Servicedeklarationer for Afdelingen for Jura & Lønpolitik (L-afdelingen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklarationer for Afdelingen for Jura & Lønpolitik (L-afdelingen)"

Transkript

1 Servicedeklarationer for Afdelingen for Jura & Lønpolitik (L-afdelingen) Afdelingen for Jura og Lønpolitik (L-afdelingen) har udarbejdet servicedeklarationer for afdelingens vigtigste opgaver og ydelser. Servicedeklarationerne har til formål at synliggøre afdelingens ydelser og aktiviteter, medvirke til forventningsafstemning i forhold til afdelingens brugere og målgrupper, og medvirke til at koordinere afdelingens ydelsespolitik i forhold til pris, kvalitet mv. Da det er en nydannelse, vil vi løbende evaluere og eventuelt justere deklarationerne. Den 12. december 2007 Jnr P05 Sagsid Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /19 Vi håber, at initiativet kan være nyttigt i den daglige kontakt med L-afdelingen. Struktur Servicedeklarationerne er opbygget i 3 niveauer, fra meget overordnet niveau til konkret udførende niveau. Strukturen kan grafisk afbildes således: Niveau 1 Overordnet servicedeklaration for Afdelingen for Jura og Lønpolitik Niveau 2 Interessevaretagelse Niveau 2 Overenskomstforhandling Niveau 2 Konfliktløsning Niveau 2 Rådgivning Niveau 3 National International Økonomi Dokumentation og data Niveau 3 Før forhandlingerne Forhandlingerne Efter forhandlingerne Niveau 3 Fortolkning Lokal løndannelse Brud Arbejdsnedlæggelser TR-afskedigelser Andre afskedigelser Brud på information og høring Niveau 3 kl.dk Dialogportalen ERFA og netværk Telefonisk Skriftligt Niveau 2 Konsulentydelser Niveau 3 Personalejuridisk undersøgelse Driftsanalyse daginstitutioner Kurser

2 Indholdsfortegnelse KL s afdeling for Jura og Lønpolitik (niveau 1)... 4 Interessevaretagelse (niveau 2)... 5 Påvirkning af national lovgivning (niveau 3)... 5 Påvirkning af EU - regulering (niveau 3)... 5 Sammenhæng mellem overenskomster og økonomi (niveau 3)... 6 Dokumentation og dataindsamling (niveau 3)... 6 Overenskomstforhandling (niveau 2)... 7 Før forhandlingerne (niveau 3)... 7 Forhandlingerne (niveau 3)... 7 Efter forhandlingerne (niveau 3)... 8 Konfliktløsning (niveau 2)... 9 Fortolkning af overenskomster og aftaler (niveau 3)... 9 Tvisteløsning i aftaler om lokal/ny løndannelse (niveau 3)... 9 (Påståede) overenskomstbrud (niveau 3) Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og kollektive arbejdsnedlæggelser blandt tjenestemænd og reglementsansatte (niveau 3) 10 Påtænkte afskedigelser af tillidsrepræsentantbeskyttede (niveau 3). 11 Gennemførte afskedigelser af andre end tillidsrepræsentantbeskyttede ansatte (niveau 3) Påståede brud på informations- og høringsforpligtelsen (niveau 3) 12 Medlemsrådgivning (niveau 2) (niveau 3) Elektroniske konferencer på dialogportalen (niveau 3) ERFA- og netværkssamarbejder (niveau 3) Telefonisk medlemsrådgivning (niveau 3) Hvem skal henvendelsen rettes til? Hvornår besvares henvendelsen? Hvad kan kommunen forvente af medlemsrådgivningen, og hvad forventer vi af kommunen? Skriftlig medlemsrådgivning (niveau 3) Hvem skal henvendelsen rettes til? Hvornår besvares skriftlige henvendelser? Hvad kan kommunen forvente af medlemsrådgivningen, og hvad forventer vi af kommunen? Konsulentydelser (niveau 2) Personalejuridisk undersøgelse (niveau 3) Hvorfor personalejuridiske undersøgelser? Hvordan arbejder vi? Hvad kan kommunen forvente af konsulentydelsen? Hvad koster det? Opfølgning og evaluering Hvor kan du få mere at vide?

3 Driftsanalyse på fx daginstitutionsområdet (niveau 3) Hvorfor driftsanalyser? Hvordan arbejder vi? Hvad kan kommunen forvente af konsulentydelsen? Hvad koster det? Kurser (niveau 3) Hvilke temaer? Hvor mange kan deltage i kurset? Hvad koster et kursus?

4 KL s afdeling for Jura og Lønpolitik (niveau 1) Afdelingen for Jura og Lønpolitik varetager kommunernes interesser som arbejdsgiver og som offentlig myndighed. Det gør vi gennem forhandling, løbende dialog og samarbejde med kommunerne, de kommunalt ansattes personaleorganisationer, andre organisationer og staten. Vi yder desuden juridisk rådgivning, konsulentbistand og hjælp til konfliktløsning. Vi arbejder for: det kommunale selvstyre såvel i myndigheds- som arbejdsgiverspørgsmål, kvalitet i myndighedsudøvelsen på det kommunal- og forvaltningsretlige område, så kommunernes myndighedsudøvelse fremstår som sikker og troværdig, attraktive ansættelsesvilkår, så kommunerne kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, forhandlingsresultater, der afspejler den kommunale virkelighed og holder sig inden for en økonomisk forsvarlig ramme, og enkel administration og fuld finansiering af nye opgaver. 4

5 Interessevaretagelse (niveau 2) KL er interesseorganisation for lokalsamfundets største arbejdsgiver, og KL er ekspert i kommunalret KL s Afdeling for Jura og Lønpolitik har som overordnet mål for interessevaretagelsen at sikre enkel administration og fuld finansiering i forbindelse med vedtage l- se af ny lovgivning, og at sikre det kommunale selvstyre for kommunerne både som myndighed og som arbejdsgivere. Vi arbejder for: gode lokale rammer, som understøtter kommunernes opgavevaretagelse, kvalitet i myndighedsudøvelsen på det kommunal- og forvaltningsretlige område, så kommunernes myndighedsudøvelse fremstår som sikker og troværdig, at kommunerne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og attraktive løn- og ansættelsesvilkår i kommunerne inden for en forsvarlig økonomisk ramme. Påvirkning af national lovgivning (niveau 3) KL s Afdeling for Jura og Lønpolitik påvirker den kommunalretlige lovgivning og den lovgivning, som kan have betydning for kommunerne som arbejdsgivere. Det gør vi for at sikre, at kommunerne som arbejdsgivere og som myndigheder - ikke pålægges unødige økonomiske og administrative byrder i forbindelse med vedtage l- se af ny lovgivning, og for at sikre det kommunale selvstyre. Vi fører kommunernes sag gennem f.eks. forberedende arbejde i arbejdsgrupper, ministerielle udvalg, kommissioner mv., ved høringssvar over betænkninger og lovforslag og løbende kontakt med ministerier, organisationer og øvrige samarbejdspartnere. Det er vores målsætning at være inde i processen så tidligt, at der er mulighed for reel indflydelse, og at kommunernes synspunkter bliver en integreret del af de endelige lovfor s- lag og forhandlingsresultater. Høringssvar bliver lagt på KL s hjemmeside. Påvirkning af EU - regulering (niveau 3) KL s Afdeling for Jura og Lønpolitik påvirker den internationale regulering navnlig EU-regulering som kan have betydning for kommunerne som myndigheder og arbejdsgivere i bred forstand. Stadig mere national lovgivning, som berører kommunerne, har baggrund i bl.a. EU-regulering, og vi forsøger derfor at påvirke initiativer, før de bliver national lovgivning, da påvirkningsmuligheden er væsentlig fo r- ringet, når EU-reguleringen først er på plads. Påvirkningen sker f.eks. gennem forhandlinger, medlemskab af CEEP og CEMR samt forberedende arbejde i forskellige arbejdsgrupper, udvalg mv. Aftaler mv. indgået i regi af CEEP kan findes på CEEP s hjemmeside og vil i relevant omfang også kunne findes på KL s hjemmeside. 5

6 Sammenhæng mellem overenskomster og økonomi (niveau 3) KL s Afdeling for Jura og Lønpolitik bidrager til økonomiforhandlingerne med regeringen. I økonomiforhandlingerne er det dels vores mål at sikre, at der er dækning for overenskomstresultaterne i det kommunale økonomiske råderum, som aftales ved økonomiforhandlingerne, dels at sikre bevarelse af kommunernes sel v- styre også på arbejdsgiverområdet. Opgaven varetages gennem forhandling, løbe n- de dialog og samarbejde med interne og eksterne interessenter. Resultaterne af forhandlingerne på det økonomiske område formidles dels på KL s hjemmeside dels via Budgetvejledningen. Dokumentation og dataindsamling (niveau 3) Kendskab til kommunernes forhold er en forudsætning for, at KL s Afdeling for Jura og Lønpolitik på en troværdig måde kan udøve interessevaretagelse på ko m- munernes vegne. Vi indsamler og formidler derfor veldokumenteret og gennemarbejdet viden om løn-, personaleforhold og andre forhold i kommunerne dels til direkte brug for kommunerne, dels til brug for interessevaretagelsen og dels som presseberedskab. Når vi indhenter data, kan det ske gennem f.eks. ERFA- og netværkssamarbejder, særlige data- og vidensindsamlingsprojekter og i forbindelse med den almindelige rådgivnings- og kursusvirksomhed. Vi modtager fx gerne oplysninger om lovgivning, som er uhensigtsmæssig set med kommunale øjne. Vi bearbejder undersøgelser og statistikker, udarbejder analyser mv. samt indsamler og formidler de gode historier om kommunale arbejdspladser. Afdelingens primære kommunikationskanal til kommunerne er KL s hjemmeside, 6

7 Overenskomstforhandling (niveau 2) KL er kommunernes arbejdsgiverorganisation, og har som en af sine hovedopgaver at forhandle overenskomster og aftaler for de ca kommunalt fuldtidsansatte. Forhandlingerne består af en række processer - forberedelse, forhandling og implementering. Vi arbejder for, at overenskomst- og aftaleresultater understøtter kommunernes muligheder for at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere, at overenskomst- og aftaleresultater giver gode rammer for opgavevaretagelsen på de kommunale arbejdspladser. Heri ligger bl.a., at de skal være fleksible, give plads til ledelse og være administrativt enkle, og at søge forlig inden for en forsvarlig økonomisk ramme, så freden på det kommunale arbejdsmarked opretholdes. Før forhandlingerne (niveau 3) Vi forbereder forhandlingerne i tæt samarbejde med kommunerne. Det sker bl.a. gennem temadrøftelser i KL s bestyrelse og politiske udvalg, med kommunalpolit i- kere i øvrigt, i ERFA-kredsene, i ArbejdsgiverForum og i diverse andre cheffora. KL udsender et debatoplæg før overenskomstforhandlingerne. Som afslutning på forberedelsesfasen koordinerer KL s Løn- og Personaleudvalg kommunernes ønsker og behov til løn- og ansættelsesvilkår og fremsætter krav overfor de faglige organisationer. Kravene til de faglige organisationer formidles på Vi lægger vægt på, at være i tæt dialog med kommunerne på både politisk og administrativt niveau, og at kommunerne kan se deres ønsker afspejlet i de krav, som KL fremsætter overfor de faglige organisationer. Forhandlingerne (niveau 3) KL forhandler og fornyer overenskomster og aftaler for flere end 100 kommunale personalegrupper, og er således forhandlingspart over for de flere end 60 fagforeninger på det kommunale område. Vi forhandler om løn- og ansættelsesvilkår. Desuden aftaler KL typisk en række personalepolitiske projekter som en del af overenskomstresultatet. 7

8 Vi lægger vægt på, at overenskomst- og aftaleresultater er gennemskuelige, og at konsekvenserne af aftalerne er tydelige for kommunerne. Vi tilstræber at aftale enkle og forståelige regler og tilvejebringe et præcist og smidigt administrationsgrundlag. Under forhandlingerne udgiver vi et elektronisk Nyhedsbrev, så kommunerne kan blive holdt bedst muligt orienteret om status for forhandlingerne. I takt med at der indgås delforlig, lægges disse på Dette sker typisk samme dag, som forligene indgås. Efter forhandlingerne (niveau 3) Når forhandlingerne er afsluttede, omsætter vi i samarbejde med aftaleparterne forhandlingsresultaterne til overenskomster og aftaler. Den tekniske implementering sker i samarbejde med løndatacentralerne. Samtidig følger vi op med medlem s- information i form af Løn- og Personalenyt, information på Dialogportalen og i ERFA-samarbejdet. Desuden arrangeres der kurser og målrettet rådgivning på de enkelte områder. Vi arbejder for, at de 10 største overenskomster og aftaler er redigeret og udsendt senest 3 måneder efter, at de er indgået, således at kommunerne har et administrationsgrundlag hurtigst muligt. Vi arbejder for, at alle nye aftaler og aftaleelementer er redigeret og udsendt inden væsentlige ændringer træder i kraft. Vi lægger vægt på, at alle kommuner modtager tilbud om informationsindsats som opfølgning på overenskomstresultatet. Informationsindsatsen er en del af KL s konsulentaktiviteter. Det komplette administrationsgrundlag findes ikke på KL s hjemmeside, men kan rekvireres på Som afslutning på implementeringsfasen igangsættes en række analyser og projekter med henblik på at forberede de næste forhandlinger. 8

9 Konfliktløsning (niveau 2) KL har indgået en lang række kollektive overenskomster og aftaler. KL indtræder på kommunernes side ved fortolkningstvivl og konfliktløsning KL bistår kommunerne, hvis en kommune bliver mødt med påstande fra personaleorganisationerne om, at kommunen ikke administrerer en overenskomst eller en aftale, som bestemmelserne er tænkt, eller en kommune bliver mødt med påstand om, at den har brudt en overenskomst eller en aftale. I første omgang bistår vi ved forhandling, og i visse sagstyper indtræder vi som direkte part overfor den modstående personaleorganisation/forhandlingsfællesskab/hovedorganisation. Vi støtter lokale arbejdsgiverønsker, hvor de ikke direkte kolliderer med KL s fo r- pligtelser som arbejdsgiverorganisation. Fortolkning af overenskomster og aftaler (niveau 3) Fortolkningstvister i forhold til forståelsen af overenskomster og aftaler søges først løst ved lokal forhandling i kommunen. Hvis enighed om fortolkningen ikke kan opnås lokalt, kan personaleorganisationen indbringe sagen for KL. KL vurderer den konkrete fortolkningstvist og forhandler spørgsmålet med den pågældende forhandlingsberettigede personaleorganisation, KTO eller Sundhedskartellet. Fører den centrale forhandling ikke til enighed mellem parterne, fører vi sagen ved faglig voldgift med det mål at få retsstillingen afgjort i overensstemmelse med kommunens og KL s retsopfattelse. Kommunerne kan forvente, at vi i principielle fortolkningssager, hvor kommune r- ne administrerer reglerne i overensstemmelse med KL s retsopfattelse, vil overtage sagen og indtræde som part med henblik på at søge tvisten løst til gavn for kommunerne. KL s bistand i fortolkningstvistsagerne herunder førelsen af en eventuel voldgiftssag er uden udgift for kommunen. Tvisteløsning i aftaler om lokal/ny løndannelse (niveau 3) Interessekonflikter vedrørende lokale lønforhandlinger søges først løst ved lokal forhandling. Hvis interessetvisten ikke kan løses lokalt, kan kommunen/organisationen indbringe sagen for KL/den modstående personaleorganisation med a n- modning om bistand. Vi deltager herefter sammen med personaleorganisationen i en lokal forhandling (niveau 2) med henblik på at søge tvisten forligt. Kommunen har kompetencen til at afgøre, om sagen skal forliges eller ej. KL søger i sin bistand under niveau 2-forhandlingen at fremme kommunens intentioner og synspunkter. Forliges sagen ikke ved denne forhandling, og indbringer en af de lokale parter sagen til niveau 3-forhandling, overgår kompetencen til de centrale parter. KL 9

10 forhandler herefter sagen med den modstående personaleorganisation med henblik på at undersøge muligheder for, at tvisten løses til gavn for kommunen. Hvis der undtagelsesvis ikke kan opnås enighed ved niveau 3-forhandlingen, kan sagen forelægges et paritetisk nævn bestående af repræsentanter for KL og personaleorganisationerne. Hvis sagen handler om á conto løn fastsat af kommunen, kan det paritetiske nævn tiltrædes af en uvildig opmand i tilfælde af, at nævnet ikke kan opnå enighed. KL s bistand i niveau 2-, og i niveau 3 -forhandlinger samt ved forelæggelse for det paritetiske nævn er uden udgift for kommunen. (Påståede) overenskomstbrud (niveau 3) I de tilfælde, hvor en personaleorganisation påstår, at en kommune har brudt regler i en kollektiv overenskomst, afholdes fællesmøde mellem personaleorganisationen (og dennes hovedorganisation) og KL. Kommunen deltager i dette møde. Formålet med fællesmødet er at søge at løse uoverensstemmelsen. Vi vil så vidt muligt varetage kommunens interesser, men da KL er overenskomstpart og dermed bærer risikoen for at blive dømt for overenskomstbrud, afgør vi, om sagen skal forliges, om sagen skal sendes tilbage til kommunen med henblik på at ændre praksis, eller om det skal konstateres, at enighed ikke kan opnås. Hvis der ikke opnås enighed på fællesmødet, kan personaleorganisationen indbri n- ge sagen for Arbejdsretten. I så fald repræsenter KL i det hele kommunen i Arbejdsretten som en del af KL s interessevaretagelse dvs. uden udgift for kommunen. Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og kollektive arbejdsnedlæggelser blandt tjenestemænd og reglementsansatte (niveau 3) Når der er indgået en kollektiv overenskomst, gælder der en fredspligt, hvilket betyder, at de ansatte ikke må strejke/nedlægge arbejdet. Kommunerne kan forvente, at KL forfølger ethvert brud på fredspligten, således at kommunerne kan få normaliseret driften hurtigst muligt. For at vi kan agere arbejdsretligt, skal kommunen i tilfælde af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser straks, dvs. samme dag, indberette arbejdsnedlæggelsen til KL, som indkalder hovedorganisationen til fællesmøde dagen efter arbejdsnedlægge l- sens påbegyndelse. Hvis arbejdet ikke genoptages senest dagen efter fællesmødets afholdelse, indbringer vi sagen for Arbejdsretten med påstand om bod. Ved kollektive arbejdsnedlæggelser blandt tjenestemænd indberetter kommunen navnene på de strejkende til KL, som indbringer sagen for Den Kommunale Tjenestemandsret med påstand om bøde til de strejkende. 10

11 Bistanden er en del af KL s interessevaretagelse og er derfor uden udgift for kommunen. De opkrævede bodsbeløb fra de strejkende medarbejdere tilfalder kommunen bortset fra 10%, heraf dog mindst kr. pr. sag. Dette beløb anvendes til at dække KL s sagsomkostninger, herunder omkostninger til advokat. Hvis en o r- ganisation idømmes en organisationsbod, tilfalder den KL. Påtænkte afskedigelser af tillidsrepræsentantbeskyttede (niveau 3) Sager om påtænkte afskedigelser af tillidsrepræsentantbeskyttede, der ikke forliges ved en lokal forhandling i kommunen, indbringes af personaleorganisationen til forhandling med deltagelse af KL og den personaleorganisation, som repræsenterer den tillidsrepræsentantbeskyttede. KL rådgiver kommunen om sagens retlige styrke, men kommunen har kompetencen til at forlige sagen eller at gennemføre afskedigelsen efter den centrale forhan d- ling. Kommunen kan derfor i sådanne sager forvente en personalejuridisk rådgi v- ning, der afvejer de processuelle risici i forhold til retspraksis på området. Gennemfører kommunen afskedigelsen, og personaleorganisationen efterfølgende forlanger afskedigelsens (manglende) rimelighed behandlet ved voldgift, bistår KL i sagsforberedelsen sammen med kommunens advokat. Kommunen afholder procesudgiften til advokatomkostninger, opmandens honorar og udgiften til en eventuel godtgørelse. KL s bistand er en del af KL s interessevaretagelse og er derfor uden udgift for kommunen. Gennemførte afskedigelser af andre end tillidsrepræsentantbeskyttede ansatte (niveau 3) Sager om påtænkte afskedigelser af andre end tillidsrepræsentantbeskyttede, der ikke forliges ved en lokal forhandling, indbringes af personaleorganisationen med krav om nedsættelse af et afskedigelsesnævn med henblik på at vurdere afskedigelsens rimelighed. Normalt finder der en forhandling sted mellem kommunen, KL og den personal e- organisation, som repræsenterer den ansatte, for at vurdere, om der kan findes en forligsmæssig løsning, inden sagen overgår til afskedigelsesnævnet. Vi rådgiver kommunen om sagens retlige styrke, men kommunen har kompetencen til under forhandlingen at forlige sagen eller at fastholde afskedigelsen. Hvis sagen ikke forliges, bistår KL ved deltagelse i sagsforberedelsen for afskedigelsesnævnet sammen med kommunens advokat. Kommunen afholder procesudgiften til advokatomkostninger, opmandens honorar og udgiften til en eventuel godtgørelse. KL s bistand er en del af KL s interessevaretagelse og er derfor uden udgift for kommunen. 11

12 Påståede brud på informations- og høringsforpligtelsen (niveau 3) I de tilfælde, hvor medarbejdersiden i et samarbejds- eller MED-udvalg påstår, at ledelsen ikke har opfyldt sine forpligtelser i forhold til information og høring, og de lokale parter ikke har været i stand til at finde en løsning, kan medarbejdersiden indsende sagen til KL og KTO med anmodning om bistand i sagen. KL vil kontakte kommunen med henblik på sagens oplysning og derefter drøfte sagen med KTO. Alt efter sagens karakter, kan bistanden dernæst ydes enten telefonisk, skriftligt eller eventuelt ved lokal mægling med deltagelse af KL og KTO. Hvis bistanden/mæglingen viser sig resultatløs, kan sagen overgå til KTO og KL, som herefter kan beslutte, om sagen skal afgøres ved en voldgift. Kommunernes kan forvente, at vi i principielle sager, hvor kommunerne administrerer reglerne efter KL s retsopfattelse, vil indtræde i sagen og søge tvisten løst til gavn for kommunerne. KL s bistand herunder førelsen af en eventuel voldgiftssag er uden udgift for kommunen. 12

13 Medlemsrådgivning (niveau 2) Afdelingen for Jura og Lønpolitik rådgiver medlemmerne om fortolkningen og anvendelsen af generelle aftaler og overenskomster, samt spørgsmål inden for det kommunal - og forvaltningsretlige område og det personalejuridiske område. Medlemmerne har en generel adgang til rådgivning via: Elektroniske konferencer på Dialogportalen. Erfa-samarbejder/netværk. Medlemmerne har samtidig mulighed for at rette henvendelse til afdelingens konsulenter, som har en specialiseret og aktuel viden om de aftaler og overenskomster, der vedrører det kommunale personale, og om den kommunal- og forvaltningsretlige lovgivning. Det er typisk de samme konsulenter, der medvirker i forhandling af de generelle aftaler og overenskomster og i det lovforberedende arbejde, som rådgiver kommunerne om fortolkning af reglerne. Dette skal sikre, at den rådgivning, som afdelingen giver, har en sådan aktualitet og kvalitet, at kommunerne trygt kan handle på baggrund heraf. Henvendelse kan ske: Telefonisk Skriftligt (niveau 3) På KL s hjemmeside findes materiale om løn og arbejdsgiverforhold og om jura og forvaltning. Siden indeholder en række overenskomster og aftaler samt diverse vejledninger, nyhedsbrevet "Løn og Personalenyt", som kun udgives elektronisk, a n- dre nyhedsbreve, informationsskrivelser mv. Alle gældende overenskomster og aftaler kan for abonnenter findes på På KL s hjemmeside findes også relevant information fra KL eller andre til brug for løsning af konkrete juridiske opgaver, herunder principielle udtalelser og afg ø- relser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Velfærdsministeriet), Ombudsmanden, Datatilsynet, det kommunale tilsyn, domstolene m.v. om kommunal- og forvaltningsretlige spørgsmål. Elektroniske konferencer på dialogportalen (niveau 3) Dialogportalen findes på og er en platform for vidensdeling, og den er kun åben for medlemmer. Tilmelding sker via en dialogportalansvarlig i egen kommune (link til liste). Der er mulighed for at indgå i debat med andre kommuner og KL om bl.a. løn- og arbejdsgiverforhold, ligesom der kan stilles spørgsmål og fås svar bl.a. til fortolkningen eller anvendelsen af en generel aftale eller overenskomst. 13

14 På dialogportalen findes også en særskilt dialog for juridiske spørgsmål på det kommunal- og forvaltningsretlige område m.v. (Juridisk Forum), hvor der er mulighed for at få svar på rejste spørgsmål fra KL eller andre kommuner. Tilmelding til Juridisk Forum, som er en lukket dialog, kan ske ved henvendelse til ERFA- og netværkssamarbejder (niveau 3) Der er etableret et ERFA-samarbejde på strategisk niveau på løn- og personaleområdet med deltagelse af 1-2 personaleansvarlige ledelsesrepræsentanter fra hver kommune. ERFA-samarbejdet er organisatorisk delt op i 5 kredse, og der afholdes 3 årlige møder. ERFA-kredsen drøfter bl.a. aktuelle spørgsmål generelle eller specifikke - der vedrører kommunen eller dens ansatte og deltager i forberedelsesarbejdet forud for overenskomstforhandlingerne. Der er etableret et juridisk netværk i hver af de fem regioner. De overordnede formål med netværkene er at vidensdele mellem KL og medlemskommunerne og mellem disse indbyrdes om kommunal og forvaltningsretlige spørgsmål og andre juridiske emner af kommunal interesse. Der afholdes to årlige møder i netværkene med deltagelse af repræsentanter for juristerne fra regionens kommuner. Telefonisk medlemsrådgivning (niveau 3) Afdelingens konsulenter yder telefonisk rådgivning om juridiske spørgsmål, der vedrører kommunalretlige forhold, spørgsmål vedrørende kommunens ansatte eller fortolkning og anvendelsen af en generel aftale eller overenskomst. Hvem skal henvendelsen rettes til? Afdelingens konsulenter er typisk specialister inden for bestemte områder. Det fremgår af KL s hjemmeside, hvem der er specialist inden for det område, der ønskes rådgivning inden for. Hvis vedkommende ikke er til stede, kan der lægges en besked hos sekretæren, hvorefter man snarest muligt vil blive ringet op. Hvornår besvares henvendelsen? Vi bestræber os på at besvare telefoniske henvendelser samme dag, de modtages, og man kan som hovedregel forvente svar på sit spørgsmål senest 5 arbejdsdage efter, at henvendelsen er modtaget. Flere forhold kan dog være til hinder for, at man får svar på et spørgsmål inden for 5 arbejdsdage. Henvendelsen kan have en sådan karakter, at et svar ikke kan gives, før sagen er nærmere undersøgt eller drøftet med andre interessenter. Vi vil i så fald inden for fristen oplyse, hvornår man i stedet kan forvente svar. Hvad kan kommunen forvente af medlemsrådgivningen, og hvad forventer vi af kommunen? Telefoniske henvendelser besvares telefonisk. For at vi er i stand til at yde rådgivning af høj kvalitet og holdbarhed forventes det, at den kommunale medarbejder er i besiddelse af eller kan fremskaffe de relevante oplysninger vedrørende sagen. Det 14

15 er kommunens ansvar, at sagen er tilstrækkelig belyst, og at den egner sig til at blive løst telefonisk. Rådgivning af særlig tidskrævende karakter, fortolkning af kommunens egne aftaler og rådgivning af fælleskommunale selskaber er ikke omfattet af medlemskontingentet, men vil blive faktureret som konsulentbistand. Skriftlig medlemsrådgivning (niveau 3) Vi besvarer skriftlige henvendelser i form af s eller breve om kommunalretlige forhold, om kommunens ansatte eller fortolkning og anvendelse af generelle aftaler og overenskomster. Hvem skal henvendelsen rettes til? Skriftlige henvendelser kan enten sendes direkte til en navngiven konsulent, til et kontor i afdelingen eller til KL s hovedadresse med angivelse af, hvilket område, der spørges til. Afdelingens konsulenters ansvarsområde og -adresser findes på KL s hjemmeside. Hvornår besvares skriftlige henvendelser? Senest 5 arbejdsdage efter at henvendelsen er modtaget, sendes en kvittering for modtagelsen, hvor der samtidig anføres, hvem der er sagsbehandler. Vi bestræber os på at besvare skriftlige henvendelser hurtigst muligt og senest 6 uger efter modtagelsen. Henvendelsen kan imidlertid have en sådan karakter, at et svar ikke kan gives inden for fristen, fx fordi sagen skal undersøges nærmere, forelægges politisk eller drøftes med andre interessenter. I sådanne tilfælde vil kommunen i kvitt e- ringsskrivelsen få besked om, at henvendelsen ikke kan forventes besvaret inden for fristen, og hvornår kommunen i stedet kan forvente svar. Rådgivning af særlig tidskrævende karakter, fortolkning af kommunens egne aftaler og rådgivning til fælleskommunale selskaber er ikke omfattet af medlemskontingentet, men vil blive faktureret som konsulentbistand. Hvad kan kommunen forvente af medlemsrådgivningen, og hvad forventer vi af kommunen? Skriftlige henvendelser besvares som udgangspunkt skriftligt. Hvis en skriftlig he n- vendelse i sit indhold er at sidestille med en telefonisk henvendelse, vil besvarelsen dog evt. ske mundtligt. Det kan desuden i nogle tilfælde skønnes, at en skriftlig henvendelse bedst besvares mundtligt. For at vi er i stand til at yde rådgivning af høj kvalitet, forventes det, at den skriftlige henvendelse indeholder en fyldestgørende beskrivelse af problemstillingen indeholdende alle relevante oplysninger og bilag. I modsat fald vil vi kontakte komm u- nen enten pr. eller telefon for at få sagen yderligere belyst. 15

16 Konsulentydelser (niveau 2) Afdelingen for Jura og Lønpolitik yder mod betaling konsulentbistand, herunder kurser til enkeltkommuner eller flere kommuner i fællesskab. Vores konsulentbistand ydes af konsulenter, som har en indgående og aktuel viden om kommunestyret gennem tæt kontakt til kommuner og/eller tidligere ansættelse i en kommune eller organisation, der har samarbejde eller tæt kontakt med kommuner. Vi arbejder i personalejuridiske konsulentsager ud fra etiske retningslinjer, som er fastsat af KL s bestyrelse. Vi søger at sikre, at den ydelse, som vi leverer, har en sådan kvalitet og bæredygtighed inden for rammerne af gældende lovgivning og KL s overenskomster, at kommunen har et sikkert grundlag at handle på. Konsulentbistanden ydes til en særlig medlemspris, som er fastsat af KL s bestyrelse. Som eksempler på konsulentydelser kan bl.a. nævnes Personalejuridisk undersøgelse. Driftsanalyse på daginstitutionsområdet. Kurser. Lej en personalechef. Disciplinære undersøgelser af tjenestemænd. Serviceeftersyn af kommuners driftsoverenskomster med selvejende institutioner. Virksomhedsoverdragelse og udlicitering. Forvaltningstjek. Det skal bemærkes, at listen ikke er udtømmende. Igennem intern kompetenceu d- vikling søger vi at sikre, at afdelingen til stadighed tilpasser og udvikler sin rådgivning og sine konsulentydelser til den aktuelle efterspørgsel og til de aktuelle pr o- blemstillinger, som udfordrer kommunerne. I det følgende er som eksempler beskrevet, hvad man som kommune kan forvente af 3 udvalgte konsulentydelser. Personalejuridisk undersøgelse (niveau 3) Hvorfor personalejuridiske undersøgelser? Som arbejdsgiverorganisation for kommunerne tilbyder KL s Afdeling for Jura og Lønpolitik at gennemføre personalejuridiske undersøgelser for kommuner og andre kommunale arbejdsgivere. Baggrunden for at iværksætte sådanne undersøgelser er 16

17 ofte, at en sag er kompleks, og at kommunen ønsker at tilvejebringe et bredere og mere præcist faktum som grundlag for en eventuel senere beslutning. KL gennemfører personalejuridiske undersøgelser inden for alle de retsområder, der knytter sig til den kommunale drift, og hvor kommunen ønsker at få en vurdering af, om der i den konkrete sag kan og/eller bør gøres personalejuridisk ansvar gældende over for en eller flere involverede. Hvordan arbejder vi? På grundlag af en henvendelse fra kommunen afholder vi typisk et møde med repræsentanter for kommunen for nærmere at få belyst den problemstilling, som kommunen ønsker undersøgt. På denne baggrund udarbejder afdelingen forslag til projektbeskrivelse med angivelse af baggrunden og formålet med den undersøgelse, der ønskes iværksat, den påtænkte undersøgelsesmetode, det tidsmæssige omfang, arbejdsfordeling mellem kommunen og konsulenterne samt prisen for den beskrevne undersøgelse. Hvis undersøgelsen omfatter interview med politikere og/eller ansatte samt eventuelle udenforstående, indeholder projektbeskrivelsen spilleregler for gennemførelse af interviewene, herunder sikring mod selvinkriminering. Kommunen får lejlighed til at gennemgå og eventuelt justere projektbeskrivelsen, hvorefter der indgås en aftale mellem KL og kommunen om projektets gennemførelse. Projektbeskrivelsen har til formål at sikre, at der mellem KL og kommunen er enighed om, hvad undersøgelsen præcist omfatter, og hvordan den metodemæssigt gennemføres, således at der når KL afgiver rapport om undersøgelsens forløb og resultater - er overensstemmelse mellem kommunens forventninger og det produkt, som KL leverer. Hvad kan kommunen forvente af konsulentydelsen? Resultatet af den personalejuridiske undersøgelse præsenteres i en rapport, som i dens første afsnit redegør for indholdet og formålet med undersøgelsen, beskriver den anvendte metode samt redegør for det faktum, som konsulenterne har fundet frem til på baggrund af det modtagne/rekvirerede materiale suppleret med den viden, som er indhentet gennem eventuelle interview. Anden del af rapporten i n- deholder konsulenternes juridiske vurderinger og hvis kunden har ønsket dette tillige konsulenternes anbefalinger. KL s konsulenter står inde for, at de anbefalinger, som fremkommer, kan genne m- føres inden for rammerne af de overenskomster og aftaler, som KL som arbejdsgiverforening har indgået, ligesom anbefalingerne vil være i overensstemmelse med gældende ret. Hvis konsulenterne undtagelsesvis ikke har kunnet afdække faktum tilstrækkeligt, f.eks. grundet manglende hjemmel, vil anbefalingerne redegøre he r- for. 17

18 Hvad koster det? Prisen fastsættes på grundlag af opgavens konkrete omfang med baggrund i den konsulenttimepris, som KL s bestyrelse har fastsat skal gælde for medlemmer af KL. Opfølgning og evaluering To måneder efter, at konsulentrapporten er afleveret, sender konsulenterne et brev til rekvirenten med tilbud om skriftligt at evaluere proces og rapport suppleret med tilbud om et møde med konsulenterne. Kommunen afholder ingen konsulentomkostninger i denne forbindelse. Hvor kan du få mere at vide? Ring til Personalejuridisk Kontor eller send en til en af konsulenterne i kontoret. Driftsanalyse på fx daginstitutionsområdet (niveau 3) Hvorfor driftsanalyser? Formålet med at gennemføre en driftsanalyse kan være at afdække mulighederne for en mere bæredygtig struktur, som frigør tid eller økonomi til fx: ressourcer til arbejdet med institutionernes kerneydelse børnene, særlige kommunalt prioriterede indsatsområder, opkvalificering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner, og en professionalisering af varetagelsen af personale- og administrative ledelsesopgaver. Hvordan arbejder vi? Med baggrund i kommunens henvendelse udarbejder vi forslag til projektbeskrivelse, der angiver vores undersøgelsesmetode, undersøgelsens tidsmæssige omfang, arbejdsfordeling mellem kommunen og konsulenterne samt prisen for den beskrevne undersøgelse. Projektbeskrivelsen har til formål at sikre, at der mellem KL og kommunen er enighed om, hvad undersøgelsen præcist skal omfatte, således at der er overen s- stemmelse mellem kommunens forventninger og det, som konsulenterne leverer. Hvad kan kommunen forvente af konsulentydelsen? Kommunen kan forvente et oplæg til ændret struktur og ledelse af daginstitutionsområdet. Oplægget afleveres i rapportform med angivelse af konkrete anbefalinger af ændring af kommunens daginstitutioner, herunder mulighederne for sammenlægning af bestående daginstitutioner. 18

19 KL s konsulenter står inde for, at anbefalingerne kan gennemføres inden for rammerne af de overenskomster og aftaler, som KL som arbejdsgiverforening har in d- gået. Konsulenterne vil herudover kunne bistå kommunen med at implementere evt. strukturændringer i kommunens administrationsgrundlag for daginstitutionsområdet, herunder gennemføre de nødvendige forhandlinger med de lokale fagforeninger. Hvad koster det? Prisen fastsættes på grundlag af opgavens konkrete omfang med baggrund i den konsulenttimepris, som KL s bestyrelse har fastsat skal gælde for medlemmer af KL. Kurser (niveau 3) Hvilke temaer? Som et led i KL s arbejdsgivervirksomhed og vores konsulentydelser tilbyder vi at forestå afvikling af lokale kurser. Vi underviser f.eks. i kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, ansættelsesret, tjenestemandsret, ansættelse s- ret med inddragelse af forvaltningsretten (det dobbelte retsgrundlag) og persond a- taloven mv. samt fortolkning og anvendelse af KL s overenskomster og aftaler. Det kan fx være kurser om, seniorpolitik, ferie og barsel, lokal løndannelse, arbejdstid (herunder arbejdstid for særlige grupper, fx folkeskolelærere eller medarbejdere inden for ældreplejen), vikarkorps mv. Kommunen definerer det ønskede indhold af kurset og kursets varighed m.v., hvorefter vi udarbejder forslag til specificeret program. Hvor mange kan deltage i kurset? Der vil som udgangspunkt ikke være fastsat en deltagerbegrænsning, medmindre dette er nødvendigt for kursets praktiske gennemførelse. Dette vil kunne være tilfældet, hvis en stor del af kurset ønskes gennemført som gruppearbejde. Ved tilre t- telæggelsen planlægger vi derfor normalt med 25 personer pr. kursus, men deltagerantallet kan altid drøftes. Hvad koster et kursus? Grundlaget for honorering af en underviser er KL s vejledende satser for kurser. Prisen afhænger af kursets varighed, og om der deltager en eller flere konsulenter. 19

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne

Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne Præsentation af KL s Juridiske Kontor (KLJ) Personalejuridisk og kommunalretlig konsulent- og rådgivningsvirksomhed Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne KL s Juridiske Kontor

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN KTO sagsnr.: 2604.35 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er at: beskrive proceduren for behandling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN KTO sagsnr.: 505.1 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er, at beskrive proceduren for behandling

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer NOTAT 21-03-2017 Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer Forord: Dette notat er udfærdiget med henblik på, at synliggøre de vakante opgaver, der opstår i kredsens nærmeste

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8 Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler August 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat: Vurdering af henvendelse fra Gruppen af fyrede i Teknik og Miljø Anbefaling Sammenfattende anbefales det:

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser

Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler Ansættelse af: 1. Kommunaldirektør og direktører: Ansættes af: kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

KL: NOTAT. Håndtering af KL dokumenter. Offentlighed og aktindsigt

KL: NOTAT. Håndtering af KL dokumenter. Offentlighed og aktindsigt KL: NOTAT Håndtering af KL dokumenter Den 2. maj 2014 Der er ofte spørgsmål til, hvad man kan gøre med KL-dokumenter hvilken karakter de har, og hvem man kan give dem til. Dette notat har til formål at

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne

Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne Professionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne KL, Jura og EU Personalejuridisk og kommunalretlig konsulent- og rådgivningsvirksomhed EU-interessevaretagelse Jura og EU Weidekampsgade

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen 28 6000 Kolding og INDHOLDFORTEGNELSE Pkt. 1. DEFINITIONER Pkt. 2. BAGGRUND OG FORMÅL Pkt. 3.

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere