Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. national uddannelse til beskrivende radiograf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Danske Regioners arbejdsgruppe vedr. national uddannelse til beskrivende radiograf"

Transkript

1 Rapprt fra Danske Reginers arbejdsgruppe vedr. natinal uddannelse til beskrivende radigraf Gdkendt af reginernes sundhedsdirektører Den 13. juni

2 Indhldsfrtegnelse Resumé af arbejdsgruppens anbefalinger 3 1. Baggrund g frmål Frmål Histrik Arbejdsgruppens pgaver Arbejdsgruppens arbejde 6 2. Uddannelsesudbyder 7 3. Natinal styregruppe 8 4. Uddannelsens struktur g indhld Mdulversigt fr kmpetenceudviklingsfrløbet til beskrivende radigraf med speciale i det perifere skelet 9 5. Opgavevaretagelse fr beskrivende radigrafer Kriterier fr anvendelsen af beskrivende radigrafer Mulige funktinsmråder Almene skeletale undersøgelser Akutmdtagelse/skadestue/skadeklinik Skadeknferencer Perspektivering Ultralydsscanninger Øvre abdmen Kar Børn Mammgrafiscreening Generelt Lkal tilpasning Fremtidigt behv 14 Bilag 1: Arbejdsgruppens medlemmer 16 Bilag 2: Deltagerliste, ledende verlæger ved billeddiagnstiske afdelinger 17 Bilag 3: Høringsliste 18 2

3 Resumé af arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler, at en natinal uddannelse til beskrivende radigraf bliver udbudt på Syddansk Universitet (SDU). Universitetet har allerede erfaringer med uddannelsen i frm af Master i medicinsk billeddiagnstik. Desuden er det anbefalelsesværdigt, at uddannelsen frgår i tilknytning til et universitet, da det er en naturlig verbygning på en prfessinsbachelruddannelse. Herved sikres karriereudvikling fr radigraferne, der tager uddannelsen. Endelig ser arbejdsgruppen det sm en frdel, at Regin Syddanmark allerede har gjrt sig erfaringer med uddannelsen på SDU. Arbejdsgruppen anbefaler, at der sker en frmalisering af den fremadrettede dialg med SDU i frm af nedsættelse af en natinal styregruppe. Styregruppen skal sikre en tværreginal g tværfaglig frankring af uddannelsen samt en løbende udvikling g pdatering af uddannelsen. Fr at sikre, at uddannelsen tilpasses lkale frhld - fr eksempel patientsammensætning, sygehusprfil g rganisatriske frhld - anbefaler arbejdsgruppen, at der sikres en bred gegrafisk g faglig repræsentatin i styregruppen. Arbejdsgruppen anbefaler, at samarbejdet mellem reginerne g SDU tager udgangspunkt i den gældende uddannelsesrdning, der består af i alt syv mduler: fem mduler fra Master i Medicinsk billeddiagnstik ved SDU samt t mduler ved University Cllege Lillebælt (UCL) på grund af teknlgien på prfessinshøjsklen. Såfremt det lkale niveau ønsker at tne en bestemt funktin fr den beskrivende radigraf, levner studiet rimelig vide muligheder fr at supplere med et relevant tilvalgsmdul. 3

4 1. Baggrund g frmål Sundhedsdirektørkredsen har besluttet, at der skal etableres en natinal uddannelse til beskrivende radigraf. Beslutningen blev truffet på baggrund af et plæg fra Danske Reginers Referencegruppe fr pgaveglidning i sundhedsvæsenet 1. Oprindeligt tg arbejdet med pgaveglidning afsæt i et akut behv fr hænder. Platfrmen er imidlertid ændret, g arbejdskraftmangel er ikke nødvendigvis en udfrdring i øjeblikket. Men pgaveglidning er stadig et vigtigt led i arbejdstilrettelæggelsen. I dag er det primære frmål blandt andet at sikre ptimal ressurceanvendelse g sammenhængende patientfrløb. Terminlgien er derfr ændret, så der i stedet tales m fleksibel pgavevaretagelse/arbejdstilrettelæggelse. Generelt står sundhedsvæsenet verfr at skulle løse flere pgaver med samme mængde ressurcer i fremtiden. Opgaveflytning kan være ét blandt mange midler til at løse denne udfrdring. Omlægning til ambulant behandling er et andet middel. Patienter stiller samtidigt krav m at få svar på undersøgelser samme dag. Der er derfr brug fr fleksibilitet i pgavevaretagelsen på det diagnstiske mråde fr at kunne imødekmme disse krav g samtidigt med den demgrafiske udvikling. 1.1 Frmål Behvet fr beskrivende radigrafer er pstået, frdi der generelt er fkus på hurtigere diagnstik g effektive, sammenhængende patientfrløb. Beskrivende radigrafer kan være en del af løsningen fr eksempel i radilgiske g rtpædkirurgiske afdelinger, skadestuer g akutmdtagelser. Det giver mulighed fr en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse, når flere faggrupper kan varetage samme pgave, g det sikrer en ptimal ressurceanvendelse i sundhedsvæsenet, når pgaverne løses på lavest mulige kmpetenceniveau. I teams sammen med radilger g sygeplejersker kan de beskrivende radigrafer fretage røntgenundersøgelser g scanninger samt beskrive visse undersøgelser. Det frigiver mere tid hs radilgerne til at arbejde med f.eks. tungere lægefaglige pgaver g frskning, når disse verdrager ngle af de ukmplicerede undersøgelser til beskrivende radigrafer. Brugen af beskrivende radigraver kan være med til at øge fleksibiliteten g muligheden fr at reducere eller fjerne ventetider i frbindelse med beskrivelse af visse undersøgelser. En øget fleksibilitet g reduktin af ventetider giver samlet en mulighed fr mere effektive patientfrløb, herunder en mulighed fr bedre servicering af både almen praksis g de interne funktiner på sygehusene. Det kan fr eksempel være et løft i serviceniveauet, hvis praktiserende læger får adgang til undersøgelser fra dag til dag (Klaus Østergaard-Nielsen, Praktiserende læge, Vejle). 1 Danske Reginers Referencegruppe fr pgaveglidning i sundhedsvæsenet udspringer bl.a. af Øknmiaftalen fra I Referencegruppen deltager reginerne, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen g faglige rganisatiner. 4

5 Faggrupperne indgår i et gensidigt afhængighedsfrhld. Det er en fælles pgave fr alle de invlverede faggrupper at sikre smidige g sammenhængende patientfrløb. Flere afdelinger har vist, at den øgede fleksibilitet, der pnås ved, at flere faggrupper har verlappende funktiner, giver et hurtigere g mere smidigt patient-flw samt en bedre ressurceudnyttelse. Dette understøtter reginernes ønske m at sikre ptimal udnyttelse af alle faglige gruppers ressurcer sammen med en frtsat frbedring af patientfrløb. De beskrivende radigrafer udfører frtsat de undersøgelser, sm de prindeligt er uddannede til. Samtidig med, at funktinerne sm beskrivende radigraf giver nye muligheder fr udvikling g læring af radigraferne sm faggruppe. Erfaringer viser, at beskrivende radigrafer fremmer prfessinen g den faglige kvalitet gennem en generel øget bevidsthed m billedkvalitet g dennes betydning fr diagnstikken Histrik Flere reginer har erfaringer med at ansætte beskrivende radigrafer. De beskrivende radigrafer har taget uddannelsen på Birmingham City University, The University f Salfrd i Manchester eller på Syddansk Universitet. Prfessinshøjsklen Metrpl i København har ligeledes en krt vergang udbudt uddannelsen. Histrisk har der været en del mdstand md uddannelsen. Blandt andet var der udfrdringer med at ansætte undervisere på Metrpl. De frskellige hldninger til de beskrivende radigrafer kmmer gså til udtryk ved, at ngle afdelinger har uddannet flere beskrivende radigrafer, mens andre afdelinger ikke har uddannet eller ansat beskrivende radigrafer. Reginernes sundhedsdirektører har nu besluttet, at det er hensigtsmæssigt, at der bliver prettet én natinal uddannelse fr at sikre et ensartet kmpetenceniveau på tværs af reginerne. En natinal uddannelse skal blandt andet udarbejdes med udgangspunkt i de eksisterende uddannelser. Frmålet med en fælles natinal uddannelse er at sikre vlumen på hldene, at anerkende kmpetencer på tværs af reginerne g dermed understøtte øget mbilitet natinalt samt fleksibel pgavevaretagelse på afdelingerne. 1.3 Arbejdsgruppens pgaver Arbejdet med at udarbejde en natinal uddannelse til beskrivende radigrafer er placeret i en arbejdsgruppe, sm er udpeget af reginernes sundhedsdirektører. Arbejdsgruppen har haft til pgave at afsøge eksisterende reginale uddannelsesprgrammer til beskrivende radigraf herunder at anbefale indhld til en uddannelsesrdning fr beskrivende radigraf med udgangspunkt i eksisterende uddannelser. Endvidere har arbejdsgruppen haft til pgave at etablere en struktur fr uddannelsen. Endelig har arbejdsgruppen haft til pgave at understøtte tværreginal erfaringsudveksling g videndeling m uddannelsen. 2 Se f.eks. side 8 i Regin Midtjyllands rapprt: Beskrivende radigrafer. Evaluering af pgaveflytning fra radilger til radigrafer (januar 2012). 5

6 Det har ikke været en del af arbejdsgruppens kmmissrium at afdække finansiering g øvrige øknmiske frhld vedrørende uddannelsen. Arbejdsgruppen er pmærksm på, at der er en øknmisk dimensin ved etablering af en natinal uddannelse, samt at der er en ressurcemæssig dimensin fr afdelingerne i frm af klinisk undervisning. Disse frhld bør afklares reginalt g lkalt, når sundhedsdirektørerne har truffet endelig beslutning m uddannelsen. 1.4 Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter med radigrafisk, sygeplejefaglig g administrativ baggrund. Arbejdsgruppen er blevet etableret ved, at sundhedsdirektørerne har indmeldt repræsentanter til arbejdsgruppen. Der var mulighed fr at stille med t repræsentanter fra hver regin fr eksempel en radilg g en radigraf. Det var ønskeligt, at begge faggrupper var repræsenteret. Desværre blev der ikke indmeldt radilger til at deltage i arbejdsgruppen. Fr at kvalificere plægget til sundhedsdirektørkredsen har arbejdsgruppen drøftet uddannelsens indhld g struktur med 12 ledende verlæger fra landets billeddiagnstiske afdelinger. De ledende verlæger kmmer i høj grad til at bidrage med den kliniske uddannelse af de beskrivende radigrafer. Arbejdsgruppen fandt det derfr naturligt at inddrage dem i prcessen med udarbejdelse af uddannelsen fr at sikre, at indhldet i denne matcher de behv, der er på sygehusene. De ledende verlæger har bidraget med knstruktive bemærkninger, sm er indarbejdet i rapprten. Bemærkningerne rettede sig især md følgende emner: der kan være en udfrdring i frhld til kapacitet g tid, når man skal uddanne både yngre læger g beskrivende radigrafer. De ledende verlæger freslg, at der laves kvalitetssikring i frm af pfølgning på de beskrivende radigrafers kmpetencer løbende. Endelig påpegede de ledende verlæger, at intet er sparet, hvis dbbeltgranskning af undersøgelser er nødvendigt. Et fyldigt uddrag af rapprten har ligeledes været sendt i høring hs en bred kreds af interessenter på mrådet. Det drejer sig blandt andet m: rtpædkirurger, uddannelsesansvarlige, praksisknsulenter, Dansk Radilgisk Selskab, Sundhedsstyrelsen m.fl. (se kmplet høringsliste i bilag 3). Det er ikke alle interessenter, der har meldt tilbage, men ud fra de tilbagemeldinger, der er kmmet viser høringen, at der frtsat eksisterer mdstand md en natinal uddannelse til beskrivende radigraf. Interessenternes bemærkninger har primært gået på, at man finder det beklageligt, at der ikke har været lægelig repræsentatin i arbejdsgruppen, at rekrutteringen af kmmende speciallæger i radilgi vil blive påvirket negativt på grund af udsigten til at skulle knkurrere med beskrivende radigrafer under uddannelsen g ved fremtidig jbsøgning. Det er blevet freslået, at uddannelsen ikke udbydes natinalt, men i stedet skræddersys til den knkrete pgave g udføres lkalt efter behv. Endvidere er der sat spørgsmålstegn ved, m den frigjrte lægetid skal bruges til at skabe et dynamisk g udfrdrende miljø på afdelingen, eller m frmålet blt er at give fltte prduktinstal på let målelige parametre. 6

7 Der i høringen gså anerkendelse af, at pgaveglidning kan være hensigtsmæssig til specifikke g rutineprægede undersøgelsestyper. Ligeledes er der interessenter, der finder det psitivt, at uddannelsen til beskrivende radigraf bliver en ensartet, natinal uddannelse, der sikrer gennemsigtighed g verførbarhed, samt skaber gde muligheder fr karriereveje tæt på patienterne. Endelig har interessenterne fundet den meget krte høringsfrist uacceptabel g uværdig. 2. Uddannelsesudbyder Arbejdsgruppen har kunnet identificere én relevant, eksisterende uddannelse til beskrivende radigrafer i Danmark. Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Regin Syddanmark g Syddansk Universitet (SDU) med University Cllege Lillebælt (UCL) sm sekundær samarbejdspartner, hvr t af mdulerne er placeret. Årsagen til, at de t mduler er placeret hs UCL er, at SDU i dag ikke besidder de diagnstiske faciliteter til varetagelse af denne del af uddannelsen. SDU har heller ikke adgang til den frnødne billeddatabase med de ptagelser, der anvendes i uddannelsen. Ansvaret fr hele uddannelsen påhviler dg SDU. Arbejdsgruppen anbefaler, at den landsdækkende uddannelse til beskrivende radigraf bliver uddannelsen på SDU, blandt andet frdi universitetet allerede har erfaringer med uddannelsen. Desuden er det vigtigt fr reginerne, at uddannelsen fregår på universitetsniveau. Det har ligeledes betydning, at Regin Syddanmark har gde erfaringer med SDU, sm blandt andet har vist lydhørhed verfr afdelingernes g arbejdsgivernes behv. Arbejdsgruppen anbefaler, at der efter beslutning i sundhedsdirektørkredsen indledes en dialg med SDU. Dialgen skal frmalisere de ønsker g behv, reginerne ser sm væsentlige fr, at den eksisterende uddannelse til beskrivende radigraf frtsat matcher de frnødne kmpetencer i varetagelse af de relevante kliniske funktiner. Det bør ske med udgangspunkt i arbejdsgruppens anbefalinger. Desuden skal den eksisterende uddannelse tilpasses natinale krav g ønsker, da den prindeligt er prettet sm en syddansk uddannelse. Dialgen med universitet skal frmaliseres, idet den skal ske kntinuerligt, så uddannelsen løbende tilpasses ændringer i kmpetencer, krav g behv. Det kan fr eksempel være ved ibrugtagning af nye teknlgier, undersøgelsesfrmer mv. Da uddannelsen er pbygget med 75 prcent klinisk læring i egen afdeling, er dette samarbejde mellem aftager g uddannelsesinstitutin af afgørende betydning fr at pnå det frnødne kliniske niveau g indhld i uddannelsens teretiske del. Resultatet af dialgen mellem SDU g reginerne kan medføre en revisin af den gældende uddannelsesrdning fr at dække de afledte knsekvenser af dialgen. Denne revisin påhviler SDU, der i denne sammenhæng, i lighed med tilsvarende udbud af uddannelser, er ansvarlig fr uddannelsesrdningens udfrmning g indhld. Uddannelsesrdningen fastlægger gså struktur g krav til uddannelsens øknmi, administratin, kmpetenceniveau, adgangsbetingelser, uddannelsens indhld samt prøve- g klagebestemmelser. 7

8 SDU er verrdnet ansvarlig fr uddannelsens frløb herunder, at der sker krdinatin mellem SDU, UCL g de kliniske uddannelsessteder. 3. Natinal styregruppe Arbejdsgruppen anbefaler, at frmaliseringen af dialgen med SDU sker i frm af nedsættelse af en natinal styregruppe fr uddannelsen til beskrivende radigraf. Den natinale styregruppe skal være med til at sikre en tværreginal g tværfaglig frankring af uddannelsen samt en løbende udvikling g pdatering af uddannelsen. Styregruppen skal bidrage med at give input til indhld, frm g fagligt kmpetenceniveau til universitetet. Styregruppen bør tildeles kmpetence til at pege på nye uddannelsestiltag eller ændring af mduler, så det sikres, at uddannelsen løbende justeres. Det skal sætte den studerende i stand til at varetage nuværende g kmmende funktinsmråder sm beskrivende radigraf. Arbejdsgruppen anbefaler, at der sikres en bred gegrafisk g faglig repræsentatin i styregruppen fr at sikre, at uddannelsen tilpasses lkale frhld fr eksempel patientsammensætning, sygehusprfil g rganisatriske frhld. Styregruppen skal altså definere behv g ønsker, mens SDU har ansvaret fr at msætte disse i uddannelsesrdningen. Det verrdnede ansvar g detaljerede ansvar fr uddannelsesrdningen påhviler således SDU. Censrkrps påhviler ligeledes SDU g følger i øvrigt universitets prcedurer fr sådanne. Styregruppen skal bestå af mindst én repræsentant fra hver regin. Styregruppen kan evt. nedsættes med inspiratin fra SDU s såkaldte Aftagerpaneler. Dg er det væsentligt at sikre, at styregruppen har kmpetencer til at ændre på uddannelsens indhld i dialg med universitetet. Den endelige struktur fastlægges i dialg med universitet efter beslutning i sundhedsdirektørkredsen. Flere reginer ønsker at sende medarbejdere på uddannelsen i efteråret Derfr anbefaler arbejdsgruppen, at der hurtigst muligt nedsættes en styregruppe g udpeges en styregruppefrmand, da denne skal varetage dialgen med SDU fr reginerne samlet. 4. Uddannelsens struktur g indhld Arbejdsgruppen anbefaler, at samarbejdet mellem reginerne g SDU tager udgangspunkt i den gældende uddannelsesrdning, der består af i alt syv mduler. Fem mduler fra Master i Medicinsk billeddiagnstik (MMB) ved SDU samt t mduler ved University Cllege Lillebælt (UCL). De t mduler i UCL-regi rummer en kmbinatin af teretisk undervisning g klinisk frløb universitetsniveau. Uddannelsen inddeles i t niveauer. Niveau 1 er en uddannelse til beskrivende radigraf i det perifere skelet. Niveau 2 er en uddannelse til beskrivende radigraf i det aksiale skelet. Fremadrettet kan reginerne ønske at drøfte denne struktur. Niveau 1 er en frudsætning fr påbegyndelse af niveau 2. Arbejdsgruppen freslår, at metdespr g det juridiske mdul (MMB) placeres på niveau 1. Hermed kan 8

9 den studerende certificeres til beskrivende radigraf i det perifere skelet i første mgang, g såfremt der ønskes et certifikat til beskrivende radigraf indenfr det aksiale skelet, skal niveau 2 bestås. 4.1 Mdulversigt fr kmpetenceudviklingsfrløbet til beskrivende radigraf med speciale i det perifere skelet Semester Aktivitet ECTS Intrduktins-weekend Teretisk undervisning Klinisk undervisning 1. semester Perceptuel medicinsk billedfrståelse Teknlgisk medicinsk billedfrståelse 5 X 5 X Det perifere skelet 1 14 X X Metdemdul 5 X Det perifere skelet 2 21 X X 2. semester Sundhedsjura 5 X Mdaliteternes muligheder g begrænsninger 5 X Kmpetencer sm beskrivende radigraf med speciale i det perifere g det aksiale pnås ved at gennemføre venstående samt i tillæg hertil mdulerne Det aksiale skelet 1 g Det aksiale skelet 2 : Semester Aktivitet ECTS Teretisk undervisning Klinisk undervisning 3. semester Det aksiale skelet 1 13 X X 4. semester Det aksiale skelet 2 17 X X Kilde: Optagelsesgrundlag til beskrivende radigraf skal matche ptagelseskravene til Master i Medicinsk Billeddiagnstik (MMB). Fr at blive ptaget på de mduler, der specifikt er rettet md en uddannelse til beskrivende radigraf, skal man dg have minimum t års relevant praksiserfaring sm radigraf. Det vil sige et bredt alment kendskab til g erfaring med udførelse af almindeligt frekmmende 9

10 billeddiagnstiske undersøgelser herunder kngleundersøgelser. Samtidig er autrisatin sm radigraf naturligvis et grundkrav. Arbejdsgruppen anbefaler, at der skal ske en gdkendelse af kliniske uddannelsessteder fr beskrivende radigrafer. Gdkendelsen baserer sig på eksisterende gdkendelsesgrundlag fr radilgiske afdelinger, der i frvejen er gdkendt sm hveduddannelsessted fr yngre læger i diagnstisk radilgi. Gdkendelsesprcedure g ansvar fr gdkendelsen frankres hs SDU. Krav til uddannelsessted følger gdkendelsen af uddannelsessteder til speciallæge dg således, at ikkegdkendte uddannelsessteder kan indgå aftaler med gdkendte uddannelsessteder. Uddannelsesstederne skal under alle mstændigheder kunne leve p til kravene i uddannelsen. Det gælder fr eksempel vlumen under supervisin. Prcedure mkring dette understøttes af SDU i den frudgående dialg med afdelingsledelsen på den pågældende afdeling. Såfremt afdelingen ikke er gdkendt sm hveduddannelsessted udarbejdes en frmaliseret aftale med anden gdkendt afdeling m supervisin. Aftalen skal sikre et ensartet højt uddannelsesniveau fr beskrivende radigrafer natinalt. Samtidig skal den sikre, at den studerende ser et bredt udsnit af frskellige undersøgelser, sygdmme g abnrmaliteter, samt at der er tilstrækkelig vlumen til at sikre pnåelse af det frudsatte kmpetenceniveau. 5. Opgavevaretagelse fr beskrivende radigrafer De beskrivende radigrafer skal i tæt samarbejde med radilger g sygeplejersker bidrage til at øge fleksibiliteten på blandt andet de diagnstiske afdelinger. Frmålet er sm nævnt at uddanne endnu en faggruppe til at indgå i de teams, der er med til at sikre hurtig diagnstik g effektive patientfrløb. De beskrivende radigrafer skal ligeledes bidrage til kvalitetssikring g udvikling indenfr radigrafien. 5.1 Kriterier fr anvendelsen af beskrivende radigrafer Arbejdsgruppen anbefaler, at en række kriterier skal være pfyldt fr, at en afdeling kan drage bedst mulig nytte af at ansætte beskrivende radigrafer. Kriterierne er både et krav til afdelingerne samt et krav ved udpegning af mråder, der ptentielt kan være genstand fr pgaveglidning. Det drejer sig fr eksempel m et strt vlumen af de pågældende undersøgelser g uddannelse af yngre læger. Et strt vlumen er med til at give et gdt erfaringsgrundlag samt sikre kvaliteten. Kravet m gdkendt uddannelsessted fr yngre læger er med til at sikre, at de rette kmpetencer g læringsmiljøer er til stede i afdelingen. Der er en del erfaringer med brug af beskrivende radigrafer på radilgiske afdelinger. Der er gennemført flere kntrller g audit på de eksisterende beskrivende radigrafer. 3 Det er heri dkumenteret, at brugen af beskrivende radigrafer medvirker til at fasthlde g udvikle kvalitetsniveauet i beskrivelsen af 3 Se f.eks. Regin Midtjyllands rapprt: Beskrivende radigrafer. Evaluering af pgaveflytning fra radilger til beskrivende radigrafer (januar 2012) 10

11 undersøgelserne. Eksempelvis har lægerne ved Reumatlgisk afsnit på Vejle Sygehus haft glæde af, at en beskrivende radigraf ved røntgenafdelingen deltager i beskrivelsen af patienternes undersøgelser. Det har betydet, at patienterne kan få fretaget røntgenundersøgelser samme dag, sm de er til ambulant kntrl (Anne Gitte Lft, specialeansvarlig verlæge, Rheumatlgisk Afdeling, Vejle Sygehus). 5.2 Mulige funktinsmråder De beskrivende radigrafer skal efter uddannelsen selvstændigt kunne beskrive undersøgelser under lægefagligt ansvar i henhld de natinale anbefalinger g de lkale kliniske retningslinjer. De beskrivende radigrafer arbejder altid under et delegeret ansvar fra den ledende verlæge i lighed med andre faggrupper eksempelvis anæstesisygeplejersker. Den ansvarlige læge skal være speciallæge, g i brugen af medhjælp er lægen frpligtiget til at udvise mhu g samvittighedsfuldhed jf. lv m autrisatin af sundhedspersnale g sundhedsfaglig virksmhed ( 7). De beskrivende radigrafer er i deres faglige virke gså er underlagt bestemmelserne m autrisatin af radigrafer, hvr de har pligt til at udvise mhu g samvittighedsfuldhed g dermed sige fra, hvis de er usikre på pgavevaretagelsen. Se evt. Ntat vedr. radilgi fra Sundhedsstyrelsen (december 2011) vedr. præcisering af sundhedslvgivningen på det radilgiske/billeddiagnstiske mråde: lgi%20%20udsendt%203.ashx Fr at sikre høj kvalitet g faglighed anbefaler arbejdsgruppen, at der jævnligt gennemføres kvalitetssikringsinitiativer fr de beskrivende radigrafer i lighed med øvrigt sundhedsfagligt persnale. Arbejdsgruppen anbefaler, at der sker en differentiering af de pgaver, der kan varetages af beskrivende radigrafer. Kernemrådet i uddannelsen til beskrivende radigraf er pgavevaretagelse rettet md skelletale undersøgelser. Nedenfr pridses de mråder, hvr arbejdsgruppen vurderer, at der på nuværende tidspunkt er et ptentiale fr beskrivende radigrafer. Den knkrete anvendelse af beskrivende radigrafer, samt hvilke funktiner disse kan varetage, bør ligge suverænt på reginalt niveau. Arbejdsgruppen kmmer således ikke med knkrete anbefalinger men alene med inspiratin til mulige funktinsmråder. De lkale hensyn bliver desuden autmatisk en integreret del af uddannelsen, da ca. 75 prcent af undervisningen er klinisk g dermed fregår lkalt på afdelingerne Almene skeletale undersøgelser Uddannelsen til beskrivende radigrafer giver kmpetence til selvstændigt at gennemføre almene skelletale undersøgelser. De beskrivende radigrafer frventes således at kunne: - selvstændigt udføre g beskrive røntgenundersøgelser af skelettet både elektive g akutte under ansvar af den ledende verlæge - medvirke ved skadeknferencer - rådgive g vejlede klinikere i frhld til de almene radilgiske prcedurer i frhld til skeletundersøgelser 11

12 - medansvarlig fr planlægning g gennemførelse af kvalitetsaudit inden fr eget funktinsmråde - indgå i tværfagligt samarbejde i afdelingen - deltage i afdelingens dkumentatins-, kvalitetssikrings- g kvalitetsudviklingsarbejde - udføre kvalitetskntrl g kvalitetsudvikling inden fr eget funktinsmråde - deltage i plæring g udvikling af nyt persnale - deltage i arbejdet på knglerum i et fastlagt mfang - medvirke til undervisning af yngre læger Vejle Sygehus har blandt andet gde erfaringer med sidstnævnte (Trels Madsen, Intrduktinslæge, Røntgen Afdelingen, Vejle Sygehus) Akutmdtagelse/skadestue/skadeklinik Beskrivende radigrafer kan beskrive undersøgelser med det samme. Specielt i vagterne er der mulighed fr, at akutafdelingerne kan få hurtige beskrivelser fra de beskrivende radigrafer. Det viser blandt andet et eksempel fra Bispebjerg g Frederiksberg Hspitaler, sm har indgået en fælles aftale, hvr en beskrivende radigraf beskriver alle skader i aftenvagten fra begge skadestuer. Ordningen betyder, at lægerne på skadestuerne får en beskrivelse samtidig med billederne fra røntgenafdelingen. Det har resulteret i, at behandlingen af patienterne på skadestuerne går hurtigere end tidligere. Herudver hjælper det gså den yngre læge med diagnsticeringen. Den beskrivende radigraf sidder ved en arbejdsstatin på røntgenafdelingen g beskriver billederne ved hjælp af talegenkendelse. Hspitalerne arbejder i øjeblikket på at udbrede rdningen, så den gså kan fregå m dagen. Røntgenafdelingen har lavet en audit, der viser, at den beskrivende radigraf har et meget højt niveau på de beskrivelser, der bliver afleveret. De frskellige faggrupper er gensidigt afhængige af hinanden fr at kunne levere hurtig diagnstik g sammenhængende patientfrløb Skadeknferencer Beskrivende radigrafer kan deltage i skadeknferencer, afhlde skadeknferencer under supervisin af den specialeansvarlige verlæge samt på sigt selvstændigt afhlde knferencer. På Hspitalsenheden Vest (Regin Midtjylland) afvikler de beskrivende radigrafer dagligt skadeknferencer med skadeklinikken, så radilgen kan kncentrere sig m de dårligste patienter g de stre undersøgelser (verlæge Jørn Baun Christensen, radilgisk afdeling, Hspitalsenheden Vest). 6. Perspektivering Arbejdsgruppen har peget på en række pgaver, sm beskrivende radigrafer allerede på nuværende tidspunkt kan varetage. I denne perspektivering peger arbejdsgruppe på en række pgaver, sm de 12

13 beskrivende radigrafer på sigt eventuelt kan varetage. Frmålet med at anvende de beskrivende radigrafer i de radilgiske teams er sm nævnt at imødekmme ngle af de stigende krav, sm sundhedsvæsenet står verfr. Den demgrafiske udvikling gør bl.a., at der i de kmmende år vil være flere ældre g færre på arbejdsmarkedet. Det lægger sm beskrevet pres på sundhedsvæsenet, g det stiller krav m, at sundhedsvæsenet løser pgaverne effektivt med høj kvalitet g med respekt fr de tilgængelige ressurcer. Samtidigt frventer både plitikere, patienter g pårørende, at patienter diagnsticeres g behandles uden unødig ventetid g i sammenhængende frløb. På længere sigt kan der derfr være perspektiver i at udbrede brugen af radigrafer indenfr andre mråder g igangsætte andre specialdesignede uddannelsesfrløb, hvr radigrafer vil kunne udfylde mråder, der nu bliver varetaget af andre faggrupper. Ngle af de mråder, hvr radigraferne allerede har vist deres kmpetencer, g hvr man på sigt kan udvide uddannelsen til beskrivende radigraf, er følgende: 6.1 Ultralydsscanninger Der er eksempler på diagnstiske afdelinger, der har str gavn af radigrafer, sm ultralydsscanner. Fr eksempel har Klding Sygehus en radigraf g en røntgensygeplejerske, der blandt andet laver ultralydsscanning af børnehfter, halskar bypass grafter, kntrl af aneurismer g stents. Hspitalsenheden Vest i Regin Midtjylland har ligeledes en radigraf, der ultralydsscanner patienter med smerter i øvre abdmen samt nyfødte børn med mistanke m hfteskred. Herlev Hspital har gså radigrafer, der ultralydsscanner. Dette er et mråde, der i frvejen er meget udbredt blandt flere sundhedsfaglige grupper (f.eks. jrdemødre g sygeplejersker). På sigt kan der derfr være ptentiale i at uddanne radigrafer til at beskrive ultralydsscanninger. 6.2 Øvre abdmen Beskrivende radigrafer kan på sigt selvstændigt udføre g beskrive ultralydsscanninger af øvre abdmen, testes g DVT både elektive g akutte under ansvar af den ledende verlæge. 6.3 Kar Beskrivende radigrafer kan på sigt selvstændigt udføre g beskrive ultralyd- g Dppler ultralydsscanninger af halskar, bypass grafter på elektive g indlagte patienter, kntrl af arta g pplitea aneurismer, kntrl af stents i underekstremiteter samt undervise yngre læger i ultralyd- g Dppler ultralydsscanninger af kar. 13

14 6.4 Børn Beskrivende radigrafer kan på sigt selvstændigt udføre g beskrive ultralydsscanninger af børnehfter g børnenyrer under ansvar af den ledende verlæge samt undervisning af de yngre læger i ultralydsundersøgelser af børnehfter g børnenyrer. 6.5 Mammgrafiscreening Beskrivende radigrafer kan på sigt lave førstegranskning af mammgrafiscreeninger under ansvar af den ledende verlæge. De kan være medansvarlige fr planlægning g gennemførelse af kvalitetsaudit inden fr eget funktinsmråde, udføre kvalitetskntrl g kvalitetsudvikling inden fr mammgrafiscreeningsmrådet, herunder varetagelse af PGMU-test samt medvirke ved udredningsknferencer, deltage i afdelingens dkumentatins-, kvalitetssikrings- g kvalitetsudviklingsarbejde g i et fastlagt mfang fretage kliniske mammgrafier, mammgrafiscreeninger g deltage i screeningsudredninger. 6.6 Generelt Beskrivende radigrafer kan på sigt blive medansvarlig fr planlægning g gennemførelse af kvalitetsaudit inden fr eget funktinsmråde, indgå i tværfagligt samarbejde i afdelingen, deltage i afdelingens dkumentatins-, kvalitetssikrings- g kvalitetsudviklingsarbejde, udføre kvalitetskntrl g kvalitetsudvikling inden fr eget mråde samt i et fastlagt mfang deltage i almindeligt frekmmende radigrafarbejde. 6.7 Lkal tilpasning Mdulpbygningen af uddannelsen tager udgangspunkt i Master i medicinsk billeddiagnstik på SDU g består af en række grund- samt tilvalgsmduler. Såfremt det lkale niveau ønsker at tne en bestemt funktin fr den beskrivende radigraf, levner studiet rimelig vide muligheder fr at supplere med et relevant tilvalgsmdul på uddannelsens 3. semester. Således kan den beskrivende radigraf fr eksempel supplere med Abdminal billeddiagnstik inklusiv det lille bækken. 7. Fremtidigt behv Arbejdsgruppen har i denne rapprt udarbejdet en række anbefalinger fr en natinal uddannelse til beskrivende radigraf. Ligeledes har arbejdsgruppen freslået mulige funktinsmråder fr de beskrivende radigrafer. En række faktrer har betydning fr, hvilket behv der er fr de beskrivende radigrafer i fremtidens sundhedsvæsen. Ngle af disse faktrer er sværere at frudsige end andre. Sm beskrevet er der ikke tvivl m, at sundhedsvæsenet i fremtiden står verfr at skulle løse en stigende mængde pgaver 14

15 med samme eller færre ressurcer end tilfældet er i dag. Den demgrafiske udvikling har indflydelse på både patientvlumen, sm bliver større, g på persnaleressurcerne, sm bliver mindre. Det er derimd svært at frudsige den teknlgiske udvikling g de muligheder, sm den kaster af sig. Gegrafiske afstande får givet vis mindre betydning fr et mråde sm radilgien. Det er allerede muligt at granske undersøgelser ver lange afstande. På sigt er det derfr muligt at samle mange/alle undersøgelser ét eller få steder i landet, hvis der er et ønske m det. Derfr er det ligeledes svært at kvantificere behvet fr radilger g radigrafer i fremtidens sundhedsvæsen. Men krav m hurtig diagnstik, fleksibilitet, kvalitet g sammenhæng i patientfrløb kan betyde et stigende behv fr de teams, der varetager funktinerne samt behv fr kvalificering af disse teams sundhedsfaglige ydelser. 15

16 Bilag 1: Arbejdsgruppens medlemmer Vicedirektør Bente Ourø Rørth, Hillerød Hspital (frmand fr arbejdsgruppen) Ledende verradigraf Jan Bvin, Røntgenafdelingen Bispebjerg g Frederiksberg Hspitaler Kmmunikatinsknsulent Katrine Bering Klausen, Kncern Plan, Udvikling g kvalitet, Regin Hvedstaden Ledende verradigraf Birthe Degn, Radilgisk Afdeling, Slagelse Sygehus Ledende verradigraf Carsten Varney, Billeddiagnstisk Afdeling, Køge Oversygeplejerske Jørn Bls, Radilgisk Afdeling, Aalbrg Sygehus Ledende versygeplejerske Hanne-Birgit Falkesgaard, Røntgenafdelingen, Hspitalsenheden Vest Overradigraf Jørgen Vámsi, Røntgenafdelingen, Sygehus Lillebælt, Vejle, Give g Middelfart Sygehuse Chefknsulent Lars Oberländer Kncern HR, Persnaleudvikling, Regin Syddanmark Knsulent Susan Gram Clding, Sundheds- g Scialplitisk kntr, Danske Reginer (sekretariat) 16

17 Bilag 2: Deltagerliste, ledende verlæger ved billeddiagnstiske afdelinger Møde med arbejdsgruppen den 21. maj 2012 Michel Nemery, ledende verlæge, Herlev Hspital Anette Savnik, ledende verlæge, Hillerød Hspital Frank Krieger Jensen, ledende verlæge, Hvidvre Hspital Vivian Bertelsen, ledende verlæge, Sydvestjysk Sygehus Pul Ravn, ledende verlæge, Fredericia g Klding Sygehus Jens Karstft, ledende verlæge, OUH Thmas Skjødt, ledende verlæge, Vejle Sygehus Carsten Slth, ledende verlæge, Næstved Sygehus Ib Jensen, ledende verlæge, Slagelse Sygehus Karina Vinum, ledende verlæge, Rskilde Sygehus Agnete Desirée Nielsen, ledende verlæge, Silkebrg Sygehus Geert Willander, verlæge g uddannelsesansvarlig, Aalbrg Sygehus 17

18 Bilag 3: Høringsliste Perspektiv Behandlerperspektiv Regin/ rganisatin Hvedstaden Navn Benn Duus, Ortpædkirurg Kntaktinf Sjælland Cnnie Lærkhlm, Ledende verlæge, Akutafdeling Sjælland Anders Philipsen, verlæge g uddannelsesansvarlig rtpædkirurg Nrd Jørgen Munkhf Møller Nrd Tina Futtrup, versygeplejerske Nrd Rikke Skuldbøl Nielsen, uddannelsesansvarlig i skademdtagelsen Nrd Lne Nørgaard Midt Tnny Hansen Midt Eva Brems, Ledende verlæge i billeddiagnstisk afdeling Midt Edith Nielsen, Ledende verlæge g frmand i radilgrådet fr Regin Midt Syd Tina Ormstrup, verlæge g uddannelsesansvarlig radilg Syd Per Kjærsgaard, verlæge rtpædkirurgisk afdeling Almen praksis Sjælland Jan Knabe, praksisknsulent Nrd Leif Kjærulf Christensen, praksisknsulent Syd Klaus Østergaard- Nielsen, praksisknsulent Fagfreninger/styrelser Dansk radilgisk selskab (DRS) Annika Reynberg Langkilde, frmand Dansk radilgisk Erik Mrre Pedersen, 18

19 selskab (DRS) næstfrmand Dansk radilgisk Lars Peter Larsen selskab (DRS) Dansk sygeplejeråd Tine Lynghlm (DSR) Dansk sygeplejeråd Birgitte Grube (DSR) Lægefreningen Mail til hvedpstkasse Frening fr yngre Mail til hvedpstkasse læger (FYL) Sundhedsstyrelsen, referencegruppe Birthe Obel, verlæge g kntrchef 19

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN

Styringsdokument. Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Styringsdkument Organisering g ansvarsfrdeling i kvalitetsarbejdet ved UCN Gdkendt: 03-07-2017 Revisin: 24-08-2017 1. Indledning... 2 2. Frmål... 2 3. Ansvarsfrdeling... 3 3.1 Bestyrelsen... 3 3.2 Rektr/Rektratet...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Organisations- og ledelsesstruktur

Organisations- og ledelsesstruktur Rapprt vedrørende Organisatins- g ledelsesstruktur, DNV-Gødstrup Januar 2013 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 1. Hvrfr verveje at lave nget m... 4 2. Hvad vil vi pnå... 5 3. Visin fr ledelse ledelsestrekanten...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2 Dagsrden Mødedat: Tirsdag den 16. nvember 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Srø 2.sal Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

POLITISK OPLÆG SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG SUNDHEDSPOLITIK SEPTEMBER 2014 KRÆFTPLAN IV FORORD Venstre pririterer kræftmrådet højt. Under VK-regeringen fik mrådet et markant løft med pfølgning på Kræftplan I, aftale m Kræftplan II

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere