D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri"

Transkript

1 > pi tø L( J 00

2 !> A NM > d w OO I o GO IS D3 ^ > o 3N fri C/i 2 o Pi cl, D< STI ^ O i' SJ f it o 2. A fe}! u =- in IA ^ SJ A (ji (S ti 0;- rii, A) O w oo I o en oo O M hl C-1 CO ^ CO w,_q 00 W o OO hrj Oo c OO m O O

3

4 Museets Protektor, Hans kongelige Højhed Prins Axel.

5 C/2 fc* o ^

6 10 Ligesom i tidligere Aar har Museet staaet i kollegial Forbindelse med kulturhistoriske Museer i Ind- og Udland, i særlig Grad naturligvis med Museer indenfor det samme Fagomraade. Fremmede Museumsmænd, bl. a. fra Holland, har studeret Museets nye moderne Opstillinger, hvis Principper er drøftet med megen Interesse, og de vil formentlig i væsentlig Grad blive benyttet ved Opstillingen af nye Søfartsmuseer, som er under Forberedelse andetsteds. Museet har haft den Sorg i Løbet af 1947 at miste sit Komitémedlem Professor, Dr. phil. Elis Strømgren. Professor Strømgren har siden 1928 været Medlem af Komiteen som Repræsentant for den astronomiske Videnskab. Paa den store Særudstilling, som Museet arrangerede i 1926 i Anledning af Helsingør Bys.500-Aars Jubilæum, indrettedes en astronomisk Afdeling som et Udtryk for den nære Forbindelse, der bestaar mellem den nautiske Videnskab og Astronomien, og som bl. a. manifesterer sig i vor verdensberømte Astronom Tycho Brahes Person. Denne astronomiske Særudstilling bibeholdtes i nogle Aar som Led af Museet, men ophævedes senere ved de omfattende Nyopstillinger, som fandt Sted i , idet Pladsforholdene ikke tillod, at Museet specialiserede sig saa stærkt paa et enkelt Felt. Uanset dette bevarede Professor Strømgren sin store Interesse for Museet, hvis Udvikling han fulgte nøje, ligesom han regelmæssigt mødte til Komiteens Møder. Komiteen bevarer i Professor Strømgren med Taknemlighed Mindet om en interesseret Personlighed, hvem Museets Tarv altid laa stærkt paa Sinde. Med Udgangen af 1947 er Professor, Dr. phil. Knud Fabricius paa Grund af Alder udtraadt af Komiteen, af hvilken han har været Medlem siden Ogsaa Professor Fabricius, der i Komiteen repræsenterede den historiske Videnskab, har i den lange Aarrække, han har været Medlem, næret en levende Interesse for Museets Anliggender, i Debatten om hvilke han altid har taget livlig Del. Museet paaskønner i høj Grad denne Interesse og benytter herved Lejligheden til at udtale sin hjertelige Tak til Professoren for de mange Aars Medarbejde. Museets Samlinger er i Aarets Løb vokset med jævn Vækst.

7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA. KRONBORG BERETNING for REGNSKABSAARET en Interesse, som Handels- og Søfartsmuseet ikke mindst i de senere Aar har kunnet glæde sig ved ikke alene fra le særligt interesserede Kredses Side, men ogsaa fra det store Publikum, har ogsaa i Regnskabsaaret givet sig Udtryk. Museets Samlinger er i dette Aar besøgt af Personer, det største Tal hidtil i Museets Historie. Ogsaa Entreindtægten repræsenterer en Rekord. Den andrager i Aar over Kr , -. Ialt har 7700 Personer haft gratis Adgang til Museet. Dette yder som bekendt gratis Adgang til danske Skoler samt til Handelsskoler, Navigationsskoler, Skoleskibenes Besætninger etc. Museet benytter paany Lejligheden til at understrege dette Forhold med Opfordring til de nævnte Skoler om at benytte sig deraf i størst mulig Udstrækning. Museets Samlinger er udmærket egnet til Demonstrationer i det Undervisningsstof, som de nævnte Specialskoler beskæftiger sig med, men de giver tillige fortrinlige Illustrationer til Danmarks Historie i Almindelighed, og et Besøg i Handels- og Søfartsmuseet er derfor velegnet som Led i de aarlige Skolerejser. Ikke mindst er Museets Materiale af Interesse for alle Drenge. Adskillige Lærere brager med stor Fordel Museet i Emneundervisningen og giver deres Elever skriftlige Opgaver i Emner indenfor Museets Omraade. For Specialskolerne ligger Emnerne jo lige for Haanden. Entreindtægten udgør desværre et nødvendigt Led i Museets Økonomi, men Museet lægger af ideelle Grande megen Vægt paa, at Skolebesøg finder Sted i stor Udstrækning.

8 II år "S Si Model af hollandsk Fløjte omkr Kopi af en samtidig Model i Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam. Gave fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner". Blandt Nyerhvervelserne skal især nævnes den i sidste Aarsberetning omtalte Model af en hollandsk Fløjte fra Midten af 17. Aarh. Modellen er en Gengivelse af en samtidig Model, som findes i Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum 'i Amsterdam, der venligst har tilladt, at Modellen er blevet kopieret til Brug for Museet. Det er en meget værdifuld Forøgelse af Samlingen, og Museet udtaler sin erkendtlige Tak saavel overfor Museet i Amsterdam ' som overfor Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner", der har afholdt de til Modelfremstillingen medgaaende Udgifter. D/S Dannebrog har skænket Halvmodeller af S/S Ellensborg" og S/S Hekla", 1884, sidstnævnte overtaget fra Thingvallaselskabet, Skibsbygmester R. Rasmussen, Nakskov, en Halvmodel af tremastet Skonnert G. Gastenskjold" samt en Samling Konstruktionstegninger og Fotografier fra det gamle Træskibsværft i Nakskov. Skibsbygningsafdelingen er forøget med en Række Middel-

9 12 spantmodeller: en af de middelalderlige Skibstyper fundet i Kalmarfjord og af moderne Typer et enkeltbundet Jernskib, Barken Prinsesse Marie", bygget 1893 i Helsingør, og et dobbeltbundet Staalskib, S/S E. M. Dalgas", bygget 1930 i Helsingør efter Cellesystemet. Fra Stads- og Havneingeniøren i Randers er som Gave modtaget en Konstruktionstegning af den gamle Hjuldamper Fulton", Skibskonstruktør Otto Benzon har skænket en Samling Konstruktionstegninger og andet Materiale, hidrørende fra hans Bedstefader, Skibsbygmester E. G. Benzons kendte, banebrydende Virksomhed i Nykøbing Falster. Fra Fyr- og Vagervæsenet er skænket to Stykker Undervands-Membransendere og en Kødsæk af en Type, som tidligere anvendtes om Bord i Fyrskibene til Opbevaring af fersk Kød, der heri ophængtes i Skibets Rig for derved bedre at bevares i den friske Luft, samt to Stk. Haubitzere, der tidligere anbragtes paa Fyrskibenes Lønning ved Laaringen agter, og med hvilke man skød Varselskud til forbipasserende Skibe, naar disse faretruende nærmede sig Grundene. Af de øvrige Gaver skal nævnes en Skibskiste fra Havneassistent Th. Pedersen, Helsingør, et Træskrin med farvet Straabeklædning, udført af danske Fanger i Prisongen" og skænket af Hr. Svend Lund, Lyngby, en Vinflaske fra Vraget af det engelske Skib The Crescent", der i 1808 strandede ved Vestkysten, givet af Strandfoged Holger Mikkelsen, Lyngby, en Tommestok af Ben, dateret 1778, fra Adjunkt Ernst, Helsingør, en Sejlmagerpose med Redskaber fra Hr. Einar Mathiassen, København, en Forhyringskontrakt fra Galeasen Langeland", Kaptajn P. Norsk af Rudkøbing, udstedt af Rudkøbing Toldkammer 19/ Kontrakten er skænket af Forhyringskontoret i København. En Samling Reglementer og andre Tryksager er foræret Museet af fhv. Mester ved Søartilleriet Harald Poulsen, København, en haandskreven Dagbog fra en Sørejse og nogle farvelagte Tegninger, som har tilhørt Kaptajn Chr. J. Kromann, af Hr. Ib Kromann, København, et Forslag tii Lov om Krydstoldvæsenets Nedlæggelse af Museumsinspektør Munthe Morgenstierne. Et ældre

10 i 3 Model af Middelspant af dobbeltbundet Staalskib S/S E. M. Dalgas", Gave fra Tuborgfondet. Skibsanker hidrørende fra Udgravningerne paa Slotø er modtaget gennem Adjunkt Marius Hansen, Nakskov. Fra Dampskibsselskabet Dania" er som Gave modtaget en Samling Genstande, hidrørende fra den anden Verdenskrig. Den bestaar af en Gasmaske i Lærredshylster, to Luftværnssigtemidler, en Staalhjelm af engelsk Model, et Livredningsbælte af Gummi med Lærredsbetræk og Ventil, en Gummidragt til Beskyttelse mod Kulde og Sø til Benyttelse ved Havari samt en Staalhjelm af dansk Model Alle disse Genstande har været benyttet om Bord i Rederiets Skibe i engelsk Tjeneste under Krigen, sidstnævnte dog indenfor Spærringen. Inspektør Munthe Morgenstierne har i Forbindelse med Arbejdet ved Søhistorisk Registratur berejst forskellige Egne af Landet med det Formaal al indsamle Fotografier og Oplysninger. Som Resultat heraf er en betydelig Mængde Materiale tilgaaet Registraturet. Tii dette er anskaffet et Arkivskab.

11 14 For Fiskeriafdelingens Vedkommende skal nævnes, at Museets Opmaaler især har berejst Vestkysten. En Række Opmaalinger er foretaget: en flad Baad fra Løkken, bygget ca til Løkken Bjærgelav, en Løkken Jolle fra 1886, en Landdragningspram fra Søndervig samt en Jolle med Stiksværd fra Klegod, alle karakteristiske Typer for de Egne af Vestkysten, hvor de hører hjemme. Samtidig er modtaget Opmaalingstegninger af Jagten Anna" af Vejle (ex. De fire Brødre" af Marstal), Danmarks ældste Sejlskib, der har været i stadig Brug siden sin Bygning i 1794, men som forliste under sidste Krig. Museet har berejst de fynske Kyster og Dele af Sydøstjylland for Indsamling af Minder til Fiskeriets Historie. Resultatet har været en Samling værdifulde ældre Fiskeredskaber. Museet takker først og fremmest Fiskerne for den Velvilje, de har vist Indsamlingen og ikke mindre Fiskeriets Myndigheder, herunder de stedlige Embedsmænd, først og fremmest Overfiskeribetjentene Morsø i Fredericia og S. Chr. Jensen, Svendborg, samt Fiskeribetjent H. Johs. Nielsen i Kerteminde. Vi bringer ligeledes en Tak til Dansk Fiskeriforening for dens beredvillige Støtte til denne Sag. Museets Haandbibliotek er i Aarets Løb vokset med 270 Numre. Den betydeligste Erhvervelse paa dette Omraade er et indbundet Eksemplar af samtlige Aargange af Finanstidende", der er tilgaaet som Gave fra Amtsforvalter G. Thalbitzer, København. Museet har indledet et Samarbejde med Søfartens Bibliotek, idet Parterne holder hinanden underrettet om deres Erhvervelser af kostbare nautiske Værker for saa vidt muligt at forhindre Dobbeltanskaffelser af saadanne. Redaktør Veibel, Dagbladet Børsen", har i Aarets Løb virket som Presseattaché for Museet og Selskabet Handelsog Søfartsmuseets Venner", for hvilken Virksomhed begge Parter udtaler sin erkendtlige Tak. Museet takker ligeledes den skibstekniske Konsulent, Ingeniør, cand. polyt. Knud E. Hansen, for Raad og Vejledning. Museumsdirektør Klem har i September 1947 sammen med denne besigtiget Udgravningerne af Kong Hans' og Christian IVs Skibsværfter paa Slotø ved Nakskov Fjord. En foreløbig Beretning om dette inter-

12 HANDclS- ce S FÅ«TSAIUSÉET 15 essante Fund er givet i nærværende Aarbog af Adjunkt Marius Hansen, Nakskov, der har udfoldet et betydeligt Initiativ for disse Udgravningers Igangsættelse og Gennemførelse. Det er første Gang vi paa dansk Grund træffer paa Vidnesbyrd om ældre dansk Skibsbygning, og Udgravningerne repræsenterer derfor de ældst bevarede Levn af et Erhverv, der saavel i vor egen moderne Tid som ogsaa i den ældste historiske Tid blev en førende dansk national Industri. Museet har ved Museumsinspektør Munthe Morgenstierne og Direktør Klem deltaget i Dansk kulturhistorisk Museumsforenings og Dansk historisk Fællesforenings Aarsmøde i København og paa Krogerup i Dagene d Sept Den Bevilling til Gennemførelse af visse Museumsarbejder, som Museet i nogle Aar har haft paa Beskæftigelsesloven, har desværre ikke kunnet forlænges. Derimod har det, som det fremgaar af Regnskabet, efter Ansøgning fra Erstatningskommissionen vedr. den tyske Værnemagts Benyttelse af fast Ejendom modtaget en Sum af Kr til Dækning af en Del af Udgifterne i Anledning af den af Tyskerne fremtvungne Evakuering af Museet. Det har derved været i Stand til at tilbagebetale det Laan af Kr ,, som i sin Tid optoges hos Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner" til dette Formaal. Museet takker Selskabet for den værdifulde Hjælp, det paa denne Maade har ydet i en vanskelig Tid. Ved Hjælp af Selskabet har Museet ligeledes kunnet paabegynde Udgivelsen af en Serie Søhistoriske Skrifter", af hvilken de to første Publikationer allerede er udsendt, to Bøger af Forfatteren Louis E. Grandjean Skibbruddets Saga", en Skildring af Bjergningslovgivningen i Danmark gennem Tiderne, og Skibsfartens Hjælpetropper", der redegør for Bugseringens Historie her i Landet. Museet har paa visse offentlige Kontorer deponeret forskellige Billeder, som ikke for Tiden er i Brag i Samlingen. Nogle Marineforeninger har henvendt sig med Anmodning om Deponering af Materiale til Udsmykning af de Marinestuer, der indrettes rundt omkring. Museet har i Forvejen en Del Materiale anbragt paa denne Maade og vilde særdeles gerne

13 i6 fortsat yde en saadan Hjælp, men ser sig desværre ikke længere i Stand til at opfylde de fremsatte Ønsker. Museumsinspektør Munthe Morgenstierne har i Efteraaret 1947 foretaget en Studierejse til U. S. A. Til Hjælp til Dækning af Udgifterne i Forbindelse hermed har Det Østasiatiske Kompagni ydet vederlagsfri Rejse med M/S Falstria", ligesom Skibsreder Knud Lauritzen har ydet et Tilskud paa Kr. I000 Rejsen har været af stor Betydning dels ved den Forbindelse, der derved er oprettet med en Række Søfartsmuseer i U. S. A., dels derved, at Museumsinspektøren under Rejsen har faaet Lejlighed tii nærmere at studere disse Museer og til at orientere sig om Arbejdet om Bord paa et moderne Skib. Museet udtaler herved sin erkendtlige Tak saavel overfor Det Østasiatiske Kompagni som overfor Skibsreder Knud Lauritzen. Museet takker ligeledes alle, som i Aarets Løb har ydet Gaver til Museet enten i Genstande eller ved kontante Bidrag. Bidragyderne findes anført i Forbindelse med omstaaende Regnskab. Museet takker de Annoncører, som gennem deres Annoncer har sikret Udgivelsen af Museets Aarbog, ligesom det retter en oprigtig Tak til de Rederier, som ved forøgede Bidrag har ydet Støtte til Museets Drift. Museet har til Rederiforeningen rettet Henvendelse om en Forhøjelse af Tilskudene til Museet. Rederiforeningen er med stor Beredvillighed gaaet ind for denne for Museet saa betydningsfulde Sag. I indeværende Aar er paa denne Konto ialt indgaaet et Beløb af Kr. 8957,75. Bidragene er indsendt fra følgende Rederier: Det Østasiatiske Kompagni, Dansk-Fransk Dampskibsselskab, De forenede Kulimportører, Dampskibsselskabet Progress", Rederiet C. Clausen, Svendborg, Dampskibsselskabet Torm", Det store nordiske'telegraf Selskab, Dampskibsselskabet Heimdal", Jebsens Rederi, De danske Sukkerfabrikker, Tankskibsrederiet, Rederiet Alfred Christensen, Dampskibs-Aktieselskabet Orient", J. Asmussens Rederi, Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, Dampskibsselskabet Vendila", Det Forenede Dampskibs Selskab og Dampskibsselskabet Dannebrog". Museet haaber paa? at denne Liste af Bidragydere i den kommende Tid vil yder-

14 ligere forøges, saaledes at alle danske Rederier yder deres Bidrag til Opretholdelse af Søfartsmuseet. Blandt de kontante Ydelser i indeværende Aar maa ligeledes regnes Salget af de Kronborgplatter, som Den kongelige Porcellænsfabrik i Fjor skænkede Museet. Salget har paa dette Regnskab indbragt et Beløb af Kr. 753,. Værdien af Venneselskabets Støtte er ofte understreget i Museets Aarsberetninger. Den giver sig først og fremmest til Kende ved de forskellige Publikationer, Aarbogen og Søhistoriske Skrifter, der udsendes under Selskabets økonomiske Ansvar, men derudover yder Selskabet ogsaa paa anden Maade værdifuld Hjælp. I Regnskabsaaret har Selskabet foruden den ovennævnte Model af en hollandsk Fløjte fra o ydet en kontant Sum af Kr. 6000,, ligesom det som sædvanlig har ydet et Bidrag af Kr. 600, til Dækning af Udgifter ved Selskabets Kontorhold. I sidste Aarsberetning berørtes Museets Pladsforhold. Museet er igennem de senere Aar undergaaet en betydelig Udvikling. Det er naaet et godt Stykke fremad paa Vejen til Skabelsen af et dansk Handels- og Søfartsmuseeum, der paa fyldestgørende Maade kan belyse Handelens og Skibsfartens Historie i vort Land, men der er for mange Afdelingers Vedkommende endnu store Mangler. Disse vil ikke kunne løses med de nuværende Pladsforhold, og Museets Komité har derfor rettet Henvendelse til den danske Regering om at tage under Overvejelse at søge dets Pladsforhold væsentligt forbedret. Det maa inderligt haabes, at disse Overvejelser maa føre til et positivt Resultat. Aarbog

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS DRIFTSREGNSKAB UDGIFT Administration og Drift: Lønninger m. m ,60 Kr. Rengøring af Lokalerne 1.783,49 Opvarmning af Lokalerne ,00 Vedligeholdeles af Lokalerne ,00 Diverse Udgifter og Kontorhold 3.098, ,97 Kr. Museets Samlinger: Indkøb af Museumsgenstande ,73 Kr. Modtagne Gaver 3.460, ,73 Transport og Arbejdspenge 240,47 Tyveri-, Ansvars- og Ulykkesforsikring 218,43 Overskud 6.243,66 INDTÆGT ,26 Kr. Indtægt ved Forevisning ,94 Kr. Statens Tilskud: Handelsministeriet ,00 Kr.,, Arbejdsministeriet 3.003, ,31 Private Bidrag: Kontanter ,86 Kr. Salg af Platter 753,00 Gaver 3.460, ,86 Kr. -r- tilbagebetalt Laan til Venneselskabet , ,86 Renter 459A4» Erstatning for Evakuering , ,26 Kr.

16 ig De forannævnte Bidrag fordeler sig saaledes: D.D.P.A.-Fondet 1.000,00 Kr. Otto Mønsteds Fond 5.000,00 Tuborgfondet * 2.000,00 Dansk Dampskibsrederiforening Grønlands Styrelse 300,00 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark 2.000,00 Mærket S" 200,00 Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner" 7.792,01 En Kreds af Redere 9.957, ,86 Kr. Aktiver Passiver Bank- og Spa- Vindings- og rekassebehold- Tabskonto : nin g ,49 Kr. Overført fra Kassebehold- 1946/ ,89 Kr. nin g 1.078,06 Overskud fra J 947/ , ,55 Kr ,55 Kr. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg, d. 14. April JOHS. DALLHOFF / KNUD KLEM Driftsregnskab og Status er, efter at være sammenholdt med de indsendte Kassebilag, fundet overensstemmende med de af Museet førte Bøger. Bank- og Kassebeholdningens Rigtighed er konstateret. København, den 21. April HERLUF JACOBSEN

C/3. c/3 O P4 O. l H fai_i \ 1 PSJ. Li, CQ co 1/3 1-1

C/3. c/3 O P4 O. l H fai_i \ 1 PSJ. Li, CQ co 1/3 1-1 o 2 to 1-1 w O pq C/3 \ 1 PSJ PQ z o P4 SA m c/3 O l H fai_i P4 O PQ G

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1944

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER HELSINGØR 1944 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG OG SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1944 MUSEETS K O M I T É Departementschef

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 1950 < ^ 4 O o o M U S E E T S K O M I T É Departementschef H. JESPERSEN*, K. af Dbg., DM.,

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

KOLDING SKIBET. Af de optagne Dele, der alle tydede paa at stamme fra et svært bygget Fartøj, var af særlig Interesse bl. a.

KOLDING SKIBET. Af de optagne Dele, der alle tydede paa at stamme fra et svært bygget Fartøj, var af særlig Interesse bl. a. KOLDING SKIBET FORELØBIG MEDDELELSE OM FUND AF MIDDELALDERSKIB Af KNUD E. HANSEN I juni Maaned 1943 blev af Fiskere ilandbragt et godt 4 m langt Sideror af svære Dimensioner, fundet i den inderste Del

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 19 4 3 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1943

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 19 4 3 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER HELSINGØR 1943 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 19 4 3 UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG OG SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1943 MUSEETS KOMITÉ Departementschef JOHS.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3 m O M-. S PQ < co co Oyoft^ rt "< OH H w w t/3 P ^ ^ Q O HH C/3 NJ W ffi Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«.

Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Svar paa Student ROSENKRANTZ'S»En Redegørelse...«. Paa et' Møde i Dansk geologisk Forening d. 30. April 1923 har stud. polyt. ALFRED ROSENKRANTZ rettet et personligt Angreb imod mig for mit Forhold til

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren Michael Dupont Pasprotokoller Et redskab for slægtsforskeren Hvad kan pasprotokoller bruges til? - Følge en persons færden - Hvor en person kommer fra - Hvor en person rejser hen Hvad vi skal se på - Rejsepas

Læs mere

Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866. Træsnit efter tegning af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 1865 66.

Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866. Træsnit efter tegning af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 1865 66. 147 Dystløb i Nyborg østerhavn 30. januar 1866. Træsnit efter tegning af Knud Gamborg i Illustreret Tidende 1865 66. SØMANDSFASTELAVNSF ESTER I sejlskibsperiodens tid lå skibsfarten stille i vintermånederne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« Q4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG o ^^^ UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 195 i Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN Vald. Pedersens Bogtrykkeri København MUSEETS

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseet"s ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et

Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseets ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et LO pq Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseet"s ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: årbog Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et brigrigget fartøj, hvilket er i modstrid med de

Læs mere

DF L-bladet. Nu skinner den skrottede jolle igen

DF L-bladet. Nu skinner den skrottede jolle igen DF L-bladet Nr. 86, juni 2006 Dansk forening for ldre Lystfart jer Nu skinner den skrottede jolle igen Tid til sommerst vne, l s side 24 til 29 Bevaringssagen bes ger folketinget, l s side 12 Masser af

Læs mere

Zonereaningskorpset er indgaaet paa at medvirke

Zonereaningskorpset er indgaaet paa at medvirke I Henhold til de af Maribo Arrts Sogneraadsforening givne Retningslinier ang^.aende Oprettelse af Vagtvaern i Landkommunerne skal man herved oplyse, at der i Tingsted Komr-une under 36/lo 19*4 er oprettet

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER 1941 Vinteren har været lang, kold og mørk endnu engang, uden Smil og uden Sang, uden Bægerklang. Ingen Sko og

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

og Louis E. GRANDJEAN

og Louis E. GRANDJEAN o ^ tf o. CO O w w h rt < oo rt Q O CO Redaktion : KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN VALD. PEDERSENS

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2. 4. Regnskabsår

S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2. 4. Regnskabsår S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2 4. Regnskabsår Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2012 for foreningen Sletterhage

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt,

127 sejl, men uden at avancere. Næste dag stormer det stadig kraftigt, Strandinger Efter godt og vel to år på kysten indsender Heering en ansøgning om orlov, da det er ham»magtpaaliggende i Familieanliggende at foretage en Rejse til Fyn.«124 Emilie er gravid igen og er rejst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En uberettiget næse. Et nødråb fra Hørsted. Museum i Thisted

En uberettiget næse. Et nødråb fra Hørsted. Museum i Thisted En uberettiget næse af Jens-Henrik Bech og Anne-Louise Haack Olsen I arkivet på Museet for Thy og Vester Hanherred ligger en korrespondance mellem Nationalmuseet og det relativt nystartede museum i Thisted.

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. november 1929 2) Byrådsmødet den 28. november 1929 Uddrag

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII 3. Regnskabsår Regnskabet er fremlagt Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere