Midtvejsevaluering af tiltag med mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering af tiltag med mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole"

Transkript

1 af tiltag med mentorer ved Randers Social- og Sundhedsskole Til LBR i Randers, Favrskov og Norddjurs kommuner 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resumé Baggrunden for mentorordningen Organisering af mentorordningen Foreløbige resultater Perspektiver... 7 Bilag Mette... 9 Hanne er 17år

3 1. Indledning Denne midtvejsevaluering sendes til de lokale beskæftigelsesråd i Randers, Favrskov og Norddjurs kommuner, som har støttet ordningen. Evalueringen bygger på det første halve års erfaringer med mentorer ved afdelingerne i Randers og på Djursland. Der har været ansat fuldtidsmentor ved afdelingen i Randers siden 1. januar På Djursland har der været ansat mentor på ad hoc basis i perioden fra 1. januar og til 1. maj og siden da halvtidsmentor med andre opgaver end undervisning. 2. Resumé Midlerne fra LBR har været af afgørende betydning for etableringen af en professionel, tilgængelig mentorordning på Randers Social- og Sundhedsskoles to afdelinger. Uden disse midler ville skolen ikke kunne tilbyde øjeblikkelig og uafhængig hjælp til de elever, der har behov for en mentorordning. Mentorordningen kommer især to målgrupper til gode. De helt unge uden netværk og med ingen eller meget svag familiær opbakning og de voksne kvinder med børn, der i en sen alder vil gennemføre en uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Mentorordningen er med til at fastholde disse grupper i uddannelse eller med en fremtidsplan om en uddannelse. 3. Baggrunden for mentorordningen Randers Social- og Sundhedsskole har siden 1. januar haft ansat mentorer ved afdelingen i Randers og ved afdelingen på Djursland. Baggrunden for at indføre en mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskole er et ønske om at bidrage til, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Randers Social- og Sundhedsskole har haft kontaktlærerordning til alle elever siden reformen i Erfaringerne med kontaktlærerordningen er, at kontaktlærerne i stor udstrækning kan bidrage til at afhjælpe både faglige og personlige problemer hos langt de fleste af skolens elever. Kontaktlærerne ved skolen udfylder i stor udstrækning funktionen som mentorer overfor elever med almindelige problemer. Kontaktlærerne tager i hverdagen hånd om både elevens faglige og personlige problemer og hjælper derved eleven videre. Vi har dog på skolen gennem en årrække identificeret forskellige målgrupper, som det er svært for kontaktlærerne at hjælpe og som har svært ved at gennemføre uddannelsen. Det drejer sig om elever, der har behov for en socialpædagogisk indsats for at gennemføre uddannelsen og ofte har brug for et længerevarende og intensivt forløb med en mentor eller psykolog. Baggrunden for behovet kan være forskelligt, men vi har identificeret følgende målgrupper med behov for en ekstra indsats. Elever uden arbejdspladserfaringer For en del af de yngre elever er elevansættelsen i Norddjurs kommune deres første egentlige ansættelsesforhold. Disse elever har derfor endnu ikke oparbejdet arbejdspladskompetence og ved ikke, hvordan man skal gebærde sig på en arbejdsplads. 3

4 Her er der brug for støtte til at udvikle kompetence til præcision, vedholdenhed, egenomsorg, social kompetence og konfliktløsning. Disse elever har også brug for at udvikle ansvarlighed i forhold til fælles opgaver på arbejdspladsen. Disse kompetencer berøres i undervisningen, men en del af eleverne har brug for personlig støtte til at udvikle dem. Elever med lavt selvværd Nogle af eleverne har personligt og ikke mindst fagligt lavt selvværd i forhold til at gennemføre en uddannelse og træde ind på et arbejdsmarked, hvor det forudsættes, at man er ressourceperson for borgere med behov for hjælp. For at blive stærke ressourcepersoner har denne gruppe behov for personlig støtte til at finde deres egne personlige og faglige ressourcer. Mentoren skal her støtte og vejlede i samarbejde med skolens allerede etablerede psykologordning. Elever med integrationsproblemer En del af eleverne kommer med en anden baggrund end etnisk dansk. De er integreret sprogligt og er meget fagligt motiveret, men har behov for støtte til kulturel integration. De har behov for at have kontakt med en ressourceperson, der har tid til at introducere dem til dansk arbejdspladskultur og ikke mindst støtte dem i deres personlige udvikling med at være grænsesættende. Elever med økonomiske og sociale problemer Nogle elever har så store sociale problemer, at de står i vejen for uddannelse og arbejde. Disse elever har behov for støtte til at lære at håndtere private problemer samtidig med, at de skal være professionelle omsorgsmedarbejdere. Her er behov for en mentor, der kan støtte og vejlede og til tider helt konkret hjælpe eleven med at få privatlivet og arbejdslivet til at hænge sammen. En stor del i denne gruppe har børn og skal få dagligdagen til at hænge sammen, samtidig med at de tager en uddannelse. Denne gruppe har ofte behov for hjælp i forhold til sundhedsvæsenet og andre offentlige myndigheder. Elever med psykiske problemer og tidligere misbrugere En lille gruppe har/eller får psykiske problemer i uddannelsen. Her er der behov for særlig intensiv støtte sammen med de ressourcepersoner, der er rundt om eleven både på skolen, i sundhedsvæsenet og sociale myndigheder. Gruppen er lille, men opgaven tung hvis ikke eleven skal afbryde sin uddannelse. Mentoren vil her kunne være elevens repræsentant og være bindeled mellem skolen og andre myndigheder. Denne gruppe har særlig behov for en gennemgående person, som kender elevens situation. En lille del af eleverne har tidligere haft et misbrugsproblem, og de har behov for en støtteperson, der kan træde til i de svære situationer, hvor tilbagefald er en risiko. Alle disse målgrupper har ofte brug for en indsats, der er uafhængig af den planlægning, som nødvendigvis må følge med de planlagte kontaktlærersamtaler. 4

5 4. Organisering af mentorordningen Mentorordningen skal supplere den allerede eksisterende kontaktlærerordning i forhold til de elever, som kontaktlærerne har svært ved at hjælpe. Kontaktlærerens dobbeltrolle Kontaktlæreren er en af elevens undervisere og kan derfor støtte eleven fagligt og også i stor udstrækning personligt i at gennemføre uddannelsen, men underviseren skal samtidig være med til at bedømme elevens faglige standpunkt og kan i sidste ende medvirke til, at eleven bliver stoppet i uddannelsen. Denne dobbeltrolle sætter nogle begrænsninger i kontaktlærerens relation til eleven. Der vil altid være et ulighedsforhold. Mentorer støtter ud fra elevens perspektiv For at blive fri for dobbeltrollen som støtteperson og kontrollant er mentorerne ansat uden undervisningsopgaver og er dermed fri for at skulle bedømme eleverne. Mentorens opgave er derfor at støtte eleven med elevens perspektiv. Ved at mentorerne er ansat uden undervisningsforpligtigelser har de kun få bindinger i forhold til akutte problemstillinger. Det giver elever (og kontaktlærere) mulighed for at kontakte mentorerne lige når problemet opstår, fx eleven er udeblevet trods aftaler om andet, eller eleven har oplevet personlige problemer af sådan et omfang, at undervisning vil være meningsløs. Mentorerne har ikke bestemte træffetider eller telefontider. Mentorerne er tilgængelige, hvis de ikke er optaget af samtaler med andre elever. Professionelle mentorer Identifikationen af målgruppen for indsatsen har samtidig bevirket, at skolen har ansat professionelle mentorer med uddannelse inden for socialpædagogik og psykiatri. Målgruppernes problemer ligger ud over, hvad man almindeligvis kan håndtere som underviser eller ikkefagperson. Mentorerne refererer direkte til nærmeste leder. Mentorer indgår i samarbejde med kontaktlærere, uddannelsesvejledere og psykologer og deltager i det almindelige lærersamarbejde. En forudsætning for at mentorfunktionen kan virke er accepten fra øvrige faggrupper på skolen. Der har vi oplevet stor accept fra undervisere og uddannelsesvejledere af mentors kompetencer og opgaver. Kontaktlærerne ser funktionen som et godt og længe savnet supplement til deres egen funktion. Samtaler uden henvisning Mentor præsenterer sig for alle nye elever, og elever kan henvende sig direkte til mentoren for at få en samtale. Der er ingen henvisningsprocedure. Kontaktlæreren kan ligeledes opfordre en elev til at tage kontakt til mentor eller kan direkte tage hånd om eleven ved at følge vedkommende hen til mentoren. Skolen registrerer ikke elevens samtaler med mentor i elevsagen, hvilket eleven bliver informeret om. Mentor kan ligesom uddannelsesvejleder henvise videre til psykolog, hvis der er behov for det. 5

6 Mentors arbejde afgrænser sig ikke kun til elever, der er i gang med uddannelsen, men også til elever, der er på orlov og som har en plan om tilbagevenden til uddannelse. Mentorerne tager de allersværeste samtaler med elever med store personlige og sociale problemer og har derfor brug for supervision. Mentorerne modtager derfor supervision fra skolens psykologer. 5. Foreløbige resultater Indsatsen med indførelse af mentorer til de særlige målgrupper giver ikke øjeblikkelige resultater. Mentorer indgår i det lange seje træk i forhold til de allersvageste elever i uddannelsessystemet. Randers Social- og Sundhedsskole er meget bevidst om dette og ikke mindst om fælden ved at ændre indsatsen til de målgrupper, der umiddelbart kan fremvise resultater. Mentorordningen ved Randers Social- og Sundhedsskole er målrettet de svageste, hvor succesraten i form af gennemført uddannelse i forvejen er lille, men hvor andre resultater på sigt kan vise sig at give bonus overfor denne målgruppe. På nuværende tidspunkt kan vi derfor ikke angive effekten i forhold til gennemførelse af uddannelse. Statistisk kræver det en årrække på mindst 3 år, da mange af eleverne i de anførte målgrupper gennemfører uddannelsen med forlængelse og særlige tiltag. Vi arbejder samtidig med registreringsproblemer, da konceptet bygger på, at eleverne ikke registreres i elevadministrationssystemet ved brug af mentorordningen. Opgørelserne bygger derfor på en anonymiseret optælling. Vi kan dog antyde effekten i forhold til en kvalitativ vurdering af det første halve år med mentorordning. Brugere af mentorordningen Brugerne af mentorordningen deler sig i to grupper. De helt unge på grundforløbet eller som lige har gennemført grundforløbet og er i gang med en efterfølgende uddannelse. Det der kendetegner denne gruppe er, at de har behov for et længerevarende forløb, da de ofte har fraværsproblemer og store personlige og sociale problemer. Gruppen kendetegnes også ved at have et meget lille eller næsten intet socialt netværk uden for skolen. Familie og forældre er ofte meget fraværende og den primære voksenkontakt er elevens kontaktlærer og mentor. Mentor har en funktion i forhold til at forhindre udstødning og marginalisering af denne gruppe. I forhold til denne gruppe er opgaven omfattende. Mentor kan således gå ind og hjælpe med, at eleven møder frem, får ryddet op på sin bopæl, købt mad og ikke mindst får hjælp (mentor eller psykolog) til at håndtere de personlige problemer. Mentor har overfor denne gruppe en stor funktion i at lære disse elever at tackle interpersonelle problemer med kæreste, familie og klassekammerater. Den anden gruppe af brugere er kendetegnet ved at være voksne kvinder med børn. Kvinderne er i en voksen alder påbegyndt social- og sundhedshjælperuddannelsen. Problemerne for denne gruppe handler ofte om problemer i forhold til syge børn eller børn, der ikke trives. Ligeledes kan de have vanskeligt ved at få struktur på dagen, så der bliver plads til uddannelse. Denne gruppe har ofte lavt selvværd og har brug for støtte til at tro på sig selv i 6

7 forhold til at gennemføre uddannelsen. Denne gruppe har meget gavn af en enkelt eller få samtaler med mentor. Lidt tal og erfaringer fra afdelingen i Randers Efter opstarten af funktionen i januar har 25 elever i de første 6 mdr. haft samtaler med mentoren. Antallet af kontakter er meget større. Af de 25 elever er 1 mand og 24 kvinder. 10 af eleverne er under 25 år, og gennemsnitsalderen for brugerne er 32 år. Antallet af samtaler pr. elev har været 3,5 med en variation fra 1 samtale til 10 samtaler. Hovedparten af eleverne er fortsat i gang med uddannelsen. Enkelte holder orlov med en plan om tilbagevenden til uddannelse. Her fortsætter kontakten til mentor og psykolog. Mentor har desuden aftaler med elever om vækning, kontakt ved fravær etc. Når mentor afslutter en elev, kan det resultere i en henvisning til andre foranstaltninger. Mentor har således henvist til psykolog, lektiecafé, center for selvmordsforebyggelse og alkoholambulatorium. Lidt tal og erfaringer fra afdelingen på Djursland Brugerne af mentorordningen har i afdelingen på Djursland i højere grad været de helt unge på grundforløbet. Grundforløbet på Djursland er kendetegnet ved en gruppe unge, som ikke kan overskue at tage uddannelse uden for Grenaa af transportmæssige eller sociale årsager. I perioden har mentor haft særlige opgaver i forhold til en gruppe på 10 grundforløbselever, alle under 20 år. Kendetegnet ved kontakten er elevernes mulighed for på alle tidspunkter at kontakte mentoren. Mentoren udgør for nogle af disse elever denne vigtigste voksenkontakt. Mentor er i næsten daglig kontakt med målgruppen. Problemer med omfattende sociale svigt og psykiske syge kendetegner målgruppen. Case-beskrivelser Til illustration af mentorernes arbejde er udarbejdet et par case-beskrivelser. Casebeskrivelserne skal give et indtryk af karakteren af de problemstillinger, som mentorerne arbejder med. Casene er valgt ud blandt nogle af de længerevarende forløb. Casene er dækkende for arbejdet i begge afdelinger. Casene er vedlagt som bilag til denne evaluering. 6. Perspektiver Mentorordningen har nu fået fodfæste i skolens to afdelinger og indgår som et tilbud til alle elever på skolen. Tiltag som følge af mentorordningen De allerede indhøstede erfaringer viser, at en hurtig og øjeblikkelig indsats støtter eleven i at blive i uddannelse. En uafhængig og professionel mentor er nødvendig, hvis de allersvageste i elevgruppen skal nås. Det er vigtigt, at mentor er tilgængelig, når problemerne opstår, og er uafhængig af andre skemalagte aktiviteter. Mentorsamtalerne har også givet skolen en større viden om de problemstillinger, der står i vejen for uddannelse hos nogle af vores elever. Det er således blevet klart, at vi har en gruppe 7

8 af unge mennesker med usund levevis, hvor almindelig vejledning ikke er tilstrækkelig. Det kan skyldes mange års dårlige vaner, eller slet og ret, at der ikke findes mad i huset. Skolen indfører i en forsøgsordning morgenmad til de grundforløbshold, der begynder uddannelsen i august og vil målrettet styrke elevernes kost- og motionsvaner. Indsatsen kommer alle elever til gode, men især de svageste elevgrupper. Etableringen af mentorordningen i foråret 2008 har givet mulighed for at konsolidere funktionen inden det store grundforløbsoptag i august. Grundforløbet er 20 uger og antallet af elever på grundforløbet i foråret er altid meget mindre end i efteråret. Til august forventer vi 40 grundforløbselever på Djurslandsafdelingen og 75 på afdelingen i Randers. Det er i efteråret, mentorfunktionen skal stå sin prøve i forhold til de helt unge elever. Mentorerne som supplement til kontaktlæreren Randers Social- og Sundhedsskole har gennem en årrække arbejdet målrettet med nedbringelse af frafaldet i uddannelserne. Skolen har således udbygget kontaktlærerfunktionen til at omfatte både faglig og personlig støtte for eleverne. Skolen anvender 7 % af undervisernes tid på kontaktlærerarbejde svarende til 2 fuldtidsstillinger. Prioriteringen af kontaktlærerarbejdet har givet gode resultater i form af højere gennemførelsesprocenter for skolens elever generelt. Randers Social- og Sundhedsskole gennemfører i årene 2007, 2008 og 2009 en målrettet uddannelse(et modul fra diplomuddannelsen) til alle kontaktlærere for at styrke deres kompetencer. Kontaktlærerne på Randers Social- og Sundhedsskole udfylder derfor en funktion, som andre skoler ville benævne som mentorfunktion. Mentorordningen hos os er et supplement, som gør det muligt for skolen at forsøge at fastholde en meget krævende målgruppe, der har mange problemer ud over de faglige. Mentorordningen gør det muligt at tage udfordringer med særlig udsatte målgrupper op. Djurslandsafdelingen indgår således i et tæt samarbejde med jobcentrene om at bringe unge kontanthjælpsmodtagere i uddannelse med meget kort varsel. Et projekt, hvis succes beror på en tæt og vedholdende kontakt til eleverne i denne målgruppe. Mentor har her en central rolle. Det havde ikke været muligt for Randers Social- og Sundhedsskole at have så omfattende en mentorfunktion ved skolens to afdelinger uden støtte fra de lokale beskæftigelsesråd i Randers, Favrskov og Norddjurs kommuner. Støtten fra LBR i de tre kommuner udgør ca. halvdelen af skolens samlede forbrug til mentorordningen. Skolen vil kun kunne afsætte midler svarende til skolens nuværende forbrug til mentorer i 2009 og derved ikke opnå den gunstige effekt af mentorer uden faste forpligtigelser i forhold til undervisning. Skolen vurderer, at der er behov for at fortsætte indsatsen i 2009 for de svageste grupper på samme måde som i Skolen vil derfor som resultat af denne midtvejsevaluering fremsende en ansøgning om forlængelse af projektet i Vibeke Nielsen Direktør Randers Social- og Sundhedsskole 8

9 Bilag 1 Mette Mette er 20 år, gennemførte for 2 år siden, med forlængelse, grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen. Har derefter, efter bevilling fra kommunen, været på ungdomshøjskole, da hun havde det meget dårligt, og havde stærkt brug for at komme hjemmefra. Højskoleopholdet var det bedste, der er sket i hendes liv, siger hun, man blev bare accepteret som man var, og alle var rare. Hun er nu i gang med uddannelsen til social og sundhedshjælper, men har flere problemer i f.h.t. at gennemføre uddannelsen. Hun har faglige problemer, har svært ved at koncentrere sig om undervisningen, og magter ikke at få lavet lektier derhjemme. Har desuden et stort fravær, og er tæt på at blive opsagt, da den ansættende kommune ikke længere tror på, at Mette kan nå sine faglige mål og nedbringe sit alt for høje fravær. Mette vil meget gerne gennemføre sin uddannelse, er glad for ældre mennesker, og vil gerne vise sin familie at hun ikke er så dum, som de altid har sagt, at hun er. Ønsker at leve et andet liv end resten af familien, hvor kun faderen ikke er på kontanthjælp. Mette bor sammen med sin kæreste, som lider af OCD, og p.t. har det så dårligt at han ikke er i gang med arbejde eller uddannelse. Mette er glad for sin kæreste, og vil meget gerne have et barn med ham, hvilket de håber snart sker. Mener ikke, at det vil være en for stor mundfuld for dem at passe et barn, for både Mette og kæresten har søskende, som gerne vil passe barnet, og Mette mener selv, at hun får mere overskud af at få et barn at være noget for. Mettes kontakt til sine forældre er ustabil, de bryder sig ikke om hendes kæreste, og synes, at Mette skulle finde sig et ufaglært arbejde, i stedet for at tage en uddannelse, som de ikke tror på, at hun kan gennemføre. Mette kommer i kontakt med mentor via sin kontaktlærer, som har haft et tæt forløb med Mette gennem grundforløbet, og også nu på hjælperuddannelsen. Kontaktlæreren er overbevist om, at Mette kan blive en god social og sundhedshjælper, hvis hun får den rette hjælp til at gennemføre uddannelsen, og til at arbejde med de mange private problemer, som fylder så meget i Mettes hoved at hun ikke kan koncentrere sig om uddannelsen. Inden Mette kommer i kontakt med mentor er det aftalt, at hun hver uge deltager i lektiecafe på skolen, og der får hjælp til det faglige, som hun finder svært. Mentor og Mette mødes 1 gang om ugen i ½ år, og sms er/ringer derudover sammen når der er behov for det. Mette fortæller en af de første gange hun taler med mentor, at hun lider meget af selvmordstanker, og også flere gange har forsøgt at begå selvmord, men på en måde så hun var sikker på, at blive fundet, inden hun døde. Både forældrene og kæresten har prøvet at finde hende bevidstløs, og hun er blevet indlagt på sygehus, og dagen efter udskrevet. Selvmordstankerne kommer om aftenen og når hun er alene, hvilket gør, at hun synes, at det er ok at kæresten lider af OCD og ikke tør gå ud. Så er Mette fri for at være alene hjemme. Mentor opfordrer Mette til at kontakte Center for Selvmordsforebyggelse, og Mette har samtaler med en psykolog derfra gennem 2 måneder. Mette vælger selv at afslutte forløbet der, da 9

10 hun synes, at hun har det bedre, men hun har mulighed for at kontakte dem igen, hvis hun skulle få brug for det. Samtalerne med mentor berører mange sider af Mettes liv : Alm. kæreste/samlivsproblemer Mettes oplevelser af at være udenfor i klassen, og ikke blive regnet med Overvejelser i f.h.t. at få et barn, og de store krav som det stiller til forældrene Strategier til at få et bedre forhold til familien Strategier i f.h.t. at sætte grænser, specielt i f.h.t. familien, som Mette føler, vil bestemme over hendes liv Hjælp til struktur på hverdagen Hjælp til overblik over økonomien, som halter meget Strategier i f.h.t. angst for at sige noget på klassen Hjælp til at navigere på en arbejdsplads Mette overholder, stort set, alle aftaler med mentor, og hendes fravær falder, uden dog at nå et acceptabelt niveau. Mettes uddannelse bliver derfor forlænget ½ år, i hvilken periode hun fortsat har kontakt til mentor efter behov, oftest hver 3. uge, og hun består herefter eksamen, ikke med bravour, men består. Hun har, inden da, været gravid med kæresten, fået en provokeret abort og er flyttet fra kæresten, og hjem til sine forældre. Leder nu efter en lejlighed, da det ikke fungerer med at bo hos forældrene, men da hun har fået et barselsvikariat som social- og sundhedshjælper, hvor hun var i praktik, har hun nu også en økonomi, som giver hende råd til en lejlighed alene. Mette er overbevist om, at hun ikke havde gennemført uddannelsen uden støtte fra mentor og lektiecafè, og den opbakning, som hun har oplevet fra sin kontaktlærer. Hanne er 17år Hanne er lille og charmerende og snakker, når hun er i godt humør, som et vandfald og vil helst kaldes ved sit kælenavn. Andre gange er hun helt indelukket og vil ikke snakke med nogen. Hun snakker mest med de ansatte på skolen da det med at snakke med de andre elever, ikke er hendes kop te. Og slet ikke andre piger. Gruppearbejde, det har hun altid på en eller anden måde sluppet for i folkeskolen, så hun er ikke så vild med al det gruppearbejde, der er på holdet, og hvis hun er i en gruppe, vil hun helst gøre det hele selv. Samtidig har hun et stort fravær i perioder. Ind i mellem kommer hun ikke i bad, og får heller ikke vasket tøj. Hanne får forlænget sit grundforløb. Mentor og Hanne aftaler at gå nogle ture sammen, hvor hun kan fortælle, hvordan hun har det. Hun har det ikke godt. En voldelig kæreste - som hun efter en del snak flytter fra. Flytter hjem til sin bedstemor, for hun vil ikke bo hos sin mor. Hendes far bor også ind imellem hos bedstemoren. 10

11 Hjemmefronten bakker ikke hendes skolegang op hjemmefronten bakker i det hele taget ikke Hanne op i hendes liv. Hun har meget svært ved at sige nej og bliver viklet ind i alle mulige spil og relationer, som hun selv har det skidt med og som gør det svært for hende at komme i skole. Hendes koncentration i skolen er mest rettet med den stadige strøm af sms. Sms, der ind imellem har direkte truende indhold. Efter flere samtaler modtager hun med glæde tilbudet om en samtale med skolens psykolog, på betingelse af, at moren ikke kommer med til samtalerne. Forholdet til moren er kompliceret, da moren blandt andet er kæreste med en af Hannes tidligere kærester. Da Hanne stadig er under 18 år skal moren inddrages ved tiltag som psykologhenvisning. Mentor er derfor involveret i at få moren til at forstå, at Hanne har brug for psykologhjælp og at Hanne kan klare det selv. Hanne er i den grad truet i forhold til at gennemføre uddannelsen og det ved hun godt. Hanne ved hun har brug for hjælp. Samtidigt fortsætter mentor sine samtaler med Hanne, da hun har meget brug for at nogen vil høre på hende og hendes problemer. Samtalerne med mentor om de private problemer giver Hanne ro til at være til stede og få udbytte af undervisningen. Ind i mellem bliver hun væk, men bliver glad når mentor ringer og spørger, hvordan det går. Efter sådanne telefonsamtaler kommer Hanne nogen gange selv i skole, men vil et par gange bliver hun hentet. Andre gange er verden for uoverskuelig til, at Hanne kan møde frem. Hanne har de intellektuelle ressourcer til at gennemfører en uddannelse, men der er mange private problemer som forstyrrer og afleder. Hun har stadig brug for, at nogen hører på hende og hjælper hende med at strukturere og sortere i alle de ting hun er/bliver rodet ind i. Med mentors hjælp gennemfører hun grundforløbet Hanne begynder på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Først går det fint, men så begynder mønsteret med stort fravær igen. Samtalerne med mentor fortsætter og Hanne kommer igen i skole nogenlunde regelmæssigt. Efterhånden finder Hanne ud af, at hun vil flytte fra bedstemoren. Mentor går på boligkontoret sammen med Hanne og finder en lille lejlighed, hun kan betale. 1½ måned efter indflytningen, er der stadig ingen i hendes familie, der har besøgt hende i hendes nye lejlighed. Så mentor aftaler at besøge hende sammen med en anden elev. Hanne stråler som en sol. Hanne er færdig hos psykologen og har lært at ordet NEJ findes og skal bruges, når andre overtræder ens grænser. Det øver hun sig på i forhold til en ny kæreste, som nok ikke er af guds bedste børn. Hun kan stadig se lidt forpjusket ud, men det er meget, meget bedre en for et år siden. Og hun skal nok få gennemført sin uddannelse. Hun vil, og ved, hvor der er hjælp at hente, hvis hun får brug for det igen. 11

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

Evaluering af Klinkehuset

Evaluering af Klinkehuset SØNDERBORG KOMMUNE 2013 Evaluering af Klinkehuset 95%-målsætningen: Transfaglighed i et ungeperspektiv Anna-Maj Stride Geyti Forskning og Innovation University College Lillebælt Indhold Læsevejledning...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde SUF Kom godt i gang Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde 2 Unge i arbejde Unge i arbejde 3 En håndbog om unge og arbejdsmarkedet Det, du er i gang med at læse, er en

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter Hvordan vil borgerne møde ADHDstrategien i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter April 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sådan forstår vi ADHD i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Resumé...

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Udarbejdet af: Karen Paaske Birte Kaiser Ulla Nistrup December

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere