Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014"

Transkript

1 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Grethe Saabye (C)

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering - September ET - Kendskabs- og omdømmeanalyse for Lejre Kommune ET - Status for Branding- og udviklingsstrategi ET - Status på formidling og kommunikation ET - Status på Turismepolitisk handleplan, aug ET- Status erhvervspolitisk handleplan ET - Udviklingsstrategi for lokal aktionsgruppe ET - Jubilæumspolitik ET - Udpegning af medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum ET - Eventuelt...18

3 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Godkendt. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 2 2. ET - Orientering - September 2014 Sagsnr.: 14/795 Resumé: A. Den lokale aktionsgruppe (LAG), Udvikling Sjælland har ansøgt om kr. fra hver af de deltagende kommuner i den kommende programperiode, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø og Lejre til afholdelse af stiftende generalforsamling for den kommende programperiodes LAG. Kommunerne har i fællesskab givet tilsagn om de ansøgte midler. For Lejre Kommunes vedkommende finansieres tilskuddet af den pulje, som Udvalget for Erhverv & Turisme har afsat til mindre, løbende udgifter. B. Lejre Turistforening har sendt en ansøgning den 29.august 2014 om støtte til et offentligt møde på Sofiehøj Friskole i Sæby, den 30. september. Støtten skal gå til dækning af annonceringen af mødet i Lejre Lokalavis. Indstilling: Mødets formål er at oplyse borgerne om de kvaliteter, som Lejre Kommune rummer af natur og kulturhistorisk art med henblik på at gøre dem til gode ambassadører for kommunen over for egne gæster og for turister i almindelighed. Pengene er bevilget af den pulje, som Udvalget for Erhverv & Turisme har afsat til mindre, løbende udgifter. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning fra LAG 2. Ansøgning fra Turistforeningen om støtte til markedsføring

5 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 3 3. ET - Kendskabs- og omdømmeanalyse for Lejre Kommune Sagsnr.: 14/2392 Resumé: Sagen præsenterer resultatrapporten for Kendskab og omdømme for Lejre Kommune, der er udarbejdet i juni I sagen præsenteres de væsentligste resultater, samt hvordan analysen kan bruges til at kvalificere arbejdet branding- og udviklingsstrategien. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme drøfter 0-punktsmålinger 2. at Udvalget for Erhverv & Turisme godkender den videre plan for arbejdet med målingen Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : 1. Drøftet 2. Godkendt Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Som en del af vidensgrundlaget bag Lejre Kommunes kommende branding- og udviklingsstrategi skal der udarbejdes en faktaanalyse om Lejre Kommunes særkender, styrker, udfordringer og potentialer især i forhold til bosætning og erhverv. Udvalget for Erhverv & Turisme præsenteres for faktaanalysen på næstkommende møde. På dette møde præsenteres 0-punktsmålingen som er udarbejdet af analysefirmaet Corcom i juni Formålet med målingen er at få et indledende billede af, hvad borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland (potentielle tilflyttere) kender til Lejre Kommune, samt hvordan de vurderer kommunen på en række udvalgte parametre. Analysen kan således bruges til at vurdere hvad det er for kendskab og omdømme brandingstrategien skal ændre på. Målingens metode Målingen bygger på svar fra respondenter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. De er blevet spurgt om hvilke kommuner de kan nævne i de to regioner, samt hvad de spontant kommer til at tænke på, når kommunens navn nævnes. Endelig er de blevet bedt om at vurdere om de kunne finde på at flytte til den nævnte kommune. Respondenterne fordeler sig ligeligt på køn og alder. Der er en overvægt af respondenter fra Region Hovedstaden og familier med hjemmeboende børn. Respondenter med lang/akademisk uddannelse er underrepræsenteret. Denne sag præsenterer et sammentræk af analysen. Den fulde analyse er vedhæftet som bilag. Generelle træk

6 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 4 Analysen sammenfatter en række generelle træk, som er en syntese af denne analyse samt af andre af Corcoms analyser gennemført siden De generelle træk kan bruges til at sammenligne resultater fra Lejre Kommune med resten af Danmark. Der er en landsdækkende tendens til at søge mod de større byer. Dette gælder både mellem kommuner og internt i kommuner. Job, transport, central beliggenhed og handelsmuligheder nævnes som begrundelser for denne bevægelse. Der er øget bevidsthed om kvaliteten af de lokale skoler og kommuner uden én større by scorer generelt lavt i forhold til kendskab. Endelig er det interessant at Corcom har testet markedsføringskampagner for øget bosætning i en række kommuner. De kommuner der baserer kampagner på reelle tiltag som f.eks. Ipads til folkeskoleelever eller særlige events lykkes bedre end kommuner der baserer deres kampagne på koncepter eller plusord. Resultater specifikt for Lejre Kommune Kendskabet til Lejre Kommune er generelt højt. Til gengæld er kommunen kun kendt for få parametre som oldtid og lav skat. En del ved dog, hvor Lejre Kommune ligger (Midtsjælland og ved Roskilde) og at det er en lille kommune/landkommune. Kendskabet og lysten til at flytte til Lejre Kommune er højest i aldersgruppen fra 30 år, for dem med hjemmeboende børn og for kvinder. Der er ikke enighed blandt respondenterne om vurderingen af kvaliteten af transportmulighederne. Især respondenter fra Region Sjælland vurderer at transportmulighederne er gode. Til gengæld nævner flere respondenter fra region Hovedstaden Familieværdier som begrundelse for at overveje at flytte til Lejre Kommune. Corcom har sammenfattet de hyppigste begrundelser for at ville flytte til Lejre Kommune. Her er boligmuligheder, familieværdier, naturværdier og transportmuligheder af størst betydning. Jobmuligheder vurderes dog også at være af betydning. Endelig præsenterer Corcom begrundelser for ikke at flytte til Lejre Kommune. Her dominerer for langt væk samt for ringe jobmuligheder. Næste skridt Som et led i at kvalificere forståelsen af, hvordan Lejre Kommune ser ud udefra bliver der planlagt supplerende kvalitative undersøgelser. 0-punktsanalysen kan gentages, når branding- og udviklingsstrategien begynder at vise resultater og kan således være et redskab til en evaluering af indsatsen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at analysen kan bidrage til at kvalificere arbejdet med branding- og udviklingsstrategien på en række punkter. F.eks. kan analysen bruges som inspiration for de interview, som politikerne i Lejre Kommune gennemfører i efteråret Analysen kan herudover også bruges til at målrette formidlingen om Lejre Kommune generelt samt til at give retning til konkrete udviklingsprojekter indenfor erhvervsfremme.

7 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 5 Det er interessant, at en del respondenter ved hvor Lejre Kommune ligger geografisk. Der er altså ikke behov for at udbrede kendskabet generelt til kommunens eksistens eller placering. Lejre Kommune er til gengæld kendt for ganske få parametre oldtid og lav skat. Der er altså potentiale for at udvikle fortællingen om Lejre Kommune og dermed potentielt interessen for kommunen. Blandt de respondenter der overvejer at flytte til Lejre Kommune nævnes især bolig, familie, natur og transport som begrundelser. Disse parametre er væsentlige ved markedsføring af Lejre Kommune. At man her kan få en god bolig til rimelige penge. At man kan bo naturskønt og alligevel min. fra København C. Transporten og afstanden til København er dog samtidig en barriere for mange (især fra Region Hovedstaden) i forhold til at flytte hertil. Ligeledes anses jobmuligheder for begrænsede. I forhold til disse parametre er der behov for bedre kommunikation af transportmuligheder samt for udvikling af lokale jobmuligheder. Endelig er det interessant at kommuner med en handlingsorienteret markedsføringskampagne overfor tilflyttere lykkes bedre end markedsføringskampagner baseret på plusord. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Intet. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme. Bilag: 1. Kendskab og omdømmeanalyse

8 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 6 4. ET - Status for Branding- og udviklingsstrategi Sagsnr.: 14/2392 Resumé: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Lejre Kommune skal have en branding- og udviklingsstrategi i I denne sag præsenteres en status for strategiprocessen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Lejre Kommune skal have en branding- og udviklingsstrategi i Branding- og udviklingsstrategien skal gøre en forskel for kommunen, dens borgere og virksomheder. Målet er et brand - et omdømme - som er holdbart i mange år frem og som skaber handling og opmærksomhed, også uden for kommunegrænsen og gerne internationalt. Det skal tage afsæt i Lejre Kommunes stedbundne ressourcer og særlige kendetegn, og være med til at give stolthed over at bo, drive virksomhed og arbejde i Lejre Kommune. Formål med og proces for strategien blev præsenteret på Udvalg for Erhverv & Turismes møde i juni og for Kommunalbestyrelsen på et temamøde inden ferien. Her blev det bl.a. præsenteret at strategiprocessen indeholder tre faser. 1) Videngenerering, 2) Strategiudvikling og 3) Fokusering. I denne sag præsenteres en status for strategiprocessen. Fase 1 Videngenerering I juni 2014 har Corcom udarbejdet en kendskabs- og omdømmeanalyse af Lejre Kommune. Analysen afdækker respondenternes kendskab til og vurdering af Lejre Kommune på en række udvalgte parametre. Analysen er nærmere beskrevet i dagsordenpunkt 3, hvor den også er vedhæftet som bilag. Kendskabs- og omdømmeanalysen giver et udefra og ind-perspektiv. Altså et indtryk af hvad borgere udenfor Lejre Kommune forbinder med denne kommune. Administrationen er i gang med at indhente fakta om bosætning, erhverv, kultur, turisme, natur og medieomtale. Samlet vil kendskabsanalysen, faktaoverblik samt relevante nationale analyser, strategier og tendenser danne baggrundsmaterialet for en faktaanalyse, som skal bruges

9 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 7 til at skabe viden om Lejre Kommunes særkender og til at styrke argumentationen for valg og fravalg senere i i brandingprocessen. Fase 2 Strategiudvikling Strategiprocessen blev lanceret for Lejre Kommunes borgere den 26. august. Der er planlagt en bredt involverende proces i forløbet fra lancering og frem til Lejrecampen. Borgere, virksomheder, politikere, foreninger og ansatte i Lejre Kommune inviteres alle til at fortælle, hvad de oplever er det helt særlige i kommunen. De sociale medier facebook, twitter og Instagram er den fælles kommunikationsplatform. Strategiprocessen har sin egen hjemmeside Her præsenteres strategiprocessen, fakta og viden af relevans for strategien, efterårets arrangementer og der er herudover mulighed for at dele idéer til udvikling af kommunen. Alle der planlægger aktiviteter, indsatser eller visionsprocesser i Lejre Kommune inviteres til at overveje, hvordan der kan skabes synergi mellem efterårets aktiviteter og strategiprocessen. F.eks. er der konkrete planer om koordinering med Hvalsø Byudviklingsprojekt, Frivillig fredag og bibliotekernes ønske om at blive en større del af lokalsamfundene. LEJREforLIVET vil også blive præsenteret på events i efteråret. F.eks. Hvalsø Kulturnat, TRO Økologisk Kirkefestival og Lejre Høstfestival. Endelig har Kommunalbestyrelsen taget godt imod idéen om, at alle hver især interviewer en borger, besøgende eller erhvervsdrivende i kommunen med udgangspunkt i LEJREforLIVET. Lejre Lokalavis ved Palle Bruselius vil hjælpe med gennemførslen af interviewet. Dvs. han tager med, fotograferer og skriver teksten. I slutningen af året arrangeres Lejre-campen som kommer til at bestå af to dele. Del 1 hvor repræsentanter fra byens borgere, erhverv og foreningsliv skal engageres og involveres i at udvikle indholdet til konkrete indsatser i branding- og udviklingsstrategien. Deltagerne i del 1 skal primært være dem, der kan skabe handling og udvikling. Del 2 hvor alle er velkomne til at kommentere og bidrage til videreudviklingen af de indkomne forslag og idéer. Campen skal give input til brandring- og udviklingsstrategien, således at skrivearbejdet kan tage afsæt i de forslag og pointer, der kommer op på campen. Fase 3 Fokusering Efter Lejre-campen skal forslag til konkrete indsatser kvalificeres og strategien skrives færdig, således at den vedtages politisk ultimo Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Intet. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv og Turisme.

10 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 8 5. ET - Status på formidling og kommunikation Sagsnr.: 14/12437 Resumé: Indholdet i Lejre kommunes nye erhvervsservice blev politisk behandlet og vedtaget på udvalgsmødet den 2. juni Der er derfor fremadrettet fokus på at formidle mulighederne i den nye erhvervsservice til det lokale erhvervsliv. En af indsatserne er i denne sammenhæng erhvervsafsnittet på På denne baggrund forelægges en sag til udvalgets orientering, som blandt andet viser den visuelle og grafiske fremstilling af den vedtagne erhvervsservice på hjemmesiden. Formidlingen på hjemmesiden vil blive suppleret med en folder, som kan uddeles til lokale virksomheder. Folderen indeholder den samme grafiske identitet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Indholdet i Lejre Kommunes nye erhvervsservice er blevet politisk vedtaget på udvalgsmødet den 2. juni Der er allerede forløb i gang med lokale virksomheder indenfor de fleste indsatsområder i den nye erhvervsservice, og der kommer hver uge nye henvendelser fra virksomheder, som vil gøre brug af erhvervsservicefunktionen. For at tydeliggøre indholdet i den nye erhvervsservicefunktion vil der være fokus på kommunikation og formidling af denne i efteråret Der er pt. fokus på opgradering af erhvervsafsnittet på samt på en trykt folder, der med samme grafiske identitet viser de seks indsatsområder. På denne baggrund forelægges Udvalget for Erhverv & Turisme det grafiske layout, som vil være rammen for både hjemmeside og folder. Det er hensigten at folderen trykkes i 500 eksemplarer, og at den både vil blive uddelt gennem erhvervsservicefunktionen og Jobcenter Lejre i forbindelse med virksomhedsbesøg. På hjemmesiden vil de seks indsatsområder, som udgør erhvervsservicefunktionen, fremgå af en fælles figur, der er centralt placeret på Der vil på den øvrige del af siden være information og links til relevante områder for erhvervslivet, som f.eks. byggeansøgninger, lokalplaner og aktuelle arrangementer. Det visuelle udtryk for hjemmeside og folder er vedhæftet som bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at formidling af mulighederne i den nye erhvervsservice er vigtig og at lejre.dk spiller en central rolle i denne sammenhæng. Der er endvidere hårdt brug for en folder, der giver et enkelt overblik over mulighederne i den nye erhvervsservicefunktion. Der vil på hjemmesiden være mulighed for at vise eksempler på virksomhedsforløb, der allerede er i gang under erhvervsservicefunktionen.

11 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 9 Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Udgifterne, der er forbundet med udvikling af den grafiske identitet, tekster på hjemmeside og tryk af 500 foldere, udgør ca kr. Udgifterne finansieres af udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Bilag: Kommunikation og formidling

12 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Status på Turismepolitisk handleplan, aug. Sagsnr.: 14/12524 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme har på mødet 11.august 2014 bedt om en status for den turismepolitiske handleplan, der blev fremlagt i februar 2014 Administrationen forelægger nu en status over de tiltag, der er igangsat eller planlagt for det turismepolitiske område i Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget tager administrationens orientering til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv & Turisme har bedt om en status for handleplanen over tiltag, der er igangsat eller planlagt for det turismepolitiske område i Se vedlagte bilag. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen særlige handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Handleplan Turismepolitik

13 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET- Status erhvervspolitisk handleplan Sagsnr.: 14/12436 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme har på mødet den 11. august bedt om en status på den erhvervspolitiske handleplan for Administrationen forelægger på denne baggrund en status på de enkelte tiltag i handleplanen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv & Turisme har på mødet den 11. august bedt om en status på den erhvervspolitiske handleplan for Administrationen forelægger på denne baggrund en status på de enkelte tiltag i handleplanen. Som det fremgår af den skematiske fremstilling i bilaget, er alle mål i den erhvervspolitiske handleplan enten opfyldt eller undervejs til at blive det. Administrationens vurdering: Det er administrationen vurdering, at den erhvervspolitisk handleplan er godt på vej til at blive opfyldt. De fleste indsatser i handlingsplanen er allerede opfyldt, og de øvrige punkter er i proces og forløber planmæssigt. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Intet Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Status erhvervspolitisk handleplan, august 2014

14 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Udviklingsstrategi for lokal aktionsgruppe Sagsnr.: 14/6952 Resumé: Den 25. august blev der stiftet en ny lokal aktionsgruppe (LAG) som skal uddele Landdistriktsmidler til lokale ildsjæleprojekter. Inden da skal den nye LAG i efteråret udarbejde en udviklingsstrategi. Administrationen orienterer på mødet og lægger op til en drøftelse af, hvordan Lejre Kommune bør bidrage til strategiarbejdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrations orientering tages til efterretning. 2. at det drøftes, hvordan Lejre Kommune bør bidrage til strategiarbejdet. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : 1. Taget til efterretning 2. Drøftet. Udvalget bemærker, at mulighederne i LAG skal kommunikeres bredt i Lejre Kommune, og at der skal bakkes op om de lokale ildsjæles arbejde. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: På Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2014 blev Grethe Saabye udpeget som Lejre Kommunes repræsentant i en ny lokal aktionsgruppe (LAG) bestående af Lejre, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner. Den 23. juli 2014 blev Lejre Kommune via mail orienteret om, at den tidligere LAG, der ikke omfattede Lejre Kommune, ville indkalde til stiftende generalforsamling for den ny LAG den 25. august kl. 19 i Mørkøvhallen og annoncere mødet i kommunens lokalaviser. På den stiftende generalforsamling blev desuden som lokal Lejreborger valgt Anja Dhyrbye til bestyrelsen. Den første opgave for den ny bestyrelse bliver at udarbejde en udviklingsstrategi, som kan udgøre rammen for aktionsgruppens arbejde og tildeling af støttemidler til lokale ildsjæle i de fem kommuner. Udviklingsstrategien, Midt i landet, fra den tidligere LAG, Udvikling Nordvestsjælland, kan ses her: Regler for udarbejdelse af udviklingsstrategien jf. udkast til bekendtgørelse er vedlagt som bilag. En beskrivelse af projekter, som tidligere er støttet af LAG, Udvikling Nordvest kan ses her: Administrationen giver på mødet en status for LAG-arbejdet og lægger op til en drøftelse af det forestående strategiarbejde. Administrationens vurdering: Den ny udviklingsstrategi for den Lokale Aktionsgruppe får de kommende fem år betydning for, hvilke projekter, der kan opnå tilskud, og også for, hvordan den lokale aktionsgruppe skal arbejde fx med hhv. større eller mindre projekter og efter målbare mål.

15 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 13 Derfor er det væsentligt, at Lejre Kommune bidrager positivt til at kvalificere strategien, så den bliver så kort, præcis, fremtidssikret og operationel som muligt. Handicappolitik: Kriterier om handicapvenlighed kan evt. indarbejdes i strategien Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Krav til udviklingsstrategi jf. udkast til bekendtgørelse

16 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Jubilæumspolitik Sagsnr.: 14/12875 Resumé: Da en lokal virksomhed netop har fejret 50 års jubilæum, er det blevet rejst som et spørgsmål i Udvalget for Erhverv & Turisme, om Lejre Kommune skal have en jubilæumspolitik overfor lokale virksomheder. Det vil betyde, at Udvalget for Erhverv & Turisme på vegne af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse vil give virksomheder i kommunen med 50 års jubilæum en gave. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme taget beslutning om, hvorvidt Lejre Kommune skal have en jubilæumspolitik for lokale virksomheder, der fejrer 50 års jubilæum i kommunen. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Udsættes til næste møde. Forinden skal administrationen afdække, om det er muligt gennem CVR eller andre registre at finde ud af, hvornår en virksomhed er etableret. Endvidere finder administrationen ud af, hvor mange virksomheder der er tale om ved hhv. 25 og 50 års jubilæum og endelig hvad praksis er i andre fagudvalg. Til mødets næste behandling udarbejder administrationen sin anbefaling til, hvordan en praksis evt. kan tilrettelægges og hvad et niveau for gave kan være. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: En af de lokale virksomheder i Lejre Kommune har netop haft 50 års jubilæum og har i denne forbindelse afholdt en reception. I denne anledning er spørgsmålet blevet rejst i Udvalget for Erhverv & Turisme, om Lejre Kommune bør have en jubilæumspolitik overfor det lokale erhvervsliv, således at kommunen er gavegiver ved sådanne begivenheder. Såfremt Lejre Kommune skal have en jubilæumspolitik, rejser det en række spørgsmål: Hvordan sikres det, at kommunen er opmærksom på virksomhedsjubilæer? Regnes et jubilæum også for gyldigt, hvis virksomheden ikke har været beliggende i kommunen i alle 50 år? Regnes et virksomhedsjubilæum som gyldigt, hvis virksomheden har skiftet navn og/eller ejerkreds i løbet af de 50 år? Vil en jubilæumspolitik rejse spørgsmålet om virksomheder også ved 25 år, 15 år og 10 års jubilæer bør have gave af kommunen? Administrationen lægger op til, at udvalget drøfter sagen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at en jubilæumspolitik vil være vanskeligt administrerbar.

17 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 15 Hvis udvalget ønsker en jubilæumspolitik anbefaler administrationen, at det bliver op til virksomheder med 50-års jubilæum selv at rette henvendelse til kommunen. Administrationen anbefaler også, at kommunen i disse tilfælde kan tilbyde at udarbejde en fælles pressehistorie i samarbejde med virksomheden og Lejre Lokalavis, og at kommunen sørger for en gave til virksomhedens reception. Hvis udvalget ønsker at etablere en jubilæumspolitik, anbefaler administrationen, at følgende kriterier opfyldes: Virksomheden skal have været beliggende i kommunens geografiske område i alle 50 år. Virksomheden retter selv henvendelse til kommunen i forbindelse med jubilæet Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Såfremt det besluttes, at Lejre kommune bør have en jubilæumspolitik, vil evt. udgifter til gaver finansieres af udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

18 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Udpegning af medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum Sagsnr.: 14/4070 Resumé: Det blev besluttet på udvalgets møde den 5. maj 2014 at etablere Lejre Erhvervsudviklingsforum. Udvalget skal på mødet udpege tre medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum fra de erhvervsmæssige styrkepositioner, som er byg & bolig, landbrug & fødevare samt turisme. Endvidere skal udvalgets politiske mindretal udpege en repræsentant blandt udvalgets medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Dansk Industri, Lejre Turistforening og de lokale erhvervsforeningerne har hver ret til udpegning af et medlem, hvilket vil blive præsenteret på mødet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme udpeger tre medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum fra henholdsvis byg & bolig, landbrug & fødevare og turismevirksomheder. 2. at udvalgets politiske mindretal skal blandt udvalgets medlemmer udpege en repræsentant til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Formanden orienterede om, at DI har udpeget John Magnus Lindskog, ConvaTec, Lejre Turistforening har udpeget Birgitte Israelsen, Sonnerupgaard Gods, og Erhvervsforeningerne har udpeget Johan Scheel, Ryegaard og Trudsholm Godser. Besluttet at udpege Lars Holten (Sagnlandet) inden for turisme, Per Thomassen (gårdejer) inden for landbrug og fødevarer og Torben Hegedys (Top Enterprise) inden for Byg & Bolig. Besluttet at Flemming Damgaard Larsen (V) udpeges blandt udvalgets politiske mindretal. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Det blev besluttet på udvalgets møde den 5. maj 2014 at etablere Lejre Erhvervsudviklingsforum, som skal være erhvervslivets talerør overfor Udvalget for Erhverv & Turisme, samt skabe øget dialog mellem de lokale virksomheder og Lejre kommune. Der skal på udvalgets møde sammensættes medlemmer af Lejre Erhvervsudviklingsforum. Dansk Industri, Lejre Turistforening og erhvervsforeningerne har hver især udpegningsret af et medlem til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Udpegningerne vil blive præsenteret på mødet. Udvalget skal selv udpege tre medlemmer til det nye forum, som skal repræsentere henholdsvis byg & bolig, landbrug & fødevarer, samt turismevirksomheder.

19 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 17 Udvalgets politiske mindretal skal endvidere udpege en politisk repræsentant blandt udvalgets medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Udvalgets formand er født medlem af Lejre Erhvervsudviklingsforum. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Intet Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

20 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Intet. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

21 Bilag: 2.1. Ansøgning fra LAG Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 69707/14

22

23

24 Bilag: 2.2. Ansøgning fra Turistforeningen om støtte til markedsføring Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 77581/14

25 Til Udvalget for erhverv og turisme, ansøgning om tilskud Ansøgning om tilskud på 1000,- kr til offentligt møde på Sofiehøj Friskole i Sæby. Støtten skal gå til dækning af annonceringen af mødet i Lejre Lokalavis. Mødets formål er at oplyse borgerne om de kvaliteter, som Lejre Kommune rummer af natur og kulturhistorisk art med henblik på at gøre dem til gode ambassadører for kommunen over for egne gæster og for turister i almindelighed. Mødet arrangeres af Lejre Turistforening. Vi vil invitere borgmester Mette Touborg til at indlede mødet. På mødet vil der blive vist film af Ole Malling om kommunen. Han vil også fortælle om filmene. Turistforeningen vil orientere om sit arbejde og om kommunens turistmæssige kvaliteter og udfordringer. Mødet afholdes tirsdag d. 30. september Hans Jørgen L. Larsen Formand Lejre Turistforening

26 Bilag: 3.1. Kendskab og omdømmeanalyse Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 76563/14

27 ANALYSE Kendskab og omdømme Resultatrapport for Lejre Kommune Juli 2014

28 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 INDHOLD 1. Indledning Side 3 2. Generelle træk ved analysen Side 6 3. Overskrifter vedr. Lejre Kommune Side 7 4. Analyseresultater, specifikt Side 8 5. Afslutning Side 19 2

29 Analyse: Kendskab og omdømme, september Indledning I juni 2014 har Corcom gennemført en analyse blandt borgere i Danmark Respondenter De respondenter, der fordeler sig med i Region Hovedstaden og 800 i Region Sjælland, er således sammensat: Figur 1: Respondenterne fordelt på køn Analysen afdækker borgernes kendskab til og vurdering af Lejre Kommune på en række udvalgte parametre, blandt de respondenter, der har nævnt Lejre Kommune under kendskab. Det drejer sig, for Region Hovedstaden og Region Sjælland, om i alt 447 respondenter. Dette er resultatrapportering for Lejre Kommune. Figur 2: Respondenterne fordelt på aldersgrupper 3

30 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 3: Respondenterne fordelt på uddannelsesniveau Figur 4: Respondenterne fordelt på hjemmeboende børn eller ej 1.2. Analysens indhold (spørgeramme) Følgende spørgeramme har dannet grundlag for interviews: Faste spørgsmål 1. Hvilke kommuner kan du nævne i (deltagerkommunes område (f.eks. Nordsjælland, Sydjylland, Fyn, Østjylland, Midtjylland, Nordjylland el. tilsvarende) nævnes)? 2. Når jeg nævner (deltagerkommunes navn nævnes), hvad kommer du så spontant til at tænke på? Stikord om kommunen registreres og kategoriseres. 3. Hvis du skulle flytte, kunne du så finde på at flytte til (deltagerkommunes navn nævnes)? Skala: 5 = Ja, helt sikkert, 4 = Ja, en mulighed 3 = Måske, ved ikke 2 = Næppe, 1 = Nej, slet ikke 4

31 Analyse: Kendskab og omdømme, september Ved svar 5 og 4: Hvorfor? 3.2. Ved svar 2 og 1: Hvorfor ikke? 5

32 Analyse: Kendskab og omdømme, september Generelle træk ved analysen I dette afsnit sammenfattes nogle generelle bevægelser, som er identificeret via analysen, eller som er identificeret ved andre analyser gennemført siden Bevægelsen (bosætning) fra land mod by er skærpet. Det gælder både mellem kommuner og internt i kommuner (fra land mod største by i kommunen). - Udviklingen matches af en bevægelse i bosætningskriterierne, hvor hardcore kriterier som job/beskæftigelsesmuligheder, transportforbindelser, central beliggenhed og handelsmuligheder, har fået endnu større betydning. Samtidig er blødere værdier som natur, tryghed o.l. mindsket relativt. - Dette match betyder, alt andet lige, at der er tale om regulær bevægelse, der næppe stopper foreløbig. - Byer er vigtige (afgørende) fixpunkter i omverdens oplevelse af en kommune. Hvis en kommune har en større by, så er det langt overvejende denne, der driver kendskabet til kommunen. - Kampen om bosætterne, især de ressourcestærke, er skærpet. Flere borgere end tidligere er bevidste herom. Det har de ikke tidligere været i samme grad. Det betyder alt andet lige at bosætningsbeslutninger bliver mindre tilfældige fremover og mere rationelle. - Fokus på uddannelsesmuligheder ved bosætning er steget. Især er der øget bevidsthed om kvalitet blandt børnefamilier på folkeskoler og gymnasier. - Vi har også, i analyser siden 2010, testet markedsføringstiltag eller deciderede kampagner fra kommuner overfor potentielle bosættere. Det viser sig, at tiltag, der er funderet i reelle tiltag (f.eks. Ipads til folkeskoleelever, konkrete byudviklingsstrategier, særlige events ol) slår stærkere igennem end tiltag, der er består af koncepter/plusord/stemninger. 6

33 Analyse: Kendskab og omdømme, september Overskrifter vedr. Lejre Kommune I det følgende har vi sammenfattet nogle overskrifter vedrørende Lejre kommune i denne analyse. Hvad angår uddybning, nuancer og andre resultater, må henvises til de efterfølgende afsnit. Kendskabet til Lejre Kommune er relativt højt, men til gengæld smalt, d.v.s. at Lejre kun er kendt på ganske få parametre. Disse parametre er henholdsvis oldtid/stenalder/museum/område (og andre stikord relateret hertil), samt lav skat (typisk blandt de lidt ældre respondenter). Derudover er det primært beliggenheden, som mange opfatter som midtsjælland, som respondenterne hæfter sig ved. Blandt respondenter med et lidt mere uddybet kendskab til Lejre Kommune er det ofte lav skat og transportmulighederne til/fra kommunen, som man hæfter sig ved. Det er her vores indtryk, at vandene deles her: Nogle opfatter transportmulighederne (tog, relativ nær beliggenhed ved motorvej) som gode, mens andre ser dem som mindre gode. Samlet set lider kendskabet til Lejre Kommune af, at man i omverdens bevidsthed ikke har én, større by, der med traditionelle bymæssige kvaliteter (f.eks. handelsliv, kulturudbud, rekreative faciliteter, jobmuligheder o.l.), kan drive kendskabet til Lejre Kommune. Især er det i disse tider, hvor bevægelsen i forhold til bosætning går fra land mod by, en hæmsko for Lejre. Derudover kan man sige følgende om Lejre Kommune: - Kendskabet er generelt størst blandt de lidt ældre aldersgrupper, og det er også her, at bosætningslysten er størst. Lejre appellerer ikke rigtigt til de yngste aldersgrupper. - Lejre appellerer til relativt flere fra Region Sjælland end fra Region Hovedstaden, selvom der også her er respondenter, der kan finde på at flytte til Lejre Kommune. Blandt disse er det især familieværdier, der tæller, mens det blandt positivt stemte, potentielle tilflyttere fra Region Sjælland især er nærhed til Kbh./hovedstadsområdet/job- /uddannelsesmuligheder, der tæller. - Lejre Kommune appellerer lidt mere til respondenter med hjemmeboende børn end til respondenter uden hjemmeboende børn. - Der er lidt flere kvinder end mænd, der kunne overveje Lejre kommune i tilfælde af flytning og der er relativt færrest blandt de højest uddannelse, der ville overveje Lejre Kommune. 7

34 Analyse: Kendskab og omdømme, september Analyseresultater, specifikt Figur 5 Kendskab til kommuner på Sjælland 4.1. Kendskab til kommuner på Sjælland Følgende spørgsmål blev stillet: Hvilke kommuner kan du nævne på Sjælland? Resultaterne fremgår af det følgende. Generelt: Når der er nævnt byer, der ikke er selvstændige kommuner, er de tillagt den kommuner, som de geografisk er placeret i. Respondenterne nævner i gennemsnit 4,1 kommuner og knap 1 af 5 respondenter nævner Lejre. Det placerer Lejre nogenlunde midt i feltet af kommuner. 8

35 Analyse: Kendskab og omdømme, september Hvad er Lejre Kommune kendt for? Figur 6 Hvad er Lejre kendt for? Følgende spørgsmål blev stillet: Når jeg nævner Lejre kommune, hvad kommer du så spontant til at tænke på? Stikord om kommunen registreres og kategoriseres. Resultaterne fremgår af det følgende. Respondenterne nævner i gennemsnit lidt over 2,1 stikord om Lejre Kommune, hvilket placerer kommunen lidt under middel blandt kommuner i Danmark. Oftest nævnes stikord, der entydigt forbinder Lejre med stenalder/ oldtid/vikinger o.l. (*1). Dernæst nævnes lav skat af relativt mange, primært blandt de lidt ældre aldersgrupper. Ellers knytter kendskabet sig meget til Lejres beliggenhed (nær ved Roskilde, midtsjælland) og kommunens størrelse (lille kommune, soveby/landkommune). Det betyder, at Lejres ry er relativt spinkelt funderet, i hvert fald hvis man sammenligner med nærtliggende kommuner som f.eks. Roskilde, Ringsted og Holbæk. Kendskabet som det fordeler sig på kategorier afspejler desuden, at Lejre er en kommune, der i omverdens bevidsthed ikke har en større, førende by, der kan drive kendskabet til kommunen, og bidrage til at profilere kommunen på traditionelle bymæssige kvaliteter som f.eks. jobmuligheder, handelsliv, kulturtilbud, uddannelsesmuligheder etc. 9

36 Analyse: Kendskab og omdømme, september Attraktivitet som tilflytningskommune Figur 7 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Følgende spørgsmål blev stillet: Hvis du skulle flytte, kunne du så finde på at flytte til (deltagerkommunes navn nævnes)? Skala: 5 = Ja, helt sikkert, 4 = Ja, en mulighed 3 = Måske, ved ikke 2 = Næppe, 1 = Nej, slet ikke Resultaterne fremgår af det følgende 3% (1% + 2%) af de respondenter, der har nævnt Lejre Kommune undr pkt. 4.1, angiver, at de enten helt sikkert kunne finde på at flytte til Lejre Kommune eller at de ser det som en mulighed. 5% svarer måske. 85 svarer næppe eller slet ikke, mens 7% svarer ved ikke. Figur 8 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på regioner Der er relativt flere i Region Sjælland end i Region København, der ville overveje Lejre kommune i tilfældet af eventuel flytning. 10

37 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 9 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på aldersgrupper Der er relativt færrest i de yngste aldersgruppe, der ville overveje Lejre kommune i tilfældet af eventuel flytning. Der er kun marginale forskelle på de to andre aldersgrupper. Figur 10 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på uddannelse Der er relativt færrest blandt respondenter med lang/akademisk uddannelse, der ville overveje Lejre kommune i tilfældet af eventuel flytning. Der er kun marginale forskelle på de to andre uddannelsesgrupper. 11

38 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 11 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på hjemmeboende børn eller ej Der er relativt flest blandt respondenter med hjemmeboende børn, der ville overveje Lejre kommune i tilfældet af eventuel flytning, end det er tilfældet blandt respondenter uden hjemmeboende børn. Figur 12 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på køn Der er relativt flere kvinder end mænd, der ville overveje at flytte til Lejre Kommune i tilfælde af flytning. I det følgende er respondenterne blevet bedt om at begrunde hvorfor henholdsvis hvorfor de ikke vil overveje flytning til Lejre Kommune. 12

39 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 13 Begrundelser for at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Ovenstående figur sammenfatter de hyppigste begrundelser for at ville overveje flytning til Lejre Kommune. De klart oftest nævnte er: - Boligmuligheder (typisk vurderet ud fra respondentens egen økonomi) - Familieværdier. Dette dækker over respondenter, ofte hjemmeboende børn, der mener, at bosætning i en kommune som Lejre, giver mulighed for en tryg ramme (og økonomisk mulig) for et familieliv. - Naturværdier. Typisk nævnt af respondenter fra Hovedstadsområdet. - Transportmuligheder. Nogle respondenter oplever transportmuligheder til/fra kommunen som gode. 13

40 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 14 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? *1 Omfatter respondenter, der enten mener, at prisniveauet er for højt i Lejre (sammenlignet med deres nuværende bopæl), eller at den form for boliger, de efterspørger, ikke forefindes i særlig høj grad i Lejre. Det mest markante træk er den relativt store spredning på begrundelser for ikke at ville overveje Lejre Kommune i tilfælde af bosætning. Over halvdelen (52%) svarer helt overordnet, at Lejre bare ikke er interessant for dem at overveje. Herefter følger to beslægtede begrundelser: Fra langt fra Kbh. og For langt væk. Og derfter 14

41 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 manglende nærhed til job. Beliggenheden er altså i sig selv en barriere for mange respondenter. Hvem anvender hvilke begrundelser? Der er kun, i absolutte tal, relativt få respondenter, der oplyser, at de positivt vil overveje at flytte til Lejre Kommune i tilfælde af flytning. Det giver derfor ikke statistisk mening at segmentere disse på respondenttyper. Enkeltsvar vil kunne give (for) store udsving. I stedet er det muligt at segmentere de respondenter, der angiver, at de ikke vil overveje Lejre Kommune i tilfælde af flytning. Det er gjort i det følgende: Figur 15 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på regioner Det skal bemærkes, at de to kategorier for langt fra Kbh. og for langt væk (jf. foregående figur) er slået sammen til én kategori og der er brugt nettotal. Størst udsving ses på følgende begrundelser: - Lejre bare ikke attraktiv. Der er relativt markant flere fra Region Hovedstaden, der nævner dette, end i Region Sjælland. 15

42 Analyse: Kendskab og omdømme, september For langt fra Kbh./væk. Der er relativt markant flere fra Region Hovedstaden, der nævner dette, end i Region Sjælland. I det hele taget nævner respondenter i Region Hovedstaden flere grunde til ikke at ville overveje Lejre Kommune i tilfælde af flytning end det er tilfældet i Region Sjælland. Figur 16 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på aldersgrupper Der er overordnet ikke store udsving mellem aldersgrupper. Der er dog markant flere i den yngste aldersgruppe, der mener at Lejre bare ikke er attraktiv (64% mod hhv. 48% og 47% for de to øvrige aldersgupper. 16

43 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 17 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på uddannelse Største forskelle på uddannelsesniveau ses på begrundelserne manglende kulturudbud og smalt handelsliv. I begge tilfælde er der en kloar overvægt af respondenter med lang/akademisk uddannelse, der mener dette. Til gengæld er denne respondentgrupper mindre bekymrede over afstandens til/fra kommunen. 17

44 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 18 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på hjemmeboende børn eller ej. Den største forskel på hjemmeboende børn eller ej, ses ved begrundelsen Lejre bare ikke attraktiv, hvor der er flere respondenter uden børn, der mener dette, end det samme er tilfælde blandt respondenter med hjemmeboende børn. I det hele taget er respondenter uden hjemmeboende børn mere forbeholdne i (negative) vurderinger af Lejre end respondenter med hjemmeboende børn. 18

45 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 19 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på køn. Den største forskel på køn ses her: - Der er flere mænd end kvinder, der mener at Lejre bare ikke er attraktiv - Der er flere mænd end kvinder, der hæfter sig ved manglende nærhed til job/jobmuligheder - Der er flere kvinder end mlnd, der finder handelslivet i Lejre Kommune smalt. 19

46 Analyse: Kendskab og omdømme, september Afslutning Analysen har været omfattende. Vi har i denne rapport gengivet det vi fandt nødvendigt for at kunne tegne de store linier og væsentlige nuancer. Der er imidlertid andre træknings- og krydsningsmuligheder i analysens datagrundlag, og Lejre kommune er velkommen til stille spørgsmål eller bede om uddybninger. 20

47 Bilag: 5.1. Bilag: Kommunikation og formidling Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 76428/14

48

49 Bilag: 6.1. Handleplan Turismepolitik Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79791/14

50 Handleplan Turismepolitik Indsatsområder Tiltag Status Deadline Planlægning turismeindsats Afholdelse af workshop med turismeerhvervet Gennemført til dels i forbindelse med stormøde vedr. handleplaner (maj 14). Afventer i øvrigt 2014 Generelle turistmæssige rammebetingelser Indsatser for øget synlighed Etablering af tværgående program for erhverv og turisme Oplæg til turismestrategi Definere turismeservicefunktioner Etablering af turistbetjening på Sagnlandet og evt. bibliotekerne Markedsføringsplan vedr til 3 kampagner i alt kr. Presse Sikre synlighed i såvel lokale som nationale medier Kommunikation etablere internt nyhedsbrev til - samt danne relevant netværk for turismeaktører i Lejre Produkter udvikling af eksisterende turismeprodukt, så det hænger bedre sammen i temaer og turforslag Brandingstrategi. Gennemført bla. via etablering af styregruppe Oplæg gennemført og afventer proces med brandingstrategi Muligheder skal afsøges: Turistinformations- Satellitter eller app eller andet. Proces igangsat. Gennemført på Sagnlandet. Bibliotek afventer resultatet af Sagnlandet samt revidering af biblioteksplan Gennemført i maj/juni og juli måned. Resulteret i mange klik og dermed stor synlighed. Gennemført. Se nedenfor* Nyhedsbreve sendes jævnligt til alle turismeaktører. Netværk afventer brandingproces og strategi på området Har permanent fokus, men er meget ressourcekrævende. Første kvartal Forår 2014 Marts 2014 Marts 2014 Forår + løbende over året Forår + løbende over året Forår + løbende over året *Presse: Lokal og regional synlighed er sikret via Visit Lejre hjemmesiden, som er blevet omtalt en del i lokale medier og som såvel borgere som lokale turismeaktører har taget godt imod. Hjemmesiden har sikret national synlighed via markedsføringskampagnen i maj/juni + juli 14. Kampagnen sikrede Visit Lejre en 3.plads over antal besøgende af alle Visit-portaler i Danmark i juli måned, kun overgået af Visit Denmark og Visit Copenhagen. Lokal synlighed er også sikret via udarbejdelsen af Visit Lejre folderen, der var et samarbejde med Lejre lokalavis, og meget omtalt i lokale medier. Folderen er delt bredt ud i lokalområdet

51 bl.a. på Livsstilsmessen, hvor reaktionen var meget positiv. Folderen er desuden sendt til turistbureauer i alle omegnskommunerne samt Wonderful Copenhagen. Flere af disse turistbureauer har allerede bedt om at få tilsendt flere foldere, da den er blevet modtaget meget positivt. Der er desuden udviklet folderen Oplevelser i Fjordlandet i samarbejde med Holbæk, Frederikssund og Roskilde kommuner, der også har fået en del lokal opmærksomhed, og er delt bredt ud i de fire kommuner. National synlighed er i øvrigt sikret via samarbejdet med Østdansk Turisme med markedsføring i bl.a. magasinet Oplev. I samarbejde med Østdansk Turisme er desuden sikret synlighed internationalt med bla. magasinet Upplev i Sverige, og kampagner på relevante internetsider i Sverige og Tyskland.

52 Bilag: 7.1. Status erhvervspolitisk handleplan, august 2014 Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79799/14

53 Indsatsområder Tiltag Status Deadline Planlægning af Afholdelse af inspirations-dag Gennemført 2. oktober erhvervsindsats for erhvervslivet 2013 Generelle erhvervsmæssige rammebetingelser Rekruttering af erhvervschef Etablering af tværgående program for erhverv og turisme Erhvervsstrategi Erhvervs- og Vækstforum Definere erhvervsservicefunktioner samt etablerer én indgang til kommunen Øget dialog Lejre Erhvervsforum Revision af erhvervsrelaterede del af Brugertilfredshedsundersøgelse i Center for Byg & Miljø Reviderede servicemål for myndighedsbehandlingen til politisk godkendelse Rekruttering blev igangsat december 2013 og erhvervschef tiltrådte marts Tiltrådt 1. marts 2014 Gennemført Marts 2014 Under udarbejdelse som led i Branding & Udviklingsstrategien. Har ændret navn til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Den endelige sammensætning af medlemmer forventes at være på plads i september Stiftende møde forventes november 2014 Erhvervsservicefunktioner og én indgang er blevet besluttet 2. juni Formidling følger ny struktur på hjemmeside, som forventes lanceret ultimo september 2014 December 2014 April 2014 September 2014 Er gennemført. 15. januar Er sat i gang. Nyt indhold Oktober på erhverv forventes 2014 Lanceret oktober 2014 Gennemført Drøftet i UET og UTM. Endeligt oplæg til servicemål forelægges UTM november nov. 3. dec December 2014 Uddannelsesindsats for medarbejdere med virksomhedskontakt Kick-off til uddannelse er afholdt. De tre moduler gennemføres fra 10. september 8. oktober oktober 2014 Vækstpolitisk fokusområde Fødevareseminar for lokale aktører i fødevareværdikæden Gennemført 26. november 2013 Iværksætterkursus Gennemført Der arbejdes pt. med opfølgning Marts 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Analyse 5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Resultatrapport for Vejle Kommune Januar 2010 INDHOLD 1. Indledning Side 2 1.1 Analysen i overskrifter 2 1.2. Respondenter 2 1.3. Analysens

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni...2 3. ET - Evaluering af iværksætterkursus...4 4. ET

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Erhvervsudvalget Referat Dato 11. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:07 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere