Indledning. Formål med lønpolitikken. Personalehåndbog Løn. Overordnet lønpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Formål med lønpolitikken. Personalehåndbog Løn. Overordnet lønpolitik"

Transkript

1 Overordnet lønpolitik Indledning Som arbejdsplads vil Helsingør Kommune være kendetegnet ved, at opgaverne løses med et højt kvalitetsniveau og stor leverancesikkerhed af en kvalitetsbevidst og serviceorienteret medarbejderstab. En arbejdsplads der kan tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere. Helsingør Kommune ønsker, at lønpolitikken er et aktivt ledelsesredskab, der anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige personalepolitiske tiltag, vision, mål og opgaver. Det er Helsingør Kommunes målsætning at være blandt de 10 kommuner i landet, som procentvis udmønter flest lokalt aftalte løntillæg af den samlede nettoløn. Lønpolitikken dækker alle medarbejdere i Helsingør Kommune og medarbejdere ved selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Formål med lønpolitikken Den overordnede lønpolitik: Skal understøtte kommunens drift og udvikling og være med til at indfri kommunens mål om at yde effektiv service af høj kvalitet til borgere og brugere. Skal være motivationsfremmende, fordi den har sammenhæng med Helsingør Kommunes ønske om at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere. side 1 af 19

2 Skal understøtte kommunens værdigrundlag og de bærende principper i kommunens organisation. 1 Skal sikre, at lønnen fastsættes individuelt, og at kriterierne for tildeling af lønmidler er klare og objektivt begrundet. Fastsættelse af lønnen Den overordnede lønpolitik danner rammen for de lokale drøftelser af, hvordan det enkelte tjenested ønsker at udmønte lønmidlerne ud fra objektive kriterier og eksempelvis mål, kommende arbejdsopgaver, udviklingsområder og projektopgaver. Ved prioritering og udmøntning af lokale lønmidler bør ledelse og medarbejderrepræsentanter arbejde strategisk og fremadrettet med lønpolitikken, så den er baseret på kommende arbejdsopgaver, udviklingsområder, kompetenceudvikling, driftsikkerhed etc. frem for alene at anvende lønpolitikken bagudrettet som belønning for gennemført arbejde. I den forbindelse opfordres tjenestestederne til at drøfte anvendelsen af resultatløn. Medarbejderens løn fastsættes efter forhandling mellem kommunens ledelse og den forhandlingsberettigede organisation f.eks. repræsenteret ved den lokale tillidsrepræsentant. Lønnen sammensættes af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og eventuelt resultatløn. Nogle personalegrupper, f.eks. sygeplejersker og akademikere, har andre betegnelser for grundløn og tillæg. Grundløn Grundløn er et centralt fastsat lønelement. Grundlønnen for basisgrupper dækker de funktioner, medarbejderen er i stand til at varetage, når vedkommende er nyuddannet eller nyansat. Det forudsættes, at der på det enkelte tjenestested arbejdes målrettet for at anvende kvalifikations- og funktionsløn med det formål at udvikle den enkeltes kompetencer. Det er ikke hensigten med lokal løn, at en medarbejder skal oppebære den rene grundløn i en længere periode. 1 Helsingør Kommunes værdigrundlag er: Vi har fokus på borgere og brugere, vi forbedrer løbende kvaliteten, vi skaber resultater, vi er udviklingsorienterede, vi skaber en god arbejdsplads. De bærende principper i den nye administrative organisation i stikord: Effektivitet, service, attraktiv arbejdsplads, fælles retning, tilfredshed hos borgere og brugere, innovationskultur, understøtte det politiske system og én indgang for borgeren. side 2 af 19

3 Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling. Det skal være særlige funktioner, der ligger udover det, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel. Som eksempler på funktionsløn kan nævnes: Specialistopgaver Kompleks opgaveløsning Projektopgaver Særligt ansvar Konsulentfunktion Bredde i opgavesammensætningen Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundlønnen og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer og kompetencer. Kvalifikationsløn ydes med udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte medarbejder, med mindre at andet aftales. Som eksempler på kvalifikationsløn kan nævnes: Uddannelse Faglige og personlige kompetencer og ressourcer Erfaring Fleksibilitet og engagement Kvalitet i opgaveløsningen Selvstændighed i opgavevaretagelsen side 3 af 19

4 Resultatløn Formålet med resultatløn kan være at skabe forbedringer i opgavevaretagelsen og fremme lokale omstillings- og udviklingsprojekter. Man kan med andre ord honorere en resultatskabende indsats og anvende resultatløn som et element i en fremadrettet lønpolitik. Resultatløn ydes udover grundlønnen og eventuelt funktions- og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på målelige eller konstaterbare resultater af enten kvantitativ (f.eks. timeforbrug og omkostninger) og/eller kvalitativ karakter (f.eks. kvalitet i sagsbehandlingen og brugertilfredshed). Resultatkravene skal være afgrænsede og klart formulerede. Resultatløn kan anvendes individuelt eller til grupper af medarbejdere. Aftalen skal indgås på forhånd mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation/ tillidsrepræsentanten. Principperne for resultatløn er nærmere beskrevet i bilag 4. Engangsvederlag Engangsvederlag ydes ofte i forbindelse med en ekstraordinær indsats, en ekstra arbejdsbyrde eller et ekstraordinært godt resultat. Engangsvederlag anvendes bagudrettet og ydes som et tillæg. Trin, tillæg og minimumsbeløb Den lokale løndannelse kan udmøntes i form af løntrin, varige tillæg, tidsbegrænsede tillæg/trin eller engangstillæg. I Helsingør Kommune er der en minimumsgrænse for udmøntning af lokal løn til den enkelte medarbejder. Minimumsgrænsen er 1 løntrin eller 5.300,- kr. i grundbeløb for KTO-området ( niveau) eller kr. i grundbeløb for Sundhedskartellets område ( niveau). Kompetence til at indgå aftaler Aftaler om lokal løn indgås mellem Helsingør Kommune og de forhandlingsberettigede faglige organisationer. Hos nogle faglige organisationer er det fortsat lokalafdelingen, der har kompetencen til at forhandle, mens andre har delegeret den til deres tillidsrepræsentant i kommunen. Kompetencen til at indgå forhåndsaftaler for overenskomstgrupper, som kan ansættes i hele kommunen som f.eks. AC ere, kontorpersonale og tekniske servicemedarbejdere, er placeret i Center for Politik og Organisation (Personale Service) efter mandat fra Direktionen. Kompetencen til at indgå procedureaftaler er ligeledes placeret i Personale Service. side 4 af 19

5 Kompetencen til at indgå forhåndsaftaler for overenskomstgrupper med tilknytning til ét center, f.eks. social- og sundhedspersonale, pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere, er placeret hos centerchefen efter mandat fra Direktionen. Kompetencen til at forhandle og indgå aftaler om individuelle lønforhold med baggrund i lønpolitikken og forhåndsaftaler, er placeret hos Direktionen, som har videregivet kompetencen til den enkelte leder af totalrammeenhederne. Personale Service rådgiver om og bistår ved forhandlinger om forhåndsaftaler og lokalaftaler. Personale Service udfører kvalitetssikring af forhandlingsresultatet og sikrer, at forhandlingsformaliteterne overholdes. Aftaler med de forhandlingsberettigede faglige organisationer De enkelte overenskomster udgør fortsat grundlaget for medarbejdernes lønfastsættelse. Fastsættelse af løn er et aftalespørgsmål, og der kan ikke ydes kvalifikationsløn og/eller funktionsløn, før der er indgået aftale med den forhandlingsberettigede organisation enten i form af en forhåndsaftale eller en individuel aftale. Uanset afvikling af de årlige forhandlinger, er der en gensidig pligt til at imødekomme anmodninger om lønforhandlinger i forbindelse med: Nyansættelser og rekruttering Væsentlige stillingsændringer Omstruktureringer, der medfører et væsentligt ændret stillingsindhold Arbejdsomlægninger, der medfører et væsentligt ændret stillingsindhold Den årlige lønsamtale? Forhåndsaftaler Der kan indgås forhåndsaftaler. For visse overenskomstgrupper vil der i overenskomsten være aftalt, at der lokalt skal indgås en aftale om honorering af bestemte funktioner eller kvalifikationer. Opsigelse og bortfald af forhåndsaftaler fastsættes i forbindelse med selve aftaleindgåelsen. Aftaler og retningslinjer skal foreligge i skriftligt form. Den årlige lønsamtale side 5 af 19

6 Den årlige lønsamtale mellem leder og medarbejder afholdes inden udgangen af 2. kvartal, og vil som hovedregel være en integreret del af udviklingssamtalen. Hvis det af planlægnings- og/eller ressourcemæssige grunde ikke er muligt at afholde lønsamtalerne inden udgangen 2. kvartal kan fristen aftales forlænget i Center MED. Der henvises endvidere til vejledning til MUS på Kilden under Medarbejderudviklingssamtale - klik her for at komme direkte til MUS/TUS-portalen. Forhandlingsgrundlaget Kommunernes Landsforening (KL) og de faglige organisationer har aftalt, at der ikke skal være en central finansiering (forlodsfinansiering) af lokal løndannelse. Selvom der ikke er en forlodsfinansiering, skal Helsingør Kommune fortsat anvende lokal løn. Derfor skal ledelse og medarbejderrepræsentanter på de enkelte tjenestesteder indgå i et konstruktivt og åbent samarbejde om en fortsat aktiv anvendelse af lokal løn. Opfølgning I årets 3. og 4. kvartal udarbejder Personale Service en oversigt over lokal løns andel af nettolønnen i Helsingør Kommune. Statistikker Til brug for de lokale forhandlinger fremlægger Helsingør Kommune det nødvendige lønstatistiske materiale, der som minimum skal indeholde oplysninger om gennemsnitsløn og lønudvikling fordelt på køn baseret på statistik fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. Lønstatistikken offentliggøres på Kilden 1 gang årligt i marts/april måned. Aftalegrundlaget Grundlaget for udmøntning af lokal løn er Fællesaftaler om lokal løndannelse, Helsingør kommunes forhåndsaftaler, procedureaftaler, lokal aftaler og den overordnede lønpolitik.se Konfliktløsning Der skal tilstræbes enighed om funktions- og kvalifikationsløn mellem de lokale parter i Helsingør Kommune. De lokale parter er tillidsrepræsentanter og lederen. side 6 af 19

7 Ved uenighed mellem parterne søges interessetvisten løst efter reglerne i Fællesaftale om Lokal Løndannelse. Ved løsning af interessetvister skal Personale Service inddrages. Evaluering H-MED kan beslutte at drøfte de overordnede principper og retningslinjer i lønpolitikken. Lønpolitikken kan indgå som et indsatsområde i H-MED s strategiplan. Det er Økonomiudvalget, der godkender lønpolitikken. Ikrafttrædelse Denne lønpolitik er gældende fra den 1. november Drøftet i Hoved-MED den 12. september 2011 og vedtaget i Økonomiudvalget den 31. oktober Bilag 1: Vejledning om forhandlingskompetencen Kompetencen på arbejdsgiversiden Direktionen har den overordnede forhandlingskompetence, og har videregivet mandat til hhv. Personale Service, centerchefer og den enkelte leder af totalrammerne. Kompetencen til at indgå forhåndsaftaler for overenskomstgrupper, som kan ansættes i hele kommunen, f.eks. AC ere, kontorpersonale og tekniske servicemedarbejdere, er placeret i Personale Service. Kompetencen til at indgå procedureaftaler er ligeledes placeret i Personale Service. Kompetencen til at indgå forhåndsaftaler for overenskomstgrupper med tilknytning til ét center, f.eks. social- og sundhedspersonale, pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere, er placeret hos centerchefen. Kompetencen til at forhandle og indgå aftaler om individuelle lønforhold med baggrund i lønpolitikken og forhåndsaftaler er delegeret til den enkelte leder af totalrammerne. Det er vigtigt, at den enkelte leder fuldt ud er bekendt med sin kompetence, inden man går i gang med f.eks. lønsamtaler. Særligt om selvejende institutioner De selvejende institutioner som Helsingør kommune har indgået driftsoverenskomst med, er omfattet af kommunens lønpolitik, procedureaftaler og forhåndsaftaler. Det praktiske arbejde omkring forhandlingerne varetages af den selvejende institution. Personale Service kan inddrages som konsulent. Kvalitetssikring og -kontrol udføres af Personale Service for institutioner, som har valgt Personale Service som lønudbetaler. side 7 af 19

8 Kompetencen på organisationernes side Uddelegering af forhandlingskompetencen hos de faglige organisationer er forskelligt fra organisation til organisation. Hos nogle organisationer er det fortsat lokalafdelingen, der har kompetencen, mens andre har delegeret den til deres tillidsrepræsentanter i kommunen. Det er en god ide, at sikre sig, når forhandlingen går i gang, at parterne har den fornødne kompetence. Særligt for tillidsrepræsentanter En særlig situation opstår, når en tillidsrepræsentant skal indgå aftale om sin egen løn. Selv om tillidsrepræsentanten har fået tillagt den fulde kompetence af sin lokalafdeling/forbund, og der derfor intet er til hinder for at indgå aftalen med tillidsrepræsentanten, anbefales det, at aftalen efterfølgende sendes til godkendelse i lokalafdeling/forbund. Aftaleretten Sædvanligvis følges forhandlingsretten og aftaleretten ad, således at den, som har kompetencen, både kan forhandle og underskrive aftalen. Men i visse situationer kan det være forskelligt, både på ledelsessiden og på organisationens side. Hvis man er tillagt forhandlingsretten, men ikke aftaleretten, kan man forhandle et resultat, som så er betinget af en efterfølgende godkendelse af den, som har aftaleretten. Forhandlingspligten En af hovedreglerne omkring lønfastsættelse er, at man har pligt til at forhandle modpartens forslag. Dvs. fremsætter en af parterne et forslag, skal modparten tage imod forslaget og medvirke i en forhandling. Der er derimod ikke en pligt til at blive enige, og en eventuel uenighed behandles efter det særlige tvistløsningssystem jf. fællesaftalerne om lokal løndannelse. En vigtig grundregel omkring lønforhandling er, at man udviser "god forhandlingsvilje", dvs. at man er forberedt til forhandlingen og klar til at lytte til modparten. Den forhandlingsberettigede organisation Aftaler om lønændringer må kun indgås med repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation, om f.eks. tillidsrepræsentanten. side 8 af 19

9 Man skal derfor være opmærksom på, hvem der er forhandlingsberettiget på organisationernes side. For at være forhandlingsberettiget skal organisationen have indgået den overenskomst, der dækker det ansættelsesområde, som forholdet omhandler. Nogle medarbejdere er organiseret i faglige organisationer, som ikke har indgået overenskomst med KL. Disse organisationer er ikke forhandlingsberettigede. Modtager man som arbejdsgiver derfor et forslag fra en ikke-forhandlingsberettiget organisation, er man forpligtet til at drøfte organisationens forslag. Men der kan ikke indgås aftale med denne. Det anbefales i givet fald, at man retter henvendelse til Personale Service med henblik på nærmere råd og vejledning. Bilag 2: Vejledning om den individuelle lønforhandling Lønsamtaler skal afholdes 1 gang årligt inden udgangen af 2. kvartal. Ved lønsamtalen afstemmer leder og den ansatte forventninger til lønnen. Et eventuelt lønforslag skal efterfølgende forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. Efter lønsamtalen Den enkelte leder er ansvarlig for, at der udarbejdes en indstilling til lokal løn for de medarbejdere, som lederen ønsker at indstille efter lønsamtalen. Indstillingen sendes derefter til den forhandlingsberettigede organisation. Organisationen kan herefter: Godkende og returnere indstillingerne til udbetaling hos Helsingør Kommune Fremsætte ønske om forhandling af den tilsendte indstilling samt eventuelle egne indstillinger om den ansattes løn Hvis organisationen fremsætter ønske om forhandling, skal lederen imødekomme dette jf. forhandlingspligten. Personale Service står til rådighed med råd og vejledning for lederen i forbindelse med forhandlinger, ligesom Personale Service også kan deltage som konsulent ved forhandlinger, hvis det måtte ønskes. Ved forhandling om lønindstillinger er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Udveksling af lønmateriale, herunder oplysninger om hvilke medarbejdere hhv. arbejdsgiver og organisation indstiller til lønændringer. side 9 af 19

10 Fastsættelse af mødedato, sted og indkaldelse af deltagere. Mødeledelse. Referatskrivning og underskrift. Lederen er ansvarlig for vdereformidling af og opfølgning på forhandlingsresultat. Procedureaftaler Det er vigtigt at være opmærksom på de respektive procedureaftalers bestemmelser om forhandling og aftale om lønændringer, idet der i procedureaftalerne kan være aftalt særlige fremgangsmåder for gennemførelse af lønændringer. En procedureaftale er en aftale mellem Helsingør Kommune og en eller flere faglige organisationer om proceduren for lønforhandling. Udbetaling af lønændringer Når aftalen er indgået mellem arbejdsgiver og organisation underskrives indstillingen til lønændring af parterne. Medarbejderen skal have en kopi af skemaet, og det sendes til Personale Service til indberetning og udbetaling. Undtagelsen er lønændringer, der er forhåndsaftalt med den forhandlingsberettigede organisation ud fra objektive kriterier som f.eks. uddannelser og funktioner i forhåndsaftaler og lokalaftaler. Disse kan udbetales, når der foreligger dokumentation for, at kriteriet er opfyldt. Referat fra forhandlingen Indstillingsskemaet vedrørende lønændring anvendes som dokumentation for, at der er indgået en aftale for medarbejderen. Dette omfatter indstillinger fra både arbejdsgiver og organisation. Hvis der ikke opnås enighed om en eller flere indstillinger, kan parterne søge forhandlingen videreført i tvistløsningssystemet. Her vil det være nødvendigt med et særligt referat (uenighedsreferat) fra forhandlingen. Hvis der er spørgsmål, eller opstår problemer i forbindelse med referatskrivningen, er man velkommen til at rette henvendelse til Personale Service. Bilag 3: Vejledning - Rollefordelingen Lederens rolle Det er lederens opgave at sikre, at lokal løn udmøntes i henhold til kommunens lønpolitik. Det er lederen, der gennemfører lønsamtalen med medarbejderen og efterfølgende kontakter den forhandlingsberettigede organisation, hvis lønnen skal forhandles. side 10 af 19

11 Endelig skal lederen sørge for videreformidling af information i forbindelse med lønfastsættelsen, herunder til Personale Service. Personale Services rolle ved forhandling af lokal løn Personale Service varetager som hidtil lønudbetalingen og yder konsulentbistand i lønspørgsmål. Rådgivningen indeholder bl.a. mulighed for at få kvalitetssikret materialet med hensyn til overenskomster, politikker, forhåndsaftaler, lønniveauer mv., inden lønmaterialet sendes til de forhandlingsberettigede organisationer. Personale Service står desuden til rådighed for deltagelse i forhandlingerne. Personale Service har ansvar for sager, der videreføres i tvistløsningssystemet, hvis der ikke opnås enighed om en lønindstilling. Det foregår på følgende niveauer: Niveau I Drøftelse mellem Helsingør Kommune/Personale Service og den faglige organisations lokale afdeling. Her medvirker lederen og eventuelt repræsentanter fra centret. Niveau II Såfremt der ikke opnås enighed ved niveau I overgår sagen til niveau II, hvor der medvirker repræsentanter fra KL og fra den faglige organisations hovedforbund. Niveau III Såfremt der ikke opnås enighed ved niveau II, overgår sagen til niveau III, som er en forhandling udelukkende mellem KL og den faglige organisations hovedforbund. Kommunens repræsentanter vil normalt blive bedt om at være til rådighed under forhandlingerne. Niveau IV Såfremt der ikke opnås enighed ved niveau III, overgår sagen til niveau IV, hvor sagen forelægges for etnævn, bestående af lige mange repræsentanter for såvel arbejdsgiverside som organisationsside. Bilag 4: Retningslinjer for anvendelsen af resultatløn i Helsingør Kommune. Hvad er resultatløn? Resultatløn er lønforbedringer, som udmøntes på en i forvejen aftalt og kendt måde i forhold til centret/afdelingen/institutionens målsætninger og/eller resultater, og som har hjemmel i fællesaftalerne om lokal løndannelse. Resultatlønsaftaler kan i henhold til aftale om resultatløn udmøntes i følgende situationer: side 11 af 19

12 Kvantitative effektiviseringer, hvor der skabes en øget produktion med uændrede ressourcer, eller samme produktion med færre ressourcer. Effekten heraf skal være målbar, og det forudsættes, at effektiviseringerne er udover de politisk fastsatte målog resultatkrav. Kvalitative effektiviseringer, hvor der skabes en forøgelse af f.eks. produktkvalitet eller serviceniveau. En kvalitativ effektivisering skal være konstatérbar. Målbaserede aftaler, hvor opfyldelsen af et bestemt kriterium er en forudsætning for udbetalingen. Ikke planlagte effektiviseringer, hvor der i helt særlige tilfælde konstateres en kvantitativ eller kvalitativ effektiviseringsgevinst, uden at der forud foreligger en resultatlønsaftale. Forudsætningen ved anvendelse af resultatløn er, at der foreligger en egentlig aftale, som indeholder alle aftaleelementerne, og som er underskrevet af parterne, inden arbejdet/resultatløns- projektet starter I konsekvens af dette, anvendes udmøntningsform 4 (Ikke planlagte effektiviseringer) ikke i Helsingør Kommune. Det er en forudsætning for anvendelse af resultatløn, at det ikke har en negativ effekt for andre mål- og resultatkrav. Hvorfor resultatløn i Helsingør Kommune? Formålet med resultatløn er ofte at skabe forbedringer i opgavevaretagelsen og fremme lokale omstillings- og udviklingsprojekter. Man kan med andre ord honorere en resultatskabende indsats. Resultatløn ydes udover grundlønnen og eventuelt funktions- og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på målbare eller konstaterbare resultater af enten kvantitativ (f.eks. timeforbrug og omkostninger) og/eller kvalitativ karakter (f.eks. kvalitet i sagsbehandlingen og brugertilfredshed). Resultatkravene skal være afgrænsede og klart formulerede. Resultatløn kan anvendes individuelt eller til grupper af medarbejdere. Aftalen skal indgås på forhånd mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation/ tillidsrepræsentanten. I Helsingør Kommune kan resultatløn anvendes frit i forhold til alle typer opgaver, dvs. drift, anlæg, projekter, arbejdsgrupper mv. Forudsætninger for Resultatløn i Helsingør Kommune. Resultatløn har hidtil kun været anvendt i begrænset omfang i Helsingør Kommune, men tjenestestederne opfordres til at drøfte anvendelsen af resultatløn. side 12 af 19

13 Der opstilles følgende forudsætninger ved indgåelse af fremtidige resultatlønsaftaler i Helsingør Kommune: Resultatlønsaftaler kan både indgås for grupper og for enkeltpersoner. Resultatlønsaftaler kan indgås med en enkelt eller flere faggrupper (forhandlingsberettigede organisationer). Kompetencen til at indgå resultatlønsaftaler på arbejdsgiversiden er delegeret til de respektive centre/ totalrammeenheder i samarbejde med Personale Service. Effekten af resultatlønsprojekterne skal kunne opgøres i en udvikling, der viser Før og efter. Resultatlønsaftaler skal altid være indgået og aftalt med de forhandlingsberettigede organisationer, inden projekt startes. Proceduren ved udformning af en resultatlønsaftale Resultatlønsaftaler udformes efter en skabelon, der kan hentes på Kilden under Interne blanketter. Aftalerne udformes af den relevante totalrammeenhed og forhandles direkte med de forhandlingsberettigede organisationer. Såfremt lederen af totalrammeenheden er omfattet af selve aftalen, indgås aftalen af den overordnede leder. Inden forhandling sendes aftalen til Personale Service med henblik på kvalitetssikring. Resultatlønsaftale Forslag til indhold i aftaler om resultatløn Ved indgåelse af lokale aftaler om resultatløn kan følgende bruges som disposition for aftalens indhold. Afhængig af aftalens formål og karakter kan nogle af punkterne være overflødige: a. Aftalens formål: Beskrivelse af de(t) formål, der søges tilgodeset ved indgåelse af aftalen. side 13 af 19

14 b. Mål/målsætninger og tidsramme: Definition af de konkrete mål, der søges opnået, og som er kriterier for udlodning af resultatløn. Fastlæggelse af de(t) tidspunkt(er), hvor der skal foretages målinger af resultater. c. Forudsætninger: Oplistning af eller henvisning til eventuelle forudsætninger for aftalens indgåelse, fx videreuddannelse af medarbejdere, levering af nyt udstyr, omlægning af arbejdstilrettelæggelse osv. d. Metode til måling af målopfyldelse og/eller resultater: Beskrivelse af de metoder, der anvendes til at afgøre, i hvilket omfang de kriterier (jf. pkt. b), der skal udløse resultatløn, er opfyldt. Hvis aftalen indebærer, at der skal ske en udlodning af et opgjort økonomisk resultat som følge af en kvantitativ eller kvalitativ effektivisering, beskrives derudover den metode, der anvendes til at opgøre effektiviseringens økonomiske størrelse. e. Område og personkreds: Definition af den personkreds, som er omfattet af aftalen. f. Økonomi og opgørelse: Stillingtagen til hvilken type resultatlønsaftale der er tale om. Hvis aftalen indebærer, at der skal ske en udlodning af et opgjort økonomisk resultat som følge af en kvantitativ eller kvalitativ effektivisering, beskrives tillige hvilken andel af den opgjorte effektivisering, der udmøntes som resultatløn, jf. pkt. d og g. g. Resultatlønnen: Fastlæggelse af resultatlønnen, herunder: Fordelingskriterier og -nøgler Størrelse Form (lønforbedringer, pensionsordninger, omskoling/uddannelse, fratrædelsesvilkår) Lønforbedringernes karakter (tillæg med/uden pension, løntrin) og varighed (engangsbeløb, tidsbegrænsede eller varige lønforbedringer) Udmøntningstidspunkter (forlods, etapevis, efterfølgende eller lignende) Eventuelle særlige regler for medarbejdere, der til- eller fratræder. side 14 af 19

15 h. Aftalens gyldighedsperiode: Stillingtagen til om aftalen er tidsbegrænset eller varig. Stillingtagen til hvilke opsigelsesregler, der skal gælde for aftalen, herunder om en tidsbegrænset aftale kan opsiges i gyldighedsperioden. Stillingtagen til konsekvenser af, at aftalen kan opsiges til bortfald. i. Evaluering j. Tvist: Uenighed om indgåelse af resultatlønsaftaler kan ikke videreføres i tvistløsningssystemet, dog kan de lokale parter anmode overenskomstparterne om at bistå ved en fornyet lokal drøftelse. Vejledning om godtgørelse for overarbejde/merarbejde til personale uden højeste tjenestetid. Hvem er ansat uden højeste tjenestetid Alt ledende personale, hvor der er knyttet et personalemæssigt ansvar til stillingen er ansat uden højeste tjenestetid. Det er f.eks. kommunaldirektøren, direktører, afdelingschefer, skoleledere, institutionsledere, funktionsledere, områdeledere m.fl. Hvad betyder det at være ansat uden højeste tjenestetid? Ledende personale, der selvstændigt skal og kan planlægge og tilrettelægge sin egen arbejdsdag, kan ikke få udbetalt betaling for overarbejde. Dette uanset hvornår og hvor længe den pågældende arbejder. Den enkelte må tilpasse tid og arbejde i forhold til det arbejde, der skal udføres. I de enkelte overenskomster er de forskellige kriterier fastlagt. Bemærk venligst overenskomsterne for kontorpersonale, lærere, pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner og skolefritidsordninger samt syge- og sundhedsplejersker. Da det fremgår af samtlige overenskomster, at ledende personale ikke er berettiget til betaling for overarbejde - må det sikres, at der aldrig udbetales overarbejde til en leder, før det er konstateret, at muligheden er tilstede jfr. den aktuelle overenskomst. Hovedpunkterne i aftalen om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid gennemgås nedenfor. side 15 af 19

16 Godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Iflg. aftalen skal følgende betingelser opfyldes, før udbetaling for merarbejde vedr. ledende personale kan komme på tale: 1. Godtgørelse for merarbejde forudsætter, at kommunalbestyrelsen forinden merarbejdet begyndes har givet sin tilslutning. 2. Godtgørelsen kan kun ydes, hvis merarbejdet er midlertidigt, er pålagt, eller efter særlig ordre. 3. Merarbejdet skal være af større omfang og have strakt sig over en periode, der normalt ikke er mindre end 4 uger. 4. For chefstillinger og stillinger, der kan ligestilles med disse, vil der kunne stilles større krav med hensyn til arbejdsbyrdens omfang end for andre. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter, i hvilket omfang der skal ydes godtgørelse, efter indstilling fra det relevante center. Forelæggelse af sager Sager der ønskes forelagt byrådet/økonomiudvalget fremsendes til Personale Service. Honorarer for undervisning Mange centre og institutioner anvender i stigende grad kommunens egne medarbejdere i forbindelse med intern undervisning og faglige indlæg m.v. På den baggrund stilles der ofte spørgsmål om, hvovidt disse medarbejdere skal have en særlig betaling for denne undervisningsvirksomhed. Hovedreglerne er følgende: Hvis en medarbejder, som er ansat i Helsingør Kommune, f.eks. om aftenen går ud og underviser eller holder foredrag i et andet center eller institution, skal dette honoreres efter de almindelige bestemmelser om overarbejde, der gælder for medarbejderens ansættelsesvilkår. Udgiften for overarbejdet konteres på det pågældende centers eller institutionens lønkonto. Dette gælder, når der er tale om undervisning/foredrag eller lignende inden for områder, som medarbejderen normalt er ansat til og arbejder med i dagligdagen. Hvis der derimod er tale om, at medarbejderen holder et foredrag eller lignende om helt andre emner end dem, der er fagligt relateret til Helsingør Kommune, vil betaling normalt kunne ske efter et aftalt honorar med medarbejderen og fremsendelse af faktura. side 16 af 19

17 Befordring Se hovedafsnittet om befordring via dette link. Blanket Fraværsgodtgørelse AKUT AKUT ER AMTSKOMMUNERNES OG KOMMUNERNES FOND FOR UDDANNELSE AF TILLIDSREPRÆSENTANTER M. FL. Helsingør Kommune indbetaler til uddannelsesfonden et beløb pr. præsteret arbejdstime, jf. Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Fondens midler anvendes til finansiering af personaleorganisationernes udgifter ved tillidsrepræsentantens deltagelse i aktiviteter, jf. nedenstående. AKUT-bidraget indbetales til AKUT-fonden henholdsvis 1. juli og 1. januar og udgør et beløb pr. ATP-pligtig arbejdstime. Omkostningerne ved bidragenes beregning og indbetaling afholdes af kommunen. Tillidsrepræsentantens frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. iht. 9 i tillidsrepræsentantreglerne: Stk. 1 Efter anmodning gives der når forholdene på tjenestestedet i det enkelte tilfælde tillader det tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med henblik på: 1. Deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser, 2. Udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sin forhandlingsberettigede personaleorganisation, og 3. Deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i kommunerne. Stk. 2 Tjenestefriheden til de i stk. 1 nævnte aktiviteter ydes med løn, mod at vedkommende personaleorganisation refunderer kommunen udgiften til løn under tjenestefriheden. Eksempler på aktiviteter under ovenstående punkt 2 og 3: side 17 af 19

18 A. Når tillidsrepræsentanterne indkaldes til møde på det lokale afdelingskontor med henblik på at drøfte udtagelse af overenskomstkrav. (Mødet betragtes som institutionseksterne TRvirksomhed, og der gives tjenestefrihed med løn, mod at vedkommende personaleorganisation refunderer kommunen udgiften til løn under tjenestefriheden.) B. Når tillidsrepræsentanterne indkaldes til møde i den lokale afdeling vedr. hovedbestyrelsens strategi for lokale lønforhandlinger. (Mødet betragtes som institutionsekstern TR-virksomhed, og der gives tjenestefrihed med løn, mod at vedkommende personaleorganisation refunderer kommunen udgiften til løn under tjenestefriheden.) Der kan således ydes tjenestefrihed med løn til tillidsrepræsentanterne, såfremt den pågældende faglige organisation refunderer udgiften til løn for de pågældende dage/perioder. Når lederen yder tillidsrepræsentanten tjenestefrihed med løn til de nævnte aktiviteter skal pågældende tillidsrepræsentant gøres opmærksom på, at tjenestefriheden gives med løn under den forudsætning, at Helsingør Kommune kan modtage refusion fra den faglige organisation vedr. lønudgiften. Hvis den faglige organisation efterfølgende giver afslag på refusion, kan der foretages løntræk for den berørte periode. Refusion af udgifter ved uddannelse m.v. af tillidsrepræsentanter: Helsingør Kommune har valgt at benytte den fremgangsmåde at fremsende en regning til den pågældende faglige organisation, når tillidsrepræsentanten har været fraværende på grund af en eller flere af de nævnte aktiviteter. Personale Service fraråder lederne at indgå aftaler med de faglige organisationer, der indebærer, at organisationerne i stedet betaler udgiften til en vikar. I forbindelse med projekt Fremtidens Organisation er det besluttet, at Personale Service indhenter al refusion vedr. AKUT. Arbejdsstedet skal når tillidsrepræsentanten har været fraværende på grund af de nævnte aktiviteter fremsende følgende oplysninger til Personale Service: Tillidsrepræsentantens cpr.nr. og navn samt institutions-/afdelingsnavn Datoen/datoerne for aktiviteten/aktiviteterne Aktivitetsårsag(er) Antal timer (den pågældendes planlagte arbejdstid på dagen/dagene)** Underskrift fra lederen ** En fuldtidsansat medarbejder arbejder 37 timer om ugen det giver et gennemsnit på 7,4 timer pr. dag. Det er således beskæftigelsesgraden, der afgør, hvor mange timer der kan søges refusion for (på lærerområdet er det beskæftigelsesgraden, hvorefter der udbetales løn, og ikke undervisningstimerne, der danner grundlag for ansøgningen om refusion). side 18 af 19

19 Anmodningen skal ikke sendes til Personale Service før tillidsrepræsentanten HAR været af sted. For nemheds skyld kan arbejdsstedet bruge blanketten Refusion af udgifter ved uddannelse mv. af tillidsrepræsentanter i forbindelse med sin fremsendelse af oplysningerne til Personale Service: Personale Service vil derefter udfærdige en maskinel regning med beregning af lønrefusionen og fremsende den til den faglige organisation. Når Personale Service modtager beløbet fra den faglige organisation, vil refusionen blive indsat på den driftskonto, som tillidsrepræsentantens løn konteres på (medmindre andet er anført). Spørgsmål vedr. indhentelse af refusion kan rettes til lønbehandlerne i Personale Service. side 19 af 19

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31.

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. marts 2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magistratsafdelingen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

HR-Centret 07-10-2015

HR-Centret 07-10-2015 NOTAT HR-Centret 07-10-2015 Lønstrategi pr. 03-11-2015 (vedtaget revision) Indledning Løn, der fastsættes centralt, er løsrevet fra de opgaver, mål og politikker, som fastsættes lokalt. Centralt fastsatte

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter

Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Ved årlige forhandlinger samt ved nyansættelser september 2011 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 1358 København K Vejledning om lokal løndannelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland Forhåndsaftale for Socialrådgivere ansat i Region Midtjylland 2008-2011 Dækningsområde Nærværende forhåndsaftale gælder for socialrådgivere der er omfattet af overenskomsten/aftalen mellem Danske Regioner

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler.

Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Oversigt over aftalegrundlaget for lokal løndannelse i kommunerne - i regionerne findes tilsvarende aftaler. Aftalegrundlaget: - Overenskomsten for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG

VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1999 J.nr. 7-3200-1098 VEDRØRENDE AFTALEN OM KONVERTERING AF ULEMPETIL- LÆG I forbindelse med KTO-aftalen af den 25. februar 1999

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsaftalens dækningsområde side 3 2 Ansættelse side 3 4 Løn side 3 10 Arbejdsbestemte

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFOR- BUND INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere