Arbejdsmarkedsstyrelsen. Analyse af EU-udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsstyrelsen. Analyse af EU-udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse af EU-udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked 22. november 2005

2 Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse af EU-udvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked 22. november 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

3 Indholdsfortegnelse 0. Resumé Den danske ordning (Østaftalen) Adgangsveje til det danske arbejdsmarked Tidligere studier af migration fra de nye EU-lande Forventet migration Perspektiver for den danske debat Udvikling i omfanget af meddelte og aktive tilladelser Tilladelsernes fordeling på brancher, nationalitet mv Regionale forskelle Sagsbehandlingstid og procedurer Vurdering af arbejdsmarkedssituationen inden for landbrug, gartneri og skovbrug Vurdering af arbejdsmarkedssituationen på bygge- og anlægsområdet Forskere og specialister Omfanget af udstationeringer og enkeltmandsvirksomheder Ulovligt arbejde Belysning af brugen af sociale ydelser Sammenfattende analyse og konklusion Konsekvenser for udviklingen på det danske arbejdsmarked Samlet vurdering af Østaftalens betydning Konkluderende betragtninger Indledning Forventningerne før udvidelsen EU-forhandlingerne Forventninger og vurderinger af EU-udvidelsens konsekvenser Den danske ordning (Østaftalen) Adgangsveje til det danske arbejdsmarked Arbejdstagere med arbejds- og opholdstilladelse Selvstændige erhvervsdrivende Udstationerede medarbejdere Vikarer Eksisterende analyser og vurderinger af migration efter EU s udvidelse Tidligere studier af migration fra de nye EU-lande Forventet migration Foreløbige erfaringer fra de nordiske lande samt Storbritannien og Irland Perspektiver for den danske debat 25

4 5. Omfanget af tilladelser generelt Terminologi: Meddelte, aktive og ikrafttrådte tilladelser Udvikling i omfanget af meddelte og aktive tilladelser Udvikling i de ikrafttrådte tilladelser Forhold mellem antal ansøgninger og afslag Tilladelsernes fordeling på brancher Tilladelsernes fordeling efter lovens adgangsbetingelser Arbejdskraftens øvrige karakteristika Arbejdskraftens medfølgende familiemedlemmer Arbejdskraft fra de nye EU-lande før EU-udvidelsen Sagsbehandlingstid og -procedurer for tilladelserne Varighed af de meddelte førstegangstilladelser Antallet af forlængelser af allerede meddelte tilladelser Konklusion Vurdering af arbejdsmarkedssituationen inden for landbrug, gartneri og skovbrug Udviklingen i landsbrug, gartneri og skovbrug i de seneste fem år Rekrutteringssituationen inden for landbrug, gartneri og skovbrug Tilgangen af arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande Særskilte problemstillinger inden for landbrug, gartneri og skovbrug Betydningen af tilgangen af arbejdskraft fra øst for landbrug, gartneri og skovbrug Konklusion Vurdering af arbejdsmarkedssituationen på bygge- og anlægsområdet i forhold til Østaftalen Udviklingen inden for bygge- og anlægsområdet de seneste fem år Rekrutteringssituationen inden for byggeri og anlæg Tilgangen af arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande via Østaftalen Vurdering af effekten af tilgangen af arbejdskraft fra de nye EU-lande det seneste år Konklusion Belysning af situationen på udvalgte andre områder Omfanget af tilgangen af forskere og specialister Varighed af tilladelser til forskere og specialister Konklusion Omfanget af udstationeringer og enkeltmandsvirksomheder Lovgrundlag og risici for omgåelse Omfanget af udstationeringer og enkeltmandsvirksomheder Omgåelse af reglerne for udstationering og fri etablering Konklusion 102

5 10. Vikarer Omfang og udbredelsen af vikarer Særlige temaer i forhold til vikarer Konklusion Forebyggelse af omgåelse og ulovligheder Udvikling i karakteren af ulovlige aktiviteter Udvikling i anmeldelser, sigtelser og afgørelser vedr. ulovligt arbejde Vurderinger af udviklingen i ulovligheder Konklusion Belysning af brugen af sociale ydelser Baggrund om muligheder for misbrug af sociale ydelser Opgørelse af brug af sociale ydelser Sammenligning med arbejdsstyrkens brug af sociale ydelser Konklusion Sammenfattende analyse og konklusion Tilgangen af arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande Konsekvenser for udviklingen på det danske arbejdsmarked Samlet vurdering af Østaftalens betydning Konkluderende betragtninger 119 Bilag 0: Undersøgelsens data og informanter 120 Bilag 1: Omfang generelt 122 Bilag 2: Landbrug og gartneri 129 Bilag 3: Bygge- og anlægsområdet 131 Bilag 4: Øvrige brancher 137

6 0. Resumé Denne rapport er udarbejdet i opdrag fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Rapporten skal ses i sammenhæng med, at den danske regering inden 1. maj 2006 skal meddele EU Kommissionen, om Danmark ønsker at videreføre den eksisterende, nationale overgangsordning. Ved udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande pr. 1. maj 2004, gav tiltrædelsestraktaten mulighed for overgangsordninger, der regulerer arbejdskraftens frie bevægelighed mellem de otte nye østeuropæiske medlemslande (Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) og de 15 gamle EU-lande. Muligheden for at etablerer overgangsordning fungerer som en model. Senest to år efter EU-udvidelsen, skal de enkelte EU-lande meddele Kommissionen, om man ønsker at forlænge en national overgangsordning. Ved udgangen af det femte år efter EU-udvidelsen kan medlemsstaterne, hvis der forekommer eller er risiko for alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkedet, forlænge ordningen yderligere to år efter at have underrettet Kommissionen. 0.1 Den danske ordning (Østaftalen) Østaftalen giver adgang til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de otte nye østeuropæiske EU-lande. Samtidig indføres forskellige regler, der skal forebygge ubalancer på arbejdsmarkedet og utilsigtet brug af sociale ydelser. Aftalen indebærer blandt andet, at borgere fra de nye østeuropæiske EUlande i en overgangsperiode skal have opholds- og arbejdstilladelse, og at denne kun gives, såfremt de pågældende har tilbud om et fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige vilkår. Ud over denne overgangsordning blev der aftalt en række generelle tiltag målrettet alle EU-borgere for at imødegå uhensigtsmæssig brug af sociale ydelser og for at modvirke illegalt arbejde. 0.2 Adgangsveje til det danske arbejdsmarked Der er flere adgangsveje til det danske arbejdsmarked for personer fra de otte østeuropæiske EU-lande. For det første er der adgang som vandrende arbejdstager via overgangsordningens bestemmelser om, at arbejdstagere skal tildeles en arbejds- og opholdstilladelse, når disse tilbydes et fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige eller lignende vilkår. Udover denne mulighed har statsborgere fra de østeuropæiske EU-lande, i lighed med alle andre EU-borgere, ret til at etablere egen virksomhed i Danmark. Det sker i henhold til EU s regler om den frie etableringsret. Endelig kan virksomheder fra de østeuropæiske EU-lande på lige vilkår med virksomheder fra andre EU-lande levere tjenesteydelser i Danmark og i den forbindelse udstationere medarbejdere. I den sammenhæng er det en cen- 1

7 tral pointe, at den danske udstationeringslov i modsætning til lovgivningen i de fleste andre EU-lande ikke har et krav om en mindsteløn for udstationerede, idet arbejdsmarkedets parter regulerer løn- og ansættelsesforhold via indgåelse af overenskomster. Der gælder ingen overgangsordning vedrørende den frie etableringsret og den frie bevægelighed for tjenesteydere. Her gælder således samme regelsæt for alle EU-borgere. 0.3 Tidligere studier af migration fra de nye EU-lande Analyser og prognoser for den fremtidige vandring af arbejdstagere fra de nye EU-lande peger på flere forhold, der henholdsvis hæmmer og fremmer migration. Ønsket om at opnå en indkomstforbedring er i alle analyser nævnt som det vigtigste incitament til migration. Andre strukturelle forhold såsom manglende politisk stabilitet og arbejdsløshed i hjemlandet spiller en vigtig, men sekundær rolle. Udviklingen i den økonomiske niveauforskel mellem de otte østeuropæiske EU-lande og Danmark må derfor antages at have central betydning for den fremtidige interesse for at søge til Danmark. Tilsvarende er der en række forhold, der påvirker, hvor personen i givet fald ville ønske at tage hen. Til disse hører sprog, allerede etablerede vandringsmønstre, geografisk nærhed, landets ry, arbejdsmarkedets størrelse og de muligheder, som dette giver, og naturligvis lønindkomstniveauet. De nuværende positive økonomiske udviklingstendenser i Polen og de baltiske lande understøtter antagelserne om, at EU-medlemskabet ville forbedre den økonomiske situation i de nye EU-lande. De nye EU-lande oplever en økonomisk vækst, der ligger over gennemsnittet i de gamle EU- lande. Dette reducerer den økonomiske kløft mellem nye og gamle EU-lande, og vil dermed mindske incitamentet for udvandring. 0.4 Forventet migration Større analyser af den forventede migration efter EU s udvidelse mod øst, som blev foretaget før EU-udvidelsen, var samstemmende i deres konklusion: Der ville være et forholdsvist højt antal migranter i de første år efter udvidelsen, hvorefter dette tal hurtigt ville falde til et væsentligt lavere niveau. Finansministeriet konkluderede i 2003, at der på langt sigt, frem til 2030, kunne komme omkring personer fra de nye medlemslande til Danmark. I et nyligt studie har forskerne Boeri og Brücker, der står bag nogle af de mest citerede studier på feltet, opdateret forventningerne til migration fra de otte nye EU-lande i årene 2004 til Den forventede nettomigration til Danmark i hele perioden er ifølge Boeri og Brücker personer. Det forventes at tallet de første år vil ligge i nærheden af årligt, men allerede i 2010 ventes det at være faldet til og i 2020 til omkring

8 0.5 Perspektiver for den danske debat Op til 1. maj 2004 blev der forelagt forskellige vurderinger af EU-udvidelsens konsekvenser. På den ene side blev der peget på risiko for stor indvandring med negative konsekvenser for ledighed, løndannelse og utilsigtet brug af sociale ydelser. På den anden side blev der peget på, at en begrænset arbejdskraftindvandring fra de nye EU-lande ville kunne stimulere den danske økonomi og beskæftigelse positivt. De første analyser efter udvidelsen giver anledning til en generelt positiv vurdering af EU-udvidelsens konsekvenser for det danske arbejdsmarked: Mangel på arbejdskraft i Danmark med heraf følgende begyndende flaskehalsproblemer, peger på, at den østeuropæiske arbejdskraft på flere områder dækker et reelt arbejdskraftbehov på det danske arbejdsmarked. Dertil kommer, at den samlede ledighed i Danmark gennem hele perioden siden udvidelsen har været faldende. Endelig kan der peges på den demografiske udvikling, som også på sigt kan tilsige et behov for en udvidelse af arbejdsstyrken. 0.6 Udvikling i omfanget af meddelte og aktive tilladelser I perioden 1. maj august 2005 har arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande fået tildelt en opholds- og arbejdstilladelse efter overgangsordningens bestemmelser. Pr. 31. august 2005 havde arbejdstagere en aktiv arbejdstilladelse. De resterende tilladelser var enten udløbet eller endnu ikke trådt i kraft på opgørelsesdatoen. Ifølge Danmarks Statistik er der i alt i Danmark beskæftigede i den danske arbejdsstyrke (2004-tal). Således udgør de østeuropæiske arbejdstagere, som har fået tilladelse gennem overgangsordningen, cirka 0,15 % af alle beskæftigede i Danmark. Omfanget af opholds- og arbejdstilladelser under Østaftalen må derfor samlet set siges at være meget begrænset. Baseret på erfaringer fra de første 16 måneder efter EU-udvidelsen er det vanskeligt at udlede et normalt leje for tilgangen af østeuropæisk arbejdskraft via overgangsordningen. Det kan dog noteres, at der er et tydeligt sæsonpræg, hvor antallet af tilladelser er størst i sommerhalvåret. Det kan desuden konstateres, at den gennemsnitlige månedlige tilgang i det andet år efter EU-udvidelsen ligger lidt højere i forhold til det første år efter udvidelsen. 0.7 Tilladelsernes fordeling på brancher, nationalitet mv. Halvdelen (50,7 %) af de aktive tilladelser ved udgangen af august 2005 er givet indenfor landbrug, gartneri og skovbrug, der således entydigt er den branche, der aftager flest arbejdstagere i medfør af overgangsordningen. Herefter følger bygge- og anlæg som den branche, hvortil det næsthøjeste antal tilladelser er givet. 7,1 % af alle tilladelserne er givet inden for denne branche. Det bemærkes, at det i særlig grad er inden for bygge- og anlægssektoren, at der operer enkeltmandsvirksomheder og tjenesteydere fra de nye EU-lande, og at der som led heri også udstationeres arbejdskraft i Danmark. 3

9 92 % af alle tilladelser er givet til statsborgere fra Polen og de tre baltiske lande, hvoraf Polen med 46 % og Litauen med 33 % tegner sig for langt den største del. 0.8 Regionale forskelle I forbindelse med denne analyse har Rambøll Management foretaget en rundspørge til de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) i hele landet for at få en vurdering af EU-udvidelsens betydning for de regionale arbejdsmarkeder. På baggrund af svarene fra RAR er det Rambøll Managements konklusion, at der ikke er konstateret væsentlige påvirkninger af de regionale arbejdsmarkeder. RAR beretter generelt, i tråd med tallene på landsplan, om en beskeden tilgang af arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande og en tilsvarende begrænset betydning for arbejdsmarkedsudviklingen regionalt. Adspurgt om udvidelsens betydning i et 5-årigt perspektiv, vurderer rådene også, at udvidelsens betydning vil være begrænset under forudsætning af, at tilgangen af arbejdskraft vil ske i samme omfang som hidtil. De fleste af rådene vurderer desuden, at adgangen til arbejdskraft fra de nye EU-lande har åbnet mulighed for at rekruttere arbejdskraft inden for delarbejdsmarkeder, hvor der er flaskehalse, eller hvor det er svært at tiltrække den efterspurgte arbejdskraft fra den danske arbejdsstyrke. RAR Nordjylland bemærker eksempelvis, at arbejdspladser, der ellers ville blive nedlagt, kan opretholdes pga. disse nye rekrutteringsmuligheder. 0.9 Sagsbehandlingstid og procedurer Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for personer, som har fået tilbud om et job på en overenskomstdækket virksomhed er 24 dage. For ansøgere med tilbud om job på en ikke overenskomstdækket virksomhed er den gennemsnitlige behandlingstid 63 dage. En medvirkende årsag til den længere sagsbehandling tid i forbindelse ansættelse på ikke-overenskomstdækkede virksomheder er, at der i disse sager sker en forudgående høring af RARene for at sikre, at danske løn- og arbejdsvilkår respekteres. Udlændingestyrelsen bemærker, at en anden årsag til den anførte sagsbehandlingstid er, at nogle firmaer ikke fra starten har udfyldt papirerne korrekt, samt at enkelte sager med meget lang sagsbehandlingstid forlænger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid meget. Ansøgninger vedrørende ansættelse som forsker, specialist o.lign. har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på lidt over en måned. Mens Dansk Arbejdsgiverforening anser lange sagsbehandlingstider for at være en klar administrativ hindring for hurtigt og fleksibelt at kunne imødekomme virksomhedernes rekrutteringsbehov, betoner LO, 3F og BAT, at det er vigtigt at undgå ansættelser, der strider mod reglerne i overgangsordningen. Både de enkelte arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationerne udtrykker ønske om en hurtig og effektiv sagsbehandling. Organisationen Dansk Byggeri understreger vigtigheden af en kort og enkel sagsbehandling, fordi den giver virksomheder en fleksibilitet i forhold til udsving i efterspørgslen på markedet. 4

10 Organisationerne og virksomhedernes udsagn giver således anledning til at overveje, om overgangsordningen kan gøres mere smidig, for eksempel gennem en forenkling af de nuværende procedurer Vurdering af arbejdsmarkedssituationen inden for landbrug, gartneri og skovbrug Inden for landbrug, gartneri og skovbrug har der været en mærkbar tilgang af arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande. I august 2005 var der godt 2000 aktive tilladelser inden for dette brancheområde, hvilket svarer til cirka 5 % af alle ansatte i landbruget i Danmark. Der er overvejende tale om ufaglært arbejdskraft inden for arbejdsfunktioner som landbrugsmedhjælper, bærplukker og skovarbejder. Rapporten viser, at arbejdsgiverorganisationer og adspurgte arbejdsgivere inden for landbrug og gartneri finder det vanskeligt at rekruttere dansk arbejdskraft til ledige stillinger. Heroverfor står udsagn fra relevante fagforeninger, der mener, at der er dansk arbejdskraft til rådighed, men at arbejdsgiverne foretrækker den østeuropæiske arbejdskraft, bl.a. for at kunne spare på lønudgifterne. Rapporten peger desuden på, at årsagerne til rekrutteringsproblemerne skal findes i, at mange ledige i Danmark ikke finder branchen attraktiv bl.a. pga. skæve arbejdstider, hårdt fysiske arbejde og lav løn. Rapporten konstaterer i den forbindelse, at der siden EU-udvidelsen har været et vist fald i lønstigningstakten for de ansatte i landbruget. Desuden oplyser arbejdsgiverorganisationerne, at det traditionelt har været vanskeligt at finde dansk arbejdskraft til udførelse af sæsonarbejde. Det skyldes bl.a., at danske arbejdstagere typisk ikke ønsker beskæftigelse i et begrænset tidsrum. En del af denne arbejdskraft har derfor også tidligere, særligt i sommerhalvåret, bestået af udenlandske arbejdstagere. Anvendelsen af arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande kan således begrundes dels med generelle rekrutteringsproblemer inden for branchen, og dels med en udvikling inden for sæsonarbejdet, hvor arbejdskraft fra de nye EU-lande i stor udstrækning erstatter anden arbejdskraft, som gennem flere år er kommet fra de gamle EU-lande, ikke mindst gennem EURES-systemet. Tilgangen af arbejdskraft fra de nye EU-lande har således bidraget til at afhjælpe rekrutteringsproblemerne inden for branchen. Det har bl.a. betydet at visse typer af produktion inden for både landbrug og gartneri fortsat finder sted i Danmark frem for at være opgivet eller flyttet ud af landet. Rambøll Management vurderer, at der er behov for nærmere at analysere de rekrutteringsproblemer, der kendetegner branchen, herunder muligheden for at anvende dansk arbejdskraft i såvel sæsonbetonede som permanente job inden for branchen Vurdering af arbejdsmarkedssituationen på bygge- og anlægsområdet Bygge- og anlægsområdet er i lighed med landbrugsområdet en af de brancher, som har tiltrukket sig særlig opmærksomhed i forbindelse med tilgangen af østeuropæisk arbejdskraft, blandt andet fordi der i de seneste par år 5

11 har været øget vækst i dansk byggeri, hvilket har skabt spidsbelastningsperioder, hvor det opleves vanskeligt at skaffe arbejdskraft nok. Flertallet af østeuropæiske arbejdstagere, der har opnået arbejdstilladelse inden for den danske bygge- og anlægsbranche er beskæftigede som arbejdsmænd. Hovedparten er beskæftiget med bygningsarbejde, tagdækning, maler- og tapetsererarbejde, og tømrerarbejde Det er kun et begrænset antal personer, der har søgt om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark indenfor bygge- og anlægsområdet. Der var pr. august 2005 i alt 285 aktive opholds- og arbejdstilladelser indenfor branchen. Derudover er der kommet arbejdskraft til bygge- og anlægsområdet fra de østeuropæiske EU-lande ad andre kanaler; primært som følge af udstationering og gennem etablering af egen virksomhed. Det er Rambøll Managements konklusion på baggrund af det faktiske antal tilladelser og foreliggende vurderinger af antallet, der er kommet til landet bl.a. via udstationering, at tilgangen af østeuropæisk arbejdskraft ikke haft nogen generel indflydelse på løn- og prisniveauet på bygge- og anlægsområdet i hverken i 2004 eller i Forskere og specialister Undersøgelser viser, at Danmark generelt har betydeligt vanskeligere ved at tiltrække højtudannede udlændige, sammenlignet ikke kun med lande som USA og Canada, men også i forhold til de andre nordiske lande. Antallet af højtuddannede danskere, som rejste til udlandet for at arbejdet, var i år 2000 næsten dobbelt så højt som antallet af højtuddannede udlændinge, der kom her til landet for at arbejde. Det forholdsvis beskedne antal forskere og specialister, der er kommet til Danmark via overgangsordningen aktuelt ca. 400 har i særlig grad fundet beskæftigelse inden for henholdsvis sundheds- og undervisningssektoren, og til dels som it-specialister. Inden for sundhedssektoren er der i særlig grad tale om ansættelse af østeuropæiske læger (i alt 182). Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste opgørelse over rekrutteringssituationen har det danske sygehusvæsen på landsplan i foråret 2005 forgæves forsøgt at rekruttere 120 læger. Tilgangen af læger fra Østeuropa medvirker til at afhjælpe den konkrete lægemangel. Til gengæld er der kun i meget beskedent omfang sket en rekruttering af østeuropæiske sygeplejersker. Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste vurdering af rekrutteringssituationen viser, at mange virksomheder i foråret 2005 forgæves havde søgt efter højtuddannede it-personer. Der er kun givet opholds- og arbejdstilladelse til 32 østeuropæiske it-specialister siden EU-udvidelsen. Derfor synes det rimeligt at antage, at arbejdstagere fra de nye EU-lande hidtil kun i begrænset omfang har medvirket til at afhjælpe mangel på højtuddannede it-personer på det danske arbejdsmarked. 6

12 0.13 Omfanget af udstationeringer og enkeltmandsvirksomheder Udvidelsen giver virksomheder fra de nye EU-lande ret til at levere tjenesteydelser i Danmark på lige vilkår med virksomheder i andre EU-lande. I den forbindelse kan virksomheden udstationere arbejdskraft uden krav om opholds- og arbejdstilladelse efter overgangsreglerne. Der er endvidere mulighed for at statsborgere fra de østeuropæiske EU-lande kan etablere sig som enkeltmandsvirksomhed i Danmark. Der findes ikke dækkende statistik over antallet af udstationerede og enkeltmandsvirksomheder fra de østeuropæiske EU-lande, der arbejder i Danmark. Der arbejdes løbende på at forbedre overvågningen på området. En række registre kan dog tilvejebringe et vist billede af omfanget: ToldSkat havde pr august 2005 registreret i alt 219 virksomheder, der leverer tjenesteydelser i Danmark. Hovedparten er indenfor bygge- og anlægsområdet, og det må formodes, at flertallet af disse har udstationeret medarbejdere i Danmark. Erhvervs- og selskabsstyrelsen har tilsvarende undersøgt antallet af registrerede enkeltmandsvirksomheder, der er etableret siden maj 2004 af personer fra de nye østeuropæiske EU-lande. I august 2005 var dette tal 128. Den bedst tilgængelige officielle information om det samlede antal udstationerede gives via de såkaldte E 101 blanketter, der udstedes af hjemlandet til en statsborger, der midlertidig arbejder i et andet EU-land som udstationeret eller selvstændig. Der sker omvendt først en systematisk registrering af den enkelte udstationerede i Danmark, hvis varigheden af udstationeringen overstiger 3 måneder. Mindre end 20 personer fra de nye EU-lande er ifølge i Udlændingestyrelsen registreret som følge heraf. Foreliggende oplysninger om E 101 blanketter udstedt til polske statsborgere med henblik på arbejde i Danmark peger på, at det samlede antal udstationerede til Danmark fra de nye EU-lande kun udgør nogle få hundrede årsværk. Det bemærkes, at det formodes, at der er tale om en underrapportering alene af den grund, at E 101 regelsættet er relativt nyt for virksomheder i de nye EU-lande. BAT vurderer med udgangspunkt i fagforeningernes kendskab til konkrete udstationeringssager, at tallet er nærmere 1750 årsværk. Ud fra det begrænsede talmateriale vurderer Rambøll Management, at tilgangen af arbejdskraft fra de nye EU-lande i form af levering af tjenesteydelser, udstationering og i Danmark etablerede enkeltmandsvirksomheder har et omfang, der under alle omstændigheder ikke overstiger antallet af tilladelser givet via Østaftalen Ulovligt arbejde Illegalt arbejde er i sagens natur ikke noget nyt fænomen på det danske arbejdsmarked. Men siden indgåelsen af Østaftalen og EU s udvidelse er omgåelse af reglerne blevet en helt central problemstilling, som der har været stigende fokus på, ikke mindst på bygge- og anlægsområdet. 7

13 Det har stillet nye krav til myndighedernes indsats og har bl.a. i følge Rigspolitiet også skærpet behovet for at få klarlagt og fortolket reglerne, så der ikke opstår unødige gråzoner. Et skridt til at styrke myndighedsarbejdet og sikre entydighed i forvaltningen har været udarbejdelsen af manualen Regler for ophold og arbejde i Danmark for statsborgere fra de nye østeuropæiske EU-lande. I forlængelse af manualen er der desuden blevet gennemført en målrettet uddannelse indenfor politiet. Desuden er der med lov nr. 428 af 9. juni 2004 blevet indført skærpede strafferammer for sager om ulovlig beskæftigelse af udlændige. Der er en stigning i antallet af anmeldelser, sigtelser og afgørelser fra 2004 til Stigningen må antages at afspejle, dels at omfanget af ulovligt arbejde har været stigende siden 1. maj 2004, og dels at der har været et stigende fokus og en høj aktivitet ikke mindst fra fagforeningers side for at sætte ind mod ulovligt arbejde. Sigtelser mod østeuropæiske arbejdstagere for ulovligt arbejde udgjorde lidt over halvdelen af alle sigtelser mod udenlandske arbejdstagere i de første tre kvartaler af Belysning af brugen af sociale ydelser Forud for EU-udvidelsen blev der nedsat en særlig tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle belyse mulighederne for utilsigtet brug af sociale ydelser som følge af EU-udvidelsen. Arbejdsgruppen pegede på konkrete områder, hvor det danske system var sårbart over for utilsigtet brug. En opgørelse af brug af sygedagpenge og dagpenge i forbindelse med barsel viser, at kun et meget lille antal personer fra de nye EU-lande har gjort brug af disse ordninger. På det foreliggende grundlag kan det således konkluderes, at der ikke er konstateret nogen utilsigtet brug af disse sociale ydelser i forlængelse af EU-udvidelsen Sammenfattende analyse og konklusion Tilgangen af arbejdskraft fra de nye EU-lande har indtil dato haft et omfang, der ligger i nærheden af de tal, som er blevet estimeret forud for EUudvidelsen. Ved udgangen af august 2005 havde arbejdstagere fra de nye EUlande en aktiv arbejds- og opholdstilladelse. Dertil kommer de personer, der arbejder som udstationerede eller gennem egen virksomhed. Som sagt vurderes disse ikke at udgøre flere end det antal, der er kommet gennem overgangsordningen. Den faktiske, økonomiske udvikling i Polen og de baltiske lande, hvor de fleste af de østeuropæiske EU-borgere, der arbejder i Danmark, kommer fra, synes at understøtte de antagelser, der ligger bag modelberegningerne på den fremtidige migration. Det kan derfor konstateres, at udviklingen indtil nu i store træk afspejler de fremskrivninger og vurderinger, som ligger bag ledende studier af det sandsynlige omfang af tilgangen af arbejdskraft til Danmark. 8

14 0.17 Konsekvenser for udviklingen på det danske arbejdsmarked Tilgangen af arbejdskraft fra de nye EU-lande har indtil nu ikke udfordret de grundlæggende forhold på det danske arbejdsmarked. Rapporten viser, at der ikke har været markante ændringer i den faktiske lønudvikling siden maj 2004, og heller ikke de faglige organisationer har på nuværende tidspunkt konstateret et pres på danske lønninger. Overordnet er det vurderingen, at tilgangen af arbejdskraft fra de nye EUlande har haft en positiv effekt inden for områder, hvor der ellers kunne have opstået flaskehalse. Det ses tydeligst inden for det sæsonbetonede arbejde i landbrug og gartnerier, men også på andre områder. Det er værd at hæfte sig ved, at analysen når der ses bort fra den forholdsvis lille gruppe af forskere og specialister viser, at de aktuelle arbejdstagere fra de nye EU-lande har en begrænset faglig og uddannelsesmæssig profil. Sidstnævnte forhold kan give grundlag for overvejelser om, hvilke initiativer der kan tages for at styrke mulighederne for at tiltrække især de højtuddannede specialister og forskere. Betydningen af de administrative byrder, som overgangsordningens krav om arbejds- og opholdstilladelser påfører de personer, der er involveret i ansøgningsfasen, er også blevet vurderet. Henset til det behov for tilgang af kvalificeret arbejdskraft, som Danmark har, er det anbefalelsesværdigt, at mulighederne for at lempe overgangsordningen eller for at gøre de administrative procedurer mere enkle undersøges nærmere Samlet vurdering af Østaftalens betydning Overordnet set kan det konstateres, at Østaftalens bestemmelser om arbejds- og opholdstilladelser for arbejdstagere fra de 8 østeuropæiske EUlande har medvirket til at sikre overholdelse af danske løn- og arbejdsvilkår. Overgangsordningen har været et centralt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør finde sted på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige ansættelsesvilkår. Overgangsordningens krav om opholdstilladelse og det indbyggede krav om høring af det regionale arbejdsmarkedsråd i sager, hvor ansøgningen vedrører arbejde, der ikke er dækket af overenskomst, har styrket kontrollen på dette område. Overgangsordningens krav om opholdstilladelse har endvidere muliggjort præcis information om udviklingen i tilgangen af arbejdstagere fra de 8 nye lande til det danske arbejdsmarked. Samtidigt har det forhold, at de regionale arbejdsmarkedsråd (og dermed parterne) medvirker i høringsprocessen og overvågningen af udviklingen - medvirket til at skabe en generel accept af østudvidelsen. Der er, som konstateret i rapporten, gjort forsøg på at omgå reglerne, via henvisning til regler om udstationering og retten til fri etablering. Det har det vist sig vanskeligt at etablere en effektiv kontrol på området, idet omgåelserne finder sted i lille skala ud over hele landet. Et tæt samar- 9

15 bejde mellem forskellige myndigheder og arbejdsmarkedets parter har dog i stor udstrækning muliggjort en inddæmning af problemet. Derudover synes aftalen at have medvirket til at skabe ro på det danske arbejdsmarked. De faglige organisationer lægger stor vægt på aftalen og ønsker en videreførelse. Arbejdsgiverorganisationerne er dog mere forbeholdne. DA og SALA har blandt andet klart tilkendegivet, at de mener, at overgangsordningen er bureaukratisk og bør afskaffes. Det er usikkert, i hvilket omfang overgangsordningen har haft begrænsende effekt på tilgangen af arbejdskraft fra de 8 nye EU-lande. Erfaringerne fra de øvrige nordiske lande, hvor forskellige ordninger er i kraft, er ikke entydige. Sverige, der ikke har indført en overgangsordning, har ikke haft en markant højere tilgang af arbejdskraft end Danmark Konkluderende betragtninger Det er den samlede vurdering, at EU s udvidelse den 1. maj 2004 har haft en meget begrænset betydning for udviklingen på det danske arbejdsmarked indtil nu. Der har været en beskeden tilgang af arbejdstagere fra de 8 nye østeuropæiske EU-lande til det danske arbejdsmarked, og trods megen opmærksomhed har udviklingen haft et omfang, som af de vigtigste interessenter ikke vurderes at have skabt generelle ubalancer på arbejdsmarkedet, men i et vist omfang medvirket til at afhjælpe flaskehalsproblemer. Den hidtidige udvikling og andre analyser af migration giver ikke anledning til at tro, at der vil ske en markant stigning i tilgangen af arbejdstagere fra de nye EU-lande i de kommende år. Det må formodes, at der i de kommende 4-8 år forsat vil være begrænset stigning i tilgangen af arbejdstagere, og at tilgangen herefter vil stagnere og på længere sigt falde. 10

16 1. Indledning Denne rapport er udarbejdet i opdrag fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der har bedt Rambøll Management om at udarbejde et overblik over tilgangen af arbejdstagere fra de nye EU-lande til Danmark siden EU s udvidelse i maj 2004 og konsekvenserne heraf for arbejdsmarkedet. Rapporten skal ses i sammenhæng med det forhold, at den danske regering inden 1. maj 2006 skal meddele EU Kommissionen, om Danmark ønsker at videreføre den eksisterende, nationale overgangsordning. Det er ønsket, at herværende rapport skal bidrage til debatten om, hvorvidt den nuværende overgangsordning skal videreføres, om ordningen skal afskaffes, eller om der er behov for at justere ordningen. Rapporten redegør for udvikling i arbejdskrafttilgang fra de nye medlemslande, med særlig vægt på landbrugs- og gartneriområdet og bygge- og anlægsbranchen og drøfter senere, hvorledes denne tilgang har påvirket det danske arbejdsmarked. Rapporten er blevet til ved anvendelse af eksisterende data stillet til rådighed af relevante myndigheder, gennem interview med repræsentanter for arbejdsgivere, arbejdstagere og myndigheder, samt interview med et begrænset antal virksomheder i Danmark. Rambøll Management har desuden inddraget en gruppe forskere i arbejdet, for på denne vis yderligere at kvalificere rapportens vurderinger. Analysen bygger således dels på kvantitative registerdata og dels på interviews med relevante interessenter. Det er åbenlyst, at vurderingerne fra de deltagende interessenter ikke nødvendigvis er sammenfaldende. Arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger vil således have et forskelligt udgangspunkt for at vurdere spørgsmål om behovet for et øget arbejdskraftindtag, løndannelse o.l. Rambøll Management har søgt at holde data og vurderinger fra forskellige interessenter op imod hinanden for at foretage de mest kvalificerede konklusioner. Hvor det ikke har været muligt, er analysen baseret på data og vurderinger, som kun har været tilgængelige hos den ene eller anden interesseorganisation, og det giver sig selv, at disse informationer i nogen udstrækning må betragtes som partsindlæg. Rambøll Management har ikke i sine vurderinger næret noget ønske om at kritisere disse informationer, men søgt at påpege, at disse informationer bør fortolkes med nogen forsigtighed. 11

17 2. Forventningerne før udvidelsen Udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004 er den hidtil største og mest ambitiøse udvidelse i unionens historie. Med optagelsen af de otte østeuropæiske lande og de to mindre Middelhavslande er antallet af indbyggere i EU passeret 450 millioner. Det blev på et tidligt tidpunkt vurderet, at udvidelsen udgjorde en mulig udfordring for balancen i de europæiske arbejdsmarkeder, som kunne nødvendiggøre en overgangsperiode i relation til EU s almindelige regelsæt om arbejdskraftens frie bevægelighed. Dette kapitel beskriver kort tiltrædelsestraktaten med de nye EU-lande, og hvorledes denne efterfølgende er udmøntet i den danske overgangsordning. Afsnittet opridser også nogle af de hensyn og bekymringer, som lå til grund for de indgåede aftaler. 2.1 EU-forhandlingerne Tiltrædelsestraktaten giver mulighed for overgangsordninger, der regulerer arbejdskraftens frie bevægelighed mellem de otte nye østeuropæiske medlemslande og de gamle EU-lande (EU 15). EU-15 fik således mulighed for at vælge, hvorvidt de respektive arbejdsmarkeder skulle åbnes straks den 1. maj 2004, eller om der skulle etableres begrænsninger for de nye EU-borgere i en overgangsperiode på op til syv år. Begrænsningen kunne etableres som en undtagelse fra artikel 1-6 i forordning nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed. Ordningen er opbygget som en model. Senest to år efter EUudvidelsen, skal de enkelte EU-lande meddele Kommissionen, om man ønsker at forlænge en national overgangsordning. Efter de 5 år (2+3 år) kan medlemsstaterne, hvis der forekommer eller er risiko for alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkedet, forlænge ordningen yderligere to år med Kommissionens accept. EU s almindelige regler vedr. arbejdskraftens frie bevægelighed vil således senest gælde efter syv år. Borgere og virksomheder fra de nye EU-lande er underlagt samme regler som øvrige EU-borgere i forhold til den frie etableringsret, den fri bevægelighed for tjenesteydelser 1 og udstationering af medarbejdere i forbindelse med levering af tjenesteydelser 2. På disse områder er der altså ingen overgangsordninger. 2.2 Forventninger og vurderinger af EU-udvidelsens konsekvenser I Danmark blev der op til 1. maj 2004 diskuteret mulige konsekvenser af udvidelsen. Forskellige scenarier blev drøftet, og der var varierende bud på betydningen for det danske arbejdsmarked. 1 Tyskland og Østrig har dog i henhold til tiltrædelsestraktaten mulighed for at regulere fri bevægelighed for tjenesteydere til nogle nærmere definerede sektorer, såsom Bygge og anlæg og Industrirengøring. Levering af tjenesteydelser fra virksomheder, som er hjemmehørende i en ny medlemsstat, og som midlertidigt udstationerer arbejdstagere i Tyskland eller Østrig, kan begrænses. 2 Tiltrædelsestraktaten (2003), Artikel 24 (ordningen på EU-niveau). 12

18 En række problemstillinger, der gav anledning til bekymring inden for arbejdsmarkedsområdet, blev rejst i den offentlige debat. Essensen af disse var følgende: Beskæftigelsesområdet: Risiko for stor arbejdskraftindvandring, der potentielt kunne true danskeres jobmuligheder og resultere i en øget ledighed på det danske arbejdsmarked. Løn- og arbejdsvilkår: Bekymring for, om nye EU-borgere ville acceptere lavere løn og dårligere arbejdsvilkår, og dermed skabe et pres på danske løn- og arbejdsvilkår ( social dumping ). Velfærdsområdet: Risiko for social turisme, hvor misbrug af det danske velfærdssystem ville kunne sætte forskellige ydelser under pres. Omgåelse og illegalt arbejde: Frygt for, at den frie etableringsret og reglerne om fri levering af tjenesteydelser kunne medføre en opblomstring af et gråt, ureguleret arbejdsmarked med proformavirksomheder, arme/ben-virksomheder og illegalt arbejde. Der fremkom i samme periode en række studier og analyser, der beskæftigede sig med forskellige aspekter af udvidelsen: De fleste forskningsbaserede undersøgelser af mulig arbejdskrafttilgang konkluderede, at det formodentlig kun var et relativt beskedent antal østeuropæere, der ville søge til de nuværende EU-lande, herunder Danmark, for at arbejde. Der var dog enighed om, at det var vanskeligt præcist at forudse den faktiske indvandring fra de nye EUlande. En tværministeriel analyse viste samtidig, at der var en vis risiko for utilsigtet brug af visse sociale ydelser som følge af EU-udvidelsen (ydelser på kontanthjælpsområdet, børnepasningsorlovsydelsen og dagpenge ved sygdom, fødsel og adoption). 2.3 Den danske ordning (Østaftalen) På baggrund af blandt andet de ovenfor anførte bekymringer blev der den 2. december 2003 indgået forlig mellem regeringspartierne, Venstre og Det Konservative Folkeparti, med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne. Aftalen fastlagde regler for adgang til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye EU-lande fra 1. maj Den danske aftale giver adgang til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de otte nye østeuropæiske lande. Samtidig indføres forskellige regler, der skal forebygge ubalancer på arbejdsmarkedet og utilsigtet brug af sociale ydelser. 3 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004 (2. december 2003), kaldet Østaftalen. 13

19 Aftalen indebærer: At det danske arbejdsmarked blev åbnet for arbejdstagere fra de nye EU-lande den 1. maj Borgere fra de nye EU-lande vil således kunne opholde sig i Danmark i en 6-måneders jobsøgningsperiode på samme vilkår som borgere fra andre EU-lande. At borgere fra de nye EU-lande i en overgangsperiode skal have opholds- og arbejdstilladelse, der vil blive udstedt, såfremt de pågældende har tilbud om et fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige vilkår. På den måde søges det sikret, at de nye EU-borgere tilbydes samme løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på det danske arbejdsmarked. Arbejdsgiveren skal være indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven, og må ikke være omfattet af en lovlig arbejdskonflikt Opholds- og arbejdstilladelsen falder bort, hvis man mister det job, som den er udstedt på baggrund af. På grund af de danske rådighedsregler vil borgere fra de nye lande ikke få adgang til kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. At der bliver bedre mulighed for at gennemføre en aktiv sygeopfølgning i forhold til personer, som opholder sig i andre EU-lande, mens de modtager danske sygedagpenge. At muligheden for at ansøge om børnepasningsorlov skal udnyttes inden den 1. april Orloven kan dog afholdes helt frem til Borgere fra de nye lande gives dermed ikke mulighed for at benytte børnepasningsorloven. At indsatsen mod illegal arbejdskraft og mod brug af fiktive virksomheder skal forstærkes. At arbejdsmarkedet løbende overvåges, for at kunne følge tilgangen af arbejdstagere fra de nye EU-lande til Danmark, og for at foregribe, at der opstår forstyrrelser på arbejdsmarkedet inden for bestemte fag eller i bestemte regioner. At forligskredsen følger udviklingen tæt og mødes mindst to gange årligt for at drøfte, om der er behov for at justere reglerne for arbejds- og opholdstilladelse. Som en del af udmøntningen blev der vedtaget ændringer i Udlændingeloven, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt Lov om børnepasningsorlov. 14

20 3. Adgangsveje til det danske arbejdsmarked Som beskrevet i forrige kapitel etableredes der med Østaftalen et regelsæt, ifølge hvilket arbejdstagere fra de otte nye østeuropæiske EU-lande skal søge om en arbejds- og opholdstilladelse, hvis de ønsker at blive ansat hos en dansk arbejdsgiver. Ud over denne mulighed, er der imidlertid andre adgangsveje til det danske arbejdsmarked for personer fra de otte nye EU-medlemslande. Nærværende kapitel beskriver de forskellige muligheder. 3.1 Arbejdstagere med arbejds- og opholdstilladelse Der er her tale om adgang via Østaftalens bestemmelser om at arbejdstagere skal tildeles en arbejds- og opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen, før et tilbudt job kan påbegyndes i Danmark. Dette sker med hjemmel i udlændingelovens 9 a, stk.5. Reglerne gælder også for sæsonarbejdere fra de otte nye EU-lande. Et centralt krav ved tildeling af arbejds- og opholdstilladelsen er, at den indgåede kontrakt indeholder løn- og arbejdsvilkår, der svarer til overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Ansættelsen skal desuden være på fuld tid. Arbejdstageren har ret til at opholde sig i Danmark som arbejdssøgende i en 6 måneders periode, hvis arbejdstageren kan forsørge sig selv i jobsøgningsperioden. 3.2 Selvstændige erhvervsdrivende En anden vej ind på det danske arbejdsmarked tager udgangspunkt i EU s regler om den frie etableringsret. En statsborger fra et af de nye EU-lande har, i lighed med alle andre EUborgere, ret til at etablere egen virksomhed i Danmark. Der har i den forbindelse været meget diskussion om, i hvilket omfang muligheden for at etablere eget firma bruges til at omgå Østaftalens bestemmelser om, at arbejdstagere i Danmark skal have en arbejds- og opholdstilladelse, og dermed sikres danske løn- og arbejdsvilkår. Dette vil være genstand for en nærmere diskussion senere i rapporten. 3.3 Udstationerede medarbejdere En tredje måde, hvorpå arbejdstagere fra de nye medlemslande kan arbejde i Danmark, er via udstationering. Arbejdstageren er i så fald udstationeret af en virksomhed i et andet EU-land, der har fået en ordre på en opgave i Danmark. Dette betyder, at arbejdstageren er fritaget for at skulle have arbejds- og opholdstilladelse efter overgangsordningens regler. Hvis den udstationerede medarbejder skal være i landet i mere end 3 måneder, skal en opholdstilladelse dog udstedes af Udlændingestyrelsen. 15

21 Før at en lovlig udstationering kan finde sted, skal en række betingelser være opfyldt. Virksomhed skal være etableret og have reel økonomisk aktivitet i hjemlandet (virksomhedslandet). Den udstationerede medarbejder skal bl.a. være fast tilknyttet virksomheden, opholde sig lovligt i virksomhedslandet inden udstationeringen og have ret til at arbejde dér. Endelig skal den udstationerede have mulighed for, og til hensigt, at vende tilbage til hjem- eller virksomhedslandet efter udført arbejde. 4 I den danske udstationeringslov er der i modsætning til den tilsvarende lovgivning i de fleste andre EU-lande ikke et myndighedskrav om en mindsteløn for udstationerede. Dette skyldes, at det i Danmark er op til arbejdsmarkedets parter at regulere løn- og ansættelsesforhold via indgåelse af overenskomster. Som det vil fremgå senere i rapporten, har der også på dette område været meget fokus på, hvorvidt reglerne på dette område bruges til at omgå Østaftalens bestemmelser om, at arbejdstagere i Danmark som udgangspunkt skal have en arbejds- og opholdstilladelse, og dermed sikres danske løn- og arbejdsvilkår. 3.4 Vikarer Ud over de allerede nævnte muligheder har der også været interesse for ansættelse af vikarer fra de nye EU-lande. Her gælder de samme regler som for andre arbejdstagere, der får ansættelse i en virksomhed i Danmark, hvorfor Østaftalens krav om arbejds- og opholdstilladelse og krav om overenskomstmæssig eller på anden måde sædvanlig løn skal følges. 4 Jf. Beskæftigelsesministeriet: Regler for ophold og arbejde i Danmark for statsborgere fra de nye østeuropæiske EU-lande, 2.udgave, april

22 4. Eksisterende analyser og vurderinger af migration efter EU s udvidelse Forud for en præsentation af den aktuelle udvikling på det danske arbejdsmarked, har vi valgt kort at præsentere nogle teoretiske overvejelser og nogle observationer, der kan tjene til at sætte den videre diskussion af EUudvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked ind i en kontekst. Først i kapitlet præsenteres en række generelle betragtninger og analyser af migration fra de nye EU-lande. Dernæst sættes der fokus på erfaringer med migration til de nordiske lande samt Storbritannien og Irland. 4.1 Tidligere studier af migration fra de nye EU-lande. Som udgangspunkt for den videre diskussion har vi valgt at lave en kort fremstilling af teoretiske overvejelser vedrørende migration. Det tjener således som del af baggrunden for senere vurderinger i rapporten. Analyser og undersøgelser af den fremtidige vandring af arbejdstagere fra de nye EU-lande peger på flere forhold, der henholdsvis hæmmer og fremmer migration. I udgangspunktet kan der opstilles flere konkurrerende ideer om, hvilke grupper der ville kunne ønske at migrere 5. Det kunne være dem, der efter omstrukturering i industrierne og landbruget i Øst- og Centraleuropa stod uden job, og som derfor søgte nye muligheder i Vesteuropa. Det kunne på den anden side også være veluddannede og erfarne personer i gode job, der så muligheden for at øge deres indkomst i en kortere eller en længere periode ved at tage job i et rigere naboland. Centralt i alle analyser af årsager til migration står ønsket om at opnå en indkomstforbedring. Dette underbygges af undersøgelser, hvor arbejdstagere er blevet spurgt om årsager til, at de ønsker at søge arbejde uden for landets grænser. Andre strukturelle forhold såsom politisk stabilitet og arbejdsløshed spiller en vigtig, men sekundær rolle. Udviklingen i det økonomiske gab mellem de otte nye EU-lande og Danmark må derfor antages at have central betydning for den fremtidige interesse for at søge til Danmark. Ud over de strukturelle forhold i arbejdstagerens land, er der en række sociale og demografiske forhold, der har indflydelse på den enkeltes interesse i 5 Den følgende fremstilling trækker på bl.a. H. Fassmann and C. Hintermann: Potential East-West Migration (1998), C. Wallace, Institute for Advanced Studies: Migration Potential in Eastern and Central Europe (1999), T. Boeri and H. Brücker: Migration, Co-ordination Failures and EU Enlargement (2005) og European Foundation for living and working conditions: Migration Trends in an Enlarged Europe (2004) 17

23 at tage arbejde i udlandet. Det underbygges af flere analyser af arbejdstagere i de otte nye EU-lande. Analyserne viser således, at det primært er yngre personer i de otte nye EUlande, der ønsker at søge arbejde i et andet EU-land. Det er ligeledes i højere grad mænd end kvinder, der er interesseret i at bo og arbejde i udlandet. Typiske migranter er yngre mænd, der rejser ud for at tjene en indkomst, som kan dække familiens økonomiske behov, mens kvinder oftere bliver i hjemlandet for at tage sig af familien. Nogle studier peger på, at der med opbrud i traditionelle kønsrollemønstre er en udligning i gang, hvor også en stigende andel kvinder søger ud. Andre analyser peger endvidere på, at den mandlige dominans også kan ændre sig, når den nuværende nye migration følges af en mere moden fase, hvor nogle arbejdstagere vil ønske at bringe deres familie med sig. Flere analyser har diskuteret risikoen for hjerneflugt fra de nye EU-lande, idet det generelt er antaget, at ikke mindst højtuddannede ville se en interesse i at drage til et andet land, hvor deres kompetencer kunne aflønnes højere. Det er en generel antagelse, at højtuddannede som udgangspunkt er mere mobile, og det understøttes af resultater i analyser af, hvem det er, der udtrykker interesse for at migrere. Højtuddannede kan ud over en mulig lønfremgang også være drevet at ønsket om at bruge udlandsopholdet til at styrke egen karriere, og således efter en kortere eller længere periode i udlandet ønske at vende tilbage til hjemlandet med nye kompetencer. Modsat det ovenstående, er der også en række faktorer, der hæmmer interessen for at søge arbejde og ikke mindst permanent ophold i et andet EUland, nemlig et godt personligt netværk i hjemlandet, arbejde og i noget mindre grad ægtestand. Nogle studier peger dog på, at de sidstnævnte forhold ikke nødvendigvis spiller nogen stor rolle for en beslutning om, at søge arbejde i udlandet i en kortere periode. Her kan stabile relationer i hjemlandet lige så vel balancere personen, og gøre beslutningen om at tage til udlandet at arbejde i en kortere periode mindre svær. Der er altså en række forhold, der påvirker personens ønske om at rejse ud. På samme måde er der en række forhold der påvirker, hvor personen i givet fald ville ønske at tage hen. Til disse hører geografisk nærhed, sprog, landets ry, arbejdsmarkedets størrelse og de muligheder dette giver og naturligvis lønindkomstniveauet. Geografisk nærhed ville tilsige, at det er arbejdstagere fra Polen og de baltiske lande, der først og fremmest ville orientere sig mod Danmark. Det faktum at dansk kun tales i Danmark, og at sprogets udbredelse uden for grænserne er meget lille, gør det rimeligt at antage, at Danmark ud fra denne dimension fremstår langt mindre interessant end England/Irland eller Tyskland/Østrig, hvor der tales sprog med en meget større udbredelse. Migrationsforskere hæfter sig også ved de netværksdannelser, der typisk kan ses i migrationsmønstre: Succesfulde migranter fortæller venner og bekendte om gode erfaringer, de kender måske til konkrete jobmuligheder, og kan give information om andre spørgsmål, såsom boligforhold, og derfor være med til at forstærke orienteringen mod et bestemt EU-land. 18

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Copyright 2013 FAOS Printed in Denmark, juni 2013

Læs mere

LO-DOKUMENTATION. Nr. 1 / 2009. Polonia i København. Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn

LO-DOKUMENTATION. Nr. 1 / 2009. Polonia i København. Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn LO-DOKUMENTATION Nr. 1 / 2009 Polonia i København Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn Jens Arnholtz Hansen & Nana Wesley Hansen FAOS LO-dokumentation Nr.

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Østudvidelsen og arbejdskraften: myter og realiteter

Østudvidelsen og arbejdskraften: myter og realiteter Europa efter Udvidelsen Østudvidelsen og arbejdskraften: myter og realiteter Anne Mette Vestergaard og Catharina Sørensen DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Anne Mette Vestergaard er europapolitisk

Læs mere

Arbejdsmigration fra de nye EU-lande. en kilde til vækst eller en trussel mod de (u)faglærte danske arbejdstagere?

Arbejdsmigration fra de nye EU-lande. en kilde til vækst eller en trussel mod de (u)faglærte danske arbejdstagere? Arbejdsmigration fra de nye EU-lande en kilde til vækst eller en trussel mod de (u)faglærte danske arbejdstagere? Louise Møller Pedersen & Trine Lund Thomsen Igennem de seneste fire år har der opholdt

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor.

International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. Kortlægningsrapport Arbejdsmarkedsstyrelsen 22. november 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social dumping. Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen. Kædeansvar og andre ansvarsformer. 29. september 2010 ISBN 978-87-91833-52-6

Social dumping. Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen. Kædeansvar og andre ansvarsformer. 29. september 2010 ISBN 978-87-91833-52-6 112 Social dumping Kædeansvar og andre ansvarsformer Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen 29. september 2010 ISBN 978-87-91833-52-6 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Det udvidede EU og den fri bevægelighed for østtjenesteydere

Det udvidede EU og den fri bevægelighed for østtjenesteydere 096 2. delrapport Det udvidede EU og den fri bevægelighed for østtjenesteydere Omfang og effekter på det danske arbejdsmarked Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen Juli 2008 ISBN 978-87-91833-32-8 Employment

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark Kirsten Hviid, Flemming Wridt Jensen, Kasper Olesen & Mari-Ann Flyvholm Rapporten Forfattere

Læs mere

Polakker på det danske arbejdsmarked. frie fugle eller ny randgruppe?

Polakker på det danske arbejdsmarked. frie fugle eller ny randgruppe? Polakker på det danske arbejdsmarked frie fugle eller ny randgruppe? Jens Arnholtz Hansen & Nana Wesley Hansen Siden EU udvidelsen i 2004 har Danmark oplevet en stor tilstrømning af arbejdskraft fra de

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Førtidspensionsredegørelse 2008

Førtidspensionsredegørelse 2008 Departementet for Familie og Sundhed Førtidspensionsredegørelse 2008 - om arbejdsevne og førtidspensionering EM 2008/100 J.nr. 41.90/2008 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Resume 6 3. Gældende

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Fairplay. fokus på holdninger

Fairplay. fokus på holdninger Fairplay fokus på holdninger Fairplay Oktober 2004 Udgiver: Regeringen København 2004 E-post adresse: skm@skm.dk Hjemmeside: www.skat.dk Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-52-2 ISBN: 87-90922-53-0 (Internet)

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere