Lønpolitik for medarbejdere ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet af 4. juli (Revideret 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik for medarbejdere ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet af 4. juli 2008. (Revideret 24."

Transkript

1 Lønpolitik for medarbejdere ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet af 4. juli (Revideret 24. maj 2010) SBrs lønpolitik er opbygget på følgende måde. Afsnit 1-5 Afsnit6-7 Afsnit B Afsnit9 Afsnit 10 Afsnit er fælles ror ane medarbejdergrupper ved SBi. er SBi's lenpolitik for sine VIP-medarbejdere. er en særtig tillægsaftale for SBi's AC-tap medarbejdere'. Aftalen skal suppleres med MU's til enhver tid gældende rammeaftaler vedrørende nyt lønsystem for videnskabeligt personate og AC-TAP. er en særfjg bllægsaftale for SBi's HK-medarbejdere. Aftalen skal suppleres med MU's til enhver tid gældende lokalaftaler om principper for lenfastsættelse for ikke-akademisk Teknisk Administrativt Personale ansat ved Aalborg Universitet er lønpolibldcen for chefer ved SBi. er fælles for alle medarbejdergrupperved SBi 1. Kompetence l henhold bl AAU's rammeaftale (J.nr ).senest revideret den 23. maj 2005 og AAU's delegationsinstruks har direktøren for Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) kompetence til at ansætte, lønforhandle og indgå aftaler for medarbejdere (videnskabelige medarbejdere) inden for SBi. Forhandlingerne og skriftlig aftaleindgåelse sker mellem de forhandlings- og aftaleberettigede parter, dvs. Direktøren for SBi og på den anden side de forhandlere. som organisationerne har udpeget 2. Hvem er omfattet Alle medarbejdere ved SBi er omfattet undtagen direktøren. Afdelingschefer, special- og chefkonsulenterne er omfattet, men kan selv lønforhandle. 3. Lønpolitikkens fonnål SBi's lønpolitik er en del af personalepolitikken og har til formål at sikre, at SBi's opfylder AAU' s og hermed også SBi's strategi, mål, resultatkrav og realisere MU's mission og vision samt værdier. Lønpolitikken er samtidigt et ledelsesværktøj og motivationsværktøj, som skal bruges fleksibelt og dermed danne grundlag for en fleksibelløndannelse, som kan understøtte SBi's/MU's mål, strategi og resultater Lønpolitikken skalligeledes bidrage til i endnu højere grad at motivere medarbejderne og til at honorere deres kvalifikationer, initiativer, resultater og adfærd. Lønpolitikken og lønstrukturen skal således afspejle medarbejdernes resultater, ledelses- og projektansvar, kompetencer, kvalifikationer og indsats individuelt og i projekter mv. Lønpolitikken skal endvidere sikre grundlaget for rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere. 1 Herunder også medarbejdere i stillinger omfattet af Konstruktørforeningens forhandlingskompetence. 1

2 SBi's lønpolitik mål efat være ldar og gennemskuelig. Resultatlønsaftaler, loiterier" for lideting af tillæg og engangsvedertag skat være enkle og gennemskuelige. 4. LønudvilEiing Det er SBi"s udgangspunkt, at lønudvijdingen skal følge lønudviklingen på andre sammenlignqe områder inden for det offentlige. Der skal i lønpo[rtjdæn sikres en hensigtsmæssig balance mellem faste og variable løndele. 5. Hvilke tillægstyper og vederlag SBi anvender følgende tillægstyper for sine medarbejdere: 5.1. Kvalifikationstillæg Kvalifikationstillæg er pensionsgivende. l denne lønpolitik findes der to slags kvalifikationstillæg - de generelle kvalifikationstidæg og de specielle kvalifikationstillæg. Ved tildeling af generelle kvalifikationstillæg vil der blive lagt vægt på følgende (uprioriterede) kvalifikationer: - Faglige kvalifikationer, når der kontinuerligt ydes en særlig kvalificeret faglig indsats, erfaring og specialviden af betydning for udførelse af arbejdet, øgning af faglige kompetencer. - Personlige kvalifikationer, f.eks. ansvarlighed, omstillingsvilje og -evne, selvstændigt initiativ, resultatorientering, kreativitet og effektivitet i opgaveløsningen, ro og overblik i pressede situationer. - Kollegiale kvalifikationer, f.eks. særlige evner til at samarbejde og indgå i tværfaglige sammenhænge, evner og vilje til videndeling, kollegialt ansvarlighed og evne til at fremme gode arbejdsmæssige forhold. - Ledelsesmæssige kvalifikationer, f.eks. resultat- og målsøgende, synlighed og situationsbestemt ledelse, overblik i spidsbelasblingssituationer med stort arbejdspres, evne til coaching og garant for velfungerende teams. - Andre årsager, f.eks. fastholdelse, rekruttering, balancen i forhold til tilsvarende stillinger internt og i forhold til det øvrige arbejdsmarked. Kriterierne for tildeling af de specielle kvalifikationstillæg beskrives i afsnit 7 og 8 for hver enkelt personalegruppe Funktionstillæg Funktionstillæg er pensionsgivende, medmindre andet er aftalt. Ved ophør af funktionen gælder almindelige opsigelsesvarsler Engangsvederlag Engangsvederlag er normalt ikke pensionsgivende medmindre andet er aftalt 5.4. Engangsvederlag relateret til opfyldelse af SBi's resultatkontrakt (tidligere kaldet resultatløn) Der henvises til Lokalaftale om udmøntning af engangsvederlag relateret til opfyldelse af SBi's resultatkontrakt indgået den 26. maj Engangsvederlag er normalt ikke pensionsgivende medmindre andet er aftalt. 2

3 6. Lenpolitik for VIP-meclaJbejden! 6.1. StiDinger og funktioner SBi kan ansætte indenfor følgende videnslcabelige sti inger: Ph.d. stipendiat- er en ansat lønmodtager, som i ansættelsen skal gennemføre en formel forskeruddannelse. De er såtedes underlagt både en uddannelsesbekendtgørelse og en ansæhelseskontj som lijsammeo1 udgør rammerne for ansættelsen og uddannelsens gennemførelse. Vldenskabeftge assistenter-er en tidsbegrænset videnskabelig sblling. Forskeriadjunkt er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling Seniorforsker/lektor er som hovedregel en varig stijiing, men kan opslås og besætles med tidsbegrænsning. Professor med særlige opgaver- stidingen indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt opgaver i øvrigt. som er knyttet til professorstillinger. De funktionsbestemte opgaver kan have en varighed på 3 til 5 år med mulighed for forlængelse til 8 år. Efter udløb af sbllingen er vedkommende sikret en fortsat ansættelse på seniorforsker/lektor vilkår. Professor - et professorat er normalt en fast stilling, men kan også opslås og besættes med tidsbegrænsning. Ansættelsen sker noonalt på overenskomst vilkår, svarende til tjenestemandsansættelse i Ir. 37. Der ydes et pensionsgivende tillæg, der udligner forskellen mellem det aktuelle løntrin på den fællesakademiske lønskala og Ir. 37. Seniorrådgivere er som hovedregel en varig stilling, men kan opslås og besættes med tidsbegrænsning. 7. Kvalifikations- og funktionstillæg-vip 7.1. Specielle kvalifikationstillæg til ph.d., videnskabelige assistenter, forskere og seniorforskere Kriterier for specielle kvalifikationstillæg for ph.d.- stipendiater Der er tale om en uddannelsesstilling, hvor der nannalt Ikke ydes kvalifikationstillæg, der kan dog ydes et kvalifikationstillæg begrundet i særlige forudsætninger Kriterier for specielle kvalifikationstillæg for videnskabelige assistenter Der kan ydes et kvalifikationstillæg begrundet i erhvervede forudsætninger forinden ansættelsen f.eks. erhvervet ph.d.-grad eller begrundet i en særlig erhvervserfaringisærlige kvalifikationer i løsning af forsknings- og udviklingsopgaver Kriterier for specielle kvalifikationstillæg for forskere/adjunkter Da der er tale om en videreuddannelsesstilling ydes der nannalt ikke kvalifikationstillæg. Der kan ydes et kvalifikationstillæg begrundet i erhvervede forudsætninger forinden ansættelsen eller begrundet i en særlig erhvervserfaringisærlige kvalifikationer i løsning af forsknings- og udviklingsopgaver Kriterier for specielle kvalifikationstillæg for seniorforskere/lektorer og vederlagsstørrelser Der kan udover stillingsmæssige tillæg ydes pensionsgivende kvalifikationstillæg på fire niveauer: 1, 2a, 2b og 3 på hhv kr., kr., kr. og kr.. i 97-grundbeløb. (i alt hhv , , og kr. i 97-niveau) 3

4 Tabel 1 Eksempler på kvafrlikatior!stil"æg {sluurin, netto, 97- grundbeløb) StilJingskategori Skalaløn CentJaJe kvauid kval.bl l.2 kval.til1.2 kval.bl l.3 tillæg i alt SanEtswn tillæg.1 a b seniorrådg/lektor 'll.288 & kval.till & kval.till. 2a & kval.till. 2b & kval.tiji. 3* Særligt min nm B kvalifikationstill l Alle som er tildelt kvalifikationstillæg 3 ender på samme lønniveau. KvalifikationstiHæg 1, 2a, 2b og 3, samt det særlige kvaftfikationstillæg er varige. Kvalifikationstillæg 1, 2a, 2b og 3 samt det særlige kvalifikationstillæg er i lighed med sbllingsmæssige tillæg knyttet til en given sblling og bortfalder, såfremt den ansatte skifter stilling. Ved stillingsskift har medarbejderne ikke krav på at opretholde tillæg fra den hidtidige stilling. Den samlede løn i den nye stilling afhænger af en konkret forhanetung mellem ledelse og tillidsrepræsentant Seniorforskere - kvalifikationstillæg 1 Kvalifikationstillæg 1 ydes, hvis den videnskabelige medarbejder - udfører forskerarbejde gennem en stadig indsats og på en fuld tilfredsstillende måde, dvs. selvstændigt eller som projektleder for flere, -tager ansvar for og gennemfører større forskningsarbejder, - selvstændigt udarbejder forskningsprojekter, artikler eller andet formidlingsarbejde, herunder undervisning og myndighedsopgaver. - formår at etablere og indgå i samarbejde med rekvirenter og aftager af SBIIAAU's produkter Seniorforskere-kvalifikationstillæg 2a Kvalifikationstillæg 2a ydes, udover kvalifikationstillæg 1, hvis - medarbejderen på S Bi har opnået en særlig viden udover hvad der fagligt kræves for at blive seniorforskernektor. Denne viden skal have et niveau, der er dokumenteret og anerkendt internationaltgennem deltagelse i internationale forskningsprojekter, artikler i internationale reviewede tidsskrifter samt deltagelse i internationale konferencer med paper. Den særlige viden skal endvidere være efterspurgt af SBi/AAU's kunder og i særlig grad bidrage til SBi/AAU's prestige. - seniorforskeren udviser særlige gode evner til at etablere og dyrke nye fag- eller forskningsområder, der har betydning for SBiiAAU Seniorforskere-kvalifikationstillæg 2b Kvalifikationstillæg 2b ydes, udover kvalifikationstillæg 1 og 2a, hvis den videnskabelige medarbejder ud fra en helhedsvurdering af deres kvalifikationer har hævet sig over niveauet for kvalifikationstillæg 2a. og således udviklet sig yderligere inden for forskningsområdet Seniorforskere-kvalifikationstillæg 3 Kvalifikationstillæg 3 ydes. ud over kvalifikationstillæg 1, 2a og 2b, hvis den videnskabelige medarbejder ud fra en helhedsvurdering af deres kvalifikationer i forhold til følgende punkter har opnået: 4

5 - En international førende position inden for et fagligt felt. der er af betydning for SBI /AAlls udvikfmg dokumenteret gennem artikler i reviewede tidssjaiftef og tilsvarende - Særuge gode evner til at etablere og gennemføle samarbejde med pæær uden for SBIIAAU - både videnskabelige medarbejdere eller praktijære i indland og udland - Bidraget meget væsendigt ti formidling, undervisning agfeder myndighedsopgaver inden for områder, som er vigtige for S Bi -l sættig grad har bidraget til SBrs indtjening ved egen fofskning eller ved at initiere og sikre gennemførelse af forskningsprojekter. - Særftge gode evner til at etablere og dyrke nye fag- eler folskningsonvåder, der har betydning for SBifMU. 7.1A.S Seniorforskere med særligt kvalifikationstidæg Det sæs1ige kvalifikationstillæg ydes, ud over kvalifikationstillæg 1, 2 og 3, hvis den videnskabelige medarbejder ud fra en helhedsvurdering af deres kvalifikationer i forhold til følgende punkter har opnået - min. 8 års anciennitet på lektor/seniorforskerniveau - en international førende position inden for et fagligt felt, der er af væsenuig betydning for SBI /AAU's udvikling dokumenteret gennem artilder i reviewede tidsskrifter og tilsvarende - i udpræget grad at have medvirket til videndeling - særlige gode evner til at etablere og gennemføre strategiske samarbejde med parter uden for SBIIAAU - både videnskabelige medarbejdere eller prakb"kere i indland og udland - bidraget meget væsentligt til fonnidting, undervisning og/eller myndighedsopgaver inden for områder, som er vigtige for SBi - i særlig grad har bidraget til ssrs indljening til forskningsområde, herunder ph.d. og lignende. - forskningsresultater og/eller undervisningskompetence, der ligger i top Andre kvalifikationstillæg Kvalifikationstillæg til professorer med særlige opgaver Professorer rnso indplaceres på ae-lønskalaen - normalt lønmæssigt svarende tillønramme 37 begrundet i særlige kvalifikationer, særlige opgaver og særligt omfattende arbejde nationalt og internationall Kvalifikationsniveauet for prof. mso svarer bl de ordinære professorstillinger, men for en prof. mso lægges der vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Samtidig skal vedkommende kunne varetage særlige funktionsbestemt opgaver, der er knyttet til stillingen, da stillingen jo er tidsbegrænset. Kvalifikationstillæg kan forhandles. Vilkårene for tilbagetræden fra en stilling som professor mso skal aftales ved ansættelsen Kvalifikationstillæg til professorer Kvalifikationskravene for en professor er: dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder videreudviklet et fagområde. Vedkommende skal kunne varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner. Der kan også stilles andre krav: feks. l forhold til videnog teknologioverførsel samt f.eks. Patentering og samarbejde med eksterne parter. Kvalifikationstillæg kan forhandles Kvalifikationstillæg til seniorrådgivere 5

6 Seniooådgivere kan efter fomandling ydes et kvali5lcationst for fx at udføre rådgivningsarbejde gennem en S!adig indsa2s og på en fuld tilfredsstilende made, dvs.. ~eller som projektleder for flere, -lager ansvar for og gennemfører større rådgivningsopgaver - selvstændigl udarbejder rådgivningsprojekter, artilder eller andet formidfmgsarbejde, bl.a. rnyndighedsl"ådivning - fonnår at elablele og indgå i samarbejde med rekvirenter og aftaler af SBiiMtrs pnxlukler Krilerier for funktionstillæg og principper for vederlagssflmelse for alle videnskabeuge medarbejdere FunJctionstillæg er knytlet til varetagelse af konkrete, nærmere definerede arbejdsopgaver, ansvarsområder eller ledelsesfunktioner. Der ikan f.eks. ydes funktionstitlæg for: - varetagelse af særlige koordineringsopgaver eller specialistfunktioner - varelageise af udviklingsopgaver både inden for forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning og fomooiing - varetagelse af særlige opgaver, der indebærer en sb!jrre arbejdsindsats Ydelsen af funktionstillæg forudsætter, at der i aftalen for tidægget foreligger en beskrivelse af, hvilke funktioner tjllægget gives for. De nye funktioner indarbejdes i stillingsbeskrivelsen. Funktionstillægget er på minimum kr. i 97-grundbetøb. 7 A. Kriterier for engangsvederlag og principper for vederlagsstørrelse for alle videnskabelige medarbejdere Engangsvederlag er et tillæg, der ydes en gang til honorering af en særlig og ekstraordinær indsats. Det kan f.eks. dreje sig om en særlig indsats på vejlednings- eller undervisningsområdet, en betydelig forskningsindsats eller tilvejebringelse af store eksterne midler eller ledelse af et kompleks forskningsprojekt, afgrænsede ledelsesopgaver, ud- og afvikling af store og arbejdskrævende konferencer. En særlig indsats i forbindelse med ph.d.-studerende eller bidraget til at tittrække gæsteforskere. Tæft for og evnen til at opdyrke myndighedsopgaver og tværgående samarbejder. listen er ikke udtømmende. Engangsvederlaget er for tiden på kr. for en fuldtidsstilling Ph.d.-stipendiater, der har ydet en særlig indsats eller opnået at publicere artikler ud over, hvad der har været fastsat i studieplanen, kan tildeles et engangsveder1ag på kr Engangsvederlag relateret til opfyldelse af SBi's resultatkontrakt Resultatløn gives som engangsvederlag for en særlig indsats, der har bidraget til opfyldelse af målene i AAU/SBi's resultatkontrakt med EBST. Der henvises i øvrigt til lokalaftale om udmøntning af engangsvederlag relateret til opfyldelse af S Bi' s resultatkontrakt (vedlægges som bilag). Engangsvederlaget er for tiden på kr. for en fuldtidsansat videnskabelig medarbejder. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til engangsvederlag fra resultatlønspuljen, at man har været ansat mindst 9 måneder af den periode, der udbetales resultatløn for. 6

7 8. Kvafifikdons-og funktionstillæg - teknisk-drninisbaliwe AC-medalbejder'e ansat ved SBi 8.1. SpedeiJe bafifilrationstibæg og principper for vederlagsstøj i Ise Kvatifi11ationst l Der kan ydes et kvalifijætionstillæg (l) på kr. i 97-grundbeløb, hvis medarbejderen - har erfaring inden for det pågældende arbejdsonride, opnået en1en gennem sit ansætleisesfortid på SBiiMU eder ved tidligere beskæftigelse - sefvs!ændigt kan tage ansvar for samt udføre fagligt krævende opgaver inden for sit arbejdsområde, - formår at indgå i værdiskabende samarbejder med andre personalegrupper og eksteme parter Kvalifbtionsb1Jæg 11 Der kan ydes et kvaflfikationstillæg (Il) på min kr. i 97 -grundbeløb ud over kvalifikationstillæg l, hvis medarbejderen - har en sætfg viden af værdi for SBVAAU, ud over hvad der almindeligvis kræves i den pågældende stilling. - kan dokumentere udmærkede og omfattende resultater af sit arbejde inden for det pågældende arbejdsområde, enten gennem sit ansættelsesforhold ved SBi/AAU eller ved tidligere beskæftelse -løbende har vedrigeholdt og videreudviklet sine faglige kompetencer, bl.a. gennem efter- og videreuddannelse samt deltagelse i faglige fora o. lign. - bes1dder særfige tværfaglige kompetencer som er særlig relevant for SBi's arbejdsområder. 8~ Kriterier for funktionstidæg og principper for vederlagsstørrelse Funktionstillæg er knyttet til varetagelsen af konkrete, nærmere definerede arbejdsopgaver, ansvarsområder eller ledelsesfunktioner. Der kan f.eks. ydes funktionstillæg for: - ledelse af eller detlageise i større omstillings- og udviklingsprojekter - varetagelse af særlige koordineringsopgaver eller specialistfunktioner - varetagelse af særlige opgaver, der indebærer en større arbejdsindsats Ydelsen af funktionstillæg forudsætter, at der foreligger en funktionsbeskrivelse. Funktionstillægget er på min kr. i 97-grundbeløb Kriterier for engangsvederlag og principper for vederlagsstørrelse Engangsvederlag er et tillæg, der ydes en gang til honorering af en særlig og ekstraordinær indsats. Det kan f.eks. dreje sig om en ekstraordinær selvstændig eller koordinerende indsats i forbindelse med et udviklingsprojekt eller indførelse af nye it-systemer, særdeles god varetagelse af f.eks. udviklings-. formidlings-, forsknings eller undervisningsopgaver, særlig indsats i spidsbelastningsperioder mv. Listen er ikke udtømmende. Engangsvederlaget er for tiden på kr. for en fuldtidsansat medarbejder Engangsvederlag relateret til opfyldelse af SBi's resultatkontrakt Resultatløn gives som engangsvederlag for en særlig indsats, der har bidraget til opfyldelse af målene i AAU/SBrs resultatkontrakt med EBST. Der henvises i øvrigt tillokalaftale om udmøntning af engangsvederlag relateret til opfyldelse af S B i's resultatkontrakt (vedlægges som bilag). Engangsvederlaget er for tiden på kr. for en fuldtidsansat AC-medarbejder. 7

8 Det er en forudsætning for at komme i betragtning til engangsveder1ag fra resuftauenspujjen, at man har været ansat mindst 9 måneder af den periode, der udbetales resullalløn for. 8

9 9. Kvalifilrations- og f'unlllionstill- HK"ere ansat ved SBi Inden for rammerne af AAU's l.olcalafta!e om principper for lønfasfsættelse, Ny løn for ijdæ..akademisk Teknisk Administrativt Personate ansat ved AaDlorg Universitet (sagsnr ).og tilhørende protokollater aftales der følgende på SBi De følgende kriterier er et supplement bl otganisationsaftalen og lokalaftalen på AAU SpecieDe ltvalifikdonstillæg for konlorfunlctionærer og principper for vededagssmnelse For kontorfunktionærer er aftalt følgende særlige tillægsstruktur for varige tillæg. løngruppe 2, sals l (hidtidige assis1en1er) Der kan på trin 2 ydes et tillæg på kr. (niveau ), hvis medarbejderen opfylderfølgende betingelser: - forskningsisbi relevant erfaring - serviceminded - ansvarlighed i opgaveløsningen - evne til teamsamarbejde løngruppe 2, sats 11 (hidtidige overassistenter) Der kan ydes et tillæg på kr. (niveau ), hvis medarbejderen opfylder følgende betingelser: - er afdelingssekretær uden budgetansvar/adgang til økonomisystem - har selvstændige arbejdsopgaver på sagsbehandlingsniveau - er i stand til selvstændigt at finde løsninger - kunne udvikle/effektivisere det daglige arbejde - kan tage et selvstændigt initiativ - er fortrolig med alle relevante værktøjer på kvalificeret niveau løngruppe 3 {hidtidige kontorfuldmægtige og ekspeditionssekretærer/afdelingsleder) Der kan ydes et tillæg på kr. (niveau ), hvis medarbejderen ud over overnævnte betingelser for løngruppe 2, sats Il opfylder følgende betingelser: - er afdelingssekretær med budgetarbejde/adgang til økonomisystemet - ansvar for at producere budget- og opfølgningsmateriale samt at kvalitetssikre projekt- og ressourcedata i økonomisystemet ELLER - har selvstændigt ansvar for regnskab og løn - er i besiddelse af en lang erfaring og stor viden på området - har vist evne og vilje til at holde sig ajour med teknologisk eller anden udvikling på området Kriterier for funktionstillæg og principper for vederlagsstørrelse Funktionstillæg er knyttet til varetagelse af konkrete, nærmere definerede arbejdsopgaver, ansvarsområder eller ledelsesfunktioner. Der kan f.eks. ydes funktionstillæg for: - ledelse af eller deltagelse i større omstillings- og udviklingsprojekter -varetagelse af særlige koordineringsopgaver eller specialistfunktioner - varetagelse af særlige opgaver, der indebærer en større arbejdsindsats Ydelsen af funktionstillæg forudsætter, at der foreligger en funktionsbeskrivelse. 9

10 Funktionstillægget er på min ,- kr. i 97 -grundbeløb Kriterier for engangsvedertag og principper for vederlagsstørre Engangsvedefiag er et tillæg, der ydes en gang li honorering af en sæffig og ekstraoniinær indsats. Det kan f.eks. dreje sig om en ekstraordinær selvstærkfiq ener koordinerende indsats i forbindelse med et udviklingsprojekt eder indførelse af nye it-systemer, særdeles god varetagelse af f.eks. udvijdingsopgav, fleksibilitet i fort:jindelse med overtagelse af nye opgaver, særtig indsats i spidsbelastningsperioder mv. Listen er ikke udtømmende. Engangsvedertaget er for tiden på kr. for en fukltidsansat medarbejder. 9A. Engangsvedertag relateret til opfyldelse af SBi"s resultatkontrakt Resultatløn gives som engangsvedel1ag for en særlig indsats, der har bidraget til opfyldelse af målene i AAUISBrs resultatkontrakt med EBST. Der henvises i øvrigt til lokalaftale om udmøntning af engangsvedertag relateret til opfyldelse af sars resultatkontrakt (vedlægges som bilag). Engangsvedertaget er for tiden på kr. for en fuldtidsansat HK-medarbejder. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til engangsvedertag fra resultatlønspuljen, at man har været ansat mindst 9 måneder af den periode, der udbetales resultatløn for. 10

11 10. Cheftensområdet ADe afdelingschefer og medarbejdere i løruamme 35 og 36 er omfattet af cheflønspuljen. Ttl denne gruppe kan der aftales kvajifijcations- og funktionstillæg samt engangsvederlag af cheflønspuljen. Ti1 afdelingschefer ydes primært engangsvederlag og tidsbegrænsede tillæg, herunder funktionstillæg. 11

12 11. Forhandlingsprocedure for alle medarbejdere ansat ved SBI Den lokale IøndaM else sker på baggrund af SBi"s samlede budget bl medafbejdeme og lønudviklingen. Forbandfingerne for alle medarbejdere ved SBi sker normalt i 2. kvartal Lønforhandfmger kan herudover aftales, når der er nye funktioner eder nye, væsentlige opgaver og/eder arbejdsomjægninger. Forud for årets forhandlinger orienterer administrationschefen på et møde tillidsrepræsentanterne om budgettet og lønudviklingen. Tidsplanen samt processen aftales på samme møde. Endvidere skal der på samme møde udmeldes en vejledende fordeling til henholdsvis tillæg og engangsvederlag. Til brug for lønforhandlingerne udarbejdes der lønstatistikllister for medarbejderne ved SBi og ved AAU. Afdelingscheferne udarbejder en prioriteret indstilling til direktøren, om hvilke medarbejdere der ønskes at komme i betragtning til de årtige lønforhandlinger. Medarbejderen kan ansøge sin afdelingschef om tillæg, men medarbejderen kan også altid ansøge om tillæg eller vederlag via tillidsrepræsentanten. Såfremt der ikke er en tillidsrepræsentant kan medarbejderen ansøge via vedkommendes organisation. Det tilstræbes at anvende et rimeligt effektivt tidsforbrug på lønforhandlinger, og på den baggrund vil processen blive til rettelagt således, at der nannalt lønforhandles mellem direktøren og alle tillidsrepræsentanterne på samme møde. Til lønforhandlingerne aftales det, hvomår tillæg er gældende fra og hvilke begrundelser der gives for tillæg og engangsvederlag. 12. Offentlighed SBi ønsker størst mulig åbenhed om aftalerne om tillæg og vedertag. På den baggrund er der som udgangspunkt åbenhed om resultaterne af forhandlingerne. 13. Ikrafttræden og opsigelse Lønpolitikken for trådte oprindelig i kraft den 8. juli 2008, og er revideret den 24. maj 201 O. Lønpolitikken evalueres senest efter 3 år fra den oprindelige indgåelsesdato, og dvs. at der skal forelægge en evaluering af indeværende lønpolitik senest den 8. juli Processen aftales i SoS. Hver af parterne kan altid opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 14. Underskrifter Dato: For DJØF m.fl. For IDA 12

13 :t;i/drm~ For Forbundet Kommunikation og Sprog Bilag: lokalaftale om udmøntning af engangsvederlag relateret til opfyldelse af SBrs resultatkontrakt (tidligere kaldet resultauøn} 13

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet. Lokalaftale om løn for VIP. Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet:

Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet. Lokalaftale om løn for VIP. Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet: J.nr. 2012-212-00031 Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet Lokalaftale om løn for VIP Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet: Dansk Magisterforening (DM) Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Akademiske medarbejdere i teknisk-administrative stillinger på DTU, som ikke er omfattet af stillingsstrukturen for videnskabelige medarbejdere.

Akademiske medarbejdere i teknisk-administrative stillinger på DTU, som ikke er omfattet af stillingsstrukturen for videnskabelige medarbejdere. Lønstruktur for akademiske medarbejdere i teknisk-administrative stillinger på DTU (AC TAP) Oktober 2012 Revideret december 2016 (to tillæg tilføjet lønniveau 7) A. Forudsætninger for anvendelsen af lønstrukturen

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet 29. marts 2010 J.nr.: Skriv journalnummer Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet Nærværende aftale er gældende for samtlige akademikere, der

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 15. februar 2006 VIP-lønaftale, Nat.Fak., KU. Side 1 af 4 Sag: 209-0004/06-5801 Generel lønaftale for videnskabeligt personale (VIP) ved Det naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Som

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer

Læs mere

Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet. Lokalaftale om Ion for VIP. Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet:

Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet. Lokalaftale om Ion for VIP. Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet: Sagsnummer: 2016-212-00005 Aalborg Universitet Det Humanistiske Fakultet Lokalaftale om Ion for VIP Aftale indgået mellem følgende organisationer og fakultetet: Dansk Magisterforening (DM) Dansk Psykolog

Læs mere

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 Afsnit A, E, F, G og H er gældende for alle videnskabelige medarbejdere

Læs mere

Aftale om tillægskriterier

Aftale om tillægskriterier Aftale om tillægskriterier ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Tillægskriterierne for Psykologisk Institut er aftalt inden for rammen af det overordnede katalog for indgåelse af aftaler om løntillæg

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 25.september

Læs mere

NY SAMF-LØNAFTALE. Aalborg Universitet Det samfundsvidenskabelige Fakultet. Rammeaftale om lønfastsættelse efter Ny Løn AC-området DS-om rådet

NY SAMF-LØNAFTALE. Aalborg Universitet Det samfundsvidenskabelige Fakultet. Rammeaftale om lønfastsættelse efter Ny Løn AC-området DS-om rådet X A L 3 0 R G 4 UNIVERSITET NY SAMF-LØNAFTALE Aalborg Universitet Det samfundsvidenskabelige Fakultet Rammeaftale om lønfastsættelse efter Ny Løn AC-området DS-om rådet Aftale indgået mellem fakultetet

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Retningslinjer for lønforhandlinger

Retningslinjer for lønforhandlinger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for lønforhandlinger HR og Kommunikation 1.1.2016 University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi bygger på viden Vi er nysgerrige Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsaftalens dækningsområde side 3 2 Ansættelse side 3 4 Løn side 3 10 Arbejdsbestemte

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling Retningslinjer for afvikling af lønforhandling I henhold til personalepolitikken er det Aarhus Universitets mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer. Dette

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 7. august 2003 mellem Dansk

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere

Aftale om kvalifikationstillæg. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. >Indsæt navn på faglig organisation samt navn på tillidsrepræsentant<

Aftale om kvalifikationstillæg. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. >Indsæt navn på faglig organisation samt navn på tillidsrepræsentant< Aftale om kvalifikationstillæg mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen & >Indsæt navn på faglig organisation samt navn på tillidsrepræsentant< Der er >indsæt dato, måned, år< indgået aftale om, at der tildeles

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2017 Cirkulære af 25. januar 2017 Modst. nr. 006-17 PKAT nr. 0242 J.nr. 2014-1513-0128 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer

Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer Marts 2012 / MB Journalnummer: 1-13-7-10-10 Aftale om lokal løndannelse for sygeplejersker og radiografer Aftalen gælder fra 1. april 2010 og indeholder generelle bestemmelser og følgende aftaler om tillæg:

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2015 Cirkulære af 18. september 2015

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lønpolitikken er en integreret del af personalepolitikken, der har til formål at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere.

Lønpolitikken er en integreret del af personalepolitikken, der har til formål at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere. Lønpolitik for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Lønpolitikken skal understøtte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi og værdier. Formålet er at motivere medarbejderne til at yde en særlig god

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Katalog for indgåelse af aftaler om løntillæg for overenskomstansatte videnskabelige medarbejdere ved enhederne på Science and Technology

Katalog for indgåelse af aftaler om løntillæg for overenskomstansatte videnskabelige medarbejdere ved enhederne på Science and Technology AARHUS FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITY Katalog for indgåelse af aftaler om løntillæg for overenskomstansatte videnskabelige medarbejdere ved enhederne på Science and Technology - gældende

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Lønpolitik for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 24. JUNI 2005

Lønpolitik for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 24. JUNI 2005 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Lønpolitik for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 24. JUNI 2005 Lønpolitikken på Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og NIS Socialpædagogeme Lillebælt. for mellemledere (afdelingsledere og afdelingsledere som er

Forhåndsaftale mellem Vejle Kommune og NIS Socialpædagogeme Lillebælt. for mellemledere (afdelingsledere og afdelingsledere som er Gældende fra 1.4. 2015 NIS 64.01 stedfortrædere) ansat i Handicap Drift, Velfærdsforvaftningen for mellemledere (afdelingsledere og afdelingsledere som er Denne forhåndsaftale gælder for ansatte mellemledere

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste

Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste 1997 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...2

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere