Natura plejeplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natura plejeplan"

Transkript

1 Natura plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område N171 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund

2 Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer. 2. planperiode i Natura 2000-område N171 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Foto: Skovgøgeurt Foto: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Gjøddinggård Førstballevej Randbøl Kort: Naturstyrelsen, på baggrund af kortmaterialer i henhold til tilladelse G18/1997 (Kort og Matrikelstyrelsen) År: 2017 ISBN nr. [xxxxx] Må citeres med kildeangivelse. 2 Natura 2000-plejeplan

3 1. Generelt Der er 20. april 2016 offentliggjort Natura 2000-planer for 252 områder i Danmark. Denne plejeplan følger op på Natura 2000-planen for område N171 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund og vedrører Naturstyrelsens arealer på ca. 467 ha. Figur 1: Oversigtskort over Natura 2000-områdets afgrænsning Natura2000 område Naturstyrelsens areal Natura 2000-plejeplan

4 I denne plejeplan er arealer og indsats opdelt på henholdsvis lysåbne naturtyper og arter knyttet til de lysåbne naturtyper. Bemærk, at Naturstyrelsens samlede arealforvaltning i området er omfattet af flere planbestemmelser og retningslinjer end dem, der findes i denne plan. For supplerende læsning herom henvises til driftsplanen og det tilhørende naturplejeark, som kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside Naturstyrelsen har udarbejdet et resumé af plejeplanen, som indgår i en kommunal Natura handleplan. Dette resumé er vedlagt som bilag 1. Plejeplanen gælder for perioden og skal således senest være gennemført med udgangen af år Plejeplanen vil forsat være gældende efter 2021 og efterfølgende alene blive ajourført, når der foretages ændringer i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, ændringer i Natura eller driftsplanlægningen eller ændringer i øvrige forhold, der måtte give anledning til at ajourføre plejeplanen. På baggrund af nærværende plejeplan udarbejdes et naturplejeark, der er et bilag til enhedens driftsplanlægning, hvor de specifikke plejetiltag vil være beskrevet på lokalitetsniveau, med bl.a. angivelse af naturtilstand, plejemål, plejetiltag, udløb og prioritering (tidsfølge). Grundlag for prioriteringer og valg Natura 2000-planen udgør grundlaget for plejeplanens prioriteringer og valg. I de tilfælde hvor der har været forudset en modstrid mellem hensyn til forskellige arter og/eller naturtyper på områdets udpegningsgrundlag, har Natura 2000-planen allerede foretaget denne prioritering. Overvågning Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og naturværdier via NOVANA overvågningsprogram. Desuden afrapporterer Danmark den nationale indsats vedrørende habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne til EU-kommissionen hvert 6. år. I foretager Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) genkortlægning og tilstandsvurdering på alle arealer (lysåbne naturtyper og skovnaturtyper), og resultatet forventes at indgå i kommende basisanalyser for hvert enkelt område i Få adgang til MiljøGIS overvågningsdata fra basisanalysen her: 4 Natura 2000-plejeplan

5 2. Områdebeskrivelse Natura 2000-område N171 har et areal på ha, hvoraf ha er landareal. Det skovbevoksede areal er på 700 ha, hvoraf 674 ha er fredskov. Området er karakteriseret ved den stejle kridtklint, men også ved skov og lysåbne områder, der er etableret på skrivekridt og på opfoldede aflejringer af moræneler, smeltevandssand og grus. Klinteskoven er den vigtigste lokalitet i Danmark for skovnaturtypen bøgeskov på kalkbund. Skovbunden er her præget af den særlige kalkflora bl.a. med forskellige orkidéarter. På den kystvendte klint træder en serie af større og mindre kalkholdige kilder frem. De vigtigste lysåbne typer udenfor skovområderne er overdrevene, der er koncentreret på selve klinten, Jydelejet, Høvblege og områder syd for Klinteskoven. Overdrevene kan henføres til fire forskellige overdrevstyper, med kalkoverdrev som den dominerende. Klinteskovsområdet rummer nogle af Danmarks vigtigste lokaliteter for denne naturtype i den prioriterede udgave med vigtige forekomster af orkidéer. Klinteskovsområdet er levested for mange sjældne insekt- og fuglearter. Vandrefalken har med succes ynglet på klinten siden For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af udpegningsgrundlaget for området, henvises til Natura 2000-planen. På SVANAs hjemmeside kan der også findes forklaring af begreber mv. Naturstyrelsen ejer knap halvdelen af landarealet i habitatområdet, fra Liselund i nord til Stengården i syd, herunder næsten hele klintekanten og de store overdrevsarealer Jydelejet og Høvblege. Arealet af kortlagte lysåbne typer er øget fra 102 ha til 145 ha, primært fordi selve klintekanten (naturtype 1230) er nykortlagt. Det kortlagte areal af overdrevsnaturtyper (tabel a) er øget fra 98 ha til 111 ha sammenlignet med 1. planperiode. Dette skyldes rydning af skov i den nordlige del af området, men også at en større del af Mandemarke Bakker kan identificeres som. Den mere detaljerede kortlægning i 2. planperiode har dog også vist, at arealet med surt overdrev i Mandemarke Bakker er ret beskedent. Natura 2000-plejeplan

6 Figur 2: Kort over Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-området Natura2000 område Naturstyrelsens areal 6 Natura 2000-plejeplan

7 Tabel a: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen Lysåbne naturtyper (ha) naturtype Total 6210 Kalkoverdrev 98, Kildevæld 2, Tør overdrev på kalkholdigt sand 3, Surt overdrev 2, Enekrat 6, Hængesæk 0, Kystklint/klippe 30,5 I alt 145,1 Desuden er der i udpegningsgrundlaget nævnt følgende arter, der forekommer, eller har potentiale til at kunne indfinde sig, i Naturstyrelsens dele af Natura 2000-området: Sumpvindelsnegl Stor vandsalamander Bredøret flagermus Hvepsevåge (Y) Vandrefalk (T,Y) Høgesanger (Y) Rødrygget tornskade (Y) T angiver at arten er på udpegningsgrundlaget som trækfugl, Y som ynglefugl. Natura 2000-plejeplan

8 3. Status for gennemførelse og erfaringer fra 1. plejeplanperiode Plejeplanen for 1. planperiode omfattede 17 plejetiltag for lysåbne naturtyper og arter, som bl.a. var hegning, afgræsning, rydning af opvækst, slåning og slæt samt regulering af færdsel. Naturstyrelsen har gennemført en evaluering i form af en statusopgørelse og overvejelser om hvilke erfaringer, der kan drages af første planperiode. Med baggrund i denne evaluering kan Naturstyrelsen konkludere, at de planlagte indsatser er gennemført i plejeperioden for Naturstyrelsens arealer og at disse indsatser har bidraget positivt til opfyldelse af Natura planens målsætninger. Tabel b: Status for gennemførelse af plejeplanens mål for 1. planperiode Gennemførte indsatser (antal) Ikke-gennemførte indsatser (antal) 17 Gennemførte indsatser (areal) 0 Ikke-gennemførte indsatser (areal) 113 ha 0 ha Generelle bemærkninger og konkrete erfaringer i forhold til 1. generations plejeplanlægning Generelle bemærkninger Alle planlagte plejetiltag er gennemført og plejemålene vurderes at være nået. Næsten alle de kortlagte arealer er i god høj naturtilstand. Hvor dette ikke er tilfældet, skyldes det et lavt artsindeks på arealer, der er i en udvikling enten efter tidligere kulturpåvirkning (Mandemarke Bakker) eller rydning af skov (nord for Jydelejet). Der er endnu kun gennemført meget få tilstandsvurderinger af levesteder for arter på udpegningsgrundlaget, og ingen der giver mulighed for en sammenligning med tilstanden før 1. planperiode. Samtlige overdrevsarealer er i græsningspleje. Der er tale om helårsgræsning med robust kvæg både i Jydelejet og på Høvblege. Kreaturgræsningen suppleres med geder; et større gedehold kunne være ønskeligt, men er vanskeligt at skaffe. Afgræsningen suppleres derudover med slåning og slæt, hvor der er behov for henholdsvis at modvirke tilgroning og udpine tidligere kulturpåvirkede arealer. Det er et udfordrende terræn. 8 Natura 2000-plejeplan

9 I 1. planperiode er påbegyndt den sammenbinding af de store overdrevsområder med græsningskorridorer, som fremgår af Natura 2000-planens overordnede målsætning. Konkrete erfaringer På arealet med surt overdrev i Mandemarke Bakker findes en spredt bestand af tornblad. Det er en sjælden art i Sydøstdanmark, men med potentiale som problemart. Regelmæssig slåning for at modvirke generel tilgroning med vedplanter ser ud til at holde planten i ave. Artsplejen i Horndragerfolden foregår til dels ved hjælp af frivillig indsats. Bestanden af orkideen, der indtil 2015 havde sit eneste danske voksested her, overvåges ved årlige tællinger. Bredøret flagermus er endnu ikke konstateret på Naturstyrelsens areal. Sumpvindelsnegl er registreret en enkelt gang i Jydelejefald i 2005, men ikke ved senere besøg. Det vurderes ikke muligt at udvide eller forbedre det potentielle levested. For stor vandsalamander er der tilstandsvurderet 5 potentielle levesteder på Naturstyrelsens areal. De var alle i god høj tilstand på nær Skriversøen ved Liselund, som det ikke vurderes relevant at søge tilstandsforbedret. Søen er lavvandet og brunvandet og modtager et stort organisk input fra løvnedfald. Indsatsen i plejeplan for vandrefalk: Færdselsregulering ved skiltning er i planperioden blevet udvidet til udover skiltning ved klinten også at bestå af en skriftlig aftale med Dansk Hanggliding og Paragliding Union om regler for gliding langs klinten og et internetformidlet forbud mod opsætning af droner i hele den østlige del af Klinteskoven i perioden 1. februar til 31. august. Denne indsats fortsættes og revideres. I plejeplan var der en artsindsats for høgesanger og rødrygget tornskade, der hed Anden særlig udformning af arealplejen. De to arter er kendt for ofte at yngle nær hinanden, således også de to sidst kendte ynglesteder i Klinteskovsområdet, hvor høgesanger sidst ynglede i 1990 erne. Den særlige indsats bestod i at undlade udtynding af krattene på de to ynglesteder, som er angivet i indberetnings-webgis en. Rødrygget tornskade yngler fortsat spredt i området, og der vurderes at være mange potentielle levesteder for høgesanger, hvis den skulle vende tilbage. Indsatsen forlænges derfor ikke. Natura 2000-plejeplan

10 4. Mål og plejetiltag Figur 3: Oversigt over lysåbne naturtyper og planlagte indsatser i Natura 2000-området Natura2000 område Naturstyrelsens areal Lysåbne typer med planlagt indsats Lysåbne typer uden planlagt indsats Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens 10 Natura 2000-plejeplan

11 indsatsprogram: Der sikres sammenhæng mellem forekomster af kalkoverdrev med vigtige orkidéforekomster og tørt kalksandsoverdrev med henblik på at gøre arealet mere robust overfor a) pludselige hændelser, klimaændringer mv. ved at muliggøre opbygning af mere robuste bestande af områdets arter. Kommunen og Naturstyrelsen skal være særligt opmærksomme på naturtyperne kalkoverdrev med vigtige forekomster af orkideer, tørt kalksandsoverdrev, surt overdrev og rigkær, som har væsentlige forekomster i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang. I dette afsnit beskrives Naturstyrelsens mål for de ovenstående lysåbne naturtyper og arter i denne planperiode. Der kan være flere mål for et givent areal med en naturtype, og det samme kan være tilfældet for en art. Desuden præsenteres de typer af plejetiltag, som Naturstyrelsen vil anvende på baggrund af Naturstyrelsens erfaringer og bedste viden om naturpleje, der blandt andet omtales i det vejledende indsatskatalog for N2000-plejeplanlægning for lysåbne naturtyper, Skov- og Naturstyrelsens Naturplejestrategi (1999), Naturstyrelsens plejebog om 'Græsning og høslæt i naturplejen', Naturstyrelsens plejebogsserie for henholdsvis overdrev, ferske enge, søer, strandenge, hede, mose, små vandhuller samt Naturstyrelsens Naturportal. På et areal kan der forekomme mere end én slags plejetiltag, ligesom der kan være fastlagt flere tiltag for en art. Arealtallene i tabellerne udtrykker Naturstyrelsens vurdering af omfanget af de enkelte plejetiltag, der vil blive gennemført i plejeplanens periode. I naturplejearket der ligger som bilag til driftsplanen fremgår Naturstyrelsens vurdering af plejebehovet for de løbende samt enkeltstående plejetiltag, herunder med en angivelse af lokaliteten, en prioritering af tidsfølgen på plejetiltagene, naturtilstanden og plejebehovet. Plejemål og plejetiltag for lysåbne naturtyper Der vil på de lysåbne naturtyper i dette Natura 2000-område blive foretaget løbende pleje, med henblik på opretholdelse af naturtypen i form af henholdsvis afgræsning, rydning af opvækst, slåning og slæt, jf. nedenstående skema. Det vurderes, at den løbende pleje vil være tilstrækkelig til at sikre en fortsat forbedring af naturtilstanden på de lysåbne arealer, hvor denne ikke allerede er god høj. Der foretages endvidere enkeltstående indgreb i form af inddragelse af skov til græsningsskov og rydning af bevoksning. Der iværksættes indsatser på 15,4 ha med henblik på at udvikle mere kalkoverdrev. Natura 2000-plejeplan

12 Tabel c: Plejemål for lysåbne naturtyper Målsatte typer (ha) Naturtype Målsætning Total Eksisterende 6210 Kalkoverdrev Sikring af naturtypen 98,2 Ny Naturtypebevarende pleje 95,9 Sikring af artens 12,9 spredningsmuligheder Sikring af artens levested 13,3 Etablering af potentielt levested 13, Kildevæld Sikring af naturtypen 2,9 Naturtypebevarende pleje 0,1 Naturlig dynamik 2, Tør overdrev på kalkholdigt sand Sikring af naturtypen 3,9 Naturtypebevarende pleje 3, Surt overdrev Sikring af naturtypen 2,4 Naturtypebevarende pleje 2, Enekrat Sikring af naturtypen 6,3 Naturtypebevarende pleje 3,4 Sikring af artens levested 1,5 Etablering af potentielt levested 1, Hængesæk Sikring af naturtypen 0,9 Naturlig dynamik 0, Kystklint/klippe Sikring af naturtypen 30,5 Naturlig dynamik 30, Ikke specificeret Sikring af artens 6,6 spredningsmuligheder Udvikling mod 6210 Kalkoverdrev 15,4 12 Natura 2000-plejeplan

13 Tabel d: Planlagte løbende plejetiltag af hensyn til lysåbne naturtyper Areal omfattet af indsatsen (ha) Eksisterende Ny Naturtype Plejetiltag Omfattet af eksisterende planlægning Total 6210 Kalkoverdrev Græsning Eksisterende 97,2 Rydning af opvækst Eksisterende 9,3 Slåning - d.v.s. uden Eksisterende 11, Kildevæld Græsning Eksisterende 0,1 Ingen indsats i planperioden Eksisterende 2, Tør overdrev Græsning Eksisterende 3,9 på kalkholdigt sand Rydning af opvækst Eksisterende 0,1 Slåning - d.v.s. uden Eksisterende 0, Surt overdrev Græsning Eksisterende 2,4 Slåning - d.v.s. uden Eksisterende 0, Enekrat Græsning Eksisterende 6,3 Rydning af opvækst Eksisterende 0,4 Slåning - d.v.s. uden Eksisterende 0,4 Slæt - d.v.s. med Eksisterende 1, Hængesæk Ingen indsats i planperioden Eksisterende 0, Kystklint/klip pe 9997 Ikke specificeret Ingen indsats i planperioden Eksisterende 30,5 Græsning Eksisterende 6,8 Slåning - d.v.s. uden Nyt 8,6 Eksisterende 3,5 Hovedparten af kildevældene findes på klinten, som er udlagt til urørt skov. Et par kildeområder i Jydelejet indgår i afgræsningen. Natura 2000-plejeplan

14 Tabel e: Planlagte enkeltstående plejetiltag af hensyn til lysåbne naturtyper Areal omfattet af indsatsen (ha) Eksisterende Naturtype Plejetiltag Omfattet af eksisterende planlægning Total 6210 Kalkoverdrev Rydning af bevoksning Eksisterende 0,1 Ny Nyt 4, Enekrat Rydning af bevoksning Nyt 0, Ikke Rydning af bevoksning Nyt 2,6 specificeret Hegning Nyt 8,6 Andre anlæg vedr. Nyt 0,3 græsning - ikke hegn I tabel d og e er der en opdeling i to kategorier "Eksisterende" og " Nyt ": Eksisterende : Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden. Nyt : Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for Plejemål og plejetiltag for arter Som hovedregel vil arterne på udpegningsgrundlaget have gavn af plejetiltagene for naturtyperne i de områder som arten er eller potentielt kan blive tilknyttet. Disse plejetiltag fremgår af tabel d og e. For de skovlevende arter er der dog også tale om en effekt, som er knyttet til indsatsen for skovnaturtyper, som fortsætter efter 1. generationsplanerne. Naturstyrelsen reviderer løbende indsatsen for at beskytte vandrefalkens levesteder på Møns Klint, hvilket er nødvendigt i takt med at friluftslivet udvikles i området og nye aktivitetsformer tages i anvendelse. Der planlægges ikke yderligere indsats for arterne på udpegningsgrundlaget end de plejetiltag, der er oplyst under plejeplanerne for de lysåbne naturtyper. Tabel f: Mål for arter Målsatte arter (antal) Art Navn Målsætning Total A103 Vandrefalk Sikring af artens levested 1 Tabel g: Specifikke artsplejetiltag Indsatser for arter (antal) Art Navn Indsatstype Total A103 Vandrefalk Færdselsregulering ved skiltning 1 14 Natura 2000-plejeplan

15 Ændring af naturtype Nogle af Natura 2000-områdets arealer uden skal udvikle sig til naturtyper på sigt, og udvalgte arealer med eksisterende naturtyper skal blive til andre naturtyper end dem, der forekommer i dag. Tabel h viser, hvad periodens indsats forventes at betyde for de enkelte naturtypers udvikling på lang sigt. Tabel h: Planlagte udvidelser af naturtyper Udvidelse af naturtyper (ha) Målsætning Total Udvikling mod 6210 Kalkoverdrev 13,8 Den tidligere frøavlskultur sydvest for Høvblege på 1,9 ha udlægges til udvikling mod kalkoverdrev. Derudover er der som led i udviklingen af en lysåben korridor sydpå fra Jydelejet ryddet skov mellem Jydelejet og Havrelukke på i alt 6,6 ha, hvoraf nogle arealer er ved at udvikle karakter af kalkoverdrev. Yderligere 6,9 ha i korridoren etableres i den kommende planperiode som græsningsskov. En del af dette område vil fortsat være skov. Der etableres lysninger i græsningsskoven ved rydninger primært af ær, hvilket samtidig bevirker, at arealet udvikler sig mod skovnaturtypen bøg på muld. Bruttoarealet, der er omfattet af denne indsats er på 15,4 ha, nettoudlægget til udvikling mod kalkoverdrev eller (en mindre del) bøg på muld er på 13,8 ha. Forventningen til den samlede indsats Med plejeplanen for 2. planperiode bevæger udviklingen i Klinteskoven sig yderligere et stykke i retning af realisering af den overordnede målsætning i Natura 2000-planen om at kæde de store overdrevsarealer i området sammen. Dette sker med udlægget af ny mellem Jydelejet og Havrelukke, som fremgår af ovenstående. Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper forventes fortsat at udvikle sig mod god høj tilstand, hvor dette ikke allerede er tilfældet. Den samlede indsats for naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer i N171 forventes at medføre, at naturtyper og arter på sigt opnår gunstig bevaringsstatus. Dette indebærer: For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse I eller II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse III-V er målsætningen, at udviklingen i deres naturtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås naturtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne. Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand af de udpegede fuglearter på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for hvepsevåge, vandrefalk, høgesanger og rødrygget tornskade som ynglefugle sikres eller øges, således at der er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for artenerne i området. Afgørelser i forbindelse med konsekvens vurdering baseres på en konkret vurdering. Natura 2000-plejeplan

16 Bilag Bilag 1: Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura område N171 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Natura 2000-område N171 har et areal på ha, hvoraf ha er landareal. Det skovbevoksede areal er på 700 ha, hvoraf 674 ha er fredskov. Området er karakteriseret ved den stejle kridtklint, men også ved skov og lysåbne områder, der er etableret på skrivekridt og på opfoldede aflejringer af moræneler, smeltevandssand og grus. Klinteskoven er den vigtigste lokalitet i Danmark for skovnaturtypen bøgeskov på kalkbund. Skovbunden er her præget af den særlige kalkflora bl.a. med forskellige orkidéarter. På den kystvendte klint træder en serie af større og mindre kalkholdige kilder frem. De vigtigste lysåbne typer er overdrevene, der kan henføres til fire forskellige overdrevstyper, med kalkoverdrev som den dominerende. Klinteskovsområdet er levested for mange sjældne insekt- og fuglearter. Vandrefalken har med succes ynglet på klinten siden Naturstyrelsen ejer knap halvdelen af landarealet, fra Liselund i nord til Stengården i syd, herunder næsten hele klintekanten og de store overdrevsarealer Jydelejet og Høvblege. Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens indsatsprogram: Der sikres sammenhæng mellem forekomster af kalkoverdrev med vigtige orkidéforekomster og tørt kalksandsoverdrev med henblik på at gøre arealet mere robust overfor a) pludselige hændelser, klimaændringer mv. ved at muliggøre opbygning af mere robuste bestande af områdets arter. Kommunen og Naturstyrelsen skal være særligt opmærksomme på naturtyperne kalkoverdrev med vigtige forekomster af orkideer, tørt kalksandsoverdrev, surt overdrev og rigkær, som har væsentlige forekomster i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang. Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen Lysåbne naturtyper (ha) naturtype Total 6210 Kalkoverdrev 98, Kildevæld 2, Tør overdrev på kalkholdigt sand 3, Surt overdrev 2, Enekrat 6, Hængesæk 0, Kystklint/klippe 30,5 I alt 145,1 16 Natura 2000-plejeplan

17 Indsats for de lysåbne naturtyper I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget. Indsatsen er beskrevet i 2 tabeller: Lysåbne naturtyper Planlagte udvidelser af naturtyperne Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper Målsatte typer (ha) Naturtype Målsætning Total Eksisterende 6210 Kalkoverdrev Sikring af naturtypen 98,2 Ny Naturtypebevarende pleje 95,9 Sikring af artens 12,9 spredningsmuligheder Sikring af artens levested 13,3 Etablering af potentielt levested 13, Kildevæld Sikring af naturtypen 2,9 Naturtypebevarende pleje 0,1 Naturlig dynamik 2, Tør overdrev på kalkholdigt sand Sikring af naturtypen 3,9 Naturtypebevarende pleje 3, Surt overdrev Sikring af naturtypen 2,4 Naturtypebevarende pleje 2, Enekrat Sikring af naturtypen 6,3 Naturtypebevarende pleje 3,4 Sikring af artens levested 1,5 Etablering af potentielt levested 1, Hængesæk Sikring af naturtypen 0,9 Naturlig dynamik 0, Kystklint/klippe Sikring af naturtypen 30,5 Naturlig dynamik 30, Ikke specificeret Sikring af artens 6,6 spredningsmuligheder Udvikling mod 6210 Kalkoverdrev 15,4 Natura 2000-plejeplan

18 Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper Areal omfattet af indsatsen (ha) Eksisterende Ny Naturtype Plejetiltag Omfattet af eksisterende planlægning Total 6210 Kalkoverdrev Græsning Eksisterende 97,2 Rydning af opvækst Eksisterende 9,3 Slåning - d.v.s. uden Eksisterende 11, Kildevæld Græsning Eksisterende 0,1 Ingen indsats i planperioden Eksisterende 2, Tør overdrev Græsning Eksisterende 3,9 på kalkholdigt sand Rydning af opvækst Eksisterende 0,1 Slåning - d.v.s. uden Eksisterende 0, Surt overdrev Græsning Eksisterende 2,4 Slåning - d.v.s. uden Eksisterende 0, Enekrat Græsning Eksisterende 6,3 Rydning af opvækst Eksisterende 0,4 Slåning - d.v.s. uden Eksisterende 0,4 Slæt - d.v.s. med Eksisterende 1, Hængesæk Ingen indsats i planperioden Eksisterende 0, Kystklint/klip pe 9997 Ikke specificeret Ingen indsats i planperioden Eksisterende 30,5 Græsning Eksisterende 6,8 Slåning - d.v.s. uden Nyt 8,6 Eksisterende 3,5 18 Natura 2000-plejeplan

19 Tabel IV: Planlagte enkeltstående plejetiltag for lysåbne naturtyper Areal omfattet af indsatsen (ha) Naturtype Plejetiltag Omfattet af eksisterende planlægning Total Eksisterende 6210 Kalkoverdrev Rydning af bevoksning Eksisterende 0,1 Ny Nyt 4, Enekrat Rydning af bevoksning Nyt 0, Ikke Rydning af bevoksning Nyt 2,6 specificeret Hegning Nyt 8,6 Andre anlæg vedr. Nyt 0,3 græsning - ikke hegn I tabel III og IV er der en opdeling i to kategorier "Eksisterende" og " Nyt ": Eksisterende : Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden. Nyt : Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for Tabel V: Planlagte udvidelser af naturtyper Udvidelse af naturtyper (ha) Målsætning Total Udvikling mod 6210 Kalkoverdrev 8,8 Særlig indsats for arter Som hovedregel vil arterne på udpegningsgrundlaget have gavn af plejetiltagene for naturtyperne i de områder som arten er eller potentielt kan blive tilknyttet. Disse plejetiltag fremgår af tabel III - V. For de skovlevende arter er der dog også tale om en effekt, som er knyttet til indsatsen for skovnaturtyper, som fortsætter efter 1. generationsplanerne. Den hidtidige indsats for at beskytte vandrefalk på Møns Klint fortsættes og revideres. Der er tale om skiltning og aftaler med brugere for at regulere færdslen ved klinten i yngleperioden. Tabel VI: Mål for arter Målsatte arter (antal) Art Navn Målsætning Total A103 Vandrefalk Sikring af artens levested 1 Natura 2000-plejeplan

20 Tabel VII: Planlagte artsplejetiltag for arter udover plejetiltagene for de lysåbne naturtyper Indsatser for arter (antal) Art Navn Indsatstype Total A103 Vandrefalk Færdselsregulering ved skiltning 1 Forventningen til den samlede indsats Med plejeplanen for 2. planperiode bevæger udviklingen i Klinteskoven sig yderligere et stykke i retning af realisering af den overordnede målsætning i Natura 2000-planen om at kæde de store overdrevsarealer i området sammen. Dette sker med udlægget af ny mellem Jydelejet og Høvblege, som fremgår af ovenstående. Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper forventes fortsat at udvikle sig mod god høj tilstand, hvor dette ikke allerede er tilfældet. Den samlede indsats for naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer i N171 forventes at medføre, at naturtyper og arter på sigt opnår gunstig bevaringsstatus. Dette indebærer: For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse I eller II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse III-V er målsætningen, at udviklingen i deres naturtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås naturtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne. Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand af de udpegede fuglearter på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for hvepsevåge, vandrefalk, høgesanger og rødrygget tornskade som ynglefugle sikres eller øges, således at der er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for artenerne i området. Afgørelser i forbindelse med konsekvens vurdering baseres på en konkret vurdering. 20 Natura 2000-plejeplan

21

22 Gjøddinggård Førstballevej Randbøl

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N175 Horreby Lyng og Listrup Lyng Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 111 Røjle Klint Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 240 Svanninge Bakker Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N57 Silkeborg Skovene Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

[Skriv tekst] Natura 2000plejeplan

[Skriv tekst] Natura 2000plejeplan [Skriv tekst] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N13 Svinkløv Klitplantage & Grønne Strand Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde Titel: Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2. planperiode Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H136. Natura 2000-plejeplan

Natura 2000-handleplan 2. planperiode Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H136. Natura 2000-plejeplan Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Udby Vig Natura 2000-område nr. 155 Habitatområde H136 Natura 2000-plejeplan 2016-2021 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Udby Vig

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Natura 2000-område nr. 171 Habitatområde H150 og H207 Fuglebeskyttelsesområde F90 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr.

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver: Syddjurs Kommune År:

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 127 Sydfynske Øhav Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs

Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Natura 2000-område nr. 51 Habitatområde H47 Titel: Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Begtrup Vig og kystområder på Helgenæs Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97

Natura 2000-handleplan Hov Vig. Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE NORDBY BAKKER. Forslag til Natura 2000-handleplan Natura 2000-område nr. 58. Habitatområde H182

SAMSØ KOMMUNE NORDBY BAKKER. Forslag til Natura 2000-handleplan Natura 2000-område nr. 58. Habitatområde H182 SAMSØ KOMMUNE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 NORDBY BAKKER Natura 2000-område nr. 58 Habitatområde H182 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til Natura plejeplan

Forslag til Natura plejeplan Forslag til Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark Titel: Forslag til Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Egtved Ådal Natura 2000-område nr. 238 Habitatområde H238 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Egtved Ådal Udgiver: Vejle Kommune År: 2016 Forsidefoto: Peter Ruhlmann

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 155 Udby Vig Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 155 Udby Vig Foto: Peter Leth

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Jan Kofod Winther. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Nordlige del af Sorø Sønderskov Natura 2000-område nr. 160 Habitatområde nr. 141 År: 2016 ISBN nr.: 978-87-7091-855-8 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Nymølle Bæk og Nejsum Hede Natura 2000-område nr. 217 Habitatområde H217 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Nymølle Bæk og Nejsum Hede Natura 2000-område nr. 217 Habitatområde

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Natura 2000-område nr. 232 Habitatområde H232 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og Klitter i

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Natura 2000-område nr. 231 Habitatområde H231 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kobberhage kystarealer Udgiver: Syddjurs

Læs mere

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Natura 2000-område nr. 3

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Natura 2000-område nr. 3 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016 2021 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose Natura 2000-område nr. 3 Habitatområde H3 Fuglebeskyttelsesområde F6 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Karup Å, Kongenshus og

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Forslag til. Møde i Det Grønne Råd den 11. april 2012 /dof

Forslag til. Møde i Det Grønne Råd den 11. april 2012 /dof Forslag til Natura 2000-handleplaner Møde i Det Grønne Råd den 11. april 2012 /dof Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm*

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April 2016

År: ISBN nr.: Dato: April 2016 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Allindelille Fredskov Natura 2000-område nr. 158 Habitatområde H139 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan. Udgiver: Miljø- og Fødevareministeriet,

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort:

Læs mere

Kolofon. Titel: Natura 2000-plan Bygholm Ådal Natura 2000-område nr. 236 Habitatområde H236. Sprog: Dansk. År: 2016

Kolofon. Titel: Natura 2000-plan Bygholm Ådal Natura 2000-område nr. 236 Habitatområde H236. Sprog: Dansk. År: 2016 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2015-2021 Bygholm Ådal Natura 2000-område nr. 236 Habitatområde H236 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan. Udgiver: Miljø- og Fødevareministeriet,

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 Titel: Natura 2000 handleplan, Skovene ved Vemmetofte Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå Natura 2000-område nr. 52 Habitatområde H48 Fuglebeskyttelsesområde F33 og F35 Kolofon Titel:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Mågerodde og Karby Odde Natura 2000-område nr. 42 Habitatområde H177 Fuglebeskyttelsesområde F25 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Radioanlæg Rishøj natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Radioanlæg Rishøj, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen VARDE ØVELSESPLADS natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Varde Øvelsesplads, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-område nr. 64 Habitatområde H57 og H225 Titel: Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom

Læs mere

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119 UDKAST 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016-21 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev,

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Naturstyrelsen

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Naturstyrelsen Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Bolderslev Skov og Uge Skov Natura 2000-område nr. 96 Habitatområde H85 Emneord: Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 78

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Natura 2000-område nr. 19 Habitatområde H21 1 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb

Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb Natura 2000-område nr. 4 Habitatområde H4 Fuglebeskyttelsesområde F11 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå Natura 2000-område nr. 52 Habitatområde H48 Fuglebeskyttelsesområde F33 og F35

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 133

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als Natura 2000-område nr. 197, Habitatområde H173 Fuglebeskyttelsesområde F64 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Flensborg

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-handleplan Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Læs mere

Natura 2000-handleplan Nakskov Fjord og Indrefjord. Natura 2000-område nr Habitatområde H158. Fuglebeskyttelsesområde F88.

Natura 2000-handleplan Nakskov Fjord og Indrefjord. Natura 2000-område nr Habitatområde H158. Fuglebeskyttelsesområde F88. 1 Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Nakskov Fjord og Indrefjord. Natura 2000-område nr. 179. Habitatområde H158. Fuglebeskyttelsesområde F88. Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

UDKAST Natura 2000-handleplan

UDKAST Natura 2000-handleplan UDKAST Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kyndby Kyst Natura 2000-område nr. 244 Habitatområde H245 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Kyndby Kyst Natura 2000-område nr. 244 Habitatområde H245

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dråby Vig Natura 2000-område nr. 29 Habitatområde H29 Fuglebeskyttelsesområde F26 Kolofon Titel: Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016-2021 for Natura

Læs mere