ROTTEHANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTTEHANDLINGSPLAN"

Transkript

1 ROTTEHANDLINGSPLAN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

2 1 INDLEDNING STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET MÅLSÆTNING INDSATSOMRÅDER TILTAG TIL REALISERING AF INDSATSOMRÅDER INFORMATION TIL BORGERE OM FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER SAMARBEJDE MED STRUER FORSYNING DEFEKTE HOVEDLEDNINGER DEFEKTE, PRIVATE STIKLEDNINGER KLOAKROTTEBEKÆMPELSE EFFEKTIVISERING AF ROTTEBEKÆMPELSEN ROTTEBEKÆMPELSE FORETAGET AF STRUER KOMMUNE GRUNDEJERNES FORHOLD STRUER KOMMUNES EGNE FORHOLD ROTTEBEKÆMPELSE FORETAGET AF PRIVATE, AUTORISEREDE BEKÆMPELSESFIRMAER ØGET SAMARBEJDE OG DIALOG MED STRUER KOMMUNES ENTREPRENØR PÅ ROTTEOMRÅDET UDARBEJDELSE AF RELEVANT STATISTIK PÅ ROTTEOMRÅDET

3 1 Indledning Miljøministeriets bekendtgørelser nr af 29. december 2015 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter pålægger kommuner i Danmark at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter, der skal foregå i overensstemmelse med Naturstyrelsens udarbejdede retningslinjer. For at kunne foretage en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det nødvendigt med en målrettet strategi. I bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det bestemt, at den enkelte kommune skal udarbejde en handlingsplan indeholdende en række mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og revideres hvert tredje år. Målet med denne handlingsplan er at reducere antallet af rotter i Struer Kommune gennem fortsat fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Handlingsplanen skal samtidig øge kommunens muligheder for at integrere forebyggelsen af rotter bedre i den kommunale indsats på området. Handlingsplanen skal samtidig give Struer kommunes borgere indsigt i de prioriteringer og strategier på rotteområdet, som Struer kommune har valgt at gennemføre. De enkelte indsatsområder i handlingsplanen er beskrevet nedenfor. 2 Status på rotteområdet Struer Kommune har ca indbyggere. Kommunen omfatter områder der er udlagt både som byzone og som landzone. For den kommunale rottebekæmpelse betyder opdelingen, at der i byzone kun foretages kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse fra borgerne, mens der i landzone sker et opsøgende, kommunalt rottetilsyn. Ud over by- og landzone har kommunen arealer udlagt til sommerhusområder. Bekæmpelse af rotter sker ligeledes her efter anmeldelse. I landzone var der i 2014 ca. 659 landbrugsejendomme, ca parcelhuse, ca. 154 virksomheder og ca. 310 sommerhuse og ubebyggede grunde m.v. Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter åbner mulighed for, at der kan meddeles dispensation for det kommunale eftersyn for rotter på ejendomme i landzone, hvis der bl.a. er tale om parcelhuslignende områder. Der er i øjeblikket meddelt dispensation til i alt 859 ejendomme i Struer Kommune. Det betyder, at disse ejendomme ikke får et opsøgende, kommunalt tilsyn men selv skal anmelde eventuelle rotter til kommunen. Rottebekæmpelsen i Struer Kommune er i øjeblikket udliciteret til bekæmpelsesfirmaet Kiltin A/S, der har indgået en kontrakt med kommunen om kommunal forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kontrakten er gældende fra den 1. januar 2015 til 31.december 2017 og udgør kr. pr. år. 2.1 Tildelte ressourcer på rotteområdet I medfør af miljøbeskyttelsesloven har Struer Kommune mulighed for at opkræve et gebyr for rottebekæmpelsen. Gebyret opkræves som en promillesats af ejendomsværdien for samtlige faste ejendomme i kommunen, såvel bebyggede som ubebyggede grunde. Gebyret fastsættes årligt og udgør en promillesats pr kr. i ejendomsværdi. Alle grundejere er forpligtet til at betale gebyret, også selvom de for egen regning får foretaget rottebekæmpelse i forbindelse med en sikringsordning, jf. afsnit

4 3 Målsætning Rotter er skadedyr, som både kan overføre alvorlige sygdomme til mennesker og ødelægge samfundsskabte værdier. Det er derfor vigtigt, at rotter både forebygges og bekæmpes i videst muligt, så deres antal begrænses mest muligt. Struer kommune vil øge fokus på forebyggelse og gennemføre en effektiv bekæmpelse af rotter sikre at rotterne bliver i kloakkerne begrænse rotternes antal i kloakkerne reducere antallet af rotteanmeldelser reducere forbruget af rottegift og efterleve Naturstyrelsens resistensstrategi yde kommunens borgere en hurtig og god sagsbehandling på rotteområdet baseret på faglighed, kvalitet og professionalisme 4 Indsatsområder Information til borgere og virksomheder om forebyggelse af rotter Samarbejde med Struer Forsyning om defekte hovedledninger og defekte private stikledninger Samarbejde med Struer Forsyning om kloakrottebekæmpelse Effektivisering af kommunal og privat rottebekæmpelse Øget samarbejde og dialog med kommunalt rottebekæmpelsesfirma Udarbejdelse af relevant statistik på rotteområdet til brug for mulige indsatsområder 4

5 5 Tiltag til realisering af indsatsområder 5.1 Information til borgere om forebyggelse og bekæmpelse af rotter En gennemgang af borgernes anmeldelser om rotter til Struer kommune viser, at en stor del af anmeldelserne vedrører forhold med tilknytning til boliger i byzone. Det kan være rottetilhold som følge af fuglefodring, hønsehold, opbevaring af hunde- og kattefoder, usikrede skure og udhuse samt brud på kloakledninger. Anmeldelserne fra borgere med ejendomme i landzone vedrører ofte rotter i bygninger og stalde, hønsegårde, maskinhuse og lader eller rotter i og omkring bygninger som følge af foder eller foderspild, manglende rottesikring eller oprydning. Derudover kan der optræde rotter f.eks. på vildtfodringspladser i det åbne land. Fælles for alle anmeldelser er, at rotterne har fundet både føde og skjulesteder på ejendommene. Rotterne er således ikke årsag, men en direkte følge af manglende sikring og renholdelse. Der er derfor behov for, at Struer Kommunes borgere bliver vejledt bedre i, hvordan man kan undgå rotter. Struer Kommune vil udarbejde informationsmateriale til grundejere i byzone om deres forpligtelser med hensyn til rottesikring og renholdelse af deres ejendomme. Materialet vil indeholde en række gode råd til, hvordan man undgår rotter på sin ejendom, samt hvordan man kan sikre sig, at ejendommens kloaksystem fungerer miljømæssigt forsvarligt. Materialet vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Struer Kommune vil i forbindelse med det obligatoriske rotteeftersyn i landzone udlevere informationsmaterialet 10 STALDTIPS om grundejeres forpligtelser med hensyn til rottesikring og renholdelse af deres ejendomme. Informationsmaterialet er allerede i dag tilgængeligt på Struer Kommunes hjemmeside. Struer Kommune vil desuden udarbejde informationsmateriale, der vedrører god fodringspraksis samt rottesikring og renhold på vildtfodringspladser i det åbne land. Materialet vil blive lagt på kommunens hjemmeside. 5.2 Samarbejde med Struer Forsyning Defekte hovedledninger Rotter i byzone lever primært i kloakkerne. Hvis kloakkerne ikke er i forsvarlig stand, finder rotterne hurtigt frem til huller og sprækker i ledningerne og kan derved trænge op til jordoverfladen. Er rotterne først kommet op i boliger eller på overfladen, stiger risikoen både for smitteoverførsel og væsentlig skade på bygninger, inventar, fødevarer m.v. Struer Kommune samarbejder allerede i dag med Struer Forsyning om en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kloakkerne, men dette samarbejde kan med fordel styrkes og udbedres på flere områder. Kloakkerne inddeles i en offentlig del og en privat del. Struer Forsyning ejer alle offentlige, hovedledninger, brønde og stikledninger i Struer kommune, mens grundejerne er ejere af de private/kommunale stikledninger og brønde. Når der i forbindelse med anmeldelser om rotter konstateres defekte hovedkloakker m.v., er det vigtigt, at der meget hurtigt sker udbedring af fejlene, således at rotternes levesteder og spredningsmuligheder på overfladen begrænses mest muligt. Struer Kommune vil ved konstaterede fejl på de offentlige kloakker anmode Struer Forsyning om inden 2 uger at udbedre fundne fejl og mangler, så rottetilhold hurtigt kan blive bragt til ophør. Struer kommune vil udarbejde standardskrivelser til brug herfor. 5

6 5.2.2 Defekte, private stikledninger Defekte kloakker er et stigende samfundsproblem, men især brønde og stikledninger til private boliger og virksomheder udgør en væsentlig kilde til rottetilhold, da de ikke, i samme grad som de offentlige ledninger, løbende renoveres. En stor del af de anmeldelser om rotter, som Struer kommune årligt modtager fra borgerne, skyldes fejl og mangler på kloaksystemerne. Det er den enkelte grundejers ansvar at sørge for, at kloakledninger fungerer miljømæssigt forsvarligt, d.v.s. er tætte og ikke udleder spildevand til omgivelserne eller tillader, at rotter trænger op til overfladen. Det er derfor vigtigt, at grundejere, hvor der er konstateret rotter og brud på kloaksystemet, hurtigt foretager udbedring af de observerede skader. I modsat fald vil antallet af rotter på ejendommen og i området kunne stige betragteligt inden for kort tid. For at reducere antallet af rotter i og omkring en privat ejendom, der har fået konstateret rotter, har Struer kommune indgået et samarbejde med Struer Forsyning om bekæmpelse af rotter i de tilstødende hovedledninger. Struer Forsyning installerer, på anmodning fra Struer Kommune, dræbende fælder i hovedledningerne, således at eventuelle rotter afskæres fra at trænge op i den rotteramte bolig eller op på jordoverfladen. I de fleste tilfælde opdages fejl og mangler på de private kloaksystemer imidlertid først i forbindelse med, at man konstaterer rotter på en ejendom. Fejlene findes som regel, når man foretager røgprøve elle TV-inspektion af grundejerens kloaksystem. Hvis de private kloaksystemer var i bedre stand end tilfældet er i dag, ville antallet af rotteanmeldelser falde betragteligt, og selve bekæmpelsen af rotter blive mere effektiv. Struer Kommune vil i sager, hvor der er konstateret rotter og brud på private grundejeres kloaksystem, inden for to uger udstede forvarsel om påbud med krav om udbedring. Grundejerne vil i sådanne sager få en frist til at udtale sig og se sagens dokumenter, således at sagen kan blive belyst bedst muligt, inden der udstedes et eventuelt påbud. For at sikre at kloakskader bliver udbedret som foreskrevet, vil Struer Kommune desuden forlange en dokumentation for arbejdets retmæssige udførelse fra den autoriserede kloakmester, som har udført de påbudte reparationer. Struer kommune vil fortsætte samarbejdet med Struer Forsyning om bekæmpelse af rotter i hovedledningerne i forbindelse med konstatering af kloakbrud og rotter på privat ejendom Kloakrottebekæmpelse Struer Forsyning foretager i dag bekæmpelse af kloakrotter. Det sker dels ved hjælp af rottespærrer (dræbende fælder) og giftblokke, der hænges ned i brønde. Antallet af anvendte rottespærrer er 53 stk. og Struer forsyning har i de seneste tre år anvendt ca. 300 giftblokke. Rottespærrerne i hovedledningerne anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter: Forud for renovering af kloakledninger, så rotter ikke presses op i de private stikledninger Ved kloakseparering Ved anmeldelser om mange rotter inde på privat grund Ved bekæmpelse af rotter som led i den almindelige drift af hovedkloaksystemet 6

7 For at minimere miljøbelastningen anvendes giftblokkene kun i det omfang, der ikke er mulighed for at installere rottespærre i en brønd. I de tilfælde, hvor der anvendes giftblokke, vil de blive anvendt systematisk og med anvendelse af intervaludlægning for at opnå størst mulig effekt. 6 Effektivisering af rottebekæmpelsen Anmeldelserne om rotter danner grundlag for Struer Kommunes bekæmpelse på de enkelte ejendomme, ligesom anmeldelserne giver kommunen mulighed for at gøre borgerne opmærksom på fejl og mangler i relation til rottesikring og renholdelse. Den kommunale rottebekæmpelse indeholder således både en umiddelbar foranstaltning, der vedrører selve bekæmpelsen af rotter, og en fremtidig foranstaltning, der sikrer, at der ikke igen kommer rotter på adressen. Måling af effektiviteten i den kommunale rottebekæmpelse kan bl.a. ske ved at se på antallet af rotteanmeldelser. Antallet af anmeldelser er et indirekte udtryk for, hvor mange rotter, der er i en kommune. Antallet af anmeldelser påvirkes imidlertid ikke blot af effektiviteten i den kommunale rottebekæmpelse, idet også andre faktorer har indflydelse på antallet af anmeldelser, f.eks. naturlige variationer i rottebestandene, klimatiske forhold og tilgangen til føde. Hvis antallet af anmeldelser imidlertid over en årrække udviser et konstant fald, kan det tages som udtryk for, at forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter har fungeret tilfredsstillende og er i stand til at modstå udefra kommende begivenheder eller årsager. Nedenfor ses de seneste fire års anmeldelser om rotter fra Struer kommunes borgere. År Antal anmeldelser/gennemsnit I alt 3643/911 Tabel 1. Antal rotteanmeldelser i Struer Kommune Set over den angivne periode er der tale om et fald, men det er Struer Kommunes vurdering, at der skal gå flere år, førend der kan udledes en klar tendens om effektiviteten i Struer Kommunes rottebekæmpelse. Det er imidlertid Struer Kommunes klare målsætning, at gøre den kommunale rottebekæmpelse så effektiv og målrettet som overhovedet mulig. Nedenfor vil kommunen skitsere, hvordan man kan nå dette mål. 6.1 Rottebekæmpelse foretaget af Struer Kommune Grundejernes forhold En forudsætning for en effektiv kommunal rottebekæmpelse er bl.a., at kommunens borgere er opmærksomme på rotter og foretager anmeldelser af dem, så snart de konstaterer rotteforekomst. En anden forudsætning er, at borgerne er klar over, hvordan de rottesikrer og renholder, og at de hurtigt foretager de nødvendige foranstaltninger, når der optræder rotter på deres ejendomme. 7

8 Struer Kommune kan være behjælpelig i denne proces ved at udarbejde relevant informationsmateriale om rotter, som er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, eller som uddeles til grundejerne, jf. eksempelvis ovenfor under afsnit 1. I forbindelse med rottetilhold på en ejendom er det vigtigt, at grundejerne følger op på de anvisninger og eventuelle påbud om sikring og renholdelse, som kommunen giver. Hvis grundejerne efterlever anvisningerne, vil rotterne ikke længere have eksistensgrundlag på de enkelte ejendomme, og rotterne vil ikke have mulighed for at formere sig. Det giver i det lange løb en reduktion i den samlede rottebestand i kommunen, som vil kunne aflæses på anmeldelsesstatistikken. Mulighederne for rotter på ejendomme i landzone er ofte meget gunstige, idet skjulesteder og fødegrundlag er til stede i rigt mål. På ejendomme i landzone med rotter er det derfor især vigtigt, at der bliver fulgt op på de konkrete anvisninger om f.eks. oprydning, vedligeholdelse, renholdelse m.v., som kommunen giver. I modsat fald vil den enkelte grundejer aldrig blive af med sine rotter på trods af indsatsen fra den kommunale rottebekæmper. Struer Kommune vil fremover have øget fokus på ejendomme i landzone, som har rotter. Den kommunale rottebekæmper skal senest to uger efter første besøg infomere kommunen i den kommunale rottedatabase GeoEnviron, hvis grundejeren ikke har rettet sig efter rottebekæmperens anvisninger med hensyn til sikring og renholdelse. I sager, hvor der er konstateret rotter i større omfang, vil Struer Kommune inden for en frist af to uger udstede forvarsel om påbud til grundejeren. Forvarslet vil indeholde beskrivelse af de foranstaltninger, som grundejeren skal udføre, for at rotterne kan blive effektivt bekæmpet. Forvarslet vil desuden give grundejeren mulighed for at udtale sig i sagen og se sagens dokumenter, således at den kommunale forvaltning kan træffe en korrekt afgørelse i form af et påbud, hvis det skulle blive nødvendigt. Struer Kommune vil via den kommunale rottebekæmper uddele folderen 10 staldtips til alle ejere af ejendomme i landzone, jf. afsnit Struer Kommunes egne forhold I bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det generelt pålagt grundejere at sikre og renholde deres ejendomme. Det gælder ikke blot den enkelte, private grundejer, men også kommuner i de tilfælde, hvor kommunen optræder som grundejer. Struer Kommune er ejer af en lang række ejendomme i kommunen, f.eks. skoler, daginstitutioner, ældreboliger, m.v. Hvis forholdene på de kommunale ejendomme lever op til bekendtgørelsens bestemmelser om sikring og renholdelse, vil rotternes muligheder for at finde skjulesteder og søge føde vil blive reduceret. Færre rotter betyder, at den kommunale rottebekæmpelse kan blive mere fokuseret, anvende færre ressourcer og blive mere effektiv. I bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det desuden bestemt, at kommunen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, skal opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til eksisterende skoler, plejehjem og daginstitutioner. For at bekæmpelsen af rotter fortsat skal være effektiv er det nødvendigt, at den kommunale rottebekæmpelse anvender de rette kemiske midler. I bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er det bestemt, at kommunen ved bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter) skal anvende det svageste aktivstof først, den såkaldte resistensstrategi. Anvendelse af det svageste aktivstof først vil betyde færre risici ved bekæmpelsen, bedre udnyttelse af giften og muligheden for at bekæmpelsen med antikoagulanter kan fortsætte i mange år fremover. Struer Kommune har i de foregående tre år anvendt følgende kemiske midler i rottebekæmpelsen 8

9 År/ Aktivstof Chlorophacinon Coumatetralyl Bromadiolon Tabel 2. Antal kg bekæmpelsesmiddel anvendt af Struer Kommune Som det fremgår, har Struer Kommune i 2012 og 2013 udelukkende anvendt aktivstoffet bromadiolon, som er det svageste aktivstof af de såkaldte 2. generations antikoagulanter. I 2014 er coumatetralyl, som er et svagere aktivstof, blevet anvendt, omend i begrænset omfang. I dag anvender Struer kommune aktivstofferne chlorophacinon og coumatetralyl, som er de to svageste aktivstoffer på det danske marked. Hermed sikres det, at miljøbelastningen bliver så lille som muligt. Struer Kommune vil i løbet af 2016 foretage en nærmere gennemgang af alle de skoler, plejehjem og institutioner, der ejes af kommunen, med henblik på at vurdere, hvor der kan opsættes rottespærrer ud fra de af bekendtgørelsen opstillede kriterier. Kommunen vil i forbindelse hermed TV-inspicere ledningerne inde bag rottespærrerne for at sikre, at ledningerne er intakte. Hvis der er rotter bag ved rottespærrerne, vil rotterne blive bekæmpet med gift eller dræbende fælder. De pågældende rottespærrer vil blive finansieret via det kommunale rottegebyr og arbejdet med installering af rottespærrer forventes at være tilendebragt i løbet af Struer Kommune vil foretage en kritisk gennemgang indendørs og udendørs af samtlige kommunens ejendomme med henblik på at gennemgå bygninger og udendørsarealer for fejl og mangler med henblik på at sikre dem forsvarligt mod rotter. Struer Kommune vil i den kommunale bekæmpelse forsat anvende de svageste aktivstoffer og kun i tilfælde, hvor der er konstateret resistens hos rotter, anvende midler, der er stærkere end chlorophacinon og coumatetralyl. 9

10 6.2 Rottebekæmpelse foretaget af private, autoriserede bekæmpelsesfirmaer I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan private bekæmpelsesfirmaer udføre rottebekæmpelse i en kommune. Autoriserede rottebekæmpere kan bl.a. indgå aftaler med virksomheder m.v. om etablering af sikringsordninger om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Sikringsordningerne omfatter en bygningsgennemgang, der kan suppleres med opstilling af foderstationer med gift i tilfælde af rotteangreb. Bygningsgennemgangen skal sikre, at der ikke kan trænge rotter ind på virksomheden, og den autoriserede person skal derfor udarbejde en rapport om bygningsgennemgangen, der skal afleveres til virksomheden, så den kan udbedre eventuelle fejl og mangler på virksomheden. Herved sikres det, at rotter ikke længere kan finde føde og skjulesteder. Indgående sikringsordninger skal ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter anmeldes skriftligt til kommunen. Struer Kommune vurderer, at hvis alle virksomheder, hvor der er tegnet sikringsordninger i Struer Kommune, får foretaget en bygningsgennemgang med tilhørende rapport, vil det betyde et omfattende løft i den forebyggende indsats mod rotter. Færre skjulesteder og færre muligheder for at søge føde vil betyde mindre rottebestande, der ofte vil være lettere at bekæmpe. I henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan kommunen forlange at se bygningsgennemgangsrapporter, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en effektiv rottebekæmpelse. Kravet om anvendelse af det svageste aktivstof i bekæmpelse af rotter med kemiske midler gælder også de private bekæmpelsesfirmaer. Struer Kommune kan, via de private bekæmpelsesfirmaers indberetninger til kommunen om anvendelse af aktivstof, se, om firmaerne lever op til bestemmelsen. Coumatetralyl Bromadiolon Difenacoum Flocoumafen År/aktivstof Chlorophacinon Brodifacoum Difethialon Tabel 3. Antal kg bekæmpelsesmiddel anvendt af private, autoriserede personer i Struer Kommune i Som det fremgår af tabellen, er antallet af kg af de stærkere bekæmpelsesmidler faldet i perioden. Imidlertid anvendtes der stadig i 2015 aktivstofferne bromadiolon og difenacoum, om end sidstnævnte er faldet væsentligt. Midler med aktivstofferne flocoumafen og difethialon er tillige kommet til i De nævnte midler er væsentligt kraftigere i styrke end coumatetralyl og chlorophacinon og er derfor også potentielt mere skadelige for miljøet. Struer Kommune vil skriftligt orientere de bekæmpelsesfirmaer, der opererer i kommunen om deres forpligtelser i henhold til bekendtgørelsen. De firmaer, der endnu ikke måtte have anmeldt indgåede sikringsordninger, vil få en frist til at gøre dette. Struer Kommune vil derefter kunne danne sig et samlet overblik over indgåede sikringsaftaler, hvad der vil have betydning for den strategiske indsats på rotteområdet. 10

11 Struer Kommune vil stikprøvevis anmode om at få udleveret bygningsgennemgangsrapporter hos firmaer med sikringsordninger. I tilfælde af manglende rapport vil Struer Kommune tage kontakt til det ansvarlige bekæmpelsesfirma med krav om udarbejdelse af rapport. Struer Kommune vil kontrollere, at de private bekæmpelsesfirmaer lever op til bekendtgørelsens resistensstrategi. Struer Kommune vil rette henvendelse til bekæmpelsesfirmaer, af hvis indberetning til kommunen, det fremgår, at de anvender stærkere aktivstoffer end coumatetralyl og chlorophacinon i rottebekæmpelsen. Struer Kommune vil i givet fald anmode de pågældende firmaer om en nærmere redegørelse for valg af gift. 7 Øget samarbejde og dialog med Struer Kommunes entreprenør på rotteområdet Som nævnt har Struer Kommune udliciteret rottebekæmpelsen til bekæmpelsesfirmaet Kiltin A/S. Samarbejdet med dette firma fungerer godt og tilfredsstillende og bygger på gensidig tillid. En væsentlig forudsætning for en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Struer Kommune er imidlertid, at kommune og bekæmpelsesfirma hele tiden er ajour og holder hinanden orienteret om udviklingen på rotteområdet i kommunen både i de enkelte sager og mere generelt. Struer Kommune har derfor planer om at afholde møder med entreprenøren for at drøfte borgernes eventulle klager og henvendelser om rottebekæmpelsen. Møderne skal tillige afdække, om der er uhensigtsmæssigheder i den daglige drift af rottebekæmpelsen, og om den eventuelt kan gøres bedre i fremtiden. Det forventes, at møderne mellem parterne vil kunne bidrage til, at sagsgange bliver mere smidige, at sagerne hurtigere og mere effektivt afsluttes, og at borgerne får den service på rotteområdet, som de har krav på. Struer Kommune vil to gange årligt afholde faste møder hen henblik på at drøfte rottebekæmpelsen i kommunen. Dette udelukker ikke, at der kan blive behov for yderligere møder, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 8 Udarbejdelse af relevant statistik på rotteområdet Struer Kommune deltager sammen med alle kommuner i Danmark i etablering af en rottedatabase, der, i regi af Naturstyrelsen, omfatter udvikling af en fællesoffentlig database til lagring, opdatering og udveksling af relevante data på rotteområdet mellem Miljøportalens parter. Det er planen, at rottedatabasen skal kunne fungere fra 1. april 2016, når de første kommunale indberetninger er registreret. Struer Kommune forventer, at de data, der lægges ind i databasen, med tiden kan benyttes til at gøre indsatsen på rotteområdet i kommunen mere fokuseret og målrettet. Det vil kunne betyde, at borgerne vil opleve hurtigere og bedre service, færre tilfælde af uhensigtsmæssig indsats og, på lidt længere sigt, færre antal rotter. Struer Kommune vil i 2016 sørge for, at tilslutning til fællesoffentlig database kan ses, så kommunen kan benytte data, der vil være nødvendige for at opnå bedre indblik i den fremtidige indsats på rotteområdet. 11

12 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 12

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3 Meddelelse fra Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr. 27 - November 2002 (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden 1. oktober 1938 haft pligt

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse 2016 Indhold Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse... 2 Forord... 3 Resumé...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Den Kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Kontraktaftalebilag A side 1 af 13 1 OPGAVENS OMFANG... 4 2 GENERELLE KRAV TIL KONTRAKTHAVEREN OG DEN UDFØRTE

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere