Regnskab for Varmeforsyningen Svaneparken for perioden 1. juni maj 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for Varmeforsyningen Svaneparken for perioden 1. juni 2002-31. maj 2003"

Transkript

1 Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Regnskab for Varmeforsyningen Svaneparken Dette regnskab indeholder 15 sider

2 Indhold Påtegninger 2 Revisionspåtegning 3 Bestyrelsens beretning 4 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Noter 14 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2002/03 for Varmeforsyningen Svaneparken. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Birkerød, den 25. maj 2004 Bestyrelsen: Hans Henrik Bruun Lona Revsbech Erik Mammen Jørgensen formand Karen Egede Nielsen Ejvind Jajd Nissen 2

4 Revisionspåtegning Vi har revideret det af Varmeforsyningen - Svaneparken aflagte regnskab. Revisionen har ikke omfattet bestyrelsens tekniske beretning, som fremgår af side Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssig skøn samt vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet giver et retvisende billede af Varmeforsyningen Svaneparkens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Supplerende oplysninger Jf. bestyrelsens beretning er det på nuværende tidspunkt uklart, om Svaneparken er pligtig til at nedsætte et forbrugerrepræsentantskab i henhold til lov om varmeforsyning, ligesom det er uklart, om etableringen af Varmeforsyningen Svaneparken kræver godkendelse af Birkerød Kommune. København, den 25. maj 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Helge Homann statsaut. revisor John Petersson statsaut. revisor 3

5 Bestyrelsens beretning Aktivitet Varmeforsyningen Svaneparken, der drives af, som en selvstændig økonomisk enhed, forestår leverance af varme til ejendomme i Ebberød, jf. vedtægterne for og særskilt bestemmelse for fjernvarmelevering dateret september Det nedgravede ledningsnet har foreningen modtaget uden betaling af vederlag, hvorfor ledningsnettet ikke fremgår som aktiv i Varmeforsyningens balance, ligesom der ikke indgår afskrivninger herpå i Varmeforsyningens resultatopgørelse. Den i resultatopgørelsen udgiftsførte hensættelse henlæggelse på kr. til nyinvesteringer vedrører forventet fremtidig vedligeholdelse af ledningsnettet. Pr. 31. maj 2003 er der således i alt hensat kr. til fremtidig vedligeholdelse af ledningsnettet. Bestyrelsen arbejder på at få tilvejebragt en renoverings- og optimeringsplan for rørføringen, således at hensættelserne kan anvendes. I forbindelse hermed vil der blive formuleret en hensættelsespolitik. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Bestyrelsen har i varmeåret foretaget modregning af huslejebetaling vedrørende varmecentralen i varmerestancer i forhold til Ejendomsselskabet Svaneparken A/S. Tilsynet med betalingsstandsningen for Ejendomsselskabet Svaneparken A/S har gjort indsigelser mod denne praksis, men bestyrelsen har henholdt sig til, at modregningen har været en videreførelse af praksis etableret før betalingsstandsningen den 1. oktober Pr. 31. maj 2003 udgjorde nettorestancerne vedrørende Ejendomsselskabet Svaneparken A/S kr. baseret på varmerestancer eksklusive årsopgørelser for varmeåret fratrukket modregnet husleje inklusive moms og eksklusive indeksregulering. I regnskabet for varmeåret 2001/02 blev der hensat kr., hvor dele heraf af forsigtighedsmæssige årsager ikke er tilbageført, da der stadig pågår forhandlinger vedrørende restancerne. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om Varmeforsyningen Svaneparken er pligtig til at nedsætte et forbrugerrepræsentantskab i henhold til lov om varmeforsyning, ligesom det er uklart, om etableringen af Varmeforsyningen Svaneparken kræver godkendelse af Birkerød Kommune. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsen udgør repræsentantskabet for varmeforbrugerne, idet alle bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer varmeforbrugerne fra forskellige grupperinger, og at alle grupperinger har et talerør i bestyrelsen. Bestyrelsen afventer svar fra Birkerød Kommune. 4

6 Bestyrelsens beretning Årets resultat Regnskabet for varmeåret 2002/2003 udviser et resultat før hensættelser på 173 tkr., hvilket er 298 tkr. lavere end resultatet for 2001/2002. tkr. 2002/ /02 Vækst Resultat variabel drift ,2% Resultat fast drift ,1% Resultat før hensættelser ,3% Hensættelser til forbedringer ,5% Hensættelser tilgodehavender ,0% Det er desværre ikke muligt at give en entydig forklaring på det dårligere resultat. Driften af Varmeforsyningen siden dennes start den 1. maj 2000 har været påvirket af, at mange ejendomme er blevet renoveret, og at varmeforbruget er blevet ændret i forbindelse hermed. Ligeledes er gamle målere løbende blevet udskiftet, hvilket ligeledes har påvirket det afregnede forbrug. Disse forhold er medvirkende til at påvirke resultatudviklingen, men er samtidigt årsag til, at det er vanskeligt at forklare resultatudviklingen. Bestyrelsen har i den efterfølgende tekniske beretning redegjort for energiindkøbet samt resultatet af den variable og faste drift. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af varmeforsyningens økonomiske stilling. 5

7 Bestyrelsens beretning Teknisk beretning Den tekniske beretning indeholder en redegørelse omhandlende de driftsmæssige aspekter ved at drive en varmeforsyning samt en forklaring på udviklingen i det økonomiske resultat. I beretningen indgår regnskabstal som ikke umiddelbart fremgår af regnskabet, ligesom talopstillinger afviger fra dette. Energiindkøb Energien bliver indkøbt som enten overskudsvarme fra en gasgenerator, som producerer el til NESA, eller som gas til 2 stk. brændere, som opvarmer 2 stk. kedler. Fra gasgeneratoren ledes varmen over i 2 stk. lagertanke, mens varmen fra brænderne ledes direkte ud på forsyningsnettet. Den primære energitilførsel består af overskudsvarmen fra generatoren, mens gasbrænderne hovedsageligt bliver anvendt ved spidsbelastninger. Styringen af energitilførslen foretages af NESA på baggrund af en leveringsaftale oprindeligt indgået med Frederiksborg Amt. I varmeåret er der indkøbt energi for knap 3,8 mio.kr., hvilket er en stigning på 10,0% i forhold til varmeåret 2001/02. Stigningen i energiudgiften skyldes dels en vækst i forbruget på 4,3% og dels en vækst i de vægtede enhedspriser på 5,5%, hvilket fremgår af nedenstående skema: 2002/ /02 Vækst Energiindkøb (tkr.) ,0% Energiindkøb (Mwh) ,3% Vægtet pris pr. Mwh 442,42 419,50 5,5% Opgørelsen af det samlede energiindkøb i Mwh er en tilnærmet opgørelse, idet gasindkøbet afregnes i kbm, hvorfor det er nødvendigt at foretage omregning til energiindhold (nedre værdi). I varmeåret er en større andel af energien indkøbt via gas, hvilket bevirker, at den vægtede energipris stiger mindre end prisstigningerne på de 2 energiformer, da prisen på gas er lavere. 2002/ /02 Vækst Pris på leveret varme pr. Mwh 453,80 426,81 6,3% Pris på leveret gas pr. Mwh 372,32 348,79 6,7% Indkøb af varme i forhold til total 86,0% 90,6% 6

8 Bestyrelsens beretning Teknisk beretning Nedenstående graf viser energiindkøbet fordelt på varmeåret, hvor varmesæsonen fremgår med al tydelighed. Energiindkøb i Mwh / / Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Ved hjælp af graddagesystemet, som er en opgørelse af udetemperaturen, kan det beregnes, at varmeåret 2002/03 er 19,2% koldere end det foregående varmeår, men alligevel stiger den indkøbte energimængde kun med 4,3%. En del af energimængden anvendes til opvarmning af brugsvand. Denne energimængde vil ændres som følge af ændring i antallet af forbrugere samt ændring af forbrugeradfærd. Udviklingen i graddagene vil således ikke slå fuldt igennem overfor den samlede energimængde, da forbruget af brugsvand forudsættes uafhængigt af klimaændringer. En egentlig forklaring på udviklingen i energiindkøbet er desværre meget svært at finde, da der blandt forbrugerne er store ændringer i forbrugsadfærd. Her tænkes især på renoveringsopgaver foretaget af Ejendomsselskabet Svaneparken A/S samt rømning af Frederiksborg Amts ejendomme. 7

9 Bestyrelsens beretning Teknisk beretning Regnskab variabelt varmebidrag Regnskabet for det variable varmebidrag skal principielt balancerer, hvilket dog i praksis er en umulighed. 2002/ /02 Vækst Afgift pr. Mwh ekskl. moms 461,43 461,43 0 0,0% Afregnet energi årsopgørelser (Mwh) ,9% Afregnet energi tidligere år (Mwh) ,2% Varmebidrag variabelt (tkr.) ,4% Pris indkøbt energi pr. Mwh 442,42 419,50 22,92 5,5% Indkøbt energimængde (Mwh) ,3% Indkøbt energi (tkr.) ,0% El (tkr.) ,0% Vand (tkr.) ,5% Udgifter variable (tkr.) ,1% Resultat variabel drift (tkr.) ,2% Resultatet for den variable drift har både i varmeåret 2001/02 og 2002/03 givet underskud. Underskuddet er alene udtryk for, at den variable afgiftssats er fastlagt for lavt. Varmebidraget eksklusive reguleringer tidligere år faldt med 5,9%, mens energiindkøbet beløbsmæssigt steg med 10,0%. Denne skæve udvikling er med til at forværre resultatet af den variable drift. Faldet er dog kraftigt påvirket af en enkelt aftagers forbrugsudvikling, som tegner sig for ca. 75% af faldet. Resultatet er positivt påvirket af udviklingen i udgiften til el og vand. Udviklingen skyldes, at der i varmeåret 2001/02 er medtaget udgifter, som burde være betalt af Ejendomsselskabet Svaneparken A/S og Vejlauget. Det var dog været umuligt at viderefakturere udgiften blandt andet som følge af mangelfulde opmålinger. I regnskabet for den variable drift er indeholdt et uundgåeligt energitab, som kan relateres til varmecentralen samt rørføringen. Energitabet opgøres som differencen mellem den indkøbte energimængde og det aflæste forbrug hos forbrugerne indenfor varmeåret. 8

10 Bestyrelsens beretning Teknisk beretning I varmeåret 2002/03 er der et energitab på 19,3%, som ikke kan henføres til gasbrænderne, hvilket er en kraftig stigning i forhold til varmeåret 2001/ / /02 Vækst Energitab gasbrændere anslået (Mwh) ,4% Energitab i øvrigt (Mwh) ,3% Energitab i øvrigt i procent af køb 19,3% 11,8% 7,6% Det øvrige energitab kan henføres til flere områder blandt andet: dårlig energistyring energitab fra lagertankene mangelfuld isolering af rørføring brud på rørføringen. Desværre eksisterer der ikke målinger, som kan give en mere detaljeret beskrivelse af energitabet, hvorfor der ikke kan gives nogen forklaring på den kraftige stigning i energitabet. En forklaring kan være fejl i opgørelserne, men det har ikke været mulig at påvise dette. Eksterne rådgivere anfører, at energitab på ca. 20% er forventelige for Varmeforsyningen, men området vil have øget bevågenhed. Regnskab fast varmebidrag Der faste varmebidrag skal dække varmeforsyningens faste udgifter herunder vedligeholdelse af rørføring. 2002/ /02 Vækst Afgift pr. kvm ekskl. moms 36,70 36,70 0,0 0,0% Opvarmet etageareal årsopgørelser (kvm) ,8% Opvarmet etageareal i tidligere år (kvm) ,5% Varmebidrag fast (tkr.) ,1% 9

11 Bestyrelsens beretning Teknisk beretning 2002/ /02 Vækst Husleje varmecentral ,1% Omkostninger ved central og rørføring ,4% Administration standard ,5% Konsulentbistand ,7% Varmemester ,9% Revision ,8% Øvrige udgifter Nettorenter og gebyrer ,0% Faste omkostninger (tkr.) ,8% Resultat fast drift (tkr.) ,1% Det faste varmebidrag eksklusive reguleringer tidligere år er faldet med 0,8% som følge af en reduktion i opgørelsen over opvarmet etageareal primært vedrørende ejendommen BSV Udviklingen i de faste omkostninger har været meget fluktuerende, hvilket skyldes flere forhold. Huslejen er for varmeåret 2002/03 korrekt anført, men har været forkert periodiseret tidligere år. Omkostninger ved central og rørføring er for varmeåret 2002/03 påvirket af udskiftning af målere i enkelthusene. Tidligere års forbrug indeholder udgifter, som rettelig ikke burde være afholdt af Varmeforsyningen. Administrationsudgiften for 2002/03 indeholder et helt års forbrug, mens dette ikke er tilfældet for tidligere år. Konsulentbistand for 2002/03 indeholder udgifter til Carl Bro vedrørende ekstraopgaver herunder værdiansættelse af varmecentralen i forbindelse med købsovervejelser. Øvrige udgifter indeholder blandt andet udgift til tinglysning af lejekontrakt vedrørende varmecentralen. 10

12 Anvendt regnskabspraksis Indtægter og omkostninger periodiseres, således at de henføres til den periode, de vedrører. Varmeforbruget er opgjort på baggrund af faktisk målt forbrug pr. ejendom. For nogle få ejendomme dog på baggrund af estimeret kvm-pris, idet der ikke foreligger målinger. Det er planen, at samtlige ejendomme skal forsynes med selvstændige varmemålere. De faste afgifter dækkes ved en beregnet kvm-pris. Overstiger det opkrævede acontovarmebidrag det faktiske forbrug, korrigeres herfor i regnskabet, således at der alene optages det faktiske forbrug. Varmeaftagere, som via for store acontoindbetalinger har et tilgodehavende, vil få deres tilgodehavende reguleret på efterfølgende varmeregning. Det samlede beløb er indeholdt i den kortfristede gæld. 11

13 Resultatopgørelse Note 1/ / / / Indtægter Varmebidrag Renteindtægter Omkostninger Husleje Varme Elektricitet Vand Tekniske omkostninger vedrørende varmecentralen Administrations- og personaleomkostninger Diverse omkostninger Hensættelse til nyinvestering Renter og gebyrer Hensættelser til tab på tilgodehavender Årets resultat

14 Balance Note 31/ / AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende varmebidrag Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Bankindestående Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Overført resultat 0 0 Egenkapital i alt 0 0 Hensættelse Hensættelse til nyinvestering Gæld Kortfristet gæld Kreditorer Skyldige omkostninger Modtaget forudbetaling PASSIVER I ALT

15 Noter 1 Opkrævet acontovarme Acontoopkrævningerne er sket dels på baggrund af: Beregnet kvm-pris til dækning af faste omkostninger. Estimeret kvm-pris i henhold til fordelingstal for de få ejendomme, hvor der ikke foreligger måleraflæsninger. Forbrug i henhold til måleraflæsninger for alle ejendomme med brugbare måleraflæsninger. 2 Administrations- og personaleomkostninger Revision Konsulentbistand Administration Personale Tilgodehavende varmebidrag Tilgodehavende varmebidrag Hensættelse til tab Andre tilgodehavender Tilgodehavende hos Vejlauet Deposita Moms Skyldige omkostninger Revision Husleje Skyldigt varmebidrag Administration Elektricitet

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 15 sider Indhold

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13 Indhold Generalforsamling 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. juni 31. maj 13 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2007 51. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

R001 ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

R001 ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning R001 ÅRSRAPPORT 2005 2006 Hjørring Varmeforsyning INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere