Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension"

Transkript

1 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP

2 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension 1 Formål, område, personkreds og generelle principper 1.1 Formål Lønpolitikken har som overordnet formål at understøtte ATP s vision om at sikre økonomisk grundtryghed, enkel administration og høje afkast. Lønpolitikken har videre til formål at understøtte ATP s forretningsmodel og forretningsmæssige mål, herunder gøre det muligt gennem en passende vederlagsstruktur at tiltrække og fastholde de bedst mulige kompetencer på konkurrencedygtige ansættelsesvilkår, således at ATP s ambitiøse og flerårige resultatmål kan nås. Lønpolitikken skal være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, sikre et langsigtet interessesammenfald for den enkelte medarbejder og ATP s medlemmer og understøtte ATP s muligheder for at opfylde sine forpligtelser efter ATP-loven. 1.2 Lønpolitikkens område og personkreds Lønpolitikken omfatter ATP. Lønpolitikken omfatter ikke ATP s koncernforbundne virksomheder, herunder dattervirksomheder. Lønpolitikken omfatter vederlag til: Medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og bestyrelsesudvalg Direktøren og koncerndirektionen Den ansvarshavende aktuar, Chief Risk Officer og revisionschefen Ansatte, hvis aktiviteter vurderes at have væsentlig indflydelse på ATP s risikoprofil Ledere, porteføljemanagere og andre medarbejdere Lønpolitikken omfatter ikke overenskomstansatte, i det omfang ordninger om variable løndele hviler på aftaler indeholdt i kollektive overenskomster. 1.3 Fælles principper for lønpolitikken og vederlag Honorarer og vederlag fastsættes med udgangspunkt i markedsniveauet såvel nationalt som internationalt, idet ATP s størrelse, organisation samt omfang og kompleksitet af ATP s aktiviteter tages i betragtning. Endvidere fastsættes honorarer og vederlag med udgangspunkt i ATP s specifikke behov, herunder hensynet til at sikre ATP s fortsatte mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medlemmer til bestyrelsen, ledere og medarbejdere. Honorarer og vederlag afspejler endvidere relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar. Hvor ATP anvender variabel løn, bruges det som et aktivt redskab, der understøtter den for- Side 1 af 9

3 retningsmæssige udvikling gennem fokus på mål- og resultatstyring og tilskynder til værdiskabende adfærd. Variabel løn afspejler endvidere vedvarende og ekstraordinære resultater. ATP påtager sig ikke ydelsesbaserede pensionsordninger hverken over for medlemmer af de øverste ledelsesorganer eller ledere og medarbejdere. ATP overholder de til enhver tid gældende aflønningsregler i ATP-loven og aflønningsbekendtgørelsen 1, samt de til enhver tid gældende principper om ledelsens vederlag i Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse med de justeringer, som følger af ATP s særlige forhold. ATP prioriterer åbenhed og transparens om lønpolitikken, aflønningsformer og den øverste ledelses lønniveau. Information herom, herunder om den økonomiske udmøntning af lønpolitikken, er tilgængelig via offentliggørelse i ATP s årsrapport eller på 2 Proces 2.1 Lønpolitikken ATP s bestyrelse fastlægger lønpolitikken og har ansvaret for dens gennemførelse. Lønpolitikken godkendes af repræsentantskabet. ATP s bestyrelse gennemgår lønpolitikken mindst en gang om året med henblik på at tilpasse den til ATP s udvikling. 2.2 Personkredsen og passende loft for væsentlige risikotagere ATP s bestyrelse udpeger efter aflønningsbekendtgørelsens 2, stk. 2, hvilke personer, der i ATP er væsentlige risikotagere. Personkredsen fremgår af bilag 1. ATP s bestyrelse skal endvidere fastsætte et passende loft for variable lønandele for væsentlige risikotagere, som sikrer en passende balance mellem faste og variable løndele. Denne kan variere afhængigt af modtagerens funktion og ATP s forhold i øvrigt og skal fastsættes således, at den faste løndel udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn, således at ATP kan føre en fleksibel lønpolitik i forhold til brug af variabel løn. Loftet fremgår af afsnit Honorar og vederlag Honorarer for det igangværende år til medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og eventuelle bestyrelsesudvalg fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Vederlag til direktøren, den ansvarshavende aktuar, Chief Risk Officer og revisionschefen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra aflønningsudvalget. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i ATP og LD, p.t. bekendtgørelse nr. 283 af 27. marts Side 2 af 9

4 Vederlag til øvrige medlemmer af ATP s koncerndirektion fastsættes af forretningsudvalget efter indstilling fra direktøren. 2.4 Øvrige rammer ATP s bestyrelse fastsætter inden for rammerne i lønpolitikken supplerende, overordnede rammer for programmer med variabel løn i ATP, herunder hvilke grupper af medarbejdere, der er omfattet typer af programmer med variabel løn den forventede værdi af programmerne på tildelingstidspunktet tidshorisonten de forskellige programmer beregnes over og den maksimale årlige bonus for de forskellige grupper af medarbejdere. ATP s bestyrelse kan fastsætte programmer med variabel løn for personer omfattet af lønpolitikken, bortset fra medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og bestyrelsesudvalg, direktøren og koncerndirektionen samt revisionschefen. Direktøren udmønter programmerne efter de i lønpolitikken fastlagte retningslinjer og i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. 3 Rammer og vilkår for aflønning af de enkelte persongrupper 3.1 Medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og bestyrelsesudvalg Medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og eventuelle bestyrelsesudvalg honoreres med et fast årligt honorar. Ingen medlemmer omfattes af nogen form for variabel løn, incitamentsprogrammer, pensionsaftaler eller aftaler om fratrædelsesgodtgørelser. Ved fastsættelsen af bestyrelsens faste årlige honorar (basishonorar) skal der ud over de fælles principper også tages hensyn til antallet af bestyrelsesmøder samt ATP s status som lovpligtig tillægspensionsordning. I tillæg til basishonoraret kan medlemmerne af forretningsudvalget modtage et udvalgshonorar på op til 100 pct. af bestyrelsens basishonorar. Bestyrelsens formand kan modtage et honorar, som kan udgøre op til 3 gange summen af basishonoraret og udvalgshonoraret for forretningsudvalget. I tillæg til ovenstående honorarer ydes til medlemmer af revisionsudvalget og ORSAudvalget et særskilt udvalgshonorar for denne funktion på op til 50 pct. - og for formandens vedkommende op til 100 pct. - af bestyrelsens basishonorar. Udvalgshonorarer fastsættes efter samme principper som basishonoraret. Honoraret til et medlem af repræsentantskabet kan udgøre op til 15 pct. af et bestyrelsesmedlems basishonorar og fastsættes efter samme principper som basishonoraret. Side 3 af 9

5 ATP godtgør medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og eventuelle bestyrelsesudvalg relevante dokumenterede udgifter i forbindelse med møder, herunder rejse- og opholdsudgifter, uddannelse m.v. Kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil godtgøres efter statens takster. 3.2 Direktøren og medlemmer af koncerndirektionen Direktøren og medlemmer af koncerndirektionen aflønnes med et fast vederlag, pensionsbidrag på op til 20 pct., fratrædelsesgodtgørelser efter afsnit 3.9 samt en række personalegoder m.v., jf. afsnit Direktøren og medlemmer af koncerndirektionen omfattes ikke af nogen form for variabel løn eller incitamentsprogrammer. Der kan i kontrakten aftales en gensidig forlængelse af opsigelsesvarsler. For direktøren og koncerndirektionen kan forlængelsen udgøre et opsigelsesvarsel på op til to år fra ATP s side, inklusive et eventuelt funktionærretligt opsigelsesvarsel. 3.3 Den ansvarshavende aktuar, Chief Risk Officer og revisionschefen Den ansvarshavende aktuar, Chief Risk Officer og revisionschefen aflønnes med et fast vederlag (basisløn), pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelser efter afsnit 3.9 samt en række personalegoder, jf. afsnit Der kan i kontrakten aftales en gensidig forlængelse af funktionærlovens opsigelsesvarsler op til 1 år fra ATP s side, inklusive det funktionærretlige opsigelsesvarsel. 3.4 Væsentlige risikotagere og retningslinjer for variabel løn hertil ATP er i henhold til aflønningsbekendtgørelsen underlagt en række regler for lønpolitikken, aflønning og oplysningsforpligtelser, herunder rammer for tildeling og udbetaling af variabel løn, i lighed med, hvad der gælder for den øvrige finansielle branche. Reglerne gælder for medlemmerne af repræsentantskabet, bestyrelsen, bestyrelsesudvalg, direktøren samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på ATP s risikoprofil ( væsentlige risikotagere ). Personkredsen af væsentlige risikotagere fremgår af bilag 1. Den optjente variable løn for væsentlige risikotagere, jf. bilag 1, kan ikke overstige 100 pct. af basislønnen inklusive pensionsbidrag pr. år. I lønaftaler med væsentlige risikotagere, skal det sikres, at aftalerne opfylder de i aflønningsbekendtgørelsens indeholdte krav til lønudbetalingen. Herunder skal aftaler om variabel aflønning til væsentlige risikotagere respektere følgende principper: Ved udbetaling af variabel løn skal mindst 40 pct. af den variable løn, ved større beløb mindst 60 pct., ske over en periode på mindst tre år, med påbegyndelse et år efter beregningstidspunktet, med en ligelig fordeling over årene eller med en voksende andel i slutningen af perioden. Side 4 af 9

6 Opgjort variabel løn for et optjeningsår for den enkelte medarbejder kan inden for bagatelgrænser efter gældende regler - udbetales i sin helhed uden udskydelse som angivet ovenfor. Det skal i lønaftalerne aftales, at ATP kan undlade udbetaling af variabel løn, hvis ATP på udbetalingstidspunktet ikke kan overholde sine forpligtelser over for sine medlemmer. Det skal i lønaftalerne aftales, at der for den enkelte består en pligt til tilbagebetaling (clawback) af udbetalt variabel løn, hvis den variable løn er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og modtagerne er i ond tro. 3.5 Ledere, porteføljemanagere og medarbejdere Ledere, porteføljemanagere og andre medarbejdere aflønnes med et fast vederlag (basisløn), pensionsbidrag, fratrædelsesgodtgørelser efter afsnit 3.9, en række personalegoder m.v., jf. afsnit 3.10 Der kan i kontrakten aftales en gensidig forlængelse af funktionærlovens opsigelsesvarsler for vicedirektører på op til 1 år fra ATP s side inklusive de funktionærretlige opsigelsesvarsler. For andre kan forlængelsen udgøre 6 måneder ud over de funktionærretlige opsigelsesvarsler. 3.6 Variabel løn for porteføljemanagere i Pensions & Investments Porteføljemanagere i Pensions & Investment kan tildeles variabel løn i form af bonusprogrammer efter principperne i dette afsnit. Ved tildeling af variabel løn sikres det i aftalen med den enkelte porteføljemanager at principperne i afsnit 3.4 om udskydelse, udbetalingsbegrænsninger og tilbagebetaling (clawback) er overholdt. I programmer med variabel løn skal det sikres, at der er et langsigtet interessesammenfald mellem medarbejderens incitamenter og ATP s medlemmer. I programmerne skal den variable løndel som minimum fastsættes på grundlag af følgende tre komponenter: ATP s resultat af Investerings- og afdækningsvirksomheden Resultatet i den enkeltes afdeling i form af fx afkast, investeringsprocesser mv. eller kombinationer heraf Den enkeltes eget resultat i form af fx den enkeltes bidrag til afkast, investeringsprocesser, teamwork mv. eller kombinationer heraf De tre komponenter kan indgå med forskellige vægte i den enkelte afdelings program, men alle tre komponenter skal være til stede i programmerne. Side 5 af 9

7 Programmerne skal fastsætte et loft for den enkeltes variable løn i det enkelte år, jf. i øvrigt afsnit 3.4 om loft for væsentlige risikotagere. Programmet skal fastsætte et loft for, hvad den forventede værdi af programmet på langt sigt kan udgøre pr. år i forhold til den årlige basisløn for den enkelte porteføljemanager. Den konkrete udmøntning af rammerne, som fastlagt i denne lønpolitik eller af bestyrelsen efter afsnit 2.4, fastlægges af ATP s direktør og fondsdirektør. De væsentligste elementer er, (i) hvilke konkrete medarbejdere i Pensions & Investments som er omfattet, (ii) fastsættelse af minimumsinvesteringsresultatet, som ATP skal opnå i hvert af programmerne, før bonusoptjeningen påbegyndes, samt (iii) vægtene af de enkelte programkomponenter. En af direktøren udpeget ledende medarbejder sikrer (i) at der til stadighed eksisterer et fyldestgørende datagrundlag til brug for den årlige opgørelse af bonusoptjeningen, (ii) at der er dokumentation for datagrundlag og anvendte beregningsformler, (iii) at de vedtagne procedurer og kontroller til stadighed er afspejlet i ATP s forretningsgange, samt (iv) at forretningsgange gennemgås og eventuelt revideres årligt samt opdateres ved ændringer i programmer mv. 3.7 Medinvesteringsprogrammer ATP kan have medinvesteringsprogrammer for porteføljemanagere i Pensions & Investments. Eventuelle medinvesteringsprogrammer købes til indre værdi på tildelingstidspunktet og har således ikke et gaveelement indbygget. Ved investering af egne, private midler løber medarbejderne en risiko for tab, og derved er der incitament til bl.a., at der ikke tages unødigt høje risici for at opnå højere afkast. 3.8 Medarbejdere i kontrolfunktioner mv. For medarbejdere ansat i kontrolfunktioner og revision, herunder ansatte der arbejder med compliance og intern revision, må eventuelle variable løndele ikke være afhængig af resultatet i den afdeling eller i det område, som den ansatte fører kontrol med. Såfremt en ansat, der fungerer som aktuar, modtager variable løndele, må de variable løndele alene afhænge af dennes rolle, og de variable løndele må ikke være afhængige af afdelingens resultater. 3.9 Fratrædelsesgodtgørelser Der kan ved indgåelsen af ansættelsesforholdet aftales en fratrædelsesordning, hvorefter opsigelse fra ATP s side kan udløse en fratrædelsesgodtgørelse. For direktøren og fondsdirektøren kan fratrædelsesgodtgørelsen udgøre op til ét års vederlag, som for direktørens vedkommende kan aftales også at gælde ved pensionering. For øvrige medlemmer af koncerndirektionen kan fratrædelsesgodtgørelsen udgøre samlet 9 måneders vederlag. I de aftalte fratrædelsesgodtgørelser indeholdes anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser, som erstatter de funktionærretlige fratrædelsesgodtgørelser i funktionærlovens paragraf 2a. Side 6 af 9

8 For bestyrelsesansatte, revisionschefen, Chief Risk Officer og den ansvarshavende aktuar kan fratrædelsesgodtgørelse udgøre samlet op til 9 måneders vederlag inklusive anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser, som erstatter de funktionærretlige fratrædelsesgodtgørelser i funktionærlovens paragraf 2a. For vicedirektører, underdirektører og afdelingschefer kan fratrædelsesgodtgørelse udgøre samlet op til 9 måneders vederlag inklusive anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser, som erstatter de funktionærretlige fratrædelsesgodtgørelser i funktionærlovens paragraf 2a. For andre ledere, porteføljemanagere, forretningsspecialister og medarbejdere kan fratrædelsesgodtgørelsen udgøre samlet op til 6 måneders vederlag inklusive anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser, som erstatter de funktionærretlige fratrædelsesgodtgørelser i funktionærlovens paragraf 2a. I forbindelse med konkrete afskedigelsessituationer kan den aftalte fratrædelsesgodtgørelse i ekstraordinære tilfælde suppleres med en særlig fratrædelsesgodtgørelse, som kan udgøre op til 50 pct. af den aftalte fratrædelsesgodtgørelse. Såfremt fratrædelsesgodtgørelsen herefter samlet overstiger en værdi svarende til et års samlet vederlag inklusive pension, skal aftalen, for så vidt angår den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der overstiger et års vederlag inklusive pension, opfylde kravene i aflønningsbekendtgørelsens 10, og denne del af fratrædelsesgodtgørelsen skal afspejle de resultater, der er opnået ved varetagelse af stillingen over en periode og må ikke belønne manglende resultater eller forseelser. Fratrædelsesgodtgørelse (både almindelig og særlig) kan helt eller delvis konverteres til forlænget opsigelsesvarsel ud over det i lønpolitikken nævnte opsigelsesvarsel Personalegoder m.v. Til basislønnen er tilknyttet en lønpakke med fleksible personalegoder, hvor den enkelte ud fra en tildelt lønsum kan vælge prissatte goder til og fra afhængig af, hvad der passer ind i vedkommendes individuelle situation. ATP godtgør relevante dokumenterede udgifter i forbindelse med møder og konferencer, herunder rejse- og opholdsudgifter, uddannelse m.v. Direktøren, øvrige medlemmer af ATP s koncerndirektion samt vicedirektører kan tildeles en række arbejdsrelaterede personalegoder, herunder firmabil, erhvervsrelevant tidsskrift m.v. Omfanget/størrelsen af de enkelte personalegoder besluttes af henholdsvis bestyrelsen eller direktøren efter aftale med den pågældende. 4 Governance 4.1 Aflønningsudvalg ATP s bestyrelse nedsætter et aflønningsudvalg, hvis opgaver varetages af ATP s forretningsudvalg. Aflønningsudvalget skal sammensættes i overensstemmelse med aflønningsbekendtgørelsens 17, stk.3. Aflønningsudvalget har følgende opgaver: Side 7 af 9

9 indstiller forslag om lønpolitik til bestyrelsen, herunder retningslinjer for variabel løn forestår det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger om aflønning, som kan have indflydelse på ATP s risikostyring, herunder i forhold til lønpolitikken m.v. udarbejder forslag til bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet om honorar til medlemmerne af repræsentantskabet, bestyrelsen samt bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår indstiller forslag til bestyrelsen om vederlag til direktøren sikrer, at indstillinger om vederlag er i overensstemmelse med lønpolitikken m.v. fører kontrol med lønpolitikken og rapporterer årligt om udmøntning, overholdelse m.v. 4.2 Kontrol af lønpolitikken Aflønningsudvalget skal løbende følge udviklingen i ATP s vederlagsprogrammer og programmer med variabel løn- samt vurdere, om programmerne og lønpolitikken er i overensstemmelse med lovgivningen og regler fastsat af bestyrelsen. Aflønningsudvalget skal mindst en gang om året foretage kontrol af, om lønpolitikken overholdes og rapportere resultaterne heraf til bestyrelsen. Kontrollen omfatter også aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol, herunder den interne revisionschef. Kontrollen skal blandt andet sikre, at fastlæggelsen af programmer med variabel løn- og udbetalingen af variabel løn er sket på betryggende vis, og at ingen deltager i indstilling eller beslutning om deltagelse i eller udformning af programmer med variabel løn, som vedrører én selv. Aflønningsudvalget overvåger, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen, forretningsudvalget, revisionsudvalget og direktøren er korrekt, retvisende og fyldestgørende. Inden et program med variabel løn- iværksættes skal ATP s eksterne revision over for bestyrelsen udtale sig om modellen i forhold til, (i) om værdien af de foreslåede programmer er rimelig i forhold til markedsstandard, (ii) om de samme personer optræder i flere programmer, (iii) hvorvidt der kan forekomme kædedannelser, sådan at succes ét sted automatisk udløser variabel løn et andet sted, (iv) om modellen er baseret på en klar governancestruktur, (v) om udmøntningen sker i henhold til de rammer, bestyrelsen har vedtaget, (vi) om de nødvendige procedurer og forretningsgange er til stede i administrationen af bonusprogrammerne, og endelig (vii) skal revisionen verificere beregningen af bonusprogrammernes værdi. Efter iværksættelsen af et et program med variabel løn- skal revisionen én gang årligt udtale sig om de samme forhold, som er nævnt ovenfor. Fokus for den årlige udtalelse er de ændringer, der måtte være sket i perioden. Endvidere kontrollerer ATP s revision, om programmerne er rimelige og forvaltes i overensstemmelse med de vedtagne rammer, og om den årlige beregning af optjent og udbetalt bonus sker i overensstemmelse med vedtagne vilkår. Side 8 af 9

10 Resultatet af ekstern revisions kontrol skal forelægges bestyrelsen efter behandling i aflønningsudvalget. 4.3 Rapportering Bestyrelsen modtager årligt fra aflønningsudvalget en orientering om udmøntningen af de enkelte programmer med variabel løn. Bestyrelsen redegør en gang om året over for repræsentantskabet og beskæftigelsesministeren for aflønningen af repræsentantskab og bestyrelse. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende og det kommende regnskabsår. 5 Offentliggørelse og indberetning til Finanstilsynet Lønpolitikken offentliggøres på Senest 1. maj offentliggøres endvidere på en årlig redegørelse om aflønning i ATP i overensstemmelse med de gældende oplysningsforpligtelser efter 19 i aflønningsbekendtgørelsen. Redegørelsen skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med offentliggørelsen på hjemmesiden. I ATP-koncernens årsrapport skal det angives, hvor oplysningerne kan findes. I ATP-koncernens årsrapport oplyses om honorar for hvert enkelt medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen og bestyrelsesudvalg, ligesom oplysninger om direktørens vederlag, pensionsordninger og fratrædelsesordninger offentliggøres i årsrapporten. Endvidere offentliggøres oplysninger om væsentlige risikotageres aflønning efter gældende regler. Offentliggørelsen skal overholde gældende regler samt Anbefalingerne fra Komitéen for God Selskabsledelse, med de justeringer, der følger af ATP s særlige forhold. 6 Ikrafttræden Lønpolitikken er gældende fra den 1. januar For så vidt angår de i i aflønningsbekendtgørelsen supplerende krav til variabel løn til ledere, væsentlige risikotagere og medarbejdere i kontrolfunktioner har disse regler alene virkning på aftaler, der indgås, forlænges og fornyes efter 1. januar Vedtaget af bestyrelsen den 16. december 2014 og godkendt af repræsentantskabet 4. februar På vegne af ATP s bestyrelse og repræsentantskab: Jørgen Søndergaard (Formand for ATP) Side 9 af 9

11 Bilag 1 Væsentlige risikotagere og øvrige personer i ATP omfattet af reglernes personkreds gældende fra 1. januar 2015 Bestyrelsen har pr. 1. januar 2015 besluttet, at følgende medarbejdere er væsentlige risikotagere: Medlemmer af ATP s koncerndirektion Den ansvarshavende aktuar og Chief Risk Officer Ledelsen af Pensions & Investments (kernechefer) Chefen for den enhed i Pensions & Investments, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning Porteføljemanagere inden for Pensions & Investments Direktøren fastlægger i en instruks, hvilke specifikke personer, der er omfattet af de angivne kategorier. Side 1 af 1

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S)

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitikken i Sparekassen Fyn A/S og Sparekassen Sjælland A/S (herefter koncernen), omfatter alle koncernens medarbejdere,

Læs mere

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitikken i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen (herefter sparekassen), omfatter alle sparekassens medarbejdere, herunder også direktion, bestyrelse

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr.

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. Lønpolitik For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. 55 83 49 11 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Pensionskassen

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Formål Danske Bank-koncernens ("koncernens") aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013:

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Aflønning 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed 71 stk. 1 nr. 9 samt 77a & d. Hjemmelsgrundlag Bekendtgørelse 818 af 27. juni 2014

Læs mere

Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen

Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen Aflønningsrapport 2015 Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen Formål Denne aflønningsrapport indeholder aflønningspraksis samt hovedprincipperne herfor i Realkredit Danmark koncernen. Realkredit

Læs mere

DS/16/26 Den 25. februar 2016

DS/16/26 Den 25. februar 2016 DS/16/26 Den 25. februar 2016 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 1. april 2016 31. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 3 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen...

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave januar 2011

Læs mere

Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen

Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen Aflønningsrapport 2016 Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen Formål Denne aflønningsrapport indeholder aflønningspraksis samt hovedprincipperne herfor i Realkredit Danmark koncernen. Realkredit

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016 Dette er en oversættelse af Danske Bank Group's Remuneration Policy, March 2016. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den engelske version gældende. Danske Bank-koncernens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Norli Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S Klassifikation Side Intern 1/11 Type af regelsæt Politik Dato 2. marts 2016 Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK Besluttet af Norli Pension Livsforsikring A/S Dato for beslutning 2015-06-03 Erstatter

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

1.2. Generalforsamling

1.2. Generalforsamling 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef

Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef Vederlagspolitik for bestyrelse, direktion, direktørkreds og revisionschef 1. Formål og rammer Vederlagspolitikken skal understøtte DSB s strategi og værdier og har til formål at sikre grundlaget for løn-

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

Vederlagsretningslinjer

Vederlagsretningslinjer Vederlagsretningslinjer Vederlagsretningslinjer for bestyrelse og direktion i H. Lundbeck A/S Godkendt på ordinær generalforsamling 31. marts 2016 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr.

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2015 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr. 322 af 11. april 2011

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 6. Vestas internal protocol Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse og direktion 1 afspejler aktionærernes

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Luxor A S. Investeringsselskabet VEDERLAGSPOLITIK FOR INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S

Luxor A S. Investeringsselskabet VEDERLAGSPOLITIK FOR INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S VEDERLGPOLITIK FOR INVETERINGELKBET LUXOR / Denne vederlagspolitik er fastlagt af elskabets bestyrelse og godkendt på generalforsamlingen den 30. januar 2015. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Lønpolitik for Jyske Bank Koncernen gældende for løn optjent fra 1. januar 2017

Lønpolitik for Jyske Bank Koncernen gældende for løn optjent fra 1. januar 2017 Lønpolitik for Jyske Bank Koncernen gældende for løn optjent fra 1. januar 2017 Godkendt på generalforsamlingen 21. marts 2017 1. Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Lønpolitik for PFA-koncernen. Gældende fra og med den 1. januar 2017

Lønpolitik for PFA-koncernen. Gældende fra og med den 1. januar 2017 Lønpolitik for PFA-koncernen Gældende fra og med den 1. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde og ikrafttrædelse... 3 2 Formål... 3 3 Corporate Governance... 4 4 Lønrammer og elementer...

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 I medfør af 77 i og 373, stk. 4 og 10, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182

Læs mere