Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension"

Transkript

1 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP

2 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension 1 Formål, område, personkreds og generelle principper 1.1 Formål Lønpolitikken har som overordnet formål at understøtte ATP s vision om at sikre økonomisk grundtryghed, enkel administration og høje afkast. Lønpolitikken har videre til formål at understøtte ATP s forretningsmodel og forretningsmæssige mål, herunder gøre det muligt gennem en passende vederlagsstruktur at tiltrække og fastholde de bedst mulige kompetencer på konkurrencedygtige ansættelsesvilkår, således at ATP s ambitiøse og flerårige resultatmål kan nås. Lønpolitikken skal være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, sikre et langsigtet interessesammenfald for den enkelte medarbejder og ATP s medlemmer og understøtte ATP s muligheder for at opfylde sine forpligtelser efter ATP-loven. 1.2 Lønpolitikkens område og personkreds Lønpolitikken omfatter ATP. Lønpolitikken omfatter ikke ATP s koncernforbundne virksomheder, herunder dattervirksomheder. Lønpolitikken omfatter vederlag til: Medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og bestyrelsesudvalg Direktøren og koncerndirektionen Den ansvarshavende aktuar, Chief Risk Officer og revisionschefen Ansatte, hvis aktiviteter vurderes at have væsentlig indflydelse på ATP s risikoprofil Ledere, porteføljemanagere og andre medarbejdere Lønpolitikken omfatter ikke overenskomstansatte, i det omfang ordninger om variable løndele hviler på aftaler indeholdt i kollektive overenskomster. 1.3 Fælles principper for lønpolitikken og vederlag Honorarer og vederlag fastsættes med udgangspunkt i markedsniveauet såvel nationalt som internationalt, idet ATP s størrelse, organisation samt omfang og kompleksitet af ATP s aktiviteter tages i betragtning. Endvidere fastsættes honorarer og vederlag med udgangspunkt i ATP s specifikke behov, herunder hensynet til at sikre ATP s fortsatte mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medlemmer til bestyrelsen, ledere og medarbejdere. Honorarer og vederlag afspejler endvidere relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar. Hvor ATP anvender variabel løn, bruges det som et aktivt redskab, der understøtter den for- Side 1 af 9

3 retningsmæssige udvikling gennem fokus på mål- og resultatstyring og tilskynder til værdiskabende adfærd. Variabel løn afspejler endvidere vedvarende og ekstraordinære resultater. ATP påtager sig ikke ydelsesbaserede pensionsordninger hverken over for medlemmer af de øverste ledelsesorganer eller ledere og medarbejdere. ATP overholder de til enhver tid gældende aflønningsregler i ATP-loven og aflønningsbekendtgørelsen 1, samt de til enhver tid gældende principper om ledelsens vederlag i Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse med de justeringer, som følger af ATP s særlige forhold. ATP prioriterer åbenhed og transparens om lønpolitikken, aflønningsformer og den øverste ledelses lønniveau. Information herom, herunder om den økonomiske udmøntning af lønpolitikken, er tilgængelig via offentliggørelse i ATP s årsrapport eller på 2 Proces 2.1 Lønpolitikken ATP s bestyrelse fastlægger lønpolitikken og har ansvaret for dens gennemførelse. Lønpolitikken godkendes af repræsentantskabet. ATP s bestyrelse gennemgår lønpolitikken mindst en gang om året med henblik på at tilpasse den til ATP s udvikling. 2.2 Personkredsen og passende loft for væsentlige risikotagere ATP s bestyrelse udpeger efter aflønningsbekendtgørelsens 2, stk. 2, hvilke personer, der i ATP er væsentlige risikotagere. Personkredsen fremgår af bilag 1. ATP s bestyrelse skal endvidere fastsætte et passende loft for variable lønandele for væsentlige risikotagere, som sikrer en passende balance mellem faste og variable løndele. Denne kan variere afhængigt af modtagerens funktion og ATP s forhold i øvrigt og skal fastsættes således, at den faste løndel udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn, således at ATP kan føre en fleksibel lønpolitik i forhold til brug af variabel løn. Loftet fremgår af afsnit Honorar og vederlag Honorarer for det igangværende år til medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og eventuelle bestyrelsesudvalg fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Vederlag til direktøren, den ansvarshavende aktuar, Chief Risk Officer og revisionschefen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra aflønningsudvalget. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i ATP og LD, p.t. bekendtgørelse nr. 283 af 27. marts Side 2 af 9

4 Vederlag til øvrige medlemmer af ATP s koncerndirektion fastsættes af forretningsudvalget efter indstilling fra direktøren. 2.4 Øvrige rammer ATP s bestyrelse fastsætter inden for rammerne i lønpolitikken supplerende, overordnede rammer for programmer med variabel løn i ATP, herunder hvilke grupper af medarbejdere, der er omfattet typer af programmer med variabel løn den forventede værdi af programmerne på tildelingstidspunktet tidshorisonten de forskellige programmer beregnes over og den maksimale årlige bonus for de forskellige grupper af medarbejdere. ATP s bestyrelse kan fastsætte programmer med variabel løn for personer omfattet af lønpolitikken, bortset fra medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og bestyrelsesudvalg, direktøren og koncerndirektionen samt revisionschefen. Direktøren udmønter programmerne efter de i lønpolitikken fastlagte retningslinjer og i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. 3 Rammer og vilkår for aflønning af de enkelte persongrupper 3.1 Medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og bestyrelsesudvalg Medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og eventuelle bestyrelsesudvalg honoreres med et fast årligt honorar. Ingen medlemmer omfattes af nogen form for variabel løn, incitamentsprogrammer, pensionsaftaler eller aftaler om fratrædelsesgodtgørelser. Ved fastsættelsen af bestyrelsens faste årlige honorar (basishonorar) skal der ud over de fælles principper også tages hensyn til antallet af bestyrelsesmøder samt ATP s status som lovpligtig tillægspensionsordning. I tillæg til basishonoraret kan medlemmerne af forretningsudvalget modtage et udvalgshonorar på op til 100 pct. af bestyrelsens basishonorar. Bestyrelsens formand kan modtage et honorar, som kan udgøre op til 3 gange summen af basishonoraret og udvalgshonoraret for forretningsudvalget. I tillæg til ovenstående honorarer ydes til medlemmer af revisionsudvalget og ORSAudvalget et særskilt udvalgshonorar for denne funktion på op til 50 pct. - og for formandens vedkommende op til 100 pct. - af bestyrelsens basishonorar. Udvalgshonorarer fastsættes efter samme principper som basishonoraret. Honoraret til et medlem af repræsentantskabet kan udgøre op til 15 pct. af et bestyrelsesmedlems basishonorar og fastsættes efter samme principper som basishonoraret. Side 3 af 9

5 ATP godtgør medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og eventuelle bestyrelsesudvalg relevante dokumenterede udgifter i forbindelse med møder, herunder rejse- og opholdsudgifter, uddannelse m.v. Kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil godtgøres efter statens takster. 3.2 Direktøren og medlemmer af koncerndirektionen Direktøren og medlemmer af koncerndirektionen aflønnes med et fast vederlag, pensionsbidrag på op til 20 pct., fratrædelsesgodtgørelser efter afsnit 3.9 samt en række personalegoder m.v., jf. afsnit Direktøren og medlemmer af koncerndirektionen omfattes ikke af nogen form for variabel løn eller incitamentsprogrammer. Der kan i kontrakten aftales en gensidig forlængelse af opsigelsesvarsler. For direktøren og koncerndirektionen kan forlængelsen udgøre et opsigelsesvarsel på op til to år fra ATP s side, inklusive et eventuelt funktionærretligt opsigelsesvarsel. 3.3 Den ansvarshavende aktuar, Chief Risk Officer og revisionschefen Den ansvarshavende aktuar, Chief Risk Officer og revisionschefen aflønnes med et fast vederlag (basisløn), pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelser efter afsnit 3.9 samt en række personalegoder, jf. afsnit Der kan i kontrakten aftales en gensidig forlængelse af funktionærlovens opsigelsesvarsler op til 1 år fra ATP s side, inklusive det funktionærretlige opsigelsesvarsel. 3.4 Væsentlige risikotagere og retningslinjer for variabel løn hertil ATP er i henhold til aflønningsbekendtgørelsen underlagt en række regler for lønpolitikken, aflønning og oplysningsforpligtelser, herunder rammer for tildeling og udbetaling af variabel løn, i lighed med, hvad der gælder for den øvrige finansielle branche. Reglerne gælder for medlemmerne af repræsentantskabet, bestyrelsen, bestyrelsesudvalg, direktøren samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på ATP s risikoprofil ( væsentlige risikotagere ). Personkredsen af væsentlige risikotagere fremgår af bilag 1. Den optjente variable løn for væsentlige risikotagere, jf. bilag 1, kan ikke overstige 100 pct. af basislønnen inklusive pensionsbidrag pr. år. I lønaftaler med væsentlige risikotagere, skal det sikres, at aftalerne opfylder de i aflønningsbekendtgørelsens indeholdte krav til lønudbetalingen. Herunder skal aftaler om variabel aflønning til væsentlige risikotagere respektere følgende principper: Ved udbetaling af variabel løn skal mindst 40 pct. af den variable løn, ved større beløb mindst 60 pct., ske over en periode på mindst tre år, med påbegyndelse et år efter beregningstidspunktet, med en ligelig fordeling over årene eller med en voksende andel i slutningen af perioden. Side 4 af 9

6 Opgjort variabel løn for et optjeningsår for den enkelte medarbejder kan inden for bagatelgrænser efter gældende regler - udbetales i sin helhed uden udskydelse som angivet ovenfor. Det skal i lønaftalerne aftales, at ATP kan undlade udbetaling af variabel løn, hvis ATP på udbetalingstidspunktet ikke kan overholde sine forpligtelser over for sine medlemmer. Det skal i lønaftalerne aftales, at der for den enkelte består en pligt til tilbagebetaling (clawback) af udbetalt variabel løn, hvis den variable løn er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og modtagerne er i ond tro. 3.5 Ledere, porteføljemanagere og medarbejdere Ledere, porteføljemanagere og andre medarbejdere aflønnes med et fast vederlag (basisløn), pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelser efter afsnit 3.9, en række personalegoder m.v., jf. afsnit 3.10 Der kan i kontrakten aftales en gensidig forlængelse af funktionærlovens opsigelsesvarsler for vicedirektører på op til 1 år fra ATP s side inklusive de funktionærretlige opsigelsesvarsler. For andre kan forlængelsen udgøre 6 måneder ud over de funktionærretlige opsigelsesvarsler. 3.6 Variabel løn for porteføljemanagere i Pensions & Investments Porteføljemanagere i Pensions & Investment kan tildeles variabel løn i form af bonusprogrammer efter principperne i dette afsnit. Ved tildeling af variabel løn sikres det i aftalen med den enkelte porteføljemanager at principperne i afsnit 3.4 om udskydelse, udbetalingsbegrænsninger og tilbagebetaling (clawback) er overholdt. I programmer med variabel løn skal det sikres, at der er et langsigtet interessesammenfald mellem medarbejderens incitamenter og ATP s medlemmer. I programmerne skal den variable løndel som minimum fastsættes på grundlag af følgende tre komponenter: ATP s resultat af Investerings- og afdækningsvirksomheden Resultatet i den enkeltes afdeling i form af fx afkast, investeringsprocesser mv. eller kombinationer heraf Den enkeltes eget resultat i form af fx den enkeltes bidrag til afkast, investeringsprocesser, teamwork mv. eller kombinationer heraf De tre komponenter kan indgå med forskellige vægte i den enkelte afdelings program, men alle tre komponenter skal være til stede i programmerne. Side 5 af 9

7 Programmerne skal fastsætte et loft for den enkeltes variable løn i det enkelte år, jf. i øvrigt afsnit 3.4 om loft for væsentlige risikotagere. Programmet skal fastsætte et loft for, hvad den forventede værdi af programmet på langt sigt kan udgøre pr. år i forhold til den årlige basisløn for den enkelte porteføljemanager. Den konkrete udmøntning af rammerne, som fastlagt i denne lønpolitik eller af bestyrelsen efter afsnit 2.4, fastlægges af ATP s direktør og fondsdirektør. De væsentligste elementer er, (i) hvilke konkrete medarbejdere i Pensions & Investments som er omfattet, (ii) fastsættelse af minimumsinvesteringsresultatet, som ATP skal opnå i hvert af programmerne, før bonusoptjeningen påbegyndes, samt (iii) vægtene af de enkelte programkomponenter. En af direktøren udpeget ledende medarbejder sikrer (i) at der til stadighed eksisterer et fyldestgørende datagrundlag til brug for den årlige opgørelse af bonusoptjeningen, (ii) at der er dokumentation for datagrundlag og anvendte beregningsformler, (iii) at de vedtagne procedurer og kontroller til stadighed er afspejlet i ATP s forretningsgange, samt (iv) at forretningsgange gennemgås og eventuelt revideres årligt samt opdateres ved ændringer i programmer mv. 3.7 Medinvesteringsprogrammer ATP kan have medinvesteringsprogrammer for porteføljemanagere i Pensions & Investments. Eventuelle medinvesteringsprogrammer købes til indre værdi på tildelingstidspunktet og har således ikke et gaveelement indbygget. Ved investering af egne, private midler løber medarbejderne en risiko for tab, og derved er der incitament til bl.a., at der ikke tages unødigt høje risici for at opnå højere afkast. 3.8 Medarbejdere i kontrolfunktioner mv. For medarbejdere ansat i kontrolfunktioner og revision, herunder ansatte der arbejder med compliance og intern revision, må eventuelle variable løndele ikke være afhængig af resultatet i den afdeling eller i det område, som den ansatte fører kontrol med. Såfremt en ansat, der fungerer som aktuar, modtager variable løndele, må de variable løndele alene afhænge af dennes rolle, og de variable løndele må ikke være afhængige af afdelingens resultater. 3.9 Fratrædelsesgodtgørelser Der kan ved indgåelsen af ansættelsesforholdet aftales en fratrædelsesordning, hvorefter opsigelse fra ATP s side kan udløse en fratrædelsesgodtgørelse. For direktøren og fondsdirektøren kan fratrædelsesgodtgørelsen udgøre op til ét års vederlag, som for direktørens vedkommende kan aftales også at gælde ved pensionering. For øvrige medlemmer af koncerndirektionen kan fratrædelsesgodtgørelsen udgøre samlet 9 måneders vederlag. I de aftalte fratrædelsesgodtgørelser indeholdes anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser, som erstatter de funktionærretlige fratrædelsesgodtgørelser i funktionærlovens paragraf 2a. Side 6 af 9

8 For bestyrelsesansatte, revisionschefen, Chief Risk Officer og den ansvarshavende aktuar kan fratrædelsesgodtgørelse udgøre samlet op til 9 måneders vederlag inklusive anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser, som erstatter de funktionærretlige fratrædelsesgodtgørelser i funktionærlovens paragraf 2a. For vicedirektører, underdirektører og afdelingschefer kan fratrædelsesgodtgørelse udgøre samlet op til 9 måneders vederlag inklusive anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser, som erstatter de funktionærretlige fratrædelsesgodtgørelser i funktionærlovens paragraf 2a. For andre ledere, porteføljemanagere, forretningsspecialister og medarbejdere kan fratrædelsesgodtgørelsen udgøre samlet op til 6 måneders vederlag inklusive anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser, som erstatter de funktionærretlige fratrædelsesgodtgørelser i funktionærlovens paragraf 2a. I forbindelse med konkrete afskedigelsessituationer kan den aftalte fratrædelsesgodtgørelse i ekstraordinære tilfælde suppleres med en særlig fratrædelsesgodtgørelse, som kan udgøre op til 50 pct. af den aftalte fratrædelsesgodtgørelse. Såfremt fratrædelsesgodtgørelsen herefter samlet overstiger en værdi svarende til et års samlet vederlag inklusive pension, skal aftalen, for så vidt angår den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der overstiger et års vederlag inklusive pension, opfylde kravene i aflønningsbekendtgørelsens 10, og denne del af fratrædelsesgodtgørelsen skal afspejle de resultater, der er opnået ved varetagelse af stillingen over en periode og må ikke belønne manglende resultater eller forseelser. Fratrædelsesgodtgørelse (både almindelig og særlig) kan helt eller delvis konverteres til forlænget opsigelsesvarsel ud over det i lønpolitikken nævnte opsigelsesvarsel Personalegoder m.v. Til basislønnen er tilknyttet en lønpakke med fleksible personalegoder, hvor den enkelte ud fra en tildelt lønsum kan vælge prissatte goder til og fra afhængig af, hvad der passer ind i vedkommendes individuelle situation. ATP godtgør relevante dokumenterede udgifter i forbindelse med møder og konferencer, herunder rejse- og opholdsudgifter, uddannelse m.v. Direktøren, øvrige medlemmer af ATP s koncerndirektion samt vicedirektører kan tildeles en række arbejdsrelaterede personalegoder, herunder firmabil, erhvervsrelevant tidsskrift m.v. Omfanget/størrelsen af de enkelte personalegoder besluttes af henholdsvis bestyrelsen eller direktøren efter aftale med den pågældende. 4 Governance 4.1 Aflønningsudvalg ATP s bestyrelse nedsætter et aflønningsudvalg, hvis opgaver varetages af ATP s forretningsudvalg. Aflønningsudvalget skal sammensættes i overensstemmelse med aflønningsbekendtgørelsens 17, stk.3. Aflønningsudvalget har følgende opgaver: Side 7 af 9

9 indstiller forslag om lønpolitik til bestyrelsen, herunder retningslinjer for variabel løn forestår det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger om aflønning, som kan have indflydelse på ATP s risikostyring, herunder i forhold til lønpolitikken m.v. udarbejder forslag til bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet om honorar til medlemmerne af repræsentantskabet, bestyrelsen samt bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår indstiller forslag til bestyrelsen om vederlag til direktøren sikrer, at indstillinger om vederlag er i overensstemmelse med lønpolitikken m.v. fører kontrol med lønpolitikken og rapporterer årligt om udmøntning, overholdelse m.v. 4.2 Kontrol af lønpolitikken Aflønningsudvalget skal løbende følge udviklingen i ATP s vederlagsprogrammer og programmer med variabel løn- samt vurdere, om programmerne og lønpolitikken er i overensstemmelse med lovgivningen og regler fastsat af bestyrelsen. Aflønningsudvalget skal mindst en gang om året foretage kontrol af, om lønpolitikken overholdes og rapportere resultaterne heraf til bestyrelsen. Kontrollen omfatter også aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol, herunder den interne revisionschef. Kontrollen skal blandt andet sikre, at fastlæggelsen af programmer med variabel løn- og udbetalingen af variabel løn er sket på betryggende vis, og at ingen deltager i indstilling eller beslutning om deltagelse i eller udformning af programmer med variabel løn, som vedrører én selv. Aflønningsudvalget overvåger, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen, forretningsudvalget, revisionsudvalget og direktøren er korrekt, retvisende og fyldestgørende. Inden et program med variabel løn- iværksættes skal ATP s eksterne revision over for bestyrelsen udtale sig om modellen i forhold til, (i) om værdien af de foreslåede programmer er rimelig i forhold til markedsstandard, (ii) om de samme personer optræder i flere programmer, (iii) hvorvidt der kan forekomme kædedannelser, sådan at succes ét sted automatisk udløser variabel løn et andet sted, (iv) om modellen er baseret på en klar governancestruktur, (v) om udmøntningen sker i henhold til de rammer, bestyrelsen har vedtaget, (vi) om de nødvendige procedurer og forretningsgange er til stede i administrationen af bonusprogrammerne, og endelig (vii) skal revisionen verificere beregningen af bonusprogrammernes værdi. Efter iværksættelsen af et et program med variabel løn- skal revisionen én gang årligt udtale sig om de samme forhold, som er nævnt ovenfor. Fokus for den årlige udtalelse er de ændringer, der måtte være sket i perioden. Endvidere kontrollerer ATP s revision, om programmerne er rimelige og forvaltes i overensstemmelse med de vedtagne rammer, og om den årlige beregning af optjent og udbetalt bonus sker i overensstemmelse med vedtagne vilkår. Side 8 af 9

10 Resultatet af ekstern revisions kontrol skal forelægges bestyrelsen efter behandling i aflønningsudvalget. 4.3 Rapportering Bestyrelsen modtager årligt fra aflønningsudvalget en orientering om udmøntningen af de enkelte programmer med variabel løn. Bestyrelsen redegør en gang om året over for repræsentantskabet og beskæftigelsesministeren for aflønningen af repræsentantskab og bestyrelse. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende og det kommende regnskabsår. 5 Offentliggørelse og indberetning til Finanstilsynet Lønpolitikken offentliggøres på Senest 1. maj offentliggøres endvidere på en årlig redegørelse om aflønning i ATP i overensstemmelse med de gældende oplysningsforpligtelser efter 19 i aflønningsbekendtgørelsen. Redegørelsen skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med offentliggørelsen på hjemmesiden. I ATP-koncernens årsrapport skal det angives, hvor oplysningerne kan findes. I ATP-koncernens årsrapport oplyses om honorar for hvert enkelt medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen og bestyrelsesudvalg, ligesom oplysninger om direktørens vederlag, pensionsordninger og fratrædelsesordninger offentliggøres i årsrapporten. Endvidere offentliggøres oplysninger om væsentlige risikotageres aflønning efter gældende regler. Offentliggørelsen skal overholde gældende regler samt Anbefalingerne fra Komitéen for God Selskabsledelse, med de justeringer, der følger af ATP s særlige forhold. 6 Ikrafttræden Lønpolitikken er gældende fra den 1. januar For så vidt angår de i i aflønningsbekendtgørelsen supplerende krav til variabel løn til ledere, væsentlige risikotagere og medarbejdere i kontrolfunktioner har disse regler alene virkning på aftaler, der indgås, forlænges og fornyes efter 1. januar Vedtaget af bestyrelsen den 16. december 2014 og godkendt af repræsentantskabet 4. februar På vegne af ATP s bestyrelse og repræsentantskab: Jørgen Søndergaard (Formand for ATP) Side 9 af 9

11 Bilag 1 Væsentlige risikotagere og øvrige personer i ATP omfattet af reglernes personkreds gældende fra 1. januar 2015 Bestyrelsen har pr. 1. januar 2015 besluttet, at følgende medarbejdere er væsentlige risikotagere: Medlemmer af ATP s koncerndirektion Den ansvarshavende aktuar og Chief Risk Officer Ledelsen af Pensions & Investments (kernechefer) Chefen for den enhed i Pensions & Investments, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning Porteføljemanagere inden for Pensions & Investments Direktøren fastlægger i en instruks, hvilke specifikke personer, der er omfattet af de angivne kategorier. Side 1 af 1

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Formål Danske Bank-koncernens ("koncernens") aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013:

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016 Dette er en oversættelse af Danske Bank Group's Remuneration Policy, March 2016. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den engelske version gældende. Danske Bank-koncernens

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave januar 2011

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef

Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef 1. Formål og rammer Vederlagspolitikken skal understøtte DSB s strategi og værdier og har til formål at sikre grundlaget for løn-

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2015 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr. 322 af 11. april 2011

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 6. Vestas internal protocol Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse og direktion 1 afspejler aktionærernes

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

December 2015. Lønpolitik for Admiral Capital A/S

December 2015. Lønpolitik for Admiral Capital A/S December 2015 Lønpolitik for Admiral Capital A/S 2/5 1. Baggrund 1.1 Admiral Capital A/S ( Selskabet ) lønpolitik har til formål, at beskrive rammerne for aflønning af Selskabets medarbejdere ud fra kendte

Læs mere

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Søby-Skader-Halling Sparekasse forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 og Finansrådets supplerende

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Aflønningspolitik. for. Danmarks Skibskredit A/S

Aflønningspolitik. for. Danmarks Skibskredit A/S Aflønningspolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2011 1 Indholdsfortegnelse: Side Formål... 3 Regelgrundlag... 3 Organisation... 4 Bestyrelsen... 4 Direktionen... 4 Øvrige medlemmer af daglig ledelse...

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal bestyrelsen

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2

Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 2014 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 4 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen... 4 3.3 Øvrige medlemmer af daglig

Læs mere

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Nedenfor findes afrapportering vedrørende de enkelte punkter i anbefalingen. Derudover

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Formål med lønpolitikken Formålet med lønpolitikken er - for det første at beskrive den samlede lønstruktur - herunder hvad der giver løn, og hvad der giver

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27528406, ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget denne vederlagspolitik ( Vederlagspolitikken )

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11 Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2010 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2010, der

Læs mere

God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014

God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014 God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014 (COrporate Governance) www.djs.dk God selskabsledelse i Den Jyske Sparekasse Introduktion Denne redegørelse for god selskabsledelse (Corporate Governance)

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Anvendelsesområde Indledning

Anvendelsesområde Indledning Vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed, samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere