Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering"

Transkript

1 Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr M juni 2015

2 Indberetning af regnskabstal og digital signering 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via sit brugernavn og kodeord til brug for indtastning af regnskabstal på Regnskabsportalen. Login Login sker via Regnskabsportalens velkomstside: Fra velkomstsiden kommer man videre til institutionens regnskabsindberetning ved at klikke på menupunktet Log In og indtaste institutionens brugernavn og kodeord. Vælg menupunkt Indberetning. Du ser nu institutionsnavnet i skærmbilledets ramme, og øverst vises fanebladene: Valg af regnskab Indrapportering Vedhæftning af dokumenter Revisortjekliste Rapporter Formalia Valider 2. Indtastning af regnskabstal Regnskabstal fra den bestyrelsesunderskrevne årsrapport skal indtastes på Regnskabsportalen. De indtastede data benyttes blandt andet til økonomiske analyser internt af Styrelsen for Kvalitet og Undervisning. Derudover vil data blive offentliggjort på Regnskabsportalen, hvorved der sikres åbenhed og gennemsigtighed om institutionernes økonomi. Under fanen Indrapportering skal du indtaste i de fire regnskabsområder: Resultatopgørelse Balance Særlige specifikationer Nøgletal Når du har valgt det regnskabsområde, du ønsker at indtaste tal i, vil indtastningsfelterne ses på skærmbilledet. Indtastningen foregår direkte på baggrund af den bestyrelsesunderskrevne årsrapport. Indtastningsfelternes placering følger bekendtgørelsernes rammer, hvilket årsrapporten også skal gøre. Det er ikke muligt at indtaste i de beregnede felter, felter der allerede er udfyldt med nul. Side 2 af 9

3 Folde ind/ud-knap Beregnet felt De svagt grønlige felter kan foldes ind og ud ved at klikke på -. Alle felter vil være foldet ud ved start. Indtastning Indtastning af regnskabstal er i hele kroner, dvs. at det ikke er tilladt at indtaste værdier i t.kr. eller i mio.kr. (ex kr. = t.kr. = 1 mio.kr). Alle tal indtastes uden decimaler. Alle felter skal udfyldes med en værdi. Findes posten ikke i papirregnskabet, skal der indtastes et nul. Der kommer en fejlmeddelelse, hvis der indtastes en ugyldig værdi. Når data indtastes, kan du tabulere mellem felterne eller bruge musen. Piletasterne og enter kan ikke bruges. Gem tal De indtastede tal gemmes først, når der trykkes på knappen [Gem registreringer] øverst eller nederst på siden. Samtidig opdateres de beregnede felter. Bemærk, at de indtastede tal skal gemmes, inden man skifter til et andet regnskabsområde, da indtastningen ellers vil gå tabt. Så længe, du ikke har klikket på [Indtastning afsluttes] under fanen [Valider], kan du ændre indtastningerne. Side 3 af 9

4 Kontroller indtastning Du skal kontrollere værdien af de indtastede tal og de automatisk beregnede felter i forhold til den af bestyrelsen underskrevne årsrapport. Ligesom du skal sikre dig, at værdien er indtastet i det korrekte felt. Til denne kontrol kan man med fordel anvende rapportmulighederne under fanebladet [Rapporter]. Se nærmere i afsnit Vedhæftning af årsrapport (se også bilag 1) I forbindelse med indberetningen skal følgende dokumenter vedhæftes i søgbart Pdf-format 1 : Årsrapport Revisionsprotokollat Bestyrelsens stillingtagen Regnskabsinstruks (gælder kun institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene gymnasier og VUC ere) Hvis der har været protokollat/-er i årets løb, skal de samles til et dokument og vedhæftes, under dokumenttypen Protokollater i årets løb. Du kan i bilag 1, se hvordan du vedhæfter dokumenterne. I forbindelse med vedhæftningen af dokumenterne skal du udfylde om der er personhenførbare oplysninger i årsrapporten og revisionsprotokollatet. Her svares kun ja, hvis der i årsrapporten (typisk kun ledelsesberetningen) eller revisionsprotokollat er anført personoplysninger som oplysninger om enkeltpersoners private forhold, herunder økonomiske eller personnumre. Det er ikke muligt, at godkende den elektroniske indberetning, hvis de krævede dokumenter ikke er vedhæftede. Den vedhæftede årsrapport vil ligesom de indtastede regnskabsdata blive offentliggjort på Regnskabsportalen. Den vedhæftede årsrapport bruges også internt i ministeriet og af eksterne interessenter. Det er vigtigt, at du kontrollerer, at de vedhæftede dokumenters indhold er korrekt og vender så det er læsbart. 4. Revisortjekliste Revisors afkrydsninger i revisortjeklisten, som er en integreret del af revisionsprotokollatet til årsrapporten, indtastes i det tilsvarende skærmbillede ved at vælge fanebladet Revisortjekliste. Hvis indtastningen ikke er gyldig vil skriften forblive rød. I forbindelse med indtastningen af revisortjeklisten skal du være særlig opmærksom på at afvente, at hver enkelt indtastet flueben bliver opdateret. Dette kan ses ved, at teksten skifter farve fra rød til sort. 1 Du laver en søgbar Pdf-fil ved, at gemme fra word med funktionen gem som og vælge filtypen Pdf. Side 4 af 9

5 5. Rapporter Du kan udskrive en rapport under fanebladet [Rapporter]. Systemet leverer en udskrift af alle de indtastninger, der er foretaget. Du kan bruge rapporten til at kontrollere om de indberettede data stemmer overens med den officielle årsrapport. Herudover kan du udskrive en rapport, der viser udfyldelsen af revisortjeklisten. På begge rapporter fremgår det, om regnskabet er godkendt, og om det er signeret. 6. Formalia Under denne fane skal du udfylde to felter. Ét med revisionsprotokollatets sidenummerering og ét med påtegningen af årsrapporten. I det første punkt vises slutsidetallet, der er registret i styrelsen. Du skal nu indtaste startside og slutside for året. Husk at sidenummereringen skal være fortløbende. Mangler der sider, kan det skyldes, at der mangler at blive indsendt protokollat for et uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn, protokollatet vedrørende forberedende arbejder eller et tiltrædelsesprotokollat. Disse sider skal så være startsider og vedhæftes. Kun hvis der er sket revisorskift, og der er påbegyndt ny nummerering, kan der tastes 1. Dette gælder også nye institutioner/skoler. I det andet punkt skal du registrere revisors påtegning af årsrapporten. Du kan finde tjekbokse på den første side af revisortjeklisten i revisionsprotokollatet med angivelse af påtegning: plerende oplysninger (blank) Derudover skal du, hvis der er forbehold eller supplerende oplysninger, indtaste teksten i feltet. Denne tekst finder du i revisors påtegning i årsrapporten. 7. Valider Under denne fane skal du validere og afslutte dine indtastninger. Regnskabstal og vedhæftning af årsrapport De indberettede regnskabsdata skal leve op til en række krav. Derfor kontrolleres eller valideres data automatisk, før de kan valideres. I nedenstående boks kan du se de mest almindelige indberetningsfejl. Disse fejl kan ikke opfanges af systemets automatiske validering, og du skal derfor være opmærksom på disse problemer. Side 5 af 9

6 Mulige fejlkilder Kontrolfelter o I resultatopgørelse og balancen er der en række kontrolfelter der skal udfyldes med værdien fra årsrapporten. Resultatopgørelse o Indtægter vedr. grundskole skrives udfor indtægter vedr. gymnasiet/kurser og omvendt (Kun frie grundskoler) Balance o Værdien af den indberettede Kontantvurdering stemmer ikke overens med årsrapporten. Værdien kan fejlagtigt være indberettet i t.kr eller værdien angivet til nul, selvom institutionen ejer grunde og/eller bygninger (gælder især for frie grundskoler/gymnasier, folkehøjskoler, efterskoler, frie fagskoler og kombinerede skoler). o Værdien af den indberettede Værdi af ikke vurderede ny- og tilbygninger stemmer ikke overens med årsrapporten (gælder især for frie grundskoler/gymnasier, folkehøjskoler, efterskoler, frie fagskoler og kombinerede skoler). Nøgletal o Nøgletal indberettes ikke i hele kroner, men fejlagtigt i t.kr. eller mio.kr. Vedhæftning af dokumenter Dokumentet er vedhæftet forkert og kan ikke åbnes. Har systemets automatiske validering fundet fejl og/eller mangler, kan du ikke få lov at afslutte indberetningen. I stedet listes de fundne fejl og mangler op på skærmbilledet, så du kan se, hvilke rettelser der er nødvendige at foretage, før indberetningen kan endeligt afsluttes og derefter digitalt signeres. Afslutning af indberetning Revisortjekliste Revisortjeklisten har sin egen knap som bruges ved afslutning af den under fanen Valider. Godkendelsen foretages ved at trykke på den separate knap til godkendelse af revisortjeklisten. Indtastning Når alle valideringsregler er overholdt, vil knappen [Indtastning afsluttes] blive synlig. Afslut indtastningen ved at trykke på knappen. Når indtastningen er afsluttet, låses felterne automatisk, og institutionen får besked om, at regnskabet er valideret og klar til digital signering. Indberetningen er nu klar til at blive digitalt signeret af den person, bestyrelsen har bemyndiget til det. Husk, at du selv skal give besked til denne person om, at indberetningen er klar til digital signering. Side 6 af 9

7 Det skal indskærpes, at den automatiske validering ikke er en garanti for, at de indberettede data er i overensstemmelse med årsrapporten. Det er institutionen selv, der har ansvaret for, at data er korrekte. 8. Digital signering Du skal, for at kunne signere digitalt, først være logget ind på Regnskabsportalen med institutionens brugernavn og kodeord. Her vælger du menupunktet signering. Du kommer nu til en side, hvor du vælger din institution og derefter fanen signering. Du er nu kommet frem til siden, hvor du skal signere. HUSK at sikre dig at indtastninger, revisors påtegning og dokumenter er korrekte før du signerer. Her kan du se, hvilken påtegning årsrapporten har og hvad revisors bemærkninger har været, hvis der har været et forbehold og/eller supplerende oplysninger i henhold til de 5 muligheder: Forbehold om fortsat drift (going concern) Forbehold om øvrige forhold Supplerende oplysninger om fortsat drift (going concern) Supplerende oplysninger om budget Supplerende oplysninger om øvrige forhold Du skal bekræfte påtegningen ved at sætte et flueben i tjekboksen. Det er også her du kan se årets resultat og institutionens egenkapital, samt de dokumenter, du skal signere. Dokumenterne skal åbnes, og du skal sikre dig, at det er de korrekte dokumenter, der er vedhæftet. Dokumenterne åbnes ved at klikke på dokumentnavnet, efter åbning kommer der et flueben i tjekboksen. Du er nu klar til at signere digitalt. Du kan bruge NemId erhverv (medarbejdersignatur) med nøglekort eller nøglefil. 9. Support og fejlmelding Opstår der problemer i forbindelse med anvendelsen af regnskabsportalen, mangler der koder til log ind, eller er der regnskabsmæssige problemer, kan Økonomisk-Administrativt Center kontaktes på mail: Fejlmeldinger Tekniske fejl i forbindelse med indberetningen sendes også via mail til Mailen skal af hensyn til fejlretningen indeholde følgende oplysninger: Institutionens nummer og navn Navn på faneblad Note nr. og notetekst Uddybende beskrivelse af fejlen/problemet Side 7 af 9

8 Mailen kan med fordel vedlægges kopi af det skærmbillede, hvor fejlen fremgår. Bilag 1: Hjælp til vedhæftning af årsrapport: Beskrivelse: 1. Vælg fanebladet [Vedh. af dok] 2. Vælg relevant dokumenttype fra pulldown (rullegardinet) 3. Tryk på knappen [Nyt dokument] Der oprettes en række med den valgte dokumenttype. 4. I kolonnen Personhenførbare data skal du oplyse, om der er oplysninger i dokumentet, som ikke må offentliggøres: er som udgangspunkt sat til nej. 5. Der kan skrives en kommentar i feltet Kommentar 6. I kolonnen Vedlæg dokument klikkes på [Gennemse]. Herfra får du adgang til din pc s stifinder og du kan lokalisere filen med årsrapporten. 7. Herefter skal du klikke på [Gem] ude til højre. Filen er nu vedhæftet og kan ses i kolonnen Dokument. 8. Kontroller at den vedhæftede fil er korrekt. Skærmbillederne nedenfor viser trinene med vedhæftning af dokumenter. Numre henviser til numrene i beskrivelsen. 2. Vælg [Årsrapport] 3. Klik på [Nyt dokument] Boks 1 Side 8 af 9

9 Boks 2 4. Her skal du ændre til ja hvis der er personhenførbare oplysninger. 5. Her er det muligt at skrive en kommentar 6. Klik på [Gennemse] 7. Når filen er fundet klikkes på [Gem] Boks 3 8. Klik på dokumentnavnet og kontroller at indholdet er korrekt, Side 9 af 9

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet.

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. VVS WEB-Portal Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. Brugervejledning ver. 08 01-01-2015 Support oplysninger: Har du problemer med brugen

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere