//Nethood: Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "//Nethood: Vejledning"

Transkript

1 //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon E-post: Hjemmeside: Indhold 1. Indledning Baggrund Formål Ansøgningsfrister Indhold og bevillingsforudsætninger Basistilbud: It-brugerkompetencer 5.2 Udvidet tilbud: It-skaberkompetencer 5.3 Udvidet tilbud: Mentorordninger 6. Formalia omkring ansøgning, udbetaling og regnskab Juridisk og økonomisk ansvar for projektet 6.2 Bortfald af tilsagn m.m. 6.3 Udbetaling og regnskab 6.4 Orientering om igangværende projekter 7. Rådgivning og hjælp til ansøgere Evaluering...5 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 1. Indledning Der er i dag for mange borgere med svage it-kompetencer, der fremover kan få svært ved at klare sig i vidensamfundet. Det gælder både i relation til jobmarkedet, uddannelsessystemet og i andre sammenhænge, hvor der f.eks. er behov for at kommunikere med det offentlige. 40 procent af den danske befolkning betegnes dog som digitale itanalfabeter, og tallet må forventes at stige, hvis ikke der gøres en indsats. Især i udsatte boligområder med mange borgere med en anden etnisk baggrund end dansk er der mange yngre og ældre borgere uden en kompetencegivende uddannelse, som har svært ved at følge med udviklingen og tilegne sig de nødvendige it-kompetencer. Bibliotekerne oplever parallelt hermed et stigende behov hos brugerne for at få akut, personlig hjælp til it-spørgsmål. Biblioteket nyder en stor tillid og troværdighed hos nydanskere, som generelt benytter bibliotekerne hyppigere end resten af befolkningen. Derfor vil etableringen af her-og-nu it-hjælp, eventuelt udbygget med længere undervisningsforløb samt mentorordninger på biblioteker i udsatte boligområder, sætte mange flere borgere i stand til at tage aktivt del i samfundet og til at styrke deres position på arbejdsmarkedet. 2. Baggrund Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Microsoft, Foreningen Nydansker og BRFkredit ønsker i et nyt offentligt-privat partnerskab at etablere it-hjælp på biblioteker i eller i nærheden af nogle af landets mest udsatte boligområder samt i landdistrikter og mindre bysamfund 1. Hjælpen vil blive ydet af enten biblioteksansatte, frivillige eller uddannede itundervisere. For de unge blandt brugerne, der ikke er i gang med en (ungdoms) uddannelse eller er uden tilknytning til arbejdsmarkedet, er det desuden hensigten, at der gennem en mentorordning med mentorer fra det lokale erhvervsliv bliver givet et tilbud, der kan styrke deres parathed til at begynde på en uddannelse eller varetage et job. 3. Formål De primære formål med etableringen af //Nethoods i udsatte boligområder er at: Stille computere med netadgang til rådighed og styrke borgeres basale itkompetencer i forhold til job- og informationssøgning, brug af mail, webbank, offentlige services og sociale medier. Give borgere muligheder for og evner til at bruge it i forbindelse med egne kreative udtryk og faglige interesser. Styrke unges motivation og lyst til samt forudsætninger for at komme i gang med en uddannelse og finde et (fritids)job. 4. Ansøgningsfrister Der er løbende ansøgningsfrist til //Nethood. Elektronisk ansøgningsskema ligger på Kulturstyrelsens hjemmeside: 1 Som udgangspunkt anvendes den klassifikation, der er gengivet i Wikipedias artikel om landdistrikter (http://da.wikipedia.org/wiki/landdistrikt). Biblioteker i yderkommuner og landkommuner vil automatisk være inkluderet i //Nethood-puljens udvidede målgruppe, mens styregruppen skønner, om det enkelte bibliotek i en mellemkommune falder ind under målgruppen. 2

3 5. Indhold og bevillingsforudsætninger Der kan søges til oprettelse af model 1 alene eller i kombination med model 2 og/eller 3. Model 2 kan ikke søges alene. 5.1 Basistilbud (model 1): It brugerkompetencer Den første //Nethoodmodel (model 1) er et basistilbud, der skal være åbent mindst to gange om ugen i sammenlagt mindst 5 timer. Tilbuddet skal være åbent for alle borgere, der skal have mulighed for at komme ind fra gaden og få hjælp til at løse deres individuelle, basale it-vanskeligheder, fx. hjælp til tekstbehandling, at sende s, at printe og scanne. Hjælpen skal fungere som hjælp til selvhjælp og rumme alt fra basale it-færdigheder til brug af populære softwareprogrammer, som fx Microsoft officepakken. E-læringsmodulet fra Microsoft-kurset Digitale færdigheder skal indgå som en del af tilbuddet til brugerne i basistilbuddet. Endvidere skal der være hjælp til informations- og jobsøgning via computer samt brugen af offentlige digitale services såsom netbank og NemID. Introduktion til virtuelle rum og sociale medier, herunder brugen af Facebook og private blogs og hjemmesider, kan også indgå. Biblioteket skal lokalt markedsføre tilbuddet og etablere mindst to partnerskaber med institutioner, der har tæt kontakt til en eller flere af projektets målgrupper, eller hvorfra det er muligt at rekruttere frivillige. Det kan f.eks. være med ungdomsskoler eller private virksomheder. Et bibliotek/medborgercenter kan tildeles kr til oprettelse af et basistilbud. Pengene kan anvendes til lønudgifter i forbindelse med bibliotekets tovholderfunktion. 5.2 Udvidet tilbud (model 2): It-skaberkompetencer Bibliotekerne/medborgercentrene med et basistilbud (model 1) kan vælge at stille ressourcer til rådighed for borgere, der ønsker it-assistance til at sætte kreative og faglige projekter i gang (model 2). Det kan fx være hjælp til en gruppe kvinder, der ønsker at arbejde med lokalhistorie. Eller unge, der gerne vil bruge computeren til at arbejde med deres egen musik. Der kan også være tale om undervisningsforløb, der bygger på brugernes interesser, fx hvis efterspørgslen viser, at der er behov for hjælp til at arbejde med slægtsforskning, at lave hjemmesider, film eller fotoreportager. Der kan også være tale om minidokumentar- og filmproduktion, street journalism, spilprogrammering og digitalt design. Et bibliotek/medborgercenter, der i forvejen har et basistilbud, kan tildeles kr til oprettelse af et udvidet model 2 tilbud. Pengene skal primært gå til planlægning af undervisning og aflønning af en professionel it-underviser, der skal varetage mindst 75 procent af undervisningen. 3

4 5.3 Udvidet tilbud (model 3): Mentorordninger Det er målet at igangsætte mentorordninger i 6 biblioteker med 5 mentorer for hvert bibliotek. Mentorerne rekrutteres fra lokale virksomheder og skal matches med unge brugere, der har brug for og ønsker hjælp og vejledning i forhold til uddannelse, praktik, studiejob eller ordinær beskæftigelse. Mentorernes rolle er at fungere som ressourcepersoner for de unge samt døråbnere i forhold til det lokale erhvervsliv. Således skal mentorerne anvende deres viden om det lokale erhvervsliv samt deres lokale virksomhedsnetværk til at hjælpe den unge videre i beskæftigelse eller uddannelse. Alle mentorteams suppleres af andre erhvervsrettede aktiviteter så som fritidsjobsformidling, hjælp til jobsøgning og CVskrivning. Et bibliotek/medborgercenter kan tildeles kr til oprettelse af en mentorordning. Pengene skal anvendes til lønudgifter i forbindelse med bibliotekets tovholderfunktion. Foreningen Nydansker bidrager med planlægning af mentorforløb. Nærmere besked om Foreningen Nydanskers bidrag til opgaveløsningen udsendes sammen med tilsagnsbreve til mentorprojekterne. 6. Formalia omkring ansøgning, udbetaling og regnskab I princippet er der ingen begrænsning for, hvor mange //Nethood-projekter den enkelte kommune kan søge til. Styregruppen bag //Nethood forbeholder sig dog ret til at prioritere blandt ansøgerne, hvis der er flere ansøgninger end bevillingen rækker til. Ansøgere skal anvende web-blanketten på styrelsens hjemmeside. Ansøgningen udskrives i to eksemplarer. Det ene eksemplar underskrives af bibliotekets leder og sendes med posten til: Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Mærket: //Nethood Det andet eksemplar er til eget brug. Ansøgere kan forvente svar senest en måned efter modtagelsen af ansøgningen Juridisk og økonomisk ansvar for projektet Bibliotekets leder er økonomisk ansvarlig og er den, som Kulturstyrelsen kommunikerer med vedr. tilsagn/afslag på ansøgning, økonomiske forhold m.v. 6.2 Bortfald af tilsagn Tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt hvis det ikke anvendes som angivet i henhold til ansøgningen, bevillingsforudsætninger eller aftalte ændringer. 6.3 Udbetaling og regnskab Udbetaling af tilskud sker på baggrund af godkendt regnskab, når projektet er gennemført. Regnskabet indsendes senest to måneder efter projektets afslutning. Regnskabet skal indeholde: Opgørelse over samtlige projektets udgifter og indtægter Redegørelse for beløbsmæssige afvigelser mellem budget og regnskab Underskrift af den projektansvarlige og bibliotekslederen. 4

5 Der skal kunne leveres dokumentation (i form af regnskabsoversigter, herunder bilag). Revision skal ske efter følgende regelsæt: For projektbevillinger på mellem kr og kr er der krav om regnskab revideret og underskrevet af en registreret eller ikke-faguddannet revisor. For projektbevillinger på kr og derunder er der alene krav om regnskab underskrevet af institutionens leder. For regnskaber, hvor der kræves revision, er der udarbejdet instrukser til brug for revisor. Se instrukser: 6.4 Orientering om igangværende projekter og kreditering Kulturstyrelsen informerer på sin hjemmeside om alle //Nethood-projekter, der har fået tilskud. Ved omtale af projektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultater i dags- og fagpresse m.v. skal det fremgå, at projektet gennemføres med tilskud fra Integrationsministeriet, Microsoft, Foreningen Nydansker, BRF Kredit og Kulturstyrelsen. 7. Rådgivning og hjælp til ansøgere Kontakt Ann Poulsen, tlf eller Inger Frydendahl, tlf Evaluering Kulturstyrelsen udarbejder og udsender elektroniske spørgeskemaer, der skal udfyldes ved projektafslutning. 5

Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet

Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning f ra Styrelsen for Bibliotek og Medier Bogstart - en vejledning til biblioteker der deltager i Bogstartprogrammet Vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Til det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 26. oktober 2012

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 26. oktober 2012 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 26. oktober 2012 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn think:act:rethink Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Håndbog: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I BOLIGOMRÅDER

Håndbog: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I BOLIGOMRÅDER Håndbog: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER FÅ GANG I EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED Ledigheden i udsatte boligområder er væsentligt højere end i resten af landet. En stor del af de ledige

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Rapport om socialt udsatte borgere. Udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen af Huset Zornig

Rapport om socialt udsatte borgere. Udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen af Huset Zornig Rapport om socialt udsatte borgere Udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen af Huset Zornig August, 2014 1 Indholdsfortegnelse Resumé og konklusion 3 1. Social udsathed 9 2. Rapportering 12 3. Perspektivering

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere