Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk"

Transkript

1 Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: Mail:

2 Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte tillæg 4 Kvalifikationstillæg 4 Funktionstillæg 5 Engangsvederlag 6 Proces for forhandling af tillæg 6 Offentlighed 6 Evaluering og ændringer 7

3 Formål Lønpolitikkens formål er, at løn bliver et incitament, der understøtter Centrets målopfyldelse. Herunder skal den sikre en gennemskuelig lønfastsættelse, hvor den enkeltes lønniveau hænger klart sammen med og kan begrundes ud fra: Centrets strategi, resultatkontrakt og handleplaner herunder aftaler ved medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Medarbejderens kvalifikationer og arbejdsopgaver og deres bidrag til realisering af strategi og resultatmål Centrets budgetter og de heriliggende prioriteringer Overordnede aftalemæssige rammer Udbud og efterspørgsel på kompetencemarkederne Lønniveauerne skal således være forståelige og rimelige i lyset af ovenstående forudsætninger. Løn vil altid være en vigtig del af den pakke af incitamenter, som motiverer en medarbejder på Centret. Ved siden af indgår andre incitamenter: udviklings muligheder, autonomi og generel trivsel på arbejdspladsen. Med hensyn til lønniveauer vil Centret qua sine økonomiske rammer aldrig kunne være førende, men vil godt kunne være det med hensyn til de andre incitamenter. Derfor er ambitionsniveauet for lønpolitikken som nævnt først og fremmest, at lønniveauerne skal kunne forklares og opleves som rimelige ud fra de givne forudsætninger. Lønpolitikken gælder for alle ansatte på Centret bortset fra centerlederen. Lønelementer Centret ønsker i videst muligt omfang at anvende principper i ny løn. Målet er, at løn i højere grad skal hænge sammen med kvalifikationer og arbejdsopgaver (funktioner) og i mindre grad med anciennitet. Samtidig respekterer Centret de områder, hvor medarbejderne aftalemæssigt har en ret til selv at vælge, om man vil være omfattet af det nye eller gamle lønsystem. I aflønningen efter det ny lønsystem indgår fire elementer: 1. Basisløn 2. Kvalifikationstillæg 3. Funktionstillæg 4. Engangsvederlag Hertil kommer: evt. centralt fastsatte tillæg evt. lokalt trufne individuelle eller gruppevis særlige aftaler (f.eks. seniorordninger og sær-

4 lige personalegoder ) For ansatte på gammelt lønsystem er lønnen sammensat af andre elementer og der kan ikke ydes varige kvalifikationstillæg til ansatte på gammelt lønsystem. Basisløn og centralt fastsatte tillæg Basisløn og centralt fastsatte tillæg honorerer de arbejdsopgaver og kvalifikationer, der danner grundlag for det generelle stillingsindhold. Kvalifikationstillæg Kvalifikationstillæg kan ydes, når medarbejderen besidder faglige, sociale og person lige kvalifikationer, der har væsentlig betydning for Centrets målopfyldelse. Tillæggene kan ydes i forbindelse med rekruttering, hvis det er nødvendigt for at tiltrække medarbejdere med de rette kvalifikationer. Tillæggene kan også gives som anerkendelse til medarbejdere, der udvikler nye personlige, strategiske og faglige kompetencer, som er vigtige for Centrets målopfyldelse. Endelig kan tillæggene gives for at fastholde medarbejdere med henblik på at sikre faglig kontinuitet på højt niveau. Som udgangspunkt kan alle disse kompetencer danne grundlag for tillæg. Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer I vurderingen af om en kvalifikation skal danne grundlag for tillæg, lægger vi vægt på følgende: Medarbejderen skal have demonstreret et højt niveau inden for denne kvalifikation De pågældende kvalifikationer skal være væsentlige for realiseringen af Centrets strategi og mål, herunder f.eks. når de repræsenterer områder, som søges styrket i resultatkontraktperioden. Tillægsstørrelser Kvalifikationstillæggenes størrelse relateres til tillæggenes individuelle motivering og vil med mindre særlige forhold gør sig gældende ikke være mindre end kr. (i nutidskroner) årligt. Beløbet er inklusiv pension af hensyn til de forskellige pensionssatser i overenskomsterne. Der tilstræbes konsekvent praksis i tildeling af tillæg. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel som varige, pensionsgivende og regulerede i forhold til den almindelige lønudvikling.

5 Eksempler på begrundelser for kvalifikationstillæg: Medarbejderen har opdyrket et nyt kompetenceområde, som er vigtigt for målopfyldelsen, f.eks. ved ibrugtagning af nye administrative systemer eller iværksættelse af nye konsulentaktiviteter. Medarbejderen har udviklet en høj grad af selvstyring i tilrettelæggelsen af sit arbejdsfelt. Medarbejderen udviser stærke sociale færdigheder med hensyn til at udvikle samarbejde og koordinering inden for teams og mellem teams. Medarbejderen demonstrerer stærke faglige og sociale færdigheder i udviklingen af et samarbejde med nye eksterne parter. Funktionstillæg Funktionstillæg ydes til varetagelse af konkrete funktioner, f.eks. særlige opgaver, som klart adskiller sig fra det almindelige stillingsindhold, eller hvortil der er knyttet særlige ulemper. Kriterier for bedømmelse af funktioner I vurderingen af om en funktion skal danne grundlag for tillæg, lægges der vægt på: Funktionens betydning for Centrets målopfyldelse Funktionens krav til og belastning af medarbejderen, herunder omfanget af det forbundne ansvar Varighed og tillægsstørrelser Funktionstillæg er tidsbegrænsede og gælder kun, så længe funktionen varetages. Funktionstillæggenes størrelse relateres til tillæggenes individuelle motivering og vil med mindre særlige forhold gør sig gældende ikke være mindre end kr. (i nutidskroner) årligt. Beløbet er inklusiv pension af hensyn til de forskellige pensionssatser i overenskomsterne. Der tilstræbes konsekvent praksis i tildeling af tillæg. Funktionstillæg ydes som hovedregel som varige, pensionsgivende og regulerede i forhold til den almindelige lønudvikling. Eksempler på begundelser for funktionstillæg: Medarbejderen koordinerer fælles opgaver i et team eller på tværs af teams Medarbejderen skal i det kommende år være projektleder for et stort udviklingsprojekt, som indebærer en stor arbejdsbelastning og et stort ansvar

6 Engangsvederlag Engangsvederlag gives for den særlige indsats og resultater i forbindelse med både udviklingsog driftsopgaver. Der lægges bl.a. vægt på, at indsatsen: har stor betydning for målopfyldelsen har stillet særlige arbejdsmæssige krav til medarbejderen Tillægsstørrelsen er som udgangspunkt minimum kroner. Proces for forhandling af tillæg Ved nyansættelser eller større ændring i jobindhold kan en medarbejder bede om tillæg. Anmodningen forhandles mellem tillids repræsentant og centerleder, hvorefter der indgås aftale, i det omfang kompetencen er uddelegeret fra Velfærdsministeriet. I øvrige tilfælde forhandles der mellem Velfærdsministeriet og den relevante faglige organisation. I forbindelse med MUS-runderne foretages en årlig vurdering af medarbejderens kompetenceprofil og opgaveportefølje, som danner udgangspunkt for den senere lønforhandling. Ved de årlige lønforhandlinger kan medarbejderen tildeles tillæg og/eller engangsvederlag I budgettet for hvert år afsættes afsættes en pulje til tildeling af tillæg dels i forbindelse med nyansættelser, dels i forbindelse med nuværende ansatte. De ordinære lønforhandlinger holdes hvert år i april, med mindre andet er aftalt i Samarbejdsudvalget. Det nøjagtige tidspunkt for forhandlingen udmeldes senest 1. februar. Tidspunktet for ikrafttræden af tillæg er som hovedregel 1. april samme år. Indtil 14 dage før lønforhandlingen kan medarbejdere og skal centerleder komme med begrundede forslag til tildelinger med angivelse af beløb. Forslagene forhandles mellem tillidsrepræsentanten og centerleder, hvorefter indgås aftale, i det omfang kompetencen hertil er uddelegeret fra Velfærdsministeriet. I øvrige tilfælde forhandles tillæggene mellem Velfærdsministeriet og den relevante faglige organisation. Offentlighed Centret ønsker fuld offentlighed om løndannelsen. Der udarbejdes en lønoversigt, som rundsendes efter nærmere aftale med tillidsrepræsentant, og alle indstillinger om tillæg fra medarbejdere og centerleder gøres tilgængelige via fællesdrevet på samme dag inden lønforhandlingen. Når der er tildelt et tillæg eller engangsvederlag, offentliggør centerlederen navn, beløbsstørrelse og begrundelse, ligesom der gives begrundelse for afslag.

7 Evaluering og ændringer På førstkommende samarbejdsudvalgsmøde drøfter Samarbejdsudvalget den foregående lønrunde samt planerne for næste års lønrunde. Her drøftes det, om lønpolitikken er i overensstemmelse med Centrets mål og personalepolitik, og om lønpolitikken har været med til at udvikle Centrets virksomhed. Forslag til ændringer kan forelægges af begge parter til beslutning i bestyrelsen.

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalepolitik ved VUC Roskilde

Personalepolitik ved VUC Roskilde Personalepolitik ved VUC Roskilde Juni 2015 2015 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indholdsfortegnelse Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 1 Overordnet formål... 4 VUC Roskilde

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

A n s æ t t e l s e s v i l k å r

A n s æ t t e l s e s v i l k å r Side 1 A n s æ t t e l s e s v i l k å r OK 08-11 Frie Grundskoler Side 2 Ansættelsesvilkår OK 08-11 Af Mogens Esmarch og Mariann Skovgaard Grafisk design: Prinfo Bogen er sat med: Times New Roman Og trykt

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger LØNVEJLEDNING for basis-stillinger DANSKE FYSIOTERAPEUTER 1 INDLEDNING... 3 2 SUNDHEDSKARTELLETS LØNMODEL... 4 Fysioterapeuter indplaceres iht. overenskomsterne sådan i lønmodellen:... 4 Hvilket stillingsindhold

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.11 XX/2011 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.11 XX/2011 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere