GRØNT REGNSKAB. Kolding Kommunes Grønne regnskab Henrik Jensen Kiel S i d e 1 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB. Kolding Kommunes Grønne regnskab 2014. Henrik Jensen Kiel 29-04-2015. S i d e 1 20"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB Kolding Kommunes Grønne regnskab 2014 I dette regnskab opgøres de væsentligste miljøpåvirkninger fra kommunens aktiviteter, herunder energiforbrug i kommunens bygninger og forbrug af fossile brændsler. Regnskabet skal endvidere ses i forlængelse af tidligere regnskaber. Disse anvendes til opfølgning på mål for en bæredygtig udvikling af den kommunale drift. Endeligt opgøres CO2 udledning for disse aktiviteter i Resultater i dette regnskab anvendes ligeledes i udarbejdelse af Grøn Balance. Henrik Jensen Kiel S i d e 1 20

2 GRØNT REGNSKAB Kolding Kommunes Grønne regnskab 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Miljøpåvirkning Udvikling og vurdering... 5 Kommunale bygninger... 5 El... 5 Varme... 6 Vand... 7 Transport... 8 Gas og gift Emissioner Indkøb Økologi Grønne Rammeaftaler Pesticider Miljøstyring Grønt Engagement Sammenfatning S i d e 2 20

3 FORORD Kolding Kommune har gennem 2014, endnu en gang, leveret solide grønne resultater. Dette grønne regnskab domineres af solide præstationer på området energiforbrug i kommunale bygninger og en betydelig stigning i anvendelsen af økologiske fødevarer i de kommunale institutioner og kantiner. Regnskabet må således, samlet set betegnes som meget tilfredsstillende og den indsats der i de forgange år er ydet viser sig direkte i resultatopgørelsen for Kolding Kommune reducerer fortsat energiforbruget i egne bygninger, forbedrer fortsat udnyttelsen af det anvendte brændstof i bilparken og har samtidig øget mængden af indkøbte økologiske fødevarer markant. Resultater der er opnået gennem styring og opfølgning på alle væsentlige parametre, herunder er der anvendt energihandleplan II, Fleet Management gruppe og deltagelse i projektet Øko++. De politiske beslutninger realiseres således, samtidig med at der fortsat tages nye skridt til fremme af en mere bæredygtig kommunal drift. En positiv udvikling der skal ses i lyset af at der arbejdes i det konstante dilemma mellem økonomi, miljø og bæredygtighed. Dette grønne regnskab vidner således, mere end noget andet, om vedholdenhed og målrettethed i indsatsen for en grøn og bæredygtig udvikling, ikke blot i den kommunale drift, men også i relation til kommunens mere borgerrettede aktiviteter. I forlængelse af årets gode resultater skal der rettes en tak til de medarbejdere, der har stået for eller deltaget i dataopsamling, dataudredning og arbejdet med datagrundlaget, herunder udarbejdelsen af nøgletal for energiforbrug fra Kommunale Ejendomme. Endvidere har materiale fra Energinet.dk, Energistyrelsen, Key2Green, Danmarks Naturfredningsforening og GreenCities været til stor hjælp i forbindelse med udarbejdelse af dette grønne regnskab. S i d e 3 20

4 INDLEDNING Kolding Kommune har i en årrække arbejdet målrettet med hhv. at opnå reduktioner i energiforbruget fra de kommunale bygninger og tilse at indkøbsmetoderne sikrer mere bæredygtige leverancer. Dertil kommer at der i de senere år er gennemført en særskilt indsat for at administrere den kommunale bilpark optimalt. Herunder har det i den samme periode været en klar målsætning at nedbringe de generelle omkostninger ved disse grundaktiviteter. Kolding Kommune bliver samtidig holdt op på indgåede aftaler i regi af dette regnskab men også gennem bl.a. en vedtaget Bæredygtighedsstrategi for Kolding Kommune, kommunens medlemskab af GreenCities, Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneaftale og projektdeltagelse i udviklingsprojekter som Øko++ og LIFE+. Dette grønne regnskab redegør således for de væsentligste miljøpåvirkninger der direkte vedrører kommunale driftsaktiviteter. Disse indbefatter kørsel i arbejdsregi, drift og energiforbrug af kommunale bygninger og bespisning i kommunale kantiner og institutioner, men også andre relevante forhold som rækker ud over driftsaktiviteter, herunder særskilte miljøkrav i indkøbsaftaler og specifikke projekter med et mere leverandør-, virksomheds- og borgerrettet fokus. Dette grønne regnskab lever op til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2 af 2003 om grønne regnskaber samt retningslinjer angivet i Danmark Naturfredningsforenings Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO2-udledninger og - reduktioner Ud over det årlige grønne regnskab udarbejder kommunen hvert andet år, i ulige år, et CO2 regnskab, som opgør drivhusgasudledningen fra Kolding Kommune som geografisk enhed. Det vil sige en samlet opgørelse over aktiviteter inden for kommunegrænsen fra borger, erhverv, trafik mm., som påvirker drivhusgasudledningen. Har du bemærkninger til dette grønne regnskab eller ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte Klima- og Bæredygtighedsafdelingen på S i d e 4 20

5 MILJØPÅVIRKNING UDVIKLING OG VURDERING Kommunale bygninger Kolding Kommune har siden 1998 arbejdet målrettet på at reducere energiforbruget i kommunens bygninger. Energihandlingsplanerne har med deres energimål og tiltag sat rammen for dette fokus, herunder er der gennemført en energiredegørelse for hver enkelt kommunal bygning. Det primære formål med disse handleplaner har været at investere i økonomisk rentable energibesparelser. Der er og har derfor været fokus på at vælge løsninger der har en begrænset tilbagebetalingstid. I det følgende opgøres energi- og vandforbrug samt øvrige væsentligste miljøpåvirkninger forårsaget af den kommunale virksomhedsdrift. Energihandleplan II tager udgangspunkt i 2006 værdier, 2006 er også året før kommunesammenlægningen og værdier er således for bygninger der også har været underlagt Energihandleplan I. Bygninger fra øvrige kommuner i kommunesammenlægningen har ikke været omfattet. I den forbindelse ses der, frem til kommunesammenlægningen i 2007, og indgåelse af Klimakommuneaftalen med DN, en mindre positiv udvikling. Udvikling i perioden skal ses i lyset af at den nye Kolding Kommune overtog driften af en række bygninger uden vedtagne indsatser for disse og at der i disse år er brugt meget energi på selve sammenlægningsopgaven. Efterfølgende har der været fokus på at realisere besparelser i driften af den nye storkommunes bygninger, herunder at reducere antallet af bygninger både til administration og drift samt udrulle energistyringen til den resterende bygningsmasse. I forlængelse heraf er der tilført yderligere ressourcer til området de efterfølgende år, hvilket kan genfindes i den positive udvikling i forbruget fra 2009 og frem. Særligt på den økonomiske side mere end 3 dobles rammen fra 2,1 mio. kr./år under Energihandleplan I til 6,7 mio. kr./år i Energihandleplan II. Forøgelsen af ressourcer på området ses fortsat i 2012, med ansættelse af nr. 2 Energikoordinator, i 2013 med tilførslen af 10 mio. kr. ekstra og accept af at disse midler der investeres i både solcelleanlæg og energibesparende tiltag herunder medinvestering i vedligeholdelsesprojekter. Endelig indførtes en ordning med reduktion i energi- og vandbetalinger svarende til de besparelser som tiltag ville realisere. Dermed blev der sat særligt fokus på dette i den enkelte institution med særlig interesse i at se projektet lykkes også lokalt. I det efterfølgende opgøres energiforbrug i kommunale bygninger via opgørelse udarbejdet af afdeling Kommunal Ejedomme. Der har i de forgangne år været udarbejdet en Energiredegørelse til offentliggørelse på Kolding.dk, men denne er ikke blevet udfærdiget i 2014 som led i besparelser. Tal kan fortsat rekvireres ved afdeling Kommunale ejendomme. El Der er i løbet af 2014 realiseret en besparelse i elforbruget på godt kwh. Reduktionen i elforbruget er i tråd med indsatsen på området og kan kun betegnes som særdeles tilfredsstillende. Der gennemføres fortsat indsatser med udskiftning af S i d e 5 20

6 belysning, herunder LED pærer i relevant omfang, energibesparende hvidevarer og der er endvidere fortsat fokus på afvigelser. Kolding Kommunes afd. Kommunale Ejedomme sikrer fastholdelse af udviklingen. Resultatet skal samtidig ses i lyset af at området generelt er under pres fra øget digitalisering og dermed øget behov for strøm til bærbare, mobiler, skærme og tablets og særligt for skoleområdet, hvor den nye skolereform betyder flere åbne timer på kommunens skoler, men også indretning af en række nye arbejdspladser på disse. Herunder ses udviklingen i elforbruget pr. m 2. Der er i perioden realiseret en samlet besparelse på hele 15,36 %, og fra 2013 til ,25 %. Elforbrug kwh/m 2 40,00 35,00 30,00 25,00 35,48 35,43 33,98 35,09 32,75 32,11 32, ,72 30, Kommunens mål for 2016 er 29,3 kwh/m 2 og såfremt tendensen fortsætter vil der ikke ske målopfyldelse. I perioden frem til og med 2009 ses en marginal udvikling. Den efterfølgende tendens for perioden giver sikker målopfyldelse i 2016 med 28,21 kwh/ m 2. På denne baggrund må målopfyldelse i 2016 forventes. Varme Der er i løbet af 2014 realiseret en betydelig besparelse i varmeforbruget på godt 2,8 mio. kwh. Reduktionen i varmeforbruget er i tråd med den række af indsatser kommunens afd. Kommunale Ejendomme gennemfører som led i Energihandleplan II og kan kun betegnes som tilfredsstillende. Der foretages udskiftning af ældre fyringsanlæg, optimering af ventilationsanlæg, forbedret isolering af bygninger, udskiftning af vinduer og døre og der er fortsat fokus på at finde årsager til varmetab i bygninger. Nedenfor ses udviklingen i det graddagskorrigerede varmeforbrug pr. m 2. Der er i perioden realiseret en samlet besparelse på 7,9 %, og fra 2013 til 2014 på 6,9%. Udviklingen i varmeforbruget pr. m 2 skal ses i lyset af stigninger frem mod 2009, og at det først er efter kommunesammenlægningen, at der er realiseret besparelser. S i d e 6 20

7 Varmeforbrug graddagekorrigeret kwh/m 2 105,31 110,04 110,14 105,09 111,39 105,16100,94 115,00 104,17 96,99 110,00 105,00 100,00 95,00 90, Kommunens mål for 2016 er 95,2 kwh/m 2 og såfremt tendensen fortsætter vil der ikke ske målopfyldelse. I perioden frem til og med 2009 og kommunesammenlægningen ses en negativ udvikling. Den efterfølgende tendens for perioden giver sikker målopfyldelse i 2016 med 93,8 kwh/m 2. På denne baggrund må målopfyldelse i 2016 forventes. Vand Der er i løbet af 2014 sket en forøgelse af vandforbruget i de kommunale bygninger på godt 5500 m 3 stik imod indsatsen på området. Afdeling Kommunale Ejendomme oplyser i denne sammenhæng, at der er gjort en række indsatser for at reducere vandforbruget, herunder indført overvågning af utætheder, udskiftet toiletter og monteret berøringsfri haner. Tiltagene har haft den ønskede effekt, men der er i 2014 sket en ændring af aktiviteten på skoleområdet. Den nye skolereform er trådt i kraft og dette har overordnet set bevirket en længere skoledag for alle der har daglig gang på kommunens skoler. I den sammenhæng er undervisere således også længere på skolen, da disse nu har fået forberedelsestid samme sted. Samlet set er der tale om et par timers fuld aktivitet mere på den enkelte skole, der giver sig udslag i ½ af stigningen. Stigningen i vandforbruget kan endvidere forklares med 2 vandskader i bygninger tilhørende fritids- og idrætsområdet, der, generelt, har et lavt vandforbrug og derfor ikke monitoreres nær så tæt som bl.a. skole- og seniorområdet. Desværre er det netop her at 2 større læk er sket, begge med et forholdsvis store tab af vand til følge. Endelig ses også en stigning i vandforbruget på Seniorområdet primært ifm. den nybyggede plejecenter Bertram Knudsens Have, hvor der i slutningen af 2013 skete et drastisk fald i vandforbruget for plejecentret Vonsildhave, der på dette tidspunkt var S i d e 7 20

8 under afvikling, uden øget forbrug andetsteds. Således var 2013 forbruget på seniorområdet lavere en i et normalt år. Nedenfor ses udviklingen i vandforbrug pr. m 3 i kommunens bygninger. Der er i perioden realiseret en besparelse på 25,56 % og fra 2013 til 2014 er der sket en stigning på 3,38 %. Vandforbrug m 3 /m 2 0,35 0,30 0,25 0,20 0,35 0,35 0,34 0,34 0,31 0,28 0,27 0,25 0, Kommunens mål for hhv er 0,26 m 3 /m 2 og for ,24 m 3 /m 2. Der er således sket målopfyldelse allerede i 2014, hvad angår 2016 målet og såfremt tendensen fortsætter vil målopfyldelsen blive fastholdt. I perioden frem til og med 2009 og kommunesammenlægningen ses en negativ udvikling. Den efterfølgende tendens for perioden giver sikker målopfyldelse i 2016 med 0,23 m 3 /m 2. På denne baggrund må målopfyldelse i både 2016 og i 2020 forventes. Transport Grundlaget for nedenstående opgørelse er dannet ved dataudtræk på baggrund af registrerede tankninger hos kommunens udbyder af leasing. Dette sker via registreringer på de brændstofkort, der anvendes ved tankning. Brændstofforbruget skal ses i den sammenhæng som størstedelen af køretøjerne anvendes i, dvs. for en stor del bykørsel med mange start og stop situationer, kørsel i myldretid og mange ud- og indstigninger under tilsyn og besøg hos borgere, institutioner og virksomheder. Der er i løbet af 2014 sket en stigning i det samlede transportbehov for den kommunale vognpark på godt km og forbruget af brændstof er steget tilsvarende sammenlignet med året før. Der har i årene før været en let stigende tendens, men dette år er der tale om et hop i antal kørte km. Den øgede transportmængde i de kommunale køretøjer vedrører primært benzindrevne køretøjer og denne stigning kan primært forklares med en betydelig reduktion i kørsel i privat bil i arbejdsregi. Dette transportbehov må forventes at være flyttet over i den S i d e 8 20

9 kommunale vognpark og primært på de biler der ligger i puljebilsordningen, men til dels også i form af øget anvendelse af cykler, særligt i Seniorforvaltningen. Kommunens Fleet Manager oplyser at der forsat ses en stigning i udnyttelsen af disse puljebilskøretøjer, hvilket er i god overensstemmelse med årets resultat. Der indføres løbende nye køretøjer i den kommunale bilpark idet størstedelen af disse er leaset på 4 årige leasingaftaler. I løbet af 2014 har der været særligt fokus på en større udskiftning i Seniorforvaltningen, særligt på området for hjemmeplejebiler. Kommunens Fleet Manager og kommunens Fleet Management gruppe har, i 2014, i samarbejde med kontrakthaver, udarbejdet oplæg der bl.a. indeholder en generel downsizing af bilparken med henblik på at reducere omkostningerne til leje og drift af den kommunale bilpark. Flere mikro- og minibiler, ofte med forbedret brændstofsudnyttelse, påvirker således opgørelsen positivt. I forlængelse heraf er der foretaget udfasning af biler, der bruges sjældent og sat fokus på optimal udnyttelse af tilgængelige biler. Et led i denne optimering har været at flytte enkelte køretøjer fra et fast tilhørsforhold et sted i den kommunale organisation og over i en puljebilsordning, der muliggør bookning på tværs af forvaltninger. Dermed sikres langt flere medarbejdere adgang til at booke bilerne og heraf ses at udnyttelsen af den enkelte bil er stigende. Udviklingen sker på baggrund af en række tiltag for optimering på området, herunder særligt udskiftning af køretøjer i I tillæg til disse indsatser er der i 2014 indført 5 elbiler i kommunens bilpark, en af dem i puljebilsordningen, øvrige med fast tilhørsforhold i Hjemmeplejen, disse fem bilers udledning af CO2 er selvsagt betydeligt reduceret, men det har samtidig medført driftsmæssige udfordringer. Særligt i relation til opladning og begrænsning i rækkevidde. Det har været nødvendig at gennemføre en revision af tal både fra 2013 og 2014, i 2014 alene i relation til oplysninger leveret til Danmarks Naturfredningsforening, hvor der blev afrapporteret tilbage i maj. Revisionen betyder at en række køretøjer, der fejlagtigt, ikke fremgik af tidligere udtræk i 2013 og 2014, nu er medtaget i opgørelsen. Endvidere er væsentlige fejlregistreringer på km opgørelsen tilrettet så disse er i tråd med det forventede kørselsforbrug. Dette er gjort med udgangspunkt i en kvartalsvis opgørelse pr. køretøj. En fejlregistrering vil således oftest give et helt urealistisk højt km antal. Ligeledes er denne kontrol gennemført for km/l til sikring af revision af disse få urealistiske resultater i udtrækket. I opgørelsen til DN er der ikke godtgjort for det samlede antal kørte km, men alene forbruget af brændstof og det samlede resultat påvirkes således kun marginalt. S i d e 9 20

10 Revideret opgørelse for 2013 Opgørelse kørsel Blyfri 92 Blyfri 95 Let D&Gas Let D&Gas - Andet Total km km Sum l /brændstoftype Sum km for Benzin & Diesel Benzin km/l 13,85 Diesel km/l 6,50 2,49 Total brændstof l Total - Andet km/l 7,45 Revisionen har begrænset betydning for den samlede udledning fra kommunale aktiviteter, men betyder i 2013 en forøgelse på 109 ton CO2. I 2014 øges udledningen med 262 Ton ift. opgørelse fremsendt til DN. En betydelig ændring i udledning fra kørsel, men en begrænset ændring i det samlede resultat for kommunale aktiviteter. I årets opgørelse er oprettet en ny gruppe kaldet Diesel Andet. Gruppen indeholder primært arbejdsredskaber, herunder traktorer, rendegravere, større græsslåmaskiner og lign. Disse har i regnskaberne 2012 og bagud været registreret i driftstimer. Deres km/l ses en del lavere end køretøjer til alm. vejtransport. Aktivitetsniveauet har været stigende for disse køretøjer i 2014, hvorimod der er kørt lidt færre km. i dieselbiler. Denne adskillelse for køretøjer på diesel, betyder at køretøjerne nu er opdelt i hhv. almindelige køretøjer og arbejdsredskaber, hvor alm. køretøjer er til egentlig vejtransport, såsom biler, ladvogne, pickups og enkelte lastbiler. Det kan samtidig uddrages at der i forbindelse med udskiftning af køretøjer, særligt i Seniorforvaltningen (nu Social- og Seniorforvaltningen), er realiseret en bedre udnyttelse af benzinen, på godt 1 km/l. For dieselbiler er der til gengæld sket en mindre forringelse på 0,36 km/l. For beregning af kørsel i privat bil er værdierne for arbejdsredskaber herefter ikke medtaget, da disse påvirker brændstofudnyttelsen i væsentlig negativ retning. For gruppen diesel er den i 2014 på 6,14 km/l, men for arbejdsredskaber ligger den på 3,26 km/l, da disse ofte står stille og bruger brændstof, idet brændstof også anvendes til f.eks. grab, skovl eller klinge. Det antages således rimeligvis også at kørsel i privat bil ikke dækker arbejdsredskaber. Der er samtidig sket en mindre stigning i antallet af km kørt i dieselbiler og en stigning i kørte km i benzinbiler. Samlet set er der kørt km, hvoraf de km er foretaget i dieselkøretøjer, heraf km som hidrører fra arbejdsredskaber. I forlængelse heraf ses ligeledes et fald i kørte km i privat bil i arbejdsregi, et fald der som udgangspunkt flyttes til øget kørsel i kommunens bilpark. Her er der sket et fald på godt km, eller knap 12 %. Der er således tale om et markant fald i brug af privat bil, som ikke helt genses i øget anvendelse af de kommunale køretøjer. S i d e 10 20

11 Med hensyn til det øgede kørselsbehov må problematikken omkring udbud på hjemmehjælp nævnes. Kolding Kommune overtog i 2014 kørsel i hjemmeplejen fra flere konkursramte selskaber og dette har selvsagt medført et øget kørselsbehov til denne opgave i en periode. Brændstofsudnyttelse for benzin fra 2013 til 2014 er forbedret med knap 8 % fra 13,85 km/l til 14,95 km/l. For dieselkøretøjer er der sket et fald på knap 6 % fra 6,5 km/l til 6,14 km/l. For Diesel Andet er der til gengæld også sket en stigning fra 2,49 km/l til 3,26 km/l. Nedenfor ses opgørelse af kørte km og brændstofforbrug i den kommunale bilpark fordelt på Blyfri 92, Blyfri 95 og Diesel samt en opgørelse af km/l for benzin og diesel. Diesel - Andet Total km km Opgørelse kørsel Blyfri 92 Blyfri 95 Diesel Sum l /brændstoftype Sum km for Benzin & Diesel Benzin km/l 14,95 Diesel km/l 6,14 3,26 Total brændstof l Total km/l 9,20 Nedenstående cirkeldiagram viser fordelingen mellem brændstoftyper, denne er uændret i forhold til Diesel; l; 73,01% Brændstof i liter 2014 Blyfri 95; l; 26,83% Blyfri 92; 844 l S i d e 11 20

12 De endelige resultat for området Transport må betegnes som tilfredsstillende, særligt set i lyset af en stigning i kørsel i kommunale biler, da det samlede brændstofforbrug er reduceret marginalt. Dertil kommer indførslen af 5 el-biler, der, udover at reducere brændstofforbruget på disse køretøjer til 0 l, også mindsker både støj-, røg- og partikelbelastningen i kommunens byer, hvor de dagligt kører rundt. Der ligger således en ikke værdisat gevinst ud over den faktiske reduktion i forbruget. Gas og gift I forlængelse heraf skal der stilles skarpt på grundvandsbeskyttelse og derfor også på anvendelsen af sprøjtemidler i kommunalt regi. Kommunens ukrudtsbekæmpelse foretages i dag, i stor stil, via afbrænding og dermed ved anvendelse af gas, men også myresyre er kommet i anvendelse. Grundvandet beskyttes således i stor stil mod pesticidforurening fra kommunal aktivitet. Siden 2010 er forbruget af gas steget med knap kg. Det lyder af en del, men gas udleder alene 3 kg CO2/kg gas, hverken SO2 eller NOX. CO2 fra denne aktivitet nærmer sig derfor 40 Ton, men i det samlede regnskab er det uden betydning. Endvidere er der lagt op til at forsyningsselskabet BlueKolding A/S, der jo er ejet af Kolding Kommune, i langt højere grad end i dag, vil høste det energipotentiale, der er i spildevand og slam, herunder levere overskudsvarme til bygninger i området. Ved afslutning af dette regnskab arbejdes der endvidere på at etablere en brinttankstation i Kolding by. Emissioner I det følgende er der udarbejdet en samlet opgørelse over de væsentligste kilder til CO2-, SO2- og NOx udledning, fra kommunens ejede, lejede og selvejende institutioner, herunder er elforbrug i forbindelse med indvinding og distribution af vand til dækning af det kommunale vandforbrug medregnet. Desuden medregnes udledning forårsaget af kørsel i kommunale biler, samt indkøbt gas til både transport, (primært trucks) og til vedligehold af offentlige arealer. Der skal sættes særlig fokus på CO2 udledningen forårsaget af kommunens elforbrug, da emissionsfaktoren for el er faldet markant i år i forhold til 2013, og generelt har givet større udsving i årene 2012, 2013 og 2014, fra 303 g/kwh i 2012 til hele 377 g/kwh i 2013 og nu i 2014 tilbage til 304 g/kwh. Samlet er reduktionen i udledning fra el på godt Ton CO2. Uden den ændrede faktor ville denne værdi i stedet have været på blot 72 Ton CO2. Det er således tydeligt, at betydningen af nationale indsatsers indvirkning på målopfyldelse i den kommunale virksomhedsdrift, fortsat er ganske væsentlig, særligt på el-området. Det må endvidere forventes, med TVIS aftale med Dong om omlægning af Skærbækværkets produktion fra at være gasbaseret til, i 2017, at være flisbaseret, at der fra begyndelsen af 2017 og frem, konservativt vurderet, vil ske en halvering af S i d e 12 20

13 udledningen forårsaget af fjernvarmeproduktionen alene på baggrund af denne omlægning. Denne ændring vil ligeledes påvirke det geografiske CO2 særdeles positivt. Omlægningen understreger vigtigheden af overordnede tiltag, når der virkelig skal flyttes noget på udledningsmængderne. I forbindelse med kommunens indgåelse af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening(DN) skal der endvidere gennemføres en beregning på den faktiske reduktion i udledning, i det, der ses bort fra ændringen i udledningskoefficienterne fra 2013 til Dette år er der sket et væsentligt fald i el faktoren og en marginal stigning i varmefaktoren. Derfor gennemføres beregning for begge. Fastholdes emissionsfaktoren for el på 2013 niveau, 377 g/kwh, er der sket en reduktion i udledning af CO2 fra el på 1,29%. Emissionsfaktoren for fjernvarme er steget marginalt til 123 g CO2/kWh. Fastholdes emissionsfaktoren for varme på 122 g CO2/kWh for 2013, er emissionen fra varme samlet reduceret med 5,96 %. Samlet set, ved fastholdelse af emissionsfaktorerne på 2013 niveau, er der opnået en reduktion i CO2 udledning på 8,45%. Med emissionsfaktoren for el, der i sig selv påvirker resultatet positivt, og øvrige reduktioner, især på varme-, brændstof- og gasforbrug, er der i 2014 realiseret et samlet markant fald i CO2 udledningen på hele 12,55%. I tillæg til dette er der endvidere sket betydelige reduktioner i faktorerne for både SO2 og NOx på el og varmeområdet. Nedenstående tabel viser emissionsfaktorer, opgjort forbrug og afledt emission. Emissionsfaktorer fastlagt via og Trefor A/S. Udledningsfaktor CO 2 SO 2 NO x El 304 0,05 0,20 g/kwh Varme 123 0,014 0,22 g/kwh Benzin ,02 0 g/l Diesel ,02 0 g/l Gas g/kg Form Forbrug 2014 CO 2 SO 2 NO x El kwh 4.444,07 0,73 2,92 Varme kwh 5.479,31 0,62 9,67 Benzin l 341,24 2,97 kg 0,00 Diesel l 1.063,71 8,03 kg 0,00 Gas kg 37, Vand m 3 9,79 1,61 kg 0,01 Totalt Ton ,37 12,60 I relation til fortsættelse af reduktioner med 2% om året, iht. aftalen med DN, vil der med den nuværende udviklingstendens ske klar målopfyldelse i 2021, særligt da der i løbet af 2014 allerede er realiseret målopfyldelse. S i d e 13 20

14 Nedenfor ses udviklingen over målperioden i den samlede CO2 udledning samt en tendenslinie for samme periode. Ton CO Af ovenstående ses, at der er præsteret særdeles tilfredsstillende i relation til ønsket om at mindske miljøbelastningen fra kommunens aktiviteter og ligeledes i relation til Klimakommuneaftalen. Nedenfor ses endvidere mål og tendens Mål 2021; Mål 2021 Mål og tendens Tendens; 8992 Tendens Udviklingen forventes samtidig at forsætte i samme hastighed i årene der kommer. For drift af kommunens bygninger vil der fortsat ske investeringer i forbedring og fornyelse af bygningsmassen, samt være stigende fokus på øget egenproduktion af VE energi. Der er dog i øjeblikket svære betingelser for installation af nye VE anlæg i kommunalt regi så udviklingen er desværre gået i stå for nuværende. Det må også forventes at udviklingen for kommunens bilpark fortsætter samt, at der i forlængelse heraf, indføres flere køretøjer på vedvarende energikilder, primært i form af elbiler, men der arbejdes også på indførslen af den første brintbil i den kommunale bilpark. Brintbilen har en klar fordel i rækkevidden sammenlignet med de elbiler der er på markedet i dag og kan erstatte nuværende køretøjer i bilparken direkte. S i d e 14 20

15 Indkøb Kolding Kommune har i en lang årrække arbejdet med at sikre grønnere og mere bæredygtige indkøb i den offentlige forvaltning. Internationalt nævnes Kolding som et af de særligt gode eksempler på offentlig indkøb med fokus på at begrænse miljøbelastningen. Kommunens indsats blev bl.a. omtalt ifm. ICLEI s konference i Gent i regi af Procura++, en international konference for offentlige indkøbere primært fra Europa, men med mange repræsentanter fra øvrige af verdensdele. Nationalt er kommunen repræsenteret i KomUdbud gruppen, Grønne Indkøb og i regi af GreenCities arbejdes der med bæredygtighed i indkøbsaftalerne. Den primære indsats i kommunens egen indkøbsarbejde, lå i 2014 i at tilse at der faktisk stilles krav til både produkterne og til de serviceydelser der er omkring produktet, herunder transport og miljøpåvirkning og samtidig sikre at disse også bliver en del af tildelingskriterierne. I 2014 blev det endvidere besluttet at foretage en gennemgang af kommunens rammeaftaler med henblik på klarlægning af, om definitionen som en grøn indkøbsaftale, for den enkelte rammeaftale, var korrekt og ligeledes for at sikre den nødvendige dokumentation for forholdet. Gennemgangen viste desværre at en del af de aftaler, der tidligere blev betragtet som grønne, ikke længere kan påberåbe sig et sådant titel. I forlængelse af gennemgangen er aftalerne nu systematisk mærket så opfølgning herefter simplificeres. Endvidere er alle aftaler, der skal udbydes fremefter til revurdering ifm. miljøkrav og miljøkriterier, ligesom der i kommunens Social- og Seniorforvaltning, bl.a. via medlemskab af Green Network, arbejdes seriøst med Corporate Social Responsibility (CSR). Økologi I forlængelse af ovenstående arbejde er der i regi af GreenCities aftalt et mål for anvendelse af økologiske fødevarer i kommunens køkkener på 75% økologi ved udgangen af For Kolding Kommunes vedkommende skal der ske en markant, og noget urealistisk, stigning i indkøbet af økologiske fødevarer for at målopfyldelse, bare tilnærmelsesvis, skal opnås. I 2014 er der til gengæld realiseret en markant stigning i den økologiske andel. Det skal særligt nævnes at en række kommunale køkkener er blevet certificeret i henhold til det økologiske spisemærke. Arbejdet med disse certificeringer er sket gennem Øko++ projektet, hvor fokus er på uddannelse af køkkenpersonale, samt at sikre en omlægning af køkkendriften til mere økologi uden meromkostning for den kommunale forvaltning. Isoleret set må resultatet af året indsats betragtes som særdeles tilfredsstillende med en stigning i økologiandelen på knap 10%, ligesom endnu en runde i projektet vil blive gennemført i 2015 med samme stigningsrate som forventeligt resultat. S i d e 15 20

16 Nedenstående graf viser fordeling af konventionel og økologisk fødevareindkøb i Indkøb af kg fødevarer 2014 Økologi; ,47% Konventionel; ,57% Det må dog samtidig konkluderes at målet er langt fra nået og at indsatsen skal markant forbedres i 2015 for tilnærmelsesvis at opnå en stigning i andelen på knap 40 % point. Grønne Rammeaftaler Kolding Kommune tilser at der i alle udbud er tilføjet sætninger som grundlæggende sikrer at kontrakthæver til enhver tid skal leve op til gældende lovgivning. Herudover stiller Kolding Kommune særskilte krav på miljøområdet bl.a. til indhold af kemikalier i legetøj og sengelinned, til transportudstyr og dennes miljøbelastning, food miles og bl.a. også til sprøjtefri drift af kommunens arealer, også de bortforpagtede. I de forgangne 2 regnskabsår, 2012 og 2013, har det ikke været muligt at opgøre antallet af grønne aftaler med baggrund i manglende datagrundlag, da det samlede overblik manglede i afd. Indkøb og Forsikring. Dette overblik er nu, ved udgangen af 2014, genskabt i samarbejde med kommunens afd. Klima og Bæredygtighed. Det har i forbindelse med denne gennemgang ligeledes vist sig at det, for en række rammeaftaler, ikke har været muligt at genfinde aftalegrundlaget uden først at skulle kontakte den part, der har gennemført udbuddet, oftest i regi af KomUdbud. Ofte er der blot fremsendt link til det endelige udbud idet udbuddet kundgjordes. Dette link er i en del tilfælde anvendt i journaliseringsøjemed, men efter endt udbud ender det samtidigt som et dødt link. Gennemgangen har således også medført en anderledes håndtering af denne del af udbudsprocessen internt, da manglen på udbudsmaterialet naturligt besværliggør opfølgning på aftalegrundlaget. Samlet set er antallet af rammeaftaler med betegnelsen Grøn således opgjort, efter at det er vurderet, ved en gennemgang af den enkelte rammeaftale/delaftale, om denne indeholder særskilte miljøkrav udover gældende lovgivning, og endvidere om den indeholder tildelingskriterier med miljømæssig relevans. Såfremt der enten er stillet miljøkrav eller miljøkriterier betegnes rammeaftalen som grøn. For aftaler uden tilgang til aftalegrundlag er disse fastholdt som Ikke Grøn. S i d e 16 20

17 Det er på denne baggrund igen muliggjort at udarbejde en opgørelse over de grønne rammeaftalers andel af det samlede rammeaftalegrundlag. Nedenfor ses de grønne rammeaftalers andel både i kr. og antalsmæssigt. Total Grøn - Kr. Ikke Grøn - Kr. Grøn - Antal Ikke Grøn - Antal Andel Grøn - Kr. 32,56 Andel Grøn - Antal 50,43 I forlængelse heraf er antallet af aftaler faldet ligesom også andelen af aftaler ligger væsentlig lavere end i opgørelsen fra Dette skal mere end noget andet ses i lyset af at en række aftaler ikke længere er rammeaftaler, men i stedet baserer sig på frivillige prisaftaler eller helt er bortfaldet. Dette sker primært på baggrund af ændret udbudslovgivning og en ændret organisatorisk opbygning samt en nøje overvejelse af behovet for nye udbud og udvidelse af eksisterende iht. systemleverandørtankegangen. For området Grønne Rammeaftaler, må det derfor konkluderes at processen omkring disse ikke har været hensigtsmæssig de seneste år, men at denne i 2014 er ført tilbage på rette spor. Der er øget fokus på indhold af aftalerne og disse vurderes efterfølgende ved hvert byt udbud. Pesticider Anvendelse af pesticider i forbindelse med Kolding Kommunes driftsaktiviteter må anses som meget begrænset. Der er i 2014, fra Miljøministeriets side, anmodet om en opgørelse af forbruget af pesticider for 2013 i kommunen som geografisk enhed, iht. aftalen mellem KL og Miljøministeren. Opgørelsen har fokus på aktivt stof i blandingerne. Dette kan findes på I denne opgørelses ses på 2014 tal for kommunal drift og deraf ses det at der på 2 områder er anvendt en meget begrænset mængde gift. Der er tale om Geografisk Have, hvor gift anvendes til at beskytte havens roser, og i kommunens afd. Drift til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo på et enkelt areal ifm. Seest Losseplads. Der i opgørelsen medtaget den sprøjtning som Kolding Golf Club foretager, da dennes baner ligger på kommunal ejet jord, i alt godt 8 l. Folicur EC 250 og Proline EC 250(begge 250g aktivt stof pr. liter). For Geografisk Have er der samlet tale om godt 1 l. fungicider og 300g Insekticider, hvorimod Kolding Kommune Drift, har anvendt 5,3 l Glyfonnova 2%(360g aktivt stof pr. liter). Endvidere sker der et beregnet forbrug på de kommunalt forpagtede landbrugsarealer (54 ha, hvor der kan sprøjtes) på tæt ved 38 kg (700g aktivt stof/ha/år). Det kommunale forbrug i Haven og i Drift er således forsvindende lille. Samlet set, i sammenligning med S i d e 17 20

18 forbruget på øvrige arealer med landbrugspligt (knap ha) er mængden derfor også meget begrænset. I tillæg til ovenstående er der i løbet af året arbejdet med fornyelse af de kommunale forpagtningsaftaler. Disse er gentegnet med krav om drift af arealerne efter økologiske principper, således at det i dag, foruden Kolding Golf Clubs arealer, kun for en enkelt forpagtningsaftale på de 54 ha, ikke har været muligt at sikre dette krav. Samlet set må kommunens præstation på dette område i 2014 anses som særdeles tilfredsstillende. S i d e 18 20

19 MILJØSTYRING Kommunen anvender opfølgning på miljø- og bæredygtighedsmål som en form for miljøledelse. Opfølgning på mål sker minimum én gang årligt via dette grønne regnskab og endvidere via indrapportering til Green Cities årsrapporten. Dertil kommer publiceringen af Grøn Balance og et CO2 regnskab for kommunen som geografisk enhed hvert andet år. For at sikre en øget forankring af kommunens miljømål er det besluttet, at der tre gange årligt skal ske en rapportering om status for Green Cities målene til de ansvarlige politiske udvalg og områdechefer. Der blev i 2014 også gennemført en udstilling og konkurrence om Green Cities-målene i By- og Udviklingsforvaltningen. Yderligere tiltag skal ses i lyset af kommunens Bæredygtighedsstrategi, hvor et af resultaterne er projektspillet Sustania, der skal sikre helhedsorienterede projekter på tværs af kommunens forvaltninger. Ligeledes er den mangeårige fastholdelse af energistyring og fortsatte investeringer i energioptimering i de kommunale bygninger med til at sikre stærke resultater på energiforbrug og vedvarende energiproduktion. Kommunen har siden 1997 udarbejdet en energiredegørelse, som omhandler forbrug af varme, el og vand i kommunens ejendomme. Endeligt må en mangeårig indsats for grønnere indkøb og de mange institutioner med økologisk spisemærke siges at tilføje endnu en dimension til miljøstyringen sammen med de 43 Grønne Institutioner. Samlet set har Kolding Kommune i en længere årrække præsteret godt på alle indsatsområder i tråd med de generelle målsætninger for kommunal drift og det må forventes at bæredygtighedsstrategien sikrer både opfølgning og positive resultater i årene der kommer. GRØNT ENGAGEMENT I de foregående opgørelser har der været særligt fokus på de aktiviteter der foregår som led i den kommunale drift. I forlængelse af disse aktiviteter gør den kommunale organisation en markant indsats i relation til borgere og virksomheder inden for kommunegrænsen. I første omgang sker det naturligt gennem administrationen af gældende lov, hvor bl.a. Miljø-, Natur- og grundvandsbeskyttelse er i fokus, men ligeledes indsatser over for forureninger, ikke mindst i vandløb og forbedret spildevandshåndtering både i og uden for byerne herunder begrænsning af overløbshændelser, klimatilpasning, sundere livsstil og bedre affaldssortering. Indsatser der rækker langt ind i den enkelte borgers tilværelse. Det grønne engagement bygger i høj grad på et ønske om at fremme tilgængeligheden og lysten til at leve, indkøbe og agere mere bæredygtigt inden for kommunegrænsen. Dette sker gennem en række projekter, der støttes af kommunale ressourcer. Her kan Grøn Erhvervsvækst, Grøn Generation, Grøn Institution, Grøn Butik, den Grønne Gade under kommunens Kulturfestival, Blå flag arrangementer, Hjælp Fisken kampagne, Energy Day, uddannelse af Energihåndværkere, WWF s Sluk Lyset time, gratis rygestop, cykelkampagne og Bioblitz nævnes som nogle. S i d e 19 20

20 Samtidig opnås ny læring og ny inspiration ved at kommunen nationalt deltager i bl.a. Green Cities, Green Network, Naturpark Lillebælt og internationalt i konferencer på europæisk niveau, bl.a. i regi af ICLEI, North Sea SEP og Covenant og Mayors. I denne sammenhæng ses Kolding kommune fortsat som en foregangskommune i Europa, der arbejder innovativt med bæredygtighed og social ansvarlighed i sit virke. Det kan nævnes at kommunens arbejde med bæredygtig beklædning til kommunens driftsmedarbejdere blev fremhævet ved årets Procura+ konference. SAMMENFATNING I dette grønne regnskab ses det, at Kolding Kommune, har leveret gode og særdeles tilfredsstillende resultater på de væsentligste indsatsområder i Der er sket reduktioner i energiforbruget, forbruget af brændstof er faldet lidt selvom der er kørt en del flere kilometer, kørsel i privat bil i arbejdsregi er reduceret betydeligt og samtidig er der sket en betydelig stigning i indkøbet af økologiske fødevarer, hvor en række af kommunens køkkener har opnået Øko++ spisemærket. På området for energiforbrug er situationen helt særligt, da tendensen fortsat sikrer klar målopfyldelse både for el, varme og vand. Der er endvidere sket målopfyldelse hvad angår kommunens aftale med DN, om reduktioner i den totale emission fra den kommunale virksomhed på 2 % pr. år frem mod 2021 allerede i Dette resultat skal ses i lyset af, at der siden kommunesammenlægningen i 2009 udledes Ton mindre CO2 fra den kommunale aktivitet, en reduktion på godt 28%. I tillæg til dette er der sket et fald i den belastning, særligt i kommunens byer, som kørsel i arbejdsregi bevirker. Et fald både i kørte km, også i privat bil, en stigning i brændstofudnyttelsen og ikke mindst indførsel af 5 elbiler, vidner om betydelige forbedringer på dette område. Helt enkelt mindre røj, møj og støj fra arbejdskørsel i kommunalt regi til glæde og gavn for kommunens medarbejdere såvel som borgere. På baggrund af disse stærke resultater må det forventes at der i det kommende år præsteres tilsvarende, dog med særlig fokus på indkøb og økologi. Der er tale om et meget ambitiøst mål for netop økologi i de kommunale køkkener, hvor den positive udvikling hidtil er sket i et for lavt tempo. Der er således ikke opnået målopfyldelse på hverken indkøbsaftaler eller indkøb af økologiske varer dette år selvom året har medvirket til en skarp fokusering på området og en markant stigning i økologiprocenten. Tendensen er fortsat at der ikke vil ske målopfyldelse i Det samlede resultat for 2014 må betegnes som særdeles tilfredsstillende med tendenser der, helt generelt, tegner til sikker målopfyldelse på de miljømæssige parametre i årene der kommer. S i d e 20 20

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

GRØN BALANCE Det geografiske miljøregnskab for Kolding Kommune. kolding kommune. det vil kommune. Sammen sætter vi grønne fodspor

GRØN BALANCE Det geografiske miljøregnskab for Kolding Kommune. kolding kommune. det vil kommune. Sammen sætter vi grønne fodspor det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune GRØN BALANCE Det geografiske miljøregnskab for Kolding Kommune Sammen sætter vi grønne fodspor GRØN BALANCE 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØN BALANCE 2013

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

ENERGI OG BÆREDYGTIGHED

ENERGI OG BÆREDYGTIGHED ENERGI OG BÆREDYGTIGHED HANDLEPLAN 2014-2016 Forord Indhold Forord 3 Hvad er Borgmesterpagten? 4 Hvad er Klimakommune? 5 Fremtidens Energi-indsats i Struer Kommune 6 Transport 8 Energisparebarometer 10

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser 2008-2012

Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser 2008-2012 Grønlands Selvstyre Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser 2008-2012 September 2009 EM 2009/127 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING...5 RESUMÉ...7 1 BAGGRUND FOR GRØNLANDS

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010 CO2-regnskab for Sønderborg Kommune Baseline 2007-2010 Indhold 1 Sønderborg Kommunes samlede 6 CO 2 -udledning Energiforbrug, vandforbrug og CO 2 -udledning i ton i seks hovedkategorier 2 Elforbrug 10

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren,

Læs mere

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN IV.1 Indledning Fokus på klima og reduktion af drivhusgasser Reduktionskrav i henhold til Kyoto for 2008-12 Dansk klima- og energipolitik har gennem de seneste

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO 2 -udledninger og -reduktioner

Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO 2 -udledninger og -reduktioner UDKAST Dato: 29-02-2008 Arkivnummer: - Til: Sagsbehandler: CPO/JLC Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO 2 -udledninger og -reduktioner Danmarks Naturfredningsforenings vejledning til

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere