Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder"

Transkript

1 Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder, jf. oversigten nedenfor. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen, det vil sige senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar, jf. Indenrigs- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 4. februar Funktioner/grupperinger omfattet af den kvartalsvise opfølgning: Opgørelsen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Derudover skal der følges op på nedenstående områder: 1

2 Opfølgning ultimo december Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning) (I 1000 kr.) Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Budget ult. marts ult. juni ult. Sept. ult. dec. Afvigelse ml. forv. Regnskab og opr. budget Afvigelse på skøn i forhold til forrige opfølgning sskøn , gr. 002 og 003 Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (gr. 001, 002, 003, 004, 008, 091) Pleje og omsorg 5.32 (ex. gr. 002 og 003) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede , ex. gr. 004 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (ex. gr. 001,002,003,004,008, 091) Plejevederlag Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Hjælp efter servicelovens 95, hvor borgere med behov for særlig pleje får udbetalt et beløb til ansættelse af egne hjælpere (BPA-ordning). 2

3 Mindreforbrug kr Der er færre modtagere end budgetteret. Det har været afgang på 1 person i. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på kr., hvilket ligger kr. under sidste skøn. Afvigelsen skyldes en ikke kalkuleret refusion fra Regionen på en respirator bruger. Antal foranstaltninger Budgetforudsætning marts juni Sept. Dec. Antal modtagere Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Støtte til invalidebiler, optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater, IThjælpemidler og IT-forbrugsgoder samt tilbagebetaling vedrørende støtte til invalidebiler. Mindreforbrug kr Der har været en mindre søgning til disse hjælpemidler end budgetteret. Der ses i sær et fald i hjælp til invalidebiler, hvilket skyldes en opstramning og særlig fokus på visiteringerne. Herudover har søgningen til høreapparater igen i år ikke været så stort som forventet. Det kan tilskrives, at vejledning og krav til borgerne er blevet væsentligt skærpet igennem de sidste fire år. Borgerne kan kun få bevilget tilskud såfremt de først har fået vejledning og tjek af hørekurve. Der er budget omplaceret 3 mio. kr. fra plejeområdet til hjælpemiddelområdet. I denne opfølgning er hjælpemidlerne delt på to områder på hhv. udsatte voksne og handicappede og pleje og omsorg. I praksis optræder disse to områder under et budget område. Det samlede hjælpemiddelbudget er i i balance. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på kr., hvilket ligger kr. under sidste skøn. Søgningen til høreapparater og invalidebiler har ikke været så stor som først antaget. Pleje og omsorg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3

4 Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Hjemmepleje, plejecentre, sygepleje, dagcentre og madservice. Mindreforbrug kr Der har i løbet af året været tilbageholdt et beløb, som skulle uddeles til hjemmeplejen i forbindelse med indførelse af Godt liv hver dag (Faxe-modellen). Der var forventet en stigning af tyngden. Det har endnu ikke været muligt at lave en måling på stigningen, da kun er delvis implementeret. Derfor er det tilbageholdte beløb ikke blevet uddelt. Det nye plejecenter er nu taget i brug, og der er indregnet et forventet forbrug til dette, herudover er Teestrup Demenscenter lukket ned og det tilbageværende budget omplaceres til det nye center. Demensplanen er delvis implementeret, og det tilbageholdte budget til har ikke været udmeldt, idet der endnu mangler at blive etableret aflastnings-/screeningspladser på Kongsted ældrecenter. Der er sat fokus på sygefraværet, hvilket betyder, at det samlede sygefravær fortsat er faldende. I 2011 var det samlede sygefravær på 5,7%, hvilket svarer til at alle medarbejdere i hjemmeplejen gennemsnitlig havde 14,4 sygedag. Pr. ultimo september er det samlede sygefravær på 5,5%, hvilket svarer til gennemsnitlig 14,0 sygedage pr. medarbejder. Det samlede fald i sygefraværet ultimo september har været på 3,5%. Ifølge nedenstående tabel fremgår det, at medarbejderne i hjemmeplejen gennemsnitlig arbejder 5,5 dage mere i end i Udviklingen af sygefraværet i hjemmeplejen Jan. Sept. Kort varig sygdom 1-4 uger 4,8% 4,5% 3,9% Fravær over 4 uger 2,8% 1,2% 1,6% Samlet fravær 7,7% 5,7% 5,5% Gennemsnitlig sygedag pr. medarbejder 19,5 14,4 14,0 Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på kr., hvilket ligger kr. under sidste skøn. Ved udtræk i omsorgssystemet Care viste visiteringerne, at der var en stor stigning i plejetyngden i den udekørende hjemmepleje. Denne unormale store stigning gjorde at centret for Sundhed & Pleje i værksatte en undersøgelse. Det viste sig, at der i systemet var en del borgere, som ikke mere var aktive, men stadig blev beregnet med i visiteringerne. Der foregår nu en oprydning i visiteringerne, og der kan derfor forventes et yderligere fald i disse. 4

5 aktivitetsudvikling på hjemmepleje Budgetforudsætning Marts Juni Sept.* Dec. Praktisk hjælp, leverede timer pr. uge Personlig pleje, leverede timer pr. uge Total leveret tid pr. uge Antal personer Gennemsnitlig tid pr. borger 3,78 3,71 3,91 4,10 3,76 *Nøgletal pr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Forebyggende opsøgende hjemmebesøg samt aktivitet på frivillig basis efter servicelovens 79. Aflastningsophold på kommunens plejecentre. Mindreforbrug kr Æblehavens egen madproduktion er først igangsat den , og derfor er budgettet ikke brugt. Herudover er der endnu ikke etableret alle aflastning-/screeningspladserne på Kongsted ældrecenter med deraf følgende manglende husleje betaling til disse boliger. For at kunne etablere det ønskede antal aflastnings-/screeningspladser, var det nødvendigt med tomme boliger. Da borgerne ikke har ønsket at flytte, og kommunen ikke har lovhjemmel til at flytte borgerne, er det kun muligt at etablere pladserne efterhånden, som der kommer tomme boliger. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på kr., hvilket ligger kr. under sidste opfølgning. Ved sidste opfølgning var det endnu usikkert hvornår Kongsted ældrecenter fik status som demensplejecenter med tilhørende aflastnings- og screeningspladser. Det blev muligt pr at etablere to aflastningspladser, hvorfor der nu er indregnet husleje til dette. Plejehjem og beskyttede boliger Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr

6 Drift af ejendommen Teestrup Demenscenter. Ejendommen er nu tom og sættes til salg. Mer/mindreforbrug kr Afvigelsen skyldes manglende husleje indtægter efter fraflytning. Mer/mindreforbrug Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på kr., hvilket ligger kr. over sidste skøn. Afvigelsen skyldes manglende husleje indtægter efter fraflytning. Borgerne er flyttet fra Teestrup Demenscenter pr Den manglende husleje var kendt, og er dækket ind af Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, hjælp til boligændring, diabetesprodukter, mellemkommunale betalinger, udbringning samt depotleje hos Falck Care. Merforbrug kr Der forventes en stigning i udgifterne som konsekvens af indførelsen af Faxe-modellen, hvor en del borgere kan have brug for et hjælpemiddel for at blive selvhjulpen. Der opleves en større stigning i forbrug af diabetes hjælpemidler. I 2009 var der et underskud på området, dette underskud bliver tilbagebetalt over de efterfølgende 3 år, og således også i, hvor der er indarbejdet et afdrag på kr. Der er budget omplaceret 3 mio. kr. fra plejeområdet til hjælpemiddelområdet. I denne opfølgning er hjælpemidlerne delt på to områder på hhv. udsatte voksne og handicappede og pleje og omsorg. I praksis optræder disse to områder under et budget område. Det samlede hjælpemiddelbudget er i i balance. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på kr., hvilket ligger kr. over sidste opfølgning. Differencen ligger på flere typer af hjælpemidler, og kan ikke forklares yderligere. 6

7 Plejevederlag Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Udbetaling af plejevederlag til pasning af dødende samt pasning af nærtstående med kritisk sygdom i eget hjem. Herudover betales der for sygeplejeartikler i forbindelse med pleje af den dødende. Mindreforbrug kr Borgerne er ikke så længe i ordningen som tidligere, der er nu 3 aktive borgere. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på kr., hvilket ligger kr. under sidste opfølgning. Fra perioden 30.9 til har der været en netto tilgang på to borgere. aktivitetsudvikling antal dage, hvor der har været udbetalt plejevederlag Budgetforudsætning marts juni Sept.* Dec. Antal dage Udbetaling af plejevederlag Budgetforudsætningen er lig med forbruget i * pr

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Udvalget for Social Omsorg

Udvalget for Social Omsorg Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer: Ib

Læs mere