Lars Bogø Jensen Lektor, Studieleder og Studienævnsformand for ISN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Bogø Jensen Lektor, Studieleder og Studienævnsformand for ISN"

Transkript

1 Udvikling af en ny diplomingeniøruddannelse (Fødevareanalyse) på Danmark Tekniske Universitet Implementering af studenteraktivt undervisningsparadigme C-D-I-O Lars Bogø Jensen Lektor, Studieleder og Studienævnsformand for ISN

2 CDIO grundlæggende principper We construct t our knowledge through h experiences we have and learn to use it CDIO s mål At uddanne studerende: med en dybere forståelse for det teknisk nødvendige fundament i samfundet der kan lede udvikling og skabe nye produkter, processer og systemer Der forstår vigtigheden og den strategiske indflydelsen af forskning og teknologiudvikling på det moderne samfund CDIO står for C: Concieve (Forstå) D: Design I: Implement (Udføre) Conceive Design O: Operate (Igangsætte) Operate Implement CDIO indeholder: CDIO syllabus: definerede standarder (Faglige og personlige)- både internationalt og lokalt (DTU har sin egen)) Læringsmål (eksempel gives senere) Kompetence matricer (progressionens forankring i enkelte kurser) design-build kurser Halvårs - og studie lærerkollegier (samarbejde og progression) Kompetence udvikling af undervisere

3 CDIO elementerne CDIO syllabus 1. Teknisk viden (fysik,mat,kemi (y, osv) 2. Personlige kompetencer 3. Inter personlige kompetencer 4. Viden om produkt og system opbygning g Læringsmål Ud fra definerede termer (f. eks Blooms taksonomi) sættes hvor højt niveau af s) færdighed, der skal opnås (forstå, udregne, gennemfører, forklarer) Kompetence matrice Opbygning af kompetencer indenfor alle fire niveauer og samspil mellem disse Design build kurser Ud fra at placere de studerende i situationer, hvor de skal fremstille et produkt lærer de fra selve processen og får indsigt i hvilke færdigheder, de har lært og hvilke de mangler Semester rs Competences tekniske k. Courses personlige k. inter-pers. k. ingeniør kunst. II III IV I IV. System Skills III. Interpersonal II. Personal I. Tech. knowledge

4 Hvorfor en ny fødevareuddannelse? Leo Larsen-rapporten s anbefalinger: Det anbefales, at der oprettes en professions- eller etatsuddannelse bl.a. for at opnå fælles normer for opgavevaretagelsen i fødevarekontrollen. Der er behov for ansatte med deciderede risiko- og tilsynsplanlægningsmæssige kompetencer. På nuværende tidspunkt kan det ikke forudsættes, at de tilsynsførende på grund af deres uddannelse besidder de nødvendige specialkompetencer, som er en forudsætning for at understøtte alle kritiske punkter i tilsynsprocessen. Ekspertgruppen vurderer, at FVSTs efteruddannelse af de tilsynsførende ikke i sig selv sikrer, at de tilsynsførende kan gennemføre kontrollen i en ensartet kvalitet og med fælles høj produktivitet. Særligt synes der at mangle kurser, der kan understøtte de tilsynsførende i risikobaseret auditering og fælles kvalitetsopfattelse. Det anbefales, at sådanne kurser udvikles og tilbydes de relevante medarbejdere. Det anbefales endvidere at indgå i dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at etablere en etatslignende grunduddannelse, dd for eksempel en bacheloruddannelse l inden for fødevarekontrolområdet.

5 Det relevante arbejdsmarkeds kompetencebehov Udvalget om fremtidens erhvervsrettede videregående d uddannelser på fødevareområdet afgiver sine anbefalinger i forhold til det fremtidsrettede kompetencebehov og fremtidens uddannelser. Udvalget anbefaler, at kompetencer inden for nedenstående fagområder i relevant omfang styrkes i relevante erhvervsrettede videregående uddannelser for at tilgodese behovene på fødevareområdet og i fødevarekontrollen: Kvalitetsstyring HACCP og egenkontrol Proceskendskab teknologi Råvarekendskab k Regnskabslære/økonomi Biologi kemi Kommunikation Lovgivning Planlægning Ledelse Innovation Markedsforståelse Sprog herunder især engelsk Kontrolmetoder Forvaltning Politologi den parlamentariske styringskæde

6 Fødeva arer Fødevareinstitutet en holistisk indgang til fødevarer Ernæring Kemi Mikrobiologi i Toksikologi Epidemiologi Teknologi Detection Exposure Effect Control Methods routes/ and analysis sources Risikovurdering Consequence -assessment Prevention/ Control

7 Direktør Ledelsessekretariat Mikrobiologi Industriel Fødevareforskning Ernæring Toksikologi Fødevarekemi Zoonosecenter Modellering Kost- og næringsstofstrategier Dyrestald Restkoncentration er Zoonoseepidemiologi og risikovurdering Reologi Kostundersøgelser og fødevaredatabaser Reproduktionstoksikologi Metaller og Mineraler ZoonoseLab Catering/ Måltidsløsninger Alternativer til dyreforsøg inkl. QSAR Fødevare- kontaminanter og migranter Antibiotikaresistens Fiskeriforskning Cancer og genotoksikologi Bioaktive stoffer Hygiejne Nanotoksikologi og metabolomics Tarmøkologi Molekylær- diagnostik GMO Faglig forankring af undervisning i alle Allergi og Ca. 400 ansatte VIP 240 afdelinger Novel Food Fakultet 12 Risikovurdering og aromastoffer

8 Opbygning g af et lærekollegium UMV: Instituttet har endnu et lille faculty (12 ansatte), der løbende skal udvikles i takt med undervisningsaktiviteterne Baseret på instituttets faglige opdeling i afdelinger og for at sprede CDIO konceptet i Fødevareinstituttet, etableredes et lærekollegium med repræsentanter for faglige tiltag i Fødevareanalyse uddannelsen, samt studerende. Dette vil på sigt blive udbyttet med lærerteams fra studiet Kompetencematrice Mange nye kurser

9 Nye egne kurser Studieplan 1. Udkast til studieplan 1. semester Grundkursus (Analysemetode og GXP fokus på hands-on tværfagligt indhold) New course Matematik (DiploMat) Laboratorieøvelser i analytisk kemi 12.5 point 10 point 2.5 point Obligatoriske kurser kurser Almen kemi 5 point Egne kurser Hvornår er det nødvendigt at have hvad 2. semester Organisk kemi Biologisk kemi Statistik Tværfagligt projekt (bioinformatik = bio + statestik) 3. semester 239 XX Mikrobiel diversitet (teori og øvelser) 239XX Fødevareproduktion, råvarer og hygiejne 239XX GXP og statistisk processtyring 239XX Tværfagligt projekt (mikrobiologi og hygiejne) Valgfri kurser 4. semester (KU-LIFE) (30 points) 5. Semester (erhvervs praktik(30 points) 6. semester 7.5 point 7,5 point 7.5 point 7,5 point 7.5 point 7.5 point 5 point 10 point 10 point te ematiseri ng af sem mestre? Faglig p rogressio on og 239XX Risikoanalyse og modellering 239XX Toksikologi Valgfrit projekt 10 point 5 point 5 point 7. semester Eksamensprojekt 20 point Valgfri kurser l0 point

10 Output fra lærekollegiet til lfaglige kompetencer For stor grundfaglig belastning på de første halvår (Vi mister for mange) Relation mellem kurser på hvert halvår med progression og nødvendig introduktion af viden, når den skal bruges (grundfag flyttes til der, hvor de skal bruges) Manglende bløde introduktionskurser til samfundsopfattelse af fødevarer Læringsmål 23902: En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne: foretage en problemidentifikation af ikke veldefinerede opgaver foretage en problemanalyse af dårligt afgrænsede opgaver gennemføre litteraturstudier samarbejde effektivt i heterogene grupper identificere og prioritere problemer af almen samfundsmæssig betydning vurdere fødevarers betydning i Danmark Præsentere resultatet af en undersøgelse skriftligt Kursusindhold: Præsentere resultatet af en undersøgelse mundtligt Baseret på aktuelle fødevarerelaterede emner gennemføres i en indføring i problemafgrænsning, -analyse og -identifikation. Der gennemføres litteraturundersøgelser og problemernes samfundsmæssige betydning vurderes. Resultaterne præsenteres skriftligt og mundtligt, idet de studerende skal komme med kritik af andres analyser/forslag. Opgaverne løses i grupper på 2-4 studerende. Eksempler på emner kan være: klimavenlig kost, funktionelle fødevarer, mærkning og anprisning af fødevarer, prøveudtagning og undersøgelse af fødevarer, GMO, udbrudsundersøgelse.

11 Faglig kompetence matrice for Fødevareanalyse kost er rnæring risikoa nalyse lab. sik kerhed analys e mik. analyse ( kemi + tok ks) analyse fysik analyse af data projekt styring Grundkursus ? Intro fødevarer ? 1. semester DiploMat, ? Uorganisk, øvel ? Almen kemi, ? Organisk, ? 2. semester Biologisk kemi, ? DiploMat, ? Tværfaglig projekt ? Analytisk kemi, ? Fødevareprod./ råvarer ? 3. semester GXP ? Tværfaglig projekt ? Forvaltningsret Videnskabsteorier semester Råvarekvalitet Mikrobielle interaktioner valgfri kurser Risikovurdering og modellering 6. semester Toksikologi Statistik Et givet kursus bidrager til hver af uddannelsens kompetencemål på et bestemt (forventet) niveau Slutniveauet ved uddannelses afslutning vil fremgå af beskrivelsen af uddannelsen (se Mål for lærings-udbytte dokumentet) Læringsniveauer er klassificeret som vist i taxonomien til venstre ( intet bidrag ses af praktiske grunde også som et læringsniveau) jf. CDIO Håndbog, s. 12.

12 Studieplan for Fødevareanalyse semester Grundkursus (Analysemetode og GXP fokus på hands-on tværfagligt indhold) DiploMat Intro til fødevare Uorganisk kvalitativ analyse øvelser Uorganisk kemi points 5 points 5 points 2.5 points 5 points Tema: Introduktion til Fødevare (design-build kursus 23901) 2. semester Organisk kemi points Biologisk kemi points Diplom at points Tværfagligt projekt (reaktions kemi+ større rapport) points 3. semester Analytisk kemi points Fødevareproduktion, d råvarer å og hygiejne points GXP og statistisk processtyring points Tværfagligt projekt (mikrobiologi og hygiejne) points Tema: Basale kemiske og biologiske processer (tværfagligt kursus 23931) Tema:Fødevare produktion og hygiejne (tværfagligt kursus semester (KU-LIFE) (30 points) 5. Semester (erhvervs praktik(30 points) 6. semester Valgfri kurser Risikoanalyse og modellering Toksikologi Statistik points 7.5 points 5 points 7.5 points Tema: Forvaltning og videnskabsteorier Industripraktik (???) Tema: Risikovurdering (projektbærende kursus 23931) Exsamensprojekt Valgfri kurser 7. semester 20 point l0 point Tema: Eksamens projekt og specialisering

13 1. Semeste er 2. Semeste 2. Personlige og generiske 3. Sociale 4. Professionsrettede professionelle færdigheder færdigheder ingeniørkompetencer Diplomat Almen Kemi Analytisk Kemi (lab. øvelser) Grundkursus (Brød & øl projekt 23901) Intro til fødevare erorganisk Kemi Biologisk Kemi (23932) Diplomat Tværfagligt projekt (reaktions kemi) Kompetence Matrix ter 4. Semest Fødevareproduktion råvarer & hygiejne GXP & statistisk processtyring Tværfagligt projekt (mikrobio. & hyg.) Forvaltningsret (290019) (KU)Videnskabsteori k b t i (270076) Råvarekvalitet (270072) Mikrobielle inter-aktioner Et givet kursus bidrager til Praktik hver af uddannelsens Risikoanalyse & modellering kompetencemål Toksikologi på et bestemt (forventet) Valgfrit projekt niveau Statistik Slutniveauet ved uddannelses afslutning vil 3. Semest ter 6. Semest ter Analytisk kemi (240024) bør defineres af kursus ansvarlige udarbejdes efter input fra semester Induktiv metode; Anvende naturvidensk kabelige principper Måleme etoder; designe laboratorie eeksperiementer Helhedsorie enterede løsninger Arbejde selvs stændigt og i gruppe er læring. Professione el etik Ansvar for egen l ligt samarbejde Tværfag ntationsteknik Præse engelsk fagsprog Dansk og & Samfundsmæ æssige, økonomiske miljømæ æssige aspekter on., ledelse & innovati hedesforståelse Bæredygtighed Virksomh r ift. mellem fagområder øsninger Sammenhæng lø Kravsp pecifikationer Implementerin ng af kvalitetssikring g. Føde evarekontrol Bæredygtigh hed. Risikovurdering g. CDIO kom mpetencer. Faser i udviklingsprojekter fremgå af beskrivelsen af uddannelsen (se Mål for lærings-udbytte dokumentet) Læringsniveauer er klassificeret som vist i taxonomien til venstre ( intet bidrag ses af praktiske grunde også som et læringsniveau) jf. CDIO Håndbog, s. 12.

14 Output fra lærerkollegiet til CDIO kompetencer 2-4 og generelt Der skal dannes semester grupper, der sørger for progression Der skal fastlægges rammer for f.eks. Rapportskrivning (hvem er modtageren?), så dette ses af den studerende som en progression, hvorved AFLÆRING ikke opnås. De tværfaglige g projekter bliver bærende for CDIO kompetencer 2-4, som uvilkårligt sættes MEGET højt, hvorimod de faglige tunge kurser ikke forventes at bidrage særligt. Kompleksiteten af arbejdsgrupperne skal øges gennem studiet (de studerende skal have forskellige roller i grupperne)

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser

Intern kvalitetssikring af hele uddannelser Intern kvalitetssikring af hele uddannelser En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer Side 2 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 2 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt

Læs mere