Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis"

Transkript

1 Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1

2 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne udvikling af den kommunale organisation, ligesom lønpolitikken skal være et vigtigt middel til at sikre service, kvali-tet og effektivitet i opgaveløsningen. Lønpolitikken rummer de overordnede tilkendegivelser for, hvordan den lokale løn-dannelse kan understøtte kommunens værdier, målsætninger og aktiviteter centralt som decentralt - på de enkelte arbejdspladser. Lønpolitikken understøtter kommunens overordnede personale politik og danner rammen for de lokale forhandlinger mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede organisationer. Den praktiske udmøntning af politikken baseres på kommunens ledelsesgrundlag og styringsmodel og således, at løndannelsen kan understøtte kommunens værdier Dialog Dynamik Kvalitet Sammenhæng. Silkeborg Kommune er en helhed én organisation. Derfor dækker lønpolitikken alle ansatte ved kommunen. Lønpolitikken består af 2 dele, hhv. Den lønpolitiske formulering og Den administrative håndtering af lønfastsættelsen i Silkeborg Kommune. Formål Silkeborg Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Selv om det ikke er et mål i sig selv at være lønførende, skal lønpolitikken medvirke til at sikre, at Silkeborg kommune til stadighed kan tilbyde konkurrencedygtige lønvilkår, så kompetente og dygtige medarbejdere samt ledere kan fastholdes, tiltrækkes og udvikles. Silkeborg Kommune har en åben, gennemskuelig og synlig løndannelse, hvor der er tilstræbt størst mulig ensartethed i lønningerne for sammenlignelige stillinger. Der skal være sammenhæng mellem indsats og præstationer, ligesom lønnen altid skal være et udtryk for stillingens kompleksitet. Forskelle i medarbejderkvalifikationer kan medføre forskellige niveauer for kvalifikationsløn. Væsentlige forskelle i lønniveauer skal kunne begrundes. Løn er et ledelsesredskab, og løn skal medvirke til at udvikle de menneskelige ressourcer. Lønpolitikken skal tilskynde ledere og medarbejdere til at arbejde effektivt og resultatorienteret samt sikre honorering af de ledere og medarbejdere, der i særlig grad medvirker til at realisere arbejdspladsens mål. 2

3 Lønpolitiske principper: De lønpolitiske principper tager udgangspunkt i anvendelse af lønformerne grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Løndannelsen sker til enhver tid på en sådan måde, at helhedssyn og sammenhæng vægtes højt, og der via løbende koordine ring og tilsyn fra Organisation og Personale sikres, at der ikke opstår uhensigtsmæssig intern lønkonkurrence mellem kommunens institutioner og arbejdssteder. Silkeborg Kommune ser det som en forpligtelse at sikre de bedst mulige pensionsvilkår for alle. Derfor vil alle varige løntillæg som udgangspunkt være pensionsgivende. Det tilstræbes, at den overvejende del af de nylønsmidler, der er til forhandling/rådighed udmøntes som varige tillæg/trin. De lønpolitiske målsætninger realiseres gennem indgåelse af henholdsvis forhåndsaftaler, lokalaftaler og konkrete individuelle lønaftaler. Forhåndsaftaler indgås som udgangspunkt på overenskomstområder med mange ansatte med høj grad af sammenlignelighed i opgaveindhold eller områder med mange nyansættelser. Tilsvarende gælder, hvor der er overenskomstgrupper, der ansættes på tværs af fagområder/afdelinger. Forhåndsaftalernes indhold afpasses, så der sikres et tilstrækkeligt lokalt økonomisk råderum. Lokalaftaler indgås på de enkelte arbejdsområder/arbejdssteder når ganske særlige forhold gør sig gældende. Medarbejderne har krav på at få deres løn vurderet en gang om året. Dette kan eventuelt ske i forbindelse med afholdelse af MUS samtaler. Lønaftaler indgås i alle tilfælde med de forhandlingsberettigede organisationer. Tidsfrister og regler - i form af en procedurebeskrivelse for afvikling af lokale forhandlinger - aftales en gang årligt med de forhandlingsberettigede organisationer. Hoved-MED orienteres efterfølgende om de indgåede aftaler. Som hovedregel skal der kun, (bortset fra ved ansættelser og stillingsændringer o.l.) forhandles løn en gang om året. Alle forhandlinger foregår inden for rammerne af det lokale økonomiske råderum. 3

4 Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen der - på vegne af direktionen - har ansvaret for implementeringen af lønpolitikken i afdelinger, stabe, institutioner og arbejdssteder. Herunder er det personalechefens ansvar at påse, at lønsætningen sker i overensstemmelse med de lønpolitiske tilkendegivelser og de administrative retningslinjer, med henblik på at der sikres helhed og tages fornødne tværsektorielle hensyn. Personalechefen har ansvaret for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, evt. ved at sætte spørgsmålene til behandling i direktionen. 1. Definition af begreber: Grundløn: Dækker en stillings basisfunktioner, der forudsættes løst på en kvalificeret og selvstændig måde. Det forventes at den enkelte medarbejder er motiveret for en stadig udvikling, fagligt som personligt, således at lønnen for den enkelte kan udbygges med funktions- og kvalifikationsløn. Funktionsløn: Dækker særlige arbejds- og ansvarsområder, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget inden for grundlønnen. Med mindre andet er aftalt, bortfalder funktionsløn som udgangspunkt ved funktionsophør. Kvalifikationsløn: Dækker særlige kvalifikationer/erfaringer, der er relevante for jobfunktionen, og som ligger ud over det, der forudsættes indeholdt i grundlønnen. Kvalifikationsløn kan bl.a. udmøntes grundet uddannelse, der er aftalt med lederen. Kvalifikationsløn udloddes dog ikke automatisk for bestået eksamen/deltagelse i kursus (medmindre det er overenskomstbestemt). Uddannelsen skal reelt anvendes i jobbet. Gennemført uddannelse skal indgå i en samlet vurdering af de personlige kvalifikationer i øvrigt. Resultatløn: Baseres på bestemte fastsatte målelige/konstater bare resultater af kvalitativ/kvantitativ karakter eller som resultat af aftalte effektivitetsforbedringer. Aftales altid før projektudførelse, og kan udmøntes såvel individuelt som til en gruppe. Resultatløn er pensionsgivende medmindre andet aftales. Engangsbeløb: Kan aftales i ganske særlige tilfælde og udloddes efter udførelse af en ekstraordinær arbejdsindsats. Engangsbeløb er ikke pensionsgivende medmindre andet aftales. Forhåndsaftaler: Personalechefen har (på vegne af Direktionen) ansvaret for og kompetencen til at forhandle og indgå forhåndsaftaler med de forhandlingsberettigede organisationer. Forhåndsaftaler indgås i samarbejde med og involvering af de respektive berørte afdelings-/stabschefer. Forhåndsaftaler er minimumsaftaler og kan ikke fraviges til ugunst for den ansatte. Midler til forhåndsaftaler fragår det decentrale råderum. Lokalaftaler: Lokalaftaler kan udfærdiges ift. institutionernes særlige opgaver/behov. Lokalaftaler forhandles af afdelingschefen/ institutionslederen. Organisation og Personale skal inddrages i forhandlingen af lokalaftaler med den forhandlingsberettigede organisation. 4

5 Lokalaftaler er minimumsaftaler og kan ikke fraviges til ugunst for den ansatte. Individuelle aftaler: Individuelle aftaler kan indgås for den enkelte medarbejder. Dette sker som regel i forbindelse med de årlige forhandlinger. Individuelle aftaler indgås af institutionslederen/afdelings-/stabschefen med den forhandlingsberettigede organisation. Organisation og Personale kan inddrages. Det er afdelings-/stabschefen der indenfor den vedtagne procedure-beskrivelse, har kompetence til at fastlægge de decentrale procedurer for de individuelle forhandlinger, inden for afdelingens/stabens ansættelsesområde. 2. Typer af forhandlinger Generelt Nyansættelser, stillings-/opgaveændringer og omplaceringer Årlige forhandlinger. Vedrørende forhandlinger generelt: Organisation og Personale skal bl.a. mhp. at sikre ensartethed institutionerne imellem og for at hindre, at der opstår uhensigtsmæssig konkurrence mellem arbejdsstederne - inddrages i følgende situationer: Funktionsløn: Såfremt lederen ønsker at aflønne en medarbejder med funktionsløn ud over overenskomst, evt. forhåndsaftale og lokalaftale. Afsmittende virkning: Såfremt der ønskes indgået aftaler, der kan få afsmittende virkning på øvrige ansatte under overenskomstgruppen. Lønforhøjelse: Såfremt en omflytning medfører en væsentlig lønforhøjelse (f.eks. via personlig kvalifikationsløn). Vedrørende nyansættelser, stillings-/opgaveændringer og omplaceringer: Grundløn fastsættes iht. overenskomsten. Visse funktionsog kvalifikationslønsdele fastsættes ligeledes iht. overenskomsten (skal-bestemmelser). Lokalt forhandles der som udgangspunkt kvalifikationsløn, idet funktionsløn søges indeholdt i forhånds- og/eller lokalaftale. I. Ledernes kompetencer: Ansvaret for lønforhandlinger i forbindelse med nyansættelser ligger hos den ansættende leder. Den ansættende leder har pligt til (evt. i samarbejde med Organisation og Personale) at få afklaret følgende før ansættelsessamtalen: Lønniveau Overenskomstmæssige bindinger Forhåndsaftaler og lokalaftaler Økonomi i forhold til den opslåede stilling herunder eventuelle konsekvenser af fremtidige anciennitetsstigninger/garantiløn. Eksempler: Lønindplaceringen kan ikke umiddelbart fastsættes i henhold til overenskomst og/eller eventuel forhåndsaftale/lokalaftale. Ansøgeren har ikke den uddannelse, som er angivet i annoncen. Den påtænkte lønindplacering kan medføre pres på den eksisterende lønstruktur hos allerede ansatte. Under ansættelsessamtalen afstemmes de gensidige lønforventninger/-krav. Den ansættende leder oplyser, at der ikke forhandles løn til samtalen, og at den forhandlingsberettigede organisation vil blive involveret, når det er besluttet, hvem der skal ansættes. Lønnen skal være færdigforhandlet før tiltrædelsen, medmindre andet er aftalt. 5

6 Forhandlingsresultatet bør som udgangspunkt fremgå af særskilt skema hertil (findes på Intranettet under Blanketter). II. Tillidsrepræsentanternes rolle Den lokale tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentanten/ den forhandlingsberettigede organisation inddrages så tidligt i processen som muligt, jfr. de af Hoved-Med vedtagne retningslinier om tillidsrepræsentantens deltagelse i ansættelsesudvalg og procedure om lønindplacering ved nyansættelser. III. Økonomisk råderum Det er den ansættende leders ansvar løbende at have overblik over arbejdsstedets økonomiske råderum. Det økonomiske råderum kan beskrives som summen af: Dels de nye midler, der måtte være afsat til lokal udmøntning, dels de genanvendelige midler, der fremkommer løbende i forbindelse med personaleomsætning, og endelig de engangsvederlag og midlertidige tillæg, der ophører, og derved tilbageføres til lokal anvendelse. I den økonomiske planlægning kan således inddrages følgende overvejelser: Personaleomsætning. Lokale tillæg, som er blevet frigivet i forbindelse med personaleafgang, giver mulighed for at genanvende tillæg. Når ældre medarbejdere erstattes med mindre erfarne medarbejdere med en lavere løn, skabes et lokalt råderum. Ledige stillinger, som i en periode ikke er besat/genbesat, tillige med øvrige budgetreguleringer og øgede indtægter kan skabe et midlertidigt økonomisk råderum, som f.eks. kan anvendes til resultatløn/engangsbeløb. Effektivisering/ændret arbejdstilrettelæggelse. Effektiviseringsgevinster som indhentes på arbejdsstedet, og som kan bevirke besparelser også på andre områder end løn, påvirker det beløb, som er til rådighed til lokal løndannelse. Nye midler som afsættes til Lokal Løndannelse. Generelt kan det siges, at forhåndsaftaler og varige tillæg binder midlerne i en længere periode end engangsbeløb, resultatløn og eventuelle tidsbegrænsede tillæg. IV. Værktøjer Til brug for opgørelse af det økonomiske råderum, kan afdelingschefen gøre brug af Datawarehouse (Budget, faktiske bogførte udgifter og forventede udgifter) og Web (lønsimulering) fra Silkeborg Data (www.sd.dk). Organisation og Personale er gerne behjælpelige med at anvende systemet. V. Konvertering af kroner til trin i forbindelse med stillingsskift: I forbindelse med nyvurdering af en lønsammensætning ved stillingsskift, vil det kunne komme på tale at konvertere et kronebeløb til trin. Såfremt der er tale om en tjenestemand, skal Organisation og Personale altid kontaktes og involveres i sagsbehandlingen før aftalen indgås aht. den økonomiske konsekvens af en konvertering. Vedrørende årlige forhandlinger: (Procedurebeskrivelse) Organisation og Personale Organisation og Personale indkalder senest den 1. oktober de lokale repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer med henblik på en generel lønpolitisk drøftelse samt indgåelse af aftaler om tidsfrister og regler for de lokale forhandlinger. Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt. Forslag der ønskes drøftet, fremsættes skriftligt, med mindre andet aftales. Forhandlinger søges gennemført i 4. og 1. kvartal med henblik på at kunne være afsluttede inden den 1. april. Hvis ingen af parterne fremsætter krav om forhandling, tages ikke initiativ til afholdelse af forhandling. 6

7 Den årlige lønforhandling udelukker ikke persona le organisationernes forhandlings- og aftaleret ved nyansættelser, væsentlige stillingsændringer og i andre tilfælde hvor der er sket en væsentlig ændring i stillingsindholdet. Lederen Det er lederens ansvar at: Forhandlingerne gennemføres inden for gældende tidsfrister og ud fra gældende retningslinjer Tillidsrepræsentanten inddrages så tidligt som muligt Der er overblik over det økonomiske råderum evt. via de elektroniske værktøjer. Sikre at lønforhøjelser ud over trin 47 gives som kronetillæg. Organisation og Personale inddrages, såfremt kronebeløb ønskes ændret til trin for tjenestemænd. Der henvises ligeledes til afsnit vedrørende nyansættelser, stillings-/opgaveændringer og omplaceringer punkt I V. 3. Forhandlingsniveauer: De forskellige niveauer forhandles/varetages således: Niveau Afdelingschefer Sektionsledere Institutionsledere Øvrige medarbejdere Forhandles af: Direktion Forhandlingerne forestås af Organisation og Personale - i samarbejde med og involvering af de respektive berørte afdelings-/ stabs- chefer. Afdelingschefen Afdelings-/stabschefen/nærmeste leder Ved tvivlsspørgsmål kan der rettes henvendelse til personalekonsulenten i Organisation og Personale, der tillige kan bistå ved forhandlinger m.v. 7

8 8 Organisation og personale Rådhuset, Søvej 1, DK-8600 Silkeborg, Telefon Layout: Tryk: Silkeborg Bogtryk O&P

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst 2013-2015... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger LØNVEJLEDNING for basis-stillinger DANSKE FYSIOTERAPEUTER 1 INDLEDNING... 3 2 SUNDHEDSKARTELLETS LØNMODEL... 4 Fysioterapeuter indplaceres iht. overenskomsterne sådan i lønmodellen:... 4 Hvilket stillingsindhold

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Sammenfatning 3 2.1 Forhandlingssystemerne i de tre sektorer 3 2.1.2 Forhandlingsforløbet

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere