Torben Mølgaard Andersen (næstformand) Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt. mandag den 26. marts 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torben Mølgaard Andersen (næstformand) Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt. mandag den 26. marts 2012 kl. 15.00-17."

Transkript

1 19/03/12 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Hans Skjerning Helle Karina Pedersen Jan Sylvester Iversen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Enevold Peter John Andersen Peter Zinck (formand) Pia Nørregaard Pia Tørving Poul Erik Madsen Thomas Johansen Torben Mølgaard Andersen (næstformand) Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt mandag den 26. marts 2012 kl Mødet holdes i bestyrelseslokalet, Munke Mose Allé 9, Odense. Dagsorden 1. Godkendelse/underskrift af referat fra møde den 27.september Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst (bilag 1 vedhæftet) 2.2. Meddelelser fra formanden 3. Status på etablering af classic-model af Erhvervsakademiet Lillebælt På bestyrelsesmøder på såvel moderskoler som erhvervsakademi i september 2011 blev den fælles udspaltningsaftale indgået, og herefter blev denne sendt til Undervisningsministeriet til endelig godkendelse. Erhvervsakademiet modtog faktisk den endelige godkendelse af udspaltningsaftalen ultimo december 2011, men efterfølgende blev der fra Ministeriet for Børn og Undervisnings side imidlertid gjort opmærksom på, at Uddannelsesministeriet ønskede at gøre brug af sin høringsret i forbindelse med godkendelsen af udspaltningsvilkårene. Denne situation har været drøftet i formandskab såvel som i rektor-/direktørkreds, og det er her besluttet, at indtil den endelige godkendelse er modtaget, bliver medarbejdere ikke virksomhedsoverdraget til erhvervsakademiet, mens alle andre beslutninger vedrørende omdannelsen af akademiet til en classic-model er gennemført. Erhvervsakademiet har således indgået aftale om drift af pædagogisk og administrativt IT i et administrativt fælleskab med SDE og om drift af økonomi og personale i administrativt fællesskab med TietgenSkolen. 1

2 I løbet af efteråret blev der etableret en ny organisering af erhvervsakademiet byggende på en inddeling af uddannelserne i 7 universer med hver sin uddannelseschef. Akademiets øverste ledelse består af to uddannelsesforstandere, der deler ansvaret for de 7 universer, en økonomi- og ressourcechef, en udviklingschef og rektor. Det er aftalt med moderskolerne, at instruktionsbeføjelsen over relevante medarbejdere er overført til rektor med henblik på at skabe en énstrenget og handledygtig organisation på trods af, at medarbejderne formelt set ikke overføres til akademiet, førend den endelige godkendelse af udspaltningsaftalen foreligger. Der indgås aftale med moderskolerne om leje af lokaler til undervisningens gennemførelse. Dette betyder, at akademiet kan fungere som selvstændig organisation på trods af den manglende formelle godkendelse af udspaltningsaftalen. På mødet giver formanden en mundtlig orientering vedrørende en dialog med Uddannelsesministeriet om den udestående endelige godkendelse af udspaltningsaftalen. 4. Godkendelse af regnskab 2011 Årsregnskab for erhvervsakademiet 2011 viser et samlet resultat på 0 kr. Undervisningsaktiviteterne viser et samlet STÅ-tal på 2.636, som har genereret taxameterindtægter på i knapt 188 mio. kr. Udviklingsaktiviteterne er øget i 2011 i forhold til budgettet med godt 1 mio. kr. Det skyldes, at vi har gennemført projekter, der var udskudt fra 2010, og hvor der var hensat midler hertil. Derfor er der i regnskab 2011 indtægtsført hensatte midler så resultatet på udviklingsaktiviteterne er neutralt. De primære udviklingsaktiviteter i 2011 er: 1. Styrkelse af praktik, herunder udvikling af CRM-system timer/innoevent og andre innovationsprojekter 3. Pædagogisk IT og udvikling af læringsplatform 4. Lokalt udviklingsarbejde i henhold til udviklingskontrakten med UVM I forhold til akademiets egen drift blev der et underskud på 625 t. kr. Det negative driftsresultat knytter sig til beslutningen om at forberede akademiet til en classic-model og omfatter i hovedtal følgende: Lønomkostning til økonomichef, særlig revisorrådgivning i forhold til processen og øgede administrative omkostninger (kontorhold, småanskaffelser, flytteomkostninger og møder). Underskuddet udlignes ved et ekstraordinært driftstilskud fra moderskolerne, således at akademiets 2011 regnskab går i nul. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskab

3 5. Godkendelse af budget 2012 Det foreliggende forslag til budget 2012 er udarbejdet på baggrund af den forventede udvikling i STÅ-tal i 2012 samt de dertil knyttede omkostninger i form af udgifter til undervisningens gennemførelse, udgifter til administration og ledelse, markedsføring og udvikling samt til husleje. Der er i det foreliggende budget en merudgift til husleje i forhold til sommerens udspaltningsbudget. Det skyldes primært, at SDE oprindeligt anvendte en gennemsnitsbetragtning ved opgørelse af antal m 2, mens en mere konkret opgørelse af behovet for m 2 giver et større tal og dermed en højere samlet husleje. Der er endvidere foretaget en konkret vurdering af de enkelte lejemål, og der er herved opnået en besparelse i forhold til den aftalte m 2 -pris. Endelig er der aftalt en reduktion af akademiets udgifter til dækning af moderskolernes omkostninger i forbindelse med udspaltningen af akademiets uddannelser. Arbejdet med at få etableret grundlag for beregningen af huslejeaftaler og fordelingen af overgangsomkostninger ved udspaltningen har været foretaget dels bilateralt mellem akademiet og hver af de tre berørte moderskoler, dels i fælleskab, således at de indgåede aftaler kan tiltrædes af alle parter som fair og gennemsigtige. Der indgås aftaler med en løbetid frem til udgangen af Budgettet må siges at være omgærdet af en vis usikkerhed der mangler historik og erfaringer med budgetlægning i organisationen og der er derfor etableret en stram økonomistyring, der følger udviklingen nøje hen over året. Budgettet viser et samlet STÅ-tal på 2.850, hvilket er en vækst i forhold til realiseret STÅ 2011 på 8 %. Det samlede resultat viser en omsætning på 222 mio. kr. og et overskud på 1,4 mio. Det er i udgangspunktet et spinkelt resultat, som dog også må ses i lyset af, at der er tale om et overgangsår, hvor en meget stor del af omkostningerne er bundet i forhold til aftaler og vilkår fra moderskolerne, og hvor der er éngangsomkostninger til etablering af akademiet. På sigt må der sigtes efter et overskudsniveau på 2-4 % af omsætningen med henblik på at konsolidere akademiets økonomi og skabe grundlag for etablering af campusløsninger i Vejle og Odense. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget. 6. Eventuelt Venlig hilsen Peter Zinck 3

4 Punkt 5 Bestyrelsesmøde ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT BUDGET marts 2012

5 1. Udgangspunkt budget og økonomistyring Budget 2012 er Erhvervsakademiet Lillebælts 1. budget som selvstændig uddannelsesinstitution. Budgetlægningen har været præget af usikkerheder på grund af mangel på historik, ny organisering samt at stort set alle budgetansvarlige er nye. Vi er gået fra 1-2 ansatte til 182 ansatte. Budgettet er udarbejdet under indtryk af: det udspaltningsbudget, der blev udarbejdet af moderskolerne sommeren 2011 den viden, vi mener at have og de forudsigelser og beregninger, vi har initieret de erfaringer, ledergruppen selv har, suppleret med erfaringer fra samarbejdspartnere fra moderskolerne Økonomistyringen har to væsentlige fokusområder: Udarbejdelsen af kvalificerede budgetter, der sikrer allokering af ressourcerne i overensstemmelse med ledelsens strategiske målsætninger samt som basis for den løbende vurdering af udviklingen i året, samt den løbende opfølgning i årets løb i form af perioderegnskaber og økonomiske prognoser. Den relativt store usikkerhed i budgettet gør, at økonomistyringen i 2012 vil have - om muligt - endnu mere fokus på opfølgning i form af perioderegnskaber. 2. Aktiviteter Nedenfor er aktivitetsniveauet (undervisning og praktik) i 2012 sammenlignet med 2011 (opgjort i STÅ): Aktivitetsbudget 2012 Undervisning og praktik opgjort i STÅ Budget 2011 Realiseret 2011 Budget 2012 Udvikling 2011->2012 Udv. % 2011->2012 Multimedie og it 553,6 613,7 612,7-1,0-0,2% Produktion, teknologi og logistik 164,5 189,0 176,8-12,3-6,5% Byggeri og energi 443,5 453,8 499,3 45,5 10,0% Finans 266,6 229,5 279,6 50,1 21,8% Fødevarer, ernæring og proces 255,0 223,3 250,1 26,8 12,0% Events, oplevelser og turisme 119,8 115,0 201,1 86,1 74,9% Salg, markedsføring og forretningsudvikling 381,4 390,5 401,5 11,0 2,8% 2.184, , ,0 206,3 9,3% VVU, diplom 343,5 421,6 428,7 7,1 1,7% EAL totalt 2.527, , ,6 213,4 8,1% Tabellen er specificeret på de enkelte uddannelser i bilag 1. Der er forventninger om en samlet vækst på 12,7 % i forhold til budget 2011 og 8,1 % i forhold til realiseret

6 3. Budget 2012 Overordnet ser EALs budget 2012 således ud: Indtægter Undervisningsrelaterede Fællestaxametre Institutionstilskud Projekter mv Lønninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Resultat Tabellen er specificeret månedsvist på kontoniveau i bilag 2. En omsætning på 222,4 mio. kr. og et overskud på t. kr. En overskudsgrad på 0,6 % er ikke i et langsigtet perspektiv tilstrækkeligt ambitiøst for en uddannelsesinstitution, der skal konsolidere sig og med visioner og ambitioner om over en årrække at skabe campus-miljøer. Omvendt er 2012 et år, hvor der akademiet skal etablere sig, en del af omsætningen bidrager til omsætning, men ikke til bundlinien, og der er en række etableringsomkostninger. Et mere langsigtet mål kunne være overskudsgrader i størrelsesordenen 2-4 % af omsætningen. Budgettet kan specificeres på hovedbudgetområder som følger: Tabel: Budget 2012 specificeret på hovedbudgetområder Omsætning Lønninger Andre omk. Resultat Uddannelser Multimedie og datamatiker Produktion, teknologi og logistik Byggeri og energi Finans og økonomi Fødevarer, ernæring og proces Events, oplevelser og turisme Salg, markedsf. og forretningsudv FinansVidenCenter VVU, diplom Pædagogiske fællesomkostninger Uddannelser i alt Udvikling, projekter, markedsføring mv Øvrige fællesomkostninger EAL i alt

7 EALs lønprocent er relativt lav. Dette skyldes at lønnen til udlagt undervisning ikke figurerer som løn, men som fremmede tjenesteydelser under andre omk., idet medarbejderne fortsat er ansat på moderskolerne se metodiske bemærkninger. 4. Metodiske bemærkninger Det foreliggende EAL-budget 2012 er dannet bottom-up. Det er ikke en optimal, effektiv budget-metode, men EAL har som bekendt været i en ret speciel og meget hektisk situation i efteråret Den udlagte undervisning er konteret således, at alle indtægter figurerer som EAL-indtægter. De beløb, der skal overføres til de pågældende moderskoler, indgår som en omkostning på artskontoen fremmede tjenesteydelser. Billedligt beder EAL de pågældende skoler om at gennemføre en given aktivitet, og den pågældende skole fremsender så en faktura på det aftalte beløb 1. Underviser-lønomkostningerne baserer sig på budgetteret timeforbrug multipliceret med en af personaleafdelingerne beregnet timesats pr. område. Hertil er lagt timelærere, censur, udbetalt overtid, sociale omkostninger etc. For ikke-undervisere er lønnen beregnet ud fra den enkelte medarbejders budgetterede årsløn. Øvrige omkostninger er budgetteret efter bedste skøn med skæven til udspaltningsbudgettet og de erfaringer, der foreligger vedr forbruget. Placeringen af budgetposter på de respektive budgetansvarlige følger en række aftaler indgået i ledergruppen. En lang række fællesposter er centraliseret under Ole Hjort Willatzens budget. Nok flere end vi på lidt længere sigt tilstræber. Det er et principielt ønske, at budgetansvaret placeres så langt ude i organisationen som hensigtsmæssigt og praktisk muligt med henblik på at sikre maksimal ansvarlighed og motivation til økonomiseren. Men i dette jomfruelige budget har vi fundet det hensigtsmæssigt at have relativt mange centrale omkostninger. Risici ved budgettet er der mange af. Følgende skal nævnes specifikt: STÅ-tallene er i sagens natur usikre Der er mange nye budgetansvarlige faktisk stort set alle og muligheden for at læne sig op ad sammenlignelige valide erfaringstal har været begrænset 1 Dette er ikke i overensstemmelse med almindelige konteringsprincipper og Undervisningsministeriets generelle konteringsinstruks, men er aftalt netop for udlagt undervisning i akademier. 4

8 BILAG 1: Aktivitetsbudget 2012 Aktivitetsbudget 2012 Undervisning og praktik opgjort i STÅ Budget 2011 Realiseret 2011 Budget 2012 Udvikling 2011->2012 Udv. % 2011->2012 Multimedie og it UV KVU 3050 Datamatiker 171,6 176,5 182,6 6,1 3,5% UV KVU 3273 Multimediedesigner 228,0 275,5 260,0-15,5-5,6% UV KVU 3274 It-teknolog 76,0 71,3 71,5 0,3 0,4% UV PB 41 PB i Webudvikling 48,5 43,8 28,0-15,8-36,0% UV PB 42 PB i softwareudvikling 19,5 35,7 23,6-12,1-33,8% UV PB 81 PB i e-konceptudvikling 10,0 11,0 47,0 36,0 327,3% 553,6 613,7 612,7-1,0-0,2% Produktion, teknologi og logistik UV KVU 3277 Produktionsteknolog 69,0 63,5 45,0-18,5-29,1% UV KVU 3036 Logistikøkonom 80,5 111,0 98,8-12,3-11,0% PB i 89 UV PB produktudvikling og 15,0 14,5 33,0 18,5 127,6% 164,5 189,0 176,8-12,3-6,5% Byggeri og energi UV KVU 60 Energiteknolog 12,5 12,5 33,0 20,5 164,0% UV KVU 3278 Installatør 113,0 117,0 107,3-9,8-8,3% UV PB 3281 PB i bygningskonstruktør 318,0 324,3 359,0 34,8 10,7% 443,5 453,8 499,3 45,5 10,0% Finans UV KVU 3272 Finansøkonom 171,6 135,5 164,1 28,6 21,1% UV PB 3204 PB i finans 95,0 94,0 115,5 21,5 22,9% 266,6 229,5 279,6 50,1 21,8% Fødevarer, ernæring og proces UV KVU 3275 Jordbrugsteknolog 84,5 62,5 74,5 12,0 19,2% UV KVU 34 Ernæringsteknolog 5,0 0,0 0,0 0,0 UV KVU 3279 Procesteknolog 107,5 104,3 105,1 0,8 0,8% UV KVU 3282 Laborant 45,0 45,5 58,5 13,0 28,6% UV PB 32 PB i laboratorie-, fødevare-, og 13,0 procestekn. 11,0 8,0-3,0-27,3% UV PB 97 PBA i Jordbrug 0,0 0,0 4,0 4,0 255,0 223,3 250,1 26,8 12,0% Events, oplevelser og turisme UV KVU 3271 Serviceøkonom 101,0 95,5 173,5 78,0 81,7% UV PB 51 PB i international hospitality 18,8 19,5 27,6 8,1 41,5% 119,8 115,0 201,1 86,1 74,9% Salg, markedsføring og forretningsudvikling UV KVU 3270 Markedsføringsøkonom 255,8 261,3 267,0 5,8 2,2% UV KVU 3280 Handelsøkonom 43,0 40,3 49,5 9,3 23,0% UV PB 40 PB i eksport og teknologi 22,0 20,5 18,0-2,5-12,2% UV PB 43 PB i international handel 60,6 68,5 67,0-1,5-2,2% 381,4 390,5 401,5 11,0 2,8% Andre UV ÅU 369X ÅU - moderskoler 343,5 421,6 428,7 7,1 1,7% 343,5 421,6 428,7 7,1 1,7% EAL total 2.527, , ,6 213,4 8,1% 5

9 BILAG 2: Månedsbudget på kontoniveau BUDGET 2012 FOR EAL SAMLET Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Omsætning Institutionstilskud Fællestaxameter Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter Praktiktaxameter Internationaliseringstaxameter IDV Deltagerbetaling Projekter Indtægter fra salg Andet Omsætning i alt Lønninger Fast ansatte Censorer Pædagogisk ledelse Timelærere Refusioner Andet Lønninger i alt Andre omkostninger Undervisningsmaterialer Rejser mv Møder, kurser mv Kontorhold Kontingent/abonnement Kopi og print Tele mv Leje og leasing Markedsføring Annoncer og reklame Ekstern assistance Kompetenceudvikling Husleje Bygningsdrift Energi Reparation og vedligehold Småanskaffelser Øvrige omkostninger Andre omkostninger i alt Afskrivninger Finansielle poster Ekstraordinære poster Resultat Undervisningstaxameter

10 Pkt Bestyrelsesmøde Aktiviteter siden sidst Tværgående projekter og aktiviteter Innovirk kyllingeskrog og badebroer Gennem efteråret arbejdede studerende fra Erhvervsakademiet sammen med en række virksomheder i det EU-støttede projekt, Den Innovative Virksomhed (Innovirk). Det, de studerende er nået frem til er i høj grad noget, virksomhederne kan bruge. En af de virksomheder der har åbnet dørene for studerende er det økologiske fjerkræslagteri Sødam. Her har procesteknolog-studerende haft til opgave at finde ud af, om kyllingeskrog kan bruges i madindustrien, og blive til en indtægt i stedet for en udgift. Ifølge direktør Michael Orbesen fra Sødam har procesteknologerne leveret et fornemt stykke arbejde, og resultaterne er noget, som man nu vil arbejde videre med i virksomheden. 48 timer - har skabt besparelser og nye værdier 6. omgang af 48 timer blev afviklet i november, denne gang på Metalpres Haarby A/S. 34 studerende og 11 undervisere fra Erhvervsakademiet tilbragte to døgn i virksomheden, og de studerende nåede gennem stort set alle dele af virksomheden i 15 indsatsområder. Metalpres kunne ved den afsluttende evaluering konstatere, at de studerende har skabt besparelser og nye værdier i virksomheden. Helt konkret har de løst et problem med beskadigelse af værktøj under produktionen, og det kan ses positivt i regnskabet. EAL-Cup Erhvervsakademiet Lillebælts egen iværksætterkonkurrence EAL-Cup løb af stablen over 4 torsdage i november. Over 150 studerende havde tilmeldt sig for at afprøve livet som iværksættere. I grupper på tværs af uddannelser begyndte de udviklingen af kreative ideer: bl.a. stoplys til cykler og et goplenet, som skal holde vand- og brandmænd væk fra badestrande. Efterfølgende skabte de prototyper og lavede forretningsplaner. Afslutningsvis præsenterede de koncepterne for et erhvervsdommerpanel med ledere fra erhvervsvirksomheder og iværksætter-organisationer pladserne blev tilbudt kontakt til Ideahouse, der tilbyder hjælp og kontorfaciliteter, så grupperne har mulighed for at mødes og videreudvikle på deres koncepter. Desuden havde alle grupper mulighed for at melde sig til DM i iværksætteri. Vinteroptag mere end 300 nye studerende på Erhvervsakademiet Der er stor interesse for at starte på et studie om vinteren. Der var således fremgang at spore på de fleste studier med vinteroptag i forhold til sidste år, især Multimediedesign, Finansøkonom og den engelske Logistics Management er populære. Uddannelsesmesse og fælles infomøder Også i år var Erhvervsakademiet at finde på messen Uddannelse Uden Grænser i Odense Congress Center. Standen var bemandet af studievejledere og en række studerende. Derudover havde 6 uddannelser oplæg. Standen havde fået flot nyt design og var godt besøgt. 8. marts holdt Erhvervsakademiet fælles infomøder på 4 adresser i hhv. Odense og Vejle. Rigtig mange interesserede mødte op for at høre om de uddannelser, der starter nye hold op til august/september og få en snak med studievejledere såvel som studerende. Især infomødet i Vejle havde rekordhøj deltagelse tæt på 100 fremmødte (2-3 gange så mange som tidligere). Tilmed var der omtrent ligelig fordeling af de interesserede til de fire største uddannelser i Vejle: Datamatiker, Logistikøkonom, Handelsøkonom og Serviceøkonom. De fleste havde fundet vej via information på EALs hjemmeside. Forårskur med fokus på Danmarks fremtid Erhvervsakademiet havde inviteret toperhvervsfolk til at fremlægge deres visioner og mål for fremtidens Danmark. Dagens hovedtalere var John Engelbrecht, Jens Moberg og Asger Aamund. Omkring 150 erhvervsfolk fra Fyn og Trekantsområdet var mødt frem for at høre deres bud på, hvad der er nødvendigt, hvis væksten skal styrkes og den kedelige nedgang vendes til fremgang. Arrangementet blev afsluttet af paneldebat repræsenteret af Mai Henriksen, Trine Bramsen og Merete Riisager fra henholdsvis De Konservative, Socialdemokraterne og Liberal Alliance. Her blev emnerne uddannelse og vækst fortsat diskuteret ivrigt. Læs mere på

11 Viden og innovationspartnerskaber I de kommende 3 år skal virksomheder, offentlige institutioner og studerende skabe nye løsninger til sundhed, pleje, pædagogik og omsorg. Vækstforum i Region Syddanmark har bevilliget 12 mio. kroner, for at 50 virksomheder, 20 offentlige institutioner og mere end 200 studerende kan samarbejde om at udvikle dansk velfærd. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem UC Lillebælt, UC Syd, EA Sydvest, EA Kolding og EA Lillebælt dvs. alle regionens professions- og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og skal skabe grundlag for innovation på tværs af de sundheds- og pædagogfaglige uddannelser og de teknisk/merkantile uddannelser. Projektet løber frem til udgangen af Internationalt modul En række af Erhvervsakademiets uddannelser har for få studerende, som tager på studie- og praktikophold i udlandet. Derfor har en række uddannelser besluttet at iværksætte et 14 dages internationalt modul som et fast element i uddannelsen. Der bliver indskrevet et studieophold af 14 dages varighed i studieordningen med fast hverdagsprogram bestående af undervisning og virksomhedsbesøg, forventeligt tilrettelagt i samarbejde med EAL s udenlandske samarbejdsinstitutioner. Hensigten med modulet er at styrke de studerendes oplevelse af, at arbejdsmarked og arbejdsopgaver i stigende grad er internationale, og at studerende på videregående uddannelser derfor må forventes at kunne arbejde internationalt. Modulet iværksættes for studerende, der påbegynder uddannelserne i august 2012, dvs. at udlandsopholdet typisk finder sted ca. halvandet år efter. Produktion, Teknologi og Logistik Det første hold professionsbachelorer i Produktudvikling og Teknisk Integration Ved en reception i januar blev det uformelt, men alligevel højtideligt markeret, at det første hold Pba. ere i Produktudvikling og Teknisk Integration nu er færdige med deres uddannelse. Der var taler af Jens Mejer Pedersen, Jan Lund og Stig Kidde, og det fremgik tydeligt, at dimittenderne på denne internationale linje havde været pionerer for uddannelsen. Dimittenderne og Jan Lund lagde ikke skjul på den berettigede stolthed over at have banet vejen med de ekstra udfordringer, en ny uddannelse har ved første gennemløb. Autoteknologuddannelse på EAL Autoteknologuddannelsen er indstillet til positiv akkreditering i Akkrediteringsrådet. Hvis Akkrediteringsrådet og efterfølgende Uddannelsesministeriet som forventet følger Evalueringsinstituttets indstilling, vil Erhvervsakademiet kunne udbyde erhvervsakademiuddannelsen i Autoteknolog fra august Autoteknologuddannelsen sigter mod ledende stillinger og specialistfunktioner i autobranchen og udfylder dermed et stort behov for videreuddannelse i autobranchen som ikke dækkes i dag, hvorfor der har været stor opbakning fra branchen til etableringen af uddannelsen. Events, Oplevelser og Turisme International uge på Hospitality Management internationale gæsteforelæsere + forelæsere fra SDU og Bestseller I forbindelse med det internationale semester blev der afholdt international uge med mange spændende gæsteforelæsninger og workshops under temaet Cross Cultural Understanding: Learning to design an experience in the Experience Economy, v. prof. dr. Thomas Thijssen, Saxion Hospitality Business School. Communicating and negotiating across cultures, v. Richard Gesteland, Global Management Expert fra USA. Hans Christian Andersen in an international perspective, v. afdelingsleder Johs.Nørgaard Frandsen, SDU. Global brands and Danish brands gone global, v. Professor Dannie Kjeldgaard, SDU. VERO MODA a global Danish brand, v. Jane Tovgaard, Marketing manager og Lotte Dahlmann, International image responsible, BESTSELLER VERO MODA. HEC - New trends in the Hospitality and Experience Economy Sector Erhvervsakademiet Lillebælt slog dørene op for en storstilet uddannelseskonference. Gennem oplæg, plenumdiskussioner og paneldebat blev der stillet skarpt på mulighederne og udfordringerne inden for oplevelsesindustrien. Konferencen var for studerende på Serviceøkonom samt Pba. i International Hospitality Management. Derudover deltog 2

12 studerende fra Hotel- og Restaurantskolen i København samt serviceøkonomer fra Erhvervsakademiet Dania. Blandt oplægsholderne var free agent Peter Saabye-Simonsen, Julie Lindegaard fra Film Fyn og Lars Hermann fra Copenhagen Film Festival. Samarbejde med Odense Sport & Event Pba. i International Hospitality Management har lavet en aftale med Odense Sport & Event, hvor de studerende skal arbejde tværfagligt i deres strategifag og på deres tre linjefag hotel/restaurant, turisme/destinationsmanagement og eventplanlægning med OS&E's skuffeidéer og deres egne forslag. Samarbejde med Vejle Kommune og Siemens Serviceøkonomerne i Vejle samarbejder med Vejle Kommune og VisitVejle samt ikke mindst Siemens i forbindelse med deres eksamensfag i Kommunikation. Her kommer de med deres bud på, hvordan Vejle Kommune fremover kan tage imod en stor virksomhed som Siemens med medarbejdere fra mere end 70 nationaliteter. Salg, Markedsførings og Forretningsudvikling Markedsføringsøkonomer med speciale i entreprenørskab til Ecopreneurship i Norge En gruppe markedsføringsøkonomer med speciale i entrepreneurship fra forskellige årgange har været til Intensive Programme i Hønefors i Norge. Programmet omhandlede denne gang Ecopreneurship - grøn entrepreneurship. De studerende arbejdede sammen med studerende fra de nordiske og baltiske lande, og de klarede sig rigtigt godt. Markedsføringsøkonomer og Pba. International Handel og Marketing projekt med elever fra Fredericia Gymnasium 6 studerende fra hhv. Markedsføringsøkonom og Pba. International Handel og Markedsføring deltog i et 2 dages regionsprojekt om fastholdelse af gymnasieelever og om profilering af erhvervsakademiuddannelser på gymnasierne. 20 gymnasieelever deltog i et projekt for Fredericia Teater om at markedsføre forestillingen The last five years. Der blev arbejdet med markedsanalyse for at afdække publikums forbrugeradfærd, og efterfølgende blev der udarbejdet markedsføringsmateriale. Resultaterne blev præsenteret for Fredericia Teaters direktør, og elever, studerende og lærere blev belønnet med billetter til forestillingen. Professionsbachelor I International Sales and Marketing deltager i national case-competition 10 studerende fra det internationale hold Pba. International Sales and Marketing deltog i en national case competition på K-Nord i Lyngby med andre studerende fra den samme uddannelse. I 2 døgn arbejdede grupperne om at løse den samme case, og efterfølgende blev løsningerne præsenteret for casevirksomheden, som bedømte de indkomne løsningsforslag. Multimedie og IT Multimediedesign-uddannelsen og OUH Prisbelønnet samarbejde: InnoEvent-samarbejdet mellem Erhvervsakademiets multimediedesignere og Odense Universitetshospital vandt i november Best Collaboration Award. Prisen belønner de fem bedste eksempler på samarbejder mellem partnere i den kreative forretningssektor og eksempelvis uddannelsesinstitutioner. Til grund for udvælgelsen af samarbejdet mellem OUH og Multimediedesign ligger bl.a. udtalelser fra juryen som: Samarbejdet viser tydeligt faktiske og målbare resultater, Det er et vedvarende samarbejde, der adresserer en af vores mest alvorlige udfordringer sundhed og Samarbejdet har en moderne tilgang med stort potentiale for yderligere udvikling. Praktikaftale: Multimediedesign har fået en fast praktikaftale i stand med OUH, så de fremover kan sende studerende i praktik på OUH. Der bliver oprettet et særligt praktikkontor til de studerende på OUH. InnoE vent 2012: marts løber InnoEvent 2012 af stablen. I år deltager mere end 700 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt i innovationskonkurrencen og skal skabe high-tech løsninger til OUH inden for temaet Patientsikkerhed. De studerende skal udvikle ideer og skabe prototyper, der bliver præsenteret for et dommerpanel ved et awardshow. 3

13 Multimedie-uddannelserne samarbejder med Nyborg Slot Studerende fra erhvervsakademiets multimedie-uddannelser lavede et stort multimedie- og lysshow ved Nyborg julemarked fredag den 9. december. Fx lavede de 3D projektioner på slottets facade. En film med lysshowet kan ses på Lysshowet var blot et af flere fremtidige projekter med Nyborg Slot, hvor de studerende blandt andet arbejder med 3D modeller af slottet og andre virtuelle formidlingstiltag. Byggeri og Energi Uddannelse som Byggemanager I byggebranchen er der i stigende grad behov for ledelse af byggepladser og styring af byggeprojekter mht. logistik, økonomi og personale. Dette behov dækkes ifølge erhvervet ikke i tilstrækkelig grad af uddannelsen som bygningskonstruktør. På den baggrund er EAL gået i samarbejde med Teknisk Landsforbund, Dansk Byggeri og Københavns Erhvervsakademi om udvikling af en ny uddannelse som Byggemanager med henblik på at kunne indsende akkrediteringsansøgning for uddannelsen og efterfølgende opnå udbudsret hertil. 4

14 Erhvervsakademiet Lillebælt - Regnskab pr. 31. december 2011 Undervisningsaktiviteter Udviklingsaktiviteter Drift Totalt Finans Viden Center Budget Regnskab Budget Budget Regnskab Budget Budget Regnskab Budget Budget Regnskab Budget Budget Regnskab 31/ / hele / / hele / / hele / / hele / / Taksametertilskud Fællestilskud Bygningstilskud Færdiggørelsestilskud Småfagstilskud Dispositionsbegrænsning Deltagerbetaling, Åben uddannelse Deltagerbetaling, IDV-aktiviteter Kvalitets- og udviklingsmidler Ambitiøs-IT Adm. stipendier Grundtilskud Øvrige indtægter Finansielle poster, netto Omsætning i alt Vederlag udbetalt til skolerne Tilskud til drift I alt Underskudsgaranti Tilskud til drift Kvalitets- og udviklingsmidler Efteruddannelse af lærere Udviklingsaktiviteter i alt Vederlag i alt Dækningsbidrag Løn ledelse Administration, sekretariat, økonomi og IT IT og serverdrift, flytteomkostning Abonnementer EASY, SLS, Navision, Uddata Kontorhold Møder, repræsentation og rejser Småanskaffelser incl. Software Personaleomkostninger Lokalomkostninger Revision Bestyrelsehonorar Undervisningsmaterialer Overskudsdeling Ledelse og administration i alt Markedsføring Kapacitetsomkostninger i alt Resultat Den / 14:14 / controller / asa

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N 46 46 CVR-nr: 3165626 Institutionskode: 1164 kea@kea.dk www.kea.dk REKTOR Ingo Østerskov REVISOR

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Censorkorpsets arbejde... 21 Årsberetning... 22 Eksamensforløbet... 22 Samarbejde... 22 Tema og tendenser... 23 Tema... 23 Tendenser...

Censorkorpsets arbejde... 21 Årsberetning... 22 Eksamensforløbet... 22 Samarbejde... 22 Tema og tendenser... 23 Tema... 23 Tendenser... Indhold ÅRSBERETNING... 10 FOR SKOLEÅRET 2012/2013... 10 CENSORFORMANDSKABERNES SAMMENSÆTNING... 10 Formandskabet for Merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser... 10 Formandskaberne

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEA.DK. Årsrapport KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI.DK Årsrapport 214 INSTITUTIONSOPLYSNINGER INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Guldbergsgade 29 N 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVRNR: 31 65 62 6 Institutionskode:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 19.06.2012-1/1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl. 10.00-12.00 på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København.

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere