Status for boligmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for boligmarkedet"

Transkript

1 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt antal handler og en svag prisudvikling. Der er betydelige geografiske forskelle. Prisudviklingen har været svagest i Region Hovedstaden, hvor parcelhuspriserne decideret er faldet, men også Region Midtjylland og Region Sjælland er ramt af svag prisvækst. Omvendt er priserne i Region Nordjylland og Region Syddanmark steget pænt. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finansafdelingen Redaktion Niels Rønholt Tore Damgaard Stramer Boligmarkedet ser overordnet dyrt ud for nytilkomne købere, der ikke har store friværdier med i bagagen. Vi forventer bl.a. derfor, at afmatningen vil vare ved i de kommende år. Vi venter således at kunne se prisfald på parcelhuse i Region Hovedstaden og Region Midtjylland ind i første halvdel af 28. Efterhånden vil prisudviklingen generelt kunne blive styrket en smule. Konkret venter vi stort set uændrede parcelhuspriser på landsplan fra 27 til 28. Det svarer til et realt prisfald på ca. 2 %. Med udsigt til en pæn reallønsfremgang, skattelettelser og fortsat lav ledighed vil danskernes privatøkonomi fortsat være stærk. Det vil sammen med en mere jævn renteudvikling fremadrettet kunne holde hånden under boligmarkedet. Vi forventer altså ikke et større sammenbrud med store prisfald over hele landet. Antallet af boliger til salg har udvist en begyndende stabilisering efter at være steget kraftigt siden starten af 26. Det afspejler blandt andet, at tilgangen af nye boliger til salg er dykket over det seneste år navnlig for ejerlejligheder. Dertil kommer, at mange boligsælgere trækker sig fra markedet. Antallet af handler ligger fortsat på et lavt niveau, men der har været en svag opadgående tendens i 27. Fra 3. kvartal 26 til 3. kvartal 27 har 3. boligsælgere haft så store problemer med at sælge boligen til den ønskede pris, at de enten har forladt markedet eller skiftet mægler. Heraf kan 7. henføres til ejerlejlighedsmarkedet i København Ejerlejlighedsmarkedet har været hårdest ramt. Det seneste års prisfald på ejerlejlighederne i København har gjort det betydeligt billigere at være køber. Med yderligere prisfald på -1 % kan der være udsigt til, at ejerlejlighedspriserne i hovedstaden stabiliserer sig. Det svarer til, at en typisk ejerlejlighed i København på 8 kvm. skal ned på en pris omkring 2-2,1 mio. kr. Vores prognose lægger an til en blød landing på boligmarkedet, hvor vi undgår prisfald i stor stil på landsplan. I et alternativt scenarium, eksempelvis hvor renterne fortsætter stødt opad og/eller dansk økonomi rammes af kraftig overophedning med stærk stigende ledighed til følge, vil boligpriserne kunne reagere med større og mere udbredte fald, end vi har lagt op til her. side 1

2 Afmatning med store regionale forskelle Det danske boligmarked har nu i 1½ år været præget af afmatning efter en periode med historisk kraftig fremgang fra 24 til og med første halvdel af 26. Det markante skifte er kommet til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et meget lavt antal handler og en svag udvikling i priserne med faktiske prisfald i visse områder, primært i hovedstadsområdet. Forklaringen på vendingen skal især findes i renteudviklingen. Således ser vi nu den lidt forsinkede effekt af de stigende renter siden slutningen af 2, der sammen med de høje prisstigninger har gjort boligkøb væsentlig dyrere, end da boligmarkedet stadig var i fremgang. Den forsinkede effekt er karakteristisk for boligmarkedet, der typisk reagerer langsomt ved ændrede markedsforhold. Adfærden hos køber og sælger ændrer sig kun langsomt, idet gennemskueligheden er lav, og tiltroen til en forsættelse af gårsdagens udvikling er høj. Figur 1: Årlig prisvækst fordelt på boligtyper % år/år % år/år 3 3 Figur 2: Årlig prisvækst på parcelhuse fordelt på regioner % år/år % år/år Sommerhuse >> Region Hovedstaden >> << Ejerlejligheder 1 << Parcel- og rækkehuse 1 2 Region Sjælland 2 Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger Ejerlejlighedspriserne i de største byer er faldet med -2 % Afmatningen har ramt hele boligmarkedet, men når man opdeler på boligtyper eller regioner er vendingen mere udtalt nogle steder frem for andre. Ejerlejlighederne er således klart det segment, der er ramt hårdest - her kan man tale om et marked i bakgear. Den årlige prisvækst på næsten 3 % i 26 er således blevet vendt til negative årlige vækstrater, jf. figur 1. Siden pristoppen i 3. kvartal 26 er ejerlejlighedspriserne på landsplan i Realkreditrådets tal faldet med næsten 7 % frem til 3. kvartal 27. Det dækker primært over store prisfald i de allerstørste byer i Købehavn og Århus op mod -2 % flere steder men priserne er også faldet i flere mindre kommuner. I de største byer har forældrekøb og spekulanters opkøb været med til at drive priserne ekstra op, og det er altså også her, at tilbagegangen nu rammer hårdest. Priserne på parcelhuse er også mærket af afmatningen, men for landet som helhed har de indtil videre stort set holdt skansen. På landsplan er kvartalsvæksten i parcelhuspriserne efter korrektion for sæson dykket til,6 % i 2. kvartal og nulvækst i 3. kvartal. Sammenlignet med et år tidligere lå priserne på parcelhuse dog stadig 3½ % højere i 3. kvartal 27. Visse steder - navnlig omkring København har vi imidlertid set faldende priser på parcelhusene, og i Region Hovedstaden er priserne faldet med 3 % fra 3. kvartal 26 til 3. kvartal 27. I de øvrige regioner har der været forholdsvis pæne kvartalsvækstrater bortset fra 3. kvartal 27 i Region Midtjylland og Region Sjælland, hvor der efter korrektion for sæson var henholdsvis prisfald og tæt på nulvækst. I Region Nordjylland og Region Syddanmark har kvartalsvækstraterne efter sæsonkorrektion generelt ligget på et pænt niveau på 1-3 pct., jf. også figur 2. Endelig er den årlige vækst i sommerhuspriserne også kommet væsentligt ned i forhold til den tidligere kraftige fremgang på over 2 %. Den årlige vækst lå i 3. kvartal 27 på 4 %, men den sæsonkorrigerede kvartalsvækst er generelt aftagende og var svagt negativ i 3. kvartal 27. Et boligmarked to prisstatistikker I Danmarks Statistiks opgørelse af boligpriserne har vendingen på boligmarkedet været mere markant end i Realkreditrådets tal. De to statistikker har historisk fuldt hinanden pænt, men prisudviklingen har på det seneste været svagest i Danmarks Statistiks tal. Således steg priserne med 4, % fra 2. kvartal 26 til 2. kvartal 27 i Danmarks Statistiks opgørelse, mens vækstraten er 8, % i tallene fra Realkreditrådet. Forskellen kan blandt andet skyldes Realkreditrådets periodisering efter lånets udbetalingstidspunkt frem for tidspunktet for side 2

3 underskrivelsen af købsaftalen. Overordnet viser begge statistikker en markant vending på boligmarkedet. Tegn på begyndende stabilisering af boligudbudet Afmatningen på boligmarkedet manifesterer sig ikke kun i priserne, men også i handelsaktiviteten. Vi har således set et ganske markant fald i antallet af handler og en følgelig ophobning af boliger til salg, jf. figur 3 og 4. Figur 3: Antal handler ejerboliger og sommerhuse Figur 4: Antal boliger til salg Antal handler >> 18.. Antal boliger til salg >> Anm.: Figur 3 viser tre måneders glidende gennemsnit. Kilde: RKR, Boligsiden.dk Antallet af boliger til salg ser dog efterhånden ud til at stabilisere sig, jf. figur 4. Udviklingen er dels bestemt af antallet af handler, tilgangen af nye boliger til salg og af antallet af boliger, der trækkes ud af markedet uden salg. For at se nærmere på den seneste udvikling i antal boliger til salg har vi sammenholdt e-nettets data for antal salgsopstillinger på internettet og antal nedtagende salgsopstillinger med Danmarks Statistiks tal for antal handler. Derved kan vi dekomponere ændringen i boligudbuddet i henholdsvis tilgang, handler og opgivet salg. Opgivet salg dækker her over sælgere, der enten helt har forladt markedet eller har skiftet mægler. 3. boligsælgere har haft store problemer med at sælge det seneste år Den lavere vækst i antallet af boliger til salg, er blandt andet en konsekvens af en lavere tilgang samt at flere og flere ser ud til at opgive et salg. Samtidig har der været en svag opadgående tendens i antallet af handler i 27. For boligmarkedet som helhed er tilgangen til boligudbudet (parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse) faldet fra 43. boliger i 3. kvartal 26 til 36. boliger i 3. kvartal 27, jf. figur. Over samme periode er antallet af boligkøbere, der enten har opgivet et salg eller skiftet mægler steget fra 2.7 til 8.. Samlet set har 3. boligsælgere fra 3. kvartal 26 til 3. kvartal 27 haft så store problemer med at sælge boligen til den ønskede pris, at de enten har forladt markedet eller skiftet mægler. Figur : Dekomp. af ændring i boliger til salg hele landet Figur 6: Dekomp. af ændring i boliger til salg ejerlej. Kbh << Handlet << Tilgang (højre akse) Ændring i til salg << (højre akse) 4. kvt. 26 Opgivet >> << Opgivet kvt. 26 << Tilgang (højre akse) << Handlet Ændring i til salg >> (højre akse) Anm.: Danmarks Statistiks tal for antal handler er fremskrevet fra 2.kvartal 27 til 3. kvartal 27 ved brug af Realkreditrådets statistik for antal handler. Opgivet dækker over sælgere, der enten helt har opgivet et salg eller skiftet mægler. Kilde: DST, RKR, e-nettet og egne beregninger. For ejerlejlighedsmarkedets i København er det ændringen i tilgangen, der forklarer mest af stabiliseringen i boligudbudet. Tilgangen er således faldet markant, men antallet, der har opgivet eller skiftet mægler, er også steget. Antallet af handler er samtidig kommet lidt op. På ejerlejlighedsmarkedet i København har knap 7. opgivet et salg eller skifter mægler set over perioden fra 3. kvartal 26 til 3. kvartal side 3

4 Vores dekomponering af ændringen i boliger til salg viser således, at tilgangen til boligudbudet dykker, mens mange samtidig ser ud til at opgive et salg. En årsag hertil er formentlig, at mange har forsøgt at sælge på toppen, men nu må erkende, at det ikke lader sig gøre. Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af ejerlejlighedssælgere i København, der enten har opgivet eller skiftet mægler, har ligget over antallet af handler siden 4. kvartal 26. Omvendt er det også interessant, at der generelt ser ud til at være en svag opadgående tendens i antallet af handler gennem 27. Et alternativ for de mange, der opgiver et salg er at leje ud i stedet. Specielt investorer i projektbyggeri har fundet udlejningsmuligheden attraktiv. Vi har således set mange projektbyggerier, der var tiltænkt som ejerlejligheder, som nu overgår til lejeboliger. Udsigt til fortsat afmatning men ingen katastrofealarm Når vi kigger fremad er udsigterne for boligmarkedet ikke specielt muntre. Vi forventer således, at vi også i de kommende år kommer til at se en fortsættelse af afmatningen, dog med en vis variation afhængig af geografi og boligtype. Der er dog ikke tegn på, at vi står over for en kraftig generel nedgang på boligmarkedet med store prisfald over hele landet. Den lave aktivitet vil sætte sit præg på markedet navnlig i hovedstadsområdet men de røde alarmlamper blinker ikke. Med til at holde hånden under boligmarkedet vil være en fortsat stærk privatøkonomi hos danskerne. Reallønnen ventes at vokse pænt i det kommende år, og med udsigt til skattelettelser og fortsat lav ledighed og høj beskæftigelse vil de disponible indkomster være høje. Dertil kommer, at renten overordnet ser ud til at have toppet for denne gang, så rentestigningerne bliver afløst af en mere jævn udvikling. Boligmarkedet en dyr fornøjelse Boligmarkedet virker stadig som en dyr fornøjelse for nytilkomne købere, der ikke har store friværdier med i bagagen. Boligbyrden der måler omkostningerne til bolig i forhold til den disponible indkomst er således steget kraftigt ovenpå dels rentestigningerne og dels de store prisstigninger, jf. figur 7. Figur 7: Boligbyrde, parcelhuse 199=1 199=1 14 Boligbyrde, RKR's pristatistik >> 14 Figur 8: Årlig prisvækst på parcelhuse % år/år 3 % år/år Parcelhuspriser, Hele landet >> 2 1 Boligbyrde, DST >> prisstatistik Anm.: Boligbyrden måler omkostningerne ved ejerbolig (renteudgifter efter skat på fastforrentet lån og ejendomsværdiskat) i forhold til husholdningernes disponible indkomster. Kilde: Realkreditrådet, Danmark Statistik og egne beregninger. Et generelt problem med opgørelser af boligbyrden eller lignende mål er imidlertid, at det er meget svært at bedømme, hvor ligevægtsniveauet befinder sig. De mange boligpolitiske indgreb over de seneste årtier har betydet, at boligmarkedet ikke har fået ro til at finde sin naturlige ligevægt. Udsigt til realt prisfald på parcelhuse på 2 % i 28 Vi forventer stort set uændrede parcelhuspriser på landsplan i 28 sammenlignet med 27, hvorefter priserne vil kunne stige med op mod 2 pct. i 29, jf. figur 8 og tabel 1. Det svarer til et realt prisfald i 28 på knap 2 % og stort set uændrede priser realt i 29. Prognosen indebærer en fortsat svag prisudvikling - med prisfald i Region Hovedstaden og Region Midtjylland - ind i første halvdel af 28, hvorefter udviklingen generelt bliver en smule bedre. Med prognosen fås en svag nedadgående tendens i boligbyrden bortset fra i anden halvdel af 28, hvor renten ventes at stige en smule, hvilket trækker boligomkostningerne op, jf. figur 7. side 4

5 Tabel 1: Prognose for parcelhuspriser % år/år Region Hovedstaden 22,3 29, 2,2-3,7, Region Midtjylland,8 2,3 8,3 -,8 1,2 Region Nordjylland 11, 14,7 7, 3, 3,6 Region Sjælland,3 23, 7,9,8 1,1 Region Syddanmark 12,1 17,2 11,9 4,9 3,7 Hele landet 17, 22,9 6,4 -,6 1,7 Anm.: Prognosen er lavet på grundlag af Realkreditrådets prisstatistik. Hvis prognosen var lavet på Danmarks Statistiks tal ville den skønnede vækst for 27 være lavere. For hele landet omtrent halv så stor. Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. På regionsniveau forventer vi prisfald fra 27 til 28 i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland. Omvendt kan der fortsat være en realprisvækst på 1-2 pct. i Region Nordjylland og Region Syddanmark, hvor prisniveauet ikke ser så højt ud. I Region Sjælland ligger priserne ret højt, og her ventes kun en svag vækst. Holder prognosen stik vil prisen på et gennemsnitligt parcelhus på 14 kvm. stige fra kr. i 3. kvartal 27 til kr. to år senere, jf. tabel 2. I Region Hovedstaden vil prisen være faldet med 76. kr. fra kr. til kr. Tabel 2: Pris parcelhus 14 kvm. 3. kvartal kvartal 29 kroner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Hele landet Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. Ejerlejlighedspriserne i København kan falde yderligere -1 % Mens parcelhusene langt de fleste steder er sluppet for store prisfald har ejerlejlighederne i de største byer som nævnt i høj grad været ramt. I København er priserne allerede faldet kraftigt tilbage, jf. figur 9. Spørgsmålet er nu, hvor langt priserne skal ned for at, køberne igen vender tilbage til markedet. Forventningerne spiller en stor rolle her, og ligesom der var stor træghed, da prisstigningerne burde have ophørt, så vil markedet givetvis også reagere langsomt, når nedgangen skal vendes. Et væsentligt øget antal handler forudsætter udover at priserne finder et rimeligt niveau at køberne får tiltro til en stabilisering af priserne. Figur 9: Pris ejerlej. København by % år/år % år/år Figur 1: Boligbyrde, ejerlej. København by 199=1 199= Pris, Ejerlej. København by >> Boligbyrde, Ejerlej. København by >> Skøn ved yderligere 7 % fald i priserne >> Anm.: Boligbyrden måler omkostningerne ved ejerbolig (inkl. renteudgifter efter skat og ejendomsværdiskat) i forhold til husholdningernes disponible indkomster. Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. Ser man på boligbyrden for ejerlejligheder i København er de relative boligomkostninger allerede kommet væsentligt ned i forhold til toppunktet i 2. kvartal 26. Som nævnt er det svært, at udpege et ligevægtsniveau for boligbyrden, men baseret på dette mål virker det ikke urimeligt at forvente yderligere prisfald på -1 % før priserne kan stabilisere sig, jf. figur 1. Det svarer til, at prisen på en typisk ejerlejlighed i København på 8 kvm. skal falde til 2-2,1 mio. kr. side

6 Risiko for større prisfald Boligmarkedet som helhed og boligmarkedet i hovedstadsområdet i særdeleshed befinder sig aktuelt i en tilpasningsfase, hvor usikkerheden omkring udviklingen fremad er større end normalt. Vores prognose anlægger en ret positiv holdning til forløbet af denne tilpasning, hvor priserne langsomt stabiliserer sig uden store prisfald på landsplan. I et alternativt scenarium, eksempelvis hvor renterne fortsætter stødt opad og/eller dansk økonomi rammes af kraftig overophedning med stigende ledighed til følge, vil boligpriserne kunne reagere med større og mere udbredte fald, end vi har lagt op til her. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 6

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen

Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen 18. september 2009 Boligprisprognose jyder slipper nådigt gennem krisen Danskernes boligformuer har været ramt hårdt de seneste år. Men det er primært boligejerne i Region Hovedstaden og Region København,

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Danmark Ingen boligboble i København

Danmark Ingen boligboble i København 9. august 2013 Danmark Ingen boligboble i København Ejerlejlighedspriserne i København steg med 10% fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 Det skyldes blandt andet et økonomisk opsving, lavt udbud og

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København Regionalt boligoverblik København Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Boligpriserne er steget i hovedstaden siden 2012 Solid prisfremgang for huspriserne

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked

Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked 16. december 2013 Danmark Dyb kløft på det sjællandske boligmarked København fører an i den igangværende vending på boligmarkedet Erfaringerne viser, at afsmitning til Københavns nære områder kan forventes

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Status på sommerhusmarkedet

Status på sommerhusmarkedet 8. april 2014 Status på sommerhusmarkedet Sommerhusmarkedet er på vej ud af vinterhiet og i april skydes højsæsonen for køb af sommerhuse i gang. I den anledning har vi taget pulsen på sommerhusmarkedet

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006

KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006 23. oktober 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006 KRAFTIG AFKØLING AF BOLIGMARKEDET Vi forventer en kraftig afkøling af boligmarkedet med stagnerende boligpriser

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Regionalt boligoverblik Fyn

Regionalt boligoverblik Fyn Regionalt boligoverblik Fyn Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Fremgang i boligpriserne på Fyn ført an af Odense Vendingen i huspriserne har bidt sig fast

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset 7. februar 11 Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 8 Kgs. Lyngby Risikostyring og funding

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere