Afbud: Jørgen Hansen (medarbejderrepræsentant) grundet deltagelse i skolerejse til København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Jørgen Hansen (medarbejderrepræsentant) grundet deltagelse i skolerejse til København."

Transkript

1 Til Skolebestyrelsen ved 4kløverskolen Afd. Ørbæk Langemosevej Ørbæk Afd. Frørup Skolevej Frørup Tlf Referat fra møde i skolebestyrelsen onsdag den 31. august Skoleleder Palle Gråe Nielsen Dir. nr Afbud: Jørgen Hansen (medarbejderrepræsentant) grundet deltagelse i skolerejse til København. Indledningsvis fortalte Palle lidt om rammerne for skolebestyrelsesarbejdet herunder at skolebestyrelsen fører tilsyn med dele af skolens virksomhed (men ikke eksempelvis personalesager og elevsager), samt at skolebestyrelsen arbejder på det mere principielle niveau, idet skolebestyrelsen eksempelvis fastsætter diverse principper for skolens virksomhed. Palle henviste i øvrigt i sit oplæg til Folkeskolelovens 42 44, hvor blandt skolebestyrelsesarbejdet er beskrevet, samt til Skole og Forældres online opslagsbog. Palle havde efter forudgående aftale inviteret følgende personer til at deltage i skolebestyrelsesmødet: Rikke (stedfortræder), Kenneth (stedfortræder), Karin (afdelingsleder i SFO en i Frørup), Birgitte (SFO-leder for 4kløverskolens SFO), Rita (afdelingsleder for grundskolen på afdeling Ørbæk) og Hanne (afdelingsleder for grundskolen i Frørup). Skolebestyrelsen ønsker fremadrettet at invitere de 2 stedfortrædere samt at invitere relevante ledelsesrepræsentanter (udover Anna-Marie og Palle). Ad 1. Meddelelser. Palle orienterede om Bruttokatalog til besparelser for Bruttokataloget er en oplistning af en række besparelses- og effektiviseringsforslag, som politikerne nu skal i gang med at drøfte og prioritere. På skoleområdet herunder også SFO er der foreslået en besparelse på kr i 2012, kr i 2013 og i Besparelsesforslaget indeholder 2 elementer, således:

2 En reduktion af specialundervisningen som følge af den nye skolestruktur En reduktion på normeringskvotienten på Rævebakkeskolens SFO Bruttokataloget er på vej til offentliggørelse, således at alle forslag herunder alle tal og beløbsstørrelser vil være tilgængelige. Ad 2. Konstituering herunder valg af formand og næstformand Martin Huus bliver skolebestyrelsens nye formand og Helle Holst Hansen bliver skolebestyrelsens nye næstformand. Ad 3. Diverse spørgsmål, kommentarer og svar. Kontaktforældre til klasserne Hvordan er vi kommet i gang med skoleåret? Trafiksikkerhed hvordan fungerer det omkring skolen især om morgenen? Hvordan ser det ud med timetallet herunder holder vi det vejledende timetal og hvordan med aflyste timer? Skolens økonomi hvad kan der p.t. siges om økonomien? Juniorklubben i Frørup? Kommunikation skole/hjem herunder status på diverse intra, hjemmeside m.m.? Høringssvar (styrelsesvedtægten) fra Formandsgruppen Kontaktforældre: Afdeling Frørup: Martin (0. 3. årgang) og Henrik (4. 6. årgang). Afdeling Ørbæk: 0. årgang Rikke, 1. årgang Brian, 2. årgang Claus, 3. årgang Anders, 4. årgang Mette, 5. årgang Claus, 6. årgang Kenneth, 7. årgang Mette, 8. årgang Helle og 9. årgang Helle. Hvordan er vi kommet i gang med skoleåret? Begge afdelinger herunder også SFO erne har kun positive tilbagemeldinger. Alle er kommet godt i gang, og alle både børn og voksne har håndteret de store forandringer på bedste vis. Det meste er lykkedes, og der har kun været ganske få smuttere, og som bl.a. Anders og Claus fremhævede, så har børnene nu fået en masse nye muligheder for nye kammeratskaber m.m.

3 Trafiksikkerhed? Afdeling Ørbæk Om morgenen er der pres på i og omkring afdelingen i Ørbæk. Ombygningen af folkebiblioteksbygningen og det faktum, at mange forældre vælger at sætte deres børn af ved hovedindgangen, har også været medvirkende årsag til dette pres. Situationen kan afhjælpes ved, at skolen igen opfordrer de forældre, som kører deres børn til skole, til at sætte børnene af ved hallen i stedet for ved skolens hovedindgang. Som led i øget trafiksikkerhed skulle der etableres et såkaldt vejbump i det kryds, hvor Herrestedbørnene krydser Assensvejen. Det kan nu konstateres, at der er lagt en ny asfaltbelægning i krydset, men der er ikke etableret et vejbump som forventet. Martin Huus vil i første omgang henvende sig telefonisk til Veje og Trafik i Nyborg Kommune for at høre nærmere om denne sag. Nogle børn og forældre oplever, at børn må stå op i busserne på grund af, at der er for få siddepladser. Det undersøges nu, hvilke ordninger/hvilke regulativer, der er gældende for den udbudte buskørsel. Helle, som arbejder professionelt med disse problemstillinger, sender Palle de nødvendige oplysninger, således at skolen kan arbejde videre med problemstillingen. Afdeling Frørup I Frørup foregår der p.t. et udredningsarbejde, hvor Veje og Trafik sammen med skolen undersøger alternative muligheder i og omkring skolen, idet der ikke mindst set i lyset af, at der nu etableres børnehave på matriklen, skal findes nye løsninger på de trafikale forhold. Hvordan ser det ud med timetallet? Skolen følger/lever op til det vejledende timetal. Hvad kan der p.t. siges om skolens økonomi? Der hersker indtil videre en del usikkerhed omkring den økonomi, som 4kløverskolen starter op med. Det skyldes, at de 4 gamle skolers økonomier endnu ikke er gjort op og endelig afsluttet, idet der stadig er mange hængepartier. En ufuldstændig opgørelse pr. 31. juli viser for de 4 gamle skolers vedkommende et samlet underskud på kr. 1.2 mio. kr. og for de 4 gamle SFO ers vedkommende et samlet overskud på kr Palle understregede i sin gennemgang af økonomien, at det er de tal, som skolen p.t. kender, men at skolen forventer, at især det nuværende underskud på kr ændres markant i positiv retning, efterhånden som diverse refusioner m.m. falder på plads. Derfor er skolen heller ikke økonomisk handlingslammet over

4 det foreløbige resultat, men skolen agerer indtil videre behersket og fornuftigt i økonomisk henseende. Juniorklubben i Frørup? Juniorklubben fortsætter indtil videre i Frørup, Der foregår p.t. ingen aktuelle drøftelser om en evt. flytning til Ørbæk, hvor der nu efter skolesammenlægningen er væsentlig flere børn. Skolebestyrelsen vil evt. overveje at tage spørgsmålet om en evt. flytning op? Kommunikationen skole/hjem? Der har været nogle indkøringsvanskeligheder og overgangsproblemer omkring det at få afstemt og koordineret diverse skoleintra. Det er et komplekst og sammenhængende system, som det tager tid at få ændret. Systemerne er støt og roligt ved at være på plads og her i løbet af september måned nedlægges de gamle intra endeligt. Situationen er nu, at rigtig meget er faldet på plads og rigtig meget fungerer nu hensigtsmæssigt, samtidig med, at der stadig ryddes op! Samtidig skal skolens lærere have afstemt de forskellige intravaner og intraforventninger, der har været på de gamle skoler. I skolebestyrelsen er der udbredt enighed om, at forældreintra og elevintra må være de oplagte kommunikationskanaler. Derfor forventer skolebestyrelsen, at alle lærere vil bruge intra. Skolebestyrelsen vil gerne selv bruge intra i den interne kommunikation. Skolebestyrelsen vil gerne have lagt fotos af sig selv på intra, således at andre forældre kan genkende dem (send derfor venligst foto elektronisk til skolens sekretær!). Samtidig opfordrer skolebestyrelsen til, at også skolens personale vil acceptere, at der lægge fotos ud på diverse intra? Høringssvar (styrelsesvedtægten)? Før sommerferien udfærdigede skolebestyrelsesformændene fra de gamle skolebestyrelser et høringssvar. Palle havde før mødet udsendt dette høringssvar, og det gav ikke anledning til yderligere kommentarer eller spørgsmål. Skolebestyrelsen afventer nu, at høringssvarene behandles, hvorefter styrelsesvedtægten kan blive gældende. Ad 4. Diverse politikker. For at kunne komme i gang med dette arbejde (at få styr på de nye politikker), vil Anders prøve at samle det, der ligger fra de 4 gamle skoler, i et bruttokatalog. Det vil gøre det mere overskueligt at gå i gang med opgaven herunder prioriteringen. Følgende eksempler på forhold, som trænger sig på, blev nævnt: lejrskole eller skolerejse, mobbepolitik, klassekasser, værdier og regler m.m. På næste møde i

5 skolebestyrelsen besluttes, hvilke områder der skal arbejdes med. samt i hvilken rækkefølge skolebestyrelsen vil arbejde med tingene. Ad 5 Karakterer sammenholdt med de socioøkonomiske faktorer? Palle redegjorde for sammenhængen mellem elevernes opnåede karaktergennemsnit sammenholdt med de socioøkonomiske faktorer. Opgørelsen for skoleåret 2009/10 viser, at Ørbæk Skoles elever scorede et lavere karaktergennemsnit end man kunne forvente, når man sammenholder resultatet med de socioøkonomiske faktorer. Når en skoles elever så at sige scorer et lavere karaktergennemsnit end de socioøkonomiske faktorer tilskriver, kan man sige, at skolen/eleverne ikke i tilstrækkelig grad bryder den sociale arv eller at skolen/eleverne ikke skaber en tilstrækkelig social mobilitet. På den ene side skal man tage disse opgørelser alvorligt. På den anden side skal man også være opmærksom på, at en skoles placering kan flytte sig fra det ene år til det andet år. Derfor skal man have mere end en enkelt opgørelse for at kunne konkludere noget entydigt om en skoles evne til at flytte sig (læs: skabe bedre karaktermæssige resultater!). På 4kløverskolen har vi valgt at tage opgørelsen til os herunder at forholde os til de faktiske tal herunder skolens placering. Skolens strategi er indtil videre følgende: På et fælles møde for hele lærergruppen har Palle orienteret om og gennemgået resultatet for skoleåret 2009/10, således at lærergruppen har en fælles forståelse for og indsigt i det opnåede resultatet/skolens placering. I samarbejde med lærernes tillidsrepræsentant har Palle besluttet at arbejde med følgende 3 tilgange: 1) En analyse af tallene, således at vi får en mere differentieret og præcis indsigt i, om der er signifikante (fag)områder, som vi specielt skal have opmærksomhed og fokus på herunder fx en analyse af hvor klarer eleverne sig godt og/eller hvor klarer eleverne sig ikke så godt. 2) En begyndende holdningsbearbejdning eller holdningsændring eller holdningsafstemning i relationen: eleverne forældrene lærerne skoleledelsen. Vi skal således have afklaret, om vi ser det samme, og om vi vil det samme, for den ene part kan ikke gøre ret meget uden den anden/de andre parter også vil det samme. 3) En eventuel ændring af undervisningens organisering. Kan ændrede organisationsformer i samarbejde med ændrede holdninger skabe nye muligheder. Det skal drøftes og evt. afprøves. Skolen følger derfor spændt de nye tiltag, der er sat i værk på skolens nuværende 9. årgang. Skolebestyrelsen ønsker at blive løbende orienteret om dette arbejde. Ad 6. Sponsorløb. Martin Huus ønskede en drøftelse af, om sponsorløb i stil med det, som de arrangerede i Herrested kunne være en mulighed for

6 4kløverskolen. Skolebestyrelsen drøftede de muligheder der var for gennem sponsorløb at tjene penge ind til almene skoleformål. Ideen blev positivt modtaget, og skolebestyrelsen vil gerne arbejde videre med muligheden på den lange bane, idet man ikke kan nå at stable et sponsorløb på benene til skolernes trimdag. Punktet gav anledning til en generel snak om sponsorater, og i den forbindelse tilbød Hanne, at fremskaffe et katalog over potentielle sponsorer. Ad 7. Skoledistrikter. Skole- og Dagtilbudsudvalget har henvendt sig til skolerne for at få skolerne til at forholde sig til eventuelle ændringer af de nye skoledistrikter. Palle havde før mødet udsendt skrivelse fra Thomas Lauersen, hvor der samtidig var henvisninger kortinfo. Skolebestyrelsen drøftede det nye skoledistrikt herunder de nye skoledistriktsgrænser, og skolebestyrelsen fandt ingen anledning til at foreslå ændringer. Palle sørger for, at der fremsendes et svar til Skole- og Dagtilbudsudvalget. Ad 8. Hvordan ønsker skolebestyrelsen at arbejde? Deltagerne er enige om, at der fra tid til anden skal arbejdes imellem møderne, hvor enkeltpersoner eller mindre arbejdsgrupper løser opgaver fra det ene møde til det næste møde. Skolebestyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt lægge sig fast på en arbejdsfacon, men deltagerne vil udvise stor fleksibilitet i arbejdet herunder i fordelingen af diverse arbejdsopgaver. Ad 9. Evt. Kenneth foreslog, at dagsordenspunkterne evt. kunne tidsfastsættes? Claus spurgte til rengøringen i SFO, idet han fandt det uhensigtsmæssigt, at der foretages morgenrengøring samtidig med at børnene vælter ud og ind af SFO? Claus spurgte ind til, at der er kølekapacitet til børnenes madpakker? Palle svarede, at det var der. Martin lovede at kontakte Veje og Trafik i Nyborg Kommune for diverse spørgsmål. Næste møde ønskes afholdt på afdelingen i Frørup. Referat: Palle Gråe Nielsen skoleleder / A.M. Sigtenbjerggaard sekretær

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Grønnevang Skole Nyhedsbrev nr. 4 - december 2011... 4 2 Baggrund for processen... 6 3 Den inddragende process... 7 2.1 Bestyrelsens kommunikation

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Budget - Skolebestyrelsen Hæfte 3 Skolebestyrelsen Hæfte 3 Budget Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2008

Beretning Egegård Skole marts 2008 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2008 Kort om skolebestyrelsen Skolebestyrelsen på SkoleIntra Imageudvalget Ny skoleleder Trivselsudvalget Undervisningsmaterialer Forventningspapiret Skolens

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 19-21.30 i Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: Poul 22-2013/14: 5 min.

Læs mere

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org Formandens skriftlige beretning Planlægningen af skoleåret Undervisningen skal gennemføres. Det bliver den, men ikke upåvirket af de ændrede vilkår. Da planlægningen af skoleåret 14/15 gik i gang, begyndte

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

4. Bestyrelsens beretning og udkast til handlingsplan for det kommende år

4. Bestyrelsens beretning og udkast til handlingsplan for det kommende år Generalforsamling på Byens Skole, den 3. april 2008 1. Valg af dirigent og referent Forslag: Dirigent: Frode Frederiksen. Referent: Lone Stæhr. Godkendt af Generalforsamlingen. 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Evaluering af Lolland Kommunes nye skolestruktur

Evaluering af Lolland Kommunes nye skolestruktur Evaluering af Lolland Kommunes nye skolestruktur 2010 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere