Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007"

Transkript

1 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side og medarbejdernes løn på den anden side. Lønpolitikken skal ses i sammenhæng med den gældende personalepolitik, herunder kompetenceudviklingspolitikken. Målet med lønpolitikken er at bidrage til at rekruttere, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft, der kan gennemføre University College Lillebælts strategier og fastholde en høj kvalitet i University College Lillebælts ydelser at skabe åbenhed og gennemskuelighed om lønudviklingen i University College Lillebælt og at skabe sammenhæng mellem løn, kompetence samt arbejdsopgaver. Lønpolitikken skal sikre gennemskuelighed i forhold til aftaler og kriterier på lønområdet med henblik på at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø, som er basis for kollegialt samarbejde og videndeling, hvilket er væsentligt for at fastholde en høj kvalitet i University College Lillebælt ydelser. 2. Målgruppe Lønpolitikken omfatter alle ansættelsesgrupper i University College Lillebælt og vedrører ansatte på ny løn og ansatte på gammel løn, der er omfattet af reglerne om lokalløn og engangsvederlag. Undtaget er direktør, vicedirektører, rektorer og andre medarbejdere, hvis løn er ministerielt fastlagt eller fastlægges af bestyrelsen. 3. Løndannelsen Lønudviklingen i University College Lillebælt skal tage hensyn til University College Lillebælts samlede budget og lønudviklingen på arbejdsmarkedet generelt. Derudover skal lønnen afspejle ansvar og kompetence, både fagligt og personligt; i forhold til University College Lillebælts mål, udvikling og strategi. Lønudviklingen skal baseres på kriterier, som er kendte for den berørte ansættelsesgruppe. UDDANNELSER I UDVIKLING Side 1 / 5 University College Lillebælt samler uddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver og sygeplejerske samt efter- og videreuddannelse og center for undervisningsmidler i Trekantområdet og på Fyn.

2 University College Lillebælt lægger vægt på at sikre ligebehandling i forbindelse med løndannelse, ansættelser, forflyttelser og forfremmelser samt på at sikre lige muligheder for kompetenceudvikling. Evt. skævheder i løndannelsen, som skyldes forhold der ligger før fusionen, vil blive drøftet med henblik på stillingtagen til behov for en særlig overgangspolitik til håndtering af denne, så der er mulighed for at leve op til ligebehandling i løndannelsen. Via kompetenceudviklingspolitikken sikres alle mulighed for løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling, som kan give tillæg i forhold til de aftalte kriterier. Den enkelte medarbejders kompetenceudviklingsbehov drøftes ved Medarbejder- UdviklingsSamtalen. 3.1 Ny løn Lønnens elementer er en basisløn og følgende typer tillæg: kvalifikationstillæg, funktionstillæg, engangsvederlag og resultatløn. Tillæg er pensionsgivende, med mindre der er tale om engangsvederlag og resultatløn. Løntillæg er - medmindre andet i særlige tilfælde aftales - afhængig af beskæftigelsesgrad/ugentligt timetal. Tildeling af konkrete tillæg skal begrundes og tildeles efter saglige kriterier. Under videreuddannelse skal der, hvis relevant, forhandles, om funktionstillæg fortsat kan oppebæres. 3.2 Pulje University College Lillebælts bestyrelse afsætter årligt en pulje til tillæg via budgetlægningen. Denne pulje skal være i det udkast til budget, som bliver behandlet i HSU. Puljen skal have en størrelse så hensigten i lønpolitikken kan realiseres over tid. Den afsatte pulje fordeles til aftaleparterne i de forskellige afdelinger efter basislønsum for de sidste 12 mdr. Aftaleparterne er lederne for de forskellige afdelinger og de respektive forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter. (jf. bilag 1, udarbejdes af HSU). I tilfælde af mangel på tillidsrepræsentant for specifikke personalekategorier forhandles med den organisation, der har overenskomsten. Hvis der på grund af særlige forhold et år ønske en anden fordeling, kan man indgå aftale herom. Samtlige medarbejdere der er omfattet af ny løn, skal have mulighed for at komme i betragtning til den pulje, der er afsat til ny løn. 4 Forhandling Med udgangspunkt i retningslinjerne i de respektive overenskomster forhandler aftaleparterne først en lønaftale og derefter individuelle tillæg. Der forhandles normalt ny løn én gang om året, i 2. kvartal. Ved væsentlige stillingsændringer eller stillingsskift kan der dog optages forhandlinger for pågældende. Side 2 / 5

3 4.1 Lønaftale Lønaftalen kan bestå af 1) en forhåndsaftale om kvalifikations og funktionstillæg, der gives ud fra fastlagte kriterier. Når disse kriterier er opfyldt udmøntes de konkrete tillæg til den enkelte medarbejder uden yderligere forhandling og aftale; og 2) en aftale om grundlaget for forhandling af individuelle tillæg ud fra medarbejdernes individuelle ansøgninger eller lederens indstilling. Lønaftalen skal være skriftlig. Af aftalen skal fremgå: hvilke typer tillæg der anvendes hvilke kriterier tillæggene gives efter. hvornår lønforbedringen træder i kraft - og hvis der er tale om et midlertidig tillæg, skal det fremgå, hvornår tillægget ophører (dato eller andet ophørskriterium) om tillægget er knyttet til den aktuelle stilling eller om tillægget fortsætter ved ansættelse i anden stilling den lokale procedure for forhandlingen; ansøgning om individuelle tillæg etc. 4.2 For handling af individuelle tillæg Individuelle tillæg forhandles af aftaleparterne med udgangspunkt i lønaftalen. Alle medarbejdere er omfattet af forhandlingsproceduren. Det er både ledelsens og tillidsrepræsentanternes ansvar, at lønforhandlinger fungerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med overenskomst, lønpolitik og lønaftaler. Begge parter skal derfor medvirke til en forsvarlig afvikling af lønforhandlinger, både ved de årlige forhandlingsrunder og ved enkeltstående forhandlinger. Ledelse og tillidsrepræsentanter skal have adgang til det samme materiale og de samme informationer om løn og lønudvikling på det relevante område, således at begge parter sættes i stand til at gennemføre forhandlinger. Hertil kommer kendskab til institutionens økonomiske situation, herunder budgetter, som løbende drøftes i samarbejdsudvalgene. 5 Generelle forhold 5.1 Åbenhed om løndannelse Der skal være åbenhed om løndannelsen. Tillæg og afslag på ønsker om tillæg skal kunne begrundes af den enkelte leder. Der er enighed om at offentliggøre: pulje til ny løn, beløb til rådighed for lønforhandling i afdelinger / områder, lønaftale med tillægstyper og kriterier for tildeling og resultatet af forhandlingen. Om offentliggørelse gælder: Side 3 / 5

4 Hvornår: umiddelbart efter afsluttet forhandling orienteres berørte medarbejder af leder og TR Hvordan: først personligt og skriftligt, herefter officielt dokument f.eks. på fællesdrevet Hvem: alle medarbejdere i University College Lillebælt skal have mulighed for at kunne orientere sig om lønsammensætningen. Der skal være åbenhed overfor den enkelte medarbejder om begrundelse for tillæg og afslag. 5.2 Tavshedspligt Tillidsrepræsentanterne har - under de almindelige regler om tavshedspligt - adgang til medarbejdernes løndannelse og lønfastsættelse (inden for eget tillidsmandsområde), således at tillidsrepræsentanten kan være med til at sikre en ensartet og retfærdig behandling på lønområdet. Tillidsrepræsentanterne må samtidig i anonymiseret og ikke genkendelig form blive bekendt med lønoplysninger på tværs i University College Lillebælt for at sikre, at der ikke etableres åbenbare og/eller urimelige lønforskelle inden for og mellem medarbejdergrupperne. 5.3 Nyansættelser For at afstemme ansøgernes og University College Lillebælts forventninger med hensyn til lønniveauet er det vigtigt, at overvejelserne om lønniveauet sker allerede i forbindelse med udfærdigelsen af stillingsopslaget. Fastlæggelsen af lønniveauet sker under hensyn til arbejdsopgavernes kompleksitet, ansvar, det krævede kompetence- og kvalifikationsniveau samt eventuelle andre relevante faktorer for den konkrete stilling. Hvis der i stillingsopslaget ønskes oplyst et tillæg, som ikke allerede fremgår af overenskomst eller lokale forhåndsaftaler, skal der forinden offentliggørelsen af opslaget, indgås en konkret aftale om tillægget mellem lederen og den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. 5.4 Ansættelsessamtalen Lønmulighederne bør nævnes under en ansættelsessamtale. Men lønnen fastsættes dog først efter forhandling med de forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter/organisationer og kan derfor ikke aftales under ansættelsessamtalen. 5.5 Evaluering Processen omkring lønforhandlingen evalueres en gang om året i det lokale samarbejdsudvalg - normalt på møde i august/september. 5.6 Ikrafttræden og genforhandling Lønpolitikken træder i kraft den 10. april Lønpolitikken kan af parterne skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til den 1. januar. Side 4 / 5

5 Ved enighed mellem parterne kan lønpolitikken genforhandles uden opsigelsesvarsel. Side 5 / 5

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål

LØNPOLITIK. En vej til skolens mål LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler August 2005 LØNPOLITIK En vej til skolens mål Inspirationspjece til frie grundskoler,

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst 2013-2015... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere