Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter"

Transkript

1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016

2 Indholdsfortegnelse Resumé Baggrund Handlingsplanens indhold Indledning Ressourcer og økonomi Kommunens bekæmpelse Anvendelse af gift Øvrig bekæmpelse i kommunen Sikringsordninger HOFOR s bekæmpelse DSB s bekæmpelse Banedanmark s bekæmpelse Mål Indsatsområder Opfølgning på målene for handlingsplan Bilag Bekæmpelsesmetoder

3 Resumé I Hvidovre Kommune er der typisk mellem anmeldelser om rotter om året. Vej- og Parkafdelingen har udarbejdet nærværende handlingsplan, med henblik på at udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse. Indsatsområderne for er at: Borgerne får hurtigere besøg af en bekæmper efter anmeldelse. Få flere borgere til at benytte den digitale løsning til anmeldelse af rotter. Forbedre information via hjemmeside, pjecer og artikler i Hvidovre Avis. Afholde informationsmøder med boligselskaber og skoler. Etablere dialogmøder med HOFOR, og om muligt med Banedanmark og DSB. Bruge RotteWeb til dybdegående analyser. 2

4 1. Baggrund I 2012 blev det et lovkrav, at alle kommuner skulle udarbejde en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse, og at handlingsplanen skal revideres minimum hvert 3. år. Nærærende handlingsplan er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2016 og erstatter Hvidovre Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplanen udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr 913 af 27/06/2016). 2. Handlingsplanens indhold Handlingsplanen skal jf. bekendtgørelsens 6, indeholde følgende minimumskrav: Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen. Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål. I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: Ejendomme i landzone. Ejendommen i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder. Fødevarevirksomheder. Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer). Havnearealer. Kommunale genbrugsstationer. Lossepladser og deponier (ikke relevant for Hvidovre Kommune). Vildtfodringspladser (ikke relevant for Hvidovre Kommune). 3

5 3. Indledning Hvidovre Kommune modtog i 2015 ca anmeldelser om rotter, men dette er væsentligt højere i Det skønnes, at hver 6. anmeldelser vedrører rotter indendørs Antal anmeldelser (t.o.m. 24/10) Figur 1: Antal rotteanmeldelser pr. år. Grafen viser et stigende antal rotteanmeldelser over årene. I 2008 gennemførte kommunen kampagner omkring rotteanmeldelser og vigtigheden af at anmelde rotter. Samtidig blev det muligt at anmelde rotter digitalt. I 2009 ansatte kommunen egne rottebekæmpere for at få et større fokus på bekæmpelse af rotter. Om antallet af rotter er steget i kommunen, eller borgerne er blevet mere bevidste om at anmelde, vides ikke. Det er ikke kun Hvidovre Kommune der observeret et stigende antal rotteanmeldelser, de samme tendenser ses på landsplan Ressourcer og økonomi Hvidovre Kommune har egne medarbejdere til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Der er fire rottebekæmpere til den daglige bekæmpelse, samt en administrativ medarbejder. En af bekæmperne er desuden uddannet kloakmester. Ved fravær blandt de faste bekæmpere, samt i spidsbelastningsperioder, tilkøbes en afløser hos Vej- og Parkafdelingen. Alle fem medarbejdere har gennemgået den obligatoriske uddannelse, og har den lovpligtige autorisation til at bekæmpe rotter. Hvidovre Kommune har en rådighedsvagt som kan benyttes i tilfælde af rotter indendørs uden for kommunens åbningstid. Rådighedsvagten kan således tilkaldes alle hverdage fra kl , samt hele døgnet i weekender og på helligdage. Udgifterne til rottebekæmpelse finasieres med et gebyr, der opkræves via ejendomsskatten. I 2016 opkræves 0,073, svarende til et indtægtsprovenu på 3,3 mio. kr. I 2017 hæves dette til 0,099, 4

6 svarende til et indtægtsprovenu på 4,4 mio. kr. Dette beløb dækker alt der vedrører rottebekæmpelsen, herunder lønninger, bekæmpelse, administration, rådighedsvagten, biler, materialer m.m Kommunens bekæmpelse I 4 i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 913 af 27/06/2016) står der: Kommunalbestyrelsen skal sørge for at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus). Bekæmpelse af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udarbejdede retningslinjer. Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, 2015, beskriver hvordan kommunen skal sikre en effektiv bekæmpelse. I afsnit 5.1 står der: Forpligtelsen til at bekæmpe rotterne effektivt gælder imidlertid alene rotter på overfladen, idet rotter i kloaksystemerne ikke er omfattet af 4 i bekendtgørelsen. Det betyder, at kommunen kun skal bekæmpe rotter, der findes oven på jorden. Hvis der er anmeldt rotter indendørs i beboelse, på institutioner eller på fødevarevirksomheder, bliver den anmeldte adresse besøgt af en rottebekæmper senest næste dag. Hvis der anmeldes rotter udendørs, tilstræbes det, at den anmeldte adresse bliver besøgt af en rottebekæmper inden for 2 arbejdsdage, dog senest indenfor 8 dage, jf. bekendtgørelsen. I spidsbelastningsperioder hvor kommunen modtager mange anmeldelser om rotter, vil prioriteringen dog altid være, at bekæmpe rotter indendørs før udendørs. Opgaverne for den kommunale rottebekæmper er typisk: Når anmeldelse af rotteforekomst kommer ind i Rotteweb (styringsprogram med alle rotteanmeldelserne) at kontakte borger med henblik på besigtigelse af ejendommen. Ejendommen skal jf. bekendtgørelsen besigtiges inden for 8 dage ved anmeldelse af udendørsrotter og straks muligt (24 timer) ved anmeldelse af rotter på institution, fødevarevirksomhed eller ved borgere, når rotterne er indendørs. Selve besigtigelsen, hvor ejendommen bliver undersøgt for om der er rotter og i bekræftende fald igangsætte den rigtige bekæmpelse. Ved den rigtige bekæmpelse forstås, de metoder, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen anbefaler, samt rottebekæmpernes erfaring og uddannelse til netop at bekæmpe rotter. Ofte skyldes rotteforekomst en defekt i afløbssystemet og rottebekæmperne udfører derfor ofte røgprøver, for at finde ud af, hvor brud eller lignende er. Hvis der er brud på installationer, vil borgeren få en henstilling om at få udbedret defekten inden en given dato. Hvis defekten ikke bliver udbedret, bliver der sendt påbud om udbedring. Det aftales med anmelderen, hvornår næste besøg udføres og hvornår evt. defekter skal være udbedret. Ved de efterfølgende besøg, vurderes bekæmpelsesmetodens virkning. Det undersøges om depoter med gift skal fyldes op, om der er behov for opfølgning med yderligere gifte eller fælder, der indsamles døde rotter etc. For hver gang afgør rottebekæmperen fremdriften i bekæmpelsen og bemærkninger noteres i Rotteweb. Der fortsættes med 5

7 bekæmpelse af rotter så længe der er tegn på aktivitet fra dem. Når der ikke længere er nogen rotter på ejendommen erklæres ejendommen fri for rotter, giftdepoter samt bure og lignende indsamles og sagen lukkes i Rotteweb. En beskrivelse af de forskellige bekæmpelsesmetoder, der benyttes i den kommunale rottebekæmpelse, kan ses i Bilag 1. Opgaverne for den administrative medarbejder er typisk: Modtage opkald fra borgere eller andre, som ringer med spørgsmål vedrørende rottesager. Varetage administrationen af det digitale anmeldelsessystem RotteWeb, herunder indtastning af nye anmeldelser, opdatering af gifte, fælder m.m., samt indtastning af sikringsordninger og lignende. Indrykning af annoncer i Hvidovre Avis, vedligeholdelse af websiden om rotter på kommunens hjemmeside, samt opdatering af informationsmateriale. Analysering af rotteanmeldelser for områder med gentagne rotteproblemer, samt udarbejdelse af statistik. Myndighedsbehandling, som fx påbud. Koordinering med andre myndigheder og kommuner. Andre Kommunale tiltag er: Tilsyn i landzone. To gange årligt udføres der landzonebesøg. Ved hver besøgsrunde trækkes liste fra Rotteweb over hvilke ejendomme som skal have besøg. Det afhænger nemlig af, hvor længe ejendommene har været rottefri, om de skal have det ½ årlige besøg eller ikke. Landzonebesøget annonceres i Hvidovre Avis, og i den forbindelse orienteres om, hvordan borgerne kan anmelde forekomst af rotter. I enkelte tilfælde vil anmelderne ikke efterleve de henstillinger, som bliver givet af rottebekæmperne. I sådanne tilfælde er der mulighed for at gribe ind med påbud og politi for at få adgang til at bekæmpe rotterne. Der er opsat rottespærrer (indeholder ikke gift) på 47 institutioner. I alt er der opsat 85 rottespærrerne, hvor det er teknisk muligt. For at opsætte rottespærrer kræver det både autorisation som rottebekæmper eller certificeret rottespærremontør og autorisation som kloakmester Anvendelse af gift Af hensyn til miljøet og for at mindske risikoen for udvikling af resistens mod giften blandt rotter, har Miljø- og Fødevareministeriet fastsat regler for brugen af rottegift. Således skal bekæmperne altid bruge den mildeste gift først, og må kun gå over til at bruge stærkere gifte, hvis problemet 6

8 med rotter på en ejendom fortsætter uhindret, og der er stærk mistanke om resistens mod den mildeste gift. Hvidovre Kommune har derfor fokus på så vidt muligt, at bruge den mildeste gift i bekæmpelsen af rotterne. Rotteanmeldelser Giftforbrug i kg (t.o.m. 24/10) Figur 2: Antal rotteanmeldelser sammenholdt med forbrug af gift. Figuren viser kommunens giftforbrug over de sidste 13 år, sammenholdt med antallet af rotteanmeldelser. Det fremgår af figuren, at anvendelsen af gift er blevet væsentligt reduceret fra 2003 til 2013, mens forbruget siden 2013 igen er steget en smule. Samtidig er antallet af anmeldelser støt stigende år for år. I 2007 stoppede kommunen med at anvende gift i kloakken, for at undgå udvikling af resistens hos rotterne Øvrig bekæmpelse i kommunen Sikringsordninger Virksomheder og ejendomsselskaber har ofte tegnet en sikringsordning. Ved en sikringsordning er et privat skadedyrsbekæmpelsesfirma forpligtet til at forebygge og bekæmpe rotter. Kommunen udfører ikke bekæmpelse, hvor der er sikringsordninger. Fra må der ikke lægges gift ud som forebyggelse. Det betyder, at sikringsordningerne skal følge samme metode, som ved kommunens bekæmpelse, nemlig først at bruge gift, når der er konstateret rotter og disse skal bekæmpes HOFOR s bekæmpelse Når kommunen eller andre indberetter et brud på kloakken får HOFOR udført tv- inspektion og afeller bekræftet om der er brud på ledningen. Hvis der er brud på ledningen, bliver denne repareret. 7

9 HOFOR gennemgår også større udvalgte strækninger med tv-inspektion og på den måde ydes der en forebyggende indsat i forhold til eventuelle brud på ledninger. HOFOR udfører ellers ikke rottebekæmpelse i kloakken i Hvidovre, og er heller ikke forpligtet til det DSB s bekæmpelse Når der konstateres rotter på DSB s arealer (typisk stationer) indmeldes det til den pågældende kommune. Herefter efterlever de rottebekæmpernes anbefalinger. På stationer, hvor der er butikker, f.eks. 7-eleven, er der typisk tegnet en sikringsordning Banedanmark s bekæmpelse Banedanmark benytter sig af den kommunale rottebekæmpelse, og afventer derefter om der er tiltag som skal iværksættes i forbindelse med bekæmpelsen. Det kan være oprydning af affald eller lignende på baneskråningen. 4. Mål Hvidovre Kommunes overordnede målsætning er at bekæmpe rotter målrettet og effektivt, således at borgere og virksomheder kan føle sig trygge. Det gøres ved, at kommunens bekæmpere yder den rette indsats i de enkelte sager. Overordnet servicemål for : Det tilstræbes, at: Rottebekæmperen kommer på første besøg inden for 1 døgn ved anmeldelse af indendørsrotter. Rottebekæmperen kommer på besøg indenfor 2 døgn ved anmeldelse af udendørsrotter Indsatsområder Indsatsområderne vil i være effektivisering af forebyggelse og bekæmpelse, herunder: - Fokus på digital anmeldelse - Opgradering af RotteWeb der kan give bedre overblik over sager og problemer - Udvikling af informationsmateriale (avisen, hjemmesiden, pjecer) - Informationsmøde for boligselskaber og skoler - Udvikling af samarbejder med HOFOR, DSB og Banedanmark 8

10 De enkelte indsatsområder: Indsatsområde: Fokus på digital anmeldelse. Mål Succeskriterier Handling Tidsplan 80 % benyttelse af selvbetjeningsløsningen. At 80 % af de anmeldelser om rotter som kommunen modtager, kommer ind via den digitale selvbetjeningsløsning. Informering via kommunens hjemmeside, Hvidovre Avis og evt. sociale medier. Optælling af indkomne anmeldelser, til vurdering af procentsats. Information løbende. Optælling én gang om året. Indsatsområde: Opgradering af RotteWeb der kan give bedre overblik over sager og problemer. Mål Succeskriterier Handling Tidsplan At forebygge og bekæmpe rotterne ud fra statistikker og kort i det nye RotteWeb. At der bliver udført analyser over kortet med sager, hvor der kigges på problemtyper/mulige årsager, og iværksættes initiativer herefter. Leverandøren opdaterer automatisk RotteWeb. Oplæring i nyt system, og herefter analysering af anmeldelser. Tidsplan for nyt system umiddelbart primo Analyser minimum fire gange om året. Indsatsområde: Udvikling af informationsmateriale Mål Succeskriterier Handling Tidsplan At opdatere kommunens hjemmeside med uddybende information. Opdateret information på hjemmesiden. Informationen på kommunens hjemmeside opdateres og vedligeholdes løbende. Sommer 2017 samt løbende vedligeholdelse. At opdatere de pjecer der tidligere har været delt ud til borgerne, vedr. hønsehold, fuglefodring og vedligeholdelse af kloakkerne. Nye pjecer i Pjecer og informationsmateriale opdateres. Sommer At fortsætte annoncering af landzonetilsyn i Hvidovre Avis, samt annoncere efter behov. Minimum 2 annoncer i Hvidovre Avis om året. Der indrykkes annoncer 2 gange om året i forbindelse med landzone tilsyn. Herudover annonceres efter behov om rottebekæmpelse og forebyggelse. Annoncer om landzone tilsyn forår og efterår i 2017 og Herudover efter behov en til to gange om året. 9

11 Indsatsområde: Informationsmøde for boligselskaber og skoler Mål Succeskriterier Handling Tidsplan At afholde et informationsmøde for Afholdelse af minimum ét møde for Planlægning, invitation, afholdelse og evaluering af I løbet af kommunens ejendomsfunktionærerne. møde. boligselskaber. At afholde et informationsmøde med de tekniske serviceledere på kommunens skoler. Afholdelse af møder med de 9 skoler. Planlægning, invitation, afholdelse og evaluering af møde. I løbet af Indsatsområde: Udvikling af samarbejder med HOFOR, DSB og Banedanmark Mål Succeskriterier Handling Tidsplan At der fortsættes med dialogmøder med HOFOR vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Afholdelse af møder løbende. De fast afholdte møder med HOFOR fortsættes. Løbende en til to gange om året. At der opstartes samarbejde med DSB vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter. At der opstartes samarbejde med Banedanmark vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Opstart af møder. Samarbejde opstartes. Sommer 2017, fortsættes i forhold til hvad der aftales på mødet. Opstart af møder. Samarbejde opstartes. Sommer 2017, fortsættes i forhold til hvad der aftales på mødet. 10

12 5. Opfølgning på målene for handlingsplan Målene i handlingsplanen er evalueret i følgende afsnit. 80 % af rotteanmeldelserne tilgår kommunen elektronisk via selvbetjeningsløsning Der arbejdes videre med dette mål i Borgerne ser stadig en tryghed i at ringe, selvom rottebekæmperne kan se en digital anmeldelse med det samme. Akutte rotter Der er etableret en vagtordning, som fungerer efter hensigten, og yder en ekstra service til borgerne. Information i Hvidovre Avis Der har været indrykket flere artikler i Hvidovre Avis, om rottebekæmpelsen i kommunen. Informationsmøder for boligselskaber På grund af manglende ressourcer er målet ikke opfyldt, og fortsætter i Nye pjecer til uddeling På grund af manglende ressourcer er målet ikke opfyldt, og fortsætter i Rottespærring på kommunale ejendomme Hvor det har været teknisk muligt er der opsat rottespærrer, i alt 85 stk. fordelt på 47 af kommunalt ejede institutioner. Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger Der er etableret et system til registrering af sikringsordninger, så der er skabt overblik. Systemet vedligeholdes fortsat i

13 Bilag 1 Bekæmpelsesmetoder Rottebekæmperen vurderer i den pågældende sag, hvilke tiltag der skal anvendes for at kunne bekæmpe rotterne. I langt de fleste tilfælde anvendes giftdepoter, burfælder og smækfælder til bekæmpelse. Der anvendes altid den mildeste gift som muligt til bekæmpelsen. I det følgende gennemgås de mest anvendte materialer. Giftdepoter Giftdepot stående tæt på et affaldsstativ. I giftdepotet kan der lægges korn, pasta, fast giftblok og lignende. Giftdepotet kan bruges både med og uden gift. Det fungerer på den måde, at rotten bliver lokket til depotet af det udlagte materiale og begynder at spise af det. Giften går i rottens blodkar og rotten dør, når den har taget en bestemt dosis af giften. Rotter er kloge, og de går derfor ikke altid i depotet lige med det samme, men har depotet først været brugt af en rotte, er det nemmere at tillokke nye rotter. Derfor er et brugt depot meget bedre end et nyt. Rottebekæmperen sætter typisk depotet med hullerne i den retning, hvor der er tegn på, at rotterne har deres rute. 12

14 Smækfælder I smækfælden lægges et lokkemiddel, f.eks. noget sveskepasta, som lokker rotten til at ville spise. Der bruges ikke gift i smækfælder. Når rotten rører ved maden smækker fælden. Smækfælder til rotter er lidt større end musesmækfælder, men ellers er systemet det samme. Smækfælden bruges også i giftdepoter, hvor det sættes alene eller i kombination med gift i giftdepotet. Ellers bruges smækfælden ofte indendørs og i garager, carporte, anneks og lignende steder. Figur 3 Smækfælde uden lokkemad. Burfælder Bruges typisk indendørs på institutioner, eller udendørs, hvor der er mange rotter, eller hvor der bekæmpes mere end 10 meter fra huse. I burfælden sættes et lokkemiddel (giftfrit) det kan være en fuglekugle, noget sveskepasta eller lignende. Den fungerer på den måde, at går rotten igennem indgangen kan den ikke komme ud igen. Hvis der er gået en rotte i burfælden, skal rotten hurtigst muligt derefter aflives. Derfor er det normalt procedure, at anmelderen ringer til bekæmperen, når der er gået en rotte i fælden. Ellers tilser rottebekæmperen jævnligt burfælden i forbindelsen med bekæmpelsen. Burfælde uden lokkemad. 13

15 Wisebox Rottebekæmperne har forsøgt med brug af wisebox, men det har ikke rigtigt virket efter hensigten. Ideen med boksen er at en rotte går ind i hullet. Rotten får derefter 500 volt igennem sig, dør på stedet og bliver løftet op i en elevator til en papirkurv. Der kan være ca. 5 rotter i papirkurven inden den skal tømmes. Boksen er elektronisk opkoblet til et computersystem, således at det giver en alarm, når rotten er gået i fælden. Ulempen er, at rottebekæmperne har testet wisebox ene og der ofte er Wisebox klar til brug fejlalarmer, således at der bliver foretaget fejludrykninger. Grundet det store pres på rotteområdet er det pt. ikke ressourcer til at teste wiseboxene yderligere. Men rotteteamet håber på, at få dem testet i løbet af 2017, for boksene kan være gode på steder, hvor man ikke har lyst til at se rotten i en fælde. Wisetrap Wisetraps bruges i kloakken. En sencor registrer rotten og derefter bliver rotten spiddet og dør på stedet. Wisetrappen er effektiv selvom der også er fejludslag på antallet af rotter, som registreres af spiddet. Vej- og Parkafdelingen råder over 6 wisetraps. De anvendes sjældent, da kommunens bekæmpelsesområde er over jorden. Ved komplicerede sager, hvor der for eksempel skal lukkes et området af mellem boligen/institutionen og kloakken indtil et støre brud er retableret, kan der anvendes Wisetraps i kloakken. Wisetrap der skal installeres i en kloak. Det kræver autorisationen som kloakmester samt uddannelse som autoriseret rottebekæmper eller certificeret rottespærremontør for at opsætte wisetraps. Kommunen har pt. ingen autorisation som kloakmester og må derfor ikke selv opsætte dem, selvom en af rottebekæmperne har en kloakmesteruddannelse. 14

16 Andre løsninger og materialer I meget komplicerede sager, må der en kraftigere næse til at løse opgaven med at finde rotteproblemet. I disse tilfældes tilkaldes en rottehund, som går ejendommen igennem. Det sker sjældent, at Vej- og Parkafdelingen bruger rottehund. Løbende kommer der nye materialer og giftprodukter til. Vej- og Parkafdelingen vurderer løbende, hvad der er nyttigt i opgaveløsningen og hvad der virker, således at der ydes den bedste bekæmpelse med den mildeste brug af gift. 15

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Opdateret 17.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Gladsaxe kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige

Læs mere