en traditionel input/output-model fx vil vurdere effekten af at bygge en Storebæltsbro, vil dette i modellen betyde, at der vil komme et øget træk på de relevante varer fx i bygge- og anlægsbranchen og fx rådgiverbranchen. Dette vil betyde, at produktionen i disse brancher øges, hvilket også betyder, at beskæftigelsen, som er koblet på produktionen, øges. En øget produktion skaber igen øget efterspørgsel efter råvarer, hvilket giver den indirekte eller afledte produktion og beskæftigelse. 4 Den anvendte model er statisk, dvs. der indgår ikke virkninger fra investeringer og kapitalapparat på produktionen. Som konsekvens ses i projektet ikke på affaldssektorens afledte virkninger for investeringer og kapitalapparat. Beskæftigelse i affaldssektoren 17

18 Der findes forskellige input/output-modeller: For det første sondres mellem input/outputmængdemodellen og input/output-prismodellen. Endvidere kan input/output-modellen medtage råvarevirkninger (såkaldte indirekte effekter), men også forbrugsvirkninger (såkaldte inducerede virkninger). Indirekte og inducerede effekter betegnes normalt: afledte effekter. Input/outputmodellen ser normalt på nedstrøms- eller efterspørgselseffekter, men der findes også opstrøms versioner, som beskriver leverancekæder fremad i det økonomiske system. Input/output-modellen har en national afgrænsning, så der tages kun højde for importen fra udlandet, mens eksporten antages eksogen. I modellen vil import betyde, at der trækkes beskæftigelse væk fra Danmark. Jo højere importkvote en given vare har, jo lavere afledt beskæftigelsesvirkninger 2.2 Tilpasset input/output-model for affaldserhvervene For at skabe en mere præcis modellering af selve affaldssystemet, er der til input/output-modellen koblet en affalds-formodel 5, som håndterer affaldsmængdernes flow, jfr. figur 4 (markeret som kassen affaldmodel ). Disse mængder bliver koblet med erhvervsfordelt beskæftigelse og produktion i input/outputmodellen via beskæftigelseskoefficienter. Denne kobling er nærmere beskrevet i kapitel 3. Samtidig er den traditionelle input/output-model til en vis grad modificeret, så den kan kobles med affaldsmodellen. Figur 4 DEN TILPASSEDE INPUT/OUTPUT-MODEL MED AFFALDS-FORMODEL (PRODUKTIONSVÆRDI OG BESKÆFTIGELSE) 5 En for -model køres først, hvorefter input/output-modellen (hovedmodellen) køres. En efter model ville kunne køres efter hovedmodellen. Dette kunne fx være en model med C02-emissioner. I den beskrevne version er der ikke etableret en feed-back fra input/output-modellen og tilbage til affaldsmodellen. 18 Beskæftigelse i affaldssektoren

19 Affald fra affaldsmodellen skaber produktion i affaldserhvervene og transport- samt affaldsengroshandelserhverv. I denne version af input/output-modellen er affaldet bestemt i affaldsmodellen og kan altså opfattes som eksogent givet. 6 Eksport og import af affald indgår i affaldsmodellen i det omfang det er registeret i ISAG databasen, mens eksport og import af varer i input/output-modellen indgår på sædvanlig vis jf. figur 3. Sættes affaldsmodellen og input-outputmodellen sammen fås følgende figur 7 : Figur 5 DEN TILPASSEDE INPUT/OUTPUT-MODEL MED AFFALDSMODEL (PRODUKTIONSVÆRDI OG BESKÆFTIGELSE) Det fremgår af figuren, at sammenhængen mellem affaldsmodellen og input-outputmodellen er tovejs: For det første er der en påvirkning fra affaldsmængder til produktion og beskæftigelse i affaldserhvervene og generelt i alle erhverv (som modelleret i input-output-modellen). For det andet er der en sammenhæng mellem efterspørgslen i erhvervenes varekøb og det private forbrug på den ene side og produktionen af affald på den anden side. I den nuværende version af affaldsmodellen er alene etableret en sammenhæng mellem affaldsmodellen og produktion og beskæftigelse, dvs. med affaldsmodellen som formodel til input-output-modellen, mens sammenhængen mellem input-outputmodellen og affaldsmodellen (hvor affaldsmodellen fungerer som en eftermodel) ikke er etableret (og derfor kun er antydet ved de stiplede linjer). 6 I en traditionel input/output-model ville affald skabes fra efterspørgselssiden. Når efterspørgslen af varer skaber produktion, skabes der affald, som igen skaber efterspørgsel efter transport mv. Dette er antydet ved de stiplede linjer i figur 5. 7 I figuren og i det følgende bruges udtrykket genbrugsvarer som kort betegnelse for både produkter til genbrug (fx skyllede flasker) og produkter til erstatning af virgine råvarer (fx genbrugspapir til produktion af nyt papir). Beskæftigelse i affaldssektoren 19

20 2.3 Affalds-formodellen Affalds-formodellen 8 er opstillet som det fremgår af nedenstående figur 6. Figuren viser en detaljering af affalds-formodellen, som indgår i input-outputmodellen jf. den sorte, skrå kasse i figur 5 ovenfor. I figur 6 viser en dobbeltrammet kasse de variabler, som i affalds-formodellen er eksogene (men som i input-outputmodellen er endogene) 9. Affald tilgår affaldsmodtagende erhverv, herunder sorteringsanlæg, oparbejdningsanlæg, forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg, og kan herfra gå videre som fx oparbejdet affald, der kan tilgå virksomheder. Affalds-formodellen kan således i princippet beregne både opstrøms-effekter i affaldserhverv og i andre erhverv, der modtager affaldsvarer 10. Den efterspørgsel der genereres herfra går ind som input til inputoutputmodellen, som derpå beregner nedstrøms-effekter for økonomien. Figur 6 INTERREGIONAL (KOMMUNEBASERET) AFFALDS-FOR-MODEL (I MÆNGDER) 11 I diagrammet er vist, hvordan affaldsfraktioner (w1 12 og w2 13 ) håndteres i selve affaldssektoren. Det kan gå til forbrænding, deponering eller affaldserhverv (e2), fx forskellige oparbejdningsanlæg. Endvidere kan fx forbrændingsanlæg skabe nyt affald, som atter går ind i affaldserhverv (e2). Affaldssektoren skaber derved beskæftigelse, som herefter modelleres videre i inputoutputmodellen (Affaldserhverv(e2) i søjlen Varer (v) til højre i diagrammet). I bilag 2 er udtryk i affaldsmodellen sammenkædet med oplysningerne i ISAG-databasen. 8 Den matematiske opstilling af modellen kan ses i bilag 1. 9 Aktiviteter inden for offentlig administration i forbindelse med affaldshåndtering indgår ikke i affalds-for-modellen, men er lagt direkte ind i input-outputmodellen. 10 Opstrøms-effekter i andre erhverv er dog ikke medtaget i modellen jf. kapitel Affaldsproduktion efter forbrænding henviser til slagger og aske fra forbrændingsporcessen 12 W1 refererer til affald leveret fra produktion og husholdninger, mens w2 refererer til affald, som leveres mellem affaldsvirksomheder. 13 Varer (v) refererer her til traditionelle varer i nationalregnskabet, mens affaldsfraktioner (w1 og w2) refererer til affaldsvarer i affaldsdatasystemet. 20 Beskæftigelse i affaldssektoren

21 Affaldssektoren har også andre virkninger på økonomien. For det første kan visse affaldsvarer være af markedsmæssig værdi, således at de enten kan forbruges af husholdninger eller aftagererhverv (fx papiraffald til papirfabrikker) eller kan levere input til andre erhverv (f.eks. affald til forbrænding, som producerer el og varme). Dette er vist i diagrammet som de tre øverste og den nederste kasse i søjlen Varer (v) til højre i diagrammet. Affaldsvarer er i modellen defineret som affald, der fraføres et affaldsbehandlingsanlæg og ikke tilføres et alternativt affaldsbehandlingsanlæg. Her betragtes affaldet som en affaldsvare, da det nu indgår i en ny produktion, enten direkte eller indirekte ved en omdannelsesproces. Videre har affaldsproduktion virkninger for transportaktiviteter (se kassen Transport (v) i søjlen Varer (v) til højre i diagrammet). I affaldsmodellen indgår oplysninger om start- og slutkommune for affalds-flows, således at konsekvenser for transportarbejdet i forbindelse med affaldshåndteringen modelleres i form af konsekvenser for antal ton-km for affaldstransporter. På sigt åbner det op for muligheden for, at miljøeksternaliteter kan kobles på modellen. Det er i modellen valgt ikke at have tilbagekobling fra input/output-modellen tilbage til affaldsformodellen. Affaldsflowets sammenhæng med modellen er endvidere forsøgt eksemplificeret i figur 7 nedenfor. Figur 7 ILLUSTRATION AF DE ERHVERV, DER PÅVIRKES DIREKTE VED HUSSTANDSINDSAMLING AF PAPIR Den direkte effekt fx af en ændret indsamlet mængde kildesorteret papir ved husstanden vil påvirke aktiviteten i affalds- og transporterhverv. Den direkte beskæftigelse er illustreret inden for den stiplede linje. Disse erhverv trækker på en række varer og tjenesteydelser, som leveres af virksomheder uden for affaldssektoren, f.eks. smedearbejde, maskinleverandører, kantinedrift mv. og skaber dermed en afledt (nedstrøms) beskæftigelseseffekt. Modelteknisk beregnes disse nedstrømseffekter i input-outputmodellen på grundlag af effekter beregnet i affalds-formodellen. Beskæftigelsen i disse sektorer (affaldserhverv, engroshandel og transporterhverv) vil derfor blive påvirket ved en øget udsortering af papiraffald. Hvis en papirvirksomhed, der kan modtage papiraffald vurderes at være uafhængig af om den modtager papiraffald eller virgin papirmasse, er beskæftigelsen i den pågældende branche ikke medtaget (beskrives nærmere i kap. 3). Beskæftigelse i affaldssektoren 21

22 2.4 Data til input/output-model Input/output-modellens datagrundlag for den direkte beskæftigelse er bygget på en kombination af nationalregnskabets opgørelse af beskæftigede årsværk opdelt på 117 erhverv (Nationalregnskabet) og personregisterdata (RAS-statistik), med CRT s mere detaljerede regionale analyseplatform for beskæftigelsesstatistik. I RAS-databasen er beskæftigelsen yderligere opdelt på mere specifikke branchekoder inden for affaldshåndtering, som sikrer en øget detaljeringsgrad for hhv. indsamlingen af affaldet, genanvendelsen og forbrændingsindustrien. I CRT s database indgår personregisteroplysninger om danskeres beskæftigelse fra 1994 til Selve input/output-modelsystemet bygger endvidere på Nationalregnskabet og dets 2800 varegrupper. 2.5 ISAG-databasen Affaldsmodellen baserer sig på Miljøstyrelsens nationale affaldsdatabase ISAG, som indeholder data fra affaldsbehandlingsanlæg registreret i Indberetningerne til ISAG-systemet er systematisk registreret siden 1994, hvor affaldsbehandlingsanlæggene registrerer mængder fordelt på overordnede erhvervskilder, affaldstype- og fraktion, samt hvilken behandlingsform, anlægget udfører ved håndteringen. Indberetningerne har været kvalitetssikret af Miljøstyrelsen og anvendt til nationale fremskrivninger. ISAG-databasen blev i 2010 afløst af Affaldsdatasystemet (ADS). Det første års indberetninger er baseret på registreringer fra perioden april december 2010, samt Databehandlingen for 2010 var afsluttet ved projektets opstart. Kvalitetstjekket af indberetningerne afdækkede, at der i indberetningerne var en del fejlkilder, som påvirker datakvaliteten. Det er derfor fravalgt at anvende dataene fra indberetningerne fra Affaldsdatasystemet. På den baggrund blev det vurderet, at ISAG-indberetningerne ved projektets opstart var de mest konsistente og repræsentative for den samlede affaldsproduktion i Danmark. Registreringen i ISAG omfatter udover affaldsfraktionen og erhvervskilden oplysninger om afsenderkommune, som relaterer sig til affaldsproducenten, samt modtagerkommune, der relaterer sig til beliggenheden af affaldsbehandlingsanlægget. Det er rent modelteknisk muligt at tilføje fiktive anlæg til modellen udover de der er registreret i ISAG, hvilket er hensigtsmæssigt hvis der skal modelleres på en stor øgning i en given affaldshåndtering, fx fiktive biogasanlæg ved en øget udsortering af madaffald. 2.6 Udfordringer i forhold til den teoretiske opstilling af modellen. Som det fremgår af ovenstående, er selve den teoretiske opstilling af en model, der både inkluderer en input/output-model og en affaldsmodel, relativt kompliceret, men mulig. Som udgangspunkt vil den kombinerede model give en konsistent og detaljeret beskrivelse af affaldssektoren samtidig med, at de afledte effekter medtages. Modelleringen af affaldssektoren er dog i sagens natur følsom over for en korrekt beskrivelse af affaldets flow i systemet og en korrekt modelmæssig kobling mellem affaldsmodellen og input/out- 14 CRT har opbygget detaljerede persondatabaser over erhvervsfordelt beskæftigelse ( RAS-statistik ), som tilgås på Danmarks Statistiks forsker-placeringsordning. Heraf kan dannes oplysninger om beskæftigelsens fordeling på erhverv (ca. 800 brancher defineret gennem DB93, DB03 & DB07) for årene 1994 til Beskæftigelse i affaldssektoren

23 put-modellen. Da affaldsmodellen tager udgangspunkt i ISAG databasen, vil eventuelle inkonsistente eller mangelfulde registreringer i ISAG føres over i modellen. De specifikke problemer, det kan skabe, er beskrevet nærmere i de følgende kapitler. Beskæftigelse i affaldssektoren 23

24 3. Forudsætninger i modelopbygningen 3.1 Beskrivelse af modellens opbygning, herunder kobling mellem input/out modellen og affaldsmodellen. Nedenfor beskrives de antagelser, der gøres i den konkrete opbygning af modellen, herunder især linket mellem affaldsmodellen og input/output-modellen. I affaldsmodellen fragtes mængder rundt i affaldssystemet fra indsamling til sortering, oparbejdning osv. Affaldsmodellen kan generere afledte affaldsmængder fx ved, at forbrænding af affald giver anledning til nye affaldsstrømme i form af slagger. Den afledte affaldsmængde genereres efter den fordelingsnøgle, som findes i ISAG. Hvis fx tilførsel af 100 tons affald til et sorteringsanlæg skaber 10 tons papiraffald, 10 tons glas osv. vil en øget tilførsel af affald til sorteringsanlægget fordele sig efter samme nøgle for fraført affald. Affaldsmodellen har således i sig selv en såkaldt affaldsmultiplikator. Dette betyder ikke, at der fysisk set kommer mere affald, men at affaldet håndteres flere gange på sin vej rundt i systemet. Det er mængderne ved disse håndteringer, der skaber beskæftigelse. Derfor kan mængderne modelteknisk regnes med flere gange. Når affaldet har kørt rundt i affaldsmodellen føres det over i input/output-modellen som en mængde, der trækker på beskæftigelsen i forskellige brancher. Normalt ville denne kobling ske via produktionsværdien af de affaldsvarer, der føres over i input/output-systemet. Denne tilgang er imidlertid vanskelig når det drejer sig om affald. Som nævnt tidligere findes der meget få affaldsvarer i Nationalregnskabet, og der er eksempler på, at der ikke en særlig god sammenhæng mellem prisen på affaldsvaren og den værdi, som affaldet skaber. Fx kan prisen på affaldsvare være nul (eller negativ) selv om den skaber produktionsværdi for aftageren. Et eksempel på dette er forbehandlet organisk dagrenovation, som aftages af biogasfællesanlæg. Ofte betaler kommunen biogasanlæggene for at aftage affaldet, selv om det for biogasanlægget har en værdi. Dette skyldes bl.a. at kommunen alternativt skulle få dagrenovation forbrændt med en stor omkostning til følge. Der er p.t. for få aktører på markedet for forbehandlet organisk dagrenovation til at skabe en konkurrencesituation, der kan sikre en positiv pris på dette affald. I modellen er det derfor valgt at koble affaldsmodellen med input/output-modellen via beskæftigelsen i stedet for produktionsværdien. Beskæftigelseskoefficienterne beskriver sammenhængen mellem beskæftigelse og mængde i de erhverv, der håndterer eller modtager affald. Nedenfor beskrives nærmere, hvordan beskæftigelseskoefficienterne er opgjort, og på hvilket grundlag. 3.2 Opgørelse af beskæftigelseskoefficienter For affaldsfraktionerne fra affaldsmodellen defineres inden for hvilke brancher, der sker et træk på beskæftigelse i input/output-modellen. En affaldsfraktion kan trække på beskæftigelse indenfor flere brancher, både affaldsbrancher og andre brancher, fx transport. Affaldsfraktionerne fra ISAG-databasen er blevet grupperet i 13 hovedgrupper, hvor grupperne vurderes at kunne 24 Beskæftigelse i affaldssektoren

25 håndteres relativt konsistent i flowopgørelsen. Dog behandles mængder i blandede kategorier typisk flere gange eller på forskellige måder, alt efter hvilken sammensætning det enkelte læs består af. Nedenfor fremgår den overordnede fordeling af affaldet: Farligt affald Madaffald Papir og pap Plast Træ Have-parkaffald og slam Forbrændingsegnet Glas Jern og metal Blandet affald Tegl, beton, mv. Ren jord Forurenet jord Det skal nævnes, at fraktionerne i ISAG terminologi er udsorterede fraktioner. Dette betyder, at fx forbrændingsegnet affald også vil indeholde fx papir og plast. I de tilfælde, hvor man øger udsorteringen af fx papiraffald, vil mængden af forbrændingsegnet affald falde, og papirfraktionen vil stige Affaldsbrancher For hver af affaldsgrupperne er der defineret hvilke affaldserhverv, affaldsfraktionen trækker på. Der er i alt 8 underbrancher i DB07 under affald : Indsamling af ikke-farligt affald : Indsamling af farligt affald : Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald : Bortskaffelse af affald med energiproduktion : Behandling og bortskaffelse af farligt affald : Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner, mv : Genbrug af sorterede materialer : Rensning af jord og grundvand og anden forureningsbekæmpelse Underbrancherne omfatter både privat og offentlig beskæftigelse. Det kan være svært entydigt at vurdere, hvordan beskæftigelsen 15 er fordelt på brancher. Når en person skal placeres under en branche, kan det bl.a. være baseret på virksomhedens branchekodning, geografiske placering samt en eventuel indberetning fra virksomheden. I forhold til virksomhedens branchekodning er der eksempler på, at virksomheder kan være registreret forkert. Det kan bl.a. skyldes at virksomheden har ændret branche undervejs eller har udvidet deres forretningsområde, men ikke er blevet omregistreret til en ny branche. Ved opgørelse af beskæftigelsen på personniveau, som det sker i RAS-statistikken, er det ikke muligt at verificere, om beskæftigelsen er registreret i de rigtige brancher, da der ikke er adgang til data på dette detaljeringsniveau. 15 RAS-beskæftigelsen står for registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Se beskrivelse i afsnit 2.4 Beskæftigelse i affaldssektoren 25

26 Potentiel fejlregistrering er dog et problem, der gælder alle analyser, der anvender disse statistikker, og generelt anses danske registerdata for at være af høj kvalitet. Det vurderes derfor ikke at være en væsentlig fejlkilde. Udover de 8 underbrancher antages også alle beskæftigede i underbranchen engroshandel med affaldsprodukter at relatere sig til affaldssektoren. For hver af de 13 affaldsgrupper er det vurderet, om de trækker på den pågældende underbranche. Fraktionen farligt affald er et eksempel på en affaldsgruppe, der er nem at håndtere modelteknisk, da der for både indsamling og behandling er defineret en særskilt underbranche. Hele beskæftigelsen i disse underbrancher må derfor antaget at være relateret til farligt affald. De øvrige affaldsfraktioner trækker på underbrancherne i forskelligt, og ikke på forhånd nærmere defineret, omfang. Derfor tager vurdering af træk på beskæftigelse afsæt i erfaringer med affaldsområdet samt på branchebeskrivelser fra Danmarks Statistik 16, hvor det til en vis grad er defineret, hvad de enkelte underbrancher dækker over. Underbranchen: indsamling af ikke-farligt affald antages at blive trukket på af de fraktioner, der indsamles i containere, herunder indsamling af affald fra husholdninger og virksomheder ved hjælp af affaldsbeholdere, beholdere på hjul, containere osv. Den omfatter indsamling af ikke-farligt affald, fx husholdningsaffald, brugte batterier, brugte spiselige olier og fedtstoffer samt bygge- og nedrivningsaffald. Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald antages at blive trukket på af alle ikke-farlige affaldsfraktioner, som slutbehandles på et affaldsbehandlingsanlæg, herunder deponeringsanlæg og komposteringsanlæg. Sortering og neddeling af fx byggeaffald, pap og papir trækker på underbranchen genbrug af sorterede materialer, og forbrændingsegnet affald trækker på bortskaffelse af affald med energiproduktion. Forurenet jord antages at trække på underbranchen rensning af jord og grundvand og anden forureningsbekæmpelse, hvor det oparbejdes. Engroshandel med affaldsprodukter antages at trække på de affaldsgrupper, der genererer genbrugs- eller oparbejdede produkter, der handles på et marked. Det er antaget, at fraktionerne trækker på beskæftigelsen i forhold til deres vægtandel, da dette vurderes at være bedste skøn på en fordeling af beskæftigelsen forbundet med håndteringen af affaldet. I bilag 5 er angivet beskæftigelseskoefficienterne for de enkelte affaldsfraktioner. 16 Dansk Branchekode DB07. Udgivet af Danmarks Statistik, Beskæftigelse i affaldssektoren

27 TABEL 7 AFFALDSFRAKTIONER, DER TRÆKKER PÅ AFFALDSERHVERV Indsam -ling af ikke farligt affald Indsam -ling af farligt affald Behandling og bortskaffelse af ikkefarligt affald Bortskaffelse af affald med energiproduktion Behand -ling og bortskaffelse af farligt affald Genbrug af sorterede materialer Rensning af jord og grundvand og anden forurenings bekæm -pelse Engros handel med affaldsproduk ter Farligt X X affald Mad X X affald Papir X X X og pap Plast X X X Træ X (X) X X Have- X X park affald og slam Forbrændi X X ngsegnet Glas X X X Jern og X X X metal Blandet X X X X affald Tegl, X X beton, mv. Ren X X jord Forurenet X jord Transport En særlig udfordring er, hvor stor en del af transporten af affald, der er registreret som indsamling af affald, og hvor stor en del der er registreret under branchen vejgodstransport. Endvidere er der en del transport af affald mellem anlæg, som formentlig ikke er registeret under affaldserhverv. I ISAG findes der geografiske data for de forskellige anlæg, herunder genbrugsstationer, oparbejdningsanlæg, forbrændingsanlæg mv., og det er derfor muligt at udregne ton-km for det affald, der bliver fragtet rundt - fordelt på direkte affaldsleverancer (ca. 2 mia. ton-km) og transport mellem anlæg (ca. 500 mio. ton-km). Det affald, der bliver transporteret mellem anlæg, vil typisk blive omlastet til store lastbiler, hvorimod en del af det affald, der er direkte affaldsleverancer, er dagrenovation, der i dag bliver indsamlet i dagrenovationsbiler med to chauffører, som kører en væsentligt kortere rute. Hvor mange ton-km et årsværk svarer til, vil derfor kunne variere voldsomt, med de givne forudsætninger fra ca. 1 mio. ton-km. 17 Dagrenovation udgør jf. ISAG ca Se endvidere bilag 4 Beskæftigelse i affaldssektoren 27

28 % af den samlede indsamlingsmængde, som begrebsmæssigt svarer til de direkte affaldsleverancer i modellen. Dette kan omregnes til ca årsværk. Den øvrige mængde direkte leverance, samt den mængde affald, der bliver kørt mellem anlæg, antages at blive kørt med en stor lastbil med én chauffør. Dette kan omregnes til årsværk. Affaldstransport skønnes således at beskæftige i alt årsværk. Derudover vil der være en række hjælpefunktioner i transportfirmaerne, som ikke indgår i dette tal. I underbranchen indsamling af ikke-farligt affald er der registeret beskæftigede årsværk. På den baggrund antages skønsmæssigt to tredjedele af det samlede transportarbejde at være fanget af underbranchen indsamling af ikke-farligt affald. Resten antages at ligge i transportbranchen. Dette svarer til ca. 8 % af de beskæftigede i transportbranchen. Som det fremgår, har opgørelsen dog en vis skønsmæssig karakter og er derfor forbundet med usikkerhed. 3.3 Aftagerbrancher Udover affaldsbrancher berøres industrien i det omfang, de anvender affaldsvarer i deres produktion, fx glasindustrien. For hver affaldsfraktion er det kortlagt og taget stilling til hvilke industrier, der anvender affaldsvarer. En række virksomheder anvender udover affaldsvarer også en varierende andel virgine materialer. Vi har ved stikprøveanalyser af en række virksomheder, som optræder i ISAG databasen, fået oplysninger om, hvor stor en andel affaldsprodukter de anvender i deres produktion 18. De fleste branchegrupper omfatter også virksomheder, der ikke modtager affaldsvarer, men kun anvender virgine materialer. Derfor er det svært at kvantificere den præcise beskæftigelsesandel, der knytter sig til anvendelse af affaldsvarer i branchen. Rent definitorisk er det endvidere svært at afgrænse, hvor meget af beskæftigelsen, der kan henregnes til affald. Typisk kan en virksomhed, der aftager affaldsprodukter, også anvende virgine materialer. Endvidere handles flere udsorterede affaldsfraktioner på et internationalt marked, fx for papir, metal og plastaffald. Det vurderes derfor, at beskæftigelsen knyttet til aftagebrancherne ikke umiddelbart kan medregnes som affaldsbeskæftigelse, da den ikke nødvendigvis er afhængig af affaldsvarer. Det er i stedet valgt at opgøre den særskilt, men ikke at inkludere den i opgørelsen af den samlede affaldsbeskæftigelse. Dog er der for madaffald antaget, at denne fraktion vil medføre øget beskæftigelse i biogasbranchen, da udbygningen i denne branche er koblet op på en øget genanvendelse af madaffald. I nedenstående tabel er der givet skøn på den andel af beskæftigelsen, som affaldsvarere trækker på indenfor de definerede underbrancher, baseret på stikprøver blandt virksomheder og generel erfaring med affaldsbranchen. 18 Se bilag 3 28 Beskæftigelse i affaldssektoren

29 TABEL 8 AFTAGERBRANCHER, DER MODTAGER AFFALDSVARER Affaldsfraktion Aftager-brancher Skønnet andel beskæftigelse af den samlede beskæftigelse i aftagerbrancherne Madaffald Fremstilling af gas 20% Papir og pap Fremstilling af papirmasse, Fremstilling af papir og pap, Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap 100% Plast Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast, Fremstilling af plastemballage, Fremstilling af 20% bygningsartikler af plast, Fremstilling af andre plastprodukter Træ Fremstilling af finerplader og træbaserede plader, Fremstilling af træemballage 20% Glas Fremstilling af planglas, Fremstilling af flasker, drikkeglas mv., Fremstilling af 10% glasfiber Jern og metal Støbning af jernprodukter, Støbning af stålprodukter 50% Tegl, beton mv. Anlæg af veje og jernbaner 10% Ren jord Anlæg af veje og jernbaner 10 % Forurenet jord Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse 50% Ud over de primære aftagererhverv er der andre erhverv/modtagere, som aftager genbrugsvarer, men som ikke er nævnt her. Fx afsættes komposteret haveaffald til husholdninger, golfbaner, idrætsparker mv. udover landbruget. Det er dog vurderet, at andelen af de mere perifere aftagere er væsentligt lavere end de primære og vil have marginal betydning i forhold til den samlede beskæftigelse i forbindelse med håndtering af affald. 3.4 Marginal og gennemsnitseffektsbetragtning Selv om en affaldsbranche udelukkende modtager affaldsinput (fx affaldsforbrændingsanlæg) er det ikke givet, at en øget mængde affald vil medføre proportionalt øget mængde beskæftigelse og vice versa. Det er altså ikke givet, at der kan anvendes en gennemsnitsbetragtning for beskæftigelsen ved en marginal øgning eller reduktion i affaldsmængden. I nogle erhverv er processerne så automatiserede, at der ikke er en stor beskæftigelseseffekt af at øge eller reducere affaldsmængden. Hvorvidt anvendelse af en gennemsnitsbetragtning vil over- eller undervurdere beskæftigelseseffekten afhænger således af det konkrete scenarium, der ønskes vurderet. Det er i beregningerne valgt at tage udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning, dels fordi det ikke har været muligt at vurdere de marginale effekter i alle de affaldshåndterende erhverv, dels for at simplificere modellen. 3.5 Substitutionseffekter Modellen er en fastprismodel, og det antages generelt, at der er ledig kapacitet både på arbejdsmarkedet og i produktionsapparatet. Dette betyder, at hvis en affaldsmængde øges og giver anledning til øget beskæftigelse vil dette ikke føre til øget løn og dermed crowding-out effekter, som ville have indgået i en generel ligevægstmodel. Beskæftigelse i affaldssektoren 29

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Statistik for madaffald

Statistik for madaffald Miljøprojekt Nr. 622 2001 Statistik for madaffald Claus Petersen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsstatistik 2011

Affaldsstatistik 2011 Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 342 Offentligt NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7761-00516 Ref. RH Den 11. juni 2013 Affaldsstatistik 2011 Forord Miljøstyrelsen har siden 1993 systematisk indsamlet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Statistik for plastemballage 2003

Statistik for plastemballage 2003 Statistik for plastemballage 2003 Miljøprojekt Nr. 1035 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

En model til fremskrivning af ISAG-data

En model til fremskrivning af ISAG-data En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 28 Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen November 28 1 1 Fremskrivning af den økonomiske udvikling. Udgangspunktet for denne affaldsprognose er Finansministeriets

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Landsdækkende genanvendelse

Landsdækkende genanvendelse Hvad skal der til for at få mere gods til havnene? Landsdækkende genanvendelse Det første tons stål blev produceret af jernmalm fra jorden, Det sidste tons vil blive produceret af skrot (scrap). Hvem ejer

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050

Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050 Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 15 1 AFFALDSPRODUKTION

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Statistik for madaffald 2001

Statistik for madaffald 2001 Miljøprojekt Nr. 857 2003 Statistik for madaffald 2001 Claus Petersen og Martin Kielland ECONET A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Ingen sammenhæng mellem genanvendelse og ejerskab af affaldsenergianlæg har analyseret på data, der kunne ligge til grund

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Affaldsstatistik 2012

Affaldsstatistik 2012 NOTAT Jord & Affald J.nr.: MST-7761-00562 Ref.: jogha/ratof Den 24. oktober 2014 Affaldsstatistik 2012 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Affaldsproduktion... 3 3. Affaldskilder... 5 4. Farligt affald...

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2009. Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser

CO 2 -opgørelse 2009. Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser CO 2 -opgørelse 2009 Genanvendelse af jern- og metalskrot fra genbrugspladser 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 USIKKERHEDER 5 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 6 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Statistik for metalemballage 2000

Statistik for metalemballage 2000 Miljøprojekt Nr. 706 2002 Statistik for metalemballage 2000 Lars Mørch Ottosen Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

FRIDA En model til fremskrivning af ISAG-data

FRIDA En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 29 En model til fremskrivning af ISAG-data Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen Maj 21 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de forudsætninger der ligger bag fremskrivningen

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsstatistik 2006

Affaldsstatistik 2006 Affaldsstatistik 2006 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2008 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SAMMENFATNING 9 KONKLUSION 9 1 AFFALDSPRODUKTION 13 1.1 DEN SAMLEDE AFFALDSPRODUKTIONEN

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata.

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Roskilde J.nr. MST-7761-00477 Ref. vba Den 2. februar 2012 Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Miljøstyrelsen udsendte et informationsbrev den 19. januar 2012. På baggrund af

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål v/ Morten Carlsbæk, DAKOFA Netværket for Affald, energi og klima

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Analyse af vejafgifter for lastbiler og afledte regionale effekter - Implementering af en SCGE model Jeppe Rich, Lektor

Analyse af vejafgifter for lastbiler og afledte regionale effekter - Implementering af en SCGE model Jeppe Rich, Lektor Analyse af vejafgifter for lastbiler og afledte regionale effekter - Implementering af en SCGE model, Lektor jhr@ctt.dtu.dk AUC 2006 11-09-2006 Indhold vorfor er analyser af denne art interessant? vad

Læs mere

Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter J.nr. MST Ref. eikri Den 23. marts 2015

Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter J.nr. MST Ref. eikri Den 23. marts 2015 NOTAT Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter Jord & Affald J.nr. MST-7761-00714 Ref. eikri Den 23. marts 2015 Aktuelle kommentarer til rådata i Affaldsdatasystemet Tallene for 2013 og 2014

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere