Værftshallerne - borgernes idéer modtaget på mail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værftshallerne - borgernes idéer modtaget på mail"

Transkript

1 Værftshallerne - borgernes idéer modtaget på mail Ideer og tanker fra Kulturværftet / Toldkammeret eventsogkoncerterogmadogungeogkonferencerogturisterogstuderendeogloppemarkederogborgereogbørnog.. Rævehulen et kreativt område med flere indgange Værftsarealerne udgør et unikt område og fysiske rammer, fuld af historier, muligheder og skønhed. Områdets placering i Kulturhavn Kronborg kalder på en revitalisering, der supplerer og indgår i det flow af aktiviteter, Kulturhavnens øvrige aktører allerede er godt på vej med. Mulighederne er mange, og det er vigtigt at forholde sig til de overordnede greb for udviklingen af området. Her kunne man forestille sig et område, hvor kreativiteten, det legende, udforskende og eksperimenterende er fundamentet. Og hvor indgangene er mange: et ungt menneske på vej til koncert følger en vej ind, der føles lige så naturlig som vejen, den nysgerrige turist eller den udøvende kunstner følger. Området er platformen, hvorfra der udvikles, leges, købes, sælges, nydes, drømmes. Mangfoldigheden både i aktivitetsformer og bruger-/målgrupper er stor men den fælles præmis er klar, og det er den, dvs. stedets klare identitet, der sammen med de fysiske rammer er den bærende kraft. Flere indgange Hvis man forestiller sig et område, hvor store koncerter går hånd i hånd med markeder, fyrtårnsevents, konferencer, børneaktiviteter og de udviklende processer, der ligger forud kan man også se et område, der har mange indgange: Mens de UNGE oplever én vej ind, belagt med klubscenekoncerter, projektfaciliteter og uddannelsesforløb, oplever LOKALE KULTURAKTØRER en anden men lige så tydelig vej ind med øvefaciliteter, rum til udvikling mm. Ligeledes oplever KONFERENCEARRANGØREN (store møder og konferencer), TURISTER (arbejdende skibsværksteder mm.), KUNSTNERE (internationale, nationale og regionale) og AKTØRER INDENFOR KREATIVE ERHVEV, VIRKSOMHEDER generelt m.fl. en for dem attraktiv tilgang til området. Ideer blandede bolsjer Den overordnede ide er, at værftområdet videreudvikles i den retning, der allerede er lagt an til i visionerne for Kulturhavn Kronborg og de oprindelige udviklingsplaner ved etableringen af Kulturværftet. Dvs. i retning af et mangfoldigt område med mange veje ind og med kulturen, kreativiteten og det udforskende som bærende udgangspunkt. I dette miljø af kreative klynger kunne man bl.a. forestille sig, at Hal 14 opgraderes til at fungere som en multifunktionel hal, der ud over en række store events som konferencer, koncerter, teater, markeder mm. også blev suppleret af faciliteter til at løse et løbende behov for øvefaciliteter, depotplads, køkkenfaciliteter, rå og voluminøse projektfaciliteter mm. Mere konkret kunne man forestille sig et flow af udfoldelse og aktivitet, der fordeler sig i nogle hovedkategorier eller zoner: - De kreative klynger, viden og forskning - Det eksperimenterende, udviklende og producerende - De store færdige produkter: udstillinger, messer, koncerter, konferencer osv. 1

2 - Mellemrummet/det der omkranser det øvrige: det rekreative og kropslige De kreative klynger, viden, forskning mm. research og udvikling Som et første led i den kreative fødekæde vil det give mening at skabe rum for en alsidig aktivitet og viden i værfthallene. - Campustanken: Rum til studiemiljø, fx Lunds Universitet/Helsingborg, IT Højskolen eller andre. Vi mangler uddannelsesaktivitet i Helsingør, og kreative uddannelser er også under pres og behøver samarbejdspartnere. Kulturværftet har allerede gode erfaringer med fast modulsamarbejdet med Kunstakademiets Designskole trods pladsmangel - Kreative virksomheder: Rum til en mangfoldighed af kreativ virksomhed, der kan udvikle og fungere i gensidig motivation og påvirkning af hinanden - Artists in residence: at give mulighed for, at kunstnere i en periode kan slå sig ned og arbejde intensivt med deres kunst skaber ikke blot liv og synergi, det er også et stærkt kort i forhold til at tiltrække internationale kunstnere (erfaret ved CLICK) - Arbejdende værksteder fx for foreninger og andre der arbejder med (gamle) skibe til glæde for også turister. Fokus på det maritime, industrifortællingen, identitetsfortællingen (fyrtårne i Kulturhavnens begivenhedsstrategi) - Besøgscenter for fx krydstogtsgæster mad, merchandise, også interessant for andre besøgende og borgere Det eksperimenterende og udviklende innovation og produktion Som det andet led i den kreative fødekæde, og som forudsætning for et godt, kreativt miljø, vil det være oplagt at frigøre rum og faciliteter til alt det, der skal til, for at skabe kultur og kunst før det har taget form som produkt. Meget af dette kræver tid og plads og de rå haller, der kan tåle at live brugt, egner sig godt. Rammerne skulle kunne løse et behov for: - For at sikre det og udviklende det innovative og på sigt de gode, kulturprodukter, vil der være brug for et kreativt center/laboratorium, eksperimenterende og generelt fleksible rum - Øve- og prøvelokaler: allerede nu er der et stort behov for øvefaciliteter for HamletScenen, Ungdomsskolen, Helsingør Teater og andre kulturaktører både for teater/performance og andre iscenesættelser - Værksteder og produktionsfaciliteter: man kunne forestille sig et Helsingørs værksteder og laboratorier for kunst, kreativitet og sansning: Traditionelt træ, jern, tekstil, sy, men også new media art, visual arts, billedkunstlokaler. Produktionsfaciliteter retter sig mod både elektroniske kunstprojekter såvel som fx værkstedskrævende udstillinger som OLK De store, færdige produkter oplevelse og iscenesættelse Som et tredje led i fødekæden vil det være oplagt med en multifunktionel enhed, i Hal 14, der kan huse og afvikle store begivenheder. En rå, multifunktionshal i Hal 14 vil kunne skabe mulighed for: - Store internationale koncerter, der kan honorere en musikstrategi, der i højere grad tager kampen op med internationale navne. Med Hal 14 som den rå koncerthal er der potentiale for at tage yderligere danske og svenske markedsandele. Udviklingspotentiale: at blive Nordsjællands og et af Danmarks toneangivende venues for store, internationale koncertnavne - Teater/performance: Bedre grobund for flere coproduktioner med andre scener (= større volumen, bedre kvalitet og bedre økonomi) - Banketter de store lokaler indbyder til at danne ramme om større banketter og fester, hvor alle haller kan være i spil (spisning, danselokale, lounge mm.) firmafester for 1000 personer mm. - Messer/udstillinger lokaler er oplagte til modeshows, vinsmagning, mm. - Konferencer de omfangsrige, rå rammer giver gode muligheder for store konferencer i et kreativt miljø 2

3 Mellemrummet Som den puls, der bevæger sig rundt imellem de kreative led, vil det være relevant at skabe gode muligheder for det rekreative, det kropslige og det sociale. - Madskole og folkekøkken en forbindelse mellem mad og kultur; uddannelse vs. god, enkel mad for unge. Mulighed for samarbejde med bæredygtige madvirksomheder, restauratører, skoler. Mulighed for madklubber som Grydeklar. Stort grovkøkken kan også facilitere madlavning ved CLICK mm. - Værested for unge: et tiltrængt værested for unge vil give liv og puls - Opholdsmulighed for frivillige-grupper og andre af byens grupper med behov for et samlingssted i et kreativt miljø - Street og parkour/ game-muligheder for unge i vinterperioden Øvrige ideer - På sigt kan man forestille sig, at Børne Kultur Centret eller dele af det flyttes til værftområdet. Forudsætningen er, at mulighederne forbedres. Med kommunens satsning på børnekulturen er der et stort behov for at udvide den eksisterende kapacitet for værkstedsmiljøerne. Det nuværende børnekulturcenter mangler store rum, hvor man kan samle fx hele skoleklasseårgange til en fælles oplevelse - ca. 700 elever. Der er brug for værkstedsfaciliteter og uforpligtende opholdsrum i inspirerende miljøer. Fordelen er, at aktiviteterne kan udvides, depotpladsen optimeres og ikke mindst synergien med Kulturværftets øvrige flows optrappes. Den kreative udfoldelse i forbindelse med fx CLICK hænger sammen i kunstneriske, kulturelle fødekæder, som vil blive styrket - Den vidtgående ide: Børnekulturværftet: et hus, der er åbent i samme tidsrum som Kulturværftet. Den åbne del: man mødes af en vært. Kan evt. kombineres med cafesalg, salg af billetter, information om aktiviteter, tilmelding mm. Stedet, forældre, bedsteforældre, dagplejemødre mm går hen med sine børn for at inspireres, lege, lave noget eller bare hænge ud. Kom ind fra gaden, gå i cafeen og se en udstilling eller gå ind rummet med en permanent aktivitet ala OLK. Hertil lukket del/værksteder - Samlet kan alle Toldkammerets aktiviteter også med tiden omlægges, så de centrale aktiviteter flyttes til værftshallerne med fornyet mulighed for synergi med Kulturværftet og øvrige kulturaktører, og med udviklingspotentiale for øje. Klubscenen, børnekulturcenteret, øvelokaler, ungdomsscene. Børnekulturcenteret kan udvides til også at rumme tweens/unge (Say Cheese-projekt en positiv erfaring). Faste projekter for hele årgange ikke bare enkeltstående projekter. - Samme intention som integrationen af børnekulturcenteret vil gøre sig gældende, hvis man flytter musikskolen til værftområdet. Musikskolen vil så ikke længere blot være en skole, men del af et kunstnerisk/kreative flow med indbyrdes synergi og stor tiltrækningskraft idet man blander det kompetencegivende med det kunstneriske og legende Praktiske forhold Ud over de forskellige forslag til nye tiltag nævnt ovenfor, vil en god udnyttelse af Hal 14 og øvrige halfaciliteter kunne løse nogle praktiske udfordringer, bl.a. Kulturværftet står over for i sit daglige virke. - I mange sammenhænge er Kulturværftet for lille det er etableret uden lager og sidescene, hvilket skaber flaskehalse, øgede udgifter og mangel på fleksibilitet. Depot og lagerplads til projekter og andet er således allerede en mangel - Et kendt behov for køkkenfaciliteter til Kulturværftet vil kunne løses i værftshallerne Overvejelser om proces og metode - Der er plads til at eksperimentere lad det ske - Frem for at lægge sig fast på nøjagtigt hvad området skal rumme, kan man invitere til en årelang proces, hvor forskellige modeller bliver prøvet. Ud over at give erfaringer, vise behov og udvikle relationer er 3

4 metoden god, når finansiering ikke giver sig selv. Inspiration kan hentes hos Køge Kyst og Musicon, der benytter proces-metoden for udvikling af gamle industriarealer til kultur-områder - Inspirationskilder i øvrigt: Statens Værksteder, Enghavevej 80 (særlig model), Randers, Godsbanen (Århus), Værkstedet Værst, Gl. Dok København, Institut for X, det nye, fine A'mar børnekulturhus mm. - Man bør stille nøje krav vedr. organiseringen, hvis store aktører med et forretningsmæssigt, om end kulturelt, udgangspunkt, kommer på banen som hovedaktører - Man bør sikre, at begivenhedsstrategien for Kulturhavn Kronborg indtænkes og fungerer som fundament - Man bør sikre, at der er en specifik strategi, så det kulturelle udgangspunkt, den kulturelle motor, maskinrummet, hele tiden er til stede - Det er ikke ønskeligt med et scenarie, hvor kulturel aktivitet skal ryddes af vejen eller står i anden række i forhold til konferencer eller omvendt for den sags skyld - Hvordan bliver hele området ledet/styret? Hvem forvalter? Kulturværftet kan evt. facilitere drift/teknik/faciliteter for Hal 14. Styring generelt skal tilrettelægges så kanibalisering og udhuling af eksisterende aktivitet undgås og synergi og smidighed fremmes - Ledelse/styring/forvaltning bør muligvis samtænkes med sekretariat for og styring af Kulturhavn Kronborg - Også vigtigt, at den samlede stemning/intimitet styres/bevares/opretholdes - Identifikation, ikke bare komme ind i et stort rum - Der skal arbejdes med parkering og anden logistik - Man bør tænke i 0-energi - Der skal arbejdes med bæredygtighed/design/miljø - Der skal arbejdes med, at vi med rummeligheden og det rå har unik mulighed for at skabe aktivitet, som qua vores klima ikke kan være ude året rundt - Man skal evt. lave det, så det ikke er tænkt som et lukket område. Kan man forestille sig en vej at gå igennem fra byen til Kronborg? Lægge et torv, der åbner området op? - Man skal muligvis ikke tænke i, at folk de kommer og de går. Tænke de kulturelle aktører som del af et flow. Det skal ikke være en blindtarm - Man kan føle, man er ude selvom man er inde. Fortovscafe, torv, der kan knytte disse tråde sammen - Der kan arbejdes med værtsfunktion: en guide kan tage godt imod - Ringmuren bør ikke fjernes. Den skaber et rum og en scenografi, der ikke kan købes for penge - Sammenhæng/logistik shuttlebus e.a. Ovenstående er overskrifter og stikord fra Kulturværftet/Toldkammerets personalegruppe. Vi vil gerne stille os til rådighed i processen med større notater og statistikker, med erfaringer mm. Produktion, uddannelse, leg og kultur i Værftsbygningerne Ideen tager sit udgangspunkt i at der er så mange borgere i Helsingør, der hverken har job eller uddannelse ud over folkeskolen. Der er ikke tilstrækkelige ufaglærte jobs og der er langt til uddannelsessteder; tilmed kan mange unge måske heller ikke se formålet med uddannelse. Derfor mener jeg de ledige skal gøres selvforsørgende på en lidt utraditionel måde; nemlig på de lediges eget initiativ, men med støtte fra kommunen i form af deltidsjobs og bygninger: Værftsbygningerne stilles til disposition til de unge og andre ledige. Betingelsen er, at der stiftes en forening for alle interesserede (både ledige, brugere og andre interesserede) og en ledelse, som står for kontakt til kommunen og andre myndigheder. Foreningens virke 4

5 Foreningen optager alle interesserede. Medlemmer af foreningen kan få job i stedet for kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse. Lønnen er 70 kr. i timen (under 18 år) og 110 kr. i timen (over 18 år) og ansættelsen er midlertidig en måned ad gangen. Der er ingen fremmødekontrol, men ved udgangen af måneden skal man have en samtale med en kommunalt ansat (fra Jobcenteret) om hvilke fremskridt man har gjort i retning af ens drømme og mål. Samtalen skal både tjene til at vurdere om en ny midlertidig ansættelse nytter noget eller den ledige hellere vil søge om et praktiksted i en af kommunens arbejdspladser eller søge ind på produktionsskolen og opsamles til brug for evalueringer af dette projekt. Andre medlemmer af foreningen kan være almindelige sympatiserende borgere og brugere af foreningens ydelser og produkter. Foreningen laver en liste over de samlede interesser, kompetencer og ønsker om ydelser (et spørgeskema udfyldes ved optagelsen). Et lille valutaområde Alle medlemmer betaler 100 kr. (for ansatte evt. først ved første ugentlige lønudbetaling). Til gengæld får man 100 kr. i en lokal valuta, som foreningen lader trykke. Den lokale valuta kan bruges som betaling for ydelser og i foreningens butikker (kantine, kiosk, m.m.). Lokal valuta Hensigten med oprettelsen af en lokal valuta er at etablere et lukket kredsløb, hvor efterspørgslen skabt ved lønnet arbejde og salg af varer og tjenesteydelser forbliver indenfor foreningen og ikke retter sig mod store multinationale selskaber, udlandet, København eller blot spares op. Efterspørgslen skal blive indenfor systemet og give anledning til ny aktivitet. Det betyder også, at når borgere f.eks. en ældre dame i villa køber hjælp til snerydning, hækkeklipning, m.m. vil arbejderne ikke kunne bruge pengene. På denne måde er der hele tiden styr på foreningens omsætning og effekt og der laves ikke sort arbejde. Lokaløkonomiske virksomheder Foreningen opretter et antal virksomheder og fungerer på samme måde, som de efterhånden velkendte socialøkonomiske virksomheder, dvs. non-profit, men kaldes lokaløkonomiske virksomheder, for at signalere at der er tale om helt lokale virksomheder, som alene fungerer i Helsingør og benytter lokalvaluta. Evt. overskud anvendes til investeringer i den konkrete virksomhed eller andre virksomheder i foreningens regi. Virksomhederne kan oprettes af en gruppe medlemmer (på løn eller ej) og levere f.eks. havehjælp, snerydning, babysitning, hjælp til indkøb, PC-udrykningshjælp og i det hele taget småopgaver orienteret mod borgere i kommunen. Betalingen foregår i den lokale valuta, hvor en timeløn = 100 kr. i lokal valuta. Kunderne kan enten veksle penge i foreningens administrationskontor eller indsætte kroner på sin konto i foreningen. Virksomhederne udbetaler halvdelen af omsætningen til de/de personer, der har udført opgaven, i lokal valuta og den anden halvdel bliver i virksomheden til indkøb af råvarer, redskaber, ladcykel, m.m. Undervisning til tiden Foreningen tilbyder undervisning mod betaling (10 kr. i lokal valuta pr. time pr. deltager) i f.eks. PCkort, småreparationer, førstehjælp, svømme-undervisning (kommunen har 30 km. kyststrækning, så alle borgere bør kunne svømme), hygiejne-kort, iværksætter kompetencer (business engelsk, minijura, skat/bank/giro, forretningsplan, m.m.), osv. Foreningen ansætter undervisere og aflønner med 100 kr. i timen i lokal valuta som tak for undervisning (og forberedelse). Lokalerne i Værftet værksteder, genbrugsplads, indendørs legeplads, atelier til leje, industrikøkken, m.v. 5

6 Det første der skal ske er at bringe en del af bygningerne i stand. Der skal bygges nogle mindre lokaler, som kan isoleres og opvarmes: mødesal, kontorer, undervisningslokaler, værksteder, og køkken til foreningens eget brug samt informationskontor med indmeldelse og køb af lokalvaluta. Dette arbejde skal udføres af faglærte arbejdsløse håndværkere med et stort antal elever, der har gennemgået grundforløbet (eller kræves en momsregistreret mester med on-going virksomhed?), eller praktikanter, som snuser til faget og går til hånde. Håndværkerne kan organisere sig som lokaløkonomiske virksomhed og indgå i foreningen på lige fod med andre. Derefter vil det være oplagt at etablere en genbrugsplads med offentlig adgang nogle dage om ugen. Der er en del ting, som de religiøst funderede NGO er ikke har kapacitet til at hente, istandsætte og have plads til. Desuden kan laves indendørs legeplads for kommunens daginstitutioner og skoler på skift med klatrestativer, go-cart-baner, byggelegeplads, o.m.m., ligesom man har anvendt nedlagte remiser f.eks. i København. Det er også muligt, at nogle af bygningerne kan bringes op på en rimelig rumtemperatur med en vis isolering, så der kan udlejes atelier-lokaler til kunstnere, øvelokaler til musikere, osv. med tilstødende cafévirksomhed og lejlighedsvis publikumsadgang. Dernæst kan måske etableres et fuldt funktionsdygtigt og godkendt industrikøkken, som kan forsyne kommunens daginstitutioner og skoler uden egne køkkenfaciliteter med frisklavet mad. Der er daginstitutioner og skoler, som gerne vil kunne tilbyde mad, men ikke har hverken køkkenfaciliteter eller køkkenpersonale; mad kan passende tilberedes i de kølige bygninger i Værftet under ledelse af en professionel kok, et antal elever og praktikanter. Hverdagen Dagen starter kl. 8 med morgenmad og morgenmøde for alle på kontrakt med kommunen og disse personer forventes som minimum at arbejde/modtage undervisning i 4 timer dagligt fra 8:30-12:30, hvor der spises frokost. Men der vil ikke være skolelærere, socialrådgivere eller andre myndighedspersoner tilstede, som checker af for tilstedeværelse. Ledelsen vil blive udført af en bestyrelse valgt blandt medlemmerne med hyppig tvunget rotation, så ledelsesopgaverne går på skift og giver alle deltagere erfaring og ansvarsfølelse. Morgenmad, frokost, oprydning, rengøring, m.m. går også på skift. Margit Kjeldgaard Campus for turismeuddannelserne i Øresundsregionen Mit forslag lyder kort og godt, at værftshallerne (bl.a.) skal være en campus for turismeuddannelserne i Øresundsregionen. For ifølge en rapport fra 2011 eksisterer der i dag en lang række uddannelsestilbud inden for turisme spredt ud over hele regionen, fra de store universiteter (Lund, Kbh, Roskilde og CBS) til erhvervsskolerne, der fx uddanner unge inden for gastronomi og tjenerfaget. Der er med andre ord basis for at samle de fragmenterede uddannelsestilbud et sted. Og da turismeuddannelser typisk er kortere og mellemlange tilbud, vil de studerende ikke nødvendigvis opleve uddannelsesopholdet i Helsingør som en direkte konkurrent til tilbud på de store og attraktive universiteter. Ifølge rapporten "Turisme i Øresundsregionen" fra 2011 er der behov for at tiltrække og fastholde unge med en turismerelateret uddannelse. For som det hedder "Erhvervet har et imageproblem, der kan blive problematisk for en øget satsning på innovation og professionalisering." Netop innovation og professionalisering er ifølge rapporten afgørende for turismens fortsatte vækst i regionen. Og her kunne en egentlig campus komme til sin ret. Altså et sted, der samler uddannelsesretningerne, professionaliserer dem og sikrer den innovation, som er nødvendig. Når Helsingør i øvrigt gerne vil satse på oplevelsesøkonomien som en en motor i kommunen, giver det rigtig god mening at sikre kommunen en plads som spydspids i udviklingen af turismefaget. 6

7 Fordelene er bl.a. - studerende i byen og (kvalificeret) arbejdskraft til vores kultur- og turistinstitutioner - synergi med kommunens eksisterende kultur- og turisttilbud - konferencer - først med de innovative løsninger (first mover profil) - synergi med kommunens ønskede profilering i fremtiden - reel sammenhængskraft med Helsingborg og Skåne i øvrigt Der var i beskæftigede indenfor turisme i Øresundsregionen Ifølge rapporten forventes der i turismens kernebrancher (hotel- og restauration samt kultur- og fritidserhverv) en samlet forøgelse af beskæftigelsen på ca beskæftigede i 2020 ift for Øresundsregionen som helhed. Det er med andre ord en uddannelsesinstitution, der er fremtid og arbejdspladser i. Tænk om Helsingør i 2020 kunne profilere sig som "Home of Tourism". Den vision kan i øvrigt fint føres ud i livet, samtidig med at værftshallerne også udvikles med flere af de andre idéer, som har været præsenteret, fx vil Filmbyen, gastronomiske udskejelser og et legelandskab jo bidrage som laboratorium for de studerende og stadig være attraktioner i egen ret - præcis som de eksisterende tilbud, fx Kronborg, Kulturværftet og Søfartsmuseet vil være det. Mikkel Tofte Jørgensen DSU Helsingørs ideer til brug af Værftshallerne Indledning Vi står med en chance vi aldrig har haft og måske heller aldrig får igen. Det er en chance der åbner døren op til, at gøre Helsingør by til et endnu bedre og skønnere sted at færdes. Derfor må vi tænke os rigtig godt om inden vi beslutter hvad der skal ligge i de gamle haller. Vi i DSU Helsingør ser et godt potentiale i værftshallerne. Det er en unik mulighed for at sættet Helsingør på Danmarks kortet. Vi håber, at kunne skabe et unikt rum for udfoldelse af mange forskellig slags for byen. Neden under har vi beskrevet mere konkret, hvad vi forestiller os. Brugerdrevet Ved at lade værftshallerne være brugerdrevet, vil det give byens borgere en større ejer fornemmelse, og en større motivation for tilknytning. Men der skal stadig være en administration, der er valgt i samarbejde med kommunen. Langtidsholdbar udnyttelse Vi mener, at det er vigtigt at der i fællesskab med byens borgere og andre interesserede skabes et sted og en atmosfære, der er langtidsholdbar. Det er et sted der skal forblive populært og besøgt. Dog er det også vigtigt ikke at "kvæle" aktiviteten i selve byen, der skal altså skabes et sted der er unikt, nytænkende og helt anderledes. Det skal være noget der supplerer de allerede eksisterende tilbud i byen, mere end at konkurrere med dem. Multifunktionelt For at inddrage mange forskellige befolknings grupper, både de gamle og unge, skal der skabes et sted der henvender sig til den brede befolkning. Det skal være et sted der skal bære præg af forskellighed. Udover at henvende sig til byens borgere skal det også være et sted turister vil besøge. Kultur Musik, film, teater, kunst m.m. Kult film og special film. Biografen skal ikke være for stor. Hal 14 Særligt hal 14, synes vi, bør bevares i sin nuværende form og størrelse. For at have muligheden for at holde større arrangementer. Det kunne være modeshows, koncerter, diverse messer og udstillinger. Det er primært her besøgende får deres første indtryk og derfor vil vi ligge aktiviteter til besøgende her. Mad 7

8 Det kunne være en mulighed at have et stort spisested. Eller mange små forskellige køkner med et fælles spise areal. Det kunne være oplagt at ligge i Hal 14. Kreative erhverv og foreninger Mulighed for foreninger at få lokaler, så vi understøtter det frivillige arbejde i byen. Kontor lokaler til iværksætter, små firmaer og værksteder for kreative. Vi vil gerne skabe flere arbejdspladser i byen, ved at have et stimulerende arbejdsmiljø der kan tiltrække og inspirerer folk. Der kan arbejde sammen og blive inspireret af hinanden. Vi forestiller os, at det skal ligge i de bagerste haller, afsides den store hal 14. Sammenhængskraft Vi mener at det er vigtigt, at få en sammenhæng mellem værftshallerne, kulturværftet og resten af Helsingørs kultur og handelsliv. Vi forestiller os, at man laver gennemgang fra Kronborg og Søfartsmuseet, så det giver en naturlig gennemgang fra kulturværftet. Værftets historie Et andet omdrejningspunkt i forhold til brugen af hallerne, mener vi er inddragelse af værftets historie i udseendet og indretningen. Dette kan gøres på flere forskellige måder, bl.a. ved bevarelse af nogle grundelementer. Dog kunne disse elementer fint gå i spil med ny og moderne indretning. Ligesom man har forsøgt i Kulturværftet. Hvad vi ikke synes der skal være der Turistkontor: Værftet ligger decentral i forhold til stationen, bymidten og kongekajen hvor krydstogt gæsterne ankommer. Derfor vil et turistkontor være svært at finde for mange turister og afskære dem muligheden for at få den fulde oplevelse af byen. Teknisk museum: Det ligger godt der hvor det er. Og hvis det bliver flyttet ned i værftshallerne står vi med nogle tommer haller et sted der i forvejen ikke er attraktivt at ligge. Vi står med en unik mulighed for at skabe noget nyt og anderledes, der kan udvikle Helsingør som by. Den mulighed vil gå tabt hvis Teknisk Museum får lov til at flytte ned i værftshallerne. Værftshallerne og området omkring skal være åbent og til gavn og glæde for byen. Kulturhavn Kronborgs Vision Visionen for Kulturhavn Kronborg er at skabe et kulturelt og kreativt udflugtsmål med stærk identitet, som tilbyder kunstneriske, lærende og sociale oplevelser, og som søsætter mangfoldige og attraktive begivenheder året rundt Lad Værftshallerne blive en del af dette! Kulturhavnen, Kronborg og M/S Søfart er store turistattraktioner, - Værftshallerne skal gøre byen mere attraktiv for byens borgere, - så de bliver, og for tilflyttere, - så de kommer. Indholdet skal rettes mod denne målgruppe. Byen vil have gavn af at der flytter flere erhvervsaktive børnefamilier til. Børnefamilier ser på, om der er attraktive institutions-, skole- og fritidstilbud når de vælger. Derfor vigtigt at aktiviteter, som planlægges i Værftshallerne henvender sig bredt. For familien I hallerne skal der være muligheder for at familier kan udfolde sig. Der kan indrettes legeområder for voksne og større børn, - klatrevægge o.lign. boule baner, badminton, volleyball. Altså steder hvor man kan slappe af, hygge og røre sig uforpligtende. Der kan også etableres en bæredygtig cafebiograf med repertoire af smalle film og børnefilm og en indretning som giver mulighed for alternative filmoplevelser, med og uden børn. For erhverv og liv Hallerne skal indrettes fleksibelt og aktiviteterne skal være selvbærende Indrettes med færdige, flytbare containerbygninger, som kan indeholde alle slags aktiviteter og virksomheder. Det er vigtigt at indretningen indeholder en tilpas blanding af erhvervsliv, rekreativt og 8

9 kreativt liv. Altså blanding af butikker, kontorer og cafeer og restauranter i skøn forening med øvrige tiltag. Det er muligvis en forudsætning for økonomien at der lempes på vilkårene for hvilke virksomheder/butikker hallerne må indeholde. Markedshal Boder med salg af grønt, fisk, kød, krydderier og andre fødevarer. Restauranter, cafeer med muligheder for at spise direkte i hallen. Uddannelse, kunst og kultur Hallerne skal indeholde kunst, kultur, uddannelse og udvikling. Det arbejdes på at der skabes rammer som kan rumme uddannelsesmoduler. Det være sig praktisk rettede uddannelser, men også uddannelser indenfor kunst, musik, film, skuespil. Eksperimenterende og alternativt liv En af hallerne bør bevares som den er, til større kunst-events, hvor netop hallens rå og ufærdige udtryk vil være en fordel og attraktivt. Click Festivalen viste mulighederne i hallen. Skuespil- og filmuddannelse vil også med fordel kunne bruge de rummelige bygninger, hvor der dels kan opbygges kulisser og scener til eksperimenterende film og teater. Teknisk museum i en af hallerne. Det vil være oplagt at der i en af hallerne etableres en permanent Helsingør relevant særudstilling, som også kunne rumme den ønskede udvidelse af værftsmuseet. Pendulbus til og fra hovedafdeling på Fabriksvej. Arbejdende værksteder for Bjørn, Veteranbanen og andre, vil være en naturlig del af dette. Sammenhæng med havnen og byen For livet på havnen kan det være en mulighed at gøre er plads til fiskerbåde og boder med salg af fisk og fiskeretter, sandwich og andet. En måde at få turister ind i centrum og se indkøbsmulighederne der, er at lade en lille lav shuttlebus køre rundt og gennem bymidten. Bussen skal køre fra et stort P-område ved Svingelport/ gamle brandstation og stationen, forbi Sundhedshuset og erstatte toget frem til Grønnehave Station. Bussen skal være gratis eller betales sammen med P- afgift på byens P-pladser. Krydstogtskaj En rigtig god ide vil være at der anlægges en krydstogtskaj ud for stationsområdet og fra denne etableres en bro over baneterrænet til shuttlebussens holdeplads ved P-Pladsen Svingelport. Denne løsning vil gøre det langt mere attraktivt for skibe og passagerer at komme til i Helsingør og også få besøgende direkte gennem byen, hvor der skal være stop ved bycenter, Sundhedshuset, torvet, bymuseet/ kloster, Grønnehave station og Kulturværft/ Værftshaller. Et projekt over tid Start et sted og lad tingene udvikle sig i takt med byens udvikling og de økonomiske forudsætninger. Nogle projekter har det bedst med ikke at være færdigtegnede fra dag et. Når der er taget beslutning om hvilken vej processen skal gå, er det vigtigt at nedsætte borgergrupper som kan arbejde videre med detaljer og få Værftshalsudviklingen til at følge tiden. Niels Jensen Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn Det blev Lørdag den 20. april af arkitekt Paul Børling fremhævet at der var 4 vigtige ting at tage hensyn til, når man vil give nyt liv til gamle industribygninger. Det var så vidt jeg husker : Genbrug - Historie - Økonomi -- Liv Disse fire forudsætninger kan vi tilslutte os og også leve op til i Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn Jeg forstår også, at der i forbindelse med planen for havn og værftsområdet i 1988, blev nævnt, at havnen gerne ville have veteranskibe og kunne tilbyde dem service og assistance med vedligehold og reparationer. Som det er nu, er dette ikke muligt.derfor vil det være nærliggende og ønskeligt, at Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn får stillet ca. 600m3 til rådighed i hal 14.Det vestre galleri vil være velegnet. 9

10 Vi kan tilbyde: Genbrug: Vi behøver ikke at bygge noget om. Vi har maskinværksted med værkstedsmaskiner som dem, der oprindeligt stod på galleriet. Vi har et snedkerværksted, også med gode genbrugsmaskiner. Vi har et riggerværksted, med historisk værktøj. Historie: Bjørn selv er et stykke unikt Danmarkshistorie. Det eneste bevarede skib i Danmark af sin type. Vi har S/S Bjørns historie dokumenteret i detaljer, både som bevaret udstyr, tilsyns og logbøger m.v. Vores værksteder repræsenterer også en del af Danmarks industrihistorie. Økonomi: Vi har ikke behov for store investeringer, vi har hvad vi skal bruge til at lave et virkeligt levende værkstedsmiljø, hvor vi han vise og demonstrere hvordan man producerede på et traditionelt support værksted for skibsfarten. Også, når det gælder nitning og andre teknikker som ikke bruges mere. Liv: Vi har allerede rigtig mange der kommer og beser S/S Bjørn og får en god rundvisning og snak med os. Det kan vi også gøre i værksteder, som vil være åbne for publikum i arbejdstiden. Kompetencer: I Bjørnebanden er vi godt rustet til at formidle vores kunnen og interesser. Det professionelle niveau er også højt. Vi har blandt andet rådgivet ved montering af køl på Kongeskibet Dannebrog. Vores medlemmer er uddannet som blandt andet : Skibsbygningsingeniører, maskiningeniører, maskinmestre, skibsbyggere, maskinarbejdere, navigatører, sømænd, riggere, klejnsmed, finmekaniker, fly-elektromekaniker, smed, rørlægger, bådebygger, elektriker, svejser, tømrer, arkitekt, kemiker, håndmøbelsnedker, sociolog og etnolog. Det vil sige: Alle har et langt arbejdsliv bag sig, mange er begyndt tidligt, hovedparten har stået i lære og lært et håndværk eller været ude at sejle som det første Ca. hver tredje har både en håndværksmæssig uddannelse, har arbejdet på et skibsværft og været ude at sejle Ca. 2 tredjedele har været arbejdsledere /selvstændige eller haft overordnede stillinger på et tidspunkt i arbejdslivet Kort sagt både fysiske, menneskelige og ikke mindst de økonomiske forhold taler for, at det vil være særdeles fordelagtigt for Helsingør Kommune, at stille det ønskede areal til rådighed for Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn. Jan T. Ibenhard Riv alt ned, næsten! Hermed et alternativt forslag til overvejelse ved den videre udvikling af værftsområdet. Riv alt ned, næsten! De frigjorte bygninger på værftsarealet, Værftshallerne, er og bliver en udfordring for os alle i Helsingør. Umiddelbart bliver man fristet af beliggenhed, af den megen plads, af de ældre bygninger og af visionerne om de mange muligheder. Ved nærmere eftertanke må man dog stille spørgsmål ved mange af mulighederne og ved omkostningerne ved at ændre bygningerne til fremtidige formål. 10

11 Bygningerne er gamle. De er slidte af mange års anvendelse til tung produktion. De savner enhver form for moderne faciliteter. Bygningerne skal derfor totalt renoveres. Omkostninger på mellem 250 og 400 millioner kr. har været nævnt. På den baggrund er det relevant at stille nogle spørgsmål. Er bygningerne værd at bevare? Hvilke nye og bedre faciliteter kan man etablere for de samme budgetter? Er det overhovedet ønskeligt at bevare den tætte bebyggelse på dette sted? Hvilke kvaliteter kan vi tilføre området ved at fjerne de fleste bygninger og ved begrænset nybyggeri? Det er min umiddelbare vurdering, at fremtidig anvendelse af området som udgangspunkt skal hvile i sig selv. Nye brugere af området skal stille med deres egen finansiering. Finansiering må ikke blive en kommunal opgave. På den baggrund skal jeg foreslå, at man i det videre arbejde seriøst overvejer en samlet nedrivning af de fleste bygninger. Det vil skabe en forskønnelse af området. Bygningerne er gamle, grimme og uden særlig kvalitet. De er blot store og grimme. Den nye montagehal, bygning 21, er en traditionel og tung betonbygning, men helt malplaceret i området. En sanering af området vil også give plads til de manglende, men helt nødvendige parkeringspladser tæt på bibliotek og teatersal. Bygning 14 bør dog bevares. Den har karakter af en traditionel industribygning. Samtidig er den stor og rummelig. Den vil kunne supplere kulturværtet og tilføre kommunen en stor, centralt beliggende multihal til store koncerter, til udstillinger og til konferencer. Her vil også være plads til indretning af faciliteter til bespisning af mange gæster. Uanset hvad, så vil sanering, etablering af parkeringspladser og evt. nyindretning af bygning 14 kræve kommunal medfinansiering. Poul Bernt Jensen Hal 14 som multifunktionel hal og bindeled Kog bygningsmassen ned til en smuk og homogen størrelse, ved at nedrive alt udenpå-klasket (de afsindigt grimme og ucharmerende nyere og irriterende/dominerende betonbyggerier o.l.), så kun den ældste og fineste rødstensbygninger fra omkring forrige århundredskifte står fritskrabede tilbage. De "sår"/åbninger, der udadtil opstår i de tilbageblevne bygninger bør ikke blot mures til, men benyttes til h.h.v. store vinduespartier og nye, lette udbygninger, adgangspartier o.l.. Jeg ser gerne, at man bevarer en hel del mere af bygningernes historie og ægthed, end det endte med at blive tilfældet på Kulturværftet. Hvad/hvordan de tilbageværende værftshaller derefter skal/kan benyttes: Jeg er stor tilhænger af, at det godt skib "Bjørn" bør have både kajplads og værkstedsplads nær og i en lille del af havne/værftsområdet. Intet andet vil være rimeligt. Og gerne flere "Bjørn'er" til havnen, tak. Men ellers er jeg af den mening, at den bevaringsværdige Hal 14 bør være hallen, som naturligt vil kunne benyttes som en slags multifunktionel hal. Sport, musik, dans(evt. samarb. m. Dansehallerne på Carlsberg-området på Frederiksberg?), skuespil, events, o.s.v.. Den ligger perfekt, midt imellem det nuværende Kulturværft og de øvrige haller og vil kunne spille med på begge baner - og samtidig også være sin helt egen. Den skal kunne være en slags bindeled imellem alt på området. 11

12 De resterende haller (har ikke overblik over, hvor mange af de fine gamle rødstenshaller der efter min nedrivningsplan vil blive tilbage, samt hvor store de er) kan - udover at fungere som lejlighedsvis udvidelsesmulighed ved større arrangementer i Hal 14 og på Kulturværftet - benyttes til specialudstillinger med større effekter og pladstrang af Søfartsmuseet. Man vil jo kunne rulle hele skibe derind! Ligeledes vil hallerne åbne mulighed for, at f.eks. Danmarks Tekniske museum kan køre teaser-udstillinger og derved få mulighed for at markedsføre/synliggøre sig overfor Kulturværftets og Kronborgs mange gæster. Det samme vil f.eks. Nordsjællands Jernbaneklub kunne gøre. Og Rudolph Tegners Museum i Dronningmølle. Og...og...og. Hele Nordsjælland kunne i disse haller få mulighed for at sige.."hej, se...vi er også fantastiske og har en masse at byde på, måske skulle I komme ud at besøge os..sådan rigtigt..når I nu alligevel er lige i nærheden" :-) Caféer og restauranter mener jeg bør koges ned til kun at handle om, at man kraftigt opprioterer Spisehuset og samler denne aktivitet på dette ene sted. Og så skal det altså gøres ordentligt og helhjertet. Både indenfor i bygningen og ude på havnepladsen foran. Hele værftsområdet bør i øvrigt markedsføres sig under ét - som Kulturværftet. I øvrigt: Alt BØR spille sammen - rent logistisk - på værftsområdet. Man BØR kunne spadsere omkring på HELE Kulturværfts/biblioteks/værftsområdet indendøre, uden at møde omveje eller forhindringer. Det BØR blive muligt at kunne gå DIREKTE inde fra Kulturværftet/biblioteket og ned i Søfartsmuseet. Værftsmuseet BØR man kunne besøge, ved at gå DIREKTE inde fra Kulturværftet/biblioteket og ind på museet. Og altsammen naturligvis også den anden vej omkring :-) De nye haller skal ligeledes gøres til en naturlig del af Kulturværftets infrastruktur. Jørgen From Det hele på en gang! Først og fremmest, for guds skyld lad vær med at riv det ned (som nogle har foreslået)! Hallerne rummer en mulighed for at sætte prikken over i et i den positive udvikling, som Helsingør har været inde de seneste år. Med dem kan man gøre Helsingør til en by, som virkelig magter at trække nye virksomheder samt ressourcestærke og innovative borgere udefra til byen såvel som skabe større glæde, stolthed og innovationslyst blandt de allerede herboende. Som de mange forslag, der er kommet frem i forbindelse med denne høring, viser, så er der stadig en række ting, som Helsingør mangler. Med de store, historiske og på mange måder flotte værftshaller har man en oplagt mulighed for hurtigt og enkelt at få det hele til byen på en overkommelig måde. De mange forslag, der allerede er præsenteret, udelukker ikke hinanden. Tværtimod går mange af dem hånd i hånd. Samlende skal være, at man her laver et centrum for det både særligt nordsjællandske og dansksvenske. Det som Helsingør bør gøre sig til centrum for. Tænker man lidt stort, så kunne en mulighed være at lade hver hal rumme et bestemt område. Således kunne en løsning være at have følgende haller: Sportshallen En opdateret udgave af fx Grøndalscenteret. Helsingør mangler i den grad en multihal! Her kunne man have: Nordsjællands squashklub Klatrevægge Fitness / spa (sauna, tyrkisk bad, massage mv) Skaterpark Simulationsgolf 2v2 fodbold Vinterbadningsklub Petanque 12

13 Faciliteter til elitesportsudvikling Mv. Museumshallen Denne kunne eksempelvis rumme: Teknisk museum Frihedsmuseet og / eller et museum for jødeaktionen i oktober 43 Evt et permanent museum for nordsjællandsk kunst Innovationshallen Denne kunne rumme: Kreative værksteder (musikøvelokaler, filmværksted, værksteder til billedkunst / keramik mv.) Et Cinematek Udlejning af kontorlokaler til innovative virksomheder Udstillingslokaler til kunst fra Nordsjælland Uddannelsesinstitutioner. Til bådbygning, hotel og restauration mv. Et højkvalitets hostel / hotel, så man lettere kan trække folk udefra til arrangementer i hallerne. Mad og naturhallen Cafeer og spisesteder Fiskemarked En plads for nordsjællandske madproducenter at sælge deres produkter Et naturcenter en indgang til nationalparken Kongernes Nordsjælland Søren Christian Gulmann Nordsjællands svar på torvehallerne Mit forslag til værftet er at man kan lave en Nordsjællands svar på torvehallerne. Vi har et meget stort område der kun har én mulighed for at drage inspiration til deres køkken og det som regel ved at tage til København og ind til f.eks. Torvehallerne. Og det er meget spændende sted at være. Mit forslag vil så være at vi anretter det som små individuelle boder hvor diverse virksomheder (grønthandlere, fiskehandlere, slagtere, blomsterhandlere etc etc.) kan sælge ud fra. Det man kan gøre er at sælge pladsen og lægge den over til virksomheden selv at udstyre den. Det gør så at den dag de stopper sælger de pladsen til højestbydende og nye ejer betaler et fee til værftet. Ligeledes indgår der et månedlig husleje samt evt. fee til diverse services på stedet som f.eks. bankautomat og toiletter. Der er også mulighed for at lægge to-tre spisesteder der ikke er traditionelle (evt. selv tage henvendelse til kokke der er kendte og allerede har madsteder med et godt tilbud for at de bliver trækplastre). Hvilke kunder vil det kunne trække til sig. På almindelig basis tror jeg at det vil trække mange fra selve nordsjælland der vil tage til Helsingør i stedet for København. Hvis man også kører en reklame i Sverige kan de også blive interesseret, evt. samarbejde med Scanlines (tilbud på parkering/spisning hvis man køber en billet gennem Scanlines i Sverige). Men svenskerne plejer at være interesserede i netop disse markeder og stemningen. Dernæst har vi krydstogtskibene der lægger til i mellem HH. Det vil være et kulinarisk stop for dem og med guidede ture kan de blive vist rundt i f.eks. dansk gastronomi. PT rider vi højt på Noma bølgen og Cranium så det skal da helt klart bruges til noget positivt. Happenings ifm. et nyt Torvehallerne kan være: DM for kokke, invitere kendte kokke til foredrag om mad og gastronomi (der kunne indrettes foredragslokaler eller biblioteket kan bruges aktivt i sammenhæng). Lave et eksternt køkken hvor man kan tilmelde sig madkurser og maden handles ind i netop hallen. Kulturdage hvor børn bliver introduceret til bordets glæder, projekter der involverer biblioteket, skoler og hallerne. I min verden finder jeg mange muligheder med netop sådan et sted. Vi har koncertsteder som musikteatret og toldkammeret, Helsingør er pt en meget stille by med tøjbutikker og ikke meget andet. Engang brugte man axeltorv til lørdags marked hvor lokale kom ind og skabte liv på torvet. Det kan man sagtens videreføre om sommeren udenfor mens man stadig har det indenfor hele året rundt. 13

14 Med solid planlægning og reklamering vil man kunne få et liv i Helsingør som har været længe væk Jakob Just Glenville Sports- og aktivitetshal i Værftshallerne Helsingør mangler et sted hvor de unge (teenagere) og legesyge voksne kan mødes med plads og rum til at folde sig ud. Vi har multiparken som er et fantastisk sted for børn op til ca. 10 år samt de lidt ældre drenge der skater. Men det tiltrækker måske ikke så mange over 10 år og slet ikke piger. Og så er det afhængigt af vejret. Teenagerene vil rigtig gerne mødes, men er ikke så gode til selv at tage initiativ til at samle en gruppe og lave nogle ting. De ender med ofte at sidde hjemme alene og surfe på nettet og de sociale medier. Hvis Helsingør havde et sted fyldt med sjove og spændende aktivitetstilbud hvor flere af dem var målrettet denne gruppe unge vil vi helt sikkert få dem ud af hullerne og måske bedst af alt ud og røre sig. I værftshallerne kunne etableres lidt forskellige hobby- og sportsaktiviteter som f.eks.: Vollyball, basketball, klatrevæg, trampoliner og lidt skaterramper mv. Spillested med airhockey, bordfodbold, bordtennis mv. Rulleskøjte- og skøjtehal Paintball, go-kartbane mv. En vigtig detalje ved etablering af en sådan aktivitetshal tror jeg, er at det er relativt åbent at de unge kan følge med i (sidde eller stå at kigge) på flere af aktiviteterne fra ét sted. Det sociale aspekt skal fremhæves. Flere af ovenstående aktiviteter egner sig også super godt til konkurrencer af forskellig art både for sjov og af mere alvorlig karaktér (for begyndere og for øvede). Spænding og sjov er i høj grad også et trækplaster for mange af de unge. Og som prikken over i et skulle der selvfølgelig også være nogle juicebarer / cafeer med lækre drikke samt lettere retter. Dianna Thrane Værftshallerne bør ikke være underlagt ET bestemt formål. Hallerne skal kunne huse det ekstremt ambitiøse. Man skal kunne vise det ultimative. Men en del af Hallerne skal også indeholde faciliteter så et meget bredt spektrum af iværksættere, kunstnere, foreninger, projekter, borgere m.fl. kan få adgang til rummene meget billigt. Men kun I EN PERIODE. Helsingør har mange flashy rum (Maritimt Museum, Akvarium, Teknisk Museum, Kulturværft, Marienlyst Slot osv), men INGEN rum hvor kunstnere kan udvikle de originale værker der skal krone byens smukke rum. Processen/proceduren for hvordan og hvem der skal have adgang til rummene bør være baseret på brugerinddragelse, men med en klar struktur. Med denne accentuering, som er vokset ud af at jeg helt konkret ikke ved hvor jeg skal sende skabende kunstnere hen, støtter jeg i store træk kommunens oprindelige vision for området, som er meget fint beskrevet i Flemming Jönssons og Peter Grønholts forslag. Jens Frimann Hansen 14

15 Visuel Brainstorming At komme med min idé nu er for tidligt. Men jeg er meget glad for at I, Helsingør Kommune, har spurgt os borgere, hvad vi mener. Og dejligt, at der kom så mange mennesker i går til jeres opstartsmøde. At vi debatterer med hinanden - her in space - eller på møder - oplever jeg som meget værdifuldt. Talt med flere i går, som sagde, at de havde tænkt ét før mødet, men nu tænker noget andet. Fordi der kom interessante idéer frem fra andre. Og det samme tænker jeg. Jeg får flere - og nye idéer, når jeg hører om andres idéer. Men det vigtigste jeg forestiller mig nu, er, at området skal bruges til flere formål. Det vil være mest værdifuldt hvis knivskarpt erhverv kan mødes med subkulturel livsform. Så i mit hoved er der: en kreativ uddannelse, kontor fællesskab for mellemstore og mindre virksomheder (gerne i beskæftigelse indenfor samme kultur som uddannelsen). Spisehus med plads til mange, men stadig personligt og hyggeligt. Caféer, restauranter og udbydere af madvarer i et område, der minder om torvehaller. Fitnesscenter - á la cross fit i et af de rå rum (et loft i N.Y. kunne ikke gøre det bedre) En bohemet rå biograf. Åbne værksteder, hvor du kan få hjælp af kunstnere til at udforme din idé (serigrafiværksted/gammeldags-foto-kunst/keramik osv) De idéer jeg og andre kommercielt/kreativt arbejdende fra STATIONEN har, gemmer vi virtuelt på Pinterest (billeder vi finder på nettet). Og billederne/idéerne lagrer sig i hovedet, til vi på et tidspunkt vil komme med et endeligt oplæg. Så mine - og andres - idéer er at se her >> tryk på link. Anne Sofie Obel Et fleksibelt sted, der levner muligheder for fremtidens brugere Vi skal passe på, at vi ikke lægger os alt for fast på enkelte funktioner i værftshallerne. Lige nu har vi mulighederne for at tænke bredt og sørge for at mange mennesker kommer til at bruge hallerne - så de blir et levende sted med mange besøgende. Vi blir selvfølgelig nødt til at etablere et spisested i en eller anden udstrækning i stedet for skandalen i Kulturvæftet; men derudover er det vigtigt at vi ikke lægger os for fast. Mulighederne er der nu, og vi skal se på, hvad vi mangler i Helsingør Kommune. F.x. er der på værftet store arealer, hvor vi kan placere kongres- og koncertsal(e); det har vi ikke andre steder i kommunen. Jeg ønsker et fleksibelt sted, der levner muligheder for fremtidens brugere til at lade ideerne blomstre. Kombineret med nemme adgange til området fra byen - i dag går vi hen over en to-vejs-trafikeret kørebane og en togbane. Togbanen bør vi nedlægge på den strækning, og hvis det ikke kan lade sig gøre, flytte den over på den anden side af vejen, så den kører i højre side, når vi kommer fra Hornbæk-siden. Så får vi mere havneplads fri til blød trafik. Vejen kan vi gøre ensrettet mod stationen. Og i hvert fald ikke benytte arealerne til parkering! Parkeringen i byen må vi løse ved at stoppe DSBs, kirkens og slottets uvelkomne egenhændige indførsel af betalt parkering, der presser byen til at indføre samme. Lad os vende tilbage til GRASTIS tre-timers parkering overalt i byen, eller et system, hvor man vi slipper for angsten for p-bøder, der jo pålægges totalt tilfældigt og skræmmer forbrugerne ud af byen og over i centrene. KH Morten Bådstorp Nordens port til Kongernes Nordsjælland Værftshallerne kunne blive en ide til et naturrum Nordens port til Kongernes Nordsjælland Kong Chr. IV vil være omdrejningspunktet omkring et evt. Naturrum. Kongens Genopførelse af Kronborg efter det nedbrændte, Sundtoldstiden og Kalmarkrigen i Sverige og datidens største bedrift, gjort af nogen Monak - CHR. IV Sørejse til Kola-halvøen. Værftshallerne ville være stedet hvor man kunne bygge en kopi af fregatten VIKTOR, som sammenkæder både Dansk Handel og Søfartsmuseum med eventuel forskningsdel ( CAMPUS Helsingør ) og Sundtoldstiden i et reelt H-H- samarbejde samt kunne blive en puplikum-magnet i topklasse og kunne byde skoletjenesten en mulighed i særklasse samt give mulighed for en maritim tilknytning mht. skibsbyggere uddannelse og en veteranskibsvedligeholdelse. Skibet vil også fortælle den underforstået historieske del af Helsingør, at det er placeret på et tidligere skibsværftsgrund. 15

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

www.furesoe.dk/vision

www.furesoe.dk/vision www.furesoe.dk/vision Debatindlæg fra borgere og politikere på kommunens hjemmeside, maj 2012 Herunder har vi samlet de mange gode indlæg, som er kommet på kommunens hjemmeside i hele maj måned. Vi vil

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Branding-projekt for Randers

Branding-projekt for Randers Branding-projekt for Randers Sjælen, profilen og omdømmet Opdagelser, strategi og anbefalinger Eleven Danes December 2003 Indholdsfortegnelse Opdagelser og analyse... 4 Om analysen... 4 Baggrund... 4 Metode...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Guide til forretningsplan for restaurant eller café

Guide til forretningsplan for restaurant eller café Guide til forretningsplan for restaurant eller café Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

FREMTIDENS BISPETORV

FREMTIDENS BISPETORV Udviklingsplan i relation til at skabe liv gennem aktiviteter og arrangementer Maj 2015 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Aarhus Teater ønsker, at der som led i den igangværende arkitektoniske udvikling af Bispetorv

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof

PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof INDLEDNING Præsentation Jeg vil gerne starte denne rapport med at præsentere mig selv.

Læs mere

(Eller måske skal der findes et mere egnet sted til det? Alla sundhedshuset?)

(Eller måske skal der findes et mere egnet sted til det? Alla sundhedshuset?) Vs: Ang, det gamle rådhus på stænderpladsen plan Sendt af: Helle Georgi plan til: Jørgen Tryk Hansen 22-04-2014 13:41 Besvar venligst plan ----- Videresendt af plan@viborg.dk den 22-04-2014 13:41 -----

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Nr. 27 - september 2014

Nr. 27 - september 2014 Nr. 27 - september 2014 Godt samspil mellem kommune og erhvervsliv Plus-Plus har tredoblet maskinparken på tre år Kunst kan også være kommerciel Medarbejderne kommer på efteruddannelse i USA Behandling

Læs mere