efl t St I N I 5 i 5 5 i I, T grupper. Lonpolitikken omfatter samtlige ansatte i departementet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efl t St I N I 5 i 5 5 i I, T grupper. Lonpolitikken omfatter samtlige ansatte i departementet."

Transkript

1 efl t St I N I 5 i 5 5 i I, T Vedta get på AMSU den 30. september 2013 Lønpolitik for Kulturministeriets departement Resultatorienteret, engageret og åben 1. Formål Lonpolitikken tager udgangspunkt i departementets mission, vision, værdier og perso nalepolitik og udgør den overordnede ramme for londannelsen. Lonpolitikken skal un derstotte implementering af personalepolitikken. Grundlaget for lonpolitakken udgores desuden af de relevante overenskomster og aftaler mv. for departementets personale grupper. Lonpolitikken omfatter samtlige ansatte i departementet. Lonpolitikken skal sikre, at alle har kendskab til de kriterier, der lægges til grund ved lonfastsættelsen i departementet, til de grundlæggende elementer i londannelsen og til den lonstatistik, der understotter de konkrete forhandlinger. Udmontningen af lonpoli tikken, herunder processerne ved lonforhandlingerne skal være åbne, konstruktive og opleves som retfærdige. Åbenhed og gennemsigtighed opnås bl.a. gennem dialogen om lønnen i forbindelse med de årlige lonforhondlinger. Ny løn indebærer, at londannelsen er individuel og præstationsorienteret og tager ud gangspunkt i konkrete vurderinger af den enkeltes indsats. Dialogen om hvorfor, og hvorfor ikke, der ydes tillæg er derfor af afgørende betydning for, om den samlede effekt af lonpolitikken bliver oplevet som retfærdig af alle Lønpolitikken og departementets værdigrundlag Departementets 3 grundlæggende værdier er: Vi er resultatskabende Vi arbejder målrettet og effektivt med de opgaver, vi skal lose. Faglighed og kvalitet er styrende faktorer for os. Vi har det fornødne overblik og er veimformerede om, hvad der rør sig kulturpolitisk og i kulturlivet, så vi kan foretage de nødvendige prioriteringer i vores arbejde. Vi er engagerede Vi tager initiativ og er på forkant med udviklingen. Det giver entusiasme i vores arbej de og motiverer os til at yde vores bedste. Vi udviser ansvarlighed og loyalitet og er kendt som troværdige samarbejdspartnere. Vi udviser åbenhed Vi fremstår imødekommende og servicemindede. At søge og dele viden er en selvfølge for os. Vi viser hinanden tilhd og respekt, og vores omgangstone er præget af omtanke og humor. Vi søger fiullesskahet med respekt for forskellighed. Bl.a. gennem udmontningen af lonpolitikken konkretiseres og synliggores det, hvordan værdigrundlaget er retningsgivende for indsatsen i departementet. Kriterier og begrun delser for lontillæg tager derfor udgangspunkt i værdigrundlaget. Dok. nr,

2 Side 2 Lonpolitikken skal understøtte og synliggore den ønskede kompetenceudvikling i depar tcrnentet i forhold til alle de opgaver, som skal løses. l)epartementet skal ikke være lonforende. De gennemsnitlige lønniveauer og den gen nemsnitlige lonudvikling skal være på niveau med sammenlignelige institutioner og sammenlignelige stillinger. Retningslinjer for avancement, ansættelse på åremålsvilkiir, principper for ansættelse som specialkonsulent mv. er beskrevet i personalepolitikken. 2. Kriterier for løndannelsen Tillæg gives ud fra en vurdering af medarbejderens faglige og personlige kompetencer. Afgørende for, om der ydes løntillæg, er først og fremmest de resultater, som medarbej deren har opnået i sin opgaveløsning. Ydelse af løntillæg sker desuden under hensynta gen til den ansattes aktuelle lønniveau. Begrundelserne for ydelse af tillæg tager udgangspunkt i følgende overordnede fælles kriterier, der er baseret på departementets værdigrundlag: Resultatskabende: Medarbejderne, der i særlig grad har medvirket til at ska be resultater. Det kan f.eks. vurderes i forhold til målopfyldelse af kontorets ar bejdsplan, udviklingsmål eller i forhold til opfyldelsen af den individuelle udvik lingsplan, der er aftalt ved seneste medarbejder- eller lederudviklingssamtale. I værdigrundlaget indgår bla, effektivitet og kvalitet i forhold til rcsultatopnåel sen og indgår tilsvarende i begrundelsen for at yde et tillæg. Engagement: Medarbejdere, der i særlig grad viser initiativ, kreativitet og ny tænkning, entusiasme og ansvarlighed i frhold til opgavelosningen. Åbenhed: Medarbejdere der i særlig grad er imødekommende og serviceminde de eller hjælpsomme, der deler deres viden, præger omgangstonen med omtanke og humor samtidig med, at de viser respekt for den forskellighed, departementet rummer. De tre kriterier har lige vægt i lonpolitikken, men kan i en lønforhandling af den enkel te chef konkret vægtes forskelligt; chefens medarbejdere skal forud for lonforhandlingen gøres bekendt med chefens vægtning af de tre kriterier. Alle lontillæg i departementet begrundes skriftligt. I begrundelsen indgår ét eller flere af de overordnede, fælles kriterier. I begrundelsen belyses det med konkrete eksempler, i hvilken arbejdsrnæssig sammenhæng de fælles kriterier er opfyldt i særlig grad. korn petenc b rst.s i Ii n po1 i t k]< en som an ven de Iso a b viden, fie rdi ghe( r og hel cl ni nge i i opgavelosn ingen

3 Side 3 Eksempler pii faglige kompetencer er specialviden al betydning for opgavevaretagelsen, levering af høj kvalitet til tiden, professionel rldgivning og vejledning, evne til at om sætte viden til praksis mv. Eksempler pii personlige kompetencer er engagement, fleksibilitet, selvstændighed, vil lighed til at pitage sig nye opgaver, omstillingsevne, kreativitet, initiativ, effektivitet, overblik, evne til at lede og motivere, evne til fornyelse, samarhejdsevne og -vilje, frem me af gode kollegiale forhold, hjælpsomhed, evne til at videndele, imodekommenhed mv. I)er kan desuden ydes lontillæg i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af med arbejdere, der har særlige kompetencer, som departementet har brug for, I den skriftli ge begrundelse for disse lontillæg skal det frem gii, hvilke kompetencer der er forudsæt ningen for ydelse af tillægget. 3. Londannelsens elementer Kvalifikationstillæg Kvalifikationstillæg ydes til medarbejdere med særlige kompetencer, som departemen tet har behov for, og som bidrager til opndelse af resultater, der understøtter departe mentets miil. Kompetencer er ikke kun et sporgsmiil om faglig viden inden for et specifikt omrijde. Der kan ogs. være tale om høj faglig viden pi flere omriider og/eller viden om processer, metoder etc., som er relevante for løsningen af departementets opgaver. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel som varige tillæg, og de er pensionsgivende. Kvalifikationstillæg kan bade ydes til allerede ansatte og som rekrutteringstillæg i for bindelse med nyansættelser. Funktionstillæg Funktionstillæg ydes for varetagelse af bestemte arbejdsopgaver. Funktionstillæg er pr. definition tidsbegrænsede svarende til den periode, hvori funkti onen varetages. I departementet anvendes funktionstillæg i begrænset omfang. Funktionstillæg ydes uden, at kvaliteten i varetagelsen af funktionen vurderes. Departementet foretrækker derfor at yde varige eller midlertidige kvalifikationstillieg eller engangstillæg for vare tagelse af særlige funktioner. Engangsvederlag Engangsvederlag ydes bagudrettet for en afgrænset indsats i en bestemt periode. En gangsvederlag ydes som hovedregel for opndede resultater i forhold til en eller flere konkrete arbejdsopgaver.

4 Resultatløn Kriterier for ydelse al quicktillæg er i øvrigt de samme som for engangsvederlag. Quicktillæg forhandlinger. indsats. Ingnngsvederlag er ikke pensionsgivende. Engangsvederlag aftales ved de ir1ige Ion Side 4 umiddelbar tilknytning til afslutning af en større arbejdsopgave eller et større projekt. Tillægget kan ydes til en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere. Quicktillæg er et ikke-pensionsgivende engangstillæg, der undtagelsesvist kan ydes i forhånd, det vil sige før en større opgave eller et projektarbejcle igangsættes. Quicktillæg ydes uden for de Lrlige lønforhandlinger. Størrelsen af tillæggene aftales konkret, men vil normalt være lavere end de engangøvederlag, der ydes for et helt irs Resultatløn kan gives til en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere, der har op niet et resultat, der pii forhand er indgüet aftale om. I modsætning til resultatlonstillæg (jf. nedenfor) er ydelse af quicktillæg ikke aftalt p Resultatløn anvendes fremadrettet og kan være med til at synliggore sammenhængen Det er departementets miilsætning, at lønfastsættelsen sker su tæt pä den enkelte medarbejder og den nærmeste chef som muligt. grænsede, klart formulerede og gensidigt accepterede. mellem løn og resultater. Miilene i forbindelse med resultatlon skal være specifikke, af Følgende elementer er faste i processen: gen pi et møde i AMSU efter indstilling fra Lonudvalget. Den konkrete proces for de arlige lonforhandlmger aftales hvert ar forud for forhandlin ning i perioden 1. august 2009 til 31. marts 2011 hvor den enkelte medarbejder forhandlingen. den enkelte AC-medarbejder kan vælge at medbringe tilhidsrepræsentanten ved ren kan i den forbindelse tilkendegive sine lønforventninger over for sin chef. bejderen om, hvorvidt medarbejderen er indstillet til en lonforbedring. Medarbejde 4. Generelt om lønforhandlingsprocessen Chefgruppen fastlægger i fællesskab ledelsens forhandlingsudspil forud for MUS. Under den urlige medarbejderudviklingssamtale oplyser den enkelte chef medar AC-gruppens medlemmer forhandler løn individuelt med den nærmeste chef, og For de øvrige personalegruppers vedkommende blev der gennemført en forsogsord

5 4.1. Lonstatistik m.v. Dato: forsogsordning blev gjort permanent fra lonforhandlingerne i dea nærmeste chef, hvor resultatet af årets lønforhandling for vedkommende med sammen med sin tillidsrepræsentant forhandler løn med den nærmeste chef. Denne Når lønforbandlingeme er afsluttet, tilbydes alle medarbejdere en lønsamtale med arbejder kan drøftes. SÈde 5 Departementet tilstræber så stor åbenhed som muligt om lønstatistikken og resultatet af lønforhandlingerne inden for de rammer, der fremgår af Datatilsynets anbefalinger. Afde/inehef Jesper Hermansen ode, hvor lønforhandlingerne foregår, er den relevante faglige organisation behjælpelig des for tillæg ved årets lønforhandling. I det omfang en tillidsrepræsentant ønsker lønstatistiske oplysninger uden for den peri med fremfinding af data i det omfang disse ikke er offentligt tilgængelige. tikken desuden blive evalueret i forbindelse med gennemførelse af medarbejdertilfreds handlingerne sættes i gang. Samtidig aftales det, hvilke beløbsgrænser, der skal anven hedsundersogelser og løbende i forbindelse med afholdelse af fratrædelsessaintaler. i Lonudvalget og i AMSU og fast én gang om året i Lonudvalget. Fremover vil lonpoli grundlag. Lønstatistikken drøftes i Lønudvalget og efterfølgende i AMSU inden lønfor Til støtte for lønforhandlingsprocessen udarbejdes en gang årligt et fælles lonstatistisk Den konkrete anvendelse af departementets lønpolitik evalueres løbende i chefgruppen, Lonpolitikken evalueres første gang samlet efter afslutningen af den årlige lonforhand 5. Evaluering Lonpolitikken træder i kraft den 1. september 201S. ling i Evalueringen gennemibres af Lonudvalget. 6. Ikrafttræden Formi for AMSIJ e t erne 7. Underskrift på vegne afamsu

6 cl4 cij, 1C\ Anette 1Çrup Jakobsen /Gudrun A dersen TÅT VS / (1 Marianne Bering Bryld \ HK

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Personalepolitik ved VUC Roskilde

Personalepolitik ved VUC Roskilde Personalepolitik ved VUC Roskilde Juni 2015 2015 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indholdsfortegnelse Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 1 Overordnet formål... 4 VUC Roskilde

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt

13/04. Beretning om nye lønsystemer. Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt Statsrevisorerne 2004-05 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om nye lønsystemer Offentligt 13/04 Beretning om nye lønsystemer Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk.

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere