EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt SKAT/VEJDIREKTORATET EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Opstilling af gennemsnitlige omkostninger Støj Miljø og klima Uheld Vejslid Trængsel 7 3 Trafikarbejde 9 4 Samfundsøkonomiske omkostninger 9 1 Indledning SKAT har henvendt sig til COWI for at høre om mulighederne for at omregne de marginale enhedsomkostninger for kørsel med lastbiler (over 12 tons) i Transportministeriets enhedskatalog til gennemsnitlige omkostninger. Baggrunden for opgaven er, at SKAT ønsker at beregne de samlede samfundsmæssige omkostninger ved trafikken med lastbiler over 12 tons totalvægt på det afgiftsbelagte vejnet for at kunne sammenligne med de samlede betalinger fra lastbilerne. Til det formål er det nødvendigt at benytte gennemsnitlige omkostninger per kørt kilometer. Omkostningerne omfatter luftforurening, klima, uheld, trængsel, støj og vejslid. For at kunne benytte gennemsnitlige omkostninger er det nødvendigt at omregne PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 01 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT OLEK JJD OLEK

2 2/10 EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN enhedspriserne fra enhedskataloget til gennemsnitlige omkostninger. Arbejdet er gennemført i uge Notatet her sammenfatter resultaterne af arbejdet. En del af dokumentationen af de enkelte beregninger skal findes i andre notater, der er udarbejdet i tidligere dele af nærværende projekt. Udgangspunktet for beregningerne har været Transportministeriets enhedspriser og baggrundsmaterialet for den seneste opdatering i Opstilling af gennemsnitlige omkostninger I dette afsnit gennemgås hvorledes de enkelte gennemsnitlige omkostninger for hver af kategorierne er fremstillet. Udgangspunktet for opstillingen af omkostningerne er i de Transportøkonomiske enhedspriser. I nogle af enhedspriserne kunne der gennemføres større justeringer i forhold til enhedspriserne, men det er valgt at lægge sig så tæt som muligt op ad allerede godkendte og officielle tal. 2.1 Støj Som et led i tidligere beregninger gennemført for Vejdirektoratet i projektet, er der allerede udregnet gennemsnitlige støjomkostningspriser. Disse beregninger er dokumenteret i notatet "Costs of emissions and noise from trucks on Danish state roads - FINAL REPORT" fra august Opgørelserne tager hensyn til at den samlede støjbelastning skal fordeles mellem de forskellige transportmidler og er endvidere fordelt på by og land hhv. nat og dag. Resultaterne er vist i Tabel 2-1. Tabel 2-1: Gennemsnitlige støjomkostninger fra lastbiler over 12 tons. Omkostning, kr/km Dag Nat Dag Nat SBT MV Land 0,04 0,08 0,04 0,08 SBT MV By 0,72 1,44 0,76 1,53 SBT ØV Land 0,01 0,03 0,02 0,03 SBT ØV By 0,36 0,72 0,38 0,77 I de nævnte beregninger er der endvidere antaget en fordeling af trafikken på nat og dag og derudover er der opgjort trafik fordelt på land og by. Der er antaget at 10% af motorvejstrafikken foregår i by. Fordelingen på by/land er opgjort ud fra trafikarbejde på 1497 hhv. 155 millioner km. Derved opnås en gennemsnitlige omkostning på 0,07 kr/km. Omkostning, kr/km

3 EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN 3/10 SBT MV Land 0,05 0,05 SBT MV By 0,86 0,92 SBT ØV Land 0,02 0,02 SBT ØV By 0,43 0,46 Gennemsnit 0,07 Ikke beregnet 2.2 Miljø og klima Som for støj er der allerede beregnet gennemsnitlige omkostninger i projektet. Dette er også dokumenteret i notatet "Costs of emissions and noise from trucks on Danish state roads - FINAL REPORT" fra august Til forskel fra daværende beregninger er der her indregnet omkostningerne fra CO2 og der er specifikt regnet for 2012 og ikke 2010 hhv som det var tilfældet tidligere. Der er udregnet enhedspriser for motorveje i hhv. by og land, for øvrige statsveje i by og på landet samt et gennemsnit for alle veje, der også omfatter kørslen på kommunevejene. I nærværende notat er det alene sidstnævnte, der anvendes. 1 Tabel 2-2: Gennemsnitlige omkostninger for miljø og klima trafik og omkostningsniveau. DKK/Km EURO 0-3 EURO 4-5 All 2 or 3 axles DKK/Km 0,27 0,13 0,19 More than 12 tonnes 0,42 0,25 0,31 4 or more axles More than 12 tonnes 0,52 0,26 0,32 Total all trucks above 3.5 tonnes 0,47 0,25 0,31 Total all trucks above 12 tonnes 0,49 0,26 0,32 Til beregningerne her benyttes værdien 0,32 kr/km. 2.3 Uheld Beregningerne af de gennemsnitlige omkostninger for uheld beregnes ved følgende trin: Opgørelse af antal uheld med lastbil involveret Motorveje hhv. andre veje Årligt gennemsnit udregnes Enhedspriser per uheldstype 1 I denne første version af beregningerne er der fra SKAT ikke ønsket at regne særskilt for det afgiftsbelagte vejnet. Derfor rapporteres her alene på gennemsnittet for alle veje.

4 4/10 EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN Totalomkostninger per uheldstype Gennemsnitsomkostninger Opgørelsen af antallet af uheld i de forskellige kategorier er gennemført af Vejdirektoratet. Optællingerne er angivet i Tabel 2-3. Tabel 2-3: Antal tilskadekomne i uheld med lastbiler over 12 tons Motorveje Andre veje Personskadeuheld Materielskadeuheld Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Kilde Vejdirektoratet, November 2012 I forbindelse med uoplyst totalvægt er følgende antagelser lagt til grund: Alle udenlandske lastbiler er over 12 ton, da det er meget minimalt, hvad der køres med små lastbiler i international trafik Alle danske lastbiler med anhænger er antaget at være over 12 ton. I det mindste vil vogntoget givet være over 12 ton Alle danske lastbiler uden anhænger er antaget at være under 12 ton. Det er givet ikke helt korrekt, men der er ikke rigtig mulighed for at lave en fordeling Fra de Transportøkonomiske enhedspriser angives omkostningerne per uheldstype. Tabel 2-4: kr per Dræbt Alvorligt tilskadekommen Lettere tilskadekommen Gennemsnit rapporteret uheld, heraf materielomkostninger Det gennemsnitlige antal uheld for perioden beregnes som et simpelt gennemsnit. Dette ganges med omkostningerne ofr hver af uheldstyperne, hvorved de samlede omkostninger findes. Tabel 2-5: Omkostninger ved uheld. Gennemsnit for Motorveje Andre veje Total Personskadeuheld Materielle skader Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne

5 EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN 5/10 For at finde gennemsnitspriserne deles med trafikarbejdet i Dette er naturligvis ikke helt korrekt, da opgørelserne af omkostningerne er fundet som gennemsnit for perioden og trafikarbejdet skulle derfor være udregnet på samme måde. Det er dog af praktiske hensyn valgt at benytte det mellemste år (2010) som grundlag for gennemsnitsberegningerne. Tabel 2-6: Gennemsnitlige uheldsomkostninger. kr/km Motorveje Andre veje Alle veje Materielle skader 0,04 0,11 0,07 Dræbte 0,05 0,35 0,21 Alvorligt tilskadekomne 0,05 0,16 0,11 Let tilskadekomne 0,00 0,02 0,01 Total 0,14 0,64 0,41 Til beregningerne af de samlede omkostninger anvendes 0,41 kr/km. 2.4 Vejslid I de transportøkonomiske enhedspriser opgøres de marginale omkostninger. Disse omkostninger omfatter alene sliddet på belægningerne. Omkostningerne hertil er opgjort som afskrivningerne, men uden forrentningen. Til brug for de gennemsnitlige omkostninger skal alle omkostningselementerne inddrages. Grundlaget for disse omkostninger er det samme grundlag som der er anvendt til beregningen af de senest opdaterede enhedspriser. Dokumentationen af disse findes i rapporten Værdisætning af transporten eksterne omkostninger udgivet i juni 2010 af Transportministeriet. Selve arbejdet er udført af COWI og det er de regneark, der har ligget til grund for arbejdet, der er anvendt i nærværende opgørelse. Derudover fordeles de enkelte omkostningstyper ud fra fordelingsnøgler, der tager hensyn til faste andele, km baserede andele, personbilækvivalenter og Æ10 belastningstal. Andelen af omkostningerne, der fordeles ud fra disse fordelingstal samt 2010 omkostningerne vises i Tabel 2-7. Tabel 2-7: Omkostninger til vejnettet i år 2000 samt fordelingsnøgler på belastningstyper kr. Udgifter Faste VKM PBE Æ10 Administration Motorveje og Hovedlandeveje % 30% 0% 0% Landeveje og Kommuneveje % 20% 0% 0% Vintervedligeholdelse Motorveje og Hovedlandeveje % 30% 20% 0% Landeveje og Kommuneveje % 30% 20% 0% Anden vedligeholdelse Motorveje og Hovedlandeveje % 20% 10% 0% Landeveje og Kommuneveje % 20% 10% 0% Belægninger (afskr.+forrentning af re-inv) Motorveje og Hovedlandeveje % 0% 25% 45%

6 6/10 EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN Landeveje og Kommuneveje % 0% 10% 40% Nyanlæg (afskr, +forretning af inv.) Motorveje og Hovedlandeveje % 45% 40% 15% Landeveje og Kommuneveje % 80% 15% 5% Omkostningerne er baseret på oplysninger frembragt af Vejdirektoratet for udgifterne i år Disse er fremskrevet til 2012 niveau ved at benytte et omkostningsindex for byggeri og vedligehold for asfaltarbejde (Statistikbanken BYG6). Fordelingerne sker derefter med følgende fordelingsnøgler Tabel 2-8: Belastningsfaktorer for fordelingsnøgler. Køretøjstype Faste VKM PBE Æ10 Personbiler ,00001 Hyrevogne ,0001 Varebiler under 2 tons 1 1 1,5 0,0001 Varebiler 2-3 ton 1 1 1,5 0,0010 Varebiler 3-6 ton 1 1 1,5 0,0020 Lastbiler 6-12 ton ,4000 Lastbiler ton ,4000 Lastbiler ton ,4000 Lastbiler >18 ton ,5000 Påhængsvogne ,5000 Sættevogne ,2000 Renovationskørsel ,4000 Bybus ,6000 Turistbus ,6000 Tabel 2-9: Omkostninger til vejnettet fordelt på art og køretøjstyper, Gennemsnitlige omkostninger. Belastningsfaktorerne benyttes til at beregne vægtede trafikbelastninger per køretøjstype. Personbiler Varebiler Lastvogne < 12 Lastvogne >12 Busser I alt Administration Vintervedligeholdelse Anden vedligholdelse Belægning Nyinvesteringer I alt Andel af infrastrukturomkostningen 70% 11% 1% 14% 4% 100% Trafikarbejde (mio. vkm) Andelen af trafikarbejdet 83% 12% 0% 0% 1% 97% Gennemsnitlige vejomkostninger (DKK/vkm) 0,55 0,60 1,50 3,07 1,89 0,66

7 EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN 7/10 Note: Trafikarbejdet, der anvendes er stadig 2000 trafikarbejde. 2.5 Trængsel Trængsel er udelukkende et marginalt fænomen, der opstår pga. at yderligere trafik skal afvikles. Trængselseffekten forstærkes jo mere trafik, der allerede er på vejene. I Transportøkonomiske enhedspriser er dette håndteret ved at opdele i spidsbelastning og mindre belastning, men indenfor de intervaller holdes trængselsomkostningen fast. Dvs. at selvom enhedspriserne angives at beregne marginale omkostninger så er de faktiske enhedspriser fundet som vægtede gennemsnit. Udgangspunktet for fastlæggelsen af de marginale trængselsomkostningerne er gennemsnitsværdien for kørsel med personbil i spidsbelastningen og i mindre trængsel. Omkostningerne for andre køretøjer fastlægges i forhold til denne basis. Omkostningsniveauet er fundet ud fra internationale studier kombineret med opgørelser fra det danske projekt trængsel. Omkostningen for personbil i spidsbelastningen er blevet fastlagt til 1,00 kr/km og under mindre belastning er den fastlagt til 0 kr/km. Der er endvidere lavet beregninger med OTM modellen for at kvalificere disse gennemsnitlige trængselsomkostninger. OTM modellen ser udelukkende på Hovedstadsområdet, hvilket derfor vil overvurdere trængselsniveauet set ud fra gennemsnittet i hele landet. OTM beregningerne er derfor også udelukkende anvendt som en hjælp til at fastlægge omkostningsniveauet i et højt scenarie, hvor der også regnes med trængselsomkostninger under mindre belastning. Der kan argumenteres for, at der selv udenfor spidsbelastningen vil være trængselsomkostninger idet hastigheden i nogle tilfælde vil reduceres i forhold til free flow, hvis blot et enkelt ekstra køretøj kommer på vejen. Dette vil særligt gælde, hvis de andre køretøjeer er en lastbiler. Der er ikke taget hensyn til dette i de transportøkonomiske enhedspriser og det er derfor heller ikke inkluderet i omkostningerne, der anvendes her. Enhedspriserne fra enhedspriskataloget er angivet i Tabel De gennemsnitlige omkostninger udregnes ved at vægte enhedsomkostningerne fra spidsbelastning hhv. by, motorvej og land med trafikbelastningen fra de enkelte transportmidler i disse kategorier. Endvidere vægtes lastbiler med en faktor 2,5 for at korrigere for, hvor meget en lastbil fylder sammenlignet med en personbil. Denne faktor er ikke differentieret i forhold til by og land hhv. motorvej, selvom den givet skal være større for lastbiler i bymæssig bebyggelse. Til beregningerne af de samlede omkostninger benyttes her gennemsnittet for lastbiler på 0,59 kr/km.

8 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk Tabel 2-10: Marginale og gennemsnitlige trængselsomkostninger, 2012 prisniveau kr per km Gennemsnit By Land Motorveje Landeveje Høj Høj Høj Høj Lav Middel Lav Middel Lav Middel Lav Middel Lav Middel Høj Personbil Gennemsnit 0,08 0,34 0,97 0,08 0,38 1,05 0,08 0,32 0,91 0,12 0,46 1,30 0,00 0,05 0,18 Spidsbelastning 0,25 1,13 2,48 0,31 1,53 3,05 0,22 0,86 2,09 0,31 1,14 2,67 0,00 0,15 0,61 Mindre belastning 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 Varebil Gennemsnit 0,11 0,48 1,36 0,11 0,57 1,57 0,11 0,42 1,24 0,18 0,69 1,95 0,00 0,07 0,27 Spidsbelastning 0,36 1,59 3,53 0,46 2,29 4,58 0,30 1,21 2,95 0,46 1,72 4,01 0,00 0,23 0,92 Mindre belastning 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 Lastbil Gennemsnit 0,13 0,59 1,72 0,19 0,95 2,62 0,13 0,54 1,61 0,31 1,14 3,24 0,00 0,11 0,46 Spidsbelastning 0,41 1,83 4,42 0,76 3,82 7,63 0,37 1,59 4,03 0,76 2,86 6,68 0,00 0,38 1,53 Mindre belastning 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 Bus Gennemsnit 0,14 0,64 1,80 0,15 0,76 2,10 0,11 0,48 1,41 0,24 0,92 2,60 0,00 0,09 0,37 Spidsbelastning 0,49 2,33 4,97 0,61 3,05 6,11 0,33 1,37 3,44 0,61 2,29 5,34 0,00 0,31 1,22 Mindre belastning 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 Kilde: Transportøkonomiske enhedspriser PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 01 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET OLEK KONTROLLERET JJD GODKENDT OLEK

9 3 Trafikarbejde For at kunne beregne de samlede omkostninger skal der fastlægges et niveau for trafikomfanget. ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF Der er tidligere beregnet trafik med lastbiler for perioden blandt andet for at beregne de samlede WWW cowi.dk miljøomkostninger og for at beregne de samfundsøkonomiske omkostninger fra lastbilerne. Dette er som tidligere angivet dokumenteret i rapporten "Costs of emissions and noise from trucks on Danish state roads - FINAL REPORT" fra august FAX Til beregningerne udvælges år 2012 som grundlag. Opgørelsen af det samlede trafikomfang og fordelingen af denne trafik på hhv. størrelserne af lastbilerne, deres EURO klasse og forskelligt vejnet er i ovennævnte rapport gennemført på baggrund af overordnede trafiktællinger og prognoser udarbejdet af Dansk Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet (DCE). Til beregningerne af de samlede omkostninger her, er det dog alene fordelingen på størrelserne af lastbilerne, der benyttes, idet der kun skal regnes med lastbiler over 12 tons totalvægt. Tabel 3-1: Trafikarbejde for alle veje Millioner km. Rigid <6 Rigid, 6-12 Rigid Rigid Rigid >24 Road Trains <40 Road Trains Road Trains >44 Benzin Total EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO EEV EURO VI Total PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 01 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT OLEK JJD OLEK 4 Samfundsøkonomiske omkostninger Som den sidste del af analysen, beregnes de samfundsmæssige omkostninger forårsaget af kørsel med lastbil på danske veje. Forudsætningerne for disse beregninger

10 10/10 EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN beskrevet i de foregående afsnit. De gennemsnitlige omkostninger er beregnet med henblik på at kunne gennemføre beregningerne for dele af vejnettet som f.eks. den afgiftsbelagte hhv. ikke-afgiftsbelagte del af vejnettet, for statsvejnettet hhv. de kommunale veje etc. SKAT har dog på nuværende tidspunkt kun ønsket at få gennemført beregningen for hele vejnettet under et. Det er med denne baggrund valgt at lave den enkle beregning, hvor der anvendes én gennemsnitlig enhedspris for hver af omkostningskategorierne. Alternativt kunne beregningerne have været gennemført på et detaljeret niveau for derefter at lægge sammen til totaler. Dette vil dog give stort set samme resultat, da de fleste af enhedsomkostningerne er fundet som vægtede gennemsnit, hvor vægtningen er sket i forhold til trafikarbejdet med de enkelte typer biler i forhold til, hvor kørslen er foregået. I praksis er der dog forskel idet ikke alle disse sammenvægtninger er gennemført med trafikarbejdet fra Det er dog vurderet ikke at være afgørende for resultaterne, hvor der i forvejen er en vis usikkerhed forbundet med alle de forskellige dele (prisfastsættelsen og opgørelsen af trafikarbejdet mv.). Tabel 4-1: Anvendte gennemsnitlige enhedsomkostninger priser i 2010 prisniveau, markedspriser Omkostningselement Gennemsnit (kr/km) Total Marginale (kr/km) Støj 0, ,10 Miljø/klima 0, ,58 Uheld 0, ,25 Vejslid 3, ,01 Trængsel 0, ,59 I alt 4, ,52 Ikke uventet er trængsel en vigtig enkeldel, men vejslid er dog langt den største enkeltkomponent. Uheldsomkostningerne er dernæst den vigtigste enkeltdel. Endelig er støj af relativ lille betydning, hvilket hænger sammen med, at størstedelen af lastbiltrafikken (målt i km) foregår steder, hvor der ikke er så stor belastning. Støjomkostningerne vil vi generelt forvente skal være større ved marginale betragtninger. At miljø-og klimaomkostningerne har forskellige gennemsnitlige og marginale enhedspriser kan begrundes i den specifikke beregning, der er lavet af de gennemsnitlige omkostninger, hvor der specifikt er taget hensyn til sammensætningen af trafikken på forskellige typer af lastbiler. Når trafikken fremskrives til 2012, vil der generelt være flere nyere lastbiler, der har lavere emissioner. Dette er der ikke taget hensyn til i de marginale omkostninger, der således er større.for vejslid er det lige omvendt, idet en langt større gruppe af omkostninger regnes med i de gennemsnitlige omkostninger. De samlede omkostninger med disse enhedspriser er kr.

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Værdierne i de Transportøkonomiske Enhedspriser er løbende blevet fremskrevet til årets priser og i mindre omfang opdateret.

Værdierne i de Transportøkonomiske Enhedspriser er løbende blevet fremskrevet til årets priser og i mindre omfang opdateret. Ålborg Trafikdage 2010 Nye værdier for transportens eksterne omkostninger 14. juli 2010 Eva Willumsen og Mads Paabøl Jensen, COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 19-11-2015 Anders Kofoed-Wiuff Arbejdspapir Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 Dette notat beskriver principper for beskatning af lastbiltransport og kommer

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3 AABENRAA KOMMUNE BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Introduktion

Læs mere

Transportøkonomiske Enhedspriser

Transportøkonomiske Enhedspriser Transportøkonomiske Enhedspriser Overførsel til regneark Notat 2007 Camilla Brems, DTF og Mads Paabøl Jensen, COWI Indhold 1 Enhedspriser... 1 1.1 Opdatering... 1 1.2 Anbefalinger og prioriteringer...

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT DANMARKS REDERIFORENING ÆNDRET BEREGNING AF BETALINGSBALANCEEFFEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Oprindelig

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Vejdirektoratet Side 1 Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: Resultatet af følsomhedsberegning på evalueringen og analysens resultater Besparelse

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011 Evaluering af forsøg med modulvogntog Vejforum 8. december 2011 Dagens program Velkomst Evalueringens resultater Evalueringen konklusioner Forsøget fremover Præsentation af evalueringens resultater Evalueringens

Læs mere

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne. Dato Sagsbehandler Mail Telefon Dokument Side 26. januar 2016 Inger Foldager IFO@vd.dk +45 7244 3333 15/17211-3 1/5 Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016 Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Bilag 4: Beregning af vejslid

Bilag 4: Beregning af vejslid Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING I dette bilag beskrives effekten for levetiden på slidlaget på motorveje og hovedlandeveje som funktion af andelen af modulvogntog i den samlede lastvognstrafik. Analyserne

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET

Læs mere

Sundhedsøkonomi. Jytte Seested Nielsen 1

Sundhedsøkonomi. Jytte Seested Nielsen 1 Sundhedsøkonomi Studenterbroen, onsdag den 20. oktober 2009 Jytte Seested Nielsen, adjunkt, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Enheden for Sundhedsøkonomi, SDU Jytte Seested Nielsen 1 Hvem er jeg?

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

JUNI 2013 VEJDIREKTORATET VÆRDISÆTNING AF TRAFIKINFORMATION

JUNI 2013 VEJDIREKTORATET VÆRDISÆTNING AF TRAFIKINFORMATION JUNI 2013 VEJDIREKTORATET VÆRDISÆTNING AF TRAFIKINFORMATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2013 VEJDIREKTORATET VÆRDISÆTNING

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Metode til opgørelse af trængselsomkostninger v/niels Buus Kristensen, COWI

Metode til opgørelse af trængselsomkostninger v/niels Buus Kristensen, COWI Metode til opgørelse af trængselsomkostninger v/ Kristensen, COWI Metode til opgørelse af trængselsomkostninger Dette papir beskriver et afsluttet projekt for Trafikministeriet vedrørende metoder til opgørelse

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Transportens eksterne omkostninger enhedspriser og samlede omkostninger. Tine Lund Jensen Specialkonsulent, Trafikministeriet

Transportens eksterne omkostninger enhedspriser og samlede omkostninger. Tine Lund Jensen Specialkonsulent, Trafikministeriet Transportens eksterne omkostninger enhedspriser og samlede omkostninger af Tine Lund Jensen Specialkonsulent, Trafikministeriet og Niels Buus Kristensen Udviklingschef, COWI Baggrund I Trafikministeriets

Læs mere

Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9A: Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger

Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9A: Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Vejdirektoratet Side 1 Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: En indledning som beskriver tilgangen til de samfundsøkonomiske opgørelser En beskrivelse af de grundlæggende rammer, forudsætninger,

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Analyse 8. januar 2015

Analyse 8. januar 2015 8. januar 2015 Lavere satser på Storebæltsbroen giver god mening Af Jens Hauch Aktuelt har Venstre foreslået, at der skal indføres en pendlerrabat på 40 pct. på Storebæltsbroen. Reaktionen fra regeringspartierne

Læs mere

' (! #!# )*)'+,!" )!!*) #! ( ' (! #!# + -!!" #!#!"!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %!" $ #! #!# % &!!" #!#!"!

' (! #!# )*)'+,! )!!*) #! ( ' (! #!# + -!! #!#!!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %! $ #! #!# % &!! #!#!! '(## )*)'+, " )*)#( '(##+-. /#0/((#. 1#(### $%"$###%& . 3"((#" #. +-(## # 0. +&"" 04. ##"#. #&(/(#(# 2 $%"$###%& Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser # her et billede

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

Trængsel er spild af tid

Trængsel er spild af tid Trængsel er spild af tid Michael Knørr Skov Urban Planning and Transport 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Transportministeriet Værdisætning af transportens eksterne omkostninger. Rapport. Juni 2010

Transportministeriet Værdisætning af transportens eksterne omkostninger. Rapport. Juni 2010 Transportministeriet Værdisætning af transportens eksterne omkostninger Rapport Juni 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Transportministeriet

Læs mere

Resultater fra Improsa projektet: uheldsomkostninger og effekten af tiltag mod cyklistuheld

Resultater fra Improsa projektet: uheldsomkostninger og effekten af tiltag mod cyklistuheld Trafikdage 2016, udvidet resumé. Emneplacering: Trafiksikkerhed Resultater fra Improsa projektet: uheldsomkostninger og effekten af tiltag mod cyklistuheld Thomas C. Jensen og Ninette Pilegaard, DTU Transport

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ August 2004 PROJEKT TRÆNGSEL Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 3 2 Projektorganisation og - finansiering 3 3 Trængselsbegrebet 4 4 Metoder til opgørelse af trængsel 6 5

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten September 2007 Rapport udarbejdet af ------------------------------------------------------------

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12 Indhold FORORD 4 1 INDLEDNING 5 1.1 NY STØJINDIKATOR 5 1.2 NY STØJBEREGNINGSMETODE, NORD2000 6 1.3 METODEVALG 6 1.4 OM METODESKIFT OG BESKYTTELSESNIVEAU 7 2 KORTLÆGNING 8 2.1 INDSAMLING AF DATA FRA NYE

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere