Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i"

Transkript

1 Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013

2 Baggrund I medfør af 71, stk. 1, nr. 9 i lov om finansiel virksomhed samt 20, stk. 1 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. skal bestyrelsen for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter "Selskabet") vedtage en lønpolitik for virksomheden. Lønpolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (herefter "Bekendtgørelserne"). Anvendelsesområde Lønpolitikken, herunder reglerne om pension, fratrædelsesgodtgørelser og andre medarbejdergoder, finder anvendelse overfor Selskabets bestyrelse, direktion samt alle øvrige medarbejdere, herunder medarbejdere, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Selskabets risikoprofil eller på risikoprofilen for de investeringsfonde/alternative investeringsfonde, som Selskabet administrerer/forvalter (herefter Væsentlige Risikotagere ) samt medarbejdere, der er involverede i Selskabets kontrolfunktioner. For overenskomstansatte finder reglerne i lønpolitikken alene anvendelse på pensionsog bonusordninger, fratrædelsesgodtgørelser samt andre aftaler om variabel løn, i det omfang sådanne ordninger ikke er fastsat i medfør af overenskomst. Kontrol Bestyrelsen sørger for, at der mindst én gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Bestyrelsen har fastlagt retningslinjer for kontrollen i Bestyrelsens retningslinjer for kontrol med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S lønpolitik mv.. Bestyrelsen fører kontrol med aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder ledelsen af compliance-funktionen. Formål Lønpolitikken er fastlagt således at den: - er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, - er i overensstemmelse med Selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel, - harmonerer med principperne om beskyttelse af kunder og investorer og indeholder foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter, samt - sikrer, at den samlede variable løn, som Selskabet forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler Selskabets mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag.

3 Udpegning af Væsentlige Risikotagere I henhold til Bekendtgørelsernes 2, stk. 2 skal bestyrelsen udpege Selskabets Væsentlige Risikotagere. De af bestyrelsen udpegede Væsentlige Risikotagere fremgår af bilag 1 til lønpolitikken. På baggrund af ovennævnte formål har bestyrelsen i Selskabet fastlagt følgende lønpolitik: Aflønningen af Selskabets bestyrelsesmedlemmer, direktion samt øvrige ansatte fastsættes med udgangspunkt i lønniveauet for den pågældende stillingstype, relevante personlige og faglige jobkompetencer, indsats og resultater, holdning og adfærd i forhold til SEB-koncernens værdisæt og under hensyntagen til markedsforhold. Aflønningen består af en fast løndel og pension, samt evt. en variabel løndel og andre medarbejdergoder. Faste løndele Medlemmerne af bestyrelsen honoreres alene med et fast årligt vederlag. Medlemmerne af direktionen honoreres alene med fast løn, pension og medarbejdergoder. Alle øvrige medarbejdere, herunder Væsentlige Risikotagere samt samt medarbejdere, der er involverede i Selskabets kontrolfunktioner, honoreres som hovedregel alene med fast løn, pension og medarbejdergoder, men disse medarbejdere kan modtage variable løndele efter reglerne nedenfor. Variable løndele Der tildeles ikke variable løndele til medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Der kan tildeles variable løndele til øvrige ansatte herunder Væsentlige Risikotagere samt medarbejdere, der er involverede i Selskabets kontrolfunktioner. Ingen ansatte kan tildeles aktier eller optioner i Selskabet ligesom Selskabet ikke anvender longterm incitamentsprogrammer (som f.eks. optionsprogrammer, fantomaktier og lignende). Fastsættelse af variabel løndel Den variable løndel fastsættes på grundlag af en vurdering af den pågældende medarbejders resultater, afdelingens eller de administrerede/forvaltede investeringsfondes/alternative investeringsfondes resultater og Selskabets samlede resultater. Ved udmålingen skal der tages hensyn til ikke-økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler og procedurer samt overholdelse af Selskabets retningslinjer og forretningsgange, der gælder for forholdet til kunder og investorer.

4 Hvis medarbejderen er involveret i kontrolfunktioner, skal den variable løn afhænge af, hvordan medarbejderen/funktionen opfylder de mål, der er knyttet til funktionen, og uafhængigt af, hvordan de afdelinger, de fører kontrol med, klarer sig. Den variable løndel kan ikke overstige DKK pr. år. pr. medarbejder. Bestyrelsen vurderer, at udbetaling af variable løndele i dette niveau er forsvarligt og ikke vil incitere til overdreven risikotagning eller skabe/øge interessekonflikter mellem medarbejdere og aktionærer/investorer. Pensionspolitik Selskabets pensionspolitik skal være i overensstemmelse med Selskabets personalepolitik og understøtte en langsigtet og sund forretningsstrategi. På denne baggrund har bestyrelsen besluttet, at ingen medarbejdere kan tildeles pensioner, der kan sidestilles med variabel løn. Medarbejdergoder Selskabet ønsker at stille sine medarbejder bedst muligt i kritiske situationer. Medarbejderne er på den baggrund omfattet af Gruppelivsforsikring herunder ved kritisk sygdom, helbredsulykkesforsikring samt sundhedsforsikring. Selskabet lægger tillige vægt på forebyggelse og tilbyder på den baggrund alle fastansatte medarbejdere et årligt sundhedscheck. Endelig tilbyder Selskabet udvalgte medarbejdere andre medarbejdergoder som fri telefon, avis-abonnement, privat ADSL-opkobling og fri bil. Fratrædelsesgodtgørelser Bestyrelsen har besluttet, at Selskabet ikke må indgå aftaler om fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med besættelse af stillinger. Fratrædelsesgodtgørelser, der tildeles i forbindelse med fratrædelse, må ikke overstige en værdi svarende til et års samlet vederlag inklusive pension. Delegation Ved delegation af aktiviteter vedrørende porteføljepleje og risikostyring skal Selskabet sikre sig, i) at den virksomhed, der er delegeret til, er underlagt aflønningsregler svarende til i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller ii) at der, for at forhindre omgåelse af aflønningsreglerne, indgås passende, eller kontraktuelle forpligtelser med virksomheden, der er delegeret til, vedrørende aflønning af dennes medlemmer af ledelsen samt de Væsentlige Risikotagere. Oplysninger til offentligheden

5 Selskabet er fritaget for at offentliggøre oplysninger vedrørende sin lønpolitik iht. 15, stk. 4 i bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, idet Selskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark og idet Selskabet ikke har haft en balancesum på over 500 mio. kr. i de seneste to regnskabsår. Selskabet skal iht. 16 i bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. jf. 61, stk. 3, nr. 5 og 6 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. offentliggøre følgende information i de årsrapporter: Den samlede lønsum i regnskabsåret fordelt på fast og variabel løn, der udbetales af Selskabet til de ansatte, samt antal modtagere og, hvor det er relevant, præferenceafkast (carried interest), der udbetales af en alternativ investeringsfond. Den samlede lønsum fordelt på Selskabets ledelse og Væsentlige Risikotagere. Det skal af årsrapporten endvidere fremgå, hvorvidt den samlede lønsum vedrører: Den samlede lønsum for alle medarbejdere i Selskabet med angivelse af antallet af modtagere. Den samlede lønsum til de medarbejdere i Selskabet, der er helt eller delvist inddraget i fondens aktiviteter med angivelse af antallet af modtagere. Andelen af den samlede lønsum til Selskabets arbejdstagere, som henføres til fonden, med angivelse af antallet af modtagere. Hvis oplysningerne om den samlede lønsum vedrører hele Selskabet, skal der angives en allokering eller opdeling i forhold til hver forvaltet alternativ investeringsfond, hvis disse oplysninger findes eller er let tilgængelige. Det skal som del af disse oplysninger beskrives, hvordan allokeringen eller opdelingen er tilvejebragt. Endelig skal Selskabet give generelle oplysninger om de finansielle og ikkefinansielle kriterier for aflønningspolitik og praksis for de relevante medarbejderkategorier for at give investorerne mulighed for at vurdere de tilskyndelser, der er skabt. Oplysningerne skal tilstrækkelige til at investorerne kan forstå fondens risikoprofil og de foranstaltninger, der er truffet for at undgå eller styre interessekonflikter. Godkendelse og årlig revision Den af bestyrelsen fastlagte lønpolitik skal godkendes på Selskabets generalforsamling. Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken mindst en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til Selskabets og de administrerede/forvaltede investeringsfondes/alternative investeringsfondes udvikling.

6 Godkendt på bestyrelsesmødet d. 28. august 2013 Carsten Wiggers Morten Amtrup Preben Keil Henrik Nordby Christensen

7 Bilag 1 Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Selskabets risikoprofil eller på risikoprofilen for de investeringsfonde/alternative investeringsfonde, som Selskabet forvalter Selskabets bestyrelse har udpeget følgende ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Selskabets risikoprofil eller på risikoprofilen for de investeringsfonde/alternative investeringsfonde, som Selskabet administrerer/forvalter: Funktion: Medarbejder: Annemette Dahl Jessen Troels Olsen Jørgen Jepsen Christina Marianne Jensen

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013 LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013 UNDERVISERE Partner, advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen Advokat Anders Rubinstein Advokatfuldmægtig Michael

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015 Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lån & Spar Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere