Bilag Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2.1 20140324. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indhold Forord...3 Institutionsoplysninger... 4 Ledelsesberetning Metropols hoved- og nøgletal... 5 Indledning...7 Grunduddannelser Efter- og videreuddannelser Forskning og udvikling Udviklingskontrakt Finansiel redegørelse Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Professionshøjskolen Metropol

3 Forord Årsrapport 2013 giver et billede af en række af de centrale aktiviteter, som har præget Metropol i årets løb. Tydeligt er det, at Metropol udvikler sig mærkbart i disse år, og at det går rigtig godt på mange fronter. Vi kan bl.a. glæde os over fuldt optag og et mindsket frafald, en fortsat sund økonomi samt styrkelsen af uddannelsernes kvalitet gennem forsknings- og udviklingsopgaver, der dels er indskrevet i loven, dels er sikret i bevillingen frem til og med Uddannelse er i stigende grad et fyldigt centrum i det politiske og samfundsmæssige liv. Hele uddannelsessektoren er i disse år følgeligt præget af betydelige forandringer er ingen undtagelse. Her har der, ikke mindst på politisk opfordring, været arbejdet på at sikre bedre sammenhæng i de videregående uddannelser. Det har bl.a. intensiveret dialoger og samarbejder mellem professionshøjskoler og universiteter. Et vægtigt mål er at give de studerende mulighed for at bevæge sig mere smidigt mellem professionsbacheloruddannelser og kandidatuddannelser. Metropol har derfor sammen med vore kolleger i universitetsverdenen sikret bedre adgange til en række kandidatuddannelser på flere danske universiteter ligesom samarbejdet på andre fronter er styrket med universiteterne, om ph.d.-forløb. Sideløbende hermed bliver partnerskaber og samarbejder med aftagere, fagforeninger og omverdenen stadigt mere integreret, hvilket er helt afgørende for at sikre, at Metropol er en uddannelsesinstitution, der ikke alene honorerer samfundets behov, men også udfordrer og samtidig er en arbejdsplads med attraktive muligheder og god trivsel. Ny overenskomst med en ny stillingsstruktur, konsolidering af forskning og udvikling, betydelig konkurrenceudsættelse og stigende krav til efterog videreuddannelse samt ikke mindst fraværet af arbejdstidsaftale har også åbnet nye brudflader indeholdt derfor også en omfattende debat om udviklingens konsekvenser i forhold til arbejdsmiljø og trivsel. Disse drøftelser har fortættet sig i samarbejdsorganisationen, hvor vi i løbet af efteråret er kommet langt i etableringen af en stærkere fælles platform. Vi er rykket tættere sammen for dels at give svar på de problemstillinger udviklingen stiller os overfor, dels for i et stærkt arbejdsfællesskab at realisere de ambitioner og idealer, Metropol hylder. Metropol tilbyder uddannelser af høj kvalitet, og vi udfordrer løbende os selv for at løfte niveauet endnu mere. Ikke alene fordi vi skal, men fordi vi vil. De studerende har fået en stærkere organisering, så de kan involveres og inddrages yderligere, og undervisningen vil i de kommende år ikke alene blive præget af forskning og udvikling, men i høj grad af en tættere kobling til praksis og et større fokus på de studerendes muligheder for at træne og øve sig understøttet af målrettede administrative og praktiske faciliteter. Vi er godt på vej med den bredt anlagte kapacitetsopbygning, som Metropols strategi målsætter, og vi kan glæde os over, at omverden engagerer sig heri, bl.a. gennem et løft i den eksterne finansiering. Et skulderklap, der vidner om bl.a. relevante forskningsog udviklingsmiljøer. Samtidig er det værd at glæde sig over, at Metropol fortsat manifesterer sig som en af Københavns mest attraktive uddannelsesinstitutioner. Der er sat endnu en rekord for ansøgertallet til grunduddannelserne, og Metropols fokus på skræddersyede efter- og videreuddannelser har vist sig at være træfsikker. Derfor er det overordnede økonomiske billede på alle måder tilfredsstillende, da en stigning i aktiviteterne og et fornuftigt omkostningsniveau sikrer Metropol et tilfredsstillende driftsresultat, hvortil kommer ekstraordinære indtægter som følge af salg af ejendomme. God læselyst. René van Laer Formand Stefan Hermann Rektor 3

4 Institutionsoplysninger Institution Professionshøjskolen Metropol Tagensvej København N Professionshøjskolen Metropol er en selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i København. Skolekodenummer CVR-nr Regnskabsår Rektor Stefan Hermann Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København Telefon Internet Formål I henhold til vedtægterne har Professionshøjskolen Metropol til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser samt videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. Bankforbindelse Danske Bank Bestyrelse René van Laer, formand Vibeke Schaltz, næstformand Hanne Berg Henrik Busch Peter Kay Mortensen Torben Möger Pedersen Charlotte Rønhof Peter Torstensen Bjarne Bruun Jensen Henning Bach Christensen Irene Nørlund Charlotte Kristensen Lars Utzon Michel Krøger 4 Professionshøjskolen Metropol

5 Metropols hoved- og nøgletal Hovedtal (mio.kr.) * 2009 Resultatopgørelse Omsætning i alt 801,3 736,9 734,6 711,6 651,4 Driftsomkostninger -765,1-709,6-718,1-733,0-644,7 Driftsresultat 36,2 27,4 16,5-21,4 6,7 Finansielle poster -11,0-14,4-13,7-13,0-3,4 Resultat før ekstraordinære omkostninger mv. 25,3 13,0 2,8-34,4 3,3 Ekstraordinære poster mv. 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 45,5 13,0 2,8-34,4 3,3 Balance Anlægsaktiver 621,4 669,1 688,4 636,9 545,8 Omsætningsaktiver 220,6 148,6 101,7 131,4 222,5 Balancesum 842,0 817,7 790,2 768,3 768,3 Egenkapital 261,1 204,3 195,5 208,5 247,1 Langfristede gældsforpligtelser 218,2 245,8 247,4 250,5 253,6 Kortfristede gældsforpligtelser 357,4 365,1 345,4 307,2 264,1 Pengestrømsforhold Driftsaktivitet 70,9 48,7 35,9 49,6-96,7 Investeringsaktivitet 38,6-7,6-24,5-155,1-6,9 Finansieringsaktivitet -28,9-1,0-2,8-2,8 144,4 Årets ændring i likviditet 80,3 40,1 8,6-108,3 40,8 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad Årets resultat før ekstraordinære poster mv. x 100 Omsætning Likviditetsgrad Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver 3,15 1,76 0,38-4,83 0,51 61,73 40,70 29,45 42,76 84,26 31,01 24,99 24,74 27,14 32,16 35,73 37,33 36,50 39,85 40,33 *2009 Nøgletal efter ændring af regnskabspraksis. Institutionen har i 2010 ændret regnskabspraksis jf. årsrapport 2010, under anvendt regnskabspraksis. 5

6 * 2009 Årsstuderende (STÅ) opgjort pr. uddannelse Antal teori - STÅ ordinær undervisning Antal praktik - STÅ ordinær undervisning Antal STÅ i alt ordinær undervisning Antal STÅ - åben uddannelse Antal ressourceudløsende STÅ i alt Indeks antal årsstuderende STÅ i alt Ikke-ressourceudløsende STÅ - teori Ikke-ressourceudløsende STÅ - praktik Ikke-ressourceudløsende STÅ - åben uddannelse Ikke-ressourceudløsende STÅ for udenlandske selvbetalere Ikke-ressourceudløsende STÅ i alt Ikke-ressourceudløsende STÅ - merit Danske studerende i udlandet Udenlandske studerende i Danmark International studenterudveksling i alt STÅ i alt Antal færdiggørelses STÅ ordinær uddannelse Ikke-ressourceudløsende STÅ færdiggørelse *2009 Nøgletal efter ændring af regnskabspraksis. Institutionen har i 2010 ændret regnskabspraksis jf. årsrapport 2010, under anvendt regnskabspraksis. 6 Professionshøjskolen Metropol

7 Indledning Metropol har en vision om at være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, vi uddanner til og med. Det gør vi først og fremmest med uddannelser af høj kvalitet, som er funderet i relevant og kvalificeret forskning og udvikling og god praksis i professionerne. Ambitionen er således at uddanne stærke professionelle, der kan skabe værdi i vores omverden. Og som er stærkere i dag end i går. Og dygtigere i morgen. For at understøtte denne vision har Metropol i 2013 haft fokus på en effektiv implementering af strategi 2020 i alle lag af organisationen. STRATEGI MED FREMDRIFT Der er med strategi 2020 formuleret en fælles retning og en række strategiske mål, som i løbet af 2013 er udmøntet i konkrete handleplaner. Strategien har en klar ambition: At skabe endnu bedre uddannelser. Konkret er strategien formuleret dels som et svar på væsentlige forandringer i de eksterne vilkår, dels med udgangspunkt i egne ambitioner, og der indgår fem mål: Flere undervisere der forsker Bedre integration af praksis i undervisningen De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen Stærkere studerende og højere krav Adgang til viden 24/7 Metropol har i 2013 på flere punkter indfriet konkrete målsætninger, der har afsæt i strategien, og som ligeledes indfrier mål i den udviklingskontrakt, der er mellem Metropol og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bl.a. er der arbejdet intensivt med opbygningen af forsknings- og udviklingsmiljøerne, hvor der kan konstateres en markant stigning i antallet af projekter, der lever op til den såkaldte Frascati-definition 1, idet finansieringen ligger ca. 2,4 mio. kr. over målet i udviklingskontrakten for Samtidig var der ved årets udgang 67 undervisere med en ph.d.-grad, og 44 undervisere var i gang med et ph.d.-forløb. Det er udtryk for knapt en fordobling i antallet af undervisere med ph.d.-grad i forhold til Samtidig betyder en lang række samarbejdsaftaler med aktører i vores omverden, at der sker en bedre integration af praksis i undervisningen. Der er således indgået aftaler med kommuner, regioner og en række hospitaler. Konkret output af dette er fx en anden toning på modul 7 på sygeplejerskeuddannelsen, hvor der nu er mulighed for at fordybe sig i anvendelsen af teknologi i sygeplejen. Oveni har et samarbejde med Frederiksberg Kommune om afklaring og beskæftigelse bidraget til udviklingen af nye moduler på socialrådgiveruddannelsen. Dels er kommunens medarbejdere kommet med input til indhold på to moduler med afsæt i deres praktiske erfaring og viden på området, og dels bidrager medarbejderne til kvalitetssikring og praksisnærhed på organisationsmodulet, hvor de er sparringspartnere på de studerendes udviklingsprojekter. Øvelser og træning er også i endnu højere grad blevet en velintegreret del af undervisningen. I 2013 er der truffet beslutning om, at Metropols sundhedsklinik overgår til drift. Klinikken er et vigtigt internt tværprofessionelt kompetenceudviklingscenter, der gør det muligt for studerende fra fem sundheds- 1 Frascati Manualen definerer forskning og udvikling som skabende arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt denne viden udnyttes til at udtænke nye anvendelsesområder. Metropol har både FoU projekter, der ligger inden for og uden for denne definition. 7

8 uddannelser at øve sig og træne professions- og praksisrelevante færdigheder på såvel medarbejdere som studerende ved Metropol. En lang række talentforløb for ambitiøse studerende afspejler Metropols mål om stærkere studerende og højere krav. Bl.a. i form af fire tværfaglige indsatser i 2013: En sommerskole med fokus på rehabilitering, litteratursøgning samt artikelskrivning med deltagere fra to uddannelser, to masterclass-dage for i alt 47 studerende fra landets professionshøjskoler med interesse for forskning inden for området udsatte børn og unge, et innovationsforløb i OPALL-regi 2 med krigsveteraner med deltagere fra seks uddannelser og projektet Min e-graviditet, hvor studerende fra tre uddannelser udarbejder en læringsportal for gravide. ORGANISATION MED Fokus PÅ KERNEopgaven Pr. 1. januar 2013 trådte en ny organisationsændring i kraft, der understøtter løsningen af Metropols altdominerende kerneopgave: Uddannelse. Dels blev stabsfunktionen Forskning og Udvikling nedlagt, så FoU-arbejdet nu har sin hele og fulde forankring i fakulteternes og institutternes uddannelsesmiljøer, dels blev en række ledelsesopgaver integreret i eksisterende stabsfunktioner, og Studieservice for efter- og videreuddannelserne indgår nu i den eksisterende, fælles afdeling for Studieservice. Det skal sikre en mere ensartet praksis i forhold til registrering og opfølgning på studieaktiviteterne og på sigt forbedre den. En effekt af omorganiseringen er desuden, at det giver mulighed for et klart fokus på EVU-institutterne, der nu i højere grad kan koncentrere sig om at styrke uddannelserne. FLERE ANSØGERE OG KURSISTER Det er eftertragtet at studere på Metropol. Den generelle tendens i 2013 har været fuldt optag på grunduddannelserne og en positiv udvikling i gennemførelsesandelene i forhold til det forventede. Metropol modtog i 2013 over ansøgninger til de 16 grunduddannelser, vi udbyder. Det er et tydeligt tegn på, at professionerne spiller en vigtig samfundsmæs- Figur 1: Organisationsdiagram for Metropol 2013 Bestyrelse rektor Studenterrådet Metropol Ledelsessekretariatet Kommunikation Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Koncernadministration Institut for Rehabilitering og Ernæring Institut for Socialt Arbejde Biblioteket Institut for Sygepleje Institut for Skole og Læring Bygninger Institut for Teknologi Institut for Ledelse og Forvaltning HR og Løn Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk EVU Institut for Socialfaglig og Pædagogisk EVU It Uddannelsesudvalg tilknyttet de enkelte uddannelser Studieservice Økonomi 2 OPALL er et projekt om hvordan offentlig-privat-innovation skabes i mødet mellem forskning, uddannelse, den private og den offentlige sektor. Der er i projektet et særligt fokus på børne-, ældre- og social- og sundhedsområdet. 8 Professionshøjskolen Metropol

9 sig rolle, hvilket også understreges af, at aftagerne tager godt imod Metropols dimittender ansøgninger 16 grunduddannelser Figur 2: Ansøgning i forhold til vores grunduddannelser Oveni er der en stigende aktivitet på Metropols efter- og videreuddannelse (EVU). Dette resultat skal ses i lyset af, at EVU-området frem til 2013 har været præget af betydelig stigning i konkurrencen og bortfald af trepartsmidler. Igennem året har der været stort fokus på målrettet, opsøgende arbejde, og der er udviklet en lang række skræddersyede forløb, som svar på konkrete behov hos kunderne. Denne efterspørgselsorientering har været succesfuld og har medført en synlig vækst i omsætningen og et øget antal af kursister, der har fået glæde af Metropols faglige miljøer. STÆRKT FUNDAMENT Metropol har gennem årene arbejdet med at styrke økonomien ved at foretage løbende tilpasninger. I 2013 er der arbejdet videre med konsolidering og effektivisering i driften. Der er således realiseret administrative effektiviseringer ved at samle alle de studieadministrative opgaver i Studieservice. Ligeledes kan der ses en effekt af en øget digitalisering af arbejdsgangene på tværs af organisationen. På indtægtssiden er der fortsat en stigende aktivitet på de ordinære uddannelser. Væksten kan især tilskrives det øgede optag og gennemførsel, og på trods af hård konkurrence på EVU-området ses et stadigt større dækningsbidrag som følge af et lavere udgiftsniveau, fokus på at reducere omkostningerne og en svagt stigende indtægtsudvikling. UDDANNELSE FOR OG MED DE STUDERENDE I strategien adresseres ambitionen om stærkere studerende, som bl.a. skal realiseres gennem en samlet og aktiv studenterorganisation, der udgør en aktiv forbindelse mellem uddannelsesmiljøerne og ledelsen på Metropol. Det sker bl.a. på fire årlige møder, hvor Studenterrådet og rektor drøfter relevante emner, og Studenterrådet har ligeledes løbende møder med dekanerne, hvor de mere uddannelsesspecifikke områder vendes. Dialogen giver mulighed Bestyrelsesmedlemmer Formandskab FU-medlemmer Forretningsudvalget (FU) Studenterrådet Udvalg og råd DSR DSR DSR Figur 3: Studenterrådets egen organisationsbeskrivelse 9

10 Metropol Milen for en forventningsafstemning med de studerende i forhold til studieintensitet. Modellen viser hvilke studieaktiviteter samt lærings- og arbejdsformer, der er knyttet til en videregående uddannelse på en professionshøjskole, samt hvilken indsats og tidsforbrug uddannelsesinstitutionen forventer anvendt på de forskellige studieaktiviteter. for at afstemme forventninger og udveksle ideer; bl.a. om hvordan vi lykkes med at indfri målet om at møde de studerende med højere krav. Der afses også midler til Studenterrådet, og i 2013 har Metropol styrket organiseringen af de studenterpolitiske kræfter. Samtidig har der været et tættere samarbejde mellem Studenterrådet og de mere lokale råd, en opkvalificering af medlemmernes kompetencer samt en række fælles studiefaglige og sociale arrangementer for alle studerende på Metropol. Fx vælgermøde og politiske debatter, årsfest på tværs af uddannelserne, uddannelsesseminarer og det fælles motionsløb Metropol Milen for både studerende og medarbejdere. Målet er samtidig, at de studerende oplever deres uddannelse som et fuldtidsstudium. Udviklingskontrakten adresserer dette, og i Dimittendundersøgelsen 2013 angiver 48 % af dimittenderne på tværs af uddannelserne, at de oplever deres uddannelse som et fuldtidsstudium. Yderligere 6 % angiver, at uddannelsen er mere end et fuldtidsstudium. En række tiltag skal sikre, at dette tal stiger de kommende år. Et af redskaberne er fx den studieaktivitetsmodel, som Metropol har udviklet i samarbejde med de øvrige professionshøjskoler. Modellen synliggør, hvad der kræves af de studerende og giver alle uddannelser et enkelt redskab, som kan danne afsæt 2013 var også året, hvor Metropol sagde velkommen til Studievalg København, der rådgiver unge om studievalg. Studievalg er en uafhængig enhed, der har til huse i Metropols lokaler i Sigurdsgade, og som administrativt understøttes med opgaver inden for HR, økonomi, it osv. Samarbejdet kan give os vigtig viden i det fremtidige rekrutteringsarbejde og et styrket kendskab til profiler og uddannelsesmatch, så det er muligt at tiltrække endnu flere kvalificerede studerende. GODE, INDBYDENDE RAMMER Campusstrategien har hvert år siden 2009 skabt synlige aftryk, der med tiden har udviklet de rammer, som Metropol kan tilbyde medarbejdere, studerende og kursister. I det forgangne år er der på Tagensvej 18 skabt et centralt samlingssted i form af madhuset Bistropol. Bistropol er udviklet med udgangspunkt i bl.a. brugernes ønsker. Konceptet rummer Mad, faglighed og hygge, og resultatet er et varieret hus med zoner, der giver plads til forskellige funktioner, stemninger og aktiviteter. I 2013 er det også blevet muligt for de studerende at træne og øve sig mere for at styrke deres handlekompetencer i et nyt aktivitetslaboratorium på Sigurdsgade. Her kan de ergoterapeutstuderende Bistropol 10 Professionshøjskolen Metropol

11 eksperimentere med hjælpemidler og indretning. Både størrelsen og indretningen af rummene kan indstilles, så de passer til forskellige cases ved brug af skillevægge, og derved kan man afprøve forskellige boligindretninger i undervisningen. Sundhedsklinikken Aktivitetslaboratoriet er foreløbig første etape i etableringen af et Professionernes Hus. Der vil blive indrettet tilsvarende simulationslokaler for jordemoder- og fysioterapeutuddannelsen, ligesom der bliver indrettet lokaler til kommunikationsøvelser for alle sundhedsuddannelserne på Metropol. I årets løb har der fundet en intensiv proces sted, hvor alle de involverede uddannelser, som vil være husets primære brugere, har deltaget i workshops og interview for at få afdækket behovene. Husets endelige design og tilbudsgivningen finder sted i 2014, og bygningerne bliver færdige i to etaper, ultimo 2015 og ultimo MARKANTE DIGITALE AFTRYK Målet i strategien om at skabe adgang til viden 24/7 fordrer en klar satsning på digitalisering. Flere synlige tiltag har igennem året skabt helt nye muligheder for at tilgå viden og indgå i dialog. Hvor som helst og når som helst. Først og fremmest er den trådløse netværkskapacitet udvidet, så de studerende samtidig og nemt kan bruge trådløse devices i undervisning og studietid. Samtidig er de fysiske biblioteker gjort tilgængelige 24/7. Biblioteket i Pustervig var det første, der i juli fik åbent døgnet rundt. Opgørelser herfra viser, at 13,9 % af de studerendes besøg i perioden juli-december 2013 foregik i den udvidede åbningstid. Besøgstallene er udtryk for et markant behov for fleksibel studietid, som Metropol nu imødekommer. I december fulgte de store biblioteker på Kronprinsesse Sofies Vej og Sigurdsgade efter, og de oplever samme tendens. VIDEN 24/7 Et vigtigt digitalt tiltag i 2013 var lanceringen af Intra- Pol. IntraPol er en fælles platform for alle medarbejdere og studerende, der kombinerer fælles information og kommunikation med individuelle muligheder målrettet de studerende eller medarbejdere i deres specifikke læringsforløb. Ved studiestart i september gik de studerende og underviserne på fire grunduddannelser i gang med at anvende IntraPol. 1. november blev systemet udbredt til alle medarbejdere og dele af EVU. I 2014 bliver IntraPol rullet ud på resten af Metropol, og der bliver arbejdet på at skabe fortrolighed med systemet samtidig med, at man fortsat udvikler og optimerer funktionalitet og informationsarkitektur. Oveni sætter netportalen ucviden.dk i stigende grad et markant digitalt aftryk. Portalen er et vigtigt redskab til at synliggøre professionshøjskolernes forskning for både fagfæller og praksis. Daværende uddannelsesminister Morten Østergaard (R) deltog i den officielle åbning i februar 2013, hvor Metropol var vært. Han understregede, at den øgede tilgængelighed er central og er til stor nytte for undervisere, videnmedarbejdere og samarbejdet med aftagerne. UC Viden er blevet til i et samarbejde mellem landets syv professionshøjskoler, to ingeniørhøjskoler samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der ønsker at synliggøre professions- og erhvervsrettet viden over for omverdenen og mellem sektorerne. 11

12 ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSFÆLLESSKAB De seneste år er rammevilkårene i sektoren ændret med forsknings- og udviklingsbevillingen, tillidsreformen, det fortsatte rationaliseringspres på driften og de nye måder at håndtere arbejdstid på. Det er sammen med en lang række andre forhold bevidnet i den trivselsundersøgelse/arbejdspladsvurdering (APV), som blev gennemført i foråret. Spørgerammen blev udviklet sammen med professionshøjskolerne VIA, UCC og UCN, og overordnet er mønstrene i resultaterne fra de fire skoler parallelle. Metropol har på baggrund af undersøgelsen og en række afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet identificeret flere tiltag for hele institutionen og specifikt lokalt, der skal styrke trivsel og arbejdsmiljø. Det har intensiveret dialogen mellem medarbejdere og ledelse, og Metropols hovedsamarbejdsudvalg har i løbet af navnlig efteråret dannet rammen for en række perspektivrige drøftelser om, hvordan vi kan styrke og tydeliggøre det arbejdsfællesskab, vi alle er en del af på Metropol. Et arbejde der for alvor tager fart i Med strategi 2020 er der tegnet et tydeligt billede, der viser, hvad Metropol arbejder hen imod, og igennem året er der gennemført tiltag på alle niveauer, der understøtter strategiens målsætninger. Således også blandt Metropols ledere. Der er fx arbejdet intensivt med at implementere den fælles retning gennem en række lederfora med deltagelse af alle ledelsesniveauer, og ligesom i 2012 er der i 2013 gennemført et forløb om kommunikation og ledelse Den Kommunikerende Leder. Ledelsesudviklingen skal ikke mindst ses i lyset af et ønske om at styrke båndene til omverden og at kvalificere Metropol som en sammenhængende og fælles institution. Fokus I 2014 Metropol som arbejdsfællesskab vil få en fremtrædende plads i det overordnede billede for det kommende år. Ambitionen er at skabe en intensiv proces med involvering af medarbejdere og samarbejdsudvalg samt ledere, som skal styrke relationerne og samarbejdet på tværs. Vilkår, forventninger og retningslinjer vil blive vendt, så der formuleres et tydeligt arbejdsfællesskab, der både dækker undervisergruppen, det administrative personale og lederne vil også være kendetegnet af en satsning på EVU og indtægtsdækket virksomhed. Behov og efterspørgsel er til stede i vores omverden, der over en bred kam forøger sine krav til de tusindvis af lærere, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, forvaltningsuddannede, ledere og andre som Metropol har specialiseret sine tilbud til. Dette arbejde intensiveres i 2014 gennem yderligere målretning af tilbuddene til de behov, som findes i offentlige og private organisationer og virksomheder. Samtidig vil der fortsat være fokus på implementering af strategien. De ambitiøse mål fordrer, at strategien er nærværende i det daglige, og at både daglige opgaver og nye initiativer flytter Metropol i den retning strategien udstikker. Det gøres ikke ved at marchere i takt, men ved at løfte i flok. Således er alle dele af Metropol aktive i strategien. 12 Professionshøjskolen Metropol

13 Grunduddannelser Med udgangen af 2013 var studerende i gang med en professionsuddannelse på Metropol. Det er det højeste antal nogensinde og en stigning på 4 % i forhold til året før. Stadig flere kvalificerede unge vælger Metropols professionsuddannelser, som kombinerer stærk videnbasering i undervisningen med en tæt kobling til praksis, hvor de studerende træner og øver sig til professionen. Med det dobbelte sigte uddanner Metropol professionelle medarbejdere inden for en række samfundsbærende professioner nye studerende i studerer på Metropol søgte ind på Metropol POPULÆRE UDDANNELSER I 2013 søgte unge ind på en af Metropols uddannelser. Årets stigning i det samlede ansøgertal på 5,8 % i forhold til 2012 er udtryk for en fortsat positiv udvikling i en tid, hvor den eksplosive udvikling i uddannelsessøgningen er aftaget. Uddannelserne er så populære, at vi har kunnet fylde pladserne op med kvalificerede studerende. Den massive søgning til uddannelserne har desværre også betydet, at Metropol har måttet afvise mere end studerende, der har søgt om en studieplads. I 2013 startede unge på en uddannelse på Metropol, og vi har dermed fuldt optag på alle uddannelser Sygeplejerske 717 Fysioterapeut 459 Ergoterapeut 251 Jordemoder 748 Ernæring og sundhed 213 GNH 385 Off. administration Adm. økonom Katastrofe- og Risikomanager Bioanalytiker Laborant Radiograf Figur 5: Ansøgningsstatistik 2013 NYE UDDANNELSER HITTER Særligt er der markant fremgang i søgningen til de nye, de mindre og de tekniske uddannelser, fx offentlig administration, administrationsøkonom, laborant og radiograf - samt til socialrådgiveruddannelsen. De forholdsvis nye administrationsuddannelser har fået et godt fodfæste blandt de uddannelsessøgende, og det er positivt i en tid, hvor netop de kompetencer efterspørges på arbejdsmarkedet. Det samme gælder socialrådgiveruddannelsen Procesteknolog Lab., fødevarer og procesteknolog Lærer Socialrådgiver i Hillerød, som blev udbudt dér for første gang for to år siden. Den oplevede i 2013 næsten en fordobling i antallet af ansøgere. Laborantuddannelsen er den af Metropols uddannelser, som uddanner flest til ansættelse i private virksomheder, og den stigende søgning tegner godt for at levere kompetent arbejdskraft til det private erhvervsliv i de kommende år. Figur 4: Fordeling af studerende på Metropols uddannelser pr. 1/

14 VÆLGES SOM 1. PRIORITET Metropol har på næsten alle uddannelser et markant overtal af 1. prioritetsansøgninger i forhold til uddannelsernes kapacitet. I 2013 har vi måttet afvise mere end unge, der har valgt Metropol som 1. prioritet, og med det store og kvalificerede grundlag kan vi fortsat besætte uddannelsespladserne med kvalificerede og engagerede unge, der har valgt Metropol som første ønske. Metropol følger nøje udviklingen og monitorerer bevægelser i ansøgermønstrene, så vi løbende kan reagere aktivt på det. På nogle enkelte uddannelser kan der registreres en mindre nedgang i andelen af ansøgere, der har valgt Metropol som 1. prioritet efter mange år med markante stigninger. På tre mindre uddannelser er kapaciteten øget i 2013, og 1. prioritetsansøgerne er ikke fulgt helt med. Til gengæld tæller disse uddannelsers samlede ansøgertal nogle af de største stigninger i dette år Samlet ansøgertal 1. prioritet Figur 6: Udviklingen i det samlede ansøgertal samt 1. prioritet i perioden STUDIER TÆT PÅ PRAKSIS Metropol uddanner bl.a. professionelle til en række centrale velfærdsprofessioner. Det er afgørende, at de studerende kan deres håndværk og har en stærk professionsfaglighed, når de dimitterer som fx sygeplejersker, radiografer eller socialrådgivere. Et stærkt fokus i 2013 har derfor været, at de studerende i endnu højere grad træner og øver sig til professionen. I de sundhedsfaglige fag øver de studerende sig fx på medarbejdere og medstuderende i en tværfaglig sundhedsklinik, hvor de kan overføre og ikke mindst træne den teoretiske viden i en simuleret praksis. Som en del af undervisningen har Institut for Sygepleje i sommeren 2013 udbudt et nyt valgfag i akut sygepleje, hvor hele forløbet er tilrettelagt som simulationsbaseret undervisning blev også året, hvor Metropol påbegyndte etableringen af Professionernes Hus. I første omgang et aktivitetslaboratorium for ergoterapeuter, som giver nye muligheder for at afprøve og eksperimentere med hjælpemidler og indretning. På sigt udvides Professionernes Hus til endnu flere sundhedsfaglige og teknologiske uddannelser. Alt sammen tiltag som klæder de studerende på til at blive professionelle frontløbere og i stigende omfang få et entreprenant forhold til deres fag. De socialfaglige og pædagogiske uddannelser har traditionelt haft færre simulationsrum og -muligheder, og derfor er der i 2013 indledt en målrettet indsats på området. På socialrådgiveruddannelsen har de studerende fx trænet med skuespillere, der har simuleret situationer med udsatte borgere. Det har skabt reflekterende læringsforløb, der styrker den studerende i den professionelle samtale og til mødet med borgerne i en socialforvaltning. På læreruddannelsen har et nytænkende samarbejde mellem skole, lærerstuderende og undervisere skabt et forum for at træne musiklærerrollen i autentiske forløb. PRAKSISSAMARBEJDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN I 2013 blev de sidste sten lagt til den nye læreruddannelse, der blev lavet politisk forlig om i sommeren En tæt dialog med aftagerne er afgørende for at styrke matchet mellem vores udbud og aftagernes kompetencebehov og de problemstillinger skolerne i regionen har. Metropol og UCC har i 2013 derfor indgået partnerskabsaftaler med kommunerne i Region Hovedstaden om det fremtidige praksissamarbejde på læreruddannelsen, der går videre end blot samarbejde om praktikforløbene. Aftalen formulerer overordnede visioner og rammer for samarbejdet om praktikforløb for at styrke læreruddannelsens forankring i praksis og sikre en mere målrettet brug af de ressourcer, der er afsat til praktikken. Metropol og UCC har konkret indgået aftaler med 18 kommuner i regionen, som handler om praktik og praksissamarbejde. 14 Professionshøjskolen Metropol

15 INTERNATIONALE AKTIVITETER Også international praksis integreres i stigende omfang som læringsplatform i Metropols uddannelsesforløb. Metropol markerer sig i stigende grad som en internationalt orienteret uddannelsesaktør, i særlig grad hvad angår studentermobilitet. Ved at integrere udenlandsophold som en del af uddannelsesforløbet får stadig flere studerende internationale erfaringer inden for deres profession. Uddannelserne udvikler løbende nye mobilitetstilbud til studerende, og andelen af studerende der tager på studieophold i udlandet er i 2013 steget med 22 %. Antallet af studerende, der tog på udlandsophold steg i 2013 til 641 sammenlignet med 527 studerende året før 3. Denne udvikling ligger i forlængelse af målsætningen fra regeringen om, at flere studerende tager på udenlandske studieophold som led i deres uddannelse. En målsætning, som det for Metropol er afgørende at implementere som et kvalitetsløft og ikke alene et løft i den internationale uddannelsestrafik. 377 studerende studerende 2012 Figur 7: Antallet af studerende på udlandsophold 641 studerende 2013 I 2013 har Metropol implementeret et nyt monitoreringssystem Move On, som skal styrke det internationale samarbejde på tre hovedpunkter: 1. Administrativ synergi og effektivisering centralt og decentralt i organisation 2. Bedre information og gennemsigtighed for studerende og undervisere der ønsker udlandsophold 3. Forretningsmæssige fordele gennem videndeling, samarbejde og mersalg i forbindelse med partnerskaber og projekter. I 2013 har Europa-Kommissionen imødekommet Metropols ansøgning om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), som giver os adgang til at ansøge om midler til alle aktioner i det ny Erasmus+program. Disse midler finansierer bl.a. stipendier til studerende og undervisere og kan medfinansiere strategiske partnerskaber og projekter, og disse midler er derfor vitale for vores internationale aktiviteter i de kommende år. FLERE STUDERENDE GENNEMFØRER Det er en udfordring at få studerende til at gennemføre videregående uddannelser på normeret tid. På Metropol gennemførte 50,4 % af studiestarterne i 1. oktober 2009 deres uddannelse på normeret tid. Yderligere 7 % af Metropols studerende gennemførte på normeret tid plus et halvt år. Den ekstra studietid skyldes studerendes orlov, herunder barselsorlov, som 1. oktober 2013 udgør 10 % på uddannelserne generelt, og er højest på de store sundhedsuddannelser og ernæringsuddannelser, hvor andelen af kvindelige studerende udgør mellem %. Til sammenligning gennemfører kun 36,1 % en bacheloruddannelse på Københavns Universitet på normeret tid. Tallene fra årgang 2009 og frem er den første fulde måling på en hel årgang, og de kommende års statistik vil vise et mere nuanceret billede af, hvor hurtigt de studerende gennemfører, og hvorfor de bliver forsinkede. NEDBRAGT FRAFALD PÅ 1. STUDIEÅR Metropol har i de senere år arbejdet målrettet med initiativer, der kan nedbringe frafaldet på uddannelserne. Grunduddannelserne udgør hoveddelen af Metropols samlede aktiviteter, og det er en høj faglig og uddannelsesmæssig prioritet at arbejde for, at de studerende gennemfører uddannelserne. I 2013 er det lykkedes at nedbringe andelen af studerende, der falder fra på 1. studieår fra 19 % til 16 % målt på sommerperioden samt at fastfryse sidste års stigning målt på vinterperioden. Dette på trods af en stigning i antallet af optagne på uddannelserne. Forklaringerne findes i en række fastholdelsesinitiativer centralt og decentralt på Metropol, som har fokus på at fastholde de bedst egnede studerende 3 Metropol har ændret registreringspraksis på internationale aktiviteter. Tidligere er ophold med varighed under 13 uger ikke registreret konsekvent. Derfor kan der forekomme en diskrepans i sammenligningstallene fra foregående årsrapport. 15

16 og hjælpe den del, som oplever et forkert match, til et fornuftigt omvalg allerede på 1. studieår. 15 % Frafald Marts feb % Frafald Marts feb Vinterperiode 19 % Frafald Okt sep % Frafald Studerende Studerende Studerende Studerende Okt sep Sommerperiode Figur 8: Frafald på 1. studieår fordelt på sommer og vinterperioder. Figuren viser frafaldet blandt studerende, der er optaget ved måleperiodens start. Sidste kolonne viser eksempelvis andelen af frafaldne i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013 blandt studerende, der er optaget 1. oktober SAMTALER OG LÆSEVEJLEDNING FastHOLDER STUDERENDE En evaluering af gennemførte frafaldsinitiativer har i 2013 vist, at studiefaglige samtaler på første studieår giver studerende bedre læsestrategier og konkrete redskaber til at strukturere deres studieaktivitet. Studiefaglige samtaler vil derfor fremover blive integreret systematisk i alle Metropols uddannelsesforløb. Et andet tiltag der evalueres positivt er uddannelse af læsevejledere på uddannelserne og udbud af kurser i faglig læsning. Det har vist gode resultater på udvalgte uddannelser og bliver derfor en del af den fremtidige indsats for at fastholde studerende på første studieår, hvor frafaldet generelt er højere end det samlede frafald i løbet af de studerendes studietid. MATCH MELLEM STUDERENDE OG uddannelse At uddanne dygtige professionelle medarbejdere starter allerede ved rekruttering og optag til uddannelserne. Derfor har Metropol i 2013 gjort en fokuseret indsats for at tiltrække de rigtige profiler til vores uddannelser ved at fremme et uddannelsesmatch i overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Konkret sker det gennem en række oplevelses- og relationsbaserede rekrutteringsindsatser, fx nytænkning af klassiske events som uddannelsesmesser og åbent hus. Metropol har udviklet nye koncepter, der fokuserer på, at den studerende får afprøvet og afklaret sit uddannelsesvalg bl.a. i mødet med andre studerende. Integrationen af sociale medier bringer de studerende tættere på Metropol og knytter bånd til uddannelsen både før, under og efter uddannelsesvalget. Implementering af disse initiativer blev iværksat i 2013 og eksekveres fuldt ud i Også nye brobygningsaktiviteter skal føre til et systematisk samarbejde med ungdomsuddannelserne. Det mest omfangsrige er studerende for en dag, hvor potentielle studerende besøger uddannelserne og følger undervisningen og studielivet for en dag. Omtrent 250 unge benyttede sig af denne mulighed i STYRKET STUDIEVEJLEDNING Organisations- og strukturændringer, herunder konvertering af Metropols studievejledere til fuldtidsvejledere i 2012 og flytningen til et fælles vejledningsmiljø i sommeren 2013, har givet studievejledningen gode muligheder for fortsat at udvikle samarbejdet med uddannelserne. Både nuværende og nye studerende har fået en lettere vej til vejledning og et mere nuanceret udbud af studiehjælp. Tilbuddet om psykologisk rådgivning har nu kørt i to år og er blevet en integreret del af studievejledningens tilbud i Frafaldsstatistikkerne viser, at sociale og psykologiske forhold er en væsentlig årsag til frafald efter 1. studieår. Systematiske opgørelser over andelen af studerende, som modtager specialpædagogisk støtte som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, viser mere end en fordobling over de senere år. Med den styrkede studievejledning og rådgivning imødekommer Metropol således den øgede andel af studerende, der har særligt behov for hjælp til et bedre studieforløb. STUDERENDE TIL STUDERENDE Metropol gør en ekstraordinær indsats for at lytte til, involvere og forpligtige vores studerende igennem deres uddannelsestid. De inddrages bl.a. aktivt i at styrke både rekruttering og fastholdelse af medstuderende. Metropol har oprettet et korps af studerende, kaldet Metropol Guider, som skal vejlede deres medstuderende om alt fra it og studievejledning, til 16 Professionshøjskolen Metropol

17 studenterpolitik og psykologhjælp. Metropol Guider er et eksempel på, hvordan de studerende indtager en central rolle internt, og er med til at skabe et imødekommende og involverende studiemiljø. af vores kvalitetssikringssystemer og en videreudvikling af kvalitetspolitikken. Et arbejde hvor vi i høj grad involverer vores interessenter og samarbejder om at styrke kvaliteten i uddannelserne. Erfaringerne viser, at de unge er gode ambassadører og vejledere, der kan hjælpe andre studerende med at få det optimale ud af de studiefaciliteter, Metropol stiller til rådighed. 100 % 20 studerende i studerende i 2014 Også i de eksterne relationer er de studerende vigtige. Derfor oprettede Metropol i 2011 et formidlerkorps bestående af knap 20 studerende, der styrker kontakten til de studerende særligt i de perioder af året, hvor der er fokus på optag til vores grunduddannelser. Korpset spiller en aktiv rolle på messer og i netværksaktiviteter. Da Metropol i juni for første gang deltog i Folkemødet på Bornholm, deltog formidlerkorpset både i udviklingsforløbet og afholdelsen, og korpsets store popularitet medførte i slutningen af 2013 en beslutning om at fordoble antallet af medlemmer. UDDANNELSER AF HØJ KVALITET I sommeren 2013 kom den nye lovgivning på akkrediteringsområdet, som betyder, at Metropol skal institutionsakkrediteres inden Allerede i 2013 har Metropol påbegyndt en grundig gennemgang Politisk set er der sat fokus på at øge kvaliteten på videregående uddannelser i Danmark, og Metropol har både før og efter den nye lovgivning arbejdet med at fastholde og videreudvikle kvaliteten. I den proces har vi i det forgangne år implementeret nye værktøjer, som gør det muligt at samle, systematisere, analysere, bearbejde og følge op på central viden om uddannelserne. En solid og avanceret ledelsesinformation, der kan anvendes af ledere og medarbejdere på mange niveauer danner et vigtigt grundlag for at udvikle uddannelserne og styrke kvaliteten nu og i fremtiden. På Metropol er det således ikke afgørende at få nye systemer, men at arbejde systematisk med at udvikle uddannelseskvaliteten. Indtil den ny akkrediteringsform træder i kraft, fortsætter uddannelsesakkrediteringen, og i 2013 blev Metropols uddannelser til laborant og procesteknolog indstillet til positiv akkreditering. Til sommer 2014 skal fysioterapeutuddannelsen og ernæringsog sundhedsuddannelserne akkrediteres. DIMITTENDER I ARBEJDE Systematiske undersøgelser og dialog med interessenterne skal tilsammen danne grundlag for at udvikle uddannelser af høj kvalitet og sikre kompetencer, der er relevante for praksis. Resultaterne 77 % % 2013 Figur 9: De adspurgte dimittenders jobsituation i 2011 og Note 1: I 2013 er kategorien I arbejde inden for professionens fagområde slået sammen med kategorien I andet arbejde, som er faglig relevant for min uddannelse. Note 2: Der er rundet op og ned til hele tal. 7 % 3 % 13 % 13 % 11 % 4 % 10 % 4 % I arbejde inden for professionens fagområde I arbejde uden for professionens fagområde Under uddannelse Ledig Andet 17

18 af dimittendundersøgelsen i 2013 viser, at 90 % af dimittenderne oplever, at deres faglige kompetencer matcher det arbejdsmarked, de møder, når de er færdiguddannet. Dimittenderne ansættes både i offentlige og private virksomheder. Pt. er 14 % af de adspurgte dimittender ansat på det private arbejdsmarked. Undersøgelsen viser også, at en markant stigende andel af de færdiguddannede får arbejde inden for deres fagområde. Der er tale om en stigning på 18 % flere dimittender i relevant job sammenlignet med Det er en positiv tendens i kølvandet på nogle år med et på nogle områder kriseramt arbejdsmarked. Når det gælder uddannelser til radiograf, sygeplejerske, jordemoder og bioanalytiker er mellem % af de adspurgte dimittender nu i arbejde inden for deres profession. ØGEDE INDTÆGTER PÅ TRODS AF FALD I TAKSTER På trods af faldende STÅ-takster (studenterårsværk) har Metropol i 2013 øget indtægterne på grunduddannelserne. Dette skyldes et højt aktivitetsniveau i form af stigende optag og reduceret frafald. Derudover er der opnået en række effektiviseringsgevinster i Sektoren møder i disse år stigende krav om effektiviseringer ikke mindst i institutionernes administration. På Metropol har vi målrettet arbejdet med at reducere omkostningerne og at effektivisere arbejdsgange og processer, og det arbejde fortsætter i 2014 fx på områder som studieadministration, it samt generel administration og indkøb. Det betyder, at Metropol står stærkt i forhold til at imødekomme fremtidige krav til mere effektiv drift. ForventnINGER TIL 2014 Den positive udvikling med fuldt optag på uddannelserne og gode gennemførelsestal ser ud til at fortsætte i Vi forventer et år, hvor aktivitetsniveauet på grunduddannelserne stiger; dels igangsætter vi enkelte nye uddannelser, dels slår de tidligere års stigende optag nu fuldt igennem på alle uddannelser, så der er store hold på alle årgange. Det høje vækstniveau i ansøgertal til Metropols uddannelser er så småt ved at stagnere, og et stabilt højt niveau vil formodentlig gøre sig gældende i de kommende år. Vi arbejder fortsat målrettet på at opnå stærke uddannelsesmatch, og i 2014 vil vi fortsætte de solide indsatser for at rekruttere de mest kvalificerede studerende til vores uddannelser og understøtte stærke studerende, som engageret og nysgerrigt realiserer deres studie. I 2013 har vi løbende udviklet og kvalificeret nøgletal og ledelsesinformation som grundlag for videreudvikling af vore aktiviteter og ydelser. Dette arbejde vil fortsætte i 2014 for at skabe endnu stærkere dimittender fra Metropols uddannelser Figur 10: Grunduddannelsernes STÅ-udvikling samlet for Metropol i perioden Professionshøjskolen Metropol

19 Efter- og videreuddannelser Vejen til et velfærdsløft går gennem et professionsløft. Her spiller efter- og videreuddannelse (EVU) en betydelig rolle, da kompetenceudvikling er et relativt hurtigt greb til at forandre professionernes praksis. Man kan med andre ord sige, at EVU skaber en genvej, mens et professionsløft gennem bedre grunduddannelser udtrykker det lange, seje træk. Derudover bidrager EVU med input og erfaringer fra professionernes virkelighed, som løbende implementeres i grunduddannelserne. På EVU-området oplevede Metropol i 2013 en fortsat stigende konkurrence og stadig mere differentierede og specifikke krav fra kunderne, men gennem bedre behovsafdækning, partnerskaber og udvikling af vore tilbud lykkedes det i 2013 at knække kurven og skabe en stigning i omsætningen på EVU-området på ca. 9 mio. kr. Det svarer til en vækst på cirka 6 %. Væksten har ikke mindst været tydeligt på skoleområdet, hvor Metropol er blevet en vigtig partner for kommunernes reformarbejde og med såvel uddannelser som kortere kurser bidrager til bl.a. lærernes opkvalificering i undervisningsfag og indsatsområder som klasseledelse og inklusion. Væksten er først og fremmest resultatet af målrettet opsøgende arbejde i de professioner, vi uddanner til og de felter, hvor de arbejder. Der er lagt en stor indsats i at aflæse de behov for EVU, der opstår som konsekvens af offentlige reformer og i at justere uddannelserne på det faglige fundament, der bl.a. styrkes med forsknings- og udviklingsmiljøerne på Metropol. På den måde er der skabt en øget EVU-aktivitet, der også i højere grad er tilpasset aftagernes efterspørgsel. Det har både givet færre aflysninger af planlagte aktiviteter og flere studerende og kursister på de uddannelser og kurser, vi har gennemført. AFTAGERE FORETRÆKKER KOMPE- TENCEGIVENDE UDDANNELSE Regnskabsmæssigt fordeles indtægterne på EVUaktiviteter i to kategorier. Den ene kategori er åben uddannelse (ÅU), hvor indtægterne består af dels de studerendes egen betaling, dels et offentligt taxametertilskud baseret på antallet af studenterårsværk (STÅ). Den anden kategori er indtægtsdækket virksomhed (IDV), hvor hele indtægten kommer fra deltagerne selv. Metropols vigtigste aktivitet inden for åben uddannelse er diplomuddannelser, mens indtægtsdækket virksomhed kan være aktiviteter som kortere kurser og konferencer samt rekvirerede forløb og uddannelser henlagt på virksomheder. Figur 11 viser, at de seneste år tendens til, at arbejdsgiverne foretrækker de længerevarende og kompetencegivende åbne uddannelser frem for kurser og konferencer, ser ud til at fortsætte. Således udgjorde ÅU i det forgangne år 77 % af vores omsætning på EVU-området mod blot 59 % for tre år siden. Dog ser omsætningen for IDV ud til at stabilisere sig på et niveau omkring de mio. kr. om året for EVU. mio. kr I ALT ÅU IDV Figur 11: EVU indtægter (mio. kr.) på åben uddannelse (ÅU) og indtægtsdækket virksomhed (IDV) 19

20 Integration af det sundhedsfaglige diplommodul om praksis, videnskabsteori og metode i Region Hovedstadens efteruddannelser inden for gynækologi/obstetrik og pædiatri. Diplommoduler i ledelse på handicapområdet tilrettelagt som led i projekt Sikker Faglig Udvikling i samarbejde med Socialforvaltningen, Københavns Kommune. Diplommoduler i pædagogisk ledelse for erhvervsskoleledere. Det er bl.a. udtryk for en målrettet indsats for at vinde udbud og få evalueringsopgaver, ikke mindst inden for ledelse, socialt arbejde og på folkeskoleområdet. Evnen til at vinde IDV-opgaver hænger også sammen med Metropols kapacitetsopbygning inden for forskning og udvikling, der giver flere ansatte med faglige spidskompetencer, der kan bruges til at løfte opgaver inden for IDV. VÆKSTEN I ÅBEN UDDANNELSE Metropol har i 2013 fortsat det stadige arbejde med at gøre vores åbne uddannelser attraktive for aftagerne, bl.a. ved at udforme diplommoduler som særligt tilrettelagte forløb, der imødekommer kunders specifikke ønsker og behov. Det kan gøres på mange måder og eksempelvis ved at tage udgangspunkt i litteratur og cases om aktuelle problemstillinger hos kunden, inddrage undervisere med særlige kompetencer og vælge en særlig eksamensform. Denne måde at lave særligt tilrettelagte forløb ligger fint i forlængelse af Metropols målsætning om at skabe undervisningsforløb, der understøtter transfer fra uddannelsesforløbene til praksis. Tre eksempler på nogle af de mange diplommoduler, der i 2013 blev afviklet som særligt tilrettelagte forløb, planlagt i samarbejde med kunder og aftagere: SÆRLIGE TILTAG I 2013 Når medarbejdere tager på efter- og videreuddannelse, står arbejdspladsen ofte tilbage og mangler professionelle hænder. Som svar på den udfordring har Metropol på det socialfaglige område udviklet et jobrotationsprojekt i samarbejde med Københavns Kommune, Dansk Socialrådgiverforening og FTF-A. Projektet betød, at socialrådgiverdimittender fik et målrettet tre ugers kursus efterfulgt af sidemandsoplæring, der forberedte dimittenderne til at tage vikariater i kommunen, mens de faste medarbejdere var på efteruddannelse. Årets absolut største aktivitet på skoleområdet var Sommeruniversitet for Københavns Kommunes folkeskolelærere, som Metropol for anden gang gennemførte i samarbejde med UCC. Deltagerne havde tilmeldt sig undervisningsforløb inden for 11 undertemaer under et overordnet tema om undervisningsdifferentiering lærere på sommeruniversitet 20 Professionshøjskolen Metropol

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020.

Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020. Strategimål for Metropol 2013-2020 Der er overordnet fem strategimål for Metropol: 1. Flere undervisere, der forsker 2. Bedre integration af praksis i undervisningen 3. De studerende træner og øver sig

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 64.600,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010.

1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010. EKSTERN VERSION 2a Dato & tid 23. marts 2011 Referent spni Afbud Hanne Berg, Ida Sofie Jensen, Søren Thorup Deltagere Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Charlotte Rønhof, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den Kompetenceudvikling og professionsudvikling Temadrøftelse i BUU den 28.5.2014 1 Agenda Prioritering af kompetenceudviklingen på folkeskoleområdet. Økonomi og budget 2015 Strategisk professions- og kompetenceudvikling

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE University college? Betegnelsen university college bruges verden over om videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2011

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2011 Dato & tid 11. oktober, 2011 / Kl. 16.00-19.00 Referent spni Afbud Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Rønhof, Ida Sofie Jensen, Niels Arendt Nielsen, Peter Kay Mortensen. Deltagere Charlotte Kristensen, Hanne

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere