I bevillingsrammen indgår de 5 plejecentre og Parkhuset som decentraliserede enheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I bevillingsrammen indgår de 5 plejecentre og Parkhuset som decentraliserede enheder."

Transkript

1 REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Tilbud til ældre pensionister Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering I starten af 2004 var antallet af borgere over 67 år 6.076, stigende til ved udgangen af En væsentlig del af disse borgere har været i kontakt med kommunen i forbindelse med foranstaltninger inden for dette bevillingsområde. Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 296,3 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 267,0 mio. kr. og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 29,6 mio. kr. I alt et mindre forbrug på 0,36 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget i 2004, kan primært henføres til plejecentrernes forbedrede resultat, set i forhold til det i november estimerede resultat. For Hjemmeplejens vedkommende har 2004 forsat været præget af loven om frit valg, der trådte i kraft 1. januar I bevillingsrammen indgår de 5 plejecentre og Parkhuset som decentraliserede enheder. Plejecentret Egely og genoptræningssektoren, herunder fysio- og ergoterapifunktionerne, er ikke omfattet af decentraliseringsreglerne, men udarbejder årsberetning på lige fod med de decentrale enheder, for at sikre årets målopfyldelse, samt for at orientere om plejecentrernes og genoptræningssektorens arbejde. Kommunalbestyrelsens udmeldte indsatsområder for 2004 var : 1. Beboeraktiviteter på plejecentre Ønsket om at beskæftige sig med beboeraktiviteter skyldes, at det i perioder forlyder, at beboeraktiviteterne ikke altid lever op til brugernes eller de pårørendes ønsker. Derfor skal det alle de steder det er muligt efterprøves, om de tilbud der tilbydes er gode og varierende nok. Der er ikke umiddelbart kommet kritik i forbindelse med tilsynsbesøgene fra Social- og sundhedsudvalget, eller fra tilsynsbesøg fra Embedslægen omkring aktiviteterne. Dette er et fokus område, som de enkelte plejecentre skal være meget opmærksomme på. I de husaviser som det enkelte plejecenter udgiver, kan man se aktivitetsniveauet. Visse plejecentre skriver ikke altid meget i husavisen, men har opslag oppe i det enkelte hus. På plejecenter Toftehaven har der været en spørgeskemaundersøgelse vedr. aktivitetsmulighederne for beboerne. Undersøgelsen viste, at en overvejende del af

2 beboerne var meget tilfredse eller tilfredse med aktiviteterne med undtagelse af spørgsmålene om ture/udflugter og mulighed for frisk luft. Det er derfor aftalt, at de pårørende, som besøger de ældre, kan medvirke til at beboerne kommer på ture. Desuden retter Toftehaven henvendelse til de frivillige organisationer i kommunen, for at interesserede beboere og de frivillige kan lave aftaler indbyrdes om muligheden for at gå ture. Personalet fortsætter deres tilbud om gåture, muligheden for frisk luft, ture ud i det blå med egen bus mv. Desuden tilbydes beboerne muligheden for at deltage i Toftehavens ferieophold m.m. Brugerbestyrelserne på kommunens seks plejecentre drøfter på møderne aktivitetsmulighederne, som er en af de opgaver Brugerbestyrelserne har. Også tilsynsbesøgene fra Social- og sundhedsudvalget koncentrerer sig blandt andet om dette emne. 2. Sikkerhedsarbejdet og arbejdspladsvurderinger (APV) Sikkerhedsarbejdet og APV er emner, der løbende vendes tilbage til. Det er en løbende proces, som hele tiden skal være i fokus på arbejdspladser, for at skabe de bedst tænkelige rammer for medarbejderne, og for arbejdes udførelse. Sikkerhedsarbejdet og APV indgår i dagligdagen på den enkelte arbejdsplads. De enkelte arbejdspladser gennemgår løbende emnet, og sørger for at forbedre arbejdsforholdene, i henhold til arbejdspladsens stade og de vurderinger som ligger til grund for forbedringer eller vedligeholdelse. De emner som ansatte, beboere og pårørende kommer med, skal indgå i prioriteringen for arbejdspladsen. Det skal sikre arbejdsmiljøet, lokalerne, miljøet i almindelighed bedste muligt. Tilsynsbesøgene fra Embedslægen tages også med i vurderingen, og indgår på lige fod med øvrige tiltag. Det samme gælder naturligvis emner der fremkommer fra arbejdet i Brugerbestyrelserne og tilsynene fra Kommunen. 3. Samarbejdet med de frivillige Samarbejdet med de frivillige personer og organisationer indgår som et stort politisk ønske. Man har styrket området med økonomiske midler, ud over hvad der var i puljen fra 115 midlerne. Også på de enkelte arbejdspladser, skal frivillige tænkes ind. Kommunen er villig til at støtte tiltag, som frivillige ønsker igangsat, i det omfang der er mulighed for det. Det kan tænkes, at frivillige kan gå tur med beboere, hvis beboeren ønsker dette. Dette er undersøgt på bl.a. plejecentret Toftehaven, og vil blive udbredt til de øvrige plejecentre. Det er naturligvis en frivillig ordning, så beboerne skal selv sige ja til tilbuddet. 4. Indførelse af omsorgssystem Plejecentrene, genoptræningen, Parkhuset, hjemmeplejen med flere, har i slutningen af 2004 arbejdet med at formulere kravspecifikationer til et kommende omsorgssystem.

3 5. Indførelse af lønsumsstyring På en række arbejdspladser på ældreområdet, er der i 2004 indført lønsumsstyring. Lønsumsstyring erstatter den tidligere normeringsstyring, hvilket er mere fleksibelt for det lønsumsstyrede område der får bedre mulighed for, inden for rammerne, selv at sammensætte personalebehov efter den aktuelle situation. De lønsumsstyrede områder har selv deltaget i processen med at få klarlagt principper og med nøje at få gennemgået grundlaget for udgangspunktet for opstarten af lønsumsstyringen. Der blev desuden indført en ny vikarmodel, der svarede til tankegangen i modellen for lønsumsstyring. 6. Indførelse af kontraktstyring Plejecentret Kirstinehaven har deltaget i arbejdet med at få udarbejdet grundlaget for kontraktstyring, så denne aftale kunne indgås med Kommunen med virkning fra Afgrænsning af bevillingsområdet Afgrænsningen mellem yngre og ældre pensionister er fastsat til 67 år. Dette er ikke nogen naturlig grænse, idet pensionister fra f.eks år på mange måder har samme behov som folkepensionisterne, men økonomisk og dermed også rammemæssigt er skillelinjen ved 67 år. Det er derfor valgt at definere tilbuddene for ældre som de almindelige tilbud, der er rettet mod pensionister, mens tilbuddene til de yngre pensionister kun omfatter de mere specielle tilbud. Hvor der bevillingsmæssigt skelnes mellem udgifter til de over og under 67-årige, er der valgt at definere tilbuddene for ældre som de almindelige tilbud, der er rettet mod pensionister. Tilbuddene til de yngre pensionister (ramme 554) omfatter kun de mere specielle tilbud. Folkepensionsalderen nedsættes fra 67 til 65 år i perioden til juli 2006 er folkepensionsalderen nedsat til 65 år for alle nye folkepensionister. Aldersgrænsen på 67 år for denne ramme nedsættes først til 65 år fra budget 2007, som er første hele budgetår med 65 års grænsen. Resultater og målopfyldelse Det er kommunens overordnede målsætning at skabe tryghed og vilkår for ældre, der tilgodeser selvbestemmelse og selvaktivitet, samtidig med, at omsorg og pleje dækkes, således at ældre får mulighed for at blive i hidtidig bolig eller anden bolig i det vante miljø. Den målsætning er præciseret på de enkelte områder. I. I forhold til individuel hjælp For at kunne leve et selvstændigt liv må pensionisten sikres en rimelig økonomi.

4 Via de personlige tillæg til pensionen sikrer Ballerup Kommune pensionisten et minimumsrådighedsbeløb om måneden, når skat og bolig er betalt. Pr. 1. januar 2004 er det kr. for enlige og for ægtepar. 97 folkepensionister har fået ydelser i henhold til disse regler pr. 1. januar For fysisk set at kunne klare sig så godt som muligt i og uden for hjemmet tildeles der hjælpemidler og der foretages boligændringer til pensionister med funktionsnedsættelser borgere har rettet personlig henvendelse om mindre hjælpemidler (kropsbårne). Der har været nye henvendelser til ergoterapeuterne om større hjælpemidler. Der aflægges ofte besøg i hjemmene ved disse ansøgninger. For at gangbesværede kan få del i de aktiviteter, kommunen stiller til rådighed, ydes der tilskud til kørsel, f.eks. til besøg hos ægtefælle på hospital eller plejecenter, klubaktiviteter og til aflastningsophold. II. I forhold til personlig- og praktisk hjælp i hjemmet Hjemmeplejen yder, indenfor de givne rammer personlig og praktisk hjælp til borgere på en kvalificeret og værdig måde. I Ballerup Kommunes leverandørdel leveres personlig- og praktisk hjælp. Hjemmeplejen er opdelt i 3 områder. Pleje-/omsorgspersonalet arbejder i 15 plejeteams. Hvert plejeteam er placeret i lokalområdet med et optageområde på borgere. I december 2004 blev der ydet hjemmehjælpsydelser til i gennemsnit borgere. I december 2004 udgjorde Hjemmeplejens indvisiterede ydelser i alt timer pr. uge i gennemsnit. Alder Antal borgere Antal timer pr. uge I alt Der er udarbejdet kvalitetsstandarder på hjemmehjælpsområdet. Formålet med en kvalitetsstandard er at beskrive den hjælp, borgerne kan forvente at modtage fra Ballerup Kommune, når der er behov for personlig og praktisk hjælp m.v. Kvalitetsstandarden skal medvirke til at sikre, at borgernes forventninger til den kommunale service afstemmes med det politisk besluttede serviceniveau og den faktiske indsats. Kvalitetsstandarden anvendes som et styringsinstrument for Ballerup Kommune, idet den indeholder en beskrivelse af serviceniveauet.

5 kvalitetsstandarden skal medvirke til at sikre ensartede afgørelser - inden for Ballerup Kommune - om hjælp til ældre og handicappede med samme behov. Endelig skal kvalitetsstandarden bruges af kommunen, som et redskab til at sikre overensstemmelse mellem de politisk fastlagte mål (serviceniveauet), de konkrete afgørelser og den faktiske indsats. Hjemmesygepleje Der ydes hjemmesygepleje i hjemmet ved henvisning fra læge/sygehus og ved henvendelse fra borgere/pårørende i forbindelse med sygdomsforløb. Hjemmesygeplejen er vederlagsfri. Ordningen omfatter alle borgere, der har bopæl eller midlertidigt ophold i kommunen. Der er pt. visiteret 191 borgere og der er planlagt 430 besøg pr. uge. Der anvendes 360 timer pr. uge. Hertil kommer transport, dokumentation, visitation, udskrivningskonference m.m. Teamlederne har ansvaret for en løbende justering af serviceindsatsen. Teamlederen i det enkelte plejeteam er ansvarlig for at følge kvaliteten af de ydelser, der gives af basispersonalet under hensyntagen til ressourcetildelingen og for vejledning/ supervision af basispersonalet, der efterfølgende skal ske i det enkelte plejeteam. Nye modtagere Henvist fra læge Henvist fra sygehus Henvist fra andre Overført pga. intern flytning Overflytning til andre aldersgrupper Fordelingen af udskrevne personer fra hjemmesygeplejeordningen ser således ud: Klarer sig selv 317 Indlagt på hospital 180 Plejecenter 31 Døde 91 Anden årsag 66 I alt 685 III. I forhold til omsorgsarbejde mv. For at opfylde Ballerup Kommunes målsætning om at blive længst muligt i eget hjem, er der iværksat en række foranstaltninger for de ældre.

6 Madservice, er en ordning hvor der dagligt bliver leveres ca. 277 portioner mad. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at øge dette antal, da køkkenkapaciteten på plejecentrene er fuldt udnyttet. Vask af tøj og linned, som i 2004 har haft ca. 118 brugere pr. uge, har omfattet vask af kg tøj - eller 5,9 kg. pr. bruger om ugen. Der er 4 fodterapeuter, der betjener 3 af plejecentrene samt Parkhuset. I 2004 blev der givet behandlinger, primært til plejecenterbeboere. Til Toftehaven og Lundehaven har det ikke været muligt at rekruttere ansøgere til stillingen som fodterapeut, hvorfor kommunen har indgået en aftale med en praktiserende fodterapeut. Pensionistsvømning har i 2004 bestået af 5 hold i foråret, hvor der var 106 deltagere, og 5 hold i efteråret med 107 deltagere. Denne undervisning er for almindelige pensionister, hvor der ikke er behov for genoptræning. Endvidere er der café på 5 af plejecentrene, 1 café i Parkhuset og 1 café på Linde Allé, som alle bliver benyttet flittigt af kommunens pensionister. En væsentlig del af det aktiverende omsorgsarbejde i Ballerup Kommune foregår på Parkhuset, hvor der er alt lige fra fodpleje til kulturelle aktiviteter. Parkhuset har ca. 205 brugere. Ca. 46 personer benytter sig dagligt af kommunens kørselsordning, da de ikke har mulighed for at komme dertil alene. IV. I forhold til forebyggelse og genoptræning Den nødvendige genoptræning af pensionister finder sted i genoptræningscentret på Linde Allé 7, på 5 af de 6 plejecentre, i Parkhuset, i borgernes eget hjem og i varmtvandsbassinerne på Lindehaven og Lundehaven. I de to genoptræningslejligheder på Linde Allé har der været 6 borgere på intensivt genoptræningsophold. Opholdstiden er maksimum 3 måneder, men i 2004 var borgerne der i gennemsnit 21 dage. Eksempel på antal behandlinger i fysioterapien for uge 47 i 2004: Hjemmeboende Plejecenterbeboere I alt modtagere af individuel træning/behandling og/eller holdtræning 387 personer 83 personer 470 personer For ergo- og fysioterapien vil der fremover være et stigende behov for ressourcer, da antallet af pensionister er stigende, og især antallet af "gamle" pensionister er stærkt stigende, og næsten alle har behov for tilbud om ovennævnte ydelser.

7 I 2004 fortsatte omdannelsen af Rosenhavens beskyttede boliger til genoptræningspladser. Dette er for at styrke tilbudet til borgerne om genoptræning og ved udgangen af 2004 var 7 af de planlagte 8 pladser taget i brug. V. I forhold til boformer (botilbud) Det er kommunens mål, at der bør være boliger og boformer til alle ældre i lokalområderne. Ballerup Kommune råder på nuværende tidspunkt over 229 plejecenterpladser. De beskyttede boliger på Rosenhaven er efterhånden blevet omdannet til genoptrænings- og flexpladser. Der er en beskyttet bolig tilbage, og denne vil blive omdannet når den fraflyttes. Ved udgangen af 2004 var der oprettet 7 genoptræningspladser og 6 flekspladser. Når alle boliger er omdannet vil der være 8 genoptræningspladser og 6 flekspladser. Endvidere er der ældreboliger følgende steder: Platanbuen (10 boliger), Egebjerg (10 boliger) og Østerhøj (10 boliger). Herudover findes der ca ældreegnede boliger (heraf 565 kørestolsegnede) i den almindelige boligmasse. Boligerne er enten beliggende i stueplan, har elevator eller er på anden måde indrettet til f.eks. kørestolsbrugere. De færdigbehandlede patienter på somatiske sygehuse kostede i 2004 Ballerup Kommune ,- kr. Taksten for de over 67-årige var i kr. og for de under 67-årige 761 kr. Ophold på psykiatrisk afdeling udgjorde 6 % af den samlede udgift. Økonomi Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.): Personale Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse I 2004 var personaleforbruget budgetlagt med 783,884 fuldtidsstilling. Det faktiske personaleforbrug har været 760,34, altså et mindreforbrug på 23,54 fuldtidsstillinger. Det har i vid udstrækning haft konsekvens af, at der er anvendt vikarbureauer i stigende omfang til dækning af fravær ved sygdom, ledige stillinger og lignende.

8 Status og udvikling Udgiftsfordelingen har formet sig således: Tekst (1.000 kr.) Individuel hjælp Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 66 år Omsorgsarbejde Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 66 år Tekst (1.000 kr.) Genoptræning og forebyggelse - Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 66 år Boformer Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 66 år I alt Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 66 år Antal indb. Over 66 år Pris- og lønregulering 100,0% 103,5% 106,2% 110,0% 113,8% Befolkningsprognose gældende for

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere