Maj Invest Equity A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj Invest Equity A/S"

Transkript

1 Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF") og bekendtgørelse om lønpolitik ("Bekendtgørelsen"). i Efter 20 i FAIF skal en forvalter af alternative investeringsfonde som Maj Invest Equity A/S ("MIE") have en lønpolitik og praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn, er udarbejdet i overensstemmelse med FAIF 20-22, som indeholder en række begrænsninger for tildeling af variable løndele, pension og fratrædelsesordninger. MIE har valgt ikke at nedsætte et aflønningsudvalg. Dette er begrundet i virksomhedens begrænsede størrelse og AUM under som er lavere end de EUR 1,25 mia. fastsat i ESMA's retningslinjer, interne organisation (begrænsede antal ansatte og mange splitansættelser med søsterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og moderselskabet Maj Invest Holding A/S), begrænsede typer alternative investeringsfonde under forvaltning og begrænset kompleksitet i aktiviteter. 2. Overordnet formål Det er målet, at MIEs lønpolitik og -praksis bidrager til at: Sikre konkurrencedygtig aflønning Fremme forretningsmæssig udvikling Give mulighed for medejerskab hos ledelse og medarbejdere for at styrke værdiskabelse Sikre en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken er også udarbejdet, så den sikrer de overordnede hensyn i 8 i Bekendtgørelsen, herunder at lønpolitikken harmonerer med principperne om beskyttelse af kunder og investorer, samt at den samlede variable løn ikke udhuler MIEs mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag.

2 2 De generelle vederlagsprincipper og aktieordninger for alle ansatte i MIE: Udover (i) løn, er der (ii) pligtmæssigt pensionsbidrag på pt. 10 pct. og (iii) resultatafhængig bonus på mellem 0-12 måneders løn. Den resultatafhængige bonus er diskretionær og fastlægges årligt af ledelsen og typisk på grundlag af en vurdering af den pågældendes resultater, resultaterne i den pågældendes afdeling og virksomhedens resultater. Derudover er der (iv) individuelle equity-incitamenter, (v) aktieordninger vedrørende køb af aktier i moderselskabet Maj Invest Holding A/S og (vi) individuelle ordninger vedrørende køb af warrants i Maj Invest Holding A/S. 3. Lønpolitikkens anvendelsesområde Lønpolitikken gælder for: Bestyrelsen Direktionen, bestående af tre medlemmer Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil ( væsentlige risikotagere ). Denne kreds er senest fastsat af bestyrelsen den 10. december 2014 og bestyrelsen revurderer kredsen en gang årligt. Blandt de væsentlige risikotagere er 7 MIE partnere. Enkelte dele af lønpolitikken (se side 9) finder endvidere anvendelse på: Ansatte i særlige funktioner: Ansatte involveret i kontrolfunktioner, herunder ansatte, der arbejder med compliance og risikostyring. 4. Lønpolitikkens generelle vederlagsprincipper For den kreds, der er omfattet af lønpolitikken, gælder følgende generelle vederlagsprincipper og begrænsninger: a. Bestyrelsen Der er faste bestyrelseshonorarer. Der er aftalt fast vederlag for bestyrelsesformanden fra 2014 (forudsat at generalforsamlingens godkendelse opnås). De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke særskilt honorar for deres bestyrelseshverv. Ændringer indstilles af bestyrelsen v/formandskabet til generalforsamlingens godkendelse. Der er ingen udvalgshonorarer og ingen variable honorarandele. I ekstraordinære tilfælde, f.eks. særlige enkeltsager, kan dette fraviges.

3 3 b. Direktionen Aflønning til direktionen kan bestå af flere elementer: Fast vederlag. Det faste vederlag for direktionen på koncernniveau fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S. Det faste vederlag afspejler ansvar, kompetencer og projektrelateret indsats. Udbetalt vederlag for 2014 ses af årsrapporten under Ledelseshverv. Bonusordning baseret på resultatet på koncern- og afdelingsniveau og den enkeltes performance samt resultatet for de fonde, som MIE forvalter. Eksisterende bonusordninger har i 2014 været under bagatelgrænsen på DKK Nye bonusordninger (som ikke falder under punktet lige nedenfor) vil også være under DKK og opfylde betingelserne nedenfor i punkt 5 samt FAIF 20. Performancebonus/equityincitament knyttet til performance i konkrete equityfonde og til konkrete investeringstilsagn i samme fonde (se note 8 i årsrapporten for Maj Invest Holding A/S) er enten variabel aflønning indgået før 1. januar 2011 eller ikkeaflønning indgået inden FAIF trådte i kraft. Nye aftaler om performancebonus/equityincitament vil blive udarbejdet i overensstemmelse med FAIF 20, stk. 10 om præferenceafkast. Pensionsordning, som indebærer, at op til 10 pct. af den månedlige bruttoløn indbetales som et månedligt pensionsbidrag. Andre løngoder i form af fri telefon, internetopkobling, avis, heltidsulykkes- og livsforsikring, sundhedsforsikring mv. Fratrædelsesgodtgørelser i størrelsesordenen op til 2 års løn. Der kan være aftalt konkurrenceklausuler, som kan udløse en betaling ved fratrædelse. c. Væsentlige risikotagere og ansatte i særlige funktioner Aflønning til væsentlige risikotagere og ansatte i særlige funktioner kan bestå af flere elementer: Fast vederlag. Bonusordning baseret på resultatet i MIE og en vurdering af den enkeltes performance og resultaterne på koncern- og afdelingsniveau samt resultatet for de fonde, som MIE forvalter. Inden væsentlige risikotagere blev udpeget i MIE var der eksisterende bonusordninger. Nye bonusordninger efter udpegning af væsentlige risikotagere (som ikke falder under punktet lige nedenfor) vil være under bagatelgrænsen på DKK og opfylde betingelserne nedenfor i punkt 5 samt FAIF Bagatelgrænsen bliver opgjort i forhold til hver medarbejders samlede variable løn. Anvendelse af bagatelgrænsen forudsætter i øvrigt, at bestyrelsen eller direktionen vurderer det forsvarligt at fravige kravene i FAIF-lovens 20, stk. 2, nr. 4 og 5

4 4 Performancebonus/equityincitament knyttet til performance for konkrete equityfonde og til konkrete investeringstilsagn i samme er enten variabel aflønning indgået før 1. januar 2011 eller ikke-aflønning indgået inden FAIF trådte i kraft. Nye aftaler om performancebonus/equityincitament vil blive udarbejdet i overensstemmelse med FAIF 20, stk. 10 om præferenceafkast. Pensionsordning, som indebærer, at 10 pct. af den månedlige bruttoløn, indbetales som et månedligt pensionsbidrag. Andre løngoder i form af fri telefon, internetopkobling, avis, heltidsulykkes- og livsforsikring, sundhedsforsikring mv. Der kan være aftalt konkurrenceklausuler, som kan udløse en betaling ved fratrædelse. For både direktion og væsentlige risikotagere skal (i) aftaler eller ændring af eksisterende aftaler efter ikrafttrædelse af FAIF om bonusordninger/performancebonus, (ii) pensionsbidrag mv. og (iii) fratrædelsesgodtgørelser være i overensstemmelse med punkt 5 om Retningslinjer for tildeling af variable lønandele, se nedenfor. 5. Retningslinjer for tildeling af variable lønandele Variable lønandele for direktionen Variable lønandele, som udbetales efter aftaler indgået eller ændret efter FAIFs ikrafttræden den 22. juli 2013, er underlagt følgende begrænsninger: Hvem der beslutter dem: Bestyrelsen v/formandskabet tager årligt stilling til direktionens variable lønandele. Bonusordningerne er diskretionære og fastsættes på grundlag af o En vurdering af direktørens resultater, resultaterne i dennes afdelinger og MIE's samlede resultat samt resultatet for de fonde, som MIE forvalter, o ønsket om at opnå en passende balance mellem faste og variable løndele, o hensyntagen til ikke-økonomiske kriterier, såsom overholdelse af interne regler og procedurer, o nuværende og fremtidige risici samt eventuelle kapitalomkostninger og likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne, jf. Bekendtgørelsens 10, stk. 2. Evaluering af direktørernes resultater sker på baggrund af drøftelser mellem administrerende direktør og formandskabet. Hvor meget de kan udgøre: Den samlede variable lønandel kan maksimalt udgøre op til DKK om året.

5 5 Hvad de kan bestå af udbetaling i instrumenter: Inden for en af Finanstilsynet fastsat bagatelgrænse (på DKK ) kan udbetaling ske i kontanter og efter bestyrelsens konkrete beslutning uafhængigt af udbetalingsbegrænsningerne i Bekendtgørelsen. Bagatelgrænse: Bonus inden for en bagatelgrænse på DKK kan udbetales - efter bestyrelsens konkrete vurdering af MIE's og modtagerens forhold - i kontanter og uden udskydelse og tilbageholdelse (back testing). Bonus under bagatelgrænsen skal i øvrigt leve op til lønpolitikkens principper i øvrigt, herunder reglerne om tilbagebetaling (claw back). Præferenceafkast: Præferenceafkast, herunder carried interest, indgået efter FAIFs ikrafttræden vil blive udbetalt i overensstemmelse med FAIF 20, stk. 10, nr. 1, dvs. efter at den alternative investeringsfond har tilbagebetalt indskud (commitment) til investorerne og den aftalte hurdle rate. Carried Interest kan udbetales - efter bestyrelsens konkrete vurdering af MIE's og modtagerens forhold samt indgået aftale for den alternative investeringsfond - i kontanter og i øvrigt uden øvrige grænse på 50 pct., uden udskydelse og uden tilbageholdelse (back testing). Carried Interest kan ikke udbetales, hvis MIE ikke overholder sit kapitalkrav, jf. FAIF 20, stk. 2, nr. 5 og 6. Carried Interest kan alene udbetales ved samtidig underlæggelse af tilbagetagelseskrav i FAIF 20, stk. 6 (claw back) indtil den pågældende alternative investeringsfond likvideres. Tilbageholdelse (back testing) og tilbagebetaling (claw back): Hvis bonus er under DKK kan bestyrelsen undlade at stille krav om udskydelse, udbetaling i instrumenter og tilbageholdelse. Udbetalt variabel løn vil derudover kunne kræves tilbagebetalt i tilfælde af ond tro hos medarbejderen efter FAIF 20, stk. 6 (claw back). Variable lønandele for væsentlige risikotagere For væsentlige risikotagere vil der være følgende begrænsninger: Hvem der beslutter dem: Direktionen tager årligt stilling til variable lønandele for denne kreds. Bestyrelsen fører kontrol med aflønningen. Bonusordningerne er diskretionære og fastsættes på grundlag af: o o o o En vurdering af modtagerens resultater, resultaterne i dennes afdeling og MI- Es samlede resultater samt resultatet for de fonde, som MIE forvalter, ønsket om at opnå en passende balance mellem faste og variable løndele, hensyntagen til ikke-økonomiske kriterier, såsom overholdelse af interne regler og procedurer, nuværende og fremtidige risici samt eventuelle kapitalomkostninger og likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne, jf. Bekendtgørelsens 10, stk. 2.

6 6 Evaluering af medarbejderens indsats i løbet af året sker på en årlig medarbejderudviklingsaftale. Hvor meget de kan udgøre: Den samlede variable lønandel kan maksimalt udgøre op til 50 pct. af den faste grundløn inkl. pension. Hvad de kan bestå af udbetaling i instrumenter: Inden for en af Finanstilsynet fastsat bagatelgrænse (på DKK ) kan udbetaling ske i kontanter og efter bestyrelsens konkrete beslutning uafhængigt af udbetalingsbegrænsningerne i Bekendtgørelsen. Bagatelgrænse: Bonus inden for bagatelgrænse på DKK kan udbetales - efter direktionens konkrete vurdering af MIE's og modtagerens forhold - i kontanter og uden udskydelse og tilbageholdelse (back testing). Bonus under bagatelgrænsen skal i øvrigt leve op til lønpolitikkens principper i øvrigt, herunder reglerne om tilbagebetaling (claw back). Præferenceafkast: Præferenceafkast, herunder carried interest, indgået efter FAIFs ikrafttræden vil blive udbetalt i overensstemmelse med FAIF 20, stk. 10, nr. 1, dvs. efter at den alternative investeringsfond har tilbagebetalt indskud (commitment) til investorerne og den aftalte hurdle rate. Carried Interest kan udbetales - efter bestyrelsens konkrete vurdering af MIE's og modtagerens forhold samt indgået aftale for den alternative investeringsfond - i kontanter og i øvrigt uden øvrige grænse på 50 pct., uden udskydelse og uden tilbageholdelse (back testing). Carried Interest kan ikke udbetales, hvis MIE ikke overholder sit kapitalkrav, jf. FAIF 20, stk. 2, nr. 5 og 6. Carried Interest kan alene udbetales ved samtidig underlæggelse af tilbagetagelseskrav i FAIF 20, stk. 6 (claw back) indtil den pågældende alternative investeringsfond likvideres. Tilbageholdelse (back testing) og tilbagebetaling (claw back): Hvis bonus er under DKK kan direktionen undlade at stille krav om udskydelse, udbetaling i instrumenter og tilbageholdelse. Udbetalt variabel løn vil derudover kunne kræves tilbagebetalt i tilfælde af ond tro hos medarbejderen efter FAIF 20, stk. 6 (claw back). Variable lønandele for ansatte i særlige funktioner For ansatte i særlige funktioner vil der være følgende begrænsninger: Variable løndele skal være uafhængige af resultatet af de aktiviteter eller de tjenesteydelser, som medarbejderen kontrollerer. 6. Retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser For direktionen, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og væsentlige risikotagere kan fratrædelsesgodtgørelser, der skal aftales i forbindelse med de pågældendes tiltræden, ikke udgøre mere end op til 2 års fast løn inkl. pension og fratrædelsesgodtgørelsen må ikke gøres afhængig af resultater opnået ved varetagelse af stillingen. Der kan være aftalt konkur-

7 7 renceklausuler, som kan udløse en betaling ved fratrædelse. I øvrigt vil fratrædelsesgodtgørelse kunne blive udløst efter funktionærloven, men i så fald gælder restriktionerne i FAIFlovens 14, stk. 1-3 ikke, jf. stk Retningslinjer for pension (pensionspolitik) For direktionen og væsentlige risikotagere gælder der som for de øvrige medarbejdere en pensionsordning, som indebærer, at MIE indbetaler pt. op til 10 pct. af den månedlige bruttoløn som et månedligt pensionsbidrag. Der er ingen diskretionære pensionsbidrag og dermed ingen pensionsbidrag, som kan sidestilles med variabel løn. 8. Udarbejdelse og opdatering af samt kontrol med overholdelse af lønpolitikken For at sikre at lønpolitikken opfylder sit formål og reguleringens krav, og at politikken i øvrigt er tilpasset virksomhedens udvikling, gennemgår bestyrelsen en gang årligt lønpolitikken og sikrer generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen drager omsorg for, at der en gang årligt foretages kontrol af overholdelse af lønpolitikken. Nærmere retningslinjer for kontrol af lønpolitikken til direktionen vil blive udstukket af bestyrelsen, som også vil modtage årlig rapportering om resultatet af kontrollen. Kontrollen vil blive tilrettelagt med sigte på den størst mulige uafhængighed af de afdelinger i virksomheden, der skal føres kontrol med, og med hensyntagen til virksomhedens begrænsede størrelse, organisation og aktiviteter. Bestyrelsen, direktionen og afdelingen Jura og Compliance har været involveret i udarbejdelsen af opdatering af lønpolitikken, hvilket bestyrelsen henset til MIE's begrænsede størrelse, organisation og aktiviteter har vurderet er forsvarligt. 9. Offentliggørelse af lønpolitikken mv. Direktionen drager omsorg for, at de medarbejdere, som er omfattet af lønpolitikken, gøres bekendt hermed samt med de øvrige dokumenter, der beskriver fastsættelsen af deres aflønning samt evalueringen af deres præstation. Oplysninger vedrørende lønpolitik og praksis vil blive offentliggjort efter Bekendtgørelsen. Udvalgte oplysninger om lønpolitik og praksis vil i det omfang det følger af FAIF 22 blive offentliggjort i årsrapporten, som offentliggøres på virksomhedens hjemmeside

8 8 Det samlede vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen, som den pågældende har modtaget som led i sit hverv for virksomheden og som den pågældende i samme år har modtaget som medlem af bestyrelsen eller direktionen i virksomheden inden for samme koncern, vil blive offentliggjort i det omfang dette følger af FAIF 22. Spørgsmål om MIEs lønpolitik kan rettes til administrerende direktør Jeppe Christiansen. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25. februar Godkendt på ordinær generalforsamling den 27. marts i Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde mv. fra 27. marts 2014.

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015 Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lån & Spar Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Incitamentsaflønning Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning - Komitéen for god Selskabsledelses vejledning om incitamentsaflønning Af advokatfuldmægtig Mads Dambæk, Plesner og advokatfuldmægtig

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere