GRØNT REGNSKAB for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2013. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 2013 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

2 Indhold Generel info om Energinet.dk... 2 Basisoplysninger... 3 Ledelsens redegørelse... 5 Redegørelse for valg af data og tekst... 5 Miljøpolitik... 5 Miljømål, handlinger og resultater... 5 Vedligeholdelsesudskylning af kaverne... 6 Medarbejderinddragelse... 6 Arbejdsmiljøforhold... 6 Vilkårsoverskridelser og miljøuheld... 7 Klager og henvendelser... 7 Interessentkontakt... 7 Oplysninger om miljøforhold... 8 Udvikling i udvalgte miljøpåvirkninger... 8 Data for produktion, forbrug, emissioner... 9 Anvendt regnskabspraksis Resumé af egenkontrol Ordliste Generel info om Energinet.dk Energinet.dk ejer eltransmissionsnettet på 400 kv niveau, og har pr. 1. januar 2012 overtaget ejerskabet af det resterende eltransmissionsnet (over 100 kv), men er stadig i gang med processen omkring overdragelsen. Energinet.dk er medejer af de elektriske forbindelser til Norden og Tyskland. Energinet.dk ejer også gastransmissionsnettet og gaslageret i Ll. Torup i Himmerland, samt har adgang til naturgaslageret i Stenlille på Sjælland. Som ejer af den overordnede infrastruktur, opretholder Energinet.dk forsyningssikkerheden og sikrer et velfungerende marked for el og gas. Energinet.dk's opgaver at opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på el- og gasområdet på kort og lang sigt at udbygge den overordnede danske infrastruktur på el- og gasområdet at skabe objektive og gennemsigtige betingelser for konkurrence på energimarkederne og at overvåge, at konkurrencen fungerer at gennemføre en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning, som omfatter fremtidige behov for transmissionskapacitet og den langsigtede forsyningssikkerhed at støtte miljøvenlig elproduktion, samt udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig energiproduktion at opgøre udledningen af stoffer til miljøet fra det samlede energisystem Datterselskab Energinet.dk Gaslager A/S er et datterselskab, der driver gaslageret i Ll. Torup. Selskabsform Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, Energi- og bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Bestyrelsen for Energinet.dk Gaslager A/S består af Peter A. Hodal, Peder Ø. Andreasen, Torben Glar Nielsen og Torben Thyregod. Virksomheden er etableret i kraft af Lov om Energinet Danmark fra december Side / 2

3 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Energinet.dk, Gaslager A/S Rækkeborgvej Aalestrup Telefon Energinet.dk Gaslager A/S er et datterselskab i Energinet.dk-koncernen med adresse på Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. I daglig tale benævnes virksomheden Ll. Torup gaslager. Dette navn er også benyttet i det Grønne Regnskab. Virksomhedsregistrering og miljøtilsynsmyndigheder Det Centrale Virksomhedsregisternummer er CVR-nr Produktionsenhedsnummeret er P-nr Miljøstyrelsen i Århus er tilsynsmyndighed angående miljøforhold. Viborg Kommune er tilsynsmyndighed angående udledning af spildevand til Viborg Kommunes rensningsanlæg, samt ved brandmæssige forhold. Arbejdstilsynet er tilsynsmyndighed vedrørende arbejdsmiljømæssige forhold. Branche og listepunkt Anlægget tilhører naturgasbranchen. Ll. Torup gaslager er miljøgodkendt, jævnfør 35 i miljøbeskyttelsesloven, kapitel 5 og er omfattet af listepunkt C102 i bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 samt i-mærket som IPPC-virksomhed. Hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter Hovedaktiviteter for anlægget er oplagring af naturgas, dels for at udligne det varierende sommer- og vinterforbrug, dels som nødforsyningslager, hvis der sker afbrydelse af naturgasforsyningerne fra Nordsøen. Der er ingen væsentlige biaktiviteter. Indberetning og godkendelse af det grønne regnskab Indberetningen af det grønne regnskab til myndighederne udføres af Miljøkoordinator Christian Guldager Simonsen på vegne af Gaslager- og vedligeholdelseschef Leif Hansen. Væsentlige miljøgodkendelser Miljøgodkendelser Gyldighedsdato Gasanlæg ved naturgaslager Revurderet miljøgodkendelse Indvindings- og Udledningstilladelser m.v. Gyldighedsdato Etablering af nedsivningsanlæg Regnvandsafledning Nedsivning af filterskyllevand Indvinding af vand Fornyelse af vandindvindingstilladelse Aflevering af spildevand Samletanke for afløb Anvisning af affald (aktivt kul) Etablering af nedsivningsanlæg Risikoanmeldelser m.v. Gyldighedsdato Risikoanmeldelse godkendt Opdateret udgave af sikkerhedsrapport Tilladelse til ubemandet drift Ansøgninger og afgørelser Natur og Miljøstyrelsen har den 20.december 2013 stadfæstet Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen godkendelse til vedligeholdelsesudskylning af kaverne TO-8 det såkaldte pilotprojekt. Beskrivelse af anlæg Ll. Torup gaslager er en del af Energinet.dk's naturgastransmissionssystem og er med til at sikre stabile forsyninger af naturgas til kunderne året rundt. Om sommeren, hvor forbruget er lavt, fyldes lageret op. Om vinteren, hvor forbruget overstiger den daglige produktion fra Nordsøen, suppleres forbruget med gas fra lageret. Lageret blev taget i brug i Ved etablering af lageret er der pumpet mere gas ned i kavernerne, end der senere ved normal drift kan hentes op igen. Den mængde, der kan hentes op fra lageret, kaldes arbejdsgas, den samlede mængde kaldes totalgas. I Ll. Torup Naturgaslager er der plads til ca. 700 mio. Nm 3 totalgas, hvoraf ca. 440 mio. Nm 3 er arbejdsgas. Den resterende mængde gas opretholder trykket i kavernerne, så krybning minimeres. Denne benævnes cusiongas. Side / 3

4 Væsentligste ressourceforbrug og miljøpåvirkninger De væsentligste miljøparametre anses for at være energiforbruget og de deraf afledte emissioner af CO 2, NO x og SO 2, samt afblæsning af uforbrændt naturgas, da hovedparten af naturgas består af metan. Disse parametre er valgt, da stofferne bidrager til blandt andet drivhuseffekt, sur regn og smog. Desuden anses forbrug af en række kemikalier, der klassificeres som farlige, samt spildevand og affald for at være væsentlige miljøparametre. I forbindelse med vedligeholdelsesudskylning af kaverne TO-8, blev vandfyldningen påbegyndt den 20.december 2011 med vandindtag fra Hjarbæk Fjord. Udledningen af fortyndet saltvand til Lovns Bredning blev afsluttet den 16.september Pilotprojektet er hermed afsluttet. Side / 4

5 Ledelsens redegørelse Redegørelse for valg af data og tekst Den væsentligste begrundelse for ledelsens valg af oplysningerne i dette grønne regnskab ligger i virksomhedens miljøpåvirkning af omgivelserne med udgangspunkt i de væsentligste ressource- og miljømæssige parametre som beskrevet ovenfor. Miljøpolitik Energinet.dk's politikker for "Kvalitet, arbejdsmiljø og miljø" er implementeret på Ll. Torup Naturgaslager, der desuden er omfattet af selskabets ISO9001-certificering i Norsk Veritas. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø Med udgangspunkt i Energinet.dk's værdier vil vi transportere, oplagre og handle med energi og forbundne ydelser med fokus på kunderne og medarbejderne samt det omgivende samfund og miljø. Energinet.dk integrerer kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøaspekter i beslutninger og handlinger. Vi vil: Arbejde for, at vores kunder er tilfredse og give råd om hensigtsmæssig anvendelse af vores produkter Motivere, uddanne og inddrage medarbejderne i kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøarbejdet Arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø Arbejde for løbende at minimere ressourceforbrug og miljøpåvirkninger Prioritere leverandører og samarbejdspartnere, der har og efterlever en tilsvarende kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik Opstille mål, evaluere resultater og forbedre disse løbende samt være blandt de bedste i branchen Sikre, at lovgivningen efterleves og arbejde efter anerkendte normer og standarder Kommunikere åbent om kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljømål og resultater Miljømål, handlinger og resultater Energinet.dk s Hovedarbejdsmiljøudvalg godkendte arbejdsplan for 2013 og har opstillet konkrete arbejdsmiljømål, som man vil arbejde systematisk med. Arbejdsmiljømålene er: Optimering af APV handlingsplan Fokus på nærved hændelser HSE krav til alle leverancer Synliggørelse af arbejdsmiljøorganisationen Synliggørelse af snitflader og samarbejde med HR i forbindelse psykisk arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Energinet.dk har en politik om at prioritere leverandører og samarbejdspartnere, der har og efterlever en tilsvarende kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik. Det sikrer vi igennem kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøkrav til leverandører i Energinet.dk tilpasset leverancens størrelse og påvirkning på arbejdsmiljø og miljø. Energinet.dk stiller bl.a. krav til systematisk arbejde med kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Leverandørerne vil bl.a. blive valgt på deres evne til at gøre dette. For visse kritiske leverancer forventer Energinet.dk, at leverandøren kan dokumentere, at der arbejdes systematisk med kvalitet, arbejdsmiljø og miljø med certificerede ledelsessystemer. Der er i 2012 og 2013 er der arbejdet med at opstille HSE(Health, Safety and Environment) krav til leverandører til Energinet.dk og disse krav er indført i løbet af Miljøforhold der medfører væsentlige miljøpåvirkninger Energiforbruget og udledningerne fra naturgaslageret afhænger af den transporterede mængde naturgas gennem anlægget. Miljøpåvirkningerne kommer fra elforbruget til pumper i forbindelse med udskylning og kompressorer, der bruges til injektion af naturgassen i undergrunden. Der er desuden en miljøpåvirkning fra afbrænding af naturgas der benyttes til at forvarme naturgassen, når den hentes op fra undergrunden og sendes ud i transmissionssystemet. Miljømål i forhold til væsentlige miljøfor- hold - og overvejelser om hvordan disse kan reduceres Der arbejdes løbende med optimering af procesanlæg og hjælpeanlæg, hvor energibesparelser indgår aktivt som en væsentlig del. Der har ikke i 2013 været opstillet specifikke mål. Side / 5

6 Indsats og resultater - set i forhold til miljømål Der er i 2013 gennemført to store projekter: Opdatering af SRO anlægget Udskiftning af kavernefilter 3 Begge projekter bidager til en mindre miljøbelastning i forhold til tidligere. Redegørelse for vores løbende miljøtekno- logiske forbedringer Vores indsats har i 2013 har hovedsageligt været at anvende den nye teknologi i forbindelse med opdatering af vores SRO anlæg, dvs., styring, regulering og overvågning af vores processer samt udskiftning af kavernefilter 3 til et mere effektivt filter til fjernelse af kondensater. Derudover foregår der en løbende optimering af vores procesanlæg med nyt udstyr. Vedligeholdelsesudskylning af kaverne Det er nødvendigt, at vedligeholde kavernerne som nu har været i drift i år. Det betyder, at udstyret på terræn og ned til kavernen i ca meters dybde skal udskiftes. For at dette arbejde kan gennemføres er det nødvendigt, at fylde kavernen med vand for at udligne trykforskellen. Dette gøres ved at pumpe vand fra Hjarbæk Fjord til kavernen i Lille Torup. Samtidig med fyldning af kavernen tømmes den for gas som sendes ud til forbrugerne. Når kavernen er fyldt med vand kan vedligeholdelsesarbejdet gennemføres og dette består af udskiftning af wellhead (udstyr på kavernepladsen) udskiftning af produktionsrøret, hvor det nye rør svejses sammen imod tidligere at være skruet sammen (det betyder mindre risiko for lækager). Røret er ligeledes forspændt for at kunne klare temperaturændringer i forhold til tidligere, hvor der var anvendt en travel joint. Derudover er der installeret en sikkerhedsventil 50 meter under terræn, som vil lukke, hvis der skulle forekommer skader på wellhead. Vandet i kavernen har i perioden, hvor vedligeholdelsesarbejdet er forgået opløst salt fra kavernes vægge. Vandfyldning blev påbegyndt den 20.december 2011 og afsluttet den 31. maj Udskiftning af installationerne var gennemført med udgangen af august 2012 og udledning af fortyndet saltvand til Lovns Bredning blev påbegyndt den 3.september 2012 og afsluttet den 16.september Medarbejderinddragelse Alle medarbejdere er direkte involveret i det daglige miljøarbejde. Medarbejderne bidrager til det grønne regnskab ved registrering af data, såvel fra egne, som fra entreprenørers aktiviteter, evaluering af resultater samt ved at bidrage til den tekstmæssige formulering af regnskabet. Regnskabet er ligeledes genstand for gennemgang og drøftelse med arbejdsmiljørepræsentanter i de relevante arbejdsmiljøgrupper. Derudover skal der ved nye indkøb af forbrugsmaterialer konstant vurderes om der evt. findes nye, mindre miljøpåvirkende varer, som er tilgængelige, og som samtidig opfylder de tekniske, sikkerheds- og kvalitetsmæssige krav. Efterfølgende har dette medført udfasning af forskellige kemikalier, smøreolier og lign., som kunne erstattes af andre produkter og dermed minimere den totale påvirkning og risiko for fejlanvendelser. Desuden bliver alt affald kildesorteret i foruddefinerede affaldsgrupper. Gennem interne kurser i miljø- og sikkerhedsarbejde sikres vore medarbejdere indsigt i miljøforhold. Der er i 2013 gennemført performancesamtaler med medarbejderne og fokus har været på drift og vedligehold, optimering af processer, effektiviseringer og mindre brug af ressourcer samt gennemførelse af projekter. Det har betydet, at der er drøftet mange gode forslag til optimeringer, som der arbejdes på at gennemføre i Arbejdsmiljøforhold Energinet.dk's anlæg for naturgas udgør, ved brud på gasledninger m.v., en potentiel risiko for mennesker og miljø. Risikoen er dog yderst begrænset, blandt andet på grund af systematisk overvågning, forebyggende vedligehold og regelmæssig vurdering af anlæggenes tilstand. Udslip af naturgas, der antændes, er den største risiko for mennesker i den daglige drift. Der har aldrig været alvorlige personulykker for tredjepart på lageret. Der skønnes ikke at være væsentlige arbejdsmiljømæssige forhold i forbindelse med forurenende stoffer. For stoffer, der er klassificeret som farlige, er der taget forholdsregler for beskyttelse af medarbejderne. Anlægget er afspærret mod omgivelserne med hegn, og der er kun adgang gennem anlæggets aflåste indgange. Side / 6

7 Ved hjælp af computere overvåges og kontrolleres naturgaslageret døgnet rundt, både fra lagerets eget kontrolrum og fra Kontrolrum Gas i Egtved. Samtidig sørger en stab af teknikere for forebyggende vedligeholdelse af anlægget. I en nødsituation kan naturgaslageret lukkes ved hjælp af ventiler, der enten betjenes fra kontrolrummene eller manuelt på anlægget. Siden lageret er taget i brug, er der aldrig opstået en nødsituation. Lageret har kun været lukket i forbindelse med almindelig vedligeholdelse. Vi gennemfører løbende inspektioner af alt væsentligt udstyr, og observationer opsamles og katalogiseres. Hvert femte år laver vi i overensstemmelse med vores principper en tilstandsrapport for hele anlægget, som benyttes til at optimere vedligehold af anlægget. Der er senest udarbejdet en tilstandsrapport for gaslageret i Vores personale, der driver lageret, gennemgår regelmæssigt sikkerhedsinstruktion, og der afholdes jævnligt varslede og uvarslede øvelser for at sikre beredskabet. Personalet rapporterer på alle sikkerheds- og miljøhændelser, og hændelserne evalueres for at undgå gentagelser. Afvigelser registreres i Energinet.dk's afvigelsessystem benævnt "Virksomhedsmodellen". For at forbedre arbejdsmiljøet yderligere har vi i 2013 gennemført følgende: Gennemført brand- og sikkerhedstræning af personalet på brandskoler, herunder instruktion og materielkendskab vedrørende brandbekæmpelsesudstyr. Medarbejderne gennemgår de lovpligtige uddannelser, dvs. førstehjælp, brand- og røgdykkeruddannelse, køreteknik. Personuheld I 2013 havde vi ingen personuheld med fravær. Vilkårsoverskridelser og miljøuheld Ll. Torup Naturgaslager er godkendt i henhold til gældende lovgivning for miljø og arbejdsmiljø. Den daglige drift sker i overensstemmelse med en række love og myndighedsvilkår. I afsnittet om "Resume af egenkontrol" er de væsentligste vilkår listet sammen med resultatet af årets egenkontrolmålinger. Der har i 2013 været en overskridelse af vilkår i miljøgodkendelsen for udledning af fortyndet saltvand til Lovns Bredning for metallerne Bor, Sølv, Tin og Uran. Overskridelserne indgår i den endelige afrapportering af pilotprojektet. Miljøuheld Der har ikke været miljøuheld på naturgaslageret i Ordinær udledning Mængden af kontrolleret ordinær udledning af naturgas er listet i tabellen for produktion, forbrug og emissioner, under punktet Gasforbrug til afblæsning. Klager og henvendelser Natur - og Miljøklagenævnet har i forbindelse med VVM tilladelsen og Miljøgodkendelsen af 28.oktober 2011 til vedligeholdelsesudskylning af kavernerne modtaget seks klager. Natur-og Miljøklagenævnet kom med sin afgørelse den 20.december 2013 og afgørelsen stadfæster Myndighedernes tilladelse til pilotprojektet, men stiller også en række nye krav, som skal opfyldes før vedligeholdelsesprojektet kan fortsætte. Interessentkontakt Naboerne til Lille Torup Gaslager var igen i februar 2013 inviteret på besøg. Naturgaslageret har derudover haft besøg af 351 gæster i Information om udskylningsprojektet kan findes på: PROJEKTER/Anlaegsprojekter-gas/Vedligeholdelse-afgaslager/Sider/Vedligeholdelse-af-gaslager.aspx Orientering Der er siden gaslagerets start gennemført målinger over sætninger i undergrunden og disse målinger gennemføres hvert 5. år og senest i Resultatet af målingerne i 2008 viste sætninger på i alt 9 millimeter i forhold til 2003 og samlet 39 millimeter for hele perioden. Konklusionen fra målingerne i 2013: På baggrund af de opnåede resultater kan vi konkluderer, at salthorst området hæver sig i forhold til kontrolmålingerne fra De lokale vertikale ændringer på selve salthorsten viser dog den samme tendens som ved tidligere målinger. Det vil sige, at området med gaslageret fortsat hæver sig mindre end de omkringliggende arealer. Næste måling finder sted i Side / 7

8 Oplysninger om miljøforhold Udvikling i udvalgte miljøpåvirkninger Da energiforbruget og udledningerne fra naturgaslageret afhænger af den transporterede mængde naturgas gennem anlægget, vurderer vi udviklingen ved at betragte energiforbruget og udledningerne i forhold til den transporterede naturgasmængde, der passerer gennem anlægget. % 0,50 Elforbrug ift. injiceret gasmængde % 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 Gasforbrug ift. udtrukket gasmængde Gasforbrug Kondensat 0,40 0,30 0,20 0,10 0, , Gasforbrug i forhold til udtrukket gasmængde angiver forbruget af gas, der benyttes til opvarmning af udtrukket naturgas, relateret til den samlede mængde udtrukket naturgas. Kondensat benyttet til opvarmning er vist med det skraverede område på grafen. Elforbrug i forhold til injiceret gasmængde er vist som procent af energi. Grafen illustrerer, at andelen af energi, der benyttes til nedpumpning af naturgassen, er meget lav i forhold til den mængde energi, der oplagres. Elforbruget målt som en relativ værdi, var højere i 2012 pga. arbejdet med at udskylle en kaverne på gaslageret. Elforbruget i 2013 var markant højere end de tidligere år, målt på absolut niveau (se side 10), idet den udskyllede kaverne skulle fyldes med gas igen. Som relativ værdi er elforbruget dog på niveau med tidligere år. Når naturgas trækkes op fra kavernerne, vil en del af de tungere kulbrinter i naturgassen kondensere. Denne væske kaldes kondensat, og afbrændingen af denne, samt en del af naturgassen, bruges til at opvarme den resterende naturgas. Lugt Det vurderes, at naturgaslageret ikke giver anledning til væsentlige lugtgener for omgivelserne. Støv Det vurderes at naturgaslageret ikke giver anledning til støvgener for omgivelserne. Støj Lageret afgiver støj i den daglige drift, men overholder myndighedernes vilkår (55/45/40 db(a)). Vi afblæser naturgas af sikkerhedsgrunde i forbindelse med anlægsarbejder, inspektion og vedligehold. Afblæsning af naturgas er den væsentligste kilde til støj fra anlægget. Side / 8

9 Data for produktion, forbrug, emissioner I nedenstående skema er opgjort væsentlig forbrug af energi, vand og materialer til driften samt udledning af væsentlige luftarter og mængder af forurenende stoffer. Skemaet er opdelt i emnerne: Produktion, forbrug, udledninger, affald og forurenende stoffer. Tallene er opgjort for 2013, endvidere er anført tal for de foregående fire år. Data er afrundet til nærmeste hele tal. I opgørelsen er der medtaget forurenende stoffer, der forekommer på listen over forurenende stoffer (Bilag A i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2003). Desuden er lagt vægt på fareklassificeringen (listen over farlige stoffer). Noter til regnskabet følger efter datatabellen. Noteafsnittet beskriver de væsentligste ændringer i indeværende år sammenlignet med forrige år. Efter noteafsnittet er et afsnit om anvendt regnskabspraksis. I afsnittet om anvendt regnskabspraksis beskrives opgørelsesmetoderne for relevante poster i datatabellen. Side / 9

10 Data for produktion, forbrug og emissioner 1 Enhed Metode Produktion Transporteret gas injiceret til naturgaslager mio. Nm M Transporteret gas udtrukket fra naturgaslager mio. Nm M Forbrug Energi Gasforbrug til kedler Nm M/A Gasforbrug til afblæsning m.v. Nm B Samlet gasforbrug (forbrug til kedler+afblæsning) Nm B Elforbrug 2 MWh M Diesel (nødgenerator) m M Drivmidler Benzin m 3 <1 <1 <1 <1 <1 M Diesel m M Vand m M Gasbehandling Kølevæske (MEG og TEG) 3 ton M Aktivt kul 4 ton M Overfladebehandling 5 Maling, primer og lign. m M Smøre/hydraulikolier og lign. m M Gasser til driften 6 Nitrogen -N 2 ton M Emissioner Til luft: CH 4 - ved afblæsning 7 ton B NMVOC - ved afblæsning 7 ton B CO 2 emission ved elforbrug 8 ton B CO 2 emission ved gasforbrug plus benzin, diesel 9 ton B Samlet CO 2 emission (i CO 2 ækvivalenter) 9 ton B NO x - kvælstofoxider ved gasforbrug, benzin og diesel 9 ton B SO 2 - svovldioxid ved gasforbrug, benzin og diesel 9 ton <1 <1 <1 <1 <1 B Samlet røggasvolumen 10 Nm B Udledninger Til vand: Dræn- og regnvand (COD<1000mg/l) 11 m M Spildevand til rensningsanlæg (COD mg/l) 11 m M Spildevand til NORD (COD>10.000mg/l) 11 m M Til jord: Spild eller udledning til jord m M Affald Olie- og kemikalieaffald: 12 Affaldstype: Mineralolieaffald A ton M Organisk kemisk affald u. halogener/svovl H ton M Andet affald K+C+Z+X ton M Brændbart affald: 13 Diverse affald (kontoraffald) ton M Aktivt kul ton M Genbrugsaffald til oparbejdning: 14 Papiraffald ton M Beton og asfalt ton M Diverse affald ton M Overskudsjord - Kategori 1 ton M Deponerbart affald til kontrolleret losseplads: 15 Diverse affald ton M Samlet affaldsmængde 16 ton B M = målt, B = beregnet og A = anslået. Datatabel - Grønt Regnskab 2013 Forurenende stoffer i naturgas: Svovlbrinte - H 2 S 17 mg/nm M Side / 10

11 Noter til Grønt Regnskab 2013 Noterne uddyber væsentlige ændringer i 2013 i forhold til sidste års regnskabstal. Note 1: Densiteter I datatabellen er der anvendt følgende densiteter: Nitrogen 0,9669 kg/nm 3 Beton kg/m 3 Jord kg/m 3 PVC kg/m 3 Spildevand kg/m 3 Alle densiteter er fra Note 2: Elforbrug Som det fremgår af figuren på side 8, har elforbruget pr. injiceret Nm 3 naturgas været markant lavere i 2013, på trods af en markant stigning i det samlede elforbrug. Dette skyldes, at der efter afslutningen af udskylningsprojektet har skullet fyldes naturgas i kavernen igen. Det totale elforbrug på gaslageret er inkl. det elforbrug der har været ifm. udskylningsprojektet. Note 3: Kølevæske TEG, MEG Når der produceres naturgas fra naturgaslageret, følger der vand med op fra undergrunden. Der tilsættes TEG (Triethylenglykol) for at undgå at vand i gasrørene fryser som følge af temperaturfaldet ved gassens udvidelse. Desuden benyttes TEG til tørring af gassen. Der arbejdes meget med at reducere TEG-forbruget, blandt andet ved at trække gas fra kaverner med en temperatur over 16 C, hvor der ikke skal tilsættes TEG. MEG (Monoethylenglykol) er en kølevæske, der tilsættes kompressorerne. Der er i 2013 anvendt en større mængde TEG ifm. udskiftningen af filteret. Note 4: Aktiv kul Når gassen pumpes op fra lageret, følger der vand med op fra kavernerne. Et tidligere forsøg på at binde og holde vandet i kavernen ved hjælp af stoffet opanol har medført, at der følger opanol op med gassen. Opanol skaber problemer, hvis det overføres til gassystemerne, og gassen skal derfor renses. Til denne rensning anvendes aktivt kul. Der er ikke skiftet aktivt kul i Det forventes at der fremover kun skal skiftes aktivt kul hver 6. år. Note 5: Overfladebehandling Smøreolier bruges hovedsageligt til kompressorerne. Posterne Maling, primer og lign. og Smøre- /hydraulikolier og lign, angives af leverandørerne i m 3. Note 6: Nitrogen N 2 Kvælstof benyttes til at fjerne naturgas fra rørene før en eventuel inspektion eller reparation. Der har i 2013 været et lavere forbrug af Nitrogen, idet der blev brugt en anselig mængde i fm. udskylningsprojektet i Nitrogenet bruges til at gennemskylle rørene efter de er tømt for naturgas. Note 7: CH 4 (Metan) og NMVOC (non-methane volatile organic compound) Metan udgør cirka 90 mol-% af naturgas. NMVOC er flygtige organiske forbindelser i naturgassen, og de udgør tilsammen ca. 10 mol-% af naturgassen. Naturgassens sammensætning opgøres som et årsgennemsnit og offentliggøres på Energinet.dk's hjemmeside. Udledning af metan og NMVOC beregnes på basis af afblæst naturgas. Note 8: CO 2-emission ved elforbrug Udledning af CO 2 ved elforbrug beregnes på baggrund af miljødeklarationen for el, som offentliggøres på Energinet.dk's hjemmeside hvert år d. 1. marts. Note 9: CO 2, NO x og SO 2 Udledning af CO 2, NO x og SO 2 er beregnet ud fra forbrug af naturgas til kedler m.v., samt diesel og benzin ved benyttelse af officielle nøgletal, der er indhentet hos DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi det tidl. DMU). Den samlede udledning i CO 2-ækvivalenter er beregnet vha. ækvivalensfaktorer for de enkelte komponenter i den afblæste gas, summeret med de andre direkte udledninger af CO 2 (fra elforbrug, diesel/benzin og afbrænding af gas) Note 10: Samlet røggasvolumen Fra 2008 og frem, er opgørelsen af røggasvolumen beregnet af Energinet.dk, ud fra Miljøstyrelsens Luftvejledning. Tidligere års røggasvolumen indregner kun voluminet af de enkelte emissionskomponenter (CO 2, SO 2 og NO x). Note 11: Industrispildevand samt regn- og drænvand Industrispildevand stammer primært fra opsamling af regnvand fra potentielt forurenede områder. Ved opsamling måles COD (chemical oxygen demand) samt andre parametre, da disse er bestemmende for om vandet karakteriseres som industrispildevand eller regnog drænvand. Til opgørelsen/indberetningen til Miljøstyrelsen anvendes TOC (Total Organic Carbon) denne beregnes ud fra COD værdien med en faktor 3. TOC = COD/3 Side / 11

12 Note 12: Olie- og kemikalieaffald Bogstavkoder for klassificering af olie- og kemikalieaffald afspejler NORDs (Kommunekemi har skiftet navn til NORD) affaldskategorisering. Alt farligt affald er sendt til NORD. Fordeling på de enkelte affaldsgrupper varierer ud fra et individuelt skøn fra indrapportørens side. Mængden af H-affald var markant højere i 2012, pga. arbejdet med genudskylningen af kaverne TO-8. Der har dog stadig været en højere mængde H-affald i 2013 pga. det fortsatte arbejde med udskylningen. Note 13: Brændbart affald I "Diverse affald (kontoraffald)" opgørelsen for 2013 er der indeholdt 34 ton grenaffald. Note 14: Genbrugsaffald til oparbejdning I punktet Diverse affald indgår bl.a. elektronikskrot fra gaslageret. Der er i 2013 bortkørt 61 ton betonaffald ifm. udskiftning og reparation af perimeterhegn. Note 15: Deponerbart affald til kontrolleret losseplads Indeholdt i dette tal er bl.a. bortskaffelse af sandblæsningssand. Note 16: Samlet affaldsmængde Alt affald kildesorteres og afleveres i henhold til kommunens affaldsregulativ. Efter aftale med Viborg Kommune transporteres Ll. Torup Gaslagers farlige affald som kondensat, spildevand og olieaffald til NORD (Kommunekemi har skiftet navn til NORD). Det øvrige affald kildesorteres og afhentes af renovationsselskabet REVAS i Viborg. Fordeling på de enkelte affaldsgrupper er foretaget ud fra et individuelt skøn med evt. efterfølgende korrektion i henhold til affaldsmodtagerens opgørelser. Note 17: Svovlbrinte Naturgassens svovlbrinteindhold måles kontinuerligt på DONG Energys målestation i Nybro. Svingninger i svovlbrinteindholdet er betinget af forholdene ved produktion af gassen i Nordsøen. På Energinet.dk's hjemmeside opgøres hvert år naturgassens kvalitet og sammensætning. Det gennemsnitlige indhold af svovlbrinte for 2013 var 3,3 mg/nm 3. Side / 12

13 Anvendt regnskabspraksis I lighed med sidste år er medtaget: Opgørelse over de sidste 5 års grønne regnskabsdata Opgørelse over den samlede mængde røggas på anlægget Opgørelse over den samlede affaldsmængde på anlægget. Nedenfor er opgørelsesmetoderne beskrevet for posterne anført i data-tabellen. Vores Grønne Regnskab beskriver produktion, forbrug, emissioner, udledninger og affald samt udslip fra vores anlæg og aktiviteter. Vi registrerer systematisk miljødata fra den daglige drift inklusive fra leverandører, der arbejder for os. Leverandørerne opgør materialeforbrug inklusive diesel og affald, mens elforbrug og emissioner fra maskiner og andet materiel brugt af leverandørerne ikke opgøres. Vi registrerer udslip af miljøskadelige stoffer samt affald. Desuden registreres forbrug af energi og vand. En række udvalgte hovedforbrugsstoffer registreres uanset forbrugets størrelse. Det samme gælder de kemikalier, der jævnfør Miljøministeriets lister over forurenende stoffer (Bilag A i vejledning nr. 2 af 2003) og farlige stoffer er forurenende eller miljøbelastende og mærkningspligtige. Produktion Mængden af gas transporteret ind og ud af Ll. Torup Naturgaslager aflæses på tre hovedmålere. Data registreres elektronisk som målte timeværdier. Gasforbrug Registreringen af naturgasforbrug omfatter forbrug til kedlerne og gasforbrug ved afblæsninger. Kedelforbrug er baseret på aflæsning af 2 forskellige målere, en spildgasmåler og en fuelgasmåler. Begge målere aflæses i drifts m 3 og omregnes til Nm 3. Gasforbrug ved afblæsning kan ikke måles, men beregnes på basis af tryk og dimension på de pågældende rør. Forbrug af vand og elektricitet El- og vandforbrug er måleraflæst. Forbrug af benzin og diesel Benzin- og dieselopgørelser, fx kvitteringer og årsopgørelser over benzinkort, er baseret på målte værdier. Forbrug af gasser til driften, materialer til gasbehandling samt overfladebehandling Disse materialer er alle opgjort som målte mængder i henhold til fakturaer. Emissioner Udledninger til luft beregnes på basis af målte forbrugsdata. Beregningerne er baseret på emissionsfaktorer og nøgletal fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) for 2012/2013, og fra Energinet.dk's miljødeklaration for 1 kwh for Data på gassammensætning for 2013 offentliggøres på Energinet.dk's hjemmeside. Afblæst naturgas omregnes desuden til CO 2-ækvivalenter. Der anvendes de samme ækvivalensfaktorer som benyttes i de andre af Energinet.dk s miljøopgørelser. Udledninger til vand og jord Den samlede spildevandsmængde måles og opgøres på fakturaer fra rensningsanlæg og NORD (Kommunekemi har skiftet navn til NORD). Affald Affald registreres ud fra vejesedler og fakturaer fra modtagestationer. Den samlede affaldsmængde er en beregnet sum af opgjorte affaldsmængder Forurenende stoffer i naturgas Svovlbrinteindholdet i naturgassen måles automatisk af en gaskromatograf i Nybro. Side / 13

14 Resumé af egenkontrol De væsentligste miljøgodkendelser for Ll. Torup Naturgaslager er listet i afsnittet om basisoplysninger på side 3. Krav og vilkår fra disse miljøgodkendelser samt relevante måleresultater er samlet i nedenstående skema. Egenkontrol Type af vilkår Krav til omfang af egenkontrol Måleresultater af egenkontrol Antal målte overskridelser Vandindvindingstilladelse ( ) Vandindvindingsmængden Måles kontinuerligt, kvartalsrapportering, max 6000 m 3 /år Forbrug i 2013 er 659 m 3 Ingen Pejling af borehuller I januar, april, juli og oktober pejles de 3 boringer. 12 pejlinger/år Højeste værdi 15,5 meter Laveste værdi 14,35 meter Ingen Vandkvalitetsanalyse af drikkevandsboring Iht. alm. kontrolprogram udføres 1 analyse/år Analyse udført af Eurofins den 5. nov ingen Miljøgodkendelse af naturgaslageret ( rev ) Emissionsmålinger - NO x - fra gasfyrede kedler Måles efter aftale med myndighederne. Maks. 250 mg. pr. Nm 3 Brænderindregulering 2 gange pr. år. Ingen krav til målinger i Ingen Imissionskoncentrationsbidraget af NO x Måles efter aftale med myndighederne. Maks. 0,2 mg/m 3 Brænderindregulering 2 gange pr. år. Ingen krav til målinger i Ingen Støjmålinger Måles efter aftale med myndighederne. 55/45/40 db(a) Der er ikke udført målinger i Ingen Affald Aktivt kul: Repræsentative prøver udtages og opbevares i 6 mdr. Der er ikke udskiftet kul i Ingen Tilladelse til udledning af overfladevand dels via faskiner, dels via brinebassin til Lovns Bredning ( ) COD-værdier analyse af overfladevand fra opsamlingsbassiner Kontrol ved 40 % bassinvolumen dvs. før tømning. Maks mg/l. Maks. målt i 2013 er 635 mg/l Ingen Salinitet ved udledning via brinebassin til Lovns Bredning. Der er krav til registrering af udledt saltmængde ved fremtidig skylning. Maks. 4 w /w %. Overvåges kontinuerligt. Se hjemmesiden for data om udskylningsprojektet Udlednings-tilladelse for spildevand til Viborg kommunes rensningsanlæg ( ) COD-værdier analyse af overfladevand fra opsamlingsbassiner Kontrol ved 40 % bassinvolumen dvs. før tømning. Maks mg/l. Der er ikke udledt spildevand til kommunens rensningsanlæg i Ingen Side / 14

15 Ordliste Afblæsning af gas. Kontrolleret afblæsning af gas til atmosfæren uden afbrænding (flaring). Arbejdsgas. Mængden af naturgas det er muligt at trække ud af gaslageret under normale driftsforhold. Bar(g). Betegnelse for overtryk. Brine. Saltholdigt vand fra udskylning af kaverner. CH 4. Metan. Metan eller sumpgas er den enkleste og letteste af kulbrinterne. Metan-molekylet består af ét kulstofatom og 4 brintatomer. Naturgas fra den danske del af Nordsøen består af ca. 87 mol-% metan. Metan bidrager blandt andet til drivhuseffekten i form af uforbrændt naturgas med faktor 25 baseret på vægt i forhold til CO 2. CO 2. Kuldioxid. Udvikles blandt andet ved forbrænding af fossile brændsler som naturgas, olie og kul. CO 2 bidrager til drivhuseffekten. CO 2-ækvivalenter. Emissioner som fx CO 2, CH 4 og NMVOC kan omregnes til CO 2-ækvivalenter, som udtryk for deres drivhuseffekt. 1 ton CO 2-ækvivalent svarer til drivhuseffekten af 1 ton CO 2. COD. Chemical Oxygen Demand. Mængden af ilt forbrugt ved biologisk og ikke biologisk nedbrydning af materiale i vand. Se også under TOC. Cusiongas. Mængden af naturgas der skal være i kavernerne, for at opretholde trykket, så krybning minimeres. Distribution. Transport af naturgas til villakunder og mindre erhvervskunder i plastledninger med et tryk på 0,1-4 bar(g) og i stålledninger med et tryk på bar(g). Drivhuseffekt. Drivhuseffekten opstår som følge af udledningen af såkaldte drivhusgasser, blandt andet CO 2 og CH 4, der ophobes i jordens atmosfære. Derved forhindres solens varmestråler i at forlade atmosfæren. Det kan medføre en forøgelse af atmosfærens temperatur og på lang sigt en stigning af vandstanden i verdenshavene, fordi en øget global temperatur får dele af polerne til at smelte. DR-station. Distriktsregulator-station. DR-stationerne leverer gassen til kunderne. Trykket i lavtryksnettet reguleres yderligere ned fra fire bar(g) til 0,1 bar(g). Emission. Udledning, for eksempel af CO 2, ved forbrænding af naturgas. Flaring. Afbrænding af gas. Formationsvand. Vand der hentes med gassen op fra et naturgaslager. Fossile brændsler. Brændsler, der er dannet af organisk materiale for millioner af år siden, som naturgas, olie og kul. GJ. Gigajoule. En mia. joule. Joule er en energienhed, og 4,186 joule = 1 kalorie. Energiindholdet i 25,2 Nm 3 naturgas svarer til 1 GJ. Godstykkelse. Angiver tykkelsen af stålet på gasledningerne. Tykkelsen afhænger blandt andet af trykket i den pågældende ledning, placering af ledningen mv. HCFC-22. Freon. Chlordifluormetan har en ozonlagsnedbrydende effekt på 0,04 i forhold til CFC-11 og en drivhuseffekt, der er gange større end CO 2. HCl - Hydrogenchlorid. Saltsyre. Kaverne. Et kammer/hulrum udskyllet i undergrunden til opbevaring af naturgas. Kondensat. Naturgas indeholder, ud over metan, en række tungere kulbrinter. Når naturgassen trækkes op fra kavernerne, vil en del af disse kulbrinter kondensere til en væske. Denne væske kaldes kondensat. Korrosionsinhibitor. Doseres til ledninger og rør for at hindre indvendig tæring (korrosion). Kulbrinter. En fælles betegnelse for olie og naturgas og lignende stoffer, der består af forskellige kombinationer af kul- og brintatomer. Eksempel: Cirka 87 mol-% af naturgassen består af metan (CH 4), der for hvert kulatom (C) har fire brintatomer (H). Krybning. Kavernernes geometriske volumen mindskes, på grund af trykket i undergrunden. Linieventilstation. Ventiler fordelt på gasledninger. Ventilerne gør det nemmere at lukke for dele af ledningerne i tilfælde af eventuelle reparationer. Livscyklus. Er betegnelsen for et produkts forløb fra produktion til bortskaffelse efter endt brug også kaldet fra vugge til grav. LPG. Liquefied Petroleum Gas. Flydende gas/flaskegas. Fremstilles som et biprodukt i forbindelse med raffinering af råolie. Den flydende gas består primært af de tungere kulbrinter propan og butan og er tungere end atmosfærisk luft. LPG indeholder ikke kulilte og er ligesom naturgas ikke giftig. m 3. Kubikmeter. MEG. Monoetylenglykol er en kølevæske, som anvendes i kompressorerne. Ved komprimering af gassen i forbindelse med nedpumpning i kavernerne, udvikles der store mængder varme, hvorfor køling er nødvendig. Metan. Se CH 4 ovenfor. Side / 15

16 M/R-station. Måle- og regulatorstation. M/R-stationerne leverer gassen fra Energinet.dk's højtryksnet til de regionale distributionsselskabers lavtryksnet. Det er her, gasmængden måles, og trykket reduceres. Samtidig tilsættes odorant, som er et lugtstof THT (tetrahydrothiophen). M/R-stationerne er ubemandede. MWh. Mega Watt-time. Måleenhed for energi. Svarer til en million Watt-timer eller tusind kilowatt-timer (kwh). 1 MWh svarer til energiindholdet i 90,9 Nm 3 naturgas. NaOH - Natriumhydroxid. Benyttes til afkalkning af kedelfødevand samt neutralisering af spildevand før det ledes til renseanlæg. N 2 - Nitrogen. Kvælstof er ubrændbart og ugiftigt. Atmosfærisk luft indeholder ca. 78 volumenprocent nitrogen. Nm 3. Normalkubikmeter. Volumen målt ved 0 Celsius og 1 atm. tryk NMVOC. Non Methane Volatile Organic Compound. Flygtige organiske forbindelser uden metan. NO x. Kvælstofoxider. Udvikles blandt andet ved forbrænding af fossile brændsler som naturgas, olie og kul. Opanol. I et forsøg på ikke at få vand og urenheder fra bunden af kavernen (også kaldet sumpen) op sammen med gassen, har man tidligere pumpet opanol ned i en kaverne. Stoffet skulle så ligge som et låg på sumpen. ppm. parts per million. 1 ppm = 0,0001 procent. Totalgas. Summen af arbejdsgas og cusiongas. Udtrækstog. Et samlet procesanlæg til udtræk af gas fra naturgaslagrene til transmissionsnettet. VOC. Volatile Organic Compound. Flygtige organiske forbindelser inklusiv metan. VVM-undersøgelse. Vurdering af Virkning på Miljøet for et anlægsprojekt. Vurderingen foretages af myndighederne i samarbejde med virksomheden for at inddrage miljøhensyn så tidligt som muligt i projektfasen. Reinjiceret vand/gas. (Her:) Vand/gas der er hentet op fra undergrunden/kaverner og efterfølgende pumpes ned igen. Smog. Forurening af de nedre atmosfæriske luftlag med emissioner som fx. CO 2, CH 4 og NMVOC. SO 2. Svovldioxid. Udvikles blandt andet ved forbrænding af kul og olie, men stort set ikke ved forbrænding af naturgas. Sur regn. NO X og SO 2 bidrager til forsuring af regnen, der kan skade skove, vandmiljøer og bygninger. TEG. Trietylenglykol. Fungerer som kølervæske og forhindrer frysning i rør og udstyr, når der hentes naturgas op fra lagrene. Desuden benyttes TEG til at tørre gassen. TEG er iltforbrugende. Ved nedbrydning i naturen kan det give anledning til iltsvind og vækst af mikroorganismer. TEG er ikke mærkningspligtigt. TOC. Total Organic Carbon. Er et mål for mængden af kulstof bundet i organiske forbindelser. Bruges som en ikke-specifik indikator for vandkvalitet. Indberetning til Miljøstyrelsen sker som TOC og ikke COD. Omregnes som TOC = COD/3 Side / 16

17 Side 6 / 6

18 Den revisors erklaering Til regnskabsbrugerne af grant regnskab for Lille Naturgaslager granne regnskab for 2013 for Lille Torup Naturgaslager, der er ejet af Energi- Vi har net.dk Gaslager A/S. Kriterier for udarbejdelse af gr0nt regnskab Lille Torup Naturgaslagers granne regnskab for 2013 er pa grundlag af de krav til oplysninger, stilles i 35 a med nr. 210 af 03/03/2010 (bekendtgorelse om visse virksomheders afgivelse af og suppleret med yderligere af Energinet.dk tilvalgte data og oplysninger. - Data for forbrug og emissioner er indarbejdet i det granne regnskab efter de indregningsog malemetoder, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis med tilknyttede kommentarer i noterne. Ansvarsforhold Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af det granne regnskab. Vores ansvar er - pa grundlag af vores arbejde - at afgive en erklaering om det granne regnskab. Det arbejde Vi har tilrettelagt og vores arbejde i overensstemmelse med 3000 svarende til den internationale erklaeringsstandard ISAE3000, som pr har erstattet den danske standard RS ISAE3000 vedrarer "andre erklaeringsopgaver med sikkerhed end revision review af historiske finansielle oplysninger", og er anvendt med det formal at: konkludere, hvorvidt det lovpligtige granne regnskab for 2013 for Lille Torup Naturgaslager, beliggende 4, 9620 Aalestrup, er aflagt efter de krav til oplysninger, som stilles i 35 a med tilhorende bekendtgorelse nr. 210 af 03/03/2010 (bekendtgorelse om visse virksomheders afgivelse af miljooplysninger). opna begraenset sikkerhed for, at de praesenterede data i det granne regnskab for 2013 er opgjort omhyggeligt og palideligt i overensstemmelse med de under anvendt regnskabspraksis med tilknyttede noter metoder for indregning og maling. Den opnaede sikkerhed er begraenset, idet vores arbejde har vaeret begraenset, sammenlignet med en revisionsopgave. Vores arbejde har saledes og fremmest omfattet regnskabstekniske analyser og om procedurer for datafangst og -transaktioner samt om interne for sikring af palidelig indregning af data i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, herunder test af data og underliggende dokumentationsmateriale. Indeholdt i dette arbejde har vaeret stikprovevis kontrol af beregninger og konferering til grundlaget for data samt stikprovevis af relevant sammenhaeng til registrerings- og informationssystemer hos Energinet.dk. Endvidere har vi om regnskabet er aflagt, saledes at oplysningspligten i lovgivningen er Statsautoriseret CVR-nr Strandvejen 44, 2900 T: , F: ,

19 pwc Konklusion Pa baggrund af vores arbejde kan vi erklaere, at det regnskab for efter vores opfater aflagt efter de krav til oplysninger, som stilles i miljobeskyttelseslovens 35 a med tilhorende bekendtgorelse nr. 210 af 03/03/2010 (bekendtgorelse om visse virksomheders afgivelse af miljooplysninger). Endvidere er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkraefter, at de i det gronne regnskab for praesenterede data for 2013 er opgjort i overensstemmelse med de under anvendt regnskabspraksis med tilknyttede noter metoder for indregning og maling. den PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor HD

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager 19. marts 2015 CGS/CGS 1. Generel information om Energinet.dk... 2 2. Basisoplysninger... 3 3. Ledelsens redegørelse... 5 Redegørelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2007 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Indhold Generel info om Energinet.dk...2 Basisoplysninger...3 Ledelsens redegørelse...5 Redegørelse for valg af data og tekst...5

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Lille Torup Naturgaslager. Maj 2006. ProArc Nr. FLS-026155

Grønt regnskab 2005. Lille Torup Naturgaslager. Maj 2006. ProArc Nr. FLS-026155 Grønt regnskab 2005 Lille Torup Naturgaslager Maj 2006 ProArc Nr. FLS-026155 Grønt regnskab 2005 Ll. Torup Naturgaslager Maj 2006 ProArc sagsnr. FLS-026155 Side 1 1. LEDELSENS FORORD...2 2. BASISOPLYSNINGER...3

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009. www.dongenergy.com

Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009. www.dongenergy.com Stenlille Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2009 www.dongenergy.com Indhold Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 6 Redegørelse for valgt af data og tekst... 6 Miljøpolitik... 6 Miljømål, handlinger

Læs mere

Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup

Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup Hvorfor er projektet nødvendigt? Gaslageret i Lille Torup blev etableret i 1980 erne og har nu en alder, der gør, at nogle væsentlige anlægsdele,

Læs mere

Nu begynder vi at udlede saltvand i Lovns Bredning

Nu begynder vi at udlede saltvand i Lovns Bredning Nu begynder vi at udlede saltvand i Lovns Bredning Information om Energinet.dk s genudskylning af kaverner (hulrum) i undergrunden under gaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Års Naturgas og Energinet.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Hævning af Ll. Torup gaslagerets arbejdsvolumen gennem sænkning af kavernernes minimumstryk

Hævning af Ll. Torup gaslagerets arbejdsvolumen gennem sænkning af kavernernes minimumstryk Hævning af Ll. Torup gaslagerets arbejdsvolumen gennem sænkning af kavernernes minimumstryk Jørgen Ivert Johansen Teknisk koordinator Energinet.dk Gaslager A/S, Ll. Torup Gaslagerets placering i transmissionsnettet

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE BALTIC PIPE

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE BALTIC PIPE SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE BALTIC PIPE Charlotte Roest har onsdag den 17. januar 2018 stillet en række spørgsmål om Baltic Pipe-projektet. Charlotte Roests spørgsmål fremgår af nedenstående i kursiv

Læs mere

Produktion af naturgas på M/R-stationer

Produktion af naturgas på M/R-stationer Skatteudvalget 2009-10 L 63 Bilag 5 Offentligt Afgift på naturgas Produktion af naturgas på M/R-stationer Beskrivelse af behandlingen af gassen Kort beskrevet kommer naturgassen fra Nordsøen eller Tyskland.

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere