Overblik Social- og sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik Social- og sundhedsudvalget"

Transkript

1 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Social- og Sundhedsudvalg Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter t.hospice-ophold Plejetakst f. færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordingsgodtgørelse Tandplejen Sundhedsplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud f.længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisn.f.voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og hand Foreb.indsats f.ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinst Birkehøj Voksne Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

2 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter inden for servicerammen Inden for vedtaget serviceniveau: Budgetforslag 2016, Version 2 afspejler i store træk forventningerne til Regnskab 2015, som det ser ud ved Budgetopfølgning 2, pr Der blev foretaget diverse justeringer på ca. +2,0 mio. kr. til version 1, og revurderingen viser, at der er et yderligere udgiftsbehov på 5,5 mio. kr. for at dække det serviceniveau, som vi kender i Ændringerne ses især på voksen-handicap området, som har haft en udvikling i forhold til basisbudgettet fra -2,3 mio. kr. i version 1 til +3,2 mio. kr. i version 2. Der er bevilget en del nye anbringelser og ændringer i tilbud, som medfører denne udgiftsstigning. Ligeledes viser den seneste beregning af mellemkommunal betaling på ældreplejens område, at der må påregnes en yderligere indtægtsnedgang i forhold til version 1. Endelig er der foretaget nyt skøn over behovet for midlertidig boligplacering af flygtninge. Det viser, at der forventes et yderligere udgiftsbehov, idet stort set ingen får permanent bolig, fra den dag, de ankommer til kommunen. Desuden medfører den nye lavere integrationsydelse, som er på vej, at det bliver endnu sværere at finde permanente boliger, som flygtningene kan betale ud af deres kontanthjælp. Det fremgår af Økonomiaftalen for 2016, at kommunerne kompenseres delvist for de øgede udgifter til integration og boligplacering - foreløbig i 2015 og Udvidelse af serviceniveau: Puljen til løft af ældreområdet blev givet som driftstilskud i 2014 og 2015, og midlerne gives fra 2016 til kommunerne som bloktilskud. Administrationens forslag til permanent implementering af dele af projekterne foreligger som Ændringer ud over vedtaget serviceniveau og indgår således i den politiske prioritering. I kr priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Serviceudgifter udenfor servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsv Central refusionsordning, voksne Central refusionsordning, ældre Overordnede kommentarer - Serviceudgifter uden for servicerammen Budgetforslaget til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er i Version 2 beregnet på baggrund af forventet regnskab 2015 tillagt en aktivitetsstigning på 1,5%. Ifølge KL s kommunefordelte udmeldinger forventes Stevns Kommunes udgifter at ligge på omkring 74,2 mio. kr. Det virker ikke realistisk i forhold til Stevns Kommunes udgiftsniveau i 2014 og den hidtidige udvikling i Budgettet på statsrefusion af særligt dyre enkeltsager er beregnet ud fra den konkrete udgift på de personer, som er omfattet af ordningen p.t. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

3 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner med 50% KMF FØP 65% KMF tilkendt før 1.januar FØP 65% KMF tilkendt fra 1.jan > Konsekvenser af refusionsomlægning Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Overordnede kommentarer - Overførselsudgifter Overførselsudgifterne er budgetlagt på baggrund af forventet regnskab Det er forudsat, at flygtningekvoten også i 2016 bliver på 71 personer. Der er regnet med en tilgang af førtidspensionister på 35 pr. år, men afgangen forventes at være større end tilgangen i de kommende år. Bemærk, at den varslede refusionsomlægning på førtidspensioner håndteres som en udgiftspulje, idet vi ikke kender alle detaljer endnu. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

4 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Forudsætninger Budget 2015 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. august Flygtningekvoten for 2014 på 34 personer er opfyldt. Kvoten for 2015 på 24 personer forventes opfyldt. Budget 2016 er beregnet ud fra aktuel viden pr. maj måned Flygtningekvoten for 2015 på 71 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2016 anslås ligeledes til 71 personer + familiesammenføringer. - nr og Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der er bevilget repatriering til en familie. Sidste del af repatrierings-tilskuddet udbetales i Der forventes ingen bevillinger af repatriering i Ingen afvigelse, idet repatriering er 100% statsfinansieret. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

5 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Forudsætninger Budget 2015 er baseret på det forventede regnskab 2014 pr. juni Budget 2016 er baseret på det forventede regnskab 2015 pr. april / maj nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 88 pensionister i denne ordning pr og en nettoafgang på -1 i Forventet bestand : 87 pensionister. - version 1 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med april måned Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 83 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 82 pensionister. - version 2 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 79 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 75 pensionister. - nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 128 pensionister i denne ordning pr og en nettotilgang på 10 i Forventet bestand : 138 pensionister. - version 1 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts / april Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 119 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 114 pensionister. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

6 Førtidspensioner og personlige tillæg - version 2 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 114 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 105 pensionister. - nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned. Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 513 pensionister i denne ordning pr. 1. januar Der forventes, at der tilkendes 30 nye pensioner pr. år. Forventet bestand : 536 pensionister. Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i juli måned version 1 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts / april Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 491 pensionister i denne ordning pr Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand : 487 pensionister. - version 2 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 490 pensionister i denne ordning pr Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand : 484 pensionister. - nr / a Minidreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Konsekvens af refusionsomlægningen: kr. i 2016 stigende i overslagsårene. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

7 Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 852 månedlige sager. - version 1 Forbrug de første 4 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 823 månedlige sager. - version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 851 månedlige sager. - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. - version 1 Forbrug de første 4 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 517 månedlige sager. - version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 543 månedlige sager. - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2015 svarer til forventet regnskab 2014 pr. juni Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Budget 2016 svarer til forventet regnskab 2015 ved bop 1, pr. 28. februar nr Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

8 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og tandpleje. Forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2013, samt den forventede udvikling i 2014 og Investeringsprojekter: I 2014 blev der oprettet et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i 2015 forventes at blive ca. 0,7 mio. kr. I 2014 blev der ligeledes iværksat et projekt med opsøgende besøg i andre målgrupper end dem, som vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til at besøge. Nettobesparelse i 2015 forventes at blive ca. 0,2 mio. kr. I 2015 tildeles der for første gang budget i sygeplejen på grund af den demografiske udvikling, således at sygeplejeområdet tilføres budget i forhold til stigningen i antal +80-årige. Samtidig er der fra 2017indregnet en besparelse på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, idet de +80-årige ikke forventes at skulle sygehusbehandles i lige så stort omfang som hidtil. I 2015 og 2016 arbejdes der med opgave-udviklingen, og fra 2017 forventes en gevinst svarende til 0,1-0,2 mio. kr. - version 1 Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, samt den forventede udvikling i 2015 og KL s kommunefordelte beregninger er ikke modtaget endnu, så det er alene egne beregninger, der ligger til grund for forslaget, som revurderes i august Der er indregnet merudgift til ny aftale med de praktiserende læger, svarende til den forventede DUTkompensation. Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegående af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. - version 2 Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, forventet regnskab 2015 og den forventede udvikling i Der er indregnet en aktivitetsstigning på 1,5% i forhold til det forventede niveau i Regionerne har dog ikke indgået økonomiaftale i skrivende stund, så vi ved reelt ikke, som de forhandler sig til en aktivitetsstigning, men faktum er, at sygehusene i de senere år har haft en aktivitet, som ligger ud over det aftalte, og den aktivitet skal kommunerne finansiere - i hvert fald i første omgang. KL har udsendt kommunefordelte beregninger som viser, at Stevns Kommune kan forvente udgifter på ca. 74,1 mio. kr. i beregnet ud fra den aftale, de har indgået med Regeringen. Stevns Kommunes budgetopfølgning nr. 2 pr viser et forventet udgiftsniveau på over 80 mio. kr. Det er Stevns Kommunes egne beregninger, der ligger til grund for Budgetforslag 2016, version 2. Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegåelse af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

9 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning flyttes fra Vallø Strand til det nye Sundhedscenter i Hårlev. Der er fortsat genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2015 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Ændrede forudsætninger - nr Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Ændringen vedrører tilpasning af budget til vederlagsfri fysioterapi til Regnskab 2014-niveau. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i >: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Særlige projekter: Projekt Sundhedsmesse, der skal gennemføres i samarbejde med Handicaprådet, forventes gennemført i foråret 2015 i forbindelse med åbning af Sundhedscentret. Budget hertil er overført fra Projekt TUBA, som er en særlig indsats overfor børn af alkoholmisbrugere. Projektet gennemføres i 2015 af projektmidler, overført fra Projekt stressforebyggelse Udvikling af nye værktøjer, som med fordel kan implementeres og dermed medvirke til fortsat at reducere sygefraværet på tværs af alle medarbejdergrupper. Investering i 2015 forventes at give effekt i 2015 på 0,4 mill. kr., og derefter 1,2 mill. kr. i overslagsårene. Diverse løbende indsatser fortsætter. Projekt Sundhedsmesse og Projekt TUBA forventes afviklet i Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

10 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. (2014-pl) 56 sengedage á kr. (2015-pl) Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 235 sengedage á kr. (2014-pl) 235 sengedage á kr. (2015-pl) Delpolitikområde: Begravelseshjælp Rammebudget. Der er modtaget varsel om, at området skal overgå til Udbetaling Danmark fra maj Delpolitikområde: Befordring Budget 2015 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

11 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

12 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Forudsætninger Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. - nr Mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Døgnbehandling: 0,34 helårsplads. Faxe kommune har varslet prisstigning på deres ambulante tilbud. - nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. 2 helårspersoner i døgnbehandling. Faxe kommune har varslet prisstigning på deres ambulante tilbud. - nr Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

13 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Forudsætninger Individbaseret budget til 43 personer, svarende til 41,5 helårspladser á en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Investeringsprojekt: Fra 2014 arbejdes der med oprettelse af et bofællesskab ved Strøbyhjemmet, for at kunne give et lokalt botilbud til en nærmere defineret gruppe borgere. Besparelsen forventes at udgøre 2 mio. kr. årligt fra > - version 1 Individbaseret budget til 37,41 helårspersoner á en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. - version 2 Individbaseret budget til 39,41 helårspersoner á en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. - nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 38 personer, svarende til 35 helårspladser. Enkeltmandsprojekter: 1 helårsperson Sikret anbringelse: 1 helårsperson Investeringsprojekt: Ved en styrkelse af sagsbehandlingen forventes en årlig besparelse på 3 mio. kr. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold - version 1 Individbaseret budget til 34 personer, svarende til 32 helårspladser. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Boligerne i Vestergade: Ingen ændringer. - version 2 Individbaseret budget til 37 personer, svarende til 33 helårspladser. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Boligerne i Vestergade: Ingen ændringer. - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

14 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 23,84 helårspladser. Individbaseret budget til 23 personer svarende til 20,9 helårspladser. - nr Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 42 personer, svarende til 41 helårspladser. Værestedet: Ingen ændringer. Den gule dør: Ingen borgere i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 39 helårspladser. - nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

15 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 6 personer, svarende til 4,42 helårspladser. Kompenserende specialundervisning: Ingen ændringer Særligt tilrettelagt uddannelse: Individbaseret budget til 6 personer, svarende til 4,77 helårspladser. - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Strøbyhuset: Bofællesskab med 85-støtte. Der er ansat en medarbejder til at varetage opbygningen af bofællesskabet. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Investeringsprojekt: I 2015 omlægges dele af 85-støtten til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Efter indfasningen vil den forventede besparelse være på ca. 1 mio. kr. årligt fra version 1 Socialpædagogisk støtte og Mødestedet /Krydset: Ingen ændringer. Strøbyhuset: Ingen ændringer. Andet: Individbaseret budget til 28,16 helårspersoner. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. - version 2 Socialpædagogisk støtte og Mødestedet /Krydset: Ingen ændringer. Strøbyhuset: Ingen ændringer. Andet: Individbaseret budget til 26,6 helårspersoner. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

16 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning Individbaseret statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. -version 1 - version 2 Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. juni nr / a Mindreindtægt på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

17 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Forudsætninger Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Budget 2015 er øget med timer på grund af den forventede demografiske udvikling. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 92% Natberedskab: Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca personer modtager gennemsnitligt 3,4 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 205 borgere svarende til 37% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

18 Ældre og handicappede Områder uden rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 535,8 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Statsrefusion, særligt dyre sager: Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 3 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2015 svarer til Regnskab Særligt projekt: Projekt Aktiviteter for ældre mænd finansieres af en arv fra en tidligere beboer på Strøbyhjemmet. Projektet er påbegyndt i 2014 og afsluttes i Der etableres særlige aktiviteter for mænd på Strøbyhjemmet og på plejecentret Egehaven. Fokus i projektet er at skabe særlige aktiviteter målrettet ældre mænd. Investeringsprojekter: Udlicitering af et døgnplejedistrikt. Der er afsat budget til udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på af afprøvning af, hvorvidt der vil være en økonomisk besparelse ved udlicitering af et døgnplejedistrikt. Den økonomiske effekt på døgnplejedriften er anslået til 0,5 mio. kr. Udbud af tøjvaskeordning. Der skal gennemføres udbud på tøjvask til borgere i eget hjem, der er visiteret til denne ydelse, men henblik på vurdering af en mulig økonomisk effekt. Effekten er kalkuleret til 0,1 mio. kr. i 2015 og fremover. Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

19 Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: 1 dag pr. uge Hjerneskadede: 2 halve dage pr. uge Demensdagcenter for hjemmeboende: 4 dage pr. uge (demensdagcentrets åbningstid er øget fra 2 til 4 dage pr. uge) Områder uden rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 94/95: 661 timer pr. uge Mellemkommunal betaling: Budget til betaling til og fra kommuner opjusteres til Regnskab 2014 / Forventet regnskab 2015-niveau ud fra de aktuelle borgeres antal og udgift. Statsrefusion, særligt dyre sager 4 sager Projekt Aktiviteter for ældre mænd er ophørt i nr / a Samlet merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet: Nr : Merudgift på kr. til 94. Nr : Merudgift på kr. vedr. betaling for plejekrævende borgere i andre kommuner. Nr : Mindreindtægt på kr. vedr. opkrævning for plejekrævende borgere fra andre kommuner. Nr a: Yderligere mindreindtægt på vedr. opkrævning af betaling fra andre kommuner. Nr : Merindtægt på kr. Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) I Budget 2014 er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

20 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 5-6 handicapbiler med særlig indretning aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2014 ved budgetopfølgning 2, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Budget til andre hjælpemidler opjusteres til R2013 /R2014 / Forventet Regnskab 2015-niveau. - nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på et gennemsnit af tidligere års regnskaber. Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2014 ved budgetopfølgning 2, Budgettet er baseret på forventet regnskab 2015 ved budgetopfølgning 1, nr Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Administrationsbygningen Birkehøj Basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

21 Voksne Opgaver Husvilde samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Forudsætninger Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Pulje til udmøntning efter ansøgning. Fra 2015 endvidere fast tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

22 Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig boligplacering og lejetab/istandsættelse ved fraflytning af permanent bolig. Forudsætninger Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Drift af 4 adresser på Vallørækken 17 19, som successivt reserveres til midlertidig indkvartering. Husleje og drift af 2 tidsbegrænsede private lejemål i Renge. Pulje til ekstraordinært behov for indkvartering. Puljen til midlertidig boligplacering øges, idet der nu kommer så mange flygtninge, at der sjældent kan findes egnet bolig, som flygtningene har råd til, lige når de ankommer til kommunen. Det betyder, at stort set alle starter i en midlertidig boligplacering. - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2012 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-30 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-73 -

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets

Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets Budget 2007-2010 Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere