Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia"

Transkript

1 Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens personalepolitik. Lønnen skal i højere grad afspejle og understøtte medarbejdernes ansvar, kompetence og kvalifikationer og sætte fokus på teamets og den enkeltes opgavevaretagelse uafhængig af medarbejdernes anciennitet og skolens geografiske placering. Hensigten med lønsystemet på skoleområdet er blandt andet at bidrage til en udvikling af skolerne og medarbejderne. En skole, som anvender løn målrettet, skaber bedre muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Lærernes løn består af; Centralt aftalt basisløn Centralt aftalte løntillæg Decentrale aftalte løntillæg LØNPOLITIK en vej til skolens mål Personalestyrelsen, august 2005 De centrale løndele forhandles af FSL sammen med LC over for Finansministeriet. Disse centrale forhandlinger finder sted hvert tredje år. De decentrale løndele forhandles af tillidsrepræsentanten over for skolens ledelse Sct. Knuds Skole har til hensigt at blive sammenlignelige med lignende skoler på lønområdet. Gerne være helt i top omkring niveauet., Det betyder at skolen vil være opmærksom på nylønsmidlerne i de kommende års budgetteringsfaser. I skoleåret vil skolen udmønte pension i nylønspuljen. De vil blive fordelt på funktionsbestemte enkelttillæg samt et mere generelt funktionstillæg (Sct. Knuds tillæg) Funktionsbestemte enkelttillæg: Et funktionstillæg anvendes til at honorere en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere, der varetager særlige funktioner og bestemte arbejdsopgaver. Tillidserhverv giver et tillæg på 2500,- + en kompensation for tabt undervisningstid. Lærerrådsformand giver et tillæg på 2500,- Redaktør af skolebladet giver et tillæg på 2500,- Afdelingskoordinator giver et tillæg på 2500,- Beskrivelsen af hvad der forventes udført for dette tillæg findes i lokalaftalen.

2 Funktionstillæg er pensionsgivende, hvis de er varige eller midlertidige. Eksempel for beregning af kompensation for tabt undervisningstid. Gennemsnitlig undervisningstimetal Akkord(TR) 703 timer 142 timer Rest timer 561 timer Beregning af undervisningstillæg ved 703 timer Op til 650 timer á 15,80 kr. 650 timer * 15,80 kr ,00 kr timer á 94,77 kr. 150 timer * 94,77 kr ,50 kr timer á 126,39 kr. 3 timer * 126,36 kr. 379,08 kr. I alt ,00 kr ,50 kr ,08 kr ,58 kr. Beregning af undervisningstillæg ved 561 timer Op til 650 timer á 15,80 kr. 561 timer * 15,80 kr ,80 kr. Beregning af forskel mellem undervisningstillæg ved 703 timer og 561 timer Forskel ,58 kr ,80 kr ,78 kr. Sct. Knudstillæg: Sct. Knudstillæg er et tillæg, der arbejder hen mod en lønparallelitet med folkeskolen og gives til alle lærere på Sct. Knuds Skole. Ideen er at enkelte af tillæggets punkter skal være de samme år efter år. Andre punkter kan udskiftes alt efter årets fokuspunkter. - Vær behjælpelig med materiale til vikarmappen - Udarbejde årsplaner - Udvikling af afdelinger - Vær behjælpelig med PR-materiale Størrelsen af Sct. Knudstillæg beregnes således: Når de funktionsbestemte enkelttillæg er uddelt fordeles resten af nylønspuljen til samtlige lærere beregnet på deres ansættelsesgrad. Altså: kr. - funktionsbestemte enkelttillæg = samlede mængde af Sct. Knudstillæg Sct. Knuds Skole har i den forbindelse i fællesskab med TR aftalt at en del af Sct. Knudstillægget kan indgå i beregningen af, hvad skolen og TR i fællesskab beslutter at udmønte til de ansatte. Fx:

3 Sct. Knuds skoles udgifter til personalefester, som skolen fuldt afholder. Udgifter til en frugtordning som skolen afholder. Udgifter til brødordning som skolen til dels afholder. Det er Sct. Knuds skoles hensigt at skaffe plads i det kommende budget til en drikkeautomat til de ansatte, som skolen også vil afholde alle eller dele af udgifterne på. Tillæg/godtgørelse: Undervisningstillæg: For undervisning ydes følgende tillæg, som er pensionsgivende for ansatte med en forsikringsmæssig pensionsordning: Lærere Pr. 1. august ,9 timer 15,80 kr. pr. time ,9 timer 94,77 kr. pr. time ,9 timer 126,36 kr. pr. time 750 timer og derover 157,96 kr. pr. time Tillægget udbetales løbende på grundlag af det planlagte antal undervisningstimer ekskl. vikartimer mv., i henhold til aktivitetsplanen. Godtgørelse for yderligere pålagte undervisningstimer, herunder vikartimer, udbetales senest ved normperiodens slutning. Ved undervisning under en time ydes tillægget forholdsmæssigt. Der er ved fastsættelsen af tillægget taget hensyn til et med undervisningsomfanget øget behov for forberedelse og efterbehandling af undervisning. Varslingstillæg: Normalt gives tillægget gives hvis der sker ændringer af lærerens arbejdstidsplan med et varsel på mindre end 96 timer. Hvis varslet for omlægningen af mødetiden ikke overholdes, ydes der for hver påbegyndte halve time 10,00 kr. Sct. Knuds Skole har valgt, at der i stedet gives et fast tillæg på 290,00 kr.(97-niveau) til fuldt og helt afregning i forbindelse med ukorrekt varsling. Ulempegodtgørelse: Der ydes et tillæg som godtgørelse for tjeneste på ubekvemme tidspunkter i forbindelse med: Deltagelse i lejrskoler og skolerejser Møder i rådgivende organ Medvirken ved prøver/eksamer Lokalt aftalte akkorder, herunder den del af arbejdsopgaven, der som aftalt skal udføres på skolen, fx træffetid Tillægget udgør 540 kr. årligt (97-niveau). For ansatte med under halvdelen af fuld tjenestetid ydes tillægget med halvdelen af beløbet.

4 Ekstra tjeneste: Ved ekstra tjeneste forstås tjeneste, der er varslet med mindre end 24 timer, og som er placeret uden tidsmæssig sammenhæng med den øvrige tjeneste. Såfremt læreren indkaldes til ekstra tjeneste med et varsel på mindre end 24 timer, medregnes denne i arbejdstidsopgørelsen med mindst 3 timer. (Jvf. 3-timersreglen) 3-timersreglen Når en ansat skal møde på skolen efter arbejdstidsplanen, skal der for den enkelte dag mindst medregnes tre timer, dvs. 180 minutter. Opfyldningen af tiden til 180 minutter skal fremgå af arbejdstidsplanen, fordi læreren skal stå til rådighed for andet relevant arbejde i denne tid. Den enkelte ansatte kan anmode skolen om, ikke at ville stå til rådighed i nogle af disse timer. Hvis læreren ikke står til rådighed indgår opfyldningstiden til de 3 timer ikke i arbejdstidsopgørelsen. I det indeværende skoleår er det Sct. Knuds Skoles forståelse at frikvarters indregnes i 3- timersreglen, idet denne frikvartersakkorden kompenserer for langt de fleste steder, hvor 3- timersreglen ikke overholdes. Der er enighed om, at ordningen mellem 3-timersreglen og frikvartersakkorden ikke er gennemskuelig og derfor skal forhandles i det kommende skoleår. Mellemtimer: (fritime >< rådighedstime) I arbejdstidsplanen skal det tilstræbes, at den daglige tjeneste er samlet, og at den normalt foregår på hverdage, mandag til fredag. Arbejdet kan dog, højest 40 gange årligt, deles i 2 dele. Indtil yderligere 20 gange om året kan tjenesten være delt, når hensynet til møder og arrangementer med udefra kommende gør det nødvendigt. Ved delt tjeneste forstås tjeneste, der efter arbejdstidsplanen er delt i flere dele, fx undervisning om formiddagen og et møde om eftermiddagen. Der må ikke planlægges med delt tjeneste mellem undervisningsaktiviteterne, derfor skal den ansatte have tid for mellemtimer. Vælge mellem to modeller Fritimer: Hvor man ikke står til rådighed og derfor heller ikke får løn Rådighedstime: Hvor man står til rådighed for andet arbejde i mellemtimerne anvist af skolelederen.

5 Vikararbejde (Protokollat af 28. juni 2006 om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, 5) Vikararbejde inddeles i omlagt tid og vikartimer Omlagt tid: Inden for det begyndelses- og sluttidspunkt, der er fastlagt i arbejdstidsplanen, kan den ansatte pålægges at varetage andre arbejdsopgaver end de på arbejdstidsplanen anførte. Omlagt tid udløser ikke timer til optælling. Vikartimer: Der kan ske tilføjelser til arbejdstidsplanen således, at begyndelsestidspunktet er tidligere og/eller sluttidspunktet senere. Sådanne ændringer af arbejdstidsplanen skal gives med et varsel på mindst 96 timer. Hvis varslet for omlægningen(tilføjelsen) af mødetiden ikke overholdes, ydes for hver af de omlagte timer en godtgørelse. Godtgørelsen er fuldt og helt afregnet af Varslingstillægget (se ovenfor). Vikartimer præsteret i årets løb skal fremgå af årsopgørelsen. Sct. Knuds Skole bestræber sig på, at vikartimevarslingen sker senest dagen før kl. 12:30.

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2008 Cirkulære af den 4. februar 2009 Perst. nr. 006-09

Læs mere

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER

FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER FAQ OM DE NYE ARBEJDSTIDSTIDER Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg, dog undtaget

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved AARHUS TECH

Arbejdstid for lærere ved AARHUS TECH Arbejdstid for lærere ved AARHUS TECH Arbejdstidsaftalen af 28. november 2008 med lokale aftaler juni 2013 Juni 2013 1/37 Indholdsfortegnelse Forord Arbejdstidsaftalen af 28.11.2008 med lokalt aftalte

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2009 Cirkulære

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

A n s æ t t e l s e s v i l k å r

A n s æ t t e l s e s v i l k å r Side 1 A n s æ t t e l s e s v i l k å r OK 08-11 Frie Grundskoler Side 2 Ansættelsesvilkår OK 08-11 Af Mogens Esmarch og Mariann Skovgaard Grafisk design: Prinfo Bogen er sat med: Times New Roman Og trykt

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere