Årsrapport Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen. Dato: Marts 2015. Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-48-0"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Årsrapport 2014 Forsidebillede: Køge Bugt Motorvejen Dato: Marts 2015 Oplag: 300 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): ISBN: ISSN (NET): X ISSN: Copyright: Vejdirektoratet, 2015

3 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 5 2. Beretning Præsentation af Vejdirektoratet Vejdirektoratets samlede økonomiske aktiviteter De faglige resultater Årets økonomiske resultater Målrapportering Måloversigt Vurdering og analyse Redegørelse for reservationer Forventninger til det kommende år Regnskab Udgiftsbaserede konti Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Indtægtsdækket virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Anvendt regnskabspraksis Ændringer i anvendt praksis Tabeller vedr. det udgiftsbaserede område 44

4 Kapitel overskrift her 4

5 Påtegning af det samlede regnskab 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Vejdirektoratet (CVR nummer ) er ansvarlig for: Vejdirektoratet, Anlæg af hovedlandeveje mv., Vejdirektoratets tilskudspulje, Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, Drift og vintertjeneste og Forberedelse af togfondsprojekter Vejdirektoratet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 5

6 Beretning 2. Beretning Fremkommelighed er Vejdirektoratets vigtigste ydelse. Fordi et veludbygget, veludnyttet og vedligeholdt statsvejnet er med til, at gøre Danmark mobilt. I de seneste årtier er der en klar tendens til at en stadig større del af trafikken koncentreres på de store veje. Ved at øge fremkommeligheden på statsvejene bidrager Vejdirektoratet således til at skabe grobund for øget vækst i samfundet. Vejdirektoratets primære kunde er trafikanterne. Samtidig er det afgørende, at koblingen til de øvrige transportnet som kommuneveje, cykelstier og kollektiv trafik hele tiden optimeres, så den samlede infrastruktur fremstår som en smidig, sikker og gennemtænkt service. Også her spiller Vejdirektoratet en vigtig rolle med blandt andet Det strategiske vejnet, fokus på trafiksikkerhed og indsatsen på cykelområdet. På side ni præsenteres et udvalg af de faglige resultater, Vejdirektoratet har opnået i Præsentation af Vejdirektoratet Vejdirektoratet er en institution under Transportministeriet. Vi har ansvaret for at planlægge, anlægge og drive statens veje. Rammen for Vejdirektoratets arbejde er et strategisk grundlag bestående af en mission, en vision, værdier og tre strategiske temaer. Visionen opnås gennem de strategiske temaer og værdigrundlaget. Strategiske temaer I 2014 er fokus blevet skærpet i form af nedenstående strategiske temaer. Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem Fælles løsninger Samfundet skal have maksimalt udbytte af de midler, der prioriteres til transport i Danmark. Det sker for eksempel gennem fokus på nye kontrakttyper og innovative samarbejdsformer for at sikre, at samfundet får mest og bedst mulig vej for pengene. Mobilitet bidrager til vækst og velfærd. Et eksempel på dette er nye initiativer til at mindske den stigende trængsel på statsvejene blandt andet forsøg med kørsel i nødspor, som skal lette morgentrafikken for trafikanterne på Hillerødmotorvejen. Udvikling og samarbejde er forudsætning for forandring og forankring. Det understøtter Vejdirektoratet blandt andet igennem Det strategiske vejnet, hvor der er indgået aftaler med 58 kommuner om information og koordinering af vejarbejder, som skal sikre at trafikanterne oplever mere hensigtsmæssig fordeling af vejarbejder og dermed en bedre fremkommelighed. 6

7 Beretning Med køretøjer i døgnet er Motorring 3 den næstmest trafikerede vej i Danmark. Mission: Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Under hensyntagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem. Vision: På vej effektivt, professionelt og sikkert for dig. Mission, vision og strategiske temaer skal udmøntes indenfor Vejdirektoratets ni primære opgaveområder: 1. Vejforvaltning og formidling Vejdirektoratet løser en række sektoropgaver på tværs af det samlede vej- og trafiknet. Vejdirektoratet samler og formidler faglig viden om statsvejnettets tilstand, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg, samt behov og krav i den danske vejsektor og arbejder gennem kampagner og forbedring af vejnettet for at skabe bedre trafiksikkerhed. 2. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag i form af analyser, forundersøgelser og VVM-undersøgelser for udbygning og forbedring af statens vejnet. 3. Støttefunktioner Opgaven omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnede økonomiske styring og samordning, intern og ekstern information, sagsbehandling i relation til vejloven, planloven, naturbeskyttelsesloven mv., deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens transport-, trafiksikkerheds- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vejog trafikspørgsmål. 4. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 5. Anlæg af hovedlandeveje mv. Opgaven omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling. 6. Vejdirektoratets tilskudspulje Tilskudspuljen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafiksikkerhedsbyer, samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv. Vejdirektoratet forestår desuden administration af tilskudspuljen, som en del af Vejdirektoratets driftsbevilling. 7. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter Opgaven omfatter dels vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker, og dels mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. 8. Drift og vintertjeneste Opgaven omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet og har overordnet til formål at sikre, at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje, at give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten. 7

8 Beretning 9. Forberedelse af togfondsprojekter Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfondsprojekter, herunder VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn samt VVM-undersøgelse af ny bro over Vejle Fjord. Vejdirektoratets virksomhedsbærende hovedkonto er Vejdirektoratet. Vejdirektoratets årsrapport 2014 aflægges for Vejdirektoratets hovedkonto Vejdirektoratet (Driftsbevilling) samt Forberedelse af togfondsprojekter (Driftsbevilling). For følgende hovedkonti aflægges et bevillingsregnskab: Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbevilling) Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbevilling) Vedligeholdelse af mindre anlægsprojekter (Anlægsbevilling) Drift og vintertjeneste (Anlægsbevilling) Regnskabsaflæggelsen for disse fire hovedkonti er udgiftsbaseret. I afsnit 3.1 vises en tabel med Vejdirektoratets udgiftsbaserede hovedkonti. Tabel 1: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens samlede opgaver i 2014 Bevillingstype Primær opgave Bevilling, netto (mio. kr.) (1) Regnskab, netto (mio. kr.) (2) Andel af årets overskud på (mio. kr.) (1-2) Anlægsbevilling i alt 5.531, ,1 - Anlægsbevilling Store anlægsprojekter ( ) 3.294, ,4 - Vedligeholdelse og mindre 1.269,7 930,4 - anlægsprojekter ( ) Drift og vintertjeneste ( ) 967,1 686,3 - Driftsbevilling i alt* 334,8 328,6 6,2 Driftsbevilling Vejforvaltning og formidling ( ) 91,8 86,5 Planlægning og udarbejdelse af 127,9 125,7 beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen ( )** -2,3 Administration af tilskudspuljer 2,5 1,5 ( ) Støttefunktioner ( )*** 105,4 116,2 Indtægtsdækket virksomhed og - -8,5 8,5 tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ( ) Forberedelse af togfondsprojekter 7,3 7,3 - ( )**** Reservationsbevilling i alt Tilskudspuljer ( ) 188,2 314,6 * Bevilling på er reguleret for tillægsbevilling på 12 mio. kr. i forbindelse med finansiering af underskud på , Vintertjeneste. Tillægsbevillingen er forholdsvist fordelt på , Almindelig virksomhed. ** Bevilling på , opgave Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen udgør på Finansloven for 2014, inkl. tillægsbeviling 214,9 mio. kr. I tabel 1 er denne bevilling korrigeret som følge af træk på reserveret bevilling fra tidligere år på 22,8 mio. kr., reservation af årets bevilling til kommende år på 59,8 mio. kr. samt for bortfald af årets bevilling på 50 mio. kr. *** Indbudgetteret forbrug af opsparing på 5,3 mio. kr. er tillagt indtægtsbevillingen **** Bevilling til finanslovskonto på 19 mio. kr. blev optaget på finansloven for 2014 på tillægsbevillingsloven. Denne bevilling er i tabel 1 korrigeret som følge af reservation af bevilling til kommende år på 11,7 mio. kr. 8

9 Beretning 2.2 Vejdirektoratets samlede økonomiske aktiviteter I tabel 1 redegøres for ressourceforbruget i 2014 for hver af de primære opgaver i Vejdirektoratet. Omkostningsmæssigt udgør de store anlægsprojekter Vejdirektoratets største opgave med samlede omkostninger i 2014 på 2.977,4 mio. kr. svarende til 55 % af Vejdirektoratets samlede omkostninger i Opgaven omfatter anlæg af motorveje og andre statslige veje. Endvidere varetager Vejdirektoratet opgaven Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter, som udgør 17 % af omkostningerne i De konkrete vedligeholdelsesopgaver er vedligehold af broer og andre bygværker, ny asfalt på vejene mv. Mindre anlægsopgaver omfatter anlæg af eksempelvis cykelstier, rundkørsler mv., samt med-finansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet. 14 % af Vejdirektoratets omkostninger blev i 2014 brugt på varetagelse af opgaver relateret til drift af statens veje, herunder snerydning og glatførebekæmpelse. Vejdirektoratet varetager herudover tilskudspuljer til blandt andet statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Vejdirektoratets driftsaktivitet omfatter desuden en række opgaver. Herunder Vejforvaltning og formidling, hvor Vejdirektoratet løser en række vejsektoropgaver, Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen, hvor Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag i form af screeninger, forundersøgelser og VVM-undersøgelser, Administration af tilskudspuljer, hvor Vejdirektoratet administrerer tilskudspuljer til kommunale cykelstier, kommunale veje mv. Støttefunktioner i Vejdirektoratet er økonomifunktionen, HR, IT mv., som understøtter de ovenstående opgaver. Herudover varetages opgaver i forhold til indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskning opgaver som ligger i direkte forlængelse af Vejdirektoratets øvrige opgaver. Årets overskud på 6,2 mio. kr. er udtryk for forskellen mellem nettobevilling og regnskabet. Nettobevillingen er korrigeret for tillægsbevillinger, bortfald og reservationer. Som noget nyt i 2014 varetager Vejdirektoratet opgaver i forbindelse med forberedelse af togfondsprojekter, hvor Vejdirektoratet forestår VVM-undersøgelser af anlægsinvesteringer i jernbaneinfrastruktur. 2.3 De faglige resultater Anlægsaktiviteten i Vejdirektoratet har i 2014 været mindre end i 2013, der var et reelt historisk højt niveau. Der er gennemført seks store åbninger med sammenlagt 43 km vej. Flere af projekterne er afsluttet før tid. Der er lagt nyt asfaltslidlag på den udbygning af Motorring 4, som åbnede for trafik i oktober Blandt årets åbninger var udbygningen fra fire til seks spor af Fynske Motorvej mellem Middelfart og Nørre Aaby. Vejprojektet skulle efter planen først stå klar i løbet af 2015, men Vejdirektoratet og entreprenøren færdiggjorde arbejdet allerede i Strækningen er en hovedpulsåre i den danske infrastruktur, hvor der hver eneste dag kører over biler forbi, heraf tunge lastbiler. Åbninger af mindre anlægsprojekter i 2014 (udvalgte eksempler) Ombygning af t-kryds ved Audebo nord for Holbæk Cykelsti mellem Gistrup og Lundby syd for Aalborg Rundkørsel ved Tjæreborg (Esbjerg) Midterautoværn og ny tilkørselsrampe på Alssundbroen Inddragelse af ca. 4 km nødspor til kørespor ved Kolding Udover de store anlægsprojekter har Vejdirektoratet i 2014 åbnet flere end 30 mindre anlæg som cykelstier, rundkørsler og kryds landet over. f.eks. i form af en række trafiksikkerhedstiltag på Alssundbroen ved blandt andet at etablere et midterautoværn for at forebygge uheld med frontalsammenstød med modkørende. Vejåbninger i 2014 (store anlægsprojekter) Brande Omfartsvej 27. maj km 4-sporet motortrafikvej bygget om til motorvej Motorring 4* 7. juli km udbygget motorvej (fra 4 til 6 spor) Sdr. Borup Assentoft 3. september km ny motortrafikvej Middelfart Nr. Aaby 6. oktober km udbygget motorvej (Fynske motorvej) (fra 4 til 6 spor) Nykøbing Falster Omfartsvej 15. november km ny 2-sporet landevej Hårup Låsby (Silkeborgmotorvejen delstrækning) 1. december km ny 4-sporet motorvej * Udbygningen af Motorring 4 fra fire til seks spor stod klar i oktober 2013, men strækningen blev først færdigasfalteret i sommeren

10 Beretning Vejdirektoratet udgav i 2014 en evalueringsrapport om de 154 mindre anlægsprojekter inden for trafiksikkerhed, fremkommelighed, cykelstier og trafiksaneringer, Vejdirektoratet har gennemført fra 2007 til 2014, og resultaterne er tydelige. Projekterne har haft stor betydning for bilister og cyklister lokalt samt for trafiksikkerheden, og rejsetiden for mange trafikanter er tilmed reduceret væsentligt. For trafiksikkerheds- og fremkommelighedsprojekterne er der beregnet forventede samfundsøkonomiske gevinster af projekterne, som en del af grundlaget for projekternes prioritering og bevilling. De samfundsøkonomiske beregninger, der er foretaget af fremkommelighedsprojekterne fra 2010, viser høj rentabilitet. Det skyldes, at der i forhold til den beskedne anlægsudgift opnås relativt store forbedringer i form af i ventetid for trafikanter og i form af sparede ulykker. Trafiksikkerhedsprojekternes beregnede uheldsreducerende effekt viser, at de samlet set tjener anlægsudgiften hjem på ca. 2,6 år. Vedligeholdelse af vejene I 2009 blev det økonomiske behov til vedligeholdelse af statsvejnettet opgjort, og der blev indgået en politisk aftale om nedbringelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på statsvejnettet i perioden Nedbringelsen af efterslæbet i aftaleperioden er blevet endeligt opgjort i Samlet set er målet indfriet. Den beregningstekniske opgørelse af det fysiske efterslæb viser, at omfanget af efterslæbet på statsvejnettet svarer til, at der i perioden er nedbragt et efterslæb på ca. 2,15 mia. kr. (2010-priser), mens målet for aftaleperioden var 1,90 mia. kr. (2010-priser). Efterslæbet er således nedbragt mere end forudsat, når måltallet sammenholdes med den beregningstekniske opgørelse for perioden Dette skyldes Hirtshals Hjørring Brønderslev Skagen Frederikshavn Nye ruter til gennemførelse Rutenet for modulvogntog Havn Rasteanlæg Godsregistreringscenter Transportcenter og omkoblingsplads Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Aalborg Hadsund Se detailkort på vejdirektoratet.dk Skive Hobro Struer Holstebro Viborg Randers Grenaa Herning Ringkøbing Esbjerg Varde Ribe Ikast Silkeborg Skanderborg Kolding Horsens Vejle Haderslev Fredericia Assens Aarhus Odense Ebeltoft Kalundborg Slagelse Korsør Nyborg Helsingørr Hundested Hillerød Frederikssund Holbæk Næstved Ringsted København Roskilde Køge Tønder Frøslev Aabenraa Fåborg Sønderborg Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen. Øvrige data: Copyright Vejdirektoratet Svendborg Nakskov Rødby Nykøbing F Der kommer stadig flere af de lange modulvogntog på vejnettet. På kortet er både det eksisterende og det planlagte modulvogntogsnet tegnet ind. Gedser Rønne 10

11 Beretning blandt andet, at det er lykkedes at opnå bedre priser end forudsat samt at nogle bygværker mv. har kunnet holde længere end forventet, hvorved vedligeholdelsesarbejder svarende til ca. 110 mio. kr. er udskudt til senere gennemførelse. Som det fremgår ovenfor er efterslæbet på belægninger nedbragt i 2014, således at belægningerne nu er i balance. I vil der fortsat være fokus på at nedbringe efterslæb på små og store bygværker. Desuden følges udviklingen i behovet for kapitalbevarende vedligehold, idet efterslæb for belægninger er væsentligt reduceret. Plads til erhvervslivets transporter Størrelsen på lastbilerne øges fortsat og derved øges transporteffektiviteten. Der kommer stadig flere af de lange modulvogntog. I 2014 og årene frem står Vejdirektoratet, på baggrund af blandt andet Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014, bag en væsentlig udvidelse af det særlige vejnet, som modul-vogntogene må anvende. kelstier og cykelparkering. I samarbejde med Trafikstyrelsen arbejder Vejdirektoratet målrettet på at reducere antallet af højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler. Rigspolitiet, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet har sammen udarbejdet en strategi til bekæmpelse af højresvingsulykker, som har dannet grundlag for fordeling af puljemidler. Vejdirektoratet har fået midler til bekæmpelse af højresvingsulykker og vil sammen med kommunerne i 2015 gennemføre et forsøg med cykelbokse, som er afmærkede områder til cyklister ved kryds foran bilernes stoplinje. For at øge cyklisternes fremkommelighed har Vejdirektoratet som led i cykelstrategien lavet et forsøg, hvor cyklister kan svinge til højre for rødt i udvalgte lyskryds på statsvejnettet. Forsøget løber frem til udgangen af 2015, hvorefter det skal evalueres. Vejdirektoratet har desuden gennemført en række mindre anlægsprojekter, der forbedrer cyklisternes forhold blandt andet ved anlæg af cykelstier og rundkørsler samt ved krydsombygninger. I 2014 er ca. 130 lokaliteter, blandt andet rundkørsler og kryds, bygget om på de nye modulvogntogsstrækninger, som er vist med blå signatur på side ti. Vejdirektoratet har desuden arbejdet med at sikre bedre forhold for kørsel med særtransporter, herunder vindmølletransporter. Derved øges effektiviteten med deraf afledte samfundsøkonomiske gevinster Strategisk analyse om udbygning af E45 I 2014 blev den strategiske analyse vedrørende udbygning af den Østjyske Motorvej (E45) offentliggjort som den sidste af de strategiske analyser, som Vejdirektoratet i denne omgang har udarbejdet. Analysen afdækker behovet for udbygning af E45. I rapporten beskrives blandt andet de trafikale sammenhænge, der er mellem udbygning af E45 og anlæg af en ny midtjysk motorvej. Arbejdet med at få endnu flere i cykelsadlen Regeringen har som målsætning at fremme cyklisme. Transportministeriet offentliggjorde i den forbindelse Den nationale cykelstrategi i juli Vejdirektoratet arbejder med at fremme cykling på flere fronter for at understøtte målsætningen om at få flere danskere til at benytte cyklen i stedet for bilen eller kombinere bil eller offentlig transport med cykeltransport. Vejdirektoratet har i 2014 oprettet en temaside på vejdirektoratet.dk, der samler viden om cykeltrafik. Vejdirektoratet administrerer Cykelpuljen, de nationale cykelruter, pulje til Supercykelstier og Pulje til supercy- På vejdirektoratet.dk er der nu oprettet en temaside, der samler viden om cykeltrafik. 11

12 Beretning Sådan ser de tre tavlevisninger ud til forsøget med kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen. Yderst til venstre ses tavlen, når sporet ikke er åbent. Derefter ses tavlen, der viser at sporet er åbent. Og til sidst ses tavlen, der fortæller, at nødsporet er på vej til at lukke. Forbedret trafikafvikling og trafikinformation For at sikre bedre trafikafvikling på motorvejene i forbindelse med større trafikuheld lancerede Vejdirektoratet 2. december 2014 sammen med politiet og 12 kommuner 19 nye faste omkørselsruter. Ruterne skal fremover guide bilister hurtigere uden om spærringer efter f.eks. uheld på motorvejen. Omkørselsruterne er en af indsatserne i Det strategiske vejnet. Dette vejnet er et samarbejde mellem et flertal af landets kommuner, politiet og Vejdirektoratet, der har til formål, at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt. Udover de faste omkørselsruter indeholder Det strategiske vejnet indsatserne: bedre koordinering af vejarbejder samt fælles trafikinformation. Vejdirektoratet har indsamlet de første erfaringer med at lade bilister køre i nødsporet for at fremme kapaciteten. Der er igangsat et forsøg med kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen i morgenmyldretiden i retning mod København på strækningen mellem Værløse og Ring 4. En foreløbig opsamling på projektet har vist, at sporet bliver flittigt brugt, og det har reduceret trængslen og givet kortere rejsetid for de fleste trafikanter. Vejdirektoratet har desuden inddraget nødsporet til kørespor mellem tilslutningsanlæggene på tre delstrækninger ved Kolding. Nødsporet fungerer som parallelspor mellem tilslutningsanlæggene, så det er primært møntet på den lokale trafik mellem tilslutningsanlæggene og ikke den gennemkørende trafik. Den nye rasteplads Kongsted N på Vestmotorvejen (E20) i vestgående retning er blevet udstyret med et nyt, intelligent parkeringsanlæg, der tæller antallet af ledige pladser og lægge beskeden ud på variable tavler på motorvejen. Dermed får lastbilchaufførerne hjælp til at finde et sted at parkere, når de skal holde deres hvilepauser, hvilket kan være en fordel for lastbilchaufførerne især på travle motorvejsstrækninger. Til gavn for bilister i elbiler har Vejdirektoratet i 2014 opsat 12 hurtigladere på motorvejsstrækningen tværs over landet samt en enkelt ved Farøbroerne. Et godt år for trafiksikkerheden Trafikanterne skal kunne komme nemt og sikkert frem. Derfor arbejder Vejdirektoratet målrettet med at forbedre trafiksikkerheden på statsvejnettet både ved anlæg af nye og ombygning af eksisterende veje gennem et løbende og systematisk trafiksikkerhedstjek af statsvejene. De foreløbige ulykkestal viser, at antallet af danskere, der mistede livet på vejene i 2014, er opgjort til 183 personer. Det er et klart fremskridt i forhold til 2013, hvor 191 mennesker omkom i trafikken. Samtidig er det i nærheden af rekordåret 2012, hvor der var 167 trafikdræbte, hvilket var det laveste tal, siden man begyndte at føre statistik på området i Vejdirektoratet har med henblik på at reducere antallet af ulykker iværksat indsatser på flere fronter. Blandt andet ved at ombygge kryds, etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger og i det hele taget gøre forholdene mere trygge og sikre på blandt andet hovedlandevejene, samt gennem kampagnen Vores Fart, der satte fokus på hastigheden omkring vejarbejder. På seks år er det lykkedes Vejdirektoratet at fjerne halvdelen af de såkaldte sorte kryds på statsvejnettet. 12

13 Beretning Sorte kryds er kryds, hvor der sker forholdsvis mange ulykker for eksempel på grund af dårlige oversigtsforhold eller for høj fart. I 2007 var der 103 af denne slags farlige kryds på statsvejnettet. I dag er tallet nede på 55 kryds. Vejdirektoratet har også arbejdet med grå strækninger, der er længere sammenhængende strækninger, hvor der ikke nødvendigvis sker markant flere ulykker end forventet, men hvor ulykkernes sammensætning og type gør det muligt at foretage rentable trafiksikkerhedstiltag. Tiltagene er for eksempel rumleriller, fjernelse af faste genstande i rabatten og opsætning af fartvisere. Ny og mere tidssvarende vejlov Vejdirektoratet har i 2014 i samarbejde med departementet udarbejdet forslag til en ny vejlov. I december 2014 blev lovforslaget vedtaget af Folketinget. Loven forenkler lovgivningen ved at slå fire love (privatvejsloven, vejbidragsloven, renholdelsesloven og vejloven) sammen til to hovedlove i form af vejloven og privatvejsloven, mens de to øvrige love ophæves. Loven indeholder en række helt nye tiltag, der især relaterer sig til bekæmpelse af trængsel på vejene. Fremkommeligheden er blandt andet udfordret af mange gravearbejder på vejnettet. Derfor sætter loven fokus på bedre styring og koordinering af gravearbejder, ligesom den giver bemyndigelse til at fastsætte regler om vilkår om bod, når gravearbejder forsinkes. Den ny vejlov giver desuden bedre mulighed for sektorsamarbejde og understøtter digitalisering, hvilket er vigtige elementer for, at Vejdirektoratet kan udføre sit arbejde som vejmyndighed tilfredsstillende. Synlige i offentligheden Vejdirektoratet har i 2014 markeret en række afsluttede vejprojekter med offentlige åbningsarrangementer for at fejre den nye infrastruktur med dem, der skal bruge den i det daglige. Det er sket på den nye motortrafikvej Sdr. Borup Assentoft, udbygningen af Fynske Motorvej (Middelfart - Nr. Aaby), Nykøbing Falster Omfartsvej,delstrækningen Hårup Låsby på den nye Silkeborgmotorvej og Brande Omfartsvej. Alle vejene er eksempler på projekter, der nyder stor opbakning fra trafikanter, borgere og lokalsamfundet i øvrigt. Det viste sig også på deltagelsen til åbningsarrangementerne, hvor børn og voksne i stort tal bidrog til festlighederne, der også mediemæssigt fik stor opmærksomhed. En omdømmeanalyse fra Reputation Institute fra oktober 2014 placerede Vejdirektoratet i top-10 over de mest synlige offentlige institutioner. Endelig oplevede Vejdirektoratet en stor international interesse for projektet med en ny Storstrømsbro. Da der i september blev afholdt orienteringsmøde, deltog en række store danske entreprenører, ligesom også entreprenører fra England, Frankrig, Italien, Tyskland, Spanien, Østrig og Sydkorea var repræsenteret ved mødet. Fortsat fokus på effektivitet 1. januar 2014 trådte Vejdirektoratets nye strategi i kraft. Den har klart fokus på at imødekomme de forventninger og behov, interessenterne har til Vejdirektoratet. For at understøtte strategien har Vejdirektoratet tilpasset organisationen. Anlægs- og driftsopgaver er nu samlet i én division. Samtidig er der oprettet en ny Trafikdivision, der skal sikre fremkommelighed for trafikanterne gennem en samlet effektiv styring, afvikling og information om trafikken. Der er holdt rejsegilde på det nye trafiktårn, hvor Vejdirektoratets trafikinformationscenter (T.I.C.) efter planen skal flytte sammen med trafikinformationen fra Banedanmark og DSB. Det er forventningen, at T.I.C. vil flytte ind og virke i det nye tårn fra efteråret Også Københavns Kommune flytter en række trafikmedarbejdere ind. Med indførelsen af den nye organisering fortsætter Vejdirektoratet sit fokus på effektivitet i virksomheden. Vejdirektoratet er samtidig begyndt at insource konsulenter på IT- og trafikområdet, og der er indført videobaseret telefoni, som understøtter den geografisk spredte organisering. Vejdirektoratet har også styrket sig i forhold til styring og afregning af de rådgivningsydelser, som bliver indkøbt. Det er sket ved at ensrette kontrakter over rådgiverydelser. Systemet er indført for at få en sikker og lettere daglig styring af alle rådgivningsaftaler. Børn på besøg på Silkeborgprojektets besøgscenter. 13

14 Beretning 2.4 Årets økonomiske resultater De økonomiske resultater i 2014 har været tilfredsstillende, med et positivt resultat på på 6,2 mio. kr. I tabellen Økonomiske hoved- og nøgletal vises udvalgte poster og nøgletal for Vejdirektoratets omkostningsbaserede bevillinger ( og ). Der henvises i øvrigt til kapitel 3 Regnskab for uddybning af regnskabstal. I nedenstående afsnit redegøres for udviklingen i regnskabsposter for Vejdirektoratets omkostningsbaserede bevillinger, dvs og I afsnit 2.8 redegøres særskilt for reservationer vedrørende transportpuljer, Storstrømsbroen samt forberedelse af togfondsprojekter. I 2014 har Vejdirektoratet haft et samlet forbrug på store anlæg på 2.877,4 mio. kr. Som følge af billiggørelser på projekterne kunne Vejdirektoratet i 2014 lade bevillinger på 250 mio. kr. bortfalde på bevillingsafregning. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter har i 2014 haft et samlet forbrug på 930,4 mio. kr. Det akkumulerede overskud blev i 2014 øget fra 316,7 mio. kr. primo 2014 til 640,4 mio. kr. ultimo Mindreforbruget i 2014 skyldtes blandt andet at forbruget på Kapitalbevarende vedligehold er reduceret for at kunne dække udgiften til fundering af Den gamle Lillebæltsbro, som finansieres via opsparing i Desuden er der udskudt aktiviteter til senere år i forbindelse med blandt andet Skibsstødssikring og transportpuljeprojekter. På Drift og vintertjeneste har der været et samlet forbrug i 2014 på 686,3 mio. kr. Et akkumuleret underskud blev nedbragt fra 323 mio. kr. primo året til 50,5 mio. kr. ultimo året. Det akkumulerede underskud skyldes primært merforbrug på vintertjenesten de foregående år som følge af udgiftsdrivende vintre. Nedbringelsen var mulig primært som følge af tilførsel af ekstrabevilling til vintertjenesten på 257 mio. kr. samt mildt vejr i årets første måneder. Ordinære driftsindtægter Ordinære driftsindtægter er steget fra 369,6 i 2013 til 451,7 mio. kr. i Stigningen på 82,1 mio. kr. skyldes hovedsagligt Storstrømsbroen og togfondsprojekter med en stigning på henholdsvis 94,3 mio. kr. og 7,2 mio. kr., der modsvares af en reduktion i bevilling til almindelig virksomhed på 17,0 mio. kr. Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed omsætter for ca. 61 mio. kr. i både 2013 og Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter omsætter for mindre end 6 mio. kr. i både 2013 og Ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger er steget fra 368,4 mio. kr. i 2013 til 442,3 mio. kr. i Stigningen på i alt 73,9 mio. kr. skyldes primært en stigning i køb af konsulentydelser vedrørende Storstrømsbroen og lønomkostninger på henholdsvis 79,3 mio. kr. og 5,5 mio. kr. Dette modsvares af en reduktion i lønomkostninger under den almindelige virksomhed på 14,5 mio. kr., blandt andet grundet fratrædelser og tilbageholdenhed med besæt- I forbindelse med høringsfasen om den ny Storstrømsbro blev der i december 2014 holdt borgermøde i Nr. Alslev Hallen. 14

15 Beretning telse af vakante stillinger efter organisationstilpasningen pr. 1. januar Faldet i afskrivninger på 1,6 mio. kr. vedrører primært færdiggjorte udviklingsprojekter, og skyldes færdiggørelsen af enkelte igangværende projekter er udskudt til Andre driftsposter Andre driftsposter er steget fra 1,1 mio. kr. i 2013 til 50,4 mio. kr. i Stigningen skyldes, at Vejdirektoratet har indtægtsført tilgodehavende EU-tilskud for 50,0 mio. kr. vedrørende Storstrømsbroen, som efterfølgende bortfalder. Finansielle poster De finansielle poster vedrører primært FF4-renter på i alt 12,8 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. finansieres af Vejdirektoratets anlægsbevillinger. Årets resultat Årets positive resultat på 56,2 mio. kr. skyldes primært tilgodehavende EU-tilskud vedrørende Storstrømsbroen for 50,0 mio. kr., som efterfølgende bortfalder. Det resterende overskud på 6,2 mio. kr. skyldes et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på 8,5 mio. kr., der modsvares af et underskud på 2,3 mio. kr. på den almindelige virksomhed. Det akkumulerede overførte overskud for er ved udgangen af regnskabsåret således steget fra 39,0 mio. kr. i 2013 til 45,2 mio. kr i Anlægsaktiver Vejdirektoratets anlægsaktiver er faldet fra 271,7 mio.kr. i 2013 til 264,3 mio. kr. i Faldet skyldes primært færre investeringer i transportmateriel, produktionsudstyr og it-udstyr. Omsætningsaktiver Omsætningsaktiverne er steget fra 524,5 mio. kr. til 581,3 mio. kr. Det skyldes primært et tilgodehavende EU-tilskud på 50,0 mio. kr. Egenkapital Egenkapitalen udgør efter statens regnskabspraksis 103,6 mio. kr. Heraf udgør det overførte overskud 45,2 mio. kr. efter disponering af årets overskud på 6,2 mio. kr. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser er faldet fra 56,4 til 51,6 mio. kr. Faldet på 4,8 mio. kr. skyldes, at hensættelser på 2,2 mio. kr. til fratrådt personale er afviklet i 2014, og derudover er flere åremålskontrakter indfriet og udbetalt i 2014, hvilket reducerer hensættelsen hertil med 1,2 mio. kr. Endelig er der tilbageført en hensættelse på 1,1 mio. kr. vedrørende et krav fra en it-leverandør, som efterfølgende i 2014 har opgivet deres krav mod Vejdirektoratet. Langfristet gæld Den langfristede gæld består af FF4-kreditten. Den er faldet fra 259,9 mio. kr. i 2013 til 255,7 mio. kr. i 2014, som er reduceret i takt med anlægsaktiverne i Kortfristet gæld Den kortfristede gæld er steget fra 432,3 mio. kr. i 2013 til 434,6 mio. kr. i Stigningen på 2,3 mio. kr. skyldes en stigning i de reserverede bevillinger på 33,1 mio. kr., som modsvares af flere mindre forskydninger i de øvrige kortfristede forpligtelser, blandt andet leverandørgæld, skyldige feriepenge og igangværende arbejder, på i alt 29,9 mio. kr. Låneramme Lånerammen er i 2014 øget fra 337,0 mio. kr. i 2013 til 365,2 mio. kr. i Forøgelsen skyldes blandt andet Vejdirektoratets investeringsbidrag til Trafiktårnet på Kalvebod Brygge, der opføres af Banedanmark. Investeringsbidraget forventes afregnet med Banedanmark i Udnyttelsesgraden af lånerammen er faldet fra 78,1 % i 2013 til 70,1 % i Udnyttelsesgraden forventes at stige ved afholdelse af investeringsbidrag. Vejdirektoratet har ikke overskredet lånerammen og øvrige likviditetsregler i Finansielle nøgletal Den negative udsvingsrate beskriver forholdet mellem det overførte overskud på 45,2 mio. kr. og Vejdirektoratets startkapital 8,4 mio. kr. Den negative udsvingsrate på 5,4 betyder, at Vejdirektoratets overførte overskud er mere end fem gange større end startkapitalen, dvs. den maksimalt tilladte negative udsvingsrate. Det positive resultat på 56,2 mio. kr. før bortfald af bevilling bevirker en ekstraordinær høj overskudsgrad på 12,4 % Overskudsgraden efter bortfald af bevilling er 1,4 %. Bevillingsandelen er steget fra 80,9 % i 2013 til 85,2 % i 2014 af de samlede ordinære driftsindtægter, hvilket skyldes en stigning i den indtægtsførte bevilling vedrørende især Storstrømsbroen. Personaleoplysninger Antallet af årsværk i Vejdirektoratet er reduceret fra 867 årsværk til 829 årsværk, hvilket skyldes fratrædelser i forbindelse med organisationstilpasningen samt tilbageholdenhed ved besættelse af vakante stillinger. Den gennemsnitlige årsværkspris er fastholdt på omkring kr. pr. årsværk, mens lønomkostningsandelen er faldet grundet lavere lønomkostninger i 2014 og en stigning i forbruget af konsulenter på især Storstrømsbroen. 15

16 Beretning Tabel 2: Økonomiske hoved- og nøgletal Økonomiske hoved- og nøgletal Mio. kr Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 380,6 369,6 451,7 - heraf indtægtsført bevilling 319,0 298,9 384,8 - heraf salg af varer og tjenesteydelser 61,5 70,7 66,9 Ordinære driftsomkostninger 384,3 368,4 442,3 - heraf løn 172,0 172,6 162,5 - heraf afskrivninger 20,7 20,6 19,0 - heraf øvrige omkostninger 191,6 175,2 260,8 Resultat af ordinære drift -3,7 1,2 9,4 Andre driftsposter 17,1 1,1 50,4 Resultat før finansielle poster 13,4 2,2 59,8 Finansielle poster 1,8-3,7-3,6 Årets resultat 15,2-1,5 56,2 - heraf disponeret til bortfald 10,4 0,1 50,0 - heraf disponeret til overført overskud 4,7-1,6 6,2 Balance Anlægsaktiver 280,1 271,7 264,3 Omsætningsaktiver 656,7 524,5 581,3 Egenkapital 60,7 47,5 103,6 - heraf startkapital 8,5 8,4 8,4 - heraf bortfaldet overskud 10,4 0,1 50,0 - heraf overført overskud 41,8 39,0 45,2 Hensatte forpligtelser 50,2 56,4 51,6 Langfristet gæld 275,5 259,9 255,7 Kortfristet gæld 550,5 432,3 434,6 Låneramme Lånerammen 338,0 337,0 365,2 Træk på lånerammen 271,6 263,3 255,9 Udnyttelsesgrad af lånerammen 80,4 % 78,1 % 70,1 % Finansielle nøgletal Negativ udsvingsrate 4,9 4,6 5,4 Overskudsgrad 4,0 % -0,4% 12,4 % Bevillingsandel 83,8 % 80,9 % 85,2 % Personaleoplysninger Antal årsværk 904,9 867,6 825,1 Årsværkspris 0,511 0,518 0,521 Lønsumsloft 453,9 441,9 481,4 Lønforbrug 462,5 449,2 429,6 - heraf afholdt på ,9 172,5 162,5 - heraf afholdt på andre hovedkonti 290,6 276,7 267,1 Lønomkostningsandel 45,2 % 46,7 % 36,0 % 16

17 Kapitel overskrift her I 2014 er ca. 130 lokaliteter bygget om på de nye modulvogntogsstrækninger. Blandt andet rundkørsler og kryds. 17

18 Beretning 2.5 Målrapportering Målrapporteringen omfatter alle mål, der indgår i Vejdirektoratets resultatkontrakt med Transportministeriets departement (kan ses på vejdirektoratet.dk). Sammenfatning Der er i alt 15 resultatkrav. Heraf er 11 fuldt opfyldte, to mål delvist opfyldt, mens to mål er opgjort til ingen opfyldelse. For en detaljeret gennemgang af udvalgte resultatmål henvises til afsnit Samlet set vurderes Vejdirektoratets opfyldelse af resultatkravene at være tilfredsstillende. Målrapportering Selve rapporteringen er opdelt i to afsnit, hhv og Afsnit omfatter samtlige mål og resultatkrav fra Vejdirektoratets resultatkontrakt. Målene præsenteres i skemaform, der både viser mål, resultatkrav og kravenes opfyldelsesgrad. For at sikre en tilgængelig og overskuelig præsentation af Vejdirektoratets målopfyldelse er teksten i enkelte af mål og resultatkrav forkortet i forhold til den fulde tekst i resultatkontrakten. Derudover fremgår alene målopfyldelsesgraden af dette skema og ikke en detaljeret opgørelse over de opnåede resultater. For den fulde gengivelse af resultatkravene samt oversigt over Vejdirektoratets mål, henvises til resultatkontrakten på vejdirektoratet.dk. Øverst i hvert skema er anført, hvilket opgaveområde de enkelte mål og krav hører under. Målenes opfyldelse opgøres som: ingen opfyldelse, delvis opfyldelse, eller fuld opfyldelse. Opfyldelsesgraden kan variere i det enkelte resultatkrav. I afsnit vurderes og analyseres udvalgte mål nærmere Måloversigt Planlægning af vejinfrastrukturen Mål Resultatkrav Opnået resultat Opfyldelse 1. Transportpolitiske beslutningsgrundlag Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag, herunder forundersøgelser og VVM-undersøgelser i overensstemmelse med de politiske aftaler, der er indgået i forlængelse af Aftaler om En grøn transportpolitik Derudover udarbejder Vejdirektoratet udkast til lovgivning, herunder anlægslove. 1.1 Gennemførelse af VVM-undersøgelse af en omfartsvej ved Haderup 1.21 VVM-undersøgelse af Ribe omfartsvej 1.3 VVM-undersøgelse af en ny bro over Storstrømmen 1.4 Anlægslov for en ny Roskilde Fjord forbindelse Den færdige VVM-undersøgelse blev leveret i august 2014, som aftalt. Miljøkortlægningsrapport udarbejdet, og kontrakt med miljørådgiver indgået som aftalt. VVM rapporten blev offentliggjort til tiden. Igangsættelsen af den eksterne kvalitetssikring blev forsinket, hvorfor den ikke kunne færdiggøres i tide. Afsluttes i februar Vejdirektoratet har leveret de ønskede bidrag, til brug for udarbejdelsen af anlægsloven af ny Roskilde fjord forbindelse (nu Fjordforbindelsen Frederikssund). Fuld Fuld Delvis Fuld Indenfor Planlægning er tre resultatkrav fuldt opfyldt, mens et er delvist opfyldt. 18

19 Beretning Anlæg - af vejinfrastrukturen Mål Resultatkrav Opnået resultat Opfyldelse 2. Det er Vejdirektoratets opgave at forbedre og udbygge statens vejnet ved at gennemføre anlægsprojekter af god kvalitet, såvel vejfagligt som trafiksikkerhedsmæssigt. Ved udbygningen af vejinfrastrukturen sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til den tid, kvalitet og pris, der fremgår af anlægsloven, mv. Nærværende mål har fokus på igangsatte anlægsprojekter (planlægningen af udbud samt selve udførelsesprocessen.) 2.1 Overholdelse af projektbevilling jf. NAB. For igangværende større anlægsprojekter på FL konto , skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes. Overholdelse af finanslovsprojektbevillingen opgøres samlet for hele projektporteføljen. 2.2 Projekter til aftalt tid og kvalitet. For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen af projekterne ske til aftalt tid og kvalitet. Udviklingen i den samlede projektporteføljes budgetter, i forhold til projektbevillingerne, forløber positivt og der forventes samlet set et pænt mindreforbrug. Vejdirektoratet har i 2014, i overensstemmelse med finansloven, åbnet følgende strækninger: Udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Sdr. Borup Assentoft Omfartsvej ved Nykøbing Falster Udbygning af Motorring 4 omkring København Fuld Fuld 2.3 Økonomisk styring af Rådighedspuljen. Vejdirektoratet opgør det forventede flerårige restforbrug hvert kvartal for hvert enkelt projekt i Rådighedspuljens udmøntede programpakker fra og med programpakke Dette restforbrug sammenholdes med restbudgettet for hvert enkelt projekt, hvilket angiver projektets forventede mer-/mindreforbrug. Det samlede forventede merforbrug, summeret for alle projekter fra og med programpakke 2010, skal være nul eller negativt. 2.4 Puljeprojekter, jf. aftale om en grøn transportpolitik. For igangværende GTP-projekter skal Vejdirektoratet (for så vidt angår de egentlige anlægsprojekter under ) opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsbevillingen for de pågældende projekter overholdes. Desuden skal afleveringen af puljeprojekterne være sket til aftalt tid og jf. projektbeskrivelserne. Desuden er Nr. Aaby Middelfart, samt Funder Låsby (delstrækningen af Silkeborgmotorvejen) åbnet allerede i 2014, i stedet for i 2015 som forudsat. Bevillingerne til de enkelte programpakker forventes overholdt. Fem ud af 44 projekter har haft ændringer i tid, kvalitet, eller økonomi: To projekter har fået udskudt åbningsåret. To projekter har fået opskrevet totaludgiften. Et projekt har både fået udskudt åbningsåret samt fået opskrevet totaludgiften. Fuld Delvis Indenfor Anlæg er tre resultatkrav fuldt opfyldt, mens et resultatkrav er delvist opfyldt. 19

20 Beretning Drift og vedligeholdelse - af vejinfrastrukturen Mål Resultatkrav Opnået resultat Opfyldelse 3. Vejdirektoratet foretager løbende en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, således at de realiserede arbejder ud fra en vejfaglig og økonomisk vinkel, bidrager mest muligt til at bevare vejkapitalen under hensyntagen til trafiksikkerhed og fremkommelighed 3.1 Nedbringelse af efterslæbet i 2014-priser (2010-priser i parentes)*: Belægninger: 68 mio. kr. (66 mio. kr.) Små bygværker: 69 mio. kr. (67 mio. kr.) Store bygværker: 23 mio. kr. (22 mio. kr.) 3.2 Drift og serviceniveau på statsvejene. I februar 2015 skal der til departementet afleveres et oversigtsnotat, der giver en status for de enkelte dele af drifts- og serviceniveauet. Notatet skal belyse i hvilket omfang funktionsniveauerne er opfyldt. Vejdirektoratet har i 2014 nedbragt efterslæb for 157 mio. kr. i 2014-priser (153 mio. kr. i 2010-priser): Belægninger: 50 mio. kr. (49 mio. kr.)** Små bygværker: 76 mio. kr. (74 mio. kr.) Store bygværker: 31 mio. kr. (30 mio. kr.) Vejdirektoratet har leveret oversigtsnotat, hvor det er opgjort i hvor høj grad, den planlagte indsats er gennemført. Ligeledes er resultatet af de udførte servicemålinger rapporteret. Fuld Fuld * Mål hhv. resultat for 2014 angives i 2014 priser. Fremadrettet opgøres den beregningstekniske opgørelse af det fysiske efterslæb i de oprindelige 2010-priser. Mål og resultat for 2014 angives i parentes i 2010 priser for at sikre sammenhæng til det samlede aftalegrundlag. ** Differencen mellem måltal og resultat for belægninger skyldes, at det efter aftalens indgåelse, men før aftaleperiodens start, har vist sig, at det fysiske efterslæb på belægninger er mindre end oprindeligt forudsat. Med hensyn til belægninger er der dels opnået lavere priser end oprindeligt forudsat, hvorved der i den forudgående aftaleperiode har kunnet gennemføres flere vedligeholdelsesaktiviteter og nedbringes et større efterslæb end forudsat, dels har de mængdemæssige behov for belægningsudskiftning mv. vist sig anderledes end oprindeligt forudsat. Det samlede resterende efterslæb på belægninger har dermed ikke en størrelse, der muliggør en nedbringelse, der svarer til måltallet. Målopfyldelsen opgøres imidlertid på baggrund af den samlede nedbringelse på tværs af kategorier. Indenfor Drift og vedligeholdelse er to resultatkrav fuldt opfyldt. Trafikanter Mål Resultatkrav Opnået resultat Opfyldelse 4. Det er Vejdirektoratets opgave at understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov. Trafikanterne skal opleve forudsigelige transporttider, målrettet information om trafikken og mærkbare løsninger, der forbedrer trafikafvikling og trafiksikkerhed, samt en velfungerende serviceinfrastruktur i tilknytning til statsvejnettet 4.1 Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med vintertjenesten. Den opnåede tilfredshedsgrad skal være minimum 67, Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med ITS-systemer. Den opnåede tilfredshedsgrad skal være minimum 75, Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med ubemandede rastepladser. Vejdirektoratet skal i 2014 udvikle en metode til brugertilfredshedsmålinger for ubemandede rastepladser og samtidigt via en pilotundersøgelse fastlægge et tilfredsheds-gradsniveau, som vil kunne anvendes som udgangspunkt for fremtidige målinger. Brugernes tilfredshedsgrad har i 2014 været: 72,6. Den gennemsnitlige tilfredshedsgrad med ITS var i 2014: 79,0. Målet er dermed opfyldt. Metoden er udarbejdet og pilotundersøgelse foretaget, men metodenotat blev ikke leveret indenfor tidsfristen. Fuld Fuld Ingen Indenfor Trafikanter er to resultatkrav fuldt opfyldt, mens et ikke er opfyldt. 20

21 Beretning Hjælpefunktioner Ministerbetjening og Ressourcestyring Mål Resultatkrav Opnået resultat Opfyldelse 5. Vejdirektoratets ministerbetjening 5. Økonomisk prognosesikkerhed 5.1 Ministerbetjeningssager skal have en rettidighed og anvendelighed på 95 %. 5.2 Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal må (for at opnå fuld målopfyldelse) ikke være mere end 1 pct. ved merforbrug og 2 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto med driftsbevillinger (hovedkonto og hovedkonto samlet). Resultatet for 2014 blev: Rettidighed: 98 %. Anvendelighed: 98 %. Regnskabet viste et mindreforbrug svarende til 6,3 % i forhold til 3. kvartalsprognosen. Fuld Ingen Indenfor Hjælpefunktioner er et resultatkrav fuldt opnået, og et resultatkrav er ikke opnået Vurdering og analyse I dette afsnit analyseres udvalgte resultatkrav fra Vejdirektoratets resultatkontrakt Først analyseres udvalgte resultatkrav, der vurderes som opfyldt. De analyserede resultatkrav nedenfor er udvalgt, fordi de er centrale i Vejdirektoratets opgavevaretagelse og understøtter Vejdirektoratets mission. Herefter analyseres udvalgte resultatkrav, som vurderes delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Resultatkrav som vurderes opfyldt: Styring af større anlægsprojekter, Resultatkrav 2.1 Overholdelse af projektbevilling jf. NAB og 2.2 Projekter til aftalt tid og kvalitet Anlæg af statsvejene er en central kerneopgave i Vejdirektoratet. Styringen af større anlægsprojekterer er derfor både en central del af resultatkontrakten og vigtig for udmøntningen af Vejdirektoratets mission. Vejdirektoratet skal aflevere de igangværende større anlægsprojekter til aftalt tid og kvalitet, ligesom projekternes bevilling skal overholdes, så trafikanterne kan få Bedre vej for pengene og komme Nemt og sikkert frem. I 2014 har Vejdirektoratet åbnet fire store anlægsprojekter i overensstemmelse med Finansloven. Disse fremgår nedenfor: Udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Sdr. Borup Assentoft Omfartsvej ved Nykøbing Falster Udbygning af Motorring 4 omkring København Derudover er det lykkedes at færdiggøre Nr. Aaby Middelfart samt Funder Låsby (delstrækning af Silkeborgmotorvejen), således de kunne åbne allerede i Det er ca. et år før tid for begge strækningers vedkommende. Kvaliteten af projekterne har været indenfor rammerne af anlægslovene. Samtidig er der opnået en økonomisk styring af projektporteføljen, hvor der i 2014 er tilbageført 140 mio. kr. til Infrastrukturfonden, og ingen projekter, i årets løb, har 21

22 Beretning haft behov for midler fra den centrale anlægsreserve. Begge mål er dermed fuldt opfyldt. Det må betegnes som yderst tilfredsstillende, at de store anlægsprojekter i 2014 er færdiggjort hurtigere end oprindeligt planlagt, og samtidig under det oprindeligt budgetterede beløb. Vejdirektoratet har i 2014 anvendt 2.816,5 mio. kr. på projekterne i porteføljen. Resultatkrav 5.1: Ministerbetjening rettidighed og anvendelighed I henhold til resultatkontrakten skal Vejdirektoratets ministerbetjeningssager have en rettidighed og anvendelighed på 95 %. I 2014 modtog Vejdirektoratet 670 bestillinger på ministersager fra Transportministeriets departement, hvilket er en stigning i forhold til året før. Vejdirektoratet har i 2014 opnået en rettidighed på 98 % og anvendelighed på 98 %. Ministerbetjeningen er en vigtig del af Vejdirektoratets arbejde. Da ministersagerne ofte anvendes som beslutningsgrundlag, er både den indholdsmæssige kvalitet og rettidig aflevering i fokus. Der er en løbende dialog med departementet om de konkrete bestillinger og frister. Det må betegnes som meget tilfredsstillende, at målet er fuldt opfyldt. Resultatkrav som vurderes delvist opfyldt: Resultatkrav 1.3: VVM af en ny bro over Storstrømmen Den kommende Femern Bælt-forbindelse betyder, at den eksisterende Storstrømsbro ikke længere vil have tilstrækkelig kapacitet til at håndtere jernbanetrafikken. Forligskredsen har derfor besluttet, at der skal projekteres en ny kombineret vej- og jernbanebro over Storstrømmen. Det er Vejdirektoratet, der forestår denne projektering. I 2014 var resultatkravet, at der skulle foreligge en VVMundersøgelse, samt at den eksterne kvalitetssikring skal være igangsat og afsluttet. VVM-undersøgelsen blev færdiggjort i efteråret I forlængelse heraf udarbejdede Vejdirektoratet en status med anlægsoverslaget og baggrunden herfor, og det var aftalt, at den eksterne kvalitetssikring skulle afvente godkendelse af anlægsoverslaget. VVM-redegørelsen og de økonomiske forudsætninger blev godkendt i Transportministeriet ultimo november. Herefter blev VVM-materialet sendt til den eksterne kvalitetssikring. Opgaven har dog et omfang og kompleksitet således, at afrapportering først kan ske i februar Målopfyldelsen betegnes som delvist tilfredsstillende. Størstedelen af arbejdet er udført som forudsat. Målet kobler sig til Vejdirektoratets mission om, at mennesker og gods kan komme nemt og sikkert frem ved, at VVMundersøgelser bidrager til at, den bedst mulige anlægsløsning - med mindst mulig miljøbelastning - vælges. Resultatkrav 2.4: Puljeprojekter, jf. aftale om en grøn transportpolitik I henhold til resultatkontrakten skal Vejdirektoratet overholde finanslovsbevillingen for puljeprojekterne ligesom projekterne skal afleveres til aftalt tid. For at opnå fuld målopfyldelse skal minimum 90 % af projekterne overholde dette. I 2014 opfyldte 39 ud af 44 af de omfattede projekter de ovennævnte krav, svarende til 88,6 % af porteføljen. Dette medfører, at målet er delvist opfyldt. Det er ikke tilfredsstillende, at der ikke er opnået fuld målopfyldelse. Imidlertid bemærkes det, at resultatet er meget tæt på kravet for fuld opfyldelse. I denne type af projekter kan selv mindre ændringer som lokale jordbundsforhold, kommunale ønsker og lignende eksterne faktorer få betydning for det enkelte projekts bevilling. Målet understøtter Vejdirektoratets strategiske tema Bedre vej for pengene ved at bidrage til en forsvarlig økonomisk styring af projekterne. Hertil bidrager gennemførelsen af de respektive puljeprojekter til, at trafikanterne kan komme Nemt og sikkert frem. Vejdirektoratet har i 2014 anvendt 121,6 mio. kr. til at sikre fremdriften for de 44 projekter, der er omfattet af resultatkravet. Følgende projekter har i 2014 ikke overholdt resultatkravet 2.4 i resultatkontrakten: Projekter fra pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse: Rampekrydsombygning ved Odense SV. Nye trafikberegninger har vist, at det oprindelige projekt ikke har den tilstrækkelige kapacitet til at håndtere den forventede stigning i antallet af køretøjer, som følge af en besluttet omlægning af vejnettet i Odense Kommune. Vejdirektoratet har derfor foreslået en ændret løsning på de trafikale udfordringer i rampekrydset. Dette vil medføre både en overskridelse af bevillingen samt åbningsår. Der pågår en dialog med Transportministeriets departement om den videre proces. Projekter fra pulje til mere cykeltrafik: Anlæg af cykelsti. Lumsås Gl. Ebbeløkkevej. Totaludgiften for projektet er opskrevet med 1,9 mio. kr., som følge af at lokale forhold på strækningen har nødvendiggjort en tilpasning af stiens beliggenhed. Midlerne findes inden for den samlede ramme til Cykelpuljen. Etablering af stikrydsning i tunnel ved Ribe. Projektets totaludgift er øget med 1,8 mio. kr. da det har vist sig nødvendigt at etablere en vandtæt tunnelkonstruktion på grund af højtliggende grundvand. 22

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Årsrapport2013 Vejdirektoratet. Dato: Marts2014. Oplag: 1000. Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8

Årsrapport2013 Vejdirektoratet. Dato: Marts2014. Oplag: 1000. Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Å rs rappo r t 201 3 V e jd i re k to ra te t Årsrapport2013 Vejdirektoratet Dato: Marts2014 Oplag: 1000 Tryk: Vejdirektoratet ISBN(NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright: Vejdirektoratet,2014

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt FRI s branchetopmøde 12. oktober 2016 Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt Vores strategiske grundlag Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vejog transportsystem.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2011 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet og Per Hallum OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2016

Resultatkontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt 2013-2016 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Mission og vision... 3 1.2. Strategiske indsatsområder... 3 1.3. Sammenhæng til opgavehierarkiet,

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement

Driftsdokument 2015. mellem. Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 1. Driftsdokument 2015 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement 2. Indhold 1 Opfølgning på mål- og resultatplanen... 3 1.1 Grøn-gul-rød indikator... 3 1.2 Resultatløn... 3 1.3 Evt. uddybende

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Årsrapport Forsidebillede: Trafikcentret. Dato: Marts Oplag: 220 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET):

Årsrapport Forsidebillede: Trafikcentret. Dato: Marts Oplag: 220 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsidebillede: Trafikcentret Dato: Marts 2016 Oplag: 220 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-07-7 ISBN: 978-87-93436-06-0 ISSN (NET): 1604-780X ISSN: 1603-3574

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010

VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 VEJDIREKTORATET ÅRSRAPPORT 2010 REDAKTION: Økonomiområdet LAYOUT: Tina Dilling Petersen, Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet OPLAG: 1000 TRYK: Vejdirektoratet ISBN: 9788770605625

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Forsidebillede: Luftfoto af Silkeborgmotorvejen, ved Silkeborg Langsø set mod Nordvest. Dato: Marts Oplag: 50 stk.

Årsrapport Forsidebillede: Luftfoto af Silkeborgmotorvejen, ved Silkeborg Langsø set mod Nordvest. Dato: Marts Oplag: 50 stk. Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsidebillede: Luftfoto af Silkeborgmotorvejen, ved Silkeborg Langsø set mod Nordvest Dato: Marts 2017 Oplag: 50 stk. Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-67-1

Læs mere

(0,3 mio. kr. i 2013)

(0,3 mio. kr. i 2013) Aktstykke nr. 104 Folketinget 2012-13 Transportministeriet. København, den 22. maj 2013. 104 a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik

Vejledning om ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 4. juni 2009 Vejledning om ansøgning af tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik Indhold: 1. Formålet med Transportministeriets pulje til mere cykeltrafik 2. Hvad kan der søges tilskud til? 3. Hvem kan søge

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere