Struer Kommune Lønpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommune Lønpolitik"

Transkript

1 Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6

2 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og mål og medvirke til, at Struer Kommune drives effektivt og rationelt indenfor de økonomiske givne muligheder og rammer. Den overordnede lønpolitik kan suppleres med lokalpolitikker for de enkelte institutioner og afdelinger. Lønpolitikken skal inspirere til forbedringer af effektivitet, produktivitet og kvalitet. Lønpolitikken er udformet i overensstemmelse med aftalesystemet og aftaleretten. Der er således tale om en ret og pligt til i dialog med medarbejdere/tillidsrepræsentanter/organisationer at fastlægge konkrete funktioner og kvalifikationer. Lønpolitikken har til formål gennem ledelse i dialog at sikre en synlig og gennemskuelig løndannelse. Struer Kommunes overordnede lønpolitik har det mål: at kunne tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere og dette gøres ved: 1. at fastholde og videreudvikle medarbejdernes vilje og evne til at yde optimal service overfor borgerne og andre samarbejdspartnere. 2. at sikre rammer og betingelser for kompetenceudvikling og omstillingsparathed samt lyst til videreuddannelse mest muligt. 3. at den enkelte medarbejder må have klarhed over aftalte målsætninger for sin udvikling, og hvorvidt der er knyttet lønmæssige konsekvenser hertil. 4. at der skal være sammenhæng mellem lønnen og den ansattes arbejdsopgaver, kompetence, ansvar og præstationer. 5. at tilstræbe, at der anvendes lønformer, der sikrer, at kommunen til enhver tid kan matche markedet. 6. at sikre, at der i valgte lønformer er den fornødne fleksibilitet i forhold til skiftende behov og prioriteringer 7. at tilstræbe, at lønfastsættelsen lægges så tæt som muligt på den enkelte arbejdsplads. Som hovedregel bruges midlerne derfor decentralt, frem for at der vælges centrale indsatsområder. 8. at tilstræbe, at lønfastsættelsen følger ligelønsloven. Det fremgår heraf, at kvinder og mænd skal ydes lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Lønsum Lønsummen fastsættes i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år. side 2 af 5

3 Det er lederens pligt at påse, at budgettet kan dække de ansættes lønomkostninger incl. midler til lokal løndannelse. Lønsummen skal drøftes i MED-udvalg og Personalemøder med MED-status, således at der bliver en forståelse af, hvordan den er sammensat. Den enkelte medarbejders lønvilkår er omfattet af bestemmelserne i Lov om offentlighed i forvaltningen. Løndannelse og lønformer Løndannelsen følger som udgangspunkt den kollektive overenskomst eller klassificeringsaftale for vedkommende arbejdsområde. Løndannelsen sker i form af et eller flere lønelementer. Grundløn ydes ud fra en forudsætning af, at medarbejderen efter sædvanlig introduktion kan varetage de generelle funktioner på en for stillingen kvalificeret og selvstændig måde vedligeholder sin faglige og personlige kompetence kan fungere i et positivt samspil med brugere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere udviser fleksibilitet i varetagelsen af områdets jobfunktioner og i løsningen af de enkelte opgaver udviser engagement og interesse for, at kommunen til enhver tid løser sine opgaver optimalt inden for stillingens givne rammer. Det forudsættes, at en medarbejders løn udvikles i form af funktionsløn og/eller kvalifikationsløn således, at medarbejderen ikke forbliver på grundløn. Funktionsløn gives til en medarbejder som varetager særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Funktionsløn tager udgangspunkt i stillingens ansvar-, kompetence- og arbejdsområde medvirken i funktioner, som særligt fremmer kommunens målsætninger og opkvalificerer den samlede opgaveløsning stillingens sværhedsgrad og kompleksitet stillingens krav til selvstændighed og faglig kompetence markedslønnen for tilsvarende stilling/ funktion graden af ledelsesmæssigt ansvar graden af tværgående arbejdsfunktioner og samarbejdsrelationer stillingens krav til videreformidling/ undervisning graden af ulemper i forbindelse med udførelse af jobbet side 3 af 5

4 Funktionstillæg er stillingsafhængig. Fjernes den funktion, der har udløst et funktionstillæg, fra en medarbejders stillingsindhold, bortfalder det pågældende funktionstillæg som hovedregel. Kvalifikationsløn gives til en medarbejder som besidder relevante kvalifikationer og erfaringer, der ligger ud over det, der forudsættes indeholdt i grundlønnen. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i: medarbejderens aktive udnyttelse af erfaring, der anvendes til opkvalificering af arbejdspladsens opgaveløsninger relevant efter- og videreuddannelse af større omgang i og udenfor arbejdstiden, som fagligt og personligt har væsentlig betydning for arbejdsfunktionen og som anvendes i jobbet medarbejderens selvstændighed og ansvarlighed graden af selvledelse i vurdering og udførelse af arbejdsfunktioner særligt gode samarbejdsevner, der anvendes i tværgående arbejdsfunktioner og i tværfaglige sammenhænge gode service- og formidlingsevner, som anvendes til at omsætte egen viden til andres kvalificerede handlinger en særlig fleksibilitet og omstillingsevne, som anvendes til at varetage flere og skiftende opgaver over tid et særligt personligt engagement, der udmønter sig i initiativer til fremme af kommunens målsætning. evne til at omsætte ny viden til handlinger og resultater. Desuden tages hensyn til subjektive forhold, der har betydning for arbejdets udførelse. Såfremt der ikke er fastlagt anciennitets- /erfaringstillæg via overenskomst forventes det, at alle medarbejdere efter 2 års arbejde i samme stilling har opnået kvalifikationer i form af erfaring, der kan honoreres med et kvalifikationstillæg. På ufaglærte driftsområder samt driftsområder, hvor grunduddannelsen er under 1 år, tildeles primært erfarings-/anciennitetstillæg som kvalifikationsløn. Der tildeles normalt ikke kvalifikationsløn for deltagelse i kortvarige kurser. Resultatløn For medarbejdere er resultatløn en lønform, der kan aftales enten kollektivt eller individuelt. For ledere kan resultatløn aftales individuelt. I begge tilfælde er det en forudsætning, at der er opnået særlige (målelige) resultater (f.eks. i forhold til virksomhedsplaner, målsætninger, aftalestyring o.l.). side 4 af 5

5 Resultater og honoreringen heraf skal som hovedregel aftales på forhånd. Formålet med resultatløn er: at skabe kvalitative og/eller kvantitative forbedringer i opgavevaretagelsen. at fremme lokale projekter, der har til formål, at udvikle fagligheden, nye metoder, organisatoriske omlægninger o.l. Kompetencefordelingen i lønspørgsmål Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger den overordnede lønpolitik for Struer Kommune. Direktionen har kontakten til de faglige organisationer og varetager forhandlingerne med disse om forhåndsaftaler samt lederlønninger. Lederne af de enkelte afdelinger/institutioner har ansvaret for, at vurdering og fastsættelse af lønnen for den enkelte medarbejder sker i overensstemmelse med den overordnede lønpolitik for Struer Kommune. Lederne af de enkelte afdelinger/institutioner er ansvarlige for, at der er funktionsbeskrivelser/ teamsbeskrivelse for alle medarbejdere. Der er pligt til at afholde lønsamtaler i de tilfælde, hvor forhandlingsretten er uddelegeret til den enkelte medarbejder. Personale- og Uddannelsesafdelingen har ansvaret for videregivelse af informationer om konsekvenserne af den førte lønpolitik i form af løbende lønstatistikker og prognoser. Personale- og Uddannelsesafdelingen vejleder direktionen og lederne af de enkelte afdelinger/institutioner i spørgsmål om løn og overenskomster. Personale- og Uddannelsesafdelingen samt Økonomiafdelingen har tillige ansvaret for at tilvejebringe de nødvendige værktøjer til personalevurdering og økonomistyring. Struer Kommunes lønpolitik drøftes årligt i Hovedudvalget. Der henvises i øvrigt til procedureregler for de årlige lønforhandlinger vedtaget af Hovedudvalget den 10. oktober 2007 bilag 1. Godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. januar 2008 side 5 af 5

6 side 6 af 5

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst 2013-2015... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere