Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008"

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 11.Eventuelt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Pia Førgaard. Pia Førgaard blev valgt. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indkaldt 2. Valg af referent. Lonny Prindal-Nielsen blev forslået Lonny Prindal-Nielsen blev valgt 3. Bestyrelsen aflægger beretning. For det første vil jeg byde alle nye medlemmer velkommen i rideklubben, dernæst vil jeg takke alle medlemmer i, bestyrelsen, stævneudvalg og aktivitetsudvalg, samt alle øvrige medlemmer, voksne som børn, som gennem 2007 har leveret en indsat for klubben. Det er et stort arbejde som alle har lagt i regi af rideklubben, uden dette store arbejde var det ikke muligt, at opretholde rideklubben, også en stor tak til de sponsorer som i 2007 valgte at støtte Rideklubben Strøgården. Når dette er sagt betyder det ikke, at alle nu kan hvile på laurbærrene, der vil også i det kommende år vær brug for frivillige til en indsats, såfremt vi skal fastholde og videreudvikle denne rideklub. Godkendelse som rideklub blev året, hvor rideklubben igen blev officielt godkendt som tilskudsberettiget sportsrideklub i Greve kommune. Forinden havde bestyrelsen gennem 2. halvår 2006 og frem til juni 2007 udfyldt en række af skemaer og afholdt et stort antal møder med Greve kommune, for på et møde i juni endelig at blive godkendt. Denne proces har den nuværende bestyrelse lært meget af og er derfor helt på det rene med, hvilke forpligtelser der ligger på bestyrelsens 1

2 skuldre for, at godkendelsen og hermed tilskuddet kan opretholdes i fremtiden. Lejekontrakter. Som en forudsætning for godkendelsen blev der indgået 2 lejekontrakter med Strøgården. Den første omhandler leje af heste/ponyer og ridelærer og som har til formål, at klubben fremover kan afvikle Rideskolen efter de retningslinier som er givet af Greve kommune. Den anden lejeaftale omhandler leje af ridehuset, rytterstuen samt udendørs ridebanen. I sidstnævnte aftale indgik eksempelvis, at Strøgården inden vinteren stod for døren skulle opsætte et varmepumpesystem i rytterstuen. Under forhandlinger indgik ligeledes rideklubbens og Strøgårdens forventninger til færdiggørelse af rytterstuen, samt etablering af udenoms områderne, hvad angår kloakering og flisebelægning. Rideskolen Som tidligere nævn er det nu rideklubben, som har ansvaret for rideskolen. I det daglige udføres det job af Nanna og Pia i tæt samarbejde med Annette. Hen over året har vi desværre konstateret, at der på dette område et sket en nedgang i aktiviteterne, hvilket helt naturligt har medført, at aktivitetstilskudet fra Greve kommune er faldet med ca kr. for En udvikling vi derfor bør fokusere på i Aktiviteter. Igen i 2007 afholdt rideklubben et antal stævner og igen var vores stævner rimelig godt besøgte. Ud over klubstævner og udvidede klubstævner afholdt rideklubben et af stævnerne, som er en del af Højelse Cuppen for ponyer. Som noget nyt afviklede rideklubben klubmesterskab over 2 omgange for at finde de to klubmestre. Igen har stævneudvalget vist, at de har helt styr på det, at afvikle ridestævner. I efteråret var rideklubben i den situation, at vi desværre måtte aflyse to stævner grundet det forhold, at udendørs ridebanen endnu ikke var færdig etableret. Aflysninger, som efter min vurdering er et meget uheldigt indslag, dels fordi rideklubben udadtil opfattes som useriøse ved først at melde ud, at vi afvikler stævner for derefter kort forinden at aflyse. Hertil kommer alt det bøvl der er med, at betale opstarts gebyr tilbage. Det er ligeledes uheldigt rent økonomisk for rideklubben, at vi aflyser, fordi vi derved mister de indtægter stævnerne trods alt giver klubben. 2

3 Også i 2007 blev der gennemført kurser i de forskellige ridemærker, undervisningen blev forestået af Charlotte. I forbindelse med skolernes sommerferie arrangerede klubben (En dag på en rideskole). Arrangementet blev gennemført over 2 dage, med 20 skoleelever pr. dag. Skoleeleverne var i alderen fra 6 til 12 år. Nanna, samt et stort antal af gårdens ridepiger satte på bedste vis deltager ind i ridnings mysterier. Arrangementet gav ca. 10 nye elever til rideskolen. Af øvrige aktiviteter har der i klub regi været arrangeret 1 arbejdsweekend, Sankt- Hans aften samt juleafslutning. Strøbiksen 2007 blev også året, hvor indkøb salg af diverse varer i Strøbiksen overgik fra Strøgården til rideklubben. Strøbiksen er ikke et forretningsområde, hvor indtægterne er voldsom store, det er dog således, at størrelsen hænger sammen med antallet af afholdte ridestævner, så jo flere stævner der afvikles, specielt stævner med mange ekvipager ude fra har en mærkbar indflydelse på overskuddets størrelse. Hvor om alting er medførte ændringen, at det eventuelle overskud efter ændringen nu forbliver i klubregi. Deltagelse i stævner i andre rideklubber Sportslig har 2007 været et godt år. Et større antal af rideklubbens medlemmer en tidligere har deltaget i stævner i andre rideklubber og et stort antal præmier er hen over året hjemført til Strøgården. Set i relation til året før er vores ryttere også blevet i stand til, at deltage på et højere niveau. Vi har således nu 6 ryttere som har erhvervet rytterlicens, som er en betingelse for at kunne deltage i distriktsstævner. Deltagelse i stævner hos andre rideklubber har også det element i sig, at Rideklubben Strøgården gøres kendt, som en seriøs rideklub ude i de andre rideklubber, som igen medfører, at flere medlemmer fra andre klubber tilmelder sig ridestævner på Strøgården. Fokus områder i 2008 Såfremt vi fortsat skal bevare muligheden for en rideklub i årene frem er der nogle mål, som efter min vurdering skal opfyldes inden udgangen af 1. halvår Der er for mig ingen tvivl om, at det er specielt tre områder, som er årsag til aktivitetsnedgangen. - Udenoms områderne - Rytterstuen - Rideskolen 3

4 Målene: - Vi skal derfor hurtigst muligt have færdig etableret udenoms områderne, hvad angår udendørsbanen, kloakering og flisebelægning. - Rytterstuen med tilhørende køkken skal ligeledes afsluttes. - Etablering af indgangsdøre i barriererne i ridehuset. - Vi skal have meget mere fokus på undervisningen i forhold til: - at informationen på hjemmesiden til enhver tid afspejler de faktiske forhold på rideskolen, - at holdene hele tiden er fyldt op, - at vi i højere grad tilbyder en hest/pony og undervisning på et hold der svarer til den enkeltes niveau. - Vi skal hen over året kunne fastholde det antal af medlemmer, som hver sommer tilmelder sig klubben og rideskolen. I forhold til øvrige ønsker i rideklubben om på sigt, at blive i stand, at kunne tiltrække et antal sponsorer af et vist format, samt at blive i stand til, at afvikle distriktsstævner i 2009 vil ovenstående mål være grundlæggende forudsætninger herfor. For at kunne realisere de mål vil jeg håbe, at rigtig mange både voksne og børn i 2008 igen vil støtte op om rideklubben ved at udføre et frivilligt arbejde, så vi kan bevare den rideklub, som vi kender. Beretningen blev herefter godkendt. 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelsen. Hanne fremviste regnskab for 2007, som viste et overskud på kr ,14. Hanne oplyste endvidere, at gælden på kr. til Greve kommune er betalt. Der er i løbet af året investeret i et nyt køleskab samt 24 stole til rytterstuen. Der er blevet installeret nyt komfur, som er sponsoreret af ISS kvit og frit. Regnskabet blev herefter godkendt. Der blev samtidig orienteret om, at aktivitetstilskudet fra Greve kommune for 2008 er faldet med ca kr. Hvilket skyldes dels en lille aktivitets nedgang på rideskolen, samt en besparelse fra kommunens side på ca. 4%. Der er for år 2008 planlagt, 2 udvidede stævner og 3 rideskolestævner. Spejle i ridehuset er på tegnebrættet. Regnskab 2007 samt budget 2008, vedlagt som bilag. 5. Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget, at kontingentet fastsættes til kr. 300,- om året for alle og kr. 100,- for passive medlemmer. 6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogle forslag. 4

5 Der blev spurgt til evt. længere åbningstid for udefra kommende medlemmer. Annette var ikke interesseret i at forlænge åbningstiden. Under punktet blev der også talt en del om en udefra kommende undervisere evt. weekend kurser, hvor ridningen kunne filmes, så man sammen kunne se filmen og rette evt. fejl. Det blev aftalt, at de medlemmer der kunne tænke sig et sådan kursus selv lavede det forberedende for så herefter at komme med et forslag til de øvrige medlemmer. Der var flere, som ønskede mulighed for at springe i ridehuset. Bestyrelsen vil arbejde på at finde et passende tidspunkt. 7. Valg af formand. Niels Erik Kokholm blev genvalgt. 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hanne Hansen, Lonny Prindal-Nielsen, Jeanette Ulriksen, Betina Gjelstrup blev genvalgt. Desuden blev Louise Fiskers og Karina Wiese Just valgt ind. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Tina Faber og Mette Elmgaard Nielsen blev genvalgt. 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Den nuværende revisor Conny Kokholm ønskede ikke genvalg, som revisor valgtes i stedet Jørgen Ulriksen. Jeanette Daugaard blev valgt som revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Aktivitetsudvalg: Carina Nielsen: Nye Louise Fiskers, Karina Wiese Just. Stævneudvalg: Mette Elmgaard Nielsen, Maria Lundby, Betina Gjelstrup, Pia Førgaard. Nye Majbrit Daugaard, Katarina Cakanovic og Betina Hansen. Vedr. Strøbiksen blev det vedtaget, at Conny og Niels Erik fortsætter med indkøbene. Samtidig efterlyste Niels Erik mere hjælp i f.m. stævner. Hermed blev generalforsamlingen erklæret for sluttet. 5

6 6

7 7

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde.

ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde. ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Revideret regnskab til godkendelse (fremsendes

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent.

Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent. Referat af Generalforsamling o. 18. marts 2013. Ordrupdal Rideklub. l. Valg af dirigent og referent Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent. Jacob konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes.

Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby. Forslag godkendes. Referat 18.03-2015 Generalforsamling Film 6000 kl. 19:30 i studiet, 2. sal, Nicolai Biograf. Formand Søren Nielsen byder velkommen Forslår valg af stemme tællere Yvonne Hansen, Lis Hagelsø, og Mette Balsby.

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere