Årsrapport regnskabsår. KOKKEDAL GOLFKLUB Kokkedal Allé 9, 2970 Hørsholm CVR-NR.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. 37. regnskabsår. KOKKEDAL GOLFKLUB Kokkedal Allé 9, 2970 Hørsholm CVR-NR.: 46 51 98 17"

Transkript

1 Årsrapport regnskabsår KOKKEDAL GOLFKLUB Kokkedal Allé 9, 2970 Hørsholm CVR-NR.:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om klubben... Side 3 Ledelsespåtegning... Side 4 Den uafhængige revisors påtegning... Side 5 Bestyrelsens beretning... Side 6-11 Anvendt regnskabspraksis... Side Resultatopgørelse... Side 15 Balance... Side Noter... Side Pengestrømsopgørelse... Side 22 2

3 OPLYSNINGER OM KLUBBEN Klubben Kokkedal Golfklub Kokkedal Allé Hørsholm Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Hørsholm Regnskabsår: 1. januar 31. december Golfmanager Ken Lauritsen Bestyrelse Lars Gundorph, formand Jan Lerchedahl, næstformand Birgit Bjerregaard, honorær sekretær Povl Gramkow Johansen, honorær kasserer Lars Güldner, bestyrelsesmedlem Margrethe Schack, bestyrelsesmedlem Erik Weber Olesen, bestyrelsesmedlem Revision Kærsgaard Laursen statsautoriseret revisionsinteressentskab Hovedgaden Hørsholm 3

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Kokkedal Golfklub. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørsholm, den 13. februar 2009 Bestyrelsen: Lars Gundorph Formand Jan Lerchedahl Næstformand Birgit Bjerregaard Honorær sekretær Lars Güldner Erik Weber Olesen Margrethe Schack Povl Gramkow Johansen Honorær kasserer Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling, den 10. marts 2009 Dirigent 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til Kokkedal Golfklubs medlemmer Vi har revideret årsrapporten for Kokkedal Golfklub for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hørsholm, den 13. februar 2009 Kærsgaard Laursen statsautoriseret revisionsinteressentskab 1/ars Hans Duschek statsautoriseret revisor 5

6 Kokkedal Golfklubs årsberetning 2008 Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 25. marts 2008 på Rungsted Gymnasium. Bestyrelsen konstituerede sig med følgende personer: Lars Gundorph, formand Jan Lerchedahl, næstformand Povl Gramkow Johansen, honorær kasserer Birgit Bjerregaard, honorær sekretær Erik Weber Olesen, medlem Lars Güldner, medlem Margrethe Schack, medlem Margrethe afløste Hanne Falkensteen, som takkede af efter mange års tro arbejde i bestyrelsen, og formanden takkede Hanne for en stor indsats og for sin vilje til altid at gøre det bedste for klubben og for medlemmerne. Bestyrelsen har udover de sædvanlige opgaver bl.a. arbejdet på følgende projekter/områder: Forbedring af serviceydelserne over for medlemmer og gæster. Forbedring af banen og faciliteterne, herunder nyt fjernvarmeanlæg Færdiggørelse og optimering af greenkeeperhuset. Fortsat dialog med kommunen om køb af banen og Halfway House. Løbende drøftet fremtidsmulighederne vedrørende Kokkedal Slot. Der vil efterfølgende i beretningen blive gjort status på ovennævnte områder. Medlemssituationen ultimo 2008: Seniorer 744 Hverdagsmedlemmer 41 Ynglinge 68 Pensionister (70 år) 157 Long distance 14 Juniorer 123 Passive 199 Firma 20 Medlemmer i alt 1366 Der er ca. 375 på venteliste, men listen er ikke et udtryk for det reelle potentiale, idet mange også står på andre lister, og ca. halvdelen takker nej til optagelse i disse tider. En del af disse siger dog nej, fordi de har chancen for at udskyde medlemskabet én gang Klubbens økonomi Resultatet for 2008 blev et underskud på 647 t.kr. mod et budgetteret overskud på 33 t.kr. Bestyrelsen finder resultatet utilfredsstillende, da der er en del negative afvigelser, som skyldes fejlbudgettering. Herudover har der været en række uforudsete udgifter, som vi har valgt at bogføre fuldt ud i De største poster vedrørende fejlbudgettering er lønninger til greenkeeperne, herunder dyrere overenskomster, overarbejde f.eks. i forbindelse med ECCO touren, Christophers overgang fra elev til færdiguddannet og feriepengehensættelser. Af uforudsete udgifter kan nævnes opgradering af vores greenkeeperhus, nye investeringer i køkkenet, herunder reparationer, større udgifter til IT, herunder konsulenttimer, sikring af vores værdier som følge af de mange indbrud og øgede udgifter som følge af DM guld og deltagelse i EM for klubhold i Tyrkiet. På generalforsamlingen vil klubbens kasserer og golfmanager give en redegørelse for

7 Et sammendrag af det reviderede regnskab for 2008 vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 3 uger før generalforsamlingen. Sammendraget kan fra samme tidspunkt afhentes i sekretariatet, og endvidere udleveres det på generalforsamlingen. Det reviderede årsregnskab kan afhentes i sekretariatet senest 8 dage før generalforsamlingen. Samarbejdspartnere og sponsorer Vores samarbejde med Hørsholm Kommune har fungeret tilfredsstillende i Vi har fået godkendt de ønskede ændringer i forbindelse med genopførelsen af greenkeeperhuset, og vi har fået godkendt vores forespørgsel om omlægning af 6. hul og ny green på 18. hul. Disse ændringer har været en tur forbi naturfredningen og er altså godkendt. Herudover har vi indgået en principaftale med kommunen om køb af vores egne banearealer, og aftalen er godkendt af kommunalbestyrelsen. Den endelige aftale, som skal fremlægges til godkendelse hos medlemmerne, trækker dog ud, idet der er en lang række forhold, som kommunen først skal have afklaret, f.eks. fredsskoven (hul 3), ombytning af byggefelt (hul 15) til fredet areal og endelig godkendelse fra jordbrugskommissionen af, at vores arealer er fredet til golfforhold fremover og uden tidsbegrænsning. Vi er meget kede af, at disse afklaringer trækker ud, idet verden jo har ændret sig meget, siden vi indgik principaftalen. Renteniveauet er steget, og finansieringsmulighederne er klart blevet forringet. Vi har meddelt kommunen, at det vil være på sin plads med en genforhandling af aftalen, inden der skal forelægges noget for medlemmerne. Bestyrelsen har endvidere drøftet et eventuelt køb af vores Halfway House, men vi er ikke enige om vilkårene, bl.a. på grund af huset tilstand. Vi forventer yderligere drøftelser i løbet af Formanden og golfmanageren har løbende været i dialog med Jan Kjær fra Kjær og Lassen, som er i gang med at istandsætte slottet. Planen er, at slottet med tilhørende nye og moderniserede bygninger skal stå klar i efteråret På trods af finanskrisen er dette stadig udgangspunktet for Kjær og Lassen. Kjær og Lassen har været i forhandlinger med flere interesserede forpagtere, men det er endnu ikke lykkedes at indgå nogen aftale. Kokkedal Golfklub kan således ikke drøfte eventuelle samarbejdsmuligheder, før Kjær og Lassen har indgået en aftale med en forpagter, og derfor kan vi ikke påbegynde vores udvalgsarbejde. Medlemmerne er løbende blevet informeret om status på hjemmesiden. I eget regi har vi haft et godt samarbejde med Nigel, Michael, Inge og Jesper. Det glæder os meget, at de alle fortsætter, og vi ser frem til samarbejdet i På sponsorsiden har sæsonen forløbet tilfredsstillende, og vi har fået en del nye sponsorer, som bl.a. har hjulpet med indkøb af hjertestarter, kontorinventar, elektronisk informationstavle, kopimaskine m.v. En stor tak til alle vores sponsorer gennem 2008 og velkommen til såvel nuværende som nye sponsorer i Med den nuværende finanskrise skal vi alle yde vores bedste for, at vi gensidigt får værdi for pengene. Husk derfor at støtte vores sponsorer de støtter Kokkedal Golfklub! Vi har haft pænt besøg af gæster både i form af firmaarrangementer, Company Days og gæstespillere i almindelighed. Der har været gode tilbagemeldinger både af vores service, faciliteter og af banen. Administration og Kommunikation Administrationen har gjort rigtigt meget for at løfte serviceniveauet, og vi har da også fået mange positive tilbagemeldinger. Den gamle skranke er fjernet, og et helt nyt og moderne kontor byder medlemmer og gæster velkommen. Åbningstiderne er også blevet forbedret, og et nyt itsystem hjælper til med at få tingene til at spille i dagligdagen. Forkontoret i stueetagen er også blevet moderniseret, og der er langt bedre informationer til medlemmer og gæster. Vores hjemmeside opdateres dagligt, og vigtig information formidles hurtigt og effektivt. En stor tak til Elsebeth og Ken på kontoret og også en stor tak til kommunikationsudvalget for godt udført arbejde gennem sæsonen. 7

8 Vores faciliteter 2008 har været et år præget af vagtskifte i klubhusets daglige ledelse. Golfmanageren iværksatte kort efter sin tiltrædelse i samtykke med bestyrelsesformanden en tiltrængt fornyelse af klubhuset i form af nymaling indendørs, nye tavler i forhallen, nye gardiner i restauranten og helt nyt interiør i klubbens administration. Vores klubhus fremtræder nu tidssvarende og lyst. Vejrguderne var dog ikke helt med os op til afholdelsen af Challenge Touren, idet der i dagene op til turneringen faldt næsten 100 millimeter regn! Klubbens altmuligmand Glenn har stået for lidt ombygning på 1. salen, så vi nu har mere plads til opbevaring, og det er også Glenn, der står for malerarbejdet i og omkring klubhuset. Alle frivillige medhjælpere og vores dygtige greenkeepere knoklede løs i disse dage, og det endte med, at banen de sidste to dage var rigtig flot, og vi fik ros for indsatsen af tourledelsen. Tak for indsatsen til alle de frivillige og til vores greenkeepere for endnu et vellykket arrangement. Det er sådanne tiltag og oplevelser, som er med til at markedsføre vores bane, og det giver flere gæster og dermed flere indtægter. Også på terrassen på østsiden af klubhuset er der sket en væsentlig forbedring med nye borde, stole og parasoller. 8 Efter endnu en periode med byggeaktivitet og rod og deraf følgende gener, bl.a. hvad angår parkering, blev vores nye greenkeeperhus taget i brug til stor glæde for alle, men måske mest for vores greenkeepere og de golfspillere, der igen har fået sig et bagskab. Desværre har klubben været plaget af en række indbrud i restauranten og nu i sidste omgang også i proshoppen. For at imødegå indbrud er der blevet installeret projektører både ved klubhuset og på parkeringspladserne mellem stakladen og greenkeeperhuset og mellem stakladen og stalden. Det har desværre ikke hjulpet tilstrækkeligt, og vi overvejer yderligere tiltag har også været et dyrt år med fornyelser i restauranten, hvor der i køkkenet er foretaget reparationer og nyanskaffelser for kr. Fjernvarmen, der lod vente på sig, er nu installeret og fungerer tilfredsstillende. Vi forventer store besparelser på vores varmeforbrug fremover, så investeringen bliver tilbagebetalt hurtigt. Banen Efter en vinter, hvor banen var åbent rekord mange dage, kunne vi heldigvis fortsætte de gode takter igennem det meste af sæsonen. Dette kan vi især takke John og hans greenkeeperteam for samt naturligvis vejrguderne. Med hensyn til baneudviklingen så blev vores nye tee-sted på hul 17 færdigt, og back-teesteder er næsten blevet en fuldt integreret del af banen. Endvidere fortsatte vi vores projekt med at lufte og sande fairways, hvilket blev gjort flere gange, så vi håber at se en effekt næste år. Vi har også fået en græsspecialist til at se på vores fairways, og efter hans anbefaling igangsatte vi en nysåning i efteråret, som vi fremover vil følge op med flere gange i sæsonen. Vi vil have tættere fairways. I slutningen af sæsonen blev vi af kommunen pålagt at foretage en udtynding af bevoksningen mod Slotsdalen primært ved den sidste del af 6. hul. Vi kan således ikke fremover forvente, at vi kan få lov til at være helt isolerede, men vi vil forsøge at dække os ind ved at beholde de strategisk rigtigt placerede træer, så vi får mindst muligt udsyn til boligerne samtidig med, at beboerne får det krævede udsyn mod golfarealerne og op mod slottet. Efter flere års drøftelser har vi endelig fået godkendelse til at fælde grantræerne ved hul 3, og

9 kommunen har tyndet ud i underskoven ud mod vandet. Disse 2 tiltag burde resultere i en væsentlig forbedring af 3. green, så den kommer til at være i samme gode stand som vores øvrige greens. Baneudvalget har i samarbejde med vores golfbanearkitekt udarbejdet en plan for udvikling af banen, som bl.a. indeholder forbedring af nuværende bunkers og etablering af nye og strategisk placerede bunkers. Denne plan vil blive fremlagt for medlemmerne til godkendelse på generalforsamlingen. Greenkeeperne har ofte gjort opmærksom på, at medlemmerne skal rette nedslagsmærker op, uden at det har haft den store effekt. Husk at passe på banen så du selv får en god oplevelse, hver gang du spiller banen. Eliten 2 guld og 1 sølv - Kokkedals elite fortsatte medaljehøsten i Roth, Simon Gundorph og Jeff Winther. Holdet blev nummer 9 ud af de 25 deltagende lande. Dameholdet blev nr. 3 i deres division og forbliver dermed i 1. division. Herrernes 2. hold var utrolig tæt på oprykning til 2. division, men tabte desværre i finalen til Hillerøds 2. hold og må tage et år mere i 3. division. Seniorholdet blev nr. 3 i 1. division øst og forbliver dermed i landets bedste række. Junioreliteholdet blev nr. 3 i Sportsjournalisternes turnering og nåede landsdelsfinalen i DM for juniorhold Kokkedal - nej det er ikke et postnummer. Det er placeringerne ved årets Danmarksmesterskaber i slagspil. Jeff Winther 9. plads, Simon Gundorph 4. plads, Jacob Roth 2. plads og sølvmedalje og så Jesper Lerchedahl på 1. pladsen, Dansk Mester og guldmedalje. 4 mand fra samme klub i top 10 ved et DM. Endnu en helt enestående præstation af Kokkedals elitespillere. Der har også været nogle lidt mindre turneringssejre i løbet af sæsonen, og det må nok siges, at der er blevet gået til stålet fra Jeffs og Jespers side i deres respektive sejre i Royal Challenger i Frederikssund, hvor Jeff vandt med hele 8 slag ned til nr. 2, og i Hillerød, hvor Jesper tog pokalen med hjem efter at have ført fra start til slut med en samlet score på -13 efter 3 runder. Også Anders Krøll har gjort klubben stor ære ved at vinde Eremitagepokalen. Hypnotisører, kostvejledere, mentaltrænere, numerologer, astrologer, biodynamikere, personlige trænere, psykologer, heksedoktorer, dyrt indkøbte spillere fra andre klubber og alskens anden hokus pokus hvad er nu det for noget? Det er såmænd alt sammen noget, som vi i Kokkedal Golfklub ikke har gjort brug af for at vinde 2 guldmedaljer i år. Tankevækkende at det stadig er muligt at skabe topresultater på gammeldags manér med en flok unge talentfulde spillere, som primært har det drønskægt med hinanden og sekundært er i besiddelse af en kollektiv jernvilje, der siger spar to til alt. Ikke desto mindre er det nøjagtig, hvad der skete i år, hvor klubbens bedste herrehold vandt Danmarksmesterskabet for klubhold på Odense Eventyr Golf efter en utrolig spændende weekend med sejr i semifinalen over Holstebro og i finalen mod ærkerivalerne fra Smørum. Fantastisk oplevelse og synd at så få klubmedlemmer oplevede triumfen. DM titlen gav en invitation til EM for klubhold for amatører i Tyrkiet, og holdet bestod af Jacob På pigesiden har resultaterne ladet vente lidt på sig af flere årsager, studier, ophold i udlandet m.v. Vi håber, at resultaterne kommer i Det skal også nævnes, at både Kasper Linnet og Jesper Lerchedahl kvalificerede sig til stage 2 på Tourskolen i Sydspanien, men desværre lykkedes det ikke for nogen af dem at gå videre herfra. Klubmestre 2008 blev Camilla Carlsen og Jesper Lerchedahl, og ranglisten blev vundet af Jeff Winther og Christina Lerchedahl. 9

10 Både Jesper Lerchedahl og Simon Gundorph har besluttet at etablere sig som professionelle golfere. Sammen med Jakob Hommel og Kasper Linnet skal de forsøge at gøre klubben ære i ind- og udland. Det bliver spændende af følge vores unge talenter fremover, og vi ønsker dem alle held og lykke. Tak til eliteafdelingens sponsorer Nykredit, Willis, Kokkedal Pro Shop og TOPS Eva Sko for støtten. Det er en stor hjælp for holdene. Juniorafdelingen Juniorafdelingen har i løbet af sæsonen 2008 spillet 17 onsdagsturneringer med et gennemsnit på 22 spillere. På par-3 banen har der også, hver onsdag, været stor aktivitet med at lære nye juniorer at spille golf. Uden støtte fra en trofast gruppe på 4 voksne hjælpere, havde det ikke været muligt at få godkendt de 20 juniorer, som i løbet af sæsonen fik spilletilladelse til stor bane. I efterårsferien blev der spillet/trænet onsdag og torsdag, men igen i år var vi lidt uheldige med vejret. Der er mange talenter, og med Nigel og Michael ved roret skal der nok komme nye dygtige spillere og dermed flere resultater. Vi er jo efterhånden vant til gode resultater i Kokkedal. Klubmester hos drengene blev Christopher T. Larsen. Pigerækken blev ikke spillet på grund af for få tilmeldte. Til sidst skal der lyde en stor tak til Kokkedals Herreklub, der igen i år afholdt sponsorturnering til fordel for juniorafdelingen. Der blev gået til den med det resultat, at juniorafdelingen modtog en check på små kr. - det var virkelig flot. Vi har deltaget i DGU s holdturneringer med 5 hold, hvoraf juniorelite og U16C gik videre til landsfinalen, men tabte i kvartfinalerne. I Sportsjournalisternes holdturnering vandt man østkvalifikationen i Frederikssund, og endte på en 3. plads ved finalerne på Langeland. I JDT vandt Philip H. Jensen den samlede U14 række, og i juniorranglisteturneringerne har Andreas Lunding og Niklas Møller haft en god sæson med 7 top ti placeringer hver, og Niklas opnåede endda at opleve sejrens sødme i Odsherred. Det bliver spændende at følge dem de kommende år. Børnegolf Vi fik endnu engang stor succes med børnegolf. Dejligt at se de mange børn, som nyder legen. Tak til Michael for en stor indsats og til de involverede forældre, som gør dette projekt muligt. Klubturneringer Vi har stadig stor glæde af vores mange interne turneringer. Selvom turneringsudvalget hele tiden arbejder med fornyelser, så har deltagerantallet været faldende gennem de senere år. Vi ser disse turneringer som en vigtig del af vores klubliv, og det er derfor vigtigt, at medlemmerne bakker op og deltager i disse turneringer. Det er samtidig en god mulighed for at møde nye mennesker og dermed være med til at sikre integrationen og klublivet fremover. I august var der sommertur og igen i år gik turen til Ljungbyhed i Sverige, med deltagelse af 18 juniorer. En tak til vore 2 elitespillere Camilla Carlsen og Anders Krøll som var med på turen, og sikkert har inspireret mange af juniorerne, Bl.a. satte Anders ny rekord med at få en golfbold til at hoppe på et ni-jern 947 gange, en rekord der blev forsøgt slået resten af turen. 10

11 De nye spillere Begynderudvalget har været opdelt i 2 områder, hvor Vibeke Clausen har stået for kaninerne, og Luc De Moor og Mogens Carlsen har stået for begynderne. Ved sæsonens start modtog begynderudvalget 20 nye medlemmer uden handicap. Fra de foregående år resterer spillere, som enten endnu ikke er godkendte eller af forskellige grunde ikke er aktive i øjeblikket. I 2008 har begynderudvalget godkendt 15 af årets kaniner samt 10 af de tidligere års kaniner, hvilket er yderst tilfredsstillende. Vores frivillige hjælpere Det er sagt mange gange før, men det kan ikke siges nok. Den frivillige indsats er hele grundlaget for vores klub, og det er yderst prisværdigt at mange af vores medlemmer giver en hjælpende hånd med, uanset om det drejer sig om turneringer, udvalg, uddannelse, baneservice, klubber i klubben m.v. Tak for hjælpen til alle, uden jer gik det ikke! Der har løbende været turneringer på par 3 banen og på den store bane, og der har været fællesturneringer med andre klubber. Høj/lav turneringen, hvor klubbens dygtigste spillere deltager sammen med de nye og uøvede, blev en kæmpe succes, og mange glæder sig allerede til næste års turnering. Mange spillere har forbedret deres handicap betydeligt gennem året, men det betyder så også, at begynderudvalget har måttet sige farvel til en del spillere, som har fået for lavt handicap til at kunne være med næste år. Fremtiden 2009 bliver et rigtigt spændende år, hvor medlemmerne skal tage stilling til, hvad der skal ske med vores bane. Bestyrelsen ønsker medlemmernes stillingtagen til omlægningen af 6. hul og 18. hul samt forbedringer af flere af vores bunkers og enkelte nye. Forbedringerne vil blive fremlagt på generalforsamlingen herunder den foreslåede finansieringsløsning. Vi forventer også, at 2009 giver os den længe ventede afklaring på køb af banen og hvilke muligheder, vi står overfor i et eventuelt samarbejde med Kokkedal Slot, når ejeren forhåbentligt får en forpagter på plads i løbet af Bestyrelsen skal gøre sit yderste for at kunne fremlægge gennemarbejdede beslutningsoplæg til medlemmerne, så vi i fællesskab kan træffe de rigtige beslutninger og sikre den rette udvikling af vores dejlige golfklub. Vi ser frem til en god sæson med fokus på klublivet og en veltrimmet bane. God fornøjelse med spillet og oplevelserne i Hørsholm, den 13. februar 2009 På bestyrelsens vegne Lars Gundorph Formand 11

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Kokkedal Golfklub for 2008 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige og passende under hensyntagen til klubbens aktiviteter. Årsrapporten aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Sponsorbidrag, der ikke afregnes kontant, medtages i regnskabet til anslået værdi m.v. i henhold til klubbens regnskabspraksis. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Kontingenter, medlemsindskud og andre indtægter: Kontingenter, medlemsindskud og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indgår, idet dog forudbetalinger passiveres. Bagskabe: Indtægt vedrørende bagskabe er opgjort netto, idet der er foretaget modregning af diverse driftsomkostninger samt afskrivninger på disse. Company Day: Indtægt vedrørende Company Day er opgjort netto, idet der er modregnet afholdte omkostninger i forbindelse med arrangementerne. Omkostninger I posterne vedrørende banens drift, klubhusets drift samt administration er indeholdt afskrivninger vedrørende disse aktiviteter. 12

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger herunder prioritetsrenter samt urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og gæld. BALANCEN Finansielle anlægsaktiver Omfatter huslejedepositum samt andre deposita, der er målt til kostpriser. Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Klubbens anlæg: Banen Klubhus Klubhus, særlige installationer Maskiner Greenkeeperhus Maskinhus/stakladen Bagskab/bagrum Vej/P-anlæg Vandboring Inventar: Banen, klubhus, køkken og restauration Administration, automobil rest 19 år rest 19 år 6 år 6 år rest 19 år rest 19 år 10 år 6 år 10 år 1-6 år 5 år Aktiver med en kostpris på under pr. enhed eller en brugstid på under 3 år indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 13

14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FORTSAT Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Prioritetsgæld, der forfalder indenfor 1 år fra balancedagen, er afsat i balancen under kortfristede forpligtelser. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Obligationer til indfrielse Obligationer til indfrielse er målt til kursværdi. Obligationer som er forsøgt indfriet og som er over 20 år er indtægtsført over driften. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 14

15 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2008 Budget Budget kr kr Note Indtægter Kontingenter m.v.: Indgåede kontingenter Medlemsindskud (170) DGU kontingenter... ( ) (170) ( ) Kontingenter m.v. - netto Andre indtægter: 900 Greenfee Bagskabe Sponsorer Company Day Forpagtningsafgift, restauration Andre indtægter Offentlige tilskud Obligationslån, indtægtsført Andre indtægter i alt Indtægter i alt Omkostninger Banens drift... 1 ( ) ( ) 995 Klubhusets drift... ( ) ( ) 70 Halfway-house... (46.324) 25 (2.088) Administration... ( ) ( ) Medlemsaktiviteter m.v ( ) ( ) Omkostninger i alt... ( ) ( ) DRIFTSRESULTAT FØR 719 FINANSIELLE POSTER... ( ) Finansielle indtægter (540) Finansielle omkostninger... ( ) (433) ( ) 179 ÅRETS RESULTAT... ( )

16 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2008 AKTIVER Anlægsaktiver Note 31/ / Materielle anlægsaktiver Klubbens anlæg: Banen Klubhus Maskiner Greenkeeperhus Maskinhus/stakladen Bagskabe/bagrum Vejasfaltering/P-anlæg Vandboring Klubbens anlæg i alt Inventar: Banen Klubhus Køkken Restauration Administration Automobil Inventar i alt Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Forsikringsværdi, Greenkeeperhus Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender: Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

17 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2008 Note 31/ / PASSIVER Egenkapital Saldo 1. januar Årets resultat... ( ) Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser: Obligationer til indfrielse Langfristet del af prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser: Kortfristet del af langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Feriepengeforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter m.v Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

18 N O T E R 1. Banens drift Budget kr kr. Gager og lønninger m.v Maskindrift Banedrift Tab ved salg af driftsmateriel Bildrift Afskrivninger driftsmateriel BANENS DRIFT I ALT Medlemsaktiviteter m.v. Hjemmeside/medlemsguide Sport, damer Sport, herrer Sport, juniorer Sport, old boys/old girls/veteran Begynderudvalg Turneringer/sport Sponsoraktiviteter Prohonorar med fradrag af husleje proshop Driving Range Ecco Tour, direkte omkostninger i forbindelse med arrangementet MEDLEMSAKTIVITETER M.V. I ALT

19 N O T E R 3. Klubbens anlæg Særlige Green- Baneanlæg Klubhus installationer Maskiner keeperhus Forventet brugstid rest 19 år rest 19 år 6 år 6 år rest 19 år Kostpris pr. 1. januar Tilgang til kostpris Afgang til kostpris ( ) 0 Kostpris pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar ( ) ( ) ( ) ( ) 0 Årets afskrivninger... ( ) ( ) 0 ( ) ( ) Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger pr. 31. december ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER Maskinhus/ Bagskabe/ Vej/ Vandstakladen bagrum P-anlæg boring I alt Forventet brugstid rest 19 år 10 år 6 år 10 år - Kostpris pr. 1. januar Tilgang til kostpris Afgang til kostpris ( ) Kostpris pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets afskrivninger... (33.382) (80.174) (4.793) (36.224) ( ) Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger pr. 31. december ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER

20 N O T E R 4. Inventar Banen Klubhus Køkken Restauration Forventet brugstid 6 år 6 år 1-6 år 6 år Kostpris pr. 1. januar Tilgang til kostpris Afgang til kostpris Kostpris pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar ( ) ( ) (73.646) ( ) Årets afskrivninger... (23.789) (12.809) (8.868) (6.667) Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger pr. 31. december ( ) ( ) (82.514) ( ) REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER Administration Walkie-talkie Automobil I alt Forventet brugstid 5 år 5 år 5 år - Kostpris pr. 1. januar Tilgang til kostpris Afgang til kostpris Kostpris pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar ( ) (32.243) (50.016) ( ) Årets afskrivninger... (58.294) 0 (25.008) ( ) Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger pr. 31. december ( ) (32.243) (75.024) ( ) REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31. DECEMBER Forsikringsværdi, Greenkeeperhus Klubbens forsikringsselskab har afholdt udgifterne til genopførelse af greenkeeperhuset. Kostprisen pr. 31. december 2007 t.kr er herefter overført til anlægsaktivet. 20

21 N O T E R 6. Langfristede gældsforpligtelser 1/ / Afdrag Restgæld Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år Var.rt.obligationslån opr. kr Var.rt.obligationslån opr. kr I ALT Kursværdi 31. december 2008: kr Eventualposter m.v. Der påhviler ikke klubben yderligere eventual-, kautions- eller garantiforpligtelser udover det i årsrapporten oplyste. 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ejerpantebrev kr i klubhuset ligger til sikkerhed for klubbens engagement med Forstædernes Bank. 21

22 PENGESTRØMSOPGØRELSE Budget Realiseret Realiseret kr kr kr. Årets resultat (647) 249 Kursregulering, værdipapirer Regnskabsmæssig avance/tab ved salg, maskiner og inventar Afskrivninger Resultat herefter Ændring i arbejdskapital: Større/mindre pengebinding, netto... 0 (340) (319) Selvfinansiering fra driften m.v Investeringens likviditetsvirkning m.v.: Salg af værdipapirer (8) Anlæg, netto, jf. specifikation...(1.225) (1.701) (1.556) 22 (1.225) (1.657) (1.564) Langfristet finansiering: Realkreditlån m.v.... (265) (265) (267) (265) (265) (267) Årets likviditetsvirkning... (72) (1.504) (690) Likvide beholdninger netto, primo... (367) (367) 323 LIKVIDE BEHOLDNINGER NETTO, ULTIMO... (439) (1.871) (367) Specifikation af anlæg Klubhus (varmeanlæg) Klubhus inventar: Note Greenkeeperhus Baneomlægning m.v Banen. inventar Maskiner, netto Køkken/restauration Stakladen, porte Bagskabe/bagrum Administration: Note Anlæg i alt Note 1: Beløbene vedrører sponsorbidrag - hjertestarter, elektronisk informationstavle, kontorinventar og kopimaskine.

23

24 Vi Kokkedal Allé Hørsholm

KOKKEDAL GOLFKLUB. ÅRSRAPPORT 2006 (35. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE

KOKKEDAL GOLFKLUB. ÅRSRAPPORT 2006 (35. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE KOKKEDAL GOLFKLUB Kokkedal Allé 9, 2970 Hørsholm CVR-nr. 46 51 98 17 ÅRSRAPPORT 2006 (35. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om klubben... Side 2 Ledelsespåtegning... Side 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EBELTOFT GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2011/12

EBELTOFT GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2011/12 EBELTOFT GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2011/12 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2011/12 for Ebeltoft Golf Club. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer: Dalum Møllervej 18 5250 Odense SV CVR-nummer: 47325617 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere