Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012"

Transkript

1 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december - udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede sociale område, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede Sags id: 12/10646 Kontaktperson: Marianne Nielsen Dir. tlf.: Oversigten skal forelægges byrådet senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar og være baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Oversigten skal ledsages af en forklaring på årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel tet og et evt. korrigeret, herunder evt. opstillede teringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som byrådet har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Nærværende notat viser det forventede regnskab ultimo 4. kvartal på det specialiserede socialområde samt bemærkninger til eventuelle afvigelser pr. politikområde. Der gøres opmærksom på, at politikområderne her alene er en opgørelse over det specialiserede sociale område. Politikområderne som bevilling indeholder andre funktioner end disse f.eks. statsrefusion. Der kan derfor være en forskel mellem denne opgørelse og seneste opfølgning eller forventet regnskab. F.eks. kan et politikområde godt i denne opgørelse udvise et merforbrug men samlet set overholde tet.

2 Samlet set Samlet set udviser det specialiserede sociale område merudgifter på 7,0 mio. kr. I forhold til oprindeligt er det merudgifter på 6,9 mio. kr. rne fremgår af nedenstående oversigt og er beskrevet nærmere i efterfølgende afsnit. 4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Det specialiserede socialområde i alt Børne og undervisningsudvalg Visiterede tilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og familie - særlig indsats Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Social- og sundhedsudvalg Sundhedspolitik Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Side 2 af 10

3 4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Socialpolitik Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp (SEL 94b og 95) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne SEL Forebyggende indsats for ældre og handicappede Afløsning, aflastning og hjælp m.v. t Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Side 3 af 10

4 4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Arm- og benproteser Høreapparater til personer IT-hjælpemidler og ITforbrugsgoder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Side 4 af 10

5 4. kvartal Netto driftsudgifter i 1000 kr. eksklusiv statsrefusion. Oprindeligt Korr. Forventet regnskab 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Ældrepolitik Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 10 Tilskud til personlig og praktisk hjæ Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Side 5 af 10

6 Pleje og omsorg Oprindeligt Korr. Forventet regnskab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. gr. 002 og Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. gr Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. gr , 008 og Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Side 6 af 10

7 Bemærkninger pr. politikområde BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET 1. Visiterede tilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber (funktion ): Området omfatter det særlige dagtilbud Solsikken som ligger ved Møllebakken i Aarup, samt et enkelt barn som er indskrevet i specialbørnehave i Odense. Hertil kommer abonnement på Specialrådgivningen ved Odense Kommune Der har været mindre forskydninger i børnetallet hen over året, men overordnet set er der ikke de store ændringer. Budgettallene inkluderer at der er afsat kr. under børnehandicap på funktionen. Heraf er kun anvendt kr. Resten af mindreforbruget vedrører primært fælleskonti (mindreudgifter til befordring, merintægter fra andre kommuner, mindreudgift til Specialrådgivningen), mens der er et mindreforbrug på den decentrale enhed Solsikken på kr. Mængdebeskrivelse: I oprindeligt var afsat til 12,6 pladser i Solsikken, heraf 10 fra Assens, og et barn i Platanhaven i Odense. Regnskab udviser 11,8 børn i Solsikken i gennemsnit, heraf 8,2 fra Assens, og et barn i Platanhaven. 2. Børn og familie særlig indsats Samlet set forventes tet at holde. For de decentrale ter forventes at et overskud på ca. ½ mio. kr. Anbringelsesområdet er pt. under pres. Vi arbejder ud fra de samme grundliggende principper i forhold til anbringelser, og med samme visitationsprocedure, men oplever flere børn og unge med behov for anbringelse. Side 7 af 10

8 Derudover oplever vi stadig ændringer i ankesystemerne vedrørende vores afgørelser, som øger presset. Der er meget fokus på valg af anbringelsessted, bl.a. med oprettelse af ungepensionen pr. 15. august, samt færre anbringelser på døgninstitutioner. Der er ligeledes etableret praktisk, pædagogisk støtte i tilknytning til Familiehus Syd, ordningen startede som en midlertidig ordning pr. 1. august 2011 og blev pr. 1. september udvidet til også at dække det nordlige område. Med disse tiltag forventes stigningen i antallet af anbringelser at kunne holdes inden for rammen. Der har dog været nogle ekstra udgifter i forbindelse med opstart af ungepensionen, som presser tet. Der er ligeledes nogle sager som er uafklaret i forhold til, hvilket politikområde der skal bære udgiften. Samlet kan det betyde et merforbrug på omkring ½-1 mio. kr. Der er i forbindelse med tidligere opfølgninger orienteret om verserende ankesager, hvor der er anmodet om refusion fra andre kommuner. Der verserer i øjeblikket én sag, hvor der er afholdt udgifter i tidligere år på kr. Hvis Assens Kommune får medhold i, at der kan hjemtages refusion vil det medføre en ekstra indtægt. Der følges tæt op på sagen, og refusionen/indtægten vil blive registreret så snart der foreligger en afgørelse. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 1. Sundhedspolitik Ingen bemærkninger der er fra og med 2010 ingen /forbrug her. 2. Socialpolitik Psykiatri: Det forventede regnskab for udviser et samlet mindreforbrug på kr. i forhold til det korrigerede fordelt med kr. på myndighedsområdet og kr. på de samlede decentrale områder. Side 8 af 10

9 Det forventede regnskab på myndighedsområdet afspejler samme tendens som løbende er blevet beskrevet i opfølgningerne gennem året. Der er fald i udgifterne inden for køb af både botilbud og beskæftigelses- og samværstilbud, mens udgifterne til forebyggende foranstaltninger efter SEL 85 er steget. I forhold til de decentrale områder er det forventede regnskab for opgjort ud fra det faktiske forbrug primo januar Der vil således forsat være supplementsposteringer, og der tages forbehold herfor. Misbrug: På det samlede misbrugsområde viser det forventede regnskab et mindreforbrug på kr. fordelt med kr. på myndighedsområdet og kr. vedr. Assens Misbrugscenter. På myndighedsområdet bemærkes at der forventes indtægter fra andre kommuner på kr. i. Der er ikke i lagt med disse indtægter. Handicap: På handicapområdet forventes der at være et merforbrug i, men da regnskabsåret endnu ikke er helt afsluttet, tages der forbehold for at resultaterne stadig kan ændre sig. Som resultatet ser ud på nuværende tidpunkt primo januar 2013 vil det primære merforbrug i forhold til tet ligge på de decentrale tilbud. Udviklingen på handicapområdet har løbende været beskrevet i opfølgningerne i. Social: Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109 og 110): Her bogføres udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der forventes en mindre udgift på kr. n skyldes hovedsagelig at 1 person er flyttet fra forsorgshjem til længevarende botilbud samt at der har været lidt færre dage belagt end forudsat i tet. 3. Ældrepolitik Tilskud til pleje som modtageren selv antager via 95: Side 9 af 10

10 De nuværende regnskabstal angiver, at det afsatte vil overskrides med kr. Plejevederlag: Der forventes et mindreforbrug indenfor plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem på kr. i forhold til de nuværende regnskabstal. Daghjem: De nuværende regnskabstal angiver, at det afsatte vil overskrides med kr. Overskridelsen skyldes primært, at der i blev nedlagt 2 daghjem, og dette medførte længere køreruter for nogle borgere og dermed større transportomkostninger for delområdet. Side 10 af

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Orientering om 17. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 17. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk J.nr. 2009-7037 Til alle kommunalbestyrelser 4. februar 2010 Orientering om 17. omgang rettelsessider

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere