Relationship Costing Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationship Costing 6.3. 1. Indledning"

Transkript

1 Relationship Costing Relationship Costing af professor Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus og professor Poul Israelsen, Aalborg Universitet 1. Indledning Kunderne er mere krævende De fleste virksomheder er under stigende konkurrencemæssigt pres. Generelt bliver kunderne mere krævende de forventer mere til lavere pris og det stiller store krav til virksomhederne om at omstille organiseringen og den økonomiske styring til disse nye konkurrencevilkår. Herudover giver de senere års intensive investeringer i Customer Relationship Management (CRM) teknologier og data warehouses en overflod af oplysninger om kunders holdninger, opfattelser, præferencer og adfærd, som det kræver nye metoder at håndtere strategisk. Mange virksomheder fokuserer på at opbygge relationer til både kunder og leverandører, hvilket både indebærer at nye aktiviteter og processer bliver centrale, og at nye succesfaktorer bliver kritiske. Dermed ændres virksomhedens omkostningsstruktur i retning af større differentiering: Nogle kunder er væsentlig dyrere at betjene, fordi de f.eks. stiller særlige krav til produktudvikling og produktionsprocesser, mens andre kunder kan betjenes ved langt lavere omkostninger. Tilsvarende er indtjeningspotentialet forskelligt fra kunde til kunde; blandt andet afhængigt af pris- og rabatstruktur samt en række andre forhold, f.eks. kundens betaling for ydelser vedrørende produktudvikling mv. Den centrale pointe Den centrale pointe i disse betragtninger er, at det kræver viden om omkostningsstrukturen, og at der skal gennemføres lønsomhedsberegninger for at sikre den nødvendige information til virksomhedens Relationship Management- 2/Maj 2005 Relationship Management 1

2 Relationship Costing aktiviteter. I den markedsorienterede virksomhed lægges der vægt på, hvorledes omsætningen kan øges ved at fokusere på kundernes behov, øge servicekvaliteten og dermed kundetilfredsheden. Der sættes dermed fokus på, hvorledes vejen fra kundetilfredshed til indtjening (jf. Rust et al. 2002) omfatter tiltrækningen af kunder (Kordupleski et al. 1993), fastholdelsen af kunder (Bolton 1998) samt effekten af word of mouth (Danaher & Rust 1996; Anderson 1998), således som det også kendes fra balanced scorecard litteraturen (jf. Bukh &Bang 2004; Bukh et al. 2004). For at sikre de bedst mulige beslutninger om hvorledes kunder skal betjenes, og virksomhedens markedsføringsindsats skal struktureres, er det imidlertid nødvendigt at inddrage omkostningssiden af såvel markedsføringsindsatsen som kundebetjeningen, dels fordi en markedsorienteret strategi oftest fører til øgede omkostninger i takt med, at virksomheder yder en bedre service (Rust et al. 2002, p. 8), og dels fordi en så præcis viden om kundelønsomhed som muligt kan sikre, at de serviceorienterede tiltag sættes ind i forhold til de kundegrupper, der potentielt kan bidrage med den største indtjening. Omkostningsregnskabets rolle i den markedsorienterede økonomistyring Det er her, man finder omkostningsregnskabets rolle i den markedsorienterede økonomistyring, idet dette bør kunne muliggøre lønsomhedsberegninger med samme struktur, som de markedsmæssige beslutninger skal træffes under. For at belyse kundesegmenters og distributionskanalers lønsomhed kan virksomheden afhængig af de konkrete omstændigheder gennemføre en række forskellige analyser. Disse kan især variere med hensyn til, hvilke omkostninger og indtægter der inddrages, hvilken tidshorisont analyserne gennemføres for, hvilke segmenteringer der anvendes, og hvilke omkostningsfordelingsprincipper der benyttes. I afsnit 2 tages indledningsvis udgangspunkt i de krav, som den øgede markedsorientering stiller til den information, som ledelsen har brug for, og de krav som i særdeleshed stilles til omkostningsregnskabets muligheder for at understøtte lønsomhedsberegninger. Herefter diskuteres i afsnit 3, hvorledes en sådan lønsomhedsanalyse kan gennemføres med udgangspunkt i det aktivitetsbaserede regnskabssystem samt hvilke principielle konklusioner, der kan drages på grundlag heraf. Endelig afsluttes artiklen i afsnit 4, hvor der argumenteres for behovet for at se lønsomhedsberegninger i et større perspektiv, og hvor der omtales nogle af de nyere metoder udviklet til at vurdere dette. 2 Relationship Management 2/Maj 2005

3 Relationship Costing Relationship Management Artiklen fokuserer på, hvorledes den omkostningsbaserede information kan anvendes i et Relationship Managementperspektiv. I praksis vil den form for analyser og beregninger, som vi diskuterer, forudsætte anvendelsen af et aktivitetsbaseret omkostningsregnskab (Activity Based Costing, ABC). Det er ikke artiklens formål at vise detaljeret, hvilke fordele en virksomhed i øvrigt vil have ved at indføre ABC, hvilke beslutninger der kan træffes ved anvendelse af ABC, hvordan et ABC-system designes eller bruges etc. Her henvises i stedet til de bøger, der er skrevet om disse emner, f.eks. Cost & Effect (Kaplan & Cooper 1998) eller vores egne bøger (Bukh & Israelsen 2003, 2004). 2. Økonomisk styring af service og kvalitet Kundetilfredshed og -loyalitet i centrum Det øgede pres for markedsorientering har især resulteret i, at service med henblik på opnåelse af kundetilfredshed og kundeloyalitet er kommet i centrum. Dette kan ses som en naturlig udvikling på baggrund af 1980 ernes interesse for service management (f.eks. Grönross 1983, 2000; Normann 1983), der gjorde op med produktionsvirksomhedernes orientering mod omkostningsminimering og traditionel produktorienteret innovation og markedsføring. På den baggrund har der op gennem 1990 erne været stor interesse for at integrere serviceledelse med ledelses- og økonomistyringsmodeller (f.eks. Kaplan & Norton 1996, 2001; Heskett et al. 1997), hvor der med udgangspunkt i virksomhedens position på markedet sættes ledelsesmæssigt fokus på virksomhedens centrale værdiskabende aktiviteter Den tidlige kvalitets- og service management litteratur Quality is free Både kvalitetslitteraturen og service management teorierne tog i 1980 erne udgangspunkt i en antagelse om, at det altid kan betale sig at forbedre et produkts eller en serviceydelses kvalitet i en sådan grad, at man ligefrem talte om, at quality is free (f.eks. Crosby 1979; Ross & Krishna 1985; Luchs 1986). Dette synspunkt dækker i sin ekstreme version over den opfattelse, at omkostningerne til kvalitetssikring altid er mindre end omkostninger ved at udbedre fejl samt den mistede indtjening fra tabt salg på grund af utilfredse kunder. 2/Maj 2005 Relationship Management 3

4 Relationship Costing Der blev i service management litteraturen argumenteret for, at kundeopfattet servicekvalitet skaber overskud, og at det kunne være farligt at beskære omkostninger, hvis det berørte de såkaldte gode omkostninger, der var knyttet til leveringen af god service (Grönroos 2000). Tilsvarende anvisninger var at finde i kvalitetslitteraturen, der ikke mindst lagde vægt på skabelse af kundetilfredshed og kundeloyalitet gennem overvågning af kvalitet og kvalitetstilsagns overholdelse. Ikke entydigt svar på betydningen af god service og kvalitet Det har imidlertid knebet med entydig dokumentation for disse synspunkter. Det kan naturligvis alt andet lige betale sig at levere en god service og kvalitet, men sagen er, at alt andet ikke er lige. Ganske vist er der en stor mængde studier, der påviser, at kundetilfredshed har en væsentlig betydning for virksomhedens omsætning og indtjening (Fornell 1992; Anderson et al. 1994; Rust et al. 1995; Danaher & Rust 1996; Fornell et al. 1996; Hallowell 1996; Loveman 1998). Men det betyder ikke, at det nødvendigvis fører til større indtjening i en virksomhed, hvis service og kvalitet er de eneste aspekter af virksomhedens kunderelationer, der er i fokus. Litteraturen indeholder mange enkelthistorier om gode serviceoplevelser og succesfulde virksomheder (jf. Rust et al. 1995), men det er ikke entydigt klart, at det altid har positive implikationer for indtjeningen at afholde omkostninger til f.eks. kvalitetsfremme. Forfattere som Rust et al. (1995) samt Foster og Gupta (1999) har således argumenteret for, at der findes et om end i praksis svært identificerbart økonomisk optimalt niveau for indsats omkring kvalitet og kundetilfredshed. Men service og kvalitet er centrale faktorer at overvåge I den nyere økonomistyringslitteratur, som også eksplicit inddrager ikke-finansielle præstationsmålinger som en del af økonomistyringens domæne (f.eks. Kaplan & Norton 1996, 2001; Simons et al. 1999; Johnson & Gustafsson 2000), er der generel enighed om, at kvalitet og service er centrale faktorer at overvåge, idet de påvirker f.eks. kunders genkøbsrater og virksomhedens markedsandele og derigennem øver indflydelse på virksomhedens indtjening. Desuden er der, som påpeget af Malina og Selto (2002) med reference til human resource litteraturen (Huselid 1995; Huselid et al. 1997; Becker & Huselid 1998), voksende empirisk belæg for, at det er grupper af ikke-finansielle præstationsmål frem for de enkelte mål i sig selv, der påvirker virksomhedernes økonomiske succes. Der er altså al mulig grund til ledelsesmæssigt at interessere sig for ikke-finansielle nøgle- 4 Relationship Management 2/Maj 2005

5 Relationship Costing tal i relation til både kundernes velbefindende og produkternes kvalitet. Men økonomistyringens budskab er, at dette skal ske inden for rammerne af en mere præcis forståelse for, hvorledes forskellige kritiske succesfaktorer spiller sammen og denne forståelse skal ideelt set være forankret i omkostningsregnskabet. Den udfordring, som den nutidige økonomistyring skal håndtere, er derfor på den ene side at undgå den ekstreme marketingorientering, hvor virksomheden alene orienterer sig mod at skabe størst mulig kundetilfredshed uden hensyn til omkostningerne og på den anden side den ekstreme omkostningsorientering, hvor de konsekvenser, der er vanskeligt økonomisk målbare, ignoreres Hvorfor er det svært? Mange virksomheder fokuserer på servicekvalitet og kundeloyalitet ud fra den filosofi, at virksomhedens indtjening kan forbedres betydeligt, hvis man kender sine mest loyale kunder og kan fastholde dem. Dette skal ske ved at tilbyde dem en uovertruffen service og ved anvendelse af relationsbaserede markedsføringstiltag, hvilket også er budskabet i store dele af den teoretisk orienterede marketinglitteratur (f.eks. Morgan & Hunt 1994; Sheth & Parvatiyar 1995). Intuitivt lyder det rigtigt. Fokus er sjældent på kunden Set i dette lys kan det synes paradoksalt (jf. Foster et al. 1996), at de fleste regnskabssystemer i stedet for kunder hovedsageligt fokuserer på produkter, produktlinier, afdelinger og til nød geografiske regioner. Ja, faktisk vil vi vove den påstand, at de færreste økonomisystemer er i stand til at frembringe blot nogenlunde pålidelige oplysninger om forskellige kundeforholds lønsomhed. Ligeledes er der kun begyndende tiltag og spredte publikationer vedrørende de økonomiske konsekvenser af kundernes holdning til servicekvalitet (f.eks. Anderson et al. 1994; Rust et al. 1995; Heskett et al. 1997; Johnson & Gustafsson 2000). Det er imidlertid ingen enkel sag at bringe kundeservicering og kvalitetsstyring ind i den økonomiske styring eller at bringe økonomi ind i kvalitetsstyring og kundeservice. I økonomifunktionen koncentrerer man sig ofte om budgetopfølgning og omkostningskontrol, mens andre hensyn overlades til andre afdelinger. Kundetilfredshedsundersøgelser vil typisk blive henlagt til marketingsafdelingen, hvor 2/Maj 2005 Relationship Management 5

6 Relationship Costing man på den anden side går mindre op i, hvad det egentlig koster at gøre kunderne tilfredse. Især i virksomheder, der producerer mange forskelligartede produktvarianter, har forskelligartede produktlinier, og hvor der er stor forskel på, hvorledes kunderne serviceres, er det et væsentligt problem, hvis den eksisterende økonomibeskrivelse har vanskeligt ved at afgøre, hvad det koster at betjene specifikke kunder eller kundesegmenter. Forsøg på at integrere forskellige registreringer og f.eks. benytte markedsundersøgelser og segmenterede regnskabsbeskrivelser til identificering af lønsomme kundesegmenter er langt fra almindelige. Ofte vil det kræve omfattende ændringer i virksomhedens grundregistreringer, kontoplan eller økonomimodel at forbedre lønsomhedsanalyserne. For at opnå en øget forståelse for virksomhedens omkostningsog lønsomhedsstruktur er det nødvendigt at anskue lønsomheden fra afsætningssiden i form af kunders, segmenters og distributionskanalers lønsomhed. Hermed sikres et regnskabsmæssigt grundlag for de markedsorienterede beslutninger, f.eks. en økonomisk begrundet allokering af reklamebudgettet. Disse betragtninger kan synes så åbenlyse, at man kan undre sig over, at enhver virksomhed ikke gennemfører lønsomhedsanalyser i flere dimensioner dvs. for produkter, kunder, distributionskanaler osv. samtidigt. I praksis er den traditionelle økonomistyring imidlertid ikke godt gearet til at levere denne form for information. For det første er den klassiske dækningsbidragsanalyse (jf. Bukh & Israelsen 2004, kapitel 6) ikke altid en tilstrækkelig regnskabsmæssig model til håndtering af differentierede produktstrukturer domineret af indirekte omkostninger. For det andet er lønsomhedsanalyser i kundedimensionen administrativt krævende, fordi de involverer en omkostningsmæssig vurdering af virksomhedens aktiviteter på tværs af den traditionelle organisationsstruktur, og for det tredje har markedsorienterede aktiviteter som udgangspunkt, idet der indgår mange serviceprægede aktiviteter heri, en mere uhåndgribelig karakter end produktrelaterede aktiviteter, hvilket vanskeliggør vurderingen af deres økonomiske konsekvenser (jf. Goebel et al. 1998). 6 Relationship Management 2/Maj 2005

7 Relationship Costing 2.3. Formålet med den markedsorienterede økonomistyring Økonomistyringen skal stille et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til rådighed Omkostningsregnskabets bidrag ved effektivitetsfremmende tiltag Ud fra et ønske om at styrke virksomhedens kundeorientering skal økonomistyringens succes bedømmes på, om den stiller det tilstrækkelige beslutningsgrundlag til rådighed for, at der kan træffes gode beslutninger omkring, hvilke kunder der skal betjenes, hvilken service de skal have osv. Det gælder både i relation til de enheder, der træffer kunderettede beslutninger i hovedsæderne og i de organisatoriske enheder, der har den egentlige kundekontakt. Den markedsorienterede økonomistyring har som sit sigte at forbedre virksomhedens indtjening ved at understøtte de markedsorienterede beslutninger med omkostningsinformation, således at det kan vurderes, om kundeforholdene er lønsomme, og om der kan forventes en inddækning af de kunderelaterede omkostninger, der afholdes. Desuden skal omkostningsregnskabet kunne give tilstrækkelig indsigt i omkostningsstrukturen til, at der træffes de rigtige beslutninger, når virksomheden gennemfører effektivitetsfremmende tiltag. Det er en vurdering, som enten kan foretages for den enkelte kunde, grupper af kunder eller markedssegmenter og vurderingen kan foretages for forskellige tidsperioder, ligesom der kan inddrages forventninger til kundens fremtidige adfærdsmønster. De aktiviteter (markedsføring, salg, administration, service osv.), som virksomheden iværksætter for at opnå afsætning på kunde- eller segmentniveau, skal ses i forhold til den indtjening, som de samme kunder eller segmenter bidrager med eller forventes at bidrage med, således som det skitseres af Bukh & Israelsen (2004). Ud over viden om forhold som kundetilfredshed, ydelsernes værdi for kunden og servicekvalitet, må virksomhedens informationsgrundlag derfor omfatte regnskabsmæssige oplysninger om omkostningerne ved både at erhverve nye kunder og servicere og fastholde eksisterende kunder, samt de indtægter som opnås eller i fremtiden forventes opnået herved. Visionen for den markedsorienterede økonomistyring Visionen for den markedsorienterede økonomistyring bør være, at omkostningsregnskabet integreres så tæt som muligt med de dele af virksomhedens informationssystemer, der vedrører kundernes holdninger og opfattelser (f.eks. kundetilfredshedsmålinger), kundernes faktiske adfærd (f.eks. købsfrekvens og genkøbsrater), oplysninger om driftsforhold (f.eks. leveringstider og proceskvalitet) 2/Maj 2005 Relationship Management 7

8 Relationship Costing samt medarbejderforhold (f.eks. medarbejdertilfredshed og medarbejderomsætningshastighed). En sådan integration sikres blandt andet ved, at det er de sammen principper for segmentering, der anvendes i for eksempel kundetilfredshedsanalyser som de, der ligger til grund for omkostningsfordelingen. Dette er på det principielle plan en vision, der også findes i balanced scorecard litteraturen, men det er særdeles vanskeligt i en omkostningsregnskabsmæssig sammenhæng at inddrage de dynamiske aspekter (jf. Dickson et al. 2001), der f.eks. kan indebære, at omkostningsreduktioner gennemtvunget ved fyringer og fjernelse af personalegoder påvirker arbejdsmoralen blandt de medarbejdere, der betjener kunderne, hvilket betyder en dårligere servicekvalitet, lavere kundeloyalitet og mindre omsætning, således at der skabes en dårlig cirkel eller såkaldt dødsspiral (Rust et al. 2000), hvor yderligere nedskæringer bliver nødvendige. 3. Lønsomhedsanalysens gennemførelse og konsekvenser En ABC-analyse giver indsigt i lønsomhedsstrukturen En (aktivitetsbaseret) omkostningsfordeling og -analyse giver principielt blot indsigt i lønsomhedsstrukturen således, at der kan siges noget om, hvad der tjenes på produkter og produktgrupper og enkelte kundeforhold eller kundesegmenter. Udgangspunktet for en aktivitetsbaseret lønsomhedsanalyse er klassifikationen af omkostningsobjekterne og dermed også aktiviteterne, som det diskuteres i litteraturen om design af omkostningsregnskaber (jf. Bukh & Israelsen 2004). I den markedsorienterede dimension kan man som eksempel tage udgangspunkt i hierarkimodellen vist i figur 1, hvor der på det mest detaljerede niveau fokuseres på individuelle kunder, mens der på mere aggregerede niveauer fokuseres på grupperinger af kunder ved at aggregere omkostningerne opad i hierarkiet. Beregningsteknisk er der principielt ikke forskel på ABCanalyser af produkters og kunders lønsomhed. På samme måde, som der opereres med produktserie og produktbevarende omkostninger, kan der defineres salgsordrer og kundebevarende aktiviteter, der kan henføres direkte til de individuelle kunder. I begge tilfælde baseres omkostningsmodellen på de samme to grundantagelser at omkostninger er en følge af udførelse af aktiviteter, og at aktiviteter udfø- 8 Relationship Management 2/Maj 2005

9 Relationship Costing res på grund af omkostningsobjekter, som altså kan være kundeorienterede (dvs. individuelle kunder, distributionskanaler, markeder mv.). Figur 1. Den hierarkiske ABC-model af virksomhedens kunderelaterede aktiviteter (kilde: Cooper & Kaplan 1991b). Forskellige aktivitetstyper Det grundlæggende princip er, at de kunderelaterede omkostninger henføres til forskellige typer af omkostningsobjekter på forskellige niveauer (jf. Cooper & Kaplan 1991a,b; O Guin & Rebischke 1996) som eksemplificeret i figur 1, hvor de angivne aktivitetstyper kan karakteriseres, som angivet herunder: Ordrerelaterede aktiviteter, der bestemmer omkostninger, som kan henføres direkte til salget, behandlingen og leveringen af enkelte ordrer til individuelle kunder. Aktiviteterne kan omfatte indtastning af ordrer i edb-systemer, pakning og forsendelse, fakturering mv. Kunderelaterede aktiviteter, som vedrører omkostninger, der kan henføres direkte til individuelle kunder men ikke til de enkelte ordrer. Aktiviteterne omfatter f.eks. sælgeres kundebesøg, kreditgodkendelser, udsendelse af vareprøver, kataloger mv. Ofte kan aktiviteter, der vedrører eksisterende kunder, med fordel adskilles fra aktiviteter, der har til hensigt at erhverve nye kunder (jf. O Guin & Rebischke 1996), idet disse aktiviteter kan opfattes som direkte i forhold til markedet, og derfor er markedsrelaterede, jf. nedenfor. 2/Maj 2005 Relationship Management 9

10 Relationship Costing Distributionskanalrelaterede aktiviteter omfatter f.eks. specifikke markedsføringsomkostninger og transportmidler, der opretholdes for at betjene kunder via bestemte distributionskanaler. Generelt kan de samme markeder og de enkelte kunder forventes at købe gennem flere forskellige distributionskanaler. De distributionskanalrelaterede omkostninger omfatter derfor ikke ordre- og leveringsomkostninger gennem kanalen, da disse omkostninger er ordrebestemte, men er ordreomkostningerne væsentligt forskellige i de respektive kanaler, må ordreomkostningerne naturligvis differentieres pr. kanal. Det kan eksempelvis være internetbaserede bestillinger versus konventionel ordreafvikling eller borgerbetjening via internet versus henvendelse på et områdekontor. Markedsrelaterede aktiviteter udføres for at betjene bestemte grupper af kunder. De omfatter f.eks. aktiviteter, der skal klarlægge kundernes behov. Aktiviteterne, der både kan have til formål at opretholde tilstedeværelsen i markedet og at tiltrække nye kunder, omfatter annoncering, markedsføring, forsikringer, messedeltagelse mv. Nogle markedsføringsprogrammer retter sig eventuelt imod den enkelte distributionskanal, hvorfor omkostningerne hertil placeres på distributionskanalniveau. To hensyn søges imødekommet: Analysen gøres håndterbar Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan lønsomhedsanalyser gennemføres for enkeltkunder eller for grupperinger af kunder. Generelt kan der være to forskellige hensyn, som søges imødekommet ved grupperingen. For det første kan grupperingen være et middel til at gøre analysen mere håndterbar ved ikke at skulle fordele omkostninger til et stort antal kunder og i det hele taget ved ikke at skulle håndtere registreringer for et stort antal måske anonyme kunder. For at opfylde dette formål isoleret set uden forvridning af omkostningsfordelingen, må kunderne være grupperet således, at de er nogenlunde homogene, hvad angår deres efterspørgsel efter virksomhedens produkter, serviceydelser og anvendelse af virksomhedens ressourcer i øvrigt. Grupperne identiske med kundegrupperne For det andet kan grupperingen afspejle eller være identisk med de kundegrupper, som virksomhedens markedsføring retter sig mod således, at lønsomhedsanalyserne kan udtrykke den gennemsnitlige eller forventede lønsomhed af kunderne i gruppen. Ud fra denne betragtning kan der segmenteres efter sædvanlige afsætningsøkonomiske kriterier: 10 Relationship Management 2/Maj 2005

11 Relationship Costing køn, alder, bopæl osv. Det vil desuden ofte være værdifuldt at gruppere kunderelationerne efter hvilke produkter, der skaber den første kontakt og lignende. Det næste skridt i analysen kan være at bestemme en aktivitetsprofil for hver enkelt kundegruppe. Det drejer sig om en liste over, hvilke aktiviteter der medgår til serviceringen af kunden og i hvilket omfang altså hvor mange enheder af diverse aktivitets cost-drivere kunden belaster med. I et pengeinstitut kan det f.eks. dreje sig om 1 årsopgørelse, 4 kvartalsopgørelser, 6 nyhedsbreve, 12 PBS-meddelelser osv. Ved konstruktion af aktivitetsprofilen må potentielle problemer omkring kunders anvendelse af flere forskellige distributionskanaler håndteres. Nogle aktiviteter er unikt knyttede til kunden, f.eks. årsopgørelser registreret på cpr-nummer, mens andre aktiviteter afhænger af, hvilke distributionskanaler kunden anvender. I mange virksomheder er dette et ganske vanskeligt problem, hvor den eneste praktiske løsning er at foretage separate lønsomhedsberegninger for distributionskanaler henholdsvis markedssegmenter, hvor en del aktiviteter vil indgå i begge beregninger. Med henblik på at vurdere omkostninger forbundet med servicering af individuelle kunder eller kundegrupper medtages kun den del, der er kunde- og ordrerelaterede, jf. figur 1. Ved at kombinere markeds- og distributionskanaldirekte omkostninger med omkostninger på kunde- og ordreniveau kan de samlede omkostninger ved at betjene forskellige dele af virksomhedens marked vurderes. Selve lønsomhedsanalysen Selve lønsomhedsanalysen gennemføres herefter ved at sammenholde omkostninger med indtægter i de tilsvarende kundeforhold. Her vil man typisk operere med produkt- og kundehierarkiet samtidigt således, at virksomhedens samlede omkostninger kan opgøres med udgangspunkt i de omkostninger, der bestemmes i de to hierarkier. Her vil der så være behov for at lave to forskellige analyser. Én der viser kundelønsomhed uden inddragelse af de omkostninger i produkthierarkiet, som ligger over stykniveauet, og en anden hvor disse indgår, hvilket indebærer reallokering fra et omkostningsobjekt til et andet her fra produktserie og produktunderstøttende niveauer til stykniveauet. Endvidere kan begge analyser laves i to varianter som grundlag for inspirationsanalyser på (i) mellemlang sigt under inddragelse af variable omkostninger og enperiodiske kapacitetsomkostninger henholdsvis (ii) lang sigt med yderligere 2/Maj 2005 Relationship Management 11

12 Relationship Costing medtagelse af flerperiodiske omkostninger, herunder afskrivninger, jf. Bukh & Israelsen (2004, kapitel 6) Den ledelsesmæssige anvendelse af lønsomhedsanalyserne Lønsomheden varierer meget mellem kunder Det er et helt sædvanligt resultat, at en lønsomhedsanalyse viser, at lønsomheden varierer meget mellem kunder. En del af variationen vil ledelsen formodentlig finde i overensstemmelse med den viden, som allerede findes i branchen eller i den specifikke virksomhed. Det er også almindeligt, at andre af analysens resultater umiddelbart opfattes som overraskende. Det er i denne forbindelse vigtigt at slå fast, at der i sig selv ikke er noget forkert ved, at det ikke er alle kunder, der bidrager lige meget til virksomhedens indtjening; virksomhedens produkter er jo også sjældent lige lønsomme. For det første vil der altid, når der foretages en fuld fordeling af en virksomheds omkostninger, være kunder eller produkter, der ikke er lønsomme men her skal man huske, at dette kun er ud fra en relativ betragtning, idet en væsentlig del af de henførte omkostninger ikke falder bort, hvis man ophører med at fremstille produktet eller betjene kunden. Dernæst vil der ofte være en gynger og karruseller sammenhæng ud fra en afsætningsmæssig betragtning således, at man ikke behøver at tjene noget på at sælge skaftet til en barberskraber, hvis blot indtjeningen på de tilhørende klinger er tilstrækkelig god. Men det er et potentielt problem, hvis man ikke ved, hvorledes lønsomheden varierer eller hvis man slet ikke er opmærksom på, at ikke alle kunder er lige lønsomme. I kundedimensionen lægges der også op til anvendelsen af denne information til at forbedre virksomhedens lønsomhed, hvilket der grundlæggende er tre kilder til (Storbacka 1995): 1. Erhvervelse af nye og lønsomme kunder, dvs. en udvidelse af antallet af kunder der efterspørger virksomhedens produkter og serviceydelser. Det er her, den klassiske afsætningsøkonomi har sit hovedsigte. 2. Forøgelse af de eksisterende kunders lønsomhed, dvs. at motivere kunderne til en adfærd der giver højere afkast ved hjælp af rabatter, gebyrer, tilbud osv. 12 Relationship Management 2/Maj 2005

13 Relationship Costing 3. Forlængelse af varigheden af kundeforholdet, dvs. bevare den lønsomme adfærd i en længere periode. Den grundlæggende årsag til at lønsomhedsanalyser på kundeniveau er af særlig interesse, er netop den kendsgerning, at ikke alle kunderelationer bidrager lige meget til virksomhedens samlede resultat. Dette udsagn dækker over komplekse sammenhænge, hvor den enkelte kundes dækningsbidrag (traditionelt defineret) ikke nødvendigvis er den faktor, som betyder mest for lønsomheden. En inddeling af kunderne i fire grupper Rådgivning på baggrund af kundelønsomhedsanalysen Som udgangspunkt er den struktur, som analyserne søger at identificere i virksomhedens kundemasse, illustreret af principskitsen vist i figur 2. Kunderne i kvadrant I opfattes som virksomhedens bedste kunder, men samtidigt dem virksomheden skal være opmærksom på, at konkurrenterne typisk vil være ude efter. Yderligere foranstaltninger, som fastholder denne kundegruppe, kan derfor være nødvendige. Kunderne i kvadrant IV er virksomhedens pt. problematiske kunder, idet de er omkostningskrævende at servicere samtidig med, at de er ulønsomme efter fradrag for omkostningerne til denne service. Selvom figuren i al sin enkelthed er besnærende, skal det dog erindres, at både den relative fordeling og de enkelte kunders placering ikke blot er afhængig af, hvilket princip for omkostningshenføring man gør brug af i forbindelse med analysen, men også analysens tidsmæssige dimension. Det vil afhænge af virksomhedens situation og de konkret anvendte principper for omkostningshenføring, hvilke specifikke råd der kan gives til virksomhedens ledelse på baggrund af kundelønsomhedsanalyserne. Men principielt vil de tiltag, som analysen kan give anledning til, være relaterede til beslutninger om procesforbedringer, prisændringer eller ændringer i håndteringen af kunderelationen. 2/Maj 2005 Relationship Management 13

14 Relationship Costing Figur 2. Kundeprofitabilitet (kilde: let bearbejdet fra Shapiro et al. 1987, p. 104). Som den første mulighed bør det vurderes, om lønsomheden af kundeforholdene kan forbedres med udgangspunkt i virksomhedens egne processer (Kaplan & Narayanan 2001). Hvis lønsomheden er faldet som følge af, at kunder er begyndt at bestille færre varer pr. ordre, men samlet afgiver flere ordrer, kunne den første mulighed være at vurdere, om omkostningerne til virksomhedens ordrebestemte aktiviteter kan reduceres således, at kunderne kan modtage den service, de efterspørger, uden at det bliver nødvendigt at foretage prisændringer. Tilsvarende kan en øget efterspørgsel efter kundetilpassede produkter måske imødekommes ved et modulært produktdesign. En række muligheder for at ændre prisfastsættelse og kundeservice Som næste skridt for at skabe større indtjening har virksomheden en række muligheder for at ændre prisfastsættelse og kundeservice. Blandt sådanne tiltag finder man (Foster et al. 1996): Ændringer i kunders valgmuligheder: F.eks. fjernelse af muligheden for at kunden kan vælge visse kombinationer af serviceydelser og produkter, der ikke er lønsomme i kombination. Gebyrlægning af ekstraydelser: Ved at lade kunderne betale de fulde omkostninger for de tillægsydelser (eventuelt inklusiv rådgivning mv.) der efterspørges, opnås en kundebestemt efterspørgsel. Ændringer i rabatpolitik handler især om at opnå konsistens i rabatpolitikken således, at de ønskede signaler sendes til de ønskede kunder. Erfaringer fra lønsomhedsstudier viser, at der ikke altid er sammenhæng mel- 14 Relationship Management 2/Maj 2005

15 Relationship Costing lem de kunder, der får rabat, og de kunder, som der tjenes på (f.eks. Marn & Rosiello 1992). Identifikation af foretrukne kunder: Ved at etablere en profil af de kunder, der bidrager mest til virksomhedens indtjening, kan salgsarbejdet målrettes. Samarbejde med kunderne om øget effektivitet i ordreafgivelse og levering. Her er de typiske eksempler selvbetjening ved anvendelse af internet og leveringen baseret på, at kunden selv afhenter produkterne. Motivation af salgs- og rådgivningspersonale kan strække sig lige fra at give personalet information om lønsomhedsforhold til at nogle virksomheder også går et skridt videre end blot identifikation af foretrukne kunder, idet ABC-informationen lægges til grund for beregning af sælgerens bonus. Ændret servicering af de mindst lønsomme kundegrupper, f.eks. ved at gå fra personlig kontakt mellem sælger og kunde til telefonisk kontakt. Outsourcing af kundekontakt for visse kundegrupper, hvilket for almindelige varers vedkommende f.eks. kan være et spørgsmål om at ændre distributionsform for små kunder til uafhængige distributører. Det er klart, at der blandt disse forslag gemmer sig en række vanskelige beslutninger af både strategisk og taktisk natur, som kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomheden. De nævnte eksempler er ikke gensidigt udelukkende, og det er et væsentligt element i den aktivitetsbaserede ledelse at vælge den kombination af midler, der øger lønsomheden af kunderelationerne i de valgte kundesegmenter. 4. Lønsomhed i et længere perspektiv I de senere år er CRM blevet introduceret både som et generelt udtryk for, at virksomheden i sin ledelsesmæssige indsats er fokuseret på kunderne, og som et mere specifikt udtryk for konkrete indsatser i relation til virksomhedens markedsorientering. 2/Maj 2005 Relationship Management 15

16 Relationship Costing Kundesegmentering traditionelt på baggrund af demografi, adfærd eller afsætningsparametres betydning men kunne også foretages på baggrund af lønsomhed Et af grundelementerne i CRM er kundesegmenteringer. Traditionelt er kundesegmenteringer (jf. Ness et al. 2001) drevet af demografiske kriterier som f.eks. køn, alder, branche og geografisk placering, adfærds- og holdningsmæssige kriterier som f.eks. loyalitet, tilfredshed eller af bestemte afsætningsparametres betydning, f.eks. fordi nogle kunder lægger særlig vægt på leveringshastighed, kvalitet eller lignende. En alternativ måde at segmentere på er på baggrund af lønsomhed, således som det f.eks. beskrives af Storbacka (1995, 1997). En sådan lønsomhedsmæssig segmentering kan principielt gennemføres retrospektivt, dvs. være baseret på historiske regnskabsdata og eksisterende kundeadfærd, eller den kan være fremadrettet baseret på budgetdata og forventninger til kunders adfærd. Økonomistyringens bidrag til CRM er herudover at vurdere lønsomhed i et længerevarende tidsperspektiv. Mange kundeforhold og markedsrelaterede investeringer vil ikke være lønsomme på kort sigt. Dels pga. store omkostninger til bearbejdning af markeder og investeringer i nye distributionssystemer mv., dels fordi det tager tid at nå et salgsvolumen, der sikrer lønsomhed (jf. Kaplan & Cooper 1998, p. 271), men også fordi andre faktorer end omsætning har betydning i vurderingen af kundeforholdet. Ganske vist skriver Kaplan og Narayanan (2001) provokerende, at it is a sure sign that it is unprofitable, når et produkt eller en kunde omtales som værende strategisk, men ikke desto mindre kan både kundeforhold og produkter have en sådan væsentlighed i relation til virksomhedens strategi, at lønsomheden ikke lader sig isolere men må ses som et led i en portefølje og i et fremadrettet perspektiv. Økonomistyringens udfordringer i relation til varigheden af kundeforholdet illustreres af figur 3, hvoraf det dels fremgår, at omkostningerne ved at etablere kundeforholdet vejer tungest i starten, mens indtjeningen først viser sig i senere perioder, og ud over salg også består af den markedsføringsmæssige værdi, som en tilfreds kunde bidrager med ved at omtale virksomheden positivt overfor andre potentielle kunder. Figur 3 skal opfattes som en principskitse af et kundeforhold, der i det første år bidrager med en nettoindtjening af nogenlunde samme størrelse som de omkostninger, der er afholdt til etableringen af kundeforholdet. De efterfølgende 16 Relationship Management 2/Maj 2005

17 Relationship Costing år øges nettoindtjeningen, som det er skitseret i figuren, ved at kundens køb vokser, ved at interaktionen med kunden kan effektiviseres, og ved at prisen kan øges. Desuden er der i kalkulationen, som angivet af Reichheld og Teal (1996), medregnet et økonomisk bidrag, som relaterer sig til, at kunden omtaler virksomheden positivt overfor andre potentielle kunder. Idéen er, at dette dels medfører sparede marketingomkostninger, og dels i sig selv bidrager med en indtjening. Et sådant bidrag til indtjeningen er selvfølgelig vanskelig at måle, men man kan skønne herover ved at undersøge nytilkomne kunders begrundelse for optag af samhandelen. Figur 3. Nettolønsomhed af et kundeforhold med angivelse af kilderne til den øgede indtjening år for år (kilde: Reichheld & Teal 1996). Er loyale kunder villige til at betale en højere pris? Selvom figuren virker intuitiv indlysende, er der ikke tale om en lovmæssighed men et analyseprincip, og det har vist sig, at det er særdeles sparsomt med reel dokumentation for, at langsigtede kundeforhold generelt er mere lønsomme. På den baggrund har bl.a. Dowling og Uncles (1997) sat spørgsmålstegn ved, om loyale kunder er villige til at betale en højere pris og virkelig er billigere at servicere, idet der kunne være ligeså overbevisende argumenter for, at en loyal kunde forventer et særligt højt serviceniveau og rabatter. Derfor skal man i det mindste være opmærksom på, at det hviler på en formodning hypotese om, at øget kundetilfredshed fører til øget kundeindtjening. For den enkelte virksomhed er det i bund og grund et empirisk spørgsmål, om dette holder. 2/Maj 2005 Relationship Management 17

18 Relationship Costing 4.1. CRM på vej med Customer Equity Management Customer Equity Management Hvad kundelønsomheden er i den konkrete virksomhed må vurderes i det specifikke tilfælde, og det er derfor nødvendigt at bringe en så præcis omkostningsbeskrivelse som mulig ind i virksomhedens markedsmæssige overvejelser således, at den langsigtede kundelønsomhed kvalificeres. Der kan være flere muligheder for at implementere Customer Equity Management (CEM), dvs. iværksættelse af ledelsesmæssige tiltag med henblik på at optimere nutidsværdien af virksomhedens kunderelationer, således som det er anvist af Blattberg og Deighton (1996). I en CEM-tilgangsvinkel skal omkostningsregnskabet struktureres på samme grundlag som CRM-systemerne, idet en kundelønsomhedsmodel baseret på individuelle kundedata skal kombineres med observerede ændringer i kundernes adfærd (Libal et al. 2002). Ofte vil det endvidere ikke være tilstrækkeligt at basere modellen på historiske data, idet der må indarbejdes antagelser om fremtidigt salg, kundeservicering osv., hvorfor der er tale om en såkaldt prospektiv, dvs. ex ante, ABC-model. Der er de senere år udviklet forskellige modeller lige fra avancerede statistiske modeller (f.eks. Berger & Nasr 1998; Mulhern 1999) til mere simple fremskrivninger af aktiviteter, aktivitetsomkostninger, salg osv. i et regneark (jf. House & Price 1991). Den grundlæggende idé er at beregne nutidsværdien af den nuværende kundemasses fremtidige indtjening justeret for kundernes forventede levetid målt ved fastholdelsesraten ( retention rate ). I den mest simple version kan en eksisterende kundes nutidsværdi (CLV, Customer Lifetime Value ) beregnes som: Customer Lifetime Value hvor r er fastholdelsesraten, p er den gennemsnitlige nettoindtjening pr. kunde pr. periode, n er tidshorisonten og d er diskonteringsfaktoren. Der er tale om en forenklet beregningsformel, der blot skal tjene til at antyde, hvad det drejer sig om. I særdeleshed vil det være nødvendigt at modellere nettoindtjeningen (p) mere præcist, f.eks. således at den hierarkiske omkostningsstruktur i ABC-systemet indarbejdes. 18 Relationship Management 2/Maj 2005

19 Relationship Costing Dette gøres som skitseret af Berger og Nasr (1998, p. 21) ved eksempelvis at modellere marketingomkostninger særskilt. Blattberg og Deighton (1996) viste på grundlag af sådanne simple beregninger af nutidsværdien af et kundeforhold, hvorledes den optimale investering i at fastholde og erhverve kunder kunne bestemmes. Senere demonstrerede Berger og Nasr (1998), hvordan modellen kunne udvides til at omfatte forskellige former for marketingaktiviteter. Der foregår i øjeblikket en del forskning på dette område, således har Rust et al. (2001) udviklet tankegangen til et beslutningsstøttesystem, der blandt andet tager hensyn til, at tidligere tabte kunder kan vende tilbage samt inddrager forskellige marketingtiltag og kundereaktioner. Dhar og Glazer (2003) har demonstreret, hvorledes man med udgangspunkt i almindelig porteføljeteori kan beregne risikojusterede livstidsværdier for kundeforholdene, således at der kan opbygges en kundeportefølje med en så høj og stabil indtjening som mulig. Det er som anført af Reinartz og Kumar (2000) især inden for brancher, hvor kundeforholdet er kontraktbaseret (jf. Li 1995; Bolton 1998), at virksomheder har foretaget beregninger af lønsomhed i hele kundens levetid, således som det er skitseret i figur 7.3. Det kan f.eks. være abonnementer på tidsskrifter, mobiltelefoni, kreditkort eller livsforsikringer. I sådanne kontraktforhold er det muligt at identificere de aktiviteter, der medgår til at erhverve kunder og vedligeholde kundeforhold, ligesom det er klart, om kundeforholdet består eller ej. Imidlertid er disse analyser langt vanskeligere at foretage i mange andre brancher, og nyere forskningsresultater (f.eks. Reinartz & Kumar 2002) har ydermere demonstreret, at mange langvarige kundeforhold faktisk ikke er rentable, ligesom kortvarige kundeforhold kan være særdeles rentable, f.eks. fordi mange af sådanne kunder placerer enkeltordrer, som har høje dækningsgrader eller ikke nødvendigvis kræver servicering i længere perioder. Kun ganske få danske virksomheder er med Indtil videre er det kun få danske virksomheder, som har formået at kombinere den mere præcise omkostningsinformation, som et aktivitetsbaseret regnskabssystem kan stille til rådighed, med analyser af kunders livsforløb. Men da der efterhånden er ved at være udviklet modeller og metoder til at gennemføre sådanne analyser, vil der være et potentiale i at gennemføre sådanne beregninger. 2/Maj 2005 Relationship Management 19

20 Relationship Costing 5. Litteratur Anderson, E.W. (1998): Customer satisfaction and word of mouth. Journal of Service Research, vol. 1, no. 1, pp Anderson, E.W., C. Fornell & D.R. Lehmann (1994): Customer satisfaction, market share and profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, vol. 59, July, pp Becker, B. & M. Huselid (1998): High performance work systems and firm performance: a synthesis of research and managerial implications. Research in Personnel and Human Resource Management, vol. 16, pp Berger, P.D. & N.I. Nasr (1998): Customer lifetime value: marketing models and applications. Journal of Interactive Marketing, vol. 12, no. 1, pp Blattberg, R.C. & J. Deighton (1996): Manage marketing by the customer equity test. Harvard Business Review, vol. 74, no. 4, pp Bolton, R.N. (1998): A dynamic model of the duration of the customer s relationship with a continuous service provider: the role of satisfaction. Marketing Science, vol. 17, no. 1, pp Bukh, Per Nikolaj & Heine K. Bang Balanced scorecard og strategikort. I Relationship management, Jesper Krogh Jørgesen, Birthe Jørgensen & Lars Grønholdt (eds.). København: Børsen Forum. Bukh, Per Nikolaj; Heine Bang & Mikael Hegaard Strategikort: danske virksomheders erfaringer med balanced scorecard. København: Børsens Forlag. Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen Activity Based Costing Dansk økonomistyring under forvandling. København: København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bukh, Per Nikolaj & Poul Israelsen Aktivitetsbaseret økonomistyring danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Cooper, R. & R.S. Kaplan (1991a): The design of Cost Management Systems. Englewood Cliffs: Prentice Hall (first edition). Cooper, R. & R.S. Kaplan (1991b): Profit priorities from Activity Based Costing. Harvard Business Review, vol. 3, pp Relationship Management 2/Maj 2005

21 Relationship Costing Crosby, P. [1979] (1992): Quality is free: The art of making quality certain. New York: McGraw-Hill. Danaher, P.J. & R.T. Rust (1996): Indirect financial benefits from service quality. Quality Management Journal, vol. 3, no. 2, pp Dhar, R. & R. Glazer (2003): Hedging customers. Harvard Business Review, vol. 82, no. 5, pp Dickson, P.R., P.W. Farris & W.J. Verbeke (2001): Dynamic strategic thinking. Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 29, no. 3, pp Dowling, G.R. & M. Uncles (1997): Do customer loyalty programs really work? Sloan Management Review, vol. 38, Summer, pp Fornell, C. (1992): A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience. Journal of Marketing, vol. 56, January, pp Fornell, C., M.D. Johnson, E.W. Anderson, C. Jaesung & B.E. Bryant (1996): The American customer satisfaction index: nature purpose, and findings. Journal of Marketing, vol. 60, October, pp Foster, G. & M. Gupta (1999): The customer profitability implication of customer satisfaction. Working Paper, Stanford University. Foster, G., M. Gupta & L. Sjoblom (1996): Customer profitability analysis: challenges and new directions. Journal of Cost Management, vol. 10, no. 1, pp Goebel, D.J., G.W. Marshall & W.B. Locander (1998): Activity-Based Costing, Accounting for a Market Orientation. Industrial Marketing Management, vol. 27, pp Grönroos, C. (1983): Strategic management and marketing in the service sector. Cambridge MA: Marketing Science Institute. Grönroos, C. (2000): Service management and marketing. England: John Wiley & Sons, Ltd. Hallowell, R. (1996): The relationship of customer satisfaction, customer loyalty, and profitability: an empirical study. International Journal of Service Industry Management, vol. 7, no. 4, pp /Maj 2005 Relationship Management 21

22 Relationship Costing Heskett, J.L., W.E. Sasser & L.A. Schlesinger (1997): The service profit chain. How leading companies link profit and growth to loyalty, satisfaction and value. New York: N.Y. Free Press. House, C.H. & R.L. Price (1991): The return map: tracking product teams. Harvard Business Review, January/February, pp Huselid, M. (1995): The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, vol. 38, pp Huselid, M., S. Jackson & R. Schuler (1997): Technical and strategic human resource management effectiveness as determinant of firm performance. Academy of Management Journal, vol. 40, pp Johnson, M.D. & A. Gustafsson (2000): Improving customer satisfaction, loyalty and profit: An integrated measurement and management system. San Francisco: Jossey-Bass. Kaplan, R.S. & R. Cooper Cost & Effect. Boston: Harvard Business School Press. Kaplan, R.S. & V.G. Narayanan (2001): Measuring and managing customer profitability. Journal of Cost Management, September/October, pp Kaplan, R.S. & D. Norton (1996): The Balanced Scorecard. Boston: Harvard Business School Press. Kaplan, R.S. & D. Norton (2001): Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard companies thrive in the new business environment. Boston: Harvard Business School Press. Kordupleski, R., R.T. Rust & A.J. Zahorik (1993): Why improving quality doesn t improve quality. California Management Review, vol. 35, Spring, pp Li, S. (1995): Survival analysis. Marketing Research, vol. 7, Fall, pp Libal, B., D. Narayandes & C. Humby (2002): Towards an individual customer profitability model: A segment-based approach. Journal of Service Research, vol. 5, no. 1, pp Loveman, G.W. (1998): Employee satisfaction, customer loyalty, and financial performance: an empirical examination of the service profit chain in retail banking. Journal of Service Research, vol. 1, no. 1, pp Relationship Management 2/Maj 2005

23 Relationship Costing Luchs, R. (1986): Successful businesses compete on quality not costs. Long Range Planning, vol. 19, no. 1, pp Malina, M.A. & F.H. Selto (2002): Communicating and controlling strategy: An empirical study of the effectiveness of the balanced scorecard. Journal of Management Accounting Research, vol. 13, pp Marn, M.V. & R.L. Rosielle (1992): Managing price, gaining profit. Harvard Business Review, September/October. Morgan, R.S. & S.D. Hunt (1994): The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, vol. 58, July, pp Mulhern, F.J. (1999): Customer profitability analysis: Measurement, concentration, and research directions. Journal of Interactive Marketing, vol. 13, no. 1, pp Ness, J.A., M.J. Schroeck, R.A. Letendre & W.J. Douglas (2001): The role of ABM in measuring customer value Part One. Strategic Finance, March, pp Normann, R. [1983] (2001): Service Management: Strategy and leadership in service business. 3. edition, John Wiley & Sons. O Guin, M.C. & S.A. Rebischke (1996): Customer-driven costs using Activity-Based Costing. I Handbook of Cost Management, B. Brinker (eds.). 3. edition, Boston: Warren, Gorham & Lamont. Reichheld, F.F. & T. Teal (1996): The Loyalty Effect. United States: Bain & Company, Inc. Reinartz, W. & V. Kumar (2000): On the profitability of longlife customers in a non-contractual setting: an empirical investigation and implications for marketing. Journal of Marketing, vol. 64, October, pp Reinartz, W. & V. Kumar (2002): The mismanagement of customer loyalty. Harvard Business Review, vol. 80, no. 7, pp Ross, J.E. & Y. Krishna (1985): Making quality a fundamental part of strategy. Long Range Planning, vol. 18, no. 1, pp Rust, R.T., K.N. Lemon & V. Zeithaml (2001): Driving customer equity: linking customer lifetime value to strategic marketing decisions. Working Paper, no , Marketing Science Institute, Cambridge, MA. 2/Maj 2005 Relationship Management 23

24 Relationship Costing Rust, R.T., C. Moorman & P.R. Dickson (2002): Getting return on quality: revenue expansion, cost reduction, or both? Journal of Marketing, vol. 66, October, pp Rust, R.T., A.J. Zahorik & T.L. Keiningham (1995): Return on quality (ROQ): Making service quality financially accountable. Journal of Marketing, vol. 59, April, pp Rust, R.T., V. Zeithaml & K.N. Lemon (2000): Driving customer equity: How customer lifetime value is reshaping corporate strategy. New York: Free Press. Shapiro B.P., V.K. Rangan, R.T. Moriarty & E.B. Ross (1987): Manage customers for profits (Not Just Sales). Harvard Business Review, September/October, p Sheth, J.N. & A. Parvatiyar (1995): The relationship in customer markets: Antecendents and consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 23, no. 4, pp Simons, R., A. Davila & R.S. Kaplan (1999): Performance measurement & control systems for implementing strategy: Text & cases. Prentice-Hall. Storbacka, K. (1995): The nature of customer relationship profitability: Analysis of relationships and customer bases in retail banking. Helsingfors: Skrifter utgivna vid Svenska Handelshögsklan, nr. 55. Storbacka, K. (1997): Segmentation based on customer profitability: Retrospective analysis of retail bank customers. Journal of Marketing Management, vol. 13, pp Yderligere information Per Nikolaj Bukh (www.pnbukh.com) er professor ved Handelshøjskolen i Århus, hvor han arbejder med emner som supply-chain management, strategisk kommunikation og nyere økonomistyring; herunder især balanced scorecard og activity based costing. Han er desuden redaktør på ledelseshåndbøgerne Økonomistyring, Offentlig Ledelse samt Offentlig Økonomistyring. Poul Israelsen, er professor i produktionsøkonomi og økonomistyring, Center for Industriel Produktion, CIP, Aalborg Universitet. Poul Israelsens primære forskningsfelt er design af økonomiinformationssystemer til beslutnings- og styringsformål, herunder udvikling af grundregnskaber og 24 Relationship Management 2/Maj 2005

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Kunderentabilitetsanalyser

Kunderentabilitetsanalyser Kunderentabilitetsanalyser Per Nikolaj D. Bukh Servicestyringsgruppen Institut for Økonomi, Afdeling for Virksomhedsledelse Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C Tlf. 89 42 15 68 - Fax 86 13 51 32 E-mail:

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short STAKEHOLDER KORT, MISSION/VISION, Balanced scorecard strategy map Ledelsessystemet Value chain

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10 Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 2 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet. november 2004 Ugeseddel nr. 10 Forelæsningerne onsdag den.11. og fredag den

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

Strategikort. Fokus på leder-, medarbejder-, og. organisationsudvikling med balanced scorecard

Strategikort. Fokus på leder-, medarbejder-, og. organisationsudvikling med balanced scorecard Af Heine Bang, Conmoto Strategikort Fokus på leder-, medarbejder-, og organisationsudvikling med balanced scorecard Balanced scorecard teorien blev udviklet i løbet af 90 erne af den amerikanske økonomiprofessor

Læs mere

Økonomistyring i supply chains (foreløbig litteratur)

Økonomistyring i supply chains (foreløbig litteratur) November 2014 Økonomistyring i supply chains (foreløbig litteratur) Engelsk titel: Accounting in Supply Chains Omfang: 5 kursusgange à 4 timer og 3 kursusgange à 3 timer (5 ECTS) Undervisere: Poul Israelsen,

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

KAPITEL 3. Præstationsmålinger

KAPITEL 3. Præstationsmålinger e-bog KAPITEL 3 Præstationsmålinger For at forstå, hvad balanced scorecard drejer sig om, er det vigtigt at have overblik over, hvilke præstationsmål der kan indgå ud fra de fire perspektiver i scorecardet,

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Activity Based Costing Activity Based Costing af BDO-professor, cand.oecon., ph.d, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor, cand.oecon. Poul Israelsen, pi@iprod.auc.dk,

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk Interview

Læs mere

Værdiskabelse hos køber

Værdiskabelse hos køber Værdiskabelse Periferi-ydelse Kerneydelse Fig. 11.1 Værdiskabelse hos køber 77 Pris Kvalitet Værdi Fig. 11.2 Pris/kvalitet vs. værdi 78 Udvikling af forståelse for købers behov Værdibaseret salg Produktpræsentation

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Facilities Management Terms and definitions

Facilities Management Terms and definitions Facilities Management Terms and definitions 3.6 facility management/facilities Management An integrated process to support and improve the effectiveness of the primary activities of an organisation by

Læs mere

Omfang: 20 kursusgange à 2 timer, 1 spørgetime à 2 timer, 42 konfrontationstimer i alt (10 ECTS)

Omfang: 20 kursusgange à 2 timer, 1 spørgetime à 2 timer, 42 konfrontationstimer i alt (10 ECTS) Marts 2015 Strategisk Styring Engelsk titel: Management Control Systems Omfang: 20 kursusgange à 2 timer, 1 spørgetime à 2 timer, 42 konfrontationstimer i alt (10 ECTS) Undervisere: Daniel Harritz, Jacob

Læs mere

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann Vækstmøde Strategisk salg Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann DB % Hvad det her drejer sig om. 60 50 40 30 20 Top 20% genererer 80% af overskuddet De nederste 30% udligner halvdelen af det overskud, de

Læs mere

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM D DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM 1 - INTRODUKTION 2 - DATAELEMENT 1: KORREKT ADRESSEINFORMATION 3 - DATAELEMENT 2: DAGLIGE LEDERE 4 - DATAELEMENT 3: OMSÆTNING & DRIFTSRESULTAT 5 -

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

360 kundeorientering. - den oversete vækstmotor Dansk Industri 30. oktober 2013

360 kundeorientering. - den oversete vækstmotor Dansk Industri 30. oktober 2013 360 kundeorientering - den oversete vækstmotor Dansk Industri 30. oktober 2013 Denne dag er ikke en mirakelkur men Inspiration til at styrke kundeorienteringen i din virksomhed! Hvem er Mikkel Korntved?!

Læs mere

Skaf viden om omkostningsstrukturen

Skaf viden om omkostningsstrukturen BETINGELSEN FOR AT EFFEKTIVISERE FORSYNINGSKÆDEN Skaf viden om omkostningsstrukturen Samtidig med at vi systematisk effektiviserer produktion og logistik, f.eks. ved at indføre ny automatiseret produktionsteknologi,

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering Interview med professor Thomas Ritter, CBS Thomas Ritter er professor på Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School med særlige specialer

Læs mere

Management rådgivning

Management rådgivning Advisor MA Management rådgivning Kort om mig: Sælger, konsulent, afdelingsleder, koncerncontroller, group business controller, management konsulent HD i økonomistyring & informatik Forfatter til bøger

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER?

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? WHITE PAPER ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? Hvorfor adfærdsbaseret omkostningsstyring sikrer optimal indsigt i, hvad og hvem der skaber værdi i din virksomhed Philip Reschke, Business

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel

Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel Den aktivitetsbaserede omkostningsmodel I denne sidste artikel i serien om kontoplanen vises det, hvordan det aktivitetsbaserede omkostningsregnskab konstrueres. KONTOPLAN Af professor, Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Tjen mere på eksisterende kunder

Tjen mere på eksisterende kunder Tjen mere på eksisterende kunder Claus Due Fasthold de profitable kunder Due & Partners ophavsrettigheder claus@due.dk Samtlige slides i denne præsentation er ophavsretligt beskyttet og ejes af Due & Partners.

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

set i et økonomisk styrings og management perspektiv

set i et økonomisk styrings og management perspektiv Michael Andersen - Copenhagen Business School Lean set i et økonomisk styrings og management perspektiv ma.acc@cbs.dk Michael Andersen - Finansanalytikerforeningen 18. maj 2006 2 Lean Manufacturing Lean

Læs mere

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling Lønsomhedsanalyser som grundlag for Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling af partner, cand.merc. Michael Ejby og chefkonsulent, cand.merc. Søren Strunk-Sørensen, Aston Promentor

Læs mere

Fra Strategi til planlagte og differentierede salgsprocesser samt målstyret resultatskabelse

Fra Strategi til planlagte og differentierede salgsprocesser samt målstyret resultatskabelse Fra Strategi til planlagte og differentierede salgsprocesser samt målstyret resultatskabelse Maj 2011 Mercuri International A/S Director Strategic Accounts Poul Vammen Mercuri International Mission: Taking

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

Implementering af afdelingsbaserede strategikort

Implementering af afdelingsbaserede strategikort Karnov HR (artikel 2) / udkast, august 2013 Implementering af afdelingsbaserede strategikort Af lektor Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet & professor Per Nikolaj

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Strategiske initiativer i et strategikort

Strategiske initiativer i et strategikort Working Paper Series Department of Business Studies No. 25, 2008 Strategiske initiativer i et strategikort By Per Nikolaj Bukh Aalborg University, Department of Business Studies, Fibigerstræde 4, DK-9220

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

TREKANTSDRAMA BLANDT TRÆMÆND. Mette Vedel, Msc. Phd. Copenhagen Business School Center for Applied Market Science, Herning mev.marktg@cbs.

TREKANTSDRAMA BLANDT TRÆMÆND. Mette Vedel, Msc. Phd. Copenhagen Business School Center for Applied Market Science, Herning mev.marktg@cbs. TREKANTSDRAMA BLANDT TRÆMÆND Mette Vedel, Msc. Phd. Copenhagen Business School Center for Applied Market Science, Herning mev.marktg@cbs.dk TREKANTSDRAMA? EN SMART OVERSKRIFT ELLER EN REALITET - TJAH 14.

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Knowledge Cube Nyhedsbrev

Knowledge Cube Nyhedsbrev Knowledge Cube Nyhedsbrev Vi er godt i gang med udrulningen af CatMan Solution version 3, og det er dejligt at opleve, at brugen af CatMan Solution breder sig ud til flere funktioner hos vores kunder.

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj 2011. Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4.

BALANCED SCORECARD. Gruppe: HA21. Afleveringsfrist: 26. Maj 2011. Vejleder: Niels Sandalgaard. Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4. BALANCED SCORECARD Afleveringsfrist: 26. Maj 2011 Vejleder: Niels Sandalgaard Uddannelse: Almen Erhvervsøkonomi 4. Semester Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet Sider: 15 Benedicte Nyholm Meyer

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere