Torben Mølgaard Andersen (næstformand) Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt. mandag den 26. marts 2012 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torben Mølgaard Andersen (næstformand) Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt. mandag den 26. marts 2012 kl. 15.00-17."

Transkript

1 19/03/12 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Hans Skjerning Helle Karina Pedersen Jan Sylvester Iversen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Enevold Peter John Andersen Peter Zinck (formand) Pia Nørregaard Pia Tørving Poul Erik Madsen Thomas Johansen Torben Mølgaard Andersen (næstformand) Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt mandag den 26. marts 2012 kl Mødet holdes i bestyrelseslokalet, Munke Mose Allé 9, Odense. Dagsorden 1. Godkendelse/underskrift af referat fra møde den 27.september Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst (bilag 1 vedhæftet) 2.2. Meddelelser fra formanden 3. Status på etablering af classic-model af Erhvervsakademiet Lillebælt På bestyrelsesmøder på såvel moderskoler som erhvervsakademi i september 2011 blev den fælles udspaltningsaftale indgået, og herefter blev denne sendt til Undervisningsministeriet til endelig godkendelse. Erhvervsakademiet modtog faktisk den endelige godkendelse af udspaltningsaftalen ultimo december 2011, men efterfølgende blev der fra Ministeriet for Børn og Undervisnings side imidlertid gjort opmærksom på, at Uddannelsesministeriet ønskede at gøre brug af sin høringsret i forbindelse med godkendelsen af udspaltningsvilkårene. Denne situation har været drøftet i formandskab såvel som i rektor-/direktørkreds, og det er her besluttet, at indtil den endelige godkendelse er modtaget, bliver medarbejdere ikke virksomhedsoverdraget til erhvervsakademiet, mens alle andre beslutninger vedrørende omdannelsen af akademiet til en classic-model er gennemført. Erhvervsakademiet har således indgået aftale om drift af pædagogisk og administrativt IT i et administrativt fælleskab med SDE og om drift af økonomi og personale i administrativt fællesskab med TietgenSkolen. 1

2 I løbet af efteråret blev der etableret en ny organisering af erhvervsakademiet byggende på en inddeling af uddannelserne i 7 universer med hver sin uddannelseschef. Akademiets øverste ledelse består af to uddannelsesforstandere, der deler ansvaret for de 7 universer, en økonomi- og ressourcechef, en udviklingschef og rektor. Det er aftalt med moderskolerne, at instruktionsbeføjelsen over relevante medarbejdere er overført til rektor med henblik på at skabe en énstrenget og handledygtig organisation på trods af, at medarbejderne formelt set ikke overføres til akademiet, førend den endelige godkendelse af udspaltningsaftalen foreligger. Der indgås aftale med moderskolerne om leje af lokaler til undervisningens gennemførelse. Dette betyder, at akademiet kan fungere som selvstændig organisation på trods af den manglende formelle godkendelse af udspaltningsaftalen. På mødet giver formanden en mundtlig orientering vedrørende en dialog med Uddannelsesministeriet om den udestående endelige godkendelse af udspaltningsaftalen. 4. Godkendelse af regnskab 2011 Årsregnskab for erhvervsakademiet 2011 viser et samlet resultat på 0 kr. Undervisningsaktiviteterne viser et samlet STÅ-tal på 2.636, som har genereret taxameterindtægter på i knapt 188 mio. kr. Udviklingsaktiviteterne er øget i 2011 i forhold til budgettet med godt 1 mio. kr. Det skyldes, at vi har gennemført projekter, der var udskudt fra 2010, og hvor der var hensat midler hertil. Derfor er der i regnskab 2011 indtægtsført hensatte midler så resultatet på udviklingsaktiviteterne er neutralt. De primære udviklingsaktiviteter i 2011 er: 1. Styrkelse af praktik, herunder udvikling af CRM-system timer/innoevent og andre innovationsprojekter 3. Pædagogisk IT og udvikling af læringsplatform 4. Lokalt udviklingsarbejde i henhold til udviklingskontrakten med UVM I forhold til akademiets egen drift blev der et underskud på 625 t. kr. Det negative driftsresultat knytter sig til beslutningen om at forberede akademiet til en classic-model og omfatter i hovedtal følgende: Lønomkostning til økonomichef, særlig revisorrådgivning i forhold til processen og øgede administrative omkostninger (kontorhold, småanskaffelser, flytteomkostninger og møder). Underskuddet udlignes ved et ekstraordinært driftstilskud fra moderskolerne, således at akademiets 2011 regnskab går i nul. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskab

3 5. Godkendelse af budget 2012 Det foreliggende forslag til budget 2012 er udarbejdet på baggrund af den forventede udvikling i STÅ-tal i 2012 samt de dertil knyttede omkostninger i form af udgifter til undervisningens gennemførelse, udgifter til administration og ledelse, markedsføring og udvikling samt til husleje. Der er i det foreliggende budget en merudgift til husleje i forhold til sommerens udspaltningsbudget. Det skyldes primært, at SDE oprindeligt anvendte en gennemsnitsbetragtning ved opgørelse af antal m 2, mens en mere konkret opgørelse af behovet for m 2 giver et større tal og dermed en højere samlet husleje. Der er endvidere foretaget en konkret vurdering af de enkelte lejemål, og der er herved opnået en besparelse i forhold til den aftalte m 2 -pris. Endelig er der aftalt en reduktion af akademiets udgifter til dækning af moderskolernes omkostninger i forbindelse med udspaltningen af akademiets uddannelser. Arbejdet med at få etableret grundlag for beregningen af huslejeaftaler og fordelingen af overgangsomkostninger ved udspaltningen har været foretaget dels bilateralt mellem akademiet og hver af de tre berørte moderskoler, dels i fælleskab, således at de indgåede aftaler kan tiltrædes af alle parter som fair og gennemsigtige. Der indgås aftaler med en løbetid frem til udgangen af Budgettet må siges at være omgærdet af en vis usikkerhed der mangler historik og erfaringer med budgetlægning i organisationen og der er derfor etableret en stram økonomistyring, der følger udviklingen nøje hen over året. Budgettet viser et samlet STÅ-tal på 2.850, hvilket er en vækst i forhold til realiseret STÅ 2011 på 8 %. Det samlede resultat viser en omsætning på 222 mio. kr. og et overskud på 1,4 mio. Det er i udgangspunktet et spinkelt resultat, som dog også må ses i lyset af, at der er tale om et overgangsår, hvor en meget stor del af omkostningerne er bundet i forhold til aftaler og vilkår fra moderskolerne, og hvor der er éngangsomkostninger til etablering af akademiet. På sigt må der sigtes efter et overskudsniveau på 2-4 % af omsætningen med henblik på at konsolidere akademiets økonomi og skabe grundlag for etablering af campusløsninger i Vejle og Odense. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget. 6. Eventuelt Venlig hilsen Peter Zinck 3

4 Punkt 5 Bestyrelsesmøde ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT BUDGET marts 2012

5 1. Udgangspunkt budget og økonomistyring Budget 2012 er Erhvervsakademiet Lillebælts 1. budget som selvstændig uddannelsesinstitution. Budgetlægningen har været præget af usikkerheder på grund af mangel på historik, ny organisering samt at stort set alle budgetansvarlige er nye. Vi er gået fra 1-2 ansatte til 182 ansatte. Budgettet er udarbejdet under indtryk af: det udspaltningsbudget, der blev udarbejdet af moderskolerne sommeren 2011 den viden, vi mener at have og de forudsigelser og beregninger, vi har initieret de erfaringer, ledergruppen selv har, suppleret med erfaringer fra samarbejdspartnere fra moderskolerne Økonomistyringen har to væsentlige fokusområder: Udarbejdelsen af kvalificerede budgetter, der sikrer allokering af ressourcerne i overensstemmelse med ledelsens strategiske målsætninger samt som basis for den løbende vurdering af udviklingen i året, samt den løbende opfølgning i årets løb i form af perioderegnskaber og økonomiske prognoser. Den relativt store usikkerhed i budgettet gør, at økonomistyringen i 2012 vil have - om muligt - endnu mere fokus på opfølgning i form af perioderegnskaber. 2. Aktiviteter Nedenfor er aktivitetsniveauet (undervisning og praktik) i 2012 sammenlignet med 2011 (opgjort i STÅ): Aktivitetsbudget 2012 Undervisning og praktik opgjort i STÅ Budget 2011 Realiseret 2011 Budget 2012 Udvikling 2011->2012 Udv. % 2011->2012 Multimedie og it 553,6 613,7 612,7-1,0-0,2% Produktion, teknologi og logistik 164,5 189,0 176,8-12,3-6,5% Byggeri og energi 443,5 453,8 499,3 45,5 10,0% Finans 266,6 229,5 279,6 50,1 21,8% Fødevarer, ernæring og proces 255,0 223,3 250,1 26,8 12,0% Events, oplevelser og turisme 119,8 115,0 201,1 86,1 74,9% Salg, markedsføring og forretningsudvikling 381,4 390,5 401,5 11,0 2,8% 2.184, , ,0 206,3 9,3% VVU, diplom 343,5 421,6 428,7 7,1 1,7% EAL totalt 2.527, , ,6 213,4 8,1% Tabellen er specificeret på de enkelte uddannelser i bilag 1. Der er forventninger om en samlet vækst på 12,7 % i forhold til budget 2011 og 8,1 % i forhold til realiseret

6 3. Budget 2012 Overordnet ser EALs budget 2012 således ud: Indtægter Undervisningsrelaterede Fællestaxametre Institutionstilskud Projekter mv Lønninger Øvrige omkostninger Afskrivninger Resultat Tabellen er specificeret månedsvist på kontoniveau i bilag 2. En omsætning på 222,4 mio. kr. og et overskud på t. kr. En overskudsgrad på 0,6 % er ikke i et langsigtet perspektiv tilstrækkeligt ambitiøst for en uddannelsesinstitution, der skal konsolidere sig og med visioner og ambitioner om over en årrække at skabe campus-miljøer. Omvendt er 2012 et år, hvor der akademiet skal etablere sig, en del af omsætningen bidrager til omsætning, men ikke til bundlinien, og der er en række etableringsomkostninger. Et mere langsigtet mål kunne være overskudsgrader i størrelsesordenen 2-4 % af omsætningen. Budgettet kan specificeres på hovedbudgetområder som følger: Tabel: Budget 2012 specificeret på hovedbudgetområder Omsætning Lønninger Andre omk. Resultat Uddannelser Multimedie og datamatiker Produktion, teknologi og logistik Byggeri og energi Finans og økonomi Fødevarer, ernæring og proces Events, oplevelser og turisme Salg, markedsf. og forretningsudv FinansVidenCenter VVU, diplom Pædagogiske fællesomkostninger Uddannelser i alt Udvikling, projekter, markedsføring mv Øvrige fællesomkostninger EAL i alt

7 EALs lønprocent er relativt lav. Dette skyldes at lønnen til udlagt undervisning ikke figurerer som løn, men som fremmede tjenesteydelser under andre omk., idet medarbejderne fortsat er ansat på moderskolerne se metodiske bemærkninger. 4. Metodiske bemærkninger Det foreliggende EAL-budget 2012 er dannet bottom-up. Det er ikke en optimal, effektiv budget-metode, men EAL har som bekendt været i en ret speciel og meget hektisk situation i efteråret Den udlagte undervisning er konteret således, at alle indtægter figurerer som EAL-indtægter. De beløb, der skal overføres til de pågældende moderskoler, indgår som en omkostning på artskontoen fremmede tjenesteydelser. Billedligt beder EAL de pågældende skoler om at gennemføre en given aktivitet, og den pågældende skole fremsender så en faktura på det aftalte beløb 1. Underviser-lønomkostningerne baserer sig på budgetteret timeforbrug multipliceret med en af personaleafdelingerne beregnet timesats pr. område. Hertil er lagt timelærere, censur, udbetalt overtid, sociale omkostninger etc. For ikke-undervisere er lønnen beregnet ud fra den enkelte medarbejders budgetterede årsløn. Øvrige omkostninger er budgetteret efter bedste skøn med skæven til udspaltningsbudgettet og de erfaringer, der foreligger vedr forbruget. Placeringen af budgetposter på de respektive budgetansvarlige følger en række aftaler indgået i ledergruppen. En lang række fællesposter er centraliseret under Ole Hjort Willatzens budget. Nok flere end vi på lidt længere sigt tilstræber. Det er et principielt ønske, at budgetansvaret placeres så langt ude i organisationen som hensigtsmæssigt og praktisk muligt med henblik på at sikre maksimal ansvarlighed og motivation til økonomiseren. Men i dette jomfruelige budget har vi fundet det hensigtsmæssigt at have relativt mange centrale omkostninger. Risici ved budgettet er der mange af. Følgende skal nævnes specifikt: STÅ-tallene er i sagens natur usikre Der er mange nye budgetansvarlige faktisk stort set alle og muligheden for at læne sig op ad sammenlignelige valide erfaringstal har været begrænset 1 Dette er ikke i overensstemmelse med almindelige konteringsprincipper og Undervisningsministeriets generelle konteringsinstruks, men er aftalt netop for udlagt undervisning i akademier. 4

8 BILAG 1: Aktivitetsbudget 2012 Aktivitetsbudget 2012 Undervisning og praktik opgjort i STÅ Budget 2011 Realiseret 2011 Budget 2012 Udvikling 2011->2012 Udv. % 2011->2012 Multimedie og it UV KVU 3050 Datamatiker 171,6 176,5 182,6 6,1 3,5% UV KVU 3273 Multimediedesigner 228,0 275,5 260,0-15,5-5,6% UV KVU 3274 It-teknolog 76,0 71,3 71,5 0,3 0,4% UV PB 41 PB i Webudvikling 48,5 43,8 28,0-15,8-36,0% UV PB 42 PB i softwareudvikling 19,5 35,7 23,6-12,1-33,8% UV PB 81 PB i e-konceptudvikling 10,0 11,0 47,0 36,0 327,3% 553,6 613,7 612,7-1,0-0,2% Produktion, teknologi og logistik UV KVU 3277 Produktionsteknolog 69,0 63,5 45,0-18,5-29,1% UV KVU 3036 Logistikøkonom 80,5 111,0 98,8-12,3-11,0% PB i 89 UV PB produktudvikling og 15,0 14,5 33,0 18,5 127,6% 164,5 189,0 176,8-12,3-6,5% Byggeri og energi UV KVU 60 Energiteknolog 12,5 12,5 33,0 20,5 164,0% UV KVU 3278 Installatør 113,0 117,0 107,3-9,8-8,3% UV PB 3281 PB i bygningskonstruktør 318,0 324,3 359,0 34,8 10,7% 443,5 453,8 499,3 45,5 10,0% Finans UV KVU 3272 Finansøkonom 171,6 135,5 164,1 28,6 21,1% UV PB 3204 PB i finans 95,0 94,0 115,5 21,5 22,9% 266,6 229,5 279,6 50,1 21,8% Fødevarer, ernæring og proces UV KVU 3275 Jordbrugsteknolog 84,5 62,5 74,5 12,0 19,2% UV KVU 34 Ernæringsteknolog 5,0 0,0 0,0 0,0 UV KVU 3279 Procesteknolog 107,5 104,3 105,1 0,8 0,8% UV KVU 3282 Laborant 45,0 45,5 58,5 13,0 28,6% UV PB 32 PB i laboratorie-, fødevare-, og 13,0 procestekn. 11,0 8,0-3,0-27,3% UV PB 97 PBA i Jordbrug 0,0 0,0 4,0 4,0 255,0 223,3 250,1 26,8 12,0% Events, oplevelser og turisme UV KVU 3271 Serviceøkonom 101,0 95,5 173,5 78,0 81,7% UV PB 51 PB i international hospitality 18,8 19,5 27,6 8,1 41,5% 119,8 115,0 201,1 86,1 74,9% Salg, markedsføring og forretningsudvikling UV KVU 3270 Markedsføringsøkonom 255,8 261,3 267,0 5,8 2,2% UV KVU 3280 Handelsøkonom 43,0 40,3 49,5 9,3 23,0% UV PB 40 PB i eksport og teknologi 22,0 20,5 18,0-2,5-12,2% UV PB 43 PB i international handel 60,6 68,5 67,0-1,5-2,2% 381,4 390,5 401,5 11,0 2,8% Andre UV ÅU 369X ÅU - moderskoler 343,5 421,6 428,7 7,1 1,7% 343,5 421,6 428,7 7,1 1,7% EAL total 2.527, , ,6 213,4 8,1% 5

9 BILAG 2: Månedsbudget på kontoniveau BUDGET 2012 FOR EAL SAMLET Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Omsætning Institutionstilskud Fællestaxameter Bygningstaxameter Færdiggørelsestaxameter Praktiktaxameter Internationaliseringstaxameter IDV Deltagerbetaling Projekter Indtægter fra salg Andet Omsætning i alt Lønninger Fast ansatte Censorer Pædagogisk ledelse Timelærere Refusioner Andet Lønninger i alt Andre omkostninger Undervisningsmaterialer Rejser mv Møder, kurser mv Kontorhold Kontingent/abonnement Kopi og print Tele mv Leje og leasing Markedsføring Annoncer og reklame Ekstern assistance Kompetenceudvikling Husleje Bygningsdrift Energi Reparation og vedligehold Småanskaffelser Øvrige omkostninger Andre omkostninger i alt Afskrivninger Finansielle poster Ekstraordinære poster Resultat Undervisningstaxameter

10 Pkt Bestyrelsesmøde Aktiviteter siden sidst Tværgående projekter og aktiviteter Innovirk kyllingeskrog og badebroer Gennem efteråret arbejdede studerende fra Erhvervsakademiet sammen med en række virksomheder i det EU-støttede projekt, Den Innovative Virksomhed (Innovirk). Det, de studerende er nået frem til er i høj grad noget, virksomhederne kan bruge. En af de virksomheder der har åbnet dørene for studerende er det økologiske fjerkræslagteri Sødam. Her har procesteknolog-studerende haft til opgave at finde ud af, om kyllingeskrog kan bruges i madindustrien, og blive til en indtægt i stedet for en udgift. Ifølge direktør Michael Orbesen fra Sødam har procesteknologerne leveret et fornemt stykke arbejde, og resultaterne er noget, som man nu vil arbejde videre med i virksomheden. 48 timer - har skabt besparelser og nye værdier 6. omgang af 48 timer blev afviklet i november, denne gang på Metalpres Haarby A/S. 34 studerende og 11 undervisere fra Erhvervsakademiet tilbragte to døgn i virksomheden, og de studerende nåede gennem stort set alle dele af virksomheden i 15 indsatsområder. Metalpres kunne ved den afsluttende evaluering konstatere, at de studerende har skabt besparelser og nye værdier i virksomheden. Helt konkret har de løst et problem med beskadigelse af værktøj under produktionen, og det kan ses positivt i regnskabet. EAL-Cup Erhvervsakademiet Lillebælts egen iværksætterkonkurrence EAL-Cup løb af stablen over 4 torsdage i november. Over 150 studerende havde tilmeldt sig for at afprøve livet som iværksættere. I grupper på tværs af uddannelser begyndte de udviklingen af kreative ideer: bl.a. stoplys til cykler og et goplenet, som skal holde vand- og brandmænd væk fra badestrande. Efterfølgende skabte de prototyper og lavede forretningsplaner. Afslutningsvis præsenterede de koncepterne for et erhvervsdommerpanel med ledere fra erhvervsvirksomheder og iværksætter-organisationer pladserne blev tilbudt kontakt til Ideahouse, der tilbyder hjælp og kontorfaciliteter, så grupperne har mulighed for at mødes og videreudvikle på deres koncepter. Desuden havde alle grupper mulighed for at melde sig til DM i iværksætteri. Vinteroptag mere end 300 nye studerende på Erhvervsakademiet Der er stor interesse for at starte på et studie om vinteren. Der var således fremgang at spore på de fleste studier med vinteroptag i forhold til sidste år, især Multimediedesign, Finansøkonom og den engelske Logistics Management er populære. Uddannelsesmesse og fælles infomøder Også i år var Erhvervsakademiet at finde på messen Uddannelse Uden Grænser i Odense Congress Center. Standen var bemandet af studievejledere og en række studerende. Derudover havde 6 uddannelser oplæg. Standen havde fået flot nyt design og var godt besøgt. 8. marts holdt Erhvervsakademiet fælles infomøder på 4 adresser i hhv. Odense og Vejle. Rigtig mange interesserede mødte op for at høre om de uddannelser, der starter nye hold op til august/september og få en snak med studievejledere såvel som studerende. Især infomødet i Vejle havde rekordhøj deltagelse tæt på 100 fremmødte (2-3 gange så mange som tidligere). Tilmed var der omtrent ligelig fordeling af de interesserede til de fire største uddannelser i Vejle: Datamatiker, Logistikøkonom, Handelsøkonom og Serviceøkonom. De fleste havde fundet vej via information på EALs hjemmeside. Forårskur med fokus på Danmarks fremtid Erhvervsakademiet havde inviteret toperhvervsfolk til at fremlægge deres visioner og mål for fremtidens Danmark. Dagens hovedtalere var John Engelbrecht, Jens Moberg og Asger Aamund. Omkring 150 erhvervsfolk fra Fyn og Trekantsområdet var mødt frem for at høre deres bud på, hvad der er nødvendigt, hvis væksten skal styrkes og den kedelige nedgang vendes til fremgang. Arrangementet blev afsluttet af paneldebat repræsenteret af Mai Henriksen, Trine Bramsen og Merete Riisager fra henholdsvis De Konservative, Socialdemokraterne og Liberal Alliance. Her blev emnerne uddannelse og vækst fortsat diskuteret ivrigt. Læs mere på

11 Viden og innovationspartnerskaber I de kommende 3 år skal virksomheder, offentlige institutioner og studerende skabe nye løsninger til sundhed, pleje, pædagogik og omsorg. Vækstforum i Region Syddanmark har bevilliget 12 mio. kroner, for at 50 virksomheder, 20 offentlige institutioner og mere end 200 studerende kan samarbejde om at udvikle dansk velfærd. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem UC Lillebælt, UC Syd, EA Sydvest, EA Kolding og EA Lillebælt dvs. alle regionens professions- og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og skal skabe grundlag for innovation på tværs af de sundheds- og pædagogfaglige uddannelser og de teknisk/merkantile uddannelser. Projektet løber frem til udgangen af Internationalt modul En række af Erhvervsakademiets uddannelser har for få studerende, som tager på studie- og praktikophold i udlandet. Derfor har en række uddannelser besluttet at iværksætte et 14 dages internationalt modul som et fast element i uddannelsen. Der bliver indskrevet et studieophold af 14 dages varighed i studieordningen med fast hverdagsprogram bestående af undervisning og virksomhedsbesøg, forventeligt tilrettelagt i samarbejde med EAL s udenlandske samarbejdsinstitutioner. Hensigten med modulet er at styrke de studerendes oplevelse af, at arbejdsmarked og arbejdsopgaver i stigende grad er internationale, og at studerende på videregående uddannelser derfor må forventes at kunne arbejde internationalt. Modulet iværksættes for studerende, der påbegynder uddannelserne i august 2012, dvs. at udlandsopholdet typisk finder sted ca. halvandet år efter. Produktion, Teknologi og Logistik Det første hold professionsbachelorer i Produktudvikling og Teknisk Integration Ved en reception i januar blev det uformelt, men alligevel højtideligt markeret, at det første hold Pba. ere i Produktudvikling og Teknisk Integration nu er færdige med deres uddannelse. Der var taler af Jens Mejer Pedersen, Jan Lund og Stig Kidde, og det fremgik tydeligt, at dimittenderne på denne internationale linje havde været pionerer for uddannelsen. Dimittenderne og Jan Lund lagde ikke skjul på den berettigede stolthed over at have banet vejen med de ekstra udfordringer, en ny uddannelse har ved første gennemløb. Autoteknologuddannelse på EAL Autoteknologuddannelsen er indstillet til positiv akkreditering i Akkrediteringsrådet. Hvis Akkrediteringsrådet og efterfølgende Uddannelsesministeriet som forventet følger Evalueringsinstituttets indstilling, vil Erhvervsakademiet kunne udbyde erhvervsakademiuddannelsen i Autoteknolog fra august Autoteknologuddannelsen sigter mod ledende stillinger og specialistfunktioner i autobranchen og udfylder dermed et stort behov for videreuddannelse i autobranchen som ikke dækkes i dag, hvorfor der har været stor opbakning fra branchen til etableringen af uddannelsen. Events, Oplevelser og Turisme International uge på Hospitality Management internationale gæsteforelæsere + forelæsere fra SDU og Bestseller I forbindelse med det internationale semester blev der afholdt international uge med mange spændende gæsteforelæsninger og workshops under temaet Cross Cultural Understanding: Learning to design an experience in the Experience Economy, v. prof. dr. Thomas Thijssen, Saxion Hospitality Business School. Communicating and negotiating across cultures, v. Richard Gesteland, Global Management Expert fra USA. Hans Christian Andersen in an international perspective, v. afdelingsleder Johs.Nørgaard Frandsen, SDU. Global brands and Danish brands gone global, v. Professor Dannie Kjeldgaard, SDU. VERO MODA a global Danish brand, v. Jane Tovgaard, Marketing manager og Lotte Dahlmann, International image responsible, BESTSELLER VERO MODA. HEC - New trends in the Hospitality and Experience Economy Sector Erhvervsakademiet Lillebælt slog dørene op for en storstilet uddannelseskonference. Gennem oplæg, plenumdiskussioner og paneldebat blev der stillet skarpt på mulighederne og udfordringerne inden for oplevelsesindustrien. Konferencen var for studerende på Serviceøkonom samt Pba. i International Hospitality Management. Derudover deltog 2

12 studerende fra Hotel- og Restaurantskolen i København samt serviceøkonomer fra Erhvervsakademiet Dania. Blandt oplægsholderne var free agent Peter Saabye-Simonsen, Julie Lindegaard fra Film Fyn og Lars Hermann fra Copenhagen Film Festival. Samarbejde med Odense Sport & Event Pba. i International Hospitality Management har lavet en aftale med Odense Sport & Event, hvor de studerende skal arbejde tværfagligt i deres strategifag og på deres tre linjefag hotel/restaurant, turisme/destinationsmanagement og eventplanlægning med OS&E's skuffeidéer og deres egne forslag. Samarbejde med Vejle Kommune og Siemens Serviceøkonomerne i Vejle samarbejder med Vejle Kommune og VisitVejle samt ikke mindst Siemens i forbindelse med deres eksamensfag i Kommunikation. Her kommer de med deres bud på, hvordan Vejle Kommune fremover kan tage imod en stor virksomhed som Siemens med medarbejdere fra mere end 70 nationaliteter. Salg, Markedsførings og Forretningsudvikling Markedsføringsøkonomer med speciale i entreprenørskab til Ecopreneurship i Norge En gruppe markedsføringsøkonomer med speciale i entrepreneurship fra forskellige årgange har været til Intensive Programme i Hønefors i Norge. Programmet omhandlede denne gang Ecopreneurship - grøn entrepreneurship. De studerende arbejdede sammen med studerende fra de nordiske og baltiske lande, og de klarede sig rigtigt godt. Markedsføringsøkonomer og Pba. International Handel og Marketing projekt med elever fra Fredericia Gymnasium 6 studerende fra hhv. Markedsføringsøkonom og Pba. International Handel og Markedsføring deltog i et 2 dages regionsprojekt om fastholdelse af gymnasieelever og om profilering af erhvervsakademiuddannelser på gymnasierne. 20 gymnasieelever deltog i et projekt for Fredericia Teater om at markedsføre forestillingen The last five years. Der blev arbejdet med markedsanalyse for at afdække publikums forbrugeradfærd, og efterfølgende blev der udarbejdet markedsføringsmateriale. Resultaterne blev præsenteret for Fredericia Teaters direktør, og elever, studerende og lærere blev belønnet med billetter til forestillingen. Professionsbachelor I International Sales and Marketing deltager i national case-competition 10 studerende fra det internationale hold Pba. International Sales and Marketing deltog i en national case competition på K-Nord i Lyngby med andre studerende fra den samme uddannelse. I 2 døgn arbejdede grupperne om at løse den samme case, og efterfølgende blev løsningerne præsenteret for casevirksomheden, som bedømte de indkomne løsningsforslag. Multimedie og IT Multimediedesign-uddannelsen og OUH Prisbelønnet samarbejde: InnoEvent-samarbejdet mellem Erhvervsakademiets multimediedesignere og Odense Universitetshospital vandt i november Best Collaboration Award. Prisen belønner de fem bedste eksempler på samarbejder mellem partnere i den kreative forretningssektor og eksempelvis uddannelsesinstitutioner. Til grund for udvælgelsen af samarbejdet mellem OUH og Multimediedesign ligger bl.a. udtalelser fra juryen som: Samarbejdet viser tydeligt faktiske og målbare resultater, Det er et vedvarende samarbejde, der adresserer en af vores mest alvorlige udfordringer sundhed og Samarbejdet har en moderne tilgang med stort potentiale for yderligere udvikling. Praktikaftale: Multimediedesign har fået en fast praktikaftale i stand med OUH, så de fremover kan sende studerende i praktik på OUH. Der bliver oprettet et særligt praktikkontor til de studerende på OUH. InnoE vent 2012: marts løber InnoEvent 2012 af stablen. I år deltager mere end 700 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt i innovationskonkurrencen og skal skabe high-tech løsninger til OUH inden for temaet Patientsikkerhed. De studerende skal udvikle ideer og skabe prototyper, der bliver præsenteret for et dommerpanel ved et awardshow. 3

13 Multimedie-uddannelserne samarbejder med Nyborg Slot Studerende fra erhvervsakademiets multimedie-uddannelser lavede et stort multimedie- og lysshow ved Nyborg julemarked fredag den 9. december. Fx lavede de 3D projektioner på slottets facade. En film med lysshowet kan ses på Lysshowet var blot et af flere fremtidige projekter med Nyborg Slot, hvor de studerende blandt andet arbejder med 3D modeller af slottet og andre virtuelle formidlingstiltag. Byggeri og Energi Uddannelse som Byggemanager I byggebranchen er der i stigende grad behov for ledelse af byggepladser og styring af byggeprojekter mht. logistik, økonomi og personale. Dette behov dækkes ifølge erhvervet ikke i tilstrækkelig grad af uddannelsen som bygningskonstruktør. På den baggrund er EAL gået i samarbejde med Teknisk Landsforbund, Dansk Byggeri og Københavns Erhvervsakademi om udvikling af en ny uddannelse som Byggemanager med henblik på at kunne indsende akkrediteringsansøgning for uddannelsen og efterfølgende opnå udbudsret hertil. 4

14 Erhvervsakademiet Lillebælt - Regnskab pr. 31. december 2011 Undervisningsaktiviteter Udviklingsaktiviteter Drift Totalt Finans Viden Center Budget Regnskab Budget Budget Regnskab Budget Budget Regnskab Budget Budget Regnskab Budget Budget Regnskab 31/ / hele / / hele / / hele / / hele / / Taksametertilskud Fællestilskud Bygningstilskud Færdiggørelsestilskud Småfagstilskud Dispositionsbegrænsning Deltagerbetaling, Åben uddannelse Deltagerbetaling, IDV-aktiviteter Kvalitets- og udviklingsmidler Ambitiøs-IT Adm. stipendier Grundtilskud Øvrige indtægter Finansielle poster, netto Omsætning i alt Vederlag udbetalt til skolerne Tilskud til drift I alt Underskudsgaranti Tilskud til drift Kvalitets- og udviklingsmidler Efteruddannelse af lærere Udviklingsaktiviteter i alt Vederlag i alt Dækningsbidrag Løn ledelse Administration, sekretariat, økonomi og IT IT og serverdrift, flytteomkostning Abonnementer EASY, SLS, Navision, Uddata Kontorhold Møder, repræsentation og rejser Småanskaffelser incl. Software Personaleomkostninger Lokalomkostninger Revision Bestyrelsehonorar Undervisningsmaterialer Overskudsdeling Ledelse og administration i alt Markedsføring Kapacitetsomkostninger i alt Resultat Den / 14:14 / controller / asa

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne - kom godt i gang med projektværktøjet og få overblik over hvordan det kan anvendes. Tusindvis

Læs mere

Bestyrelsesmøde+den+15/12+2014+ Bilag+punkt+2.+ +!! + + + + + + + + + ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,, PERIODEREGNSKAB,,

Bestyrelsesmøde+den+15/12+2014+ Bilag+punkt+2.+ +!! + + + + + + + + + ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,, PERIODEREGNSKAB,, Bestyrelsesmødeden15/122014 Bilagpunkt2. ERHVERVSAKADEMIET,LILLEBÆLT,,,,,,, PERIODEREGNSKAB,, 1.,JANUAR,,30.,SEPTEMBER,2014, 2.november2014 1.,Opsummering, Perioderesultateteretoverskudpå15,8mio.kr.Resultateterinogengradpåvirketaf

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Under punkt 2 er indkaldt Uwe Teichert, Focus Advokaterne og Søren Nielsen, Rambøll som særlige rådgivere i forhold til etablering af campus.

Under punkt 2 er indkaldt Uwe Teichert, Focus Advokaterne og Søren Nielsen, Rambøll som særlige rådgivere i forhold til etablering af campus. 27/9/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Ole Hjort Willatzen Peter John Andersen Tilforordnede: Hans Skjerning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 57% (1991/34) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Organisation og ledelse i Erhvervsakademiet Lillebælt 2012

Organisation og ledelse i Erhvervsakademiet Lillebælt 2012 Organisation og ledelse i Erhvervsakademiet Lillebælt 2012 Som erhvervsakademi har vi nogle markante udfordringer de kommende år, der har afgørende betydning for, om vi bliver ved at bestå som selvstændigt

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt 11. dec. 2013 kl. 16-18.30 Mødet holdes i bestyrelseslokalet, Munkemose Allé 9, Odense

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt 11. dec. 2013 kl. 16-18.30 Mødet holdes i bestyrelseslokalet, Munkemose Allé 9, Odense Dagsorden til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt 11. dec. 2013 kl. 16-18.30 Mødet holdes i bestyrelseslokalet, Munkemose Allé 9, Odense Bestyrelse Arne Sigtenbjerggaard Afbud Peter Zinck (formand)

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november

Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november Aktstykke nr. 35 Folketinget 2014-15 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november 2014. 35 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København,

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i EA Lillebælt den 10. december 2012 kl på FabLab, Sverigesgade 5, Odense

Referat fra bestyrelsesmøde i EA Lillebælt den 10. december 2012 kl på FabLab, Sverigesgade 5, Odense 10/12-2012 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde i EA Lillebælt den 10. december 2012 kl. 15-17 på FabLab, Sverigesgade 5, Odense Deltagere Arne Sigtenbjerggaard Hans Skjerning Jens Mejer Pedersen Lars Linder

Læs mere

Distributionslister oversigt

Distributionslister oversigt Distributionslister oversigt Direktorat CPH-DIREKTORAT ADM Studieadministration, Alle CPH-ADM-ALLE* ADM Studieadministration, Ledere CPH-ADM-LED ADM Studieadministration, Backoffice 1 Søerne CPH-ADM-BO1-CS

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 Lillebælt - December 215 Lillebælt Svarprocent: 62% (251/3316) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

CENSORNORMKATALOG COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY. Censornormer på Cphbusiness - gældende fra maj 2016

CENSORNORMKATALOG COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY. Censornormer på Cphbusiness - gældende fra maj 2016 CENSORNORMKATALOG COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY Censornormer på Cphbusiness - gældende fra maj 2016 Indhold Afdeling: Søerne, Nansensgade 19, 1366 KBH... 3 Markedsføringsøkonom... 3 Handelsøkonom... 3 Logistikøkonom...

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-underviser www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil du finde lidt nyttig viden om projektet, hvad du kan forvente

Læs mere

Behovsanalyse for Professionsbachelor i innovation og entreprenership

Behovsanalyse for Professionsbachelor i innovation og entreprenership Behovsanalyse for Professionsbachelor i innovation og entreprenership Indhold: Kriterie 1: Behov og relevans, aktuelt og kommende arbejdsmarkedsbehov, fremtidens behov for innovation og entreprenørskab,

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser 2012 2013 Erhvervsakademiuddannelse 6843 5,9 13474 5,7 Datamatiker 330 8,6 438 6,2 2. modul 2. semester mundtlig 65 6,4 103 5,5 3. semester programmeringsdelen 61

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Erhvervsakademiet Lillebælt Mødet afholdes 15/12 2014 kl. 15.30-18.30 i bestyrelseslokalet på Munke Mose Allé 9

Referat fra bestyrelsesmøde på Erhvervsakademiet Lillebælt Mødet afholdes 15/12 2014 kl. 15.30-18.30 i bestyrelseslokalet på Munke Mose Allé 9 Referat fra bestyrelsesmøde på Erhvervsakademiet Lillebælt Mødet afholdes 15/12 2014 kl. 15.30-18.30 i bestyrelseslokalet på Munke Mose Allé 9 Bestyrelse Peter Zinck Lone Engberg Thomsen Lars Hedal Søren

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Mødet afholdt den: 29. april 2015 Deltagere: Lars Kvist, Steffen Bruun Andresen, Thomas Stokke Nielsen, Peter John Andersen, Gorm Guldmann, Michael Royal Petersen,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Lillebælt Svarprocent: % (27/3) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Model for uddannelsesudvalg og ekspertudvalg

Model for uddannelsesudvalg og ekspertudvalg & Model for uddannelsesudvalg og EASJ s model for uddannelsesudvalg og - aftagerinddragelse i uddannelserne Lovgrundlag I lov nr. 1614 af 26/12/2013 Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland Oversigt University College Sjælland, UCSJ UCSJ Administration Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf: +45 7248 1000 www.ucsj.dk UCSJ Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Uddannelsesudvalgenes sammensætning:

Uddannelsesudvalgenes sammensætning: Uddannelsesudvalg ved september 14 Uddannelsesudvalgenes lovgrundlag: I Lovbekendtgørelse nr 935 af 25/8/14 om erhvervsakademier for videregående uddannelse og Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 Mentor-netværksmøde Certificering John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 1 Agendaen Velkomst og præsentation JMJ (12:00) Frokost (12:15-12:45) Introduktion til UCN (rundvisning) fortid, nutid for altid JMJ

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

Vedtægt+for+Erhvervsakademiet+Lillebælt+

Vedtægt+for+Erhvervsakademiet+Lillebælt+ Bestyrelsesmødeden29/92014 Bilagpunkt3. VedtægtforErhvervsakademietLillebælt Kapitel1:Navn,hjemstedogformål 1.ErhvervsakademietLillebælterenselvstændiginstitutionindenfordenoffentligeforvaltningmed hjemstediodensekommuneiregionsyddanmarkogomfattetaflovomerhvervsakademierforvideregående

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademiet Lillebælt Den 13.06 2016 kl. 14.00 20.00 i Bogboxen på Seebladsgade i Odense Bestyrelse Peter Zinck Lone Engberg Thomsen Søren Jan Nielsen Anders Klinge Dan

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde. 19. Januar 2015 Laboratorie Fødevare og jordbrug

Uddannelsesudvalgsmøde. 19. Januar 2015 Laboratorie Fødevare og jordbrug Uddannelsesudvalgsmøde 19. Januar 2015 Laboratorie Fødevare og jordbrug Dagsorden 1. Velkomst og præsentation Helle Thastum. 2. Gennemgang af kommissorium v/helle Thastum bilag 1 3. Konstituering, der

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011 Bilag 18 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalgsmøde i Fødevare og jordbrug. d Kl i lok. B0.06 og fællesdel fra i Auditoriet lok. A0.29.

Referat af Uddannelsesudvalgsmøde i Fødevare og jordbrug. d Kl i lok. B0.06 og fællesdel fra i Auditoriet lok. A0.29. Referat af Uddannelsesudvalgsmøde i Fødevare og jordbrug. d. 03.11 Kl. 14-16.00 i lok. B0.06 og fællesdel fra 16-17.00 i Auditoriet lok. A0.29. Deltagere: Stig Groven (Teknologisk Institut, formand for

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (21/3616) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere