Referat fra GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19:00 i Gundsømagle Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19:00 i Gundsømagle Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat fra GUNDSØMAGLE LANDSBYRÅDs GENERALFORSAMLING Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19:00 i Gundsømagle Forsamlingshus Formanden Palle Gram Jørgensen bød velkommen til de 34 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen. Herefter præsenterede bestyrelsen sig og fortalte kort om deres roller og ambitioner i Gundsømagle Landsbyråd ( GLR). Efter de praktiske bemærkninger om det gratis traktement, gik man videre til dagsorden. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (denne må ikke være medlem af bestyrelsen) Jeppe Stehnij blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.. 2. Valg af referent Kirsten Lund Jakobsen blev valgt. 3. Valg af stemmetællere Marianne Kiærulff og Lars Loftager blev valgt. 4. Bestyrelsens beretning Formandens årsberetning Marts 2013 til marts 2014 Læs beretningen. Formandens årsberetning var for øvrigt allerede før generalforsamlingen lagt ud på GLR s hjemmeside. Formanden læste beretningen op for et lydhørt publikum. Herefter blev beretningen godkendt. Et par ekstra oplysninger kom frem: Det planlægges, at Byens træ bliver indviet på samme dag,som billetsalget til byfesten går i gang. Cornet- Ole kommer til Pinse-jazzen. 5. Regnskabsaflæggelse 2013 Kassereren fremlagde årets regnskab, som viste et mindre underskud på kr. GLR har haft en del udgifter i forbindelse med lokalet på Rosentorvet. Kassebeholdningen har dækker underskuddet. GLR har. ca kr i kassen pr Byfestens regnskab balancerer i sig selv. Ved spørgsmålet om,hvorfor et stigende medlemstal giver mindre kontingentindtægt i 2013 end i 2012 kan forklares ved, at vi nu indtægtsfører kontingentet i det år, hvor det hører til, uanset hvornår det bliver betalt til Landsbyrådet. For at få en sammenligning med 2012 skal man derfor kigge i balancen og tillægge kontingent 2014 kr til kontingent 2013 kr i alt kr og sammenholde det med kontingent 2012 kr Herefter blev regnskabet godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag a. Bestyrelsen foreslår disse ændringer i vedtægterne: Prgf 1, stk 3 ændres til: Foreningen er medlem af Landdistrikternes Fællesråd Vedtaget. Prgf 2, stk 2 ændres til: bestå af borgere med bopæl i Gundsømagle Sogn eller som tidligere har boet i Gundsømagle Sogn, som naturligt har en.

2 Vedtaget Prgf 3, stk 2 ændres til: Medlemmer skal have bopæl (leje som eje) eller virksomhed i Gundsømagle Sogn eller tidligere have boet i Gundsømagle Sogn. Vedtaget. Prgf 4, stk 2 b) 15. februar i det år ændres til senest 2 uger inden generalforsamlingen Vedtaget Prgf 7, stk 3 ændres fra Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. til Foreningens regnskab føres af kassereren. Medlemsregisteret føres af et bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen Vedtaget. Prgf 8, nyt stk 3 tilføjes: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. I øvrigt kan bestyrelsen meddele prokura. Forsamlingen kunne ikke godkende denne nye tekst. Og ønskede en præcision på hvem, der kan disponere over foreningens formue. Efter en summepause fik 8 nyt stk. 3 denne ordlyd: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege formand og kasserer til i fællesskab også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Vedtaget. b. Forslag fra medlemmerne Ingen forslag var indkommet.. 7. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af indeværende års budget. a. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet ændres til 150 kr. pr. person/år pr Fra kan der desuden tegnes et husstandsabonnement for 250,- kr. /år. Formanden forklarede at GLR gerne ville have flere penge at arbejde med. Ligeledes at hver person i hustanden fik eget medlemskort. Der blev stillet et ændringsforslag om kun at have et kontingent pr. husstand på 200 kr., både for enlige og par. Efter en diskussion blev ændringsforslaget trukket tilbage. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. b. Kassereren fremlagde årets budget. Budgettet vedtaget. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. Jacob Ferdinand, Charlotte Riber er udtrådt af bestyrelsen i sommeren 2013 Jarl Matthiesen opstiller ikke til 2014 pga. øget arbejdspres i sit job. a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Werner Beim - ønsker gerne genvalg-valgt Karin Linde Pedersen ønsker gerne genvalg-valgt Erik Wendel Nielsen -nyvalgt Birthe Black- nyvalgt

3 b. Følgende suppleanter er på valg: Jimmi Rasmussen (suppleant) -ønsker ikke genvalg- Accepteret Martin With (suppleant)- ønsker ikke genvalg - Accepteret Henrik Lykke Mose nyvalgt som suppleant. Charlotte Berner Pihl nyvalgt som suppleant 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Per Jakobsen blev nyvalgt som revisor. Eni Fenger blev valgt til revisor suppleant. 10. Eventuelt Bestyrelsen blev takket for deres store arbejde i GLR. Der udspandt sig en diskussion om de tre hjertestartere i byen. Der mangler viden om, hvor de findes, men måske kunne der opsættes et opslag på Byens Træ, når det står færdig. GLR lovede at arbejde på at få en hjertestarter mere centralt placeret i byen. Læs mere om placering på Formanden blev takket for sit store arbejde for byen. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Jarl Matthiesen og Jimmy Rasmussen for deres store arbejde i GLR og overrakte dem en vingave. Aftenens dirigent fik ligeledes overrakt en vingave for veludført arbejde. Formanden fortalte lidt om arbejdet med at få cykelstier på vores udfaldsveje og GLR s samarbejde med Roskilde Kommune om disse. Desuden om samarbejdet med Roskilde Kommune ang. vejbump ved bl.a. Rosen Centret Forslag om at nedfælde/male hastighedsbegrænsningerne i asfalten rundt om i byen. Herefter sluttede generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden. Det konstituerende bestyrelsesmøde holdes torsdag d.27/ kl. 18 i GLR*s lokale på Rosentorvet. Referent Kirsten Lund Jakobsen 19/3-2014

4 Generalforsamlingen 12. marts 2014 Formandens årsberetning Marts 2013 til marts 2014 Landsbyrådet kan faktisk i slutningen af marts 2014 fejre 5. års fødselsdag. Meget, rigtigt meget, er sket siden Dina Fagerhøj i 2009 tog initiativ til at starte denne forening jeg vil her i beretningen blot nævne nogle af det sidste års begivenheder. Den korte version lyder: Mange ting er lykkedes få ting er ikke lykkedes og en enkelt ting blev også aflyst (Medlemsfesten) Men sådan vil det ALTID være der handles ihærdigt og kæmpes bravt og af og til så spildes der også lidt. MEN jeg synes nu godt at Landsbyrådet stolt kan stå inde for det forgangne år Den største begivenhed var: ZEBRA-projektet Forløbet er beskrevet før i vores blad men her et kort oprids: Der blev lagt stort ud med et godt møde i Forsamlingshuset mange borgere var mødt op og mange ideer kom på banen. Men da zebra-grupperne skulle starte endeligt op, faldt rigtigt mange fra, og Roskilde Kommune svigtede vel også lidt, ved ikke at følge projekterne noget mere. Store projekter omkring kulturhus, folkekøkken, åbne værksteder døde hen, dels på grund af Kommunens uvilje til at hjælpe med lokale, mens også pga. manglende opbakning fra borgerne. Én af hovedkræfterne bag Zebra-projektet trådte ud, og andre blev ramt af sygdom. Roskilde Kommune begår så den fejl efter vores mening at bevilge kr. til projekterne, men uden at gruppernes enkelte oplæg til de konkrete tiltag er færdige. Projektet er derfor efter sommeren 2013 lidt i krise. Landsbyrådet vælger at tage over, og følge op på de projekter der kan gennemføres. Byens Træ en kunstnerisk INFO-stander: Der blev i oktober udskrevet en konkurrence. Konkurrenceudbyderne var Gulddyssegården, Gundsø Kunstforening og Landsbyrådet. Og vinderen blev blandt hele 12 forslag: Milton Winckler fra Østrup. Værket skal være et vartegn for byen og samtidig fungere som opslagstavle. Arbejdet er i fuld gang via Tom /DAPI byens smed og forventes snart færdig. Lars Fuglsang/Ulrich Schliemann laver fundament og Gundsø Tømrer og Snedker (GTS) laver den tilhørende omkransende bænk. Byens bænke Efter idé fra Morten Janke laver GTS (Stefan Graungaard) foreløbig 5 specielle gedigne bænke til opstilling på udvalgte steder. De laves i

5 samarbejde med elever fra Specialcenter Roskilde De første bænke er klar til opstilling og vi vil gerne søge om penge til flere bænke. Muligvis kan private også få lejlighed til at købe sit eget private eksemplar. Et grønne Gundsømagle Der er ønske om flere træer og blomster i byen. Og arbejdet ER i gang. Bag Brugsen er der plantet forskellige frugttræer og et stort egetræ, og nedsat over 2000 blomsterløg. Bare vent til det bliver forår. Flere grønne projekter er i støbeskeen. Flag gennem byen Andre byer har det! En flot flagallé ned gennem hovedgaden! Gennem zebra-projektet har vi fået penge til formålet. Og den skal nok blive gennemført inden sommeren. Sidste idé går på specielle ophæng til lysmasterne, hvor flag kan hænge skråt ud fra. Men fordelen er også at disse beslag så kan bruges til andre udsmykninger også. F.eks. ved juletiden Vi afholdt en speciel Zebra-dag Den 9. november afholdt Landsbyrådet en speciel Zebra-dag, hvor vi slog på tromme for zebra-projekterne, og oplyste via plancher med videre om Zebra-ideen. Endnu en gang kom borgmester Joy til byen, og holdt en rigtig god tale. Og ungerne blev underholdt med tryllerier og bugtaler. Ved samme lejlighed åbnede vi dørene officielt for nye kontor på Rosentorvet. Landsbyrådet rykker ind på Rosentorvet Hvad Zebra-projektet ikke kunne skaffe os et kulturhus, et værested, et værksted med videre fik vi selv etableret i det små idet vi i oktober fik vores eget STED på Rosentorvet 3 efter en god dialog med ejeren af Rosentorvet (FOLMERHUS v/dir. Søren Husby). Stedet/kontoret skal bruges til møder og virke som et sted, hvor borgerne kan komme i dialog med Landsbyrådet. Pt. holder vi åbent hver lørdag kl , hvor alle er velkomne. Vi har af Roskilde Kommune og lokale gode folk fået stillet møbler mv. til rådighed vi takker rigtigt meget for dette. Lokalet stilles gratis til rådighed, vi skal dog selv betale for EL og VARME. Og desuden har vi aftale om at hjælpe med at skaffe yderligere forretninger til vores lille center. I denne forbindelse gennemførte vi en spørgeskemaanalyse omkring borgernes ønsker til kommende forretninger/aktiviteter i centeret. Alle svar er overgivet til Folmerhus. Men som I allerede ved er der åbnet en slagter, og snart kommer der en gave/tøj/skotøjsbutik også. Landsbyrådet vil i 2014 arbejde for, at der etableres en centerforening med de nuværende og kommende lejere, så de i fællesskab kan koordinere en række tiltag. I december fik vi et HUJ & HAST stablet et lille julemarked på benene i centeret det er noget vil arbejde videre med, hvis interessen er der. Kulturlivet i Gundsømagle Der var allerede inden Landsbyrådet blev født et rigt kulturliv i byen. Det skal vi ikke konkurrere med men vi skal gerne supplere det.

6 Det har vi siden 2010 bl.a. gjort ved at genoplive BYFESTERNE og årets fest i juni 2013, blev rigtig god. En masse aktiviteter om dagen, Gundsømagleløbet, fodbold med byrødderne, opvisning og underholdning afsluttende med et gedigent festmåltid og BAL med PS2 iført en velsyngende sangerinde SHORTY. Vi prøver stadig at tilrette BYFESTEN, så den kan blive endnu bedre og vi prøver stadig at få flere frivillige med, så vi ikke kommer til at gå død på opgaven. Vores bibliotek er blevet reddet flere gange, nu gælder det om at udnytte det 120 %. Landsbyrådet er med til at arrangere foredrag på biblioteket(cykeltur til Gilbraltar, Bilens historie, Danske kolonier) og har også sponseret børnearrangementer på stedet. Dette gode samarbejde agter vi at fortsætte med, og vi vil også gerne i dialog med Kommunen om at udnyttet stedet til endnu flere aktiviteter. I 2013 holdt vi for 5. gang DRAGEDAG på Ørebjerget. Aldrig før har SÅ mange været på bjerget for at lege med drager. Og vejret var perfekt! I år havde en række forældre dagen før haft drageværksted i Stakladen under kyndig instruktion af RUMLE, som er byens førende drageentusiast. Og han har allerede reserveret 5. oktober 2014 skulle vi hilse og sige. Vi må heller ikke glemme CYKEL-turen i maj, hvor Georg første os rundt på hidtil ukendte og spændende stier i hele Roskilde Nord med spisning omkring områdets smukkeste gadekær bagerst i Herringløse. I september sørgede Landsbyrådet for at 45 børn fra Gundsømagle kunne komme en tur til ÅBEN DANS på MUSICON i Roskilde for at se forestillingen HANe og HUNd. Kritisk, men konstruktiv dialog med Roskilde Kommune Det har altid været vores tanke at være i god dialog med Roskilde Kommune, men vi skal både være kritiske og konstruktive. Vi har haft mange møder med Kommunen i årets løb, om cykelstier, om naturstier og om trafikdæmpende foranstaltninger. Og når det er ved at gå i stå, må vi så kontakte Lars Kimer fra DAGBLADET eller Kenneth fra LOKAL-avisen. Dialogen med Roskilde Kommune fortsætter og vi håber på snarlige resultater. I 2013 er det synlige resultat en ny sti fra Holmehøj-området op til Hundeskoven, men der skal nok komme mere ud af det. Information og synlighed er vigtig! I 2013 udkom nr. 7 og 8 af vores blad Gundsømagle Landsby Nyt og det blev omdelt til HELE byen. Omdelingen foregår via frivillige unge og ældre ildsjæle med kontakt til Landsbyrådet. Vi fortsætter også vores ordinære hjemmeside, og med dens KALENDER prøver vi at fortælle om ikke alene vores egne, mens også andres foreningers aktiviteter i Gundsømagle. Og Facebook-brugernes glemmes ikke. På siden Gundsømagle Landsbyråd og i gruppen Gundsømagle ZebraBy kan man altid finde nyt om byen, og indgå i dialog om aktuelle emner.

7 Via s udsender Landsbyrådet også en gang imellem NYHEDs-mail om kommende aktiviteter i byen. Landsbyrådets udsendte medarbejder prøver også så vidt muligt at fange væsentlige begivenheder med sit kamera/video og indlægger udvalgte fotos til orientering for alle. Alt dette med formålet om at synliggøre byen for borgerne, men også for politikerne i Roskilde, som af og til bevilger penge til vores kulturelle tiltag. Samarbejde med andre foreninger Vi har i 2013 fortsat det gode samarbejde med en række andre foreninger i byen. Vi har fået folk med i bestyrelsen i Forsamlingshuset og i AOF. Og vi deltager som hjælpere til f.eks. den gamle tradition omkring Juletræsfesten. Vi har ofte været til stede som hjælpere til JAZZ på Gulddyssegården og fra pinse 2014 overtager vi ansvaret for de 2 årlige JAZZ-koncerter, dog stadig med hjælp fra frivillige fra Hanebjælken og Gulddyssegården. Hvad sker der i den kommende tid? Landsbyrådets opgave bliver at afslutte de igangværende zebra-projekter, men også at arbejde videre med dem, f.eks. at få flere blomsterbede ved indfaldsvejene til byen. Vi SKAL også have gennemtruffet en løsning på trafikproblemerne på Gulddyssevej og i Hovedgaden. Og så vil vi meget gerne have fat i de unge så der kan skabes flere aktiviteter for dem. Det kan også være svært at få de årige i tale og inddraget i fællesskabet omkring byen. I alt vil vi gerne være med til at udbrede zebra-ideen til alle at vi i fællesskab skal stå sammen om at gøre Gundsømagle til et godt bosted. Når det er sagt har der altid været zebra er i byen, også inden Tænk blot på arbejdet i Hanebjælken og arbejdet omkring at bevare vores legendariske Forsamlingshus. Hvordan kan DU hjælpe? Du kan hjælpe ved at fortsat at være medlem af Landsbyrådet og gerne skaffe flere medlemmer. Med flere medlemmer står vi stærkere overfor Roskilde Kommune. Hvis du også melder dig som aktiv hjælper til vores aktiviteter, er hjælpen endnu større og slutteligt er du velkommen som medlem af bestyrelsen. Hvis vi skal have en livlig og aktiv by, kræver det at vi alle deltager og hjælper til og brænder for byen. Og selvfølgelig bruger de lokale butikker og de lokale gode håndværkere. Og til sidst TAK TAK - TAK Til sidst en KÆMPE TAK til bestyrelsen, til Landsbyrådets trofaste hjælpere (ved BYFEST mv.) til vores annoncører og sponsorer. Og også til vores politikere omkring det, at sætte speciel fokus på Gundsømagle. Og en tak til vores zebrasamarbejdspartnere og andre kontakter i Roskilde Kommune. Slutteligt en særlig tak til byens super-zebra, Poul Hagen, for hans store støtte omkring møbler mv. til vores kontor på Rosentorvet.

8 På Landsbyrådets vegne Palle Gram Formand for Gundsømagle Landsbyråd 12. marts 2014

9

10

11

12

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Nye muligheder for at få pulsen op

Nye muligheder for at få pulsen op Gundsømagle Landsby Vores landsby, vores frentid GUNDSØMAGLE LANDSBYNYT APRIL 2015 ÅRGANG 7, 10. UDGAVE Nye muligheder for at få pulsen op Idrætsforeningen G77 starter Fittness Center Læs mere inde i bladet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015 Deltagere: Palle, Werner, Erik, Karin, Georg, Gitte, Lene, Mette E, Henrik, Birthe, Charlotte og Kirsten. Ingen afbud. Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2)

Læs mere

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 Deltagere: Palle, Georg, Jarl, Jacob, Henrik, Kirsten, Rita, AnneMarie, Dina, Werner og Karin Fravær: Lene og Charlotte

Læs mere

Juni 2013 5. årgang 7. udgave

Juni 2013 5. årgang 7. udgave Juni 2013 5. årgang 7. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D I skrivende stund sidder jeg i en by med ca. 3000 fastboende indbyggere! Solen

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet.

Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet. Foto: Bolette Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet. Maj 2015 2 Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, mobil: 21442498 Mail: bolette.eggers@mail.dk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere